Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013

2 Nettoomsättning (kkr) omfattar 16 månader VERKSAMHET Bolaget driver ett trestjärnigt hotell med 66 rum och 120 bäddar på promenadavstånd till Borås city. Sköna Nätter attraherar affärsresenärer, projektboende, barnfamiljer och gruppresor genom prisvärt hotellboende med personlig atmosfär. 2 - VERKSAMHET

3 HOTELLCHEFEN HAR ORDET Mycket hög beläggningsgrad Sköna Nätters affärsidé att erbjuda prisvärt hotellboende med personlig atmosfär för affärsresenärer, projektboende, turistande barnfamiljer och gruppresor, tycks vara en god idé. Året som gått har likt tidigare år visat positiv utveckling. Förklaringen till den goda utvecklingen står med största sannolikhet att finna i att vi som ett litet, flexibelt hotell erbjuder value for money, där hög service och god standard på rum och övriga miljöer står sig väl i konkurrensen med hotell i den högre prisklassen. Vissa månader har vi haft beläggning på nära 80 procent. En beläggningsgrad man nästan annars bara ser i storstäder. En del av Uddetorp Invest Under året har vi dessutom ökat hotellets standard och säkerhet genom renovering av matsal och kök. Investeringen ger oss inte bara högre brandsäkerhet, vackrare och mer funktionella rum och ytor, utan även 42 extra sittplatser. De extra platserna innebär såväl högre kapacitet i matsalen som tillgång till ytterligare en konferensmiljö. Den högre kapaciteten kommer väl till pass då vi också utökat hotellets service avseende mat och dryck. För att upprätthålla hotellets höga standard har det även gjorts uppgradering av sängar och sänglinne. NÄRA 80% Beläggningsgrad Hotellets inkorporering i koncernen Uddetorp Invest, vilket skedde i april 2013, är ett fortsatt steg i Sköna Nätters utveckling. Vi har nu större möjligheter till närmare samarbeten med koncernens övriga verksamheter. Ett konkret exempel är vårt samarbete med Café Viskan avseende mat. Jag ser också att vi genom Borås allt starkare position som attraktivt resmål, kan öka antalet gäster i kundgrupperna turistande barnfamiljer och gruppresor till evenemang i Borås med omnejd. I mars 2014 tog vi även beslut om att ansluta Sköna Nätter till den rikstäckande kedjan Sweden Hotels, där gäster bokar personliga och privatägda tre- och fyrstjärniga affärshotell. Vidare kommer vi under året se över boknings- och affärssystem för att genom integrering med rese- och hotellbokningsaktörer, säkrare styra pris utifrån utbud och efterfrågan. I planerna för 2014 ligger även ytterligare översyn av hotellets utrymmen för eventuell ombyggnad av reception och bar. Sköna Nätter kommer således fortsätta utvecklingen av en progressiv, personlig och prisvärd hotellverksamhet som erbjuder, sköna nätter. Tomas Okockis Hotellchef Fortsatt god utveckling Sköna Nätter är därför, trots en hårdnande konkurrens, väl rustat för framtiden. Idag är cirka 75 procent av våra gäster företagskunder affärsresenärer som stannar en eller ett par nätter och projektboende som bokar sig för längre perioder. Min övertygelse är att företagskunderna kan öka genom intensifierad marknadspenetrering.

4 4 - FINANSIELL RAPPORTERING FINANSIELL RAPPORTERING

5 Förvaltningsberättelse Bolagsmännen för Hotell Sköna Nätter HB, organisationsnummer , får härmed avge redovisning över företagets verksamhet för räkenskapsåret Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifterna inom parentes avser föregående år. Verksamhet Trestjärniga Hotell Sköna Nätters affärsidé är att med sina 66 rum och 120 bäddar på promenadavstånd till Borås city erbjuda prisvärt hotellboende med personlig atmosfär för affärsresenärer, projektboende, turistande barnfamiljer och gruppresor. Verksamhetsåret har förlängts till 16 månader. Händelser under verksamhetsåret Året som gått har likt tidigare år visat positiv utveckling. Förklaringen till den goda utvecklingen står med största sannolikhet att finna i att Sköna Nätter som ett litet, flexibelt hotell erbjuder value for money, där hög service och god standard på rum och övriga miljöer står sig väl i konkurrensen med hotell i den högre prisklassen. Under året har vi dessutom ökat hotellets standard och säkerhet genom renovering av matsal och kök. Investeringen ger oss inte bara högre brandsäkerhet, vackrare och mer funktionella rum och ytor, utan även 42 extra sittplatser. De extra platserna innebär såväl högre kapacitet i matsalen som tillgång till ytterligare en konferensmiljö. Den högre kapaciteten kommer väl till pass då vi också utökat hotellets service avseende mat och dryck. Hotellets inkorporering i koncernen Uddetorp Invest i april 2013, är ett fortsatt steg i Sköna Nätters utveckling. Hotellet har nu större möjligheter till närmare samarbeten med koncernens övriga verksamheter. Händelser efter verksamhetsårets utgång I mars 2014 anslöt sig bolaget till den rikstäckande hotellkedjan Sweden Hotels som har ett 60-tal anslutna hotell i Sverige och en omfattande stamgästklubb. Förslag till vinstdisposition Årets vinst Kr Tilldelas andelsinnehavarna enligt följande: Carpenta I AB Hotell Sköna Nätter AB Cernera Invest AB Hushållsgruppen i 7H AB Kr Flerårsjämförelse 2012/ / / / /09 Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet, % Verksamhetsåret 2012/13 omfattar 16 månader FINANSIELL RAPPORTERING - 5

6 Resultaträkning Not Rörelseintäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter 8 8 Räntekostnader Summa finansiella poster -5 6 Resultat efter finansiella poster Årets resultat FINANSIELL RAPPORTERING

7 Balansräkning Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Installation på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 8 Kapitalbehållning Årets resultat Summa eget kapital LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till koncernbolag Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder 18 7 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER ANSVARSFÖRBINDELSER INGA INGA FINANSIELL RAPPORTERING - 7

8 Noter Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper Not 3. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om avvikelse förekommer framgår det av not nedan. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Installation på annans fastighet 20 år Inventarier, verktyg och installationer 5 år Kundfordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. Not 2. Koncernuppgifter Medelantalet anställda Kvinnor 4 4 Män 1 1 Totalt 5 5 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för övriga anställda Totalt Not 4. Installation på annans fastighet Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp 24 - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Företaget är från april 2013 dotterbolag till Hushållsgruppen i 7H AB, org. nr , med säte i Borås Stad. Moderbolaget ingår i en koncern där Uddetorp Invest AB, , med säte i Borås Stad, upprättar koncernredovisning för den största koncernen. Av bolagets totala inköp och försäljningar mätt i kronor från april avser 45 % av inköpen och 0 % av försäljningen andra företag inom den företagsgrupp som bolaget tillhör. Ingående avskrivningar Årets förändringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan FINANSIELL RAPPORTERING

9 Not 5. Inventarier, verktyg och installationer Not 9. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Upplupna lönerelaterade kostnader Övriga poster Summa Not 10. Ställda säkerheter Ingående avskrivningar Årets förändringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan För egna avsättningar och skulder Avseende Skulder till kreditinstitut Företagsinteckningar Summa ställda säkerheter Not 6. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Upplupna lönebidrag Övriga poster Summa Not 7. Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till Not 8. Eget kapital Eget kapital vid årets ingång Tidigare delägares uttag under året Delägares insättningar under året - 4 Tidigare delägares andel av årets resultat Nuvarande delägares andel av årets resultat Eget kapital vid årets utgång FINANSIELL RAPPORTERING - 9

10 Såvitt vi känner till är årsredovisningen upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed. Lämnade uppgifter stämmer med de faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen. Borås Martin Smith Cernera Invest AB Robert Smith Hushållsgruppen i 7H AB Tomas Okockis Hotellchef Min revisionsberättelse har lämnats Per Anders Carlsson Auktoriserad revisor 10 - FINANSIELL RAPPORTERING

11 Revisionsberättelse Till bolagsmännen i Hotell Sköna Nätter i Borås Handelsbolag Org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Hotell Sköna Nätter i Borås Handelsbolag för räkenskapsåret Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Företagsledningens ansvar för årsredovisningen Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som företagsledningen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i företagsledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av företagsledningens förvaltning för Hotell Sköna Nätter i Borås Handelsbolag för räkenskapsåret Företagsledningens ansvar Det är företagsledningen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om handelsbolag och enkla bolag och bolagsavtalet. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om jag vid min granskning funnit att någon i företagsledningen företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om förvaltningen har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon i företagsledningen är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. Uttalande Enligt min uppfattning finns inget att anmärka. Borås Per Anders Carlsson Auktoriserad revisor Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hotell Sköna Nätter i Borås Handelsbolags finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. FINANSIELL RAPPORTERING - 11

12

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

2 0 1 3 Å R S R E D O V I S N I N G

2 0 1 3 Å R S R E D O V I S N I N G 2013 ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4-5 VD HAR ORDET... 6 MODERFÖRENINGENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING...8-9 KONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING... 10-11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...12

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer