Stabilt och tillgängligt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stabilt och tillgängligt"

Transkript

1 Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2012

2 Stabilt och tillgängligt 2012 presenterades ett flertal ekonomiska prognoser som gav skäl till oro. Prognosernas samstämmighet var stor och tendensen neråtgående. Ingen kunde undvika att höra talas om den ekonomiska oro, ordet kris användes allt mer, som i olika grad omfattade flera av Europas länder. Sådan var den verklighet vi måste förhålla oss till. Men vill vi utveckla välfärden med bra skolor, god äldreomsorg, framåtsyftande stadsutveckling vet vi att det behövs en stabil ekonomi. Då är det tillfredsställande att konstatera att mitt i snålblåsten är Borås ekonomi stabil. Som strategiska mål innebär det en god styrning av ekonomin som förutsättning för en bra verksamhet. Det är det som gör att vi kan satsa, hantera nya förutsättningar och klara konjunktursvängningar. Det är den grund som sätter nivån för Borås Stads verksamhet. Det har under året byggts, och byggs fortfarande, i stor omfattning i Borås. En absolut nödvändighet med tanke på den hastighet med vilken Borås växer. Det finns planer på att bygga högt, våningar, på flera platser i staden. Det skulle innebära fler centralt boende Boråsare och det behövs då det är relativt sett för få som bor i centrala staden. Staden behöver i framtiden förtätas ytterligare genom ett ökat byggande i såväl stadskärnan som i flera av stadsdelarna. Under året har också det viktiga arbetet med att trygga tillgången på lämplig mark för bostäder, industri och rekreation fortgått. Det handlar om tillgång såväl för upplåtelse som för markbyte. Arbetet med att ta fram principer för Borås Stads arbete med medborgardialog tog fart under året. Medborgarnas inflytande och delaktighet stärks genom dialogen och förutsättningar skapas för att påverka beslut som rör den egna vardagen och för ökat deltagande i de demokratiska processerna. Vi har fortsätta förbättringsarbetet för att göra Borås till en bildningsstad. Detta utifrån vår övertygelse att alla barn och elever vill och kan lära. Vi ser bildning som en livslång process under hela livet, inte enbart något som utspelar sig under en begränsad period. I ett mångkulturellt samhälle är bildningen bryggan till för ståelse och ett värn mot främlingsfientlighet och intolerans. Människors möjligheter till delaktighet i samhället är av största vikt. Här kan nämnas vårt lyckosamma arbete med tillgänglighet samt hur vi lyckas gå mot trenden i riket och minskar försörjningsstödet genom att människor får anställning eller utbildar sig. Avslutningsvis kan vi konstatera att Borås är en bra plats för människor och företag. Stabil inflyttning och nya företagsetableringar 2012 visar det. Detta möjliggörs tack vare alla duktiga medarbetare och det fantastiska arbete som utförs. En eloge och ett stort tack till er alla. Ulf Olsson (S) Ordförande i Kommunstyrelsen

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattning Personalstruktur Antal anställda Personalomsättning Timavlönade Anställda inom olika verksamhetsområden Hel- och deltidsanställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad Ålder Planerade pensionsavgångar Jämställdhet och likabehandling Riktlinjer för jämställdhet i personalpolitiska programmet Program för jämställdhet Uppföljning av förvaltningarnas planer för likabehandling Nyckeltal för jämställdhet Övriga jämställdhetsåtgärder Utländsk bakgrund Lönestatistik Medianlön Lönespridning Resursanvändning arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Arbete - föräldraskap Övertid och mertid Sparade semesterdagar och okompenserad övertid Hälsa och arbetsmiljö Hälsobokslut Hälsofrämjande åtgärder Arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsskador och tillbud Företagshälsovård Sjukfrånvaro Sjukfall över 60 dagar Personalutveckling Yrkesutbildning Kompetensutveckling Fritidsstudier Förslagsverksamhet Personalkostnader Definitioner Plats för anteckningar

4 INLEDNING Inledning Sedan 1999 sammanställer Borås Stad en personalekonomisk årsredovisning. Årets redovisning är den fjortonde i ordningen. Avsikten är att i personalbokslutet ge en aktuell bild av ett antal personalstrategiska frågor och en samlad beskrivning av kommunens personal. Den personalekonomiska redovisningen beskriver personalarbetet för år 2012 och några år bakåt. Här finns kommunövergripande personalstatistik och analyser samt en del jämförelser med andra kommuner. Redovisningen skall ligga till grund för kommunens strategiska arbete med personalpolitiska och arbetsmiljöfrämjande insatser. Liksom tidigare år är alla personalnyckeltal i årsredovisningen könsuppdelade. Uppgifterna i den personalekonomiska redovisningen har i huvudsak hämtats ur kommunens lönesystem Heroma. Jämställdhetsindex och Attraktiv arbetsgivarindex har tagits fram i samarbete med NyckeltalsInstitutet AB. Mångfaldsstatistik med uppgifter om anställda med utländsk bakgrund har tagits fram i samarbete med Statistiska Centralbyrån SCB. Uppgifterna om personalkostnader har hämtats från kommunens ekonomisystem Agresso. Uppgifter som inte kunnat tas fram ur IT-systemen som t.ex. arbetsskadestatistik har inhämtats genom uppgiftsinsamling från kommunens förvaltningar. I årets personalekonomiska redovisning finns olika jämförelser med andra kommuner. Dessa jämförelser säger i sig inget om verksamhetens omfattning eller hur stor del av verksamheten som bedrivs i förvaltningsform eller lagts ut på entreprenad i de olika kommunerna. Lägger man t.ex. ut större delen av en verksamhet på entreprenad där det normalt finns hög sjukfrånvaro så minskar kommunens sjukfrånvaro. Här kan man då redovisa en sjukfrånvaro som är lägre än hos en kommun med verksamheten i egen regi. Vår förhoppning är att den personalekonomiska redovisningen skall vara en av flera informationskällor för det fortsatta arbetet med att trygga personal- och kompetensförsörjningen och Borås Stads ställning som en attraktiv arbetsgivare. Staffan Vikström och Elisabet Palmér vid Stadskansliet har varit huvudansvariga för den personalekonomiska redovisningen STADSKANSLIET Per Olsson Personalchef 2

5 SAMMANFATTNING Sammanfattning Verksamhetsmål 2012: Sjukfrånvaron var 5,4 %, vilket innebär en ökning av sjukfrånvaron under 2012 med 0,35 procentenheter. Den genomsnittliga sjukfrånvaron för samtliga kommuner var 5,5 %. Antalet sjukfall över 60 dagar var 850 under Den arbetade tiden under 2012 för timavlönade minskade med 4,9 % under året till motsvarande 497,6 årsarbeten. Följande fakta är hämtat ur Borås Stads personalekonomiska redovisning för år 2012 Den 1 november hade kommunen tillsvidare- och visstidsanställda personer. Av kommunens anställda är 78,6 % kvinnor och 21,4 % män. Andelen anställda med utländsk bakgrund är 21,8 %. 34,1 % av kommunens anställda arbetar inom skola och förskola. 78,8 % är heltidsanställda av kvinnorna 75,8 % och av männen 90,1 %. Övertids- och fyllnadstid motsvarar 75,5 årsarbeten, vilket är en ökning med 25,8 %. Nettoarbetstiden ökade med 0,3 procentenheter till 76,4 %. 34,8 % av de anställda hade ingen sjukfrånvaro rapporterad under år ,4 % av de anställda hade ingen sjukfrånvaro rapporterad under de senaste två åren. 46 personer har varit sjukskrivna mer än ett år och personer har ingen sjukfrånvaro under året. Antalet sjukdagar har ökat med 6,8 % och antalet sjuktillfällen har ökat med 6 % Både långtidssjukskrivningar och korttidssjukskrivningarna har ökat i omfattning. Medianlönen var kronor per månad för tillsvidareanställda vid årets slut. Antalet anmälda arbetsskador ökade 8 % till 488. Den genomsnittliga åldern i kommunen är 45,8 år. Sjuklönekostnaden inkl arbetsgivaravgifter ökade med 6,2 % till 58,3 mnkr. Personalkostnaden var 3 770,4 mnkr. 3

6 PERSONALSTRUKTUR 1 Personalstruktur Den personalekonomiska redovisningen avser i första hand månadsavlönade d.v.s. tillsvidareanställda och visstidsanställda om inte annat anges. 1.1 Antal anställda Anställda i Borås Stad Nämnd Tillsvidareanställda Visstidsanställda Totalt antal Kvinnor Män Kvinnor Män anställda Stadsrevisionen Kommunstyrelsen Lokalförsörjningsnämnden Servicenämnden Fritids- och folkhälsonämnden Samhällsbyggnadsnämnden Tekniska nämnden Miljö- och konsumentnämnden Kulturnämnden Utbildningsnämnden Sociala omsorgsnämnden Arbetslivsnämnden Stadsdelsnämnden Norr Stadsdelsnämnden Väster Stadsdelsnämnden Öster Totalt kommunen Av kommunens anställda var kvinnor och män. Antal Totalt antal anställda Kvinnor Män Utveckling av antal tillsvidareanställda Index(1998=100) Kvinnor Totalt Män

7 PERSONALSTRUKTUR Utveckling av antal visstidsanställda Index (1998=100) Män Totalt 60 Kvinnor Borås Stad har minskat antalet visstidsanställda i likhet med landets övriga kommuner. Ökningen av antalet visstidsanställda mellan 2004 och 2007 beror på satsning på kompetensutveckling av omvårdnadspersonal genom kompetensstegen och valideringsutbildning samt inom förskolan. Detta har inneburit anställning av vikarier för den personal som genomgått utbildning. Mellan 1 november 2011 och 1 november 2012 skedde följande förändringar i personalvolymen: Antal personer Kvinnor Män Förändring Anställningsform totalt Tillsvidareanställda Visstidsanställda Totalt kommunen Minskningen av antalet anställda med 52 personer fördelas på följande personalgrupper: Tillsvidareanställda Visstidsanställda Personalgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män Förändring Administration Vård och omsorg Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Skola och förskola Kultur, turism och fritid Teknik Kod saknas Totalt kommunen Enligt lagen om anställningsskydd LAS 5 gäller att om en arbetstagare under en femårsperiod varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Under 2012 har 140 personer fått tillsvidareanställning enligt denna bestämmelse vilket är en ökning med 33 personer jämfört med Av dessa fanns 76 personer inom vård och omsorg, 21 personer inom förskola och 43 personer inom övrig verksamhet. 1.2 Personalomsättning I detta avsnitt redovisas enbart extern personalomsättning för tillsvidareanställda 5

8 PERSONALSTRUKTUR Extern personalomsättning i % Kvinnor 6,8 7,1 8,7 8,8 Män 6,6 7,4 11,8 9,7 Totalt kommunen 6,8 7,2 9,4 9,0 Personalomsättningen 2012 för tillsvidareanställda varierar mellan olika personalgrupper: Extern personalomsättning i % Personalgrupp Kvinnor Män Totalt Administration 9,5 10,6 9,8 Vård och omsorg 8,8 11,6 9,2 Rehabilitering och förebyggande arbete 14,4 18,2 15,0 Socialt och kurativt arbete 16,2 11,9 15,3 Skola och förskola 8,1 8,9 8,2 Kultur, turism och fritid 8,1 7,4 7,8 Teknik 7,3 8,5 7,8 Totalt kommunen 8,8 9,7 9,0 Den personalgrupp som haft störst extern rörlighet är socialsekreterare med 17,1 %. Andra grupper med en extern personalomsättning över 10 % är chefer, vårdbiträden, fritidspedagoger, barnskötare, ingenjörer och tekniker. Lägst rörlighet finns bland bibliotekspersonal, förskollärare och lärare. Personalomsättningen är något högre bland män 9,7 % än för kvinnor 8,8 %. 1.3 Timavlönade Totalt Antalet timavlönade i genomsnitt under 2011 motsvarade totalt 771 årsarbeten vilket är en ökning med 0,3 % jämfört med I siffrorna ingår beredskapsarbetare och anställda enligt PAN-avtalet (personliga assistenter och anhörigvårdare) med totalt 274 årsarbeten. Totalt antal arbetad tid för timavlönade var timmar. Utveckling av antal årsarbeten för timavlönade totalt Antal årsarbeten Anm. Under våren 2003 hade vi en nyanställningsblockad och en strejk bland Kommunals medlemmar som tydligt påverkade verksamheten och antalet timavlönade sjönk kraftigt under Sveriges kommuner och landsting SKL tar varje år fram en statistik över kommunal personal från kommunernas lönekörningar i november månad, vilket avser uppgifter för oktober månad. Enligt statistiken över antal anställda var andelen timavlönade i Borås Stad lägre än genomsnittet för landets kommuner. 6

9 PERSONALSTRUKTUR Timavlönade exklusive beredskapsarbetare och personliga assistenter anställda enligt PANavtalet Verksamhetsmål Uppnått 2009 Uppnått 2010 Uppnått 2011 Mål 2012 Utfall 2012 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten Det är i första hand stadsnämnderna som använder timavlönad personal. Timavlönade används i huvudsak för att täcka uppkomna vakanser p.g.a. semester, sjukdom och annan frånvaro men även för säsongsarbete. Omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen är den personalkategori som har störst andel timavlönade inom kommunen med 243 årsarbeten och därefter barnskötare med 62 årsarbeten. Antal arbetade timmar 2012 för timavlönade omräknat till årsarbeten exkl. BEA och PAN Antal årsarbeten Nämnd Kvinnor Män Totalt Stadsrevisionen Kommunstyrelsen Lokalförsörjningsnämnden 0,6 0,5 1,1 Servicenämnden 7,9 4,3 12,2 Fritids- och folkhälsonämnden 2,3 1,5 3,8 Samhällsbyggnadsnämnden 0,4 0,4 0,8 Tekniska nämnden 0,9 1,9 2,8 Miljö- och konsumentnämnden 0,4 0,0 0,4 Kulturnämnden 5,4 1,0 6,4 Utbildningsnämnden 9,0 5,8 14,8 Sociala omsorgsnämnden 44,4 16,8 61,2 Arbetslivsnämnden 1,6 1,5 3,1 Stadsdelsnämnden Norr 95,3 17,4 112,7 Stadsdelsnämnden Väster 104,1 22,0 126,0 Stadsdelsnämnden Öster 130,5 21,8 152,3 Totalt kommunen 402,8 94,8 497,6 Det totala antalet timavlönade i kommunen under 2011 var 523,1 årsarbeten vilket innebär en minskning med 4,9 % under I sammanställningen ovan redovisas antal arbetade timmar som en omräkning till årsarbeten. Detta säger i sig inget om hur många personer som arbetat. 7

10 PERSONALSTRUKTUR Utveckling av antal arbetade timmar för timavlönade exkl BEA och PAN Antal årsarbeten Totalt Kvinnor Män I diagrammet redovisas antal arbetade timmar för timavlönade I diagrammet ingår inte beredskapsarbetare och anställda enligt PAN-avtalet I nedanstående tabell redovisas antal personer som fått timlön under Antal arbetade timmar per person varierar kraftigt från några enstaka tillfällen till i stort sett heltid under året. Antal personer som fick timlön från kommunen under 2012 Antal personer Personalgrupp Kvinnor Män Summa Administration Vård och omsorg Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Skola och förskola Kultur, turism och fritidsarbete Teknikarbete Kod saknas Totalt kommunen Den totala kostnaden för timavlönade exkl. BEA och PAN under 2012 var 148,2 mnkr. Kommunfullmäktige har fastställt att ett mål är att minska andelen timavlönade. Detta med anledning av att många förvaltningar utnyttjar timavlönade i förhållandevis hög utsträckning. Förvaltningarna har vidtagit flera åtgärder för att minska användningen av timavlönade som t.ex. användning av vikariat vid planerad ledighet istället för timavlönade öka sysselsättningsgrad för anställd personal införande av nya arbetstidsmodeller med flytande tid höjd grundbemanning inrättat lokala personalpooler återhållsamhet i användning av timavlönade 8

11 PERSONALSTRUKTUR Personalpooler fanns under 2012 i sju förvaltningar. Följande personal fanns anställd i personalpoolerna: Personalkategori Antal anställda Omvårdnadspersonal 77 Habiliteringspersonal 45 Elevassistenter 21 Barnskötare 4 Badmästare 4 Övrigt 4 Totalt kommunen 155 Det innebär en ökning med 20 personer som är anställda i personalpooler jämfört med Anställda inom olika verksamhetsområden Anställda inom olika verksamhetsområden Teknikarbete Kultur, turism 12% och fritidsarbete 3% Skola och förskola 34% Administration 12% Vård och omsorg 34% Av samtliga anställda inom kommunen arbetar 34,1 % inom skola och förskola, vilket innebär att det är det verksamhetsområde som sysselsätter flest inom kommunen. Socialt och kurativt arbete 4% Rehabilitering och förebyggande arbete 1% Andel anställda för olika personalgrupper Tillsvidareanställda Visstidsanställda Totalt antal Personalgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män anställda Administration Ledningsarbete Handläggararbete Administratörsarbete Vård- och omsorg Sjuksköterska Undersköt, skötare Vårdbiträde, vårdare m.fl Personlig assistent Övrigt vård omsorgsarbete Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Övrigt socialt och kurativt

12 PERSONALSTRUKTUR Tillsvidareanställda Visstidsanställda Totalt antal Personalgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män anställda Skola och förskola Grundskolelärare Gymnasielärare Förskollärare Fritidspedagog Övrigt lärararbete Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent Övrigt skol-/förskolearbete Kultur, turism och fritid Fritidsledare Bibliotekarie, biblioteksassistent Övrig fritid kultur turism Teknik Teknisk handläggare Ingenjörer Tekniker Hantverkararbete m m Köks- och måltidsarbete Städ tvätt renhållningsarbete Kod saknas Totalt kommunen Av kommunens anställda var 90,4 % tillsvidareanställda, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med Av männen är 88,3 % tillsvidareanställda mot 91,3 % av kvinnorna. Fördelning män och kvinnor Det fanns kvinnor och män tillsvidare- och visstidsanställda i kommunen, vilket innebär totalt anställda personer. Av samtliga anställda är 78,6 % kvinnor och 21,4 % män, vilket är samma könsfördelning som föregående år. Fördelningen mellan män och kvinnor är snedfördelad inom de flesta yrkeskategorierna. Inom förskola och skolbarnsomsorg är andelen män låg. När det gäller förskollärare och barnskötare är andelen män 4 % av antalet anställda. Medan vissa yrkeskategorier inom teknikområdet t.ex. hantverksarbete utgörs av 95 % män och tekniker 89 %. Det är en tydlig skillnad mellan de tekniska nämnderna som är mansdominerade och stadsdelsnämnderna som är kraftigt kvinnodominerade. Chefer I tabellen redovisas chefer på alla nivåer inom kommunen som kodats som chef med underställd personal enligt statistikkoderna AID (Arbetsidentifikation) som används i kommuner och landsting 10

13 PERSONALSTRUKTUR Tillsvidareanställda chefer inom kommunen Antal chefer Kvinnor Män Summa Totalt kommunen Antalet chefer har ökat från 423 till 430 vilket motsvarar en ökning med 1,7 %. Av kommunens anställda är 78,6 % kvinnor medan 62,6 % av kommunens samtliga chefer är kvinnor. Av kommunens 15 förvaltningschefer var 4 kvinnor. 46,3 % av medlemmarna i förvaltningarnas ledningsgrupper är kvinnor vilket är en ökning med 3,1 % jämfört med ,4 % av medlemmarna i ledningsgrupperna har utländsk bakgrund. 1.5 Hel- och deltidsanställda Av kommunens tillsvidareanställda arbetar 78,8 % heltid och 21,2 % deltid. Andel tillsvidareanställda per sysselsättningsgrad Deltid 75-99% 17,3% Deltid 0-74% 3,8 Deltid 75-99% 6,1 Deltid 0-74% 6,9% Heltid 75,8% Heltid 90,1% Kvinnor Män Andelen heltidsanställda har ökat med 2,7 procentenheter sedan föregående år till 78,8 %. Andelen deltidsanställda har därmed minskat i motsvarande grad till 21,2 %. Andelen kvinnor med heltidsanställning är 75,8 % medan andelen heltidsanställda män är 90,1 %. Den genomsnittliga andelen heltidsanställda bland landets kommuner är 72,0 %. Dvs. andelen heltidsanställda inom kommunen är ca 7 procentenheter högre än genomsnittet bland landets kommuner. Andel heltidsanställningar av tillsvidareanställda i olika personalgrupper Kvinnor Män Totalt Socialt och kurativt arbete 94,6 91,2 93,8 Administration 90,7 97,8 92,7 Rehabilitering och förebyggande arbete 85, ,0 Skola och förskola 85,0 93,0 86,4 Teknikarbete 62,9 92,9 75,0 Kultur, turism och fritidsarbete 68,7 82,7 74,4 Vård och omsorg 64,0 78,6 65,8 Totalt kommunen 75,8 90,1 78,8 Av kommunens anställda saknar följande antal personer heltidsanställning Tillsvidareanställda Visstidsanställda

14 PERSONALSTRUKTUR Andel heltidsanställningar av tillsvidareanställda i procent Nämnd Kvinnor Män Totalt Stadsrevisionen 100,0 66,7 83,3 Kommunstyrelsen 100,0 100,0 100,0 Lokalförsörjningsnämnden 100,0 95,4 97,3 Servicenämnden 89,3 96,2 94,4 Fritids- och folkhälsonämnden 95,4 100,0 97,3 Samhällsbyggnadsnämnden 90,9 97,3 94,3 Tekniska nämnden 81,4 94,7 89,0 Miljö- och konsumentnämnden 96,8 100,0 97,7 Kulturnämnden 76,3 87,5 80,9 Utbildningsnämnden 90,0 93,8 91,4 Sociala omsorgsnämnden 76,8 84,3 78,2 Arbetslivsnämnden 81,8 91,7 84,8 Stadsdelsnämnden Norr 68,3 85,5 70,5 Stadsdelsnämnden Väster 72,9 83,5 74,4 Stadsdelsnämnden Öster 77,2 90,0 78,7 Totalt kommunen 75,8 90,1 78,8 I jämförelse med kommunerna i Borås omgivning har Borås en betydligt högre andel heltidsanställda. Andel heltidsanställda av tillsvidareanställda i grannkommuner Alingsås Herrljunga Mark Ulricehamn Vårgårda Borås Totalt 67, , ,8 Förändring av andel heltidsanställda inom äldre- och handikappomsorgen Borås Stad försöker i strävan att bli en attraktiv arbetsgivare att erbjuda de anställda inom vård och omsorg den sysselsättningsgrad som önskas. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för all omvårdnadspersonal är 92,8 %, en ökning från föregående år med 1,6 %. 1.6 Genomsnittlig sysselsättningsgrad Genomsnittlig sysselsättningsgrad i % Kvinnor 92,4 92,6 93,2 93,8 Män 96,2 96,3 96,8 97,2 Totalt 93,2 93,4 93,9 94,6 Den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom kommunen för tillsvidareanställda är totalt 94,6 %. Det är en ökning med 0,7 % jämfört med föregående år. 1.7 Ålder Medelålder Medelåldern i Borås Stad är oförändrad jämfört med föregående år på 45,8 år. Genomsnittsåldern i landets kommuner är 46,2 år. Medelåldern för män är 46,8 år och 45,6 år för kvinnor. 12

15 PERSONALSTRUKTUR Medelåldern skiljer sig mellan de olika förvaltningarna. Fritids- och folkhälsoförvaltningen hade lägst medelålder på 42,9 år medan Kommunstyrelsen hade högst medelålder på 49,4 år. Medelåldern på nyrekryterade under året var 45,5 år och medelåldern på personer som slutat sin anställning var 58,1 år. Bland män är medelåldern lägst bland barnskötare med en medelålder på 35,5 år och högst bland chefer med 50,8 år. Bland kvinnor är medelåldern lägst bland socialsekreterare med 38,7 år och högst bland dagbarnvårdare med 59,2 år. Åldersfördelning Antal personer Totalt Män Kvinnor Åldersfördelningen bland de anställda är ojämn. Det finns fler äldre än yngre anställda. Andelen anställda i åldern år är 29,7 % medan andelen anställda i åldern år är 40,6 %. Det innebär en minskning av såväl andelen yngre som andelen äldre jämfört med Ålder 1.8 Planerade pensionsavgångar Beräkningen av antalet pensionsavgångar utgår från en ålderspensionering vid 65 år. Eftersom pensionsåldern är rörlig år kan de verkliga pensionsavgångarna avvika något från nedanstående prognos. Planerade pensionsavgångar Personalgrupp Antal pensionsavgångar Administration 322 Vård och omsorg 626 Rehabilitering och förebyggande arbete 5 Socialt och kurativt arbete 43 Skola och förskola 731 Kultur, turism och fritidsarbete 65 Teknik 325 Totalt 2117 Under perioden beräknas totalt personer gå i ålderspension. Den största andelen pensionsavgångar finns bland vård- och omsorgspersonal, lärare grundskola tidigare år, förskollärare, barnskötare, kokerskor och lokalvårdare. 13

16 PERSONALSTRUKTUR Planerade pensionsavgångar totalt Antal personer Teknik Kultur, turism och fritidsarbete Skola och förskola Socialt och kurativt arbete Rehabilitering och förebyggande arbete Vård och omsorg Administration Pensionsavgångar chefer Antal personer Under perioden beräknas 142 chefer på olika nivåer att gå i pension. Den största andelen pensionsavgångar finns inom skola och förskola samt vård och omsorg Administration Vård och omsorg Socialt och kurativt arbete Skola och barnomsorg Kultur, turism och fritidsarbete Teknik 14

17 JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING 2 Jämställdhet och likabehandling Arbetet med likabehandling handlar om respekt i bemötandet av varandra och om de grundläggande attityder och värderingar som denna respekt förutsätter. Likabehandlingsarbetets mål är att alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter. De avgörande stegen tas i den dagliga verksamheten, i chefers sätt att organisera arbetet, vid rekrytering av nyanställda, i meritvärdering och lönesättning, i kompetensutvecklings- och kvalitetsarbete. Det avgörande är inte formen för arbetet utan innehållet. 2.1 Riktlinjer för jämställdhet och likabehandling i personalpolitiska programmet. Arbetet för likabehandling är en fortlöpande process och arbetet ingår i respektive chefs ansvar för verksamhet och medarbetare. Ytterst ansvarig för att likabehandlingsarbetet bedrivs enligt lagens intentioner vilar på varje nämnd/styrelse. En viktig grundförutsättning för arbetet med likabehandling är att detta arbete skall integreras i verksamheten på samma sätt som arbetsmiljöarbetet. Likabehandlingsfrågor skall vara ett naturligt inslag såväl i den dagliga verksamheten på alla nivåer som i den långsiktiga planeringen. 2.2 Program för jämställdhet Målet med Borås Stads jämställdhetspolitik är att kvinnor och män har samma möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Resurser ska fördelas efter behov, inte kön. Jämställdhet ska finnas med i styr- och ledningssystem och konkret vara med i alla led av beslutsprocessen. Borås Stads jämställdhetsarbete ska omfatta alla verksamhet. Fyra målområden prioriteras : 1. Kunskap om jämställdhet 2. Jämställd medborgarservice 3. Jämställd arbetsgivare 4. Jämställdhetsintegrerad budget Här följer en kort beskrivning av varje målområde och genomförda aktiviteter under Kunskap om jämställdhet Borås Stad ska belysa vilka villkor kvinnor och män har i kommunen, som förtroendevalda, som anställda och som medborgare. Alla förvaltningar och bolag ska ta fram och analysera könsuppdelad statistik. Jämställdhetsarbetet ska vara känt för alla anställda och alla medborgare, via information på intranät och Borås Stads webbplats. Under 2012 har 400 chefer utbildats och samtliga chefer har i uppdrag att utbilda de arbetsgrupper de ansvarar för. Under hösten 2012 har också utbildning för alla nämnder och bolagsstyrelser påbörjats. De beräknas vara klara våren Den utbildning som genomförts kommer från och med hösten 2013 vara med i det systematiska chefsutvecklingsprogrammet. Först 2010 började Borås Stad arbeta systematiskt och strukturellt med jämställdhetsfrågan varför det finns ett s.k. kunskapsglapp. Ett kunskapsglapp medför att man utgår ifrån egna personliga omdömen. Det viktigaste med utbildningsinsatsen är att göra jämställdhetsarbetet till en kunskaps- 15

18 JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING fråga. Det betyder att Borås Stad ska utgå från fakta, statistik och forskning och inte subjektiva värderingar. Jämställd medborgarservice Kommunen ska erbjuda både gott bemötande och likvärdig service till alla medborgare. Kartläggningar i Sverige och I Borås Stad visar att t ex flickor får högre betyg än pojkar igenom hela skoltiden, pojkar får ta större del av föreningsbidrag, kvinnor i hemtjänsten har ofta svårt att betala sina avgifter pga. låg pension, män får i stor utsträckning beviljat mer städ och matdistribution medan kvinnor får beviljat personlig omvårdnad. En mängd kartläggningar pågår i både Sveriges land och i Borås Stad. Könsuppdelad statistik är nödvändig för att visa vilken service kvinnor respektive män erbjuds. Förvaltningarna ska agera för att garantera likvärdig behandling, oavsett kön. Under har Borås Stad fått 1,2 mnkr ifrån Sveriges kommuner och landsting för att genomföra utbildningsinsatser som leder till jämställd medborgarservice. Jämställd arbetsgivare Borås Stad ska som arbetsgivare verka för jämställdhet, det innebär bl.a. att verka för lika lön för likvärdigt arbete. Heltid ska vara en möjlighet för alla anställda. Andelen kvinnor och män som är chefer ska spegla personalens sammansättning. Arbetsvärdering ska göras för att ge underlag till beslut för ökad jämställdhet. Förändringsarbete för jämställdhet behöver vara ledningsstyrt. Ledningen ska ta de strategiska besluten och sätta mål för jämställdhetsarbetet. Därför ska chefer årligen fortbildas i genus- och jämställdhetsfrågor. Förtroendevalda ska minst en gång per mandatperiod få sådan utbildning. Att arbeta som jämställd arbetsgivare kan också innebära, pojkar och flickor ska ha godkända betyg i årskurs 9, att utveckla föräldrastödsstrategier, jämställd stadsplanering, arbeta med belysning och trygga utemiljöer, införa s.k. nattstop i kollektivtrafiken, att minska trafiken, buller och utveckla cykelstaden Borås samt rekrytera både män och kvinnor till alla kommunens yrkesområden. Genusperspektivet finns med i visionsarbetet, då jämställdhetssamordnare finns med i Borås Stads Strateggrupp och är med och tar fram framtida indikatorer. Genusperspektivet finns också med i Bryggforum som är ett strategiskt råd för ungdomar, där jämställdhetssamordnare deltar. Den personalekonomiska årsredovisningen är nu jämställdhetsintegrerad, dvs. det finns könsuppdelad statistik och könsuppdelade analyser. Även Välfärdsbokslutet på Fritid- och Folkhälsoförvaltningen är jämställdhetsintegrerat. Jämställdhetsintegrerad budget Att arbeta med jämställdhetsintegrerad budget (gender budget) innebär att synliggöra människorna bakom siffrorna, dvs. att arbeta med könsuppdelad statistik, analysera skillnader och eventuellt åtgärda och resursfördela utifrån behov. Införandet av gender budget behöver tas stegvis och förväntas ta något år. Det finns en gender budgetgrupp i Borås Stad som leds av kommunchef, Svante Stomberg. För att starta upp det s.k. gender budget arbetet har 3 konkreta exempel valts ut från Välfärdsbokslutet, betyg i årskurs 9, höftledsfrakturer samt förvärvsfrekvens. Dessa exempel kartläggs, analyseras, ekonomiseras utifrån resursfördelning (genus) och alternativkostnader, dvs. vad kostar i förlängningen om vi inte gör någon insats. 16

19 JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING Idag finns inga färdiga modeller för gender budget i kommunal verksamhet, därför behöver kommunen fortsätta att utveckla arbetet, utifrån vårt egna styr- och ledningssystem. 2.3 Uppföljning av förvaltningarnas planer för likabehandling Samtliga förvaltningar har planer för likabehandling för Uppföljningar har gjorts Planer och utvärderingar har tagits fram i samverkan med de fackliga organisationerna. 2.4 Nyckeltal för jämställdhet Sedan 2006 deltar Borås Stad i NyckeltalsInstitutets Jämställdhetsindex (JÄMIX). Nyckeltalsinstitutet har i samverkan med dåtida JämO valt ut nio mätbara nyckeltal som utgör indikatorer på centrala aspekter av jämställdheten i en organisation. De nio nyckeltalen vägs samman till ett jämställdhetsindex som är ett mått på hur långt jämställdheten har nått. De nio nyckeltalen är Yrken är yrkesgrupperna i organisationen jämställda? Ledning är den högsta ledningsgruppen jämställd? Chefskap har kvinnor och män samma möjligheter att bli chef? Lön är lönen lika för män och kvinnor? Ohälsa hur ser långtidssjukfrånvaron ut för män och kvinnor? Föräldraskap tar männen ut föräldraledighet? Deltid är sysselsättningsgraden lika för män och kvinnor? Trygghet är anställningsformen lika för män och kvinnor? Jämställdhetsplan bedrivs ett aktivt arbete med jämställdhetsplanerna? Jämställdhetsindex Borås Stad2011 och 2012 Nyckeltal Yrkesgrupper % 5 4 Kvinnor i högsta ledningsgruppen Chefer som är kvinnor Skillnad i lön Skillnad i lång sjukfrånvaro Uttag av föräldradagar av män Skillnad i sysselsättningsgrad 3 5 Skillnad i andel tillsvidareanställda Jämställdhetsarbete Tillsvidareanställda Jämställdhetsarbete Föräldradagar Långtidssjukfrånvaro Heltidstjänster Yrkesgrupper Ledningsgrupp Lön Karriärmöjligheter Summa JÄMIX-poäng JÄMIX kartlägger jämställdheten och är ett verktyg för utveckling av jämställdhetsarbetet. Nyckeltalen i JÄMIX ger inte en fullständig beskrivning av verkligheten men är en indikation och ett underlag för fortsatt diskussion. Jämställdhetsindexet mäter enbart skillnader mellan kvinnor och män ur ett organisationsperspektiv, dvs. inte om nivån generellt är hög eller låg. Det anger t.ex. inte om kommunen har stor eller liten andel heltidstjänster utan enbart om andelen heltidstjänster skiljer sig mellan män och kvinnor. Nyckeltalen är relativa mått där idealet är att kvinnor och män skall ha samma värde enligt indexet. JÄMIX ger inga definitiva svar på hur jämställdheten ser ut men är en indikation och ett underlag för diskussion. 17

20 JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING 18

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet!

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsobokslut med Personalekonomisk redovisning 24 FALKENBERGS KOMMUN Förord Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsokrafts uppdrag liknades vid ett vattenfall redan 22. Denna liknelse är

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011

PERSONALBOKSLUT 2011 PERSONALBOKSLUT 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 PERSONALSTRATEGISKT ARBETE... 4 Utveckling av medarbetarskapet... 4 Strategisk kompetensplanering... 5 Projekt Heltid en rättighet och deltid en möjlighet...

Läs mer

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING 20 12 SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA.

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 I kommunala redovisningslagen (KRL) finns allmänna bestämmelser om årsredovisningen. Syftet med årsredovisningen är att redogöra för utfallet av verksamheten, dess

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Kommunen som arbetsgivare politisk vision... 4 Kommunens ekonomi politisk vision... 19

Innehåll Inledning... 1 Kommunen som arbetsgivare politisk vision... 4 Kommunens ekonomi politisk vision... 19 Detta dokument har tagits fram till kommunstyrelsens mål- och utvärderingsutskott av kommunstyrelsens förvaltning, som således ansvarar för framtagandet av faktauppgifter. Den uppföljnings- och utvärderingsplan

Läs mer

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Hälsoplan Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Innehåll Personaldirektören har ordet 2 Syfte med hälsoplan i Apoteket 3 Mål, strategier och framgångsfaktorer i Apotekets

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 1/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren 1, 2 Ulrich Stoetzer 1 Marianne Parmsund 1 Tomas Eriksson 2 Åsa Stöllman 2 Eva Vingård 2

Läs mer

Löneskillnader mellan kvinnor och män. En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar

Löneskillnader mellan kvinnor och män. En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar Löneskillnader mellan kvinnor och män En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar 1 Löneskillnader mellan kvinnor och män www.kommunal.se 2 Produktion: Kommunals press-och informationsenhet

Läs mer

Lassalyckan Foton: Sören Håkanlind. Årsredovisning 2011

Lassalyckan Foton: Sören Håkanlind. Årsredovisning 2011 Lassalyckan Foton: Sören Håkanlind Årsredovisning 2011 Läsanvisningar I årsredovisningen används trafikljus som symboler för att ge läsaren en snabb uppfattning om tillståndet inom ett visst område. Grönt

Läs mer

Årsredovisning. 21 mars

Årsredovisning. 21 mars Årsredovisning 2011 21 mars ÖDHÖGS KOMMUN ORGANISATION Innehåll Kommunens organisation...4 Årsredovisning i korthet...5 Kommunstyrelsens ordförande...6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys...7 Viktiga

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Lönar det sig? en tillbakablick

Lönar det sig? en tillbakablick Lönar det sig? en tillbakablick Lönenivåer, lönespridning och löneutveckling i landsting och regioner 1994 2002 Juli 2003 Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Landstingsförbundet av: Statistiker

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Bemanningsekonomi. en studie av äldreomsorgen i Forshaga och Falköping från Kommunals arbetstidsprojekt av Eva Johansson. www.kommunal.

Bemanningsekonomi. en studie av äldreomsorgen i Forshaga och Falköping från Kommunals arbetstidsprojekt av Eva Johansson. www.kommunal. 1 Bemanningsekonomi en studie av äldreomsorgen i Forshaga och Falköping från Kommunals arbetstidsprojekt av Eva Johansson www.kommunal.se 2 Produktion: Kommunals medlemsutvecklingsenhet och Starck Design

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Personliga assistenters arbetssituation

Personliga assistenters arbetssituation 1 Personliga assistenters arbetssituation www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen en lägesbeskrivning. Av Hans Öman. Anställningskostnad.

Läs mer

Personal- och utbildningsbokslut

Personal- och utbildningsbokslut Personal- och utbildningsbokslut 2013 1 Innehåll Personal- och utbildningsbokslut 2013...3 Kompetens och engagemang förutsättning för utveckling...4 Attraktiv arbetsgivare allt vi gör har betydelse...5

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer