Stabilt och tillgängligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stabilt och tillgängligt"

Transkript

1 Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2012

2 Stabilt och tillgängligt 2012 presenterades ett flertal ekonomiska prognoser som gav skäl till oro. Prognosernas samstämmighet var stor och tendensen neråtgående. Ingen kunde undvika att höra talas om den ekonomiska oro, ordet kris användes allt mer, som i olika grad omfattade flera av Europas länder. Sådan var den verklighet vi måste förhålla oss till. Men vill vi utveckla välfärden med bra skolor, god äldreomsorg, framåtsyftande stadsutveckling vet vi att det behövs en stabil ekonomi. Då är det tillfredsställande att konstatera att mitt i snålblåsten är Borås ekonomi stabil. Som strategiska mål innebär det en god styrning av ekonomin som förutsättning för en bra verksamhet. Det är det som gör att vi kan satsa, hantera nya förutsättningar och klara konjunktursvängningar. Det är den grund som sätter nivån för Borås Stads verksamhet. Det har under året byggts, och byggs fortfarande, i stor omfattning i Borås. En absolut nödvändighet med tanke på den hastighet med vilken Borås växer. Det finns planer på att bygga högt, våningar, på flera platser i staden. Det skulle innebära fler centralt boende Boråsare och det behövs då det är relativt sett för få som bor i centrala staden. Staden behöver i framtiden förtätas ytterligare genom ett ökat byggande i såväl stadskärnan som i flera av stadsdelarna. Under året har också det viktiga arbetet med att trygga tillgången på lämplig mark för bostäder, industri och rekreation fortgått. Det handlar om tillgång såväl för upplåtelse som för markbyte. Arbetet med att ta fram principer för Borås Stads arbete med medborgardialog tog fart under året. Medborgarnas inflytande och delaktighet stärks genom dialogen och förutsättningar skapas för att påverka beslut som rör den egna vardagen och för ökat deltagande i de demokratiska processerna. Vi har fortsätta förbättringsarbetet för att göra Borås till en bildningsstad. Detta utifrån vår övertygelse att alla barn och elever vill och kan lära. Vi ser bildning som en livslång process under hela livet, inte enbart något som utspelar sig under en begränsad period. I ett mångkulturellt samhälle är bildningen bryggan till för ståelse och ett värn mot främlingsfientlighet och intolerans. Människors möjligheter till delaktighet i samhället är av största vikt. Här kan nämnas vårt lyckosamma arbete med tillgänglighet samt hur vi lyckas gå mot trenden i riket och minskar försörjningsstödet genom att människor får anställning eller utbildar sig. Avslutningsvis kan vi konstatera att Borås är en bra plats för människor och företag. Stabil inflyttning och nya företagsetableringar 2012 visar det. Detta möjliggörs tack vare alla duktiga medarbetare och det fantastiska arbete som utförs. En eloge och ett stort tack till er alla. Ulf Olsson (S) Ordförande i Kommunstyrelsen

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattning Personalstruktur Antal anställda Personalomsättning Timavlönade Anställda inom olika verksamhetsområden Hel- och deltidsanställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad Ålder Planerade pensionsavgångar Jämställdhet och likabehandling Riktlinjer för jämställdhet i personalpolitiska programmet Program för jämställdhet Uppföljning av förvaltningarnas planer för likabehandling Nyckeltal för jämställdhet Övriga jämställdhetsåtgärder Utländsk bakgrund Lönestatistik Medianlön Lönespridning Resursanvändning arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Arbete - föräldraskap Övertid och mertid Sparade semesterdagar och okompenserad övertid Hälsa och arbetsmiljö Hälsobokslut Hälsofrämjande åtgärder Arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsskador och tillbud Företagshälsovård Sjukfrånvaro Sjukfall över 60 dagar Personalutveckling Yrkesutbildning Kompetensutveckling Fritidsstudier Förslagsverksamhet Personalkostnader Definitioner Plats för anteckningar

4 INLEDNING Inledning Sedan 1999 sammanställer Borås Stad en personalekonomisk årsredovisning. Årets redovisning är den fjortonde i ordningen. Avsikten är att i personalbokslutet ge en aktuell bild av ett antal personalstrategiska frågor och en samlad beskrivning av kommunens personal. Den personalekonomiska redovisningen beskriver personalarbetet för år 2012 och några år bakåt. Här finns kommunövergripande personalstatistik och analyser samt en del jämförelser med andra kommuner. Redovisningen skall ligga till grund för kommunens strategiska arbete med personalpolitiska och arbetsmiljöfrämjande insatser. Liksom tidigare år är alla personalnyckeltal i årsredovisningen könsuppdelade. Uppgifterna i den personalekonomiska redovisningen har i huvudsak hämtats ur kommunens lönesystem Heroma. Jämställdhetsindex och Attraktiv arbetsgivarindex har tagits fram i samarbete med NyckeltalsInstitutet AB. Mångfaldsstatistik med uppgifter om anställda med utländsk bakgrund har tagits fram i samarbete med Statistiska Centralbyrån SCB. Uppgifterna om personalkostnader har hämtats från kommunens ekonomisystem Agresso. Uppgifter som inte kunnat tas fram ur IT-systemen som t.ex. arbetsskadestatistik har inhämtats genom uppgiftsinsamling från kommunens förvaltningar. I årets personalekonomiska redovisning finns olika jämförelser med andra kommuner. Dessa jämförelser säger i sig inget om verksamhetens omfattning eller hur stor del av verksamheten som bedrivs i förvaltningsform eller lagts ut på entreprenad i de olika kommunerna. Lägger man t.ex. ut större delen av en verksamhet på entreprenad där det normalt finns hög sjukfrånvaro så minskar kommunens sjukfrånvaro. Här kan man då redovisa en sjukfrånvaro som är lägre än hos en kommun med verksamheten i egen regi. Vår förhoppning är att den personalekonomiska redovisningen skall vara en av flera informationskällor för det fortsatta arbetet med att trygga personal- och kompetensförsörjningen och Borås Stads ställning som en attraktiv arbetsgivare. Staffan Vikström och Elisabet Palmér vid Stadskansliet har varit huvudansvariga för den personalekonomiska redovisningen STADSKANSLIET Per Olsson Personalchef 2

5 SAMMANFATTNING Sammanfattning Verksamhetsmål 2012: Sjukfrånvaron var 5,4 %, vilket innebär en ökning av sjukfrånvaron under 2012 med 0,35 procentenheter. Den genomsnittliga sjukfrånvaron för samtliga kommuner var 5,5 %. Antalet sjukfall över 60 dagar var 850 under Den arbetade tiden under 2012 för timavlönade minskade med 4,9 % under året till motsvarande 497,6 årsarbeten. Följande fakta är hämtat ur Borås Stads personalekonomiska redovisning för år 2012 Den 1 november hade kommunen tillsvidare- och visstidsanställda personer. Av kommunens anställda är 78,6 % kvinnor och 21,4 % män. Andelen anställda med utländsk bakgrund är 21,8 %. 34,1 % av kommunens anställda arbetar inom skola och förskola. 78,8 % är heltidsanställda av kvinnorna 75,8 % och av männen 90,1 %. Övertids- och fyllnadstid motsvarar 75,5 årsarbeten, vilket är en ökning med 25,8 %. Nettoarbetstiden ökade med 0,3 procentenheter till 76,4 %. 34,8 % av de anställda hade ingen sjukfrånvaro rapporterad under år ,4 % av de anställda hade ingen sjukfrånvaro rapporterad under de senaste två åren. 46 personer har varit sjukskrivna mer än ett år och personer har ingen sjukfrånvaro under året. Antalet sjukdagar har ökat med 6,8 % och antalet sjuktillfällen har ökat med 6 % Både långtidssjukskrivningar och korttidssjukskrivningarna har ökat i omfattning. Medianlönen var kronor per månad för tillsvidareanställda vid årets slut. Antalet anmälda arbetsskador ökade 8 % till 488. Den genomsnittliga åldern i kommunen är 45,8 år. Sjuklönekostnaden inkl arbetsgivaravgifter ökade med 6,2 % till 58,3 mnkr. Personalkostnaden var 3 770,4 mnkr. 3

6 PERSONALSTRUKTUR 1 Personalstruktur Den personalekonomiska redovisningen avser i första hand månadsavlönade d.v.s. tillsvidareanställda och visstidsanställda om inte annat anges. 1.1 Antal anställda Anställda i Borås Stad Nämnd Tillsvidareanställda Visstidsanställda Totalt antal Kvinnor Män Kvinnor Män anställda Stadsrevisionen Kommunstyrelsen Lokalförsörjningsnämnden Servicenämnden Fritids- och folkhälsonämnden Samhällsbyggnadsnämnden Tekniska nämnden Miljö- och konsumentnämnden Kulturnämnden Utbildningsnämnden Sociala omsorgsnämnden Arbetslivsnämnden Stadsdelsnämnden Norr Stadsdelsnämnden Väster Stadsdelsnämnden Öster Totalt kommunen Av kommunens anställda var kvinnor och män. Antal Totalt antal anställda Kvinnor Män Utveckling av antal tillsvidareanställda Index(1998=100) Kvinnor Totalt Män

7 PERSONALSTRUKTUR Utveckling av antal visstidsanställda Index (1998=100) Män Totalt 60 Kvinnor Borås Stad har minskat antalet visstidsanställda i likhet med landets övriga kommuner. Ökningen av antalet visstidsanställda mellan 2004 och 2007 beror på satsning på kompetensutveckling av omvårdnadspersonal genom kompetensstegen och valideringsutbildning samt inom förskolan. Detta har inneburit anställning av vikarier för den personal som genomgått utbildning. Mellan 1 november 2011 och 1 november 2012 skedde följande förändringar i personalvolymen: Antal personer Kvinnor Män Förändring Anställningsform totalt Tillsvidareanställda Visstidsanställda Totalt kommunen Minskningen av antalet anställda med 52 personer fördelas på följande personalgrupper: Tillsvidareanställda Visstidsanställda Personalgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män Förändring Administration Vård och omsorg Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Skola och förskola Kultur, turism och fritid Teknik Kod saknas Totalt kommunen Enligt lagen om anställningsskydd LAS 5 gäller att om en arbetstagare under en femårsperiod varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Under 2012 har 140 personer fått tillsvidareanställning enligt denna bestämmelse vilket är en ökning med 33 personer jämfört med Av dessa fanns 76 personer inom vård och omsorg, 21 personer inom förskola och 43 personer inom övrig verksamhet. 1.2 Personalomsättning I detta avsnitt redovisas enbart extern personalomsättning för tillsvidareanställda 5

8 PERSONALSTRUKTUR Extern personalomsättning i % Kvinnor 6,8 7,1 8,7 8,8 Män 6,6 7,4 11,8 9,7 Totalt kommunen 6,8 7,2 9,4 9,0 Personalomsättningen 2012 för tillsvidareanställda varierar mellan olika personalgrupper: Extern personalomsättning i % Personalgrupp Kvinnor Män Totalt Administration 9,5 10,6 9,8 Vård och omsorg 8,8 11,6 9,2 Rehabilitering och förebyggande arbete 14,4 18,2 15,0 Socialt och kurativt arbete 16,2 11,9 15,3 Skola och förskola 8,1 8,9 8,2 Kultur, turism och fritid 8,1 7,4 7,8 Teknik 7,3 8,5 7,8 Totalt kommunen 8,8 9,7 9,0 Den personalgrupp som haft störst extern rörlighet är socialsekreterare med 17,1 %. Andra grupper med en extern personalomsättning över 10 % är chefer, vårdbiträden, fritidspedagoger, barnskötare, ingenjörer och tekniker. Lägst rörlighet finns bland bibliotekspersonal, förskollärare och lärare. Personalomsättningen är något högre bland män 9,7 % än för kvinnor 8,8 %. 1.3 Timavlönade Totalt Antalet timavlönade i genomsnitt under 2011 motsvarade totalt 771 årsarbeten vilket är en ökning med 0,3 % jämfört med I siffrorna ingår beredskapsarbetare och anställda enligt PAN-avtalet (personliga assistenter och anhörigvårdare) med totalt 274 årsarbeten. Totalt antal arbetad tid för timavlönade var timmar. Utveckling av antal årsarbeten för timavlönade totalt Antal årsarbeten Anm. Under våren 2003 hade vi en nyanställningsblockad och en strejk bland Kommunals medlemmar som tydligt påverkade verksamheten och antalet timavlönade sjönk kraftigt under Sveriges kommuner och landsting SKL tar varje år fram en statistik över kommunal personal från kommunernas lönekörningar i november månad, vilket avser uppgifter för oktober månad. Enligt statistiken över antal anställda var andelen timavlönade i Borås Stad lägre än genomsnittet för landets kommuner. 6

9 PERSONALSTRUKTUR Timavlönade exklusive beredskapsarbetare och personliga assistenter anställda enligt PANavtalet Verksamhetsmål Uppnått 2009 Uppnått 2010 Uppnått 2011 Mål 2012 Utfall 2012 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten Det är i första hand stadsnämnderna som använder timavlönad personal. Timavlönade används i huvudsak för att täcka uppkomna vakanser p.g.a. semester, sjukdom och annan frånvaro men även för säsongsarbete. Omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen är den personalkategori som har störst andel timavlönade inom kommunen med 243 årsarbeten och därefter barnskötare med 62 årsarbeten. Antal arbetade timmar 2012 för timavlönade omräknat till årsarbeten exkl. BEA och PAN Antal årsarbeten Nämnd Kvinnor Män Totalt Stadsrevisionen Kommunstyrelsen Lokalförsörjningsnämnden 0,6 0,5 1,1 Servicenämnden 7,9 4,3 12,2 Fritids- och folkhälsonämnden 2,3 1,5 3,8 Samhällsbyggnadsnämnden 0,4 0,4 0,8 Tekniska nämnden 0,9 1,9 2,8 Miljö- och konsumentnämnden 0,4 0,0 0,4 Kulturnämnden 5,4 1,0 6,4 Utbildningsnämnden 9,0 5,8 14,8 Sociala omsorgsnämnden 44,4 16,8 61,2 Arbetslivsnämnden 1,6 1,5 3,1 Stadsdelsnämnden Norr 95,3 17,4 112,7 Stadsdelsnämnden Väster 104,1 22,0 126,0 Stadsdelsnämnden Öster 130,5 21,8 152,3 Totalt kommunen 402,8 94,8 497,6 Det totala antalet timavlönade i kommunen under 2011 var 523,1 årsarbeten vilket innebär en minskning med 4,9 % under I sammanställningen ovan redovisas antal arbetade timmar som en omräkning till årsarbeten. Detta säger i sig inget om hur många personer som arbetat. 7

10 PERSONALSTRUKTUR Utveckling av antal arbetade timmar för timavlönade exkl BEA och PAN Antal årsarbeten Totalt Kvinnor Män I diagrammet redovisas antal arbetade timmar för timavlönade I diagrammet ingår inte beredskapsarbetare och anställda enligt PAN-avtalet I nedanstående tabell redovisas antal personer som fått timlön under Antal arbetade timmar per person varierar kraftigt från några enstaka tillfällen till i stort sett heltid under året. Antal personer som fick timlön från kommunen under 2012 Antal personer Personalgrupp Kvinnor Män Summa Administration Vård och omsorg Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Skola och förskola Kultur, turism och fritidsarbete Teknikarbete Kod saknas Totalt kommunen Den totala kostnaden för timavlönade exkl. BEA och PAN under 2012 var 148,2 mnkr. Kommunfullmäktige har fastställt att ett mål är att minska andelen timavlönade. Detta med anledning av att många förvaltningar utnyttjar timavlönade i förhållandevis hög utsträckning. Förvaltningarna har vidtagit flera åtgärder för att minska användningen av timavlönade som t.ex. användning av vikariat vid planerad ledighet istället för timavlönade öka sysselsättningsgrad för anställd personal införande av nya arbetstidsmodeller med flytande tid höjd grundbemanning inrättat lokala personalpooler återhållsamhet i användning av timavlönade 8

11 PERSONALSTRUKTUR Personalpooler fanns under 2012 i sju förvaltningar. Följande personal fanns anställd i personalpoolerna: Personalkategori Antal anställda Omvårdnadspersonal 77 Habiliteringspersonal 45 Elevassistenter 21 Barnskötare 4 Badmästare 4 Övrigt 4 Totalt kommunen 155 Det innebär en ökning med 20 personer som är anställda i personalpooler jämfört med Anställda inom olika verksamhetsområden Anställda inom olika verksamhetsområden Teknikarbete Kultur, turism 12% och fritidsarbete 3% Skola och förskola 34% Administration 12% Vård och omsorg 34% Av samtliga anställda inom kommunen arbetar 34,1 % inom skola och förskola, vilket innebär att det är det verksamhetsområde som sysselsätter flest inom kommunen. Socialt och kurativt arbete 4% Rehabilitering och förebyggande arbete 1% Andel anställda för olika personalgrupper Tillsvidareanställda Visstidsanställda Totalt antal Personalgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män anställda Administration Ledningsarbete Handläggararbete Administratörsarbete Vård- och omsorg Sjuksköterska Undersköt, skötare Vårdbiträde, vårdare m.fl Personlig assistent Övrigt vård omsorgsarbete Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Övrigt socialt och kurativt

12 PERSONALSTRUKTUR Tillsvidareanställda Visstidsanställda Totalt antal Personalgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män anställda Skola och förskola Grundskolelärare Gymnasielärare Förskollärare Fritidspedagog Övrigt lärararbete Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent Övrigt skol-/förskolearbete Kultur, turism och fritid Fritidsledare Bibliotekarie, biblioteksassistent Övrig fritid kultur turism Teknik Teknisk handläggare Ingenjörer Tekniker Hantverkararbete m m Köks- och måltidsarbete Städ tvätt renhållningsarbete Kod saknas Totalt kommunen Av kommunens anställda var 90,4 % tillsvidareanställda, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med Av männen är 88,3 % tillsvidareanställda mot 91,3 % av kvinnorna. Fördelning män och kvinnor Det fanns kvinnor och män tillsvidare- och visstidsanställda i kommunen, vilket innebär totalt anställda personer. Av samtliga anställda är 78,6 % kvinnor och 21,4 % män, vilket är samma könsfördelning som föregående år. Fördelningen mellan män och kvinnor är snedfördelad inom de flesta yrkeskategorierna. Inom förskola och skolbarnsomsorg är andelen män låg. När det gäller förskollärare och barnskötare är andelen män 4 % av antalet anställda. Medan vissa yrkeskategorier inom teknikområdet t.ex. hantverksarbete utgörs av 95 % män och tekniker 89 %. Det är en tydlig skillnad mellan de tekniska nämnderna som är mansdominerade och stadsdelsnämnderna som är kraftigt kvinnodominerade. Chefer I tabellen redovisas chefer på alla nivåer inom kommunen som kodats som chef med underställd personal enligt statistikkoderna AID (Arbetsidentifikation) som används i kommuner och landsting 10

13 PERSONALSTRUKTUR Tillsvidareanställda chefer inom kommunen Antal chefer Kvinnor Män Summa Totalt kommunen Antalet chefer har ökat från 423 till 430 vilket motsvarar en ökning med 1,7 %. Av kommunens anställda är 78,6 % kvinnor medan 62,6 % av kommunens samtliga chefer är kvinnor. Av kommunens 15 förvaltningschefer var 4 kvinnor. 46,3 % av medlemmarna i förvaltningarnas ledningsgrupper är kvinnor vilket är en ökning med 3,1 % jämfört med ,4 % av medlemmarna i ledningsgrupperna har utländsk bakgrund. 1.5 Hel- och deltidsanställda Av kommunens tillsvidareanställda arbetar 78,8 % heltid och 21,2 % deltid. Andel tillsvidareanställda per sysselsättningsgrad Deltid 75-99% 17,3% Deltid 0-74% 3,8 Deltid 75-99% 6,1 Deltid 0-74% 6,9% Heltid 75,8% Heltid 90,1% Kvinnor Män Andelen heltidsanställda har ökat med 2,7 procentenheter sedan föregående år till 78,8 %. Andelen deltidsanställda har därmed minskat i motsvarande grad till 21,2 %. Andelen kvinnor med heltidsanställning är 75,8 % medan andelen heltidsanställda män är 90,1 %. Den genomsnittliga andelen heltidsanställda bland landets kommuner är 72,0 %. Dvs. andelen heltidsanställda inom kommunen är ca 7 procentenheter högre än genomsnittet bland landets kommuner. Andel heltidsanställningar av tillsvidareanställda i olika personalgrupper Kvinnor Män Totalt Socialt och kurativt arbete 94,6 91,2 93,8 Administration 90,7 97,8 92,7 Rehabilitering och förebyggande arbete 85, ,0 Skola och förskola 85,0 93,0 86,4 Teknikarbete 62,9 92,9 75,0 Kultur, turism och fritidsarbete 68,7 82,7 74,4 Vård och omsorg 64,0 78,6 65,8 Totalt kommunen 75,8 90,1 78,8 Av kommunens anställda saknar följande antal personer heltidsanställning Tillsvidareanställda Visstidsanställda

14 PERSONALSTRUKTUR Andel heltidsanställningar av tillsvidareanställda i procent Nämnd Kvinnor Män Totalt Stadsrevisionen 100,0 66,7 83,3 Kommunstyrelsen 100,0 100,0 100,0 Lokalförsörjningsnämnden 100,0 95,4 97,3 Servicenämnden 89,3 96,2 94,4 Fritids- och folkhälsonämnden 95,4 100,0 97,3 Samhällsbyggnadsnämnden 90,9 97,3 94,3 Tekniska nämnden 81,4 94,7 89,0 Miljö- och konsumentnämnden 96,8 100,0 97,7 Kulturnämnden 76,3 87,5 80,9 Utbildningsnämnden 90,0 93,8 91,4 Sociala omsorgsnämnden 76,8 84,3 78,2 Arbetslivsnämnden 81,8 91,7 84,8 Stadsdelsnämnden Norr 68,3 85,5 70,5 Stadsdelsnämnden Väster 72,9 83,5 74,4 Stadsdelsnämnden Öster 77,2 90,0 78,7 Totalt kommunen 75,8 90,1 78,8 I jämförelse med kommunerna i Borås omgivning har Borås en betydligt högre andel heltidsanställda. Andel heltidsanställda av tillsvidareanställda i grannkommuner Alingsås Herrljunga Mark Ulricehamn Vårgårda Borås Totalt 67, , ,8 Förändring av andel heltidsanställda inom äldre- och handikappomsorgen Borås Stad försöker i strävan att bli en attraktiv arbetsgivare att erbjuda de anställda inom vård och omsorg den sysselsättningsgrad som önskas. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för all omvårdnadspersonal är 92,8 %, en ökning från föregående år med 1,6 %. 1.6 Genomsnittlig sysselsättningsgrad Genomsnittlig sysselsättningsgrad i % Kvinnor 92,4 92,6 93,2 93,8 Män 96,2 96,3 96,8 97,2 Totalt 93,2 93,4 93,9 94,6 Den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom kommunen för tillsvidareanställda är totalt 94,6 %. Det är en ökning med 0,7 % jämfört med föregående år. 1.7 Ålder Medelålder Medelåldern i Borås Stad är oförändrad jämfört med föregående år på 45,8 år. Genomsnittsåldern i landets kommuner är 46,2 år. Medelåldern för män är 46,8 år och 45,6 år för kvinnor. 12

15 PERSONALSTRUKTUR Medelåldern skiljer sig mellan de olika förvaltningarna. Fritids- och folkhälsoförvaltningen hade lägst medelålder på 42,9 år medan Kommunstyrelsen hade högst medelålder på 49,4 år. Medelåldern på nyrekryterade under året var 45,5 år och medelåldern på personer som slutat sin anställning var 58,1 år. Bland män är medelåldern lägst bland barnskötare med en medelålder på 35,5 år och högst bland chefer med 50,8 år. Bland kvinnor är medelåldern lägst bland socialsekreterare med 38,7 år och högst bland dagbarnvårdare med 59,2 år. Åldersfördelning Antal personer Totalt Män Kvinnor Åldersfördelningen bland de anställda är ojämn. Det finns fler äldre än yngre anställda. Andelen anställda i åldern år är 29,7 % medan andelen anställda i åldern år är 40,6 %. Det innebär en minskning av såväl andelen yngre som andelen äldre jämfört med Ålder 1.8 Planerade pensionsavgångar Beräkningen av antalet pensionsavgångar utgår från en ålderspensionering vid 65 år. Eftersom pensionsåldern är rörlig år kan de verkliga pensionsavgångarna avvika något från nedanstående prognos. Planerade pensionsavgångar Personalgrupp Antal pensionsavgångar Administration 322 Vård och omsorg 626 Rehabilitering och förebyggande arbete 5 Socialt och kurativt arbete 43 Skola och förskola 731 Kultur, turism och fritidsarbete 65 Teknik 325 Totalt 2117 Under perioden beräknas totalt personer gå i ålderspension. Den största andelen pensionsavgångar finns bland vård- och omsorgspersonal, lärare grundskola tidigare år, förskollärare, barnskötare, kokerskor och lokalvårdare. 13

16 PERSONALSTRUKTUR Planerade pensionsavgångar totalt Antal personer Teknik Kultur, turism och fritidsarbete Skola och förskola Socialt och kurativt arbete Rehabilitering och förebyggande arbete Vård och omsorg Administration Pensionsavgångar chefer Antal personer Under perioden beräknas 142 chefer på olika nivåer att gå i pension. Den största andelen pensionsavgångar finns inom skola och förskola samt vård och omsorg Administration Vård och omsorg Socialt och kurativt arbete Skola och barnomsorg Kultur, turism och fritidsarbete Teknik 14

17 JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING 2 Jämställdhet och likabehandling Arbetet med likabehandling handlar om respekt i bemötandet av varandra och om de grundläggande attityder och värderingar som denna respekt förutsätter. Likabehandlingsarbetets mål är att alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter. De avgörande stegen tas i den dagliga verksamheten, i chefers sätt att organisera arbetet, vid rekrytering av nyanställda, i meritvärdering och lönesättning, i kompetensutvecklings- och kvalitetsarbete. Det avgörande är inte formen för arbetet utan innehållet. 2.1 Riktlinjer för jämställdhet och likabehandling i personalpolitiska programmet. Arbetet för likabehandling är en fortlöpande process och arbetet ingår i respektive chefs ansvar för verksamhet och medarbetare. Ytterst ansvarig för att likabehandlingsarbetet bedrivs enligt lagens intentioner vilar på varje nämnd/styrelse. En viktig grundförutsättning för arbetet med likabehandling är att detta arbete skall integreras i verksamheten på samma sätt som arbetsmiljöarbetet. Likabehandlingsfrågor skall vara ett naturligt inslag såväl i den dagliga verksamheten på alla nivåer som i den långsiktiga planeringen. 2.2 Program för jämställdhet Målet med Borås Stads jämställdhetspolitik är att kvinnor och män har samma möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Resurser ska fördelas efter behov, inte kön. Jämställdhet ska finnas med i styr- och ledningssystem och konkret vara med i alla led av beslutsprocessen. Borås Stads jämställdhetsarbete ska omfatta alla verksamhet. Fyra målområden prioriteras : 1. Kunskap om jämställdhet 2. Jämställd medborgarservice 3. Jämställd arbetsgivare 4. Jämställdhetsintegrerad budget Här följer en kort beskrivning av varje målområde och genomförda aktiviteter under Kunskap om jämställdhet Borås Stad ska belysa vilka villkor kvinnor och män har i kommunen, som förtroendevalda, som anställda och som medborgare. Alla förvaltningar och bolag ska ta fram och analysera könsuppdelad statistik. Jämställdhetsarbetet ska vara känt för alla anställda och alla medborgare, via information på intranät och Borås Stads webbplats. Under 2012 har 400 chefer utbildats och samtliga chefer har i uppdrag att utbilda de arbetsgrupper de ansvarar för. Under hösten 2012 har också utbildning för alla nämnder och bolagsstyrelser påbörjats. De beräknas vara klara våren Den utbildning som genomförts kommer från och med hösten 2013 vara med i det systematiska chefsutvecklingsprogrammet. Först 2010 började Borås Stad arbeta systematiskt och strukturellt med jämställdhetsfrågan varför det finns ett s.k. kunskapsglapp. Ett kunskapsglapp medför att man utgår ifrån egna personliga omdömen. Det viktigaste med utbildningsinsatsen är att göra jämställdhetsarbetet till en kunskaps- 15

18 JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING fråga. Det betyder att Borås Stad ska utgå från fakta, statistik och forskning och inte subjektiva värderingar. Jämställd medborgarservice Kommunen ska erbjuda både gott bemötande och likvärdig service till alla medborgare. Kartläggningar i Sverige och I Borås Stad visar att t ex flickor får högre betyg än pojkar igenom hela skoltiden, pojkar får ta större del av föreningsbidrag, kvinnor i hemtjänsten har ofta svårt att betala sina avgifter pga. låg pension, män får i stor utsträckning beviljat mer städ och matdistribution medan kvinnor får beviljat personlig omvårdnad. En mängd kartläggningar pågår i både Sveriges land och i Borås Stad. Könsuppdelad statistik är nödvändig för att visa vilken service kvinnor respektive män erbjuds. Förvaltningarna ska agera för att garantera likvärdig behandling, oavsett kön. Under har Borås Stad fått 1,2 mnkr ifrån Sveriges kommuner och landsting för att genomföra utbildningsinsatser som leder till jämställd medborgarservice. Jämställd arbetsgivare Borås Stad ska som arbetsgivare verka för jämställdhet, det innebär bl.a. att verka för lika lön för likvärdigt arbete. Heltid ska vara en möjlighet för alla anställda. Andelen kvinnor och män som är chefer ska spegla personalens sammansättning. Arbetsvärdering ska göras för att ge underlag till beslut för ökad jämställdhet. Förändringsarbete för jämställdhet behöver vara ledningsstyrt. Ledningen ska ta de strategiska besluten och sätta mål för jämställdhetsarbetet. Därför ska chefer årligen fortbildas i genus- och jämställdhetsfrågor. Förtroendevalda ska minst en gång per mandatperiod få sådan utbildning. Att arbeta som jämställd arbetsgivare kan också innebära, pojkar och flickor ska ha godkända betyg i årskurs 9, att utveckla föräldrastödsstrategier, jämställd stadsplanering, arbeta med belysning och trygga utemiljöer, införa s.k. nattstop i kollektivtrafiken, att minska trafiken, buller och utveckla cykelstaden Borås samt rekrytera både män och kvinnor till alla kommunens yrkesområden. Genusperspektivet finns med i visionsarbetet, då jämställdhetssamordnare finns med i Borås Stads Strateggrupp och är med och tar fram framtida indikatorer. Genusperspektivet finns också med i Bryggforum som är ett strategiskt råd för ungdomar, där jämställdhetssamordnare deltar. Den personalekonomiska årsredovisningen är nu jämställdhetsintegrerad, dvs. det finns könsuppdelad statistik och könsuppdelade analyser. Även Välfärdsbokslutet på Fritid- och Folkhälsoförvaltningen är jämställdhetsintegrerat. Jämställdhetsintegrerad budget Att arbeta med jämställdhetsintegrerad budget (gender budget) innebär att synliggöra människorna bakom siffrorna, dvs. att arbeta med könsuppdelad statistik, analysera skillnader och eventuellt åtgärda och resursfördela utifrån behov. Införandet av gender budget behöver tas stegvis och förväntas ta något år. Det finns en gender budgetgrupp i Borås Stad som leds av kommunchef, Svante Stomberg. För att starta upp det s.k. gender budget arbetet har 3 konkreta exempel valts ut från Välfärdsbokslutet, betyg i årskurs 9, höftledsfrakturer samt förvärvsfrekvens. Dessa exempel kartläggs, analyseras, ekonomiseras utifrån resursfördelning (genus) och alternativkostnader, dvs. vad kostar i förlängningen om vi inte gör någon insats. 16

19 JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING Idag finns inga färdiga modeller för gender budget i kommunal verksamhet, därför behöver kommunen fortsätta att utveckla arbetet, utifrån vårt egna styr- och ledningssystem. 2.3 Uppföljning av förvaltningarnas planer för likabehandling Samtliga förvaltningar har planer för likabehandling för Uppföljningar har gjorts Planer och utvärderingar har tagits fram i samverkan med de fackliga organisationerna. 2.4 Nyckeltal för jämställdhet Sedan 2006 deltar Borås Stad i NyckeltalsInstitutets Jämställdhetsindex (JÄMIX). Nyckeltalsinstitutet har i samverkan med dåtida JämO valt ut nio mätbara nyckeltal som utgör indikatorer på centrala aspekter av jämställdheten i en organisation. De nio nyckeltalen vägs samman till ett jämställdhetsindex som är ett mått på hur långt jämställdheten har nått. De nio nyckeltalen är Yrken är yrkesgrupperna i organisationen jämställda? Ledning är den högsta ledningsgruppen jämställd? Chefskap har kvinnor och män samma möjligheter att bli chef? Lön är lönen lika för män och kvinnor? Ohälsa hur ser långtidssjukfrånvaron ut för män och kvinnor? Föräldraskap tar männen ut föräldraledighet? Deltid är sysselsättningsgraden lika för män och kvinnor? Trygghet är anställningsformen lika för män och kvinnor? Jämställdhetsplan bedrivs ett aktivt arbete med jämställdhetsplanerna? Jämställdhetsindex Borås Stad2011 och 2012 Nyckeltal Yrkesgrupper % 5 4 Kvinnor i högsta ledningsgruppen Chefer som är kvinnor Skillnad i lön Skillnad i lång sjukfrånvaro Uttag av föräldradagar av män Skillnad i sysselsättningsgrad 3 5 Skillnad i andel tillsvidareanställda Jämställdhetsarbete Tillsvidareanställda Jämställdhetsarbete Föräldradagar Långtidssjukfrånvaro Heltidstjänster Yrkesgrupper Ledningsgrupp Lön Karriärmöjligheter Summa JÄMIX-poäng JÄMIX kartlägger jämställdheten och är ett verktyg för utveckling av jämställdhetsarbetet. Nyckeltalen i JÄMIX ger inte en fullständig beskrivning av verkligheten men är en indikation och ett underlag för fortsatt diskussion. Jämställdhetsindexet mäter enbart skillnader mellan kvinnor och män ur ett organisationsperspektiv, dvs. inte om nivån generellt är hög eller låg. Det anger t.ex. inte om kommunen har stor eller liten andel heltidstjänster utan enbart om andelen heltidstjänster skiljer sig mellan män och kvinnor. Nyckeltalen är relativa mått där idealet är att kvinnor och män skall ha samma värde enligt indexet. JÄMIX ger inga definitiva svar på hur jämställdheten ser ut men är en indikation och ett underlag för diskussion. 17

20 JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING 18

Tillförsikt inför framtiden

Tillförsikt inför framtiden Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2010 Tillförsikt inför framtiden För att utvecklas som arbetsgivare inom personalområdet är kommunens personalekonomiska redo visning ett viktigt instrument där

Läs mer

Stabilt och tillgängligt

Stabilt och tillgängligt Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2012 Stabilt och tillgängligt 2012 presenterades ett flertal ekonomiska prognoser som gav skäl till oro. Prognosernas samstämmighet var stor och tendensen neråtgående.

Läs mer

Attraktiv arbetsgivare

Attraktiv arbetsgivare Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2011 Attraktiv arbetsgivare Vi vet att rekryteringsbehovet de kommande åren är stort, inte bara för Borås Stad, utan för alla Sveriges kommuner. Vill vi i ett sådant

Läs mer

Bra personalpolitik ligger steget före

Bra personalpolitik ligger steget före Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2014 Bra personalpolitik ligger steget före Att vara en god och attraktiv arbetsgivare borde vara en självklarhet för varje företag och organisation. Ett mål att

Läs mer

Ständig strävan att bli bättre

Ständig strävan att bli bättre Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2013 Ständig strävan att bli bättre Den utan jämförelse viktigaste resursen i kommunal verksamhet är all innovativ personal och det arbete de dagligen utför. Vad

Läs mer

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G Inledning 1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 3 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Ständig strävan att bli bättre

Ständig strävan att bli bättre Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2013 Ständig strävan att bli bättre Den utan jämförelse viktigaste resursen i kommunal verksamhet är all innovativ personal och det arbete de dagligen utför. Vad

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Borås - en kreativ stad

Borås - en kreativ stad Borås - en kreativ stad Personalekonomisk redovisning 2007 Jag vill rikta ett stort tack till Borås Stads medarbetare för ett engagerat och utmärkt arbete under 2007. Borås Stad är den största arbetsgivaren

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Inledning 1. Medarbetarenkät 2

Inledning 1. Medarbetarenkät 2 Inledning 1 Medarbetarenkät 2 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 3 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 4 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2008 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd 03 Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun För andra året presenterar vi nu kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument med fokus på angelägna personalförhållanden.

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Personalredovisning 2011

Personalredovisning 2011 Personalredovisning 2011 Pe r s o n a l re d ov i s n i n g 2 0 1 1 I 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 4 Antal anställda per förvaltning,

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Personalöversikt 2008

Personalöversikt 2008 Personalöversikt 2008 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå. Våra index!

Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå. Våra index! Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå Våra index! Att använda personalnyckeltal Mäta Jämföra Analysera Agera! Mäta är ett första steg i analysen som behöver

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Personalöversikt 2009

Personalöversikt 2009 Personalöversikt 2009 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda årsarbetare i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Jämställdhetsplan

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Jämställdhetsplan ÖREBRO LÄNS LANDSTING Jämställdhetsplan 2013 2015 1 Örebro läns landsting 2013 Grafisk form: LoVS Kommunikation. Foto: Nina Hellström Papper: inlaga, Multi design smooth white, 130 g, omslag, Multiart

Läs mer

personalekonomisk redovisning 2015 Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2015 1

personalekonomisk redovisning 2015 Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2015 1 personalekonomisk redovisning 2015 Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2015 1 Bra Personalpolitik personalpolitik för ett ligger hållbart steget arbetsliv före Att Borås vara Stads en god personalekonomiska

Läs mer

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Sedan 2003 har medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Nedanstående enkät

Läs mer

Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå. Våra index!

Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå. Våra index! Personalekonomiska nyckeltal och index visar var på kartan ni är och vart ni bör gå Våra index! Att använda personalnyckeltal Mäta Jämföra Analysera Agera! Mäta är ett första steg i analysen som behöver

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2013

Ängelholms kommun Personalredovisning 2013 Ängelholms kommun Personalredovisning 2013 1 Producerad av Kommunledningskontoret Redaktör: Mikael Nyström Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Emelie Svensson Foto: Axel Bergendorff

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

Vårt uppdrag. Program för ett integrerat samhälle. Fastställt av Kommunfullmäktige 2002. Reviderad 2011. Dokumentet gäller till och med 2014

Vårt uppdrag. Program för ett integrerat samhälle. Fastställt av Kommunfullmäktige 2002. Reviderad 2011. Dokumentet gäller till och med 2014 Integration Vårt uppdrag Program för ett integrerat samhälle Fastställt av Kommunfullmäktige 2002 Reviderad 2011 Dokumentet gäller till och med 2014 är motor i integrationsarbetet samt lyfter upp programmets

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Lagar 1 2. Bakgrund och inledning 3 3. Utvärdering av 2010 2012 års plan 3 4. Arbetsförhållanden 5 Kartläggning

Läs mer

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (29) 2015-06-15 Ks 14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 juni 2015 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2006 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för jämställdhet Program för jämställdhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Arbetsmiljöbokslut. år 2012

Arbetsmiljöbokslut. år 2012 Arbetsmiljöbokslut 2 Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar den 1 november 2012 Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Administratörer

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

Arbetsgivarperspektivet

Arbetsgivarperspektivet Sid 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 2016-05-10 Malin Ronnby, 054-540 10 40 Malin.ronnby@karlstad.se Arbetsgivarperspektivet Arbetsgivarperspektiv Övergripande mål: Bra ledarskap och medarbetarskap

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2011

Personalekonomisk redovisning 2011 Personalekonomisk redovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning... 4 1 Personalstruktur... 5 1.1 Antal anställda... 5 1.2 Personalomsättning... 6 1.3 Planerade

Läs mer

JÄMIX 2013 för Bromma sdf. Utgiven mars 2014

JÄMIX 2013 för Bromma sdf. Utgiven mars 2014 JÄMIX för Utgiven mars 2014 JÄMIX Innehållsförteckning Övergripande resultat 2 ÖVRIGA NYCKELTAL Läsanvisningar 4 Styrelse 23 Internrekrytering 24 Organisationsspecifika resultat Externrekrytering 25 Trappan

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

jämställdhet -policy -handlingsplan

jämställdhet -policy -handlingsplan jämställdhet -policy -handlingsplan 2008 1. Inledning Den här planen är upprättad utifrån Jämställdhetslagens bestämmelser. Enligt Jämställdhetslagen skall alla arbetsgivare bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

Bilaga 6 Resultat av 2016 års löneanalys

Bilaga 6 Resultat av 2016 års löneanalys 1 (8) Bilaga 6 Resultat av 2016 års löneanalys Sammanfattning Det finns höga förväntningar på Uppsala kommuns arbete med normkritiskt jämställdhetsarbete, inte minst ur ett arbetsgivarperspektiv. Även

Läs mer

UPPFÖLJNING JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN

UPPFÖLJNING JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (8) 2010-01-27 UPPFÖLJNING JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Sammanfattning Sedan jämställdhets- och mångfaldsplanen antogs 2009 har resultatet för jämställdheten i förvaltningen

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2005 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader och pensionskostnader... 2 Sjuklönekostnad per förvaltning... 2 Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...

Läs mer

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (32) 2014-06-16 Ks 8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 4 juni 2014 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING.

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. FÖR Vilka är de? Jämställdhetsplan 2013 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING malm SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 1280-2012-1.1 SID 1 (10) JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015... 2 Inledning... 2

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008

Olika men ändå lika Jämställdhetsredovisning för 2008 Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Jämställdhetsplan 2008 för

Jämställdhetsplan 2008 för Vård- och omsorgsnämndens handling nr 29/2007 Jämställdhetsplan 2008 för vård- och omsorgsförvaltningen 2007-09-20 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2007-10-11, 136 Dnr VON/2007:94-029 Innehållsförteckning

Läs mer

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING HR-AVDELNINGEN BENGT WALLENIUS SID 1 (6) 2012-12-27 PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 Alla uppgifter avser tillsvidareanställd personal om inte annat anges. Anställda

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

ArtDatabanken. JÄMIX Caroline Uppling Arbetsgrupp för social arbetsmiljö Rikard Sundin

ArtDatabanken. JÄMIX Caroline Uppling Arbetsgrupp för social arbetsmiljö Rikard Sundin JÄMIX Caroline Uppling Arbetsgrupp för social arbetsmiljö Rikard Sundin JÄMIX Jämställdhetsindex Nyckeltalsinstitutet Nyckeltal framtagna i samverkan med JämO Staten leder Jämt jämställdhetsprojekt 2009

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-08-30, 78 Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun 2016-2018 Sida 2 av 10 Innehåll INLEDNING... 3 Varför behövs en jämställdhetsplan?... 3 Vad är ett gott jämställdhetsarbete?...

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR!

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR! VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR! I det här dokumentet finner du exempel på frågor vi ofta får och hur vi brukar svara på dem. Först kommer frågor och svar om vårt Arbetsvillkorindex, AVI, därefter följer frågor

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010.

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010. Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Statistik från det personaladministrativa systemet...5 1.1 Anställningsformer...5 1.2 Yrkeskategori och kön...6 1.3 Ålder...8 1.4 Heltid/deltid...9 1.5 Arbetad

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (4) 2014-03-28 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 7 april 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Personalredovisning 2008

Personalredovisning 2008 Personalredovisning 2008 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Sammanfattning av personalredovisningen... 5 1.2 Nytt personalsystem... 5 2 Personalredovisning Tranemo kommun 7 2.1 Nyckeltal 1... 7 2.1.1 Anställda...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2013 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2013 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc. 3 Medianlöner Enköpings

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-04-08 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Arbetsgivarperspektiv

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Bemanningsstruktur Tidsredovisning Sjukfrånvaro Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Bemanningsstruktur Tidsredovisning Sjukfrånvaro Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män.

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män. IDROTTSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN PERSONALENHETEN BILAGA 5 PERSONALREDOVISNING 2009 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade i slutet av 2009 totalt 420 tillsvidareanställda.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850 sid 1 (10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsoch mångfaldsplan 2014-2016 Dnr VON-2014-19 Dpl 08 Inledning och bakgrund Jämställdhet och mångfald är en förutsättning

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2012 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2012 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc 3 Medianlöner Enköpings kommun

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) 2013-12-03 Bilaga 6 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Telefonvägen 30 Box 490 129 04 Hägersten Växel 08-508 22 000 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning för jämställdhetsintegrering på riktigt Långsiktighet Systematik Integrering i det ordinarie Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Delegationer Stadsledningskontoret Valberedning Stadsrevisionen

Läs mer

Personalstatistik 2015

Personalstatistik 2015 Personalstatistik 2015 Susanne P Höglander Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Administration 3 2 2 3 Fastighet 23 25 25

Läs mer

JÄMIX 2014 för Karolinska Institutet. Utgiven juni 2015

JÄMIX 2014 för Karolinska Institutet. Utgiven juni 2015 JÄMIX för Utgiven juni 2015 JÄMIX Innehållsförteckning Övergripande resultat 2 ÖVRIGA NYCKELTAL Läsanvisningar 4 Styrelse 23 Internrekrytering 24 Organisationsspecifika resultat Externrekrytering 25 Trappan

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010 Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr 5.Ledningens ansvar 2. Policy och bu52.16 1 av 6 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Personalsekreterare Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Beslut i kommunfullmäktige 2012-02-27 Inledning Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSREDOVISNING 2013

JÄMSTÄLLDHETSREDOVISNING 2013 JÄMSTÄLLDHETSREDOVISNING 2013 Landstingets inriktning Jämställdhet handlar om flickor, pojkar, kvinnor och män. Landstinget ska bidra till att uppnå jämställdhetsmålet; kvinnor och män ska ha samma makt

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Personalekonomisk. årsredovisning

Personalekonomisk. årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2013 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer