Årsredovisning. Nu har vi invigt Vimmerbys modernaste bank med succéartat intresse från allmänheten.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Nu har vi invigt Vimmerbys modernaste bank med succéartat intresse från allmänheten."

Transkript

1 Årsredovisning 2008 Nu har vi invigt Vimmerbys modernaste bank med succéartat intresse från allmänheten. 1

2 VD:s kommentar: Ägarstruktur Vimmerby Sparbank ägs till 60 % av den lokala Sparbanksstiftelsen Vimmerby och till 40 % av Swedbank AB. Stiftelsens ändamål är att främja Sparbanksrörelsens grundläggande värderingar, samt att genom ekonomiskt stöd främja utvecklingen inom näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur inom Vimmerby Sparbanks verksamhetsområde. Inräknat årets utdelningsförslag har c:a 12,5 mkr utdelats till stiftelsen under de åtta år som banken haft nuvarande ägarstruktur. Verksamheten Banken har i och med 2008 års utgång varit verksam i sammanlagt 68 år, varav de senaste åtta åren i aktiebolagsform. Vimmerbys modernaste bank 2008 var ett händelserikt år för Vimmerby Sparbank. Vårt genomgripande kompetensutvecklingsprogram för hela personalen, som pågått sedan 2006, mynnade ut i en omfattande ombyggnad av banklokalen. Det nya arbetssättet krävde att lokalerna moderniserades, så att vi kan möta kunderna i samtal och rådgivning på ett tryggt och förtroendegivande sätt. Kundens unika situation är utgångspunkten för vårt arbete och mötet med kunden är centralt i den nya banken. Vi ska vara lyhörda, kunna föreslå lösningar och på ett pedagogiskt sätt förklara nyttan av dem för kunden. Vi vill bygga vår kundrelation på långsiktighet och förtroende mellan oss och kunden. För att kunna genomföra bra möten har vi byggt nio neutrala mötesrum i olika storlekar. De är mycket uppskattade av både kunder och personal, som nu kan mötas i avskildhet och i en lugn miljö, utan att riskera att andra personer hör samtalen. Numera har vi även bättre förutsättningar för att ta emot större grupper. Ombyggnaden pågick under drygt ett halvår och avslutades med en stor, succéartad invigningsfest för allmänheten i maj. Över 1000 personer besökte oss under dagen för att se Vimmerbys modernaste bank. Södra Vi-kontoret Den 29 mars stängde vi avdelningskontoret i Södra Vi och verksamheten flyttades in till Vimmerby. Viktig satsning Under 2008 inledde vi en viktig satsning på att erbjuda pensions- och försäkringslösningar till våra kunder såväl inom företags- som privatsektorn. Det är ett betydelsefullt led i att kunna erbjuda en helhetslösning åt kunderna. Vi har anställt en försäkringsspecialist, som skall bistå företag och privatpersoner med försäkringslösningar inom liv och pension. Vi erbjuder även sakförsäkringar till både privatpersoner och småföretag. Lågkonjunkturen märks Under det sista kvartalet 2008 svepte lågkonjunkturen in med kraft över hela världen och även Sverige. Den påverkar också oss och våra kunder i Vimmerby. Vissa företag har tvingats varsla och säga upp personal. Fonder och aktier har sjunkit kraftigt i värde. Många känner oro över situationen och en viss återhållsamhet märks i dagsläget. Samtidigt går många företag i regionen fortfarande mycket bra, och till och med expanderar. Räntorna är historiskt låga, vilket bidrar till en god ekonomi och köputrymme för alla oss som har våra arbeten kvar. För företag som vill investera har det knappast aldrig varit bättre villkor än nu. Trots detta förväntas lågkonjunkturen hålla i sig under 2009 och vi kommer förmodligen inte att se någon vändning förrän Ett Stort Tack Avslutningsvis vill jag tacka våra kunder för deras förtroende och alla medarbetare för ett mycket gott arbete under verksamhetsåret Ulf Berg, verkställande direktör Ulf Berg, verkställande direktör 1 1

3 FEM ÅR I SAMMANDRAG, tkr Volym Medelomslutning (MO) Förändring under året, % 13,1 10,6 7,9 2,1 0,9 Affärsvolym, ultimo Förändring under året, % 1,6 8,8 16,2 16,0 6,7 Av banken förvaltade och förmedlade kundvolymer. För år 2006 och tidigare ej omräknat enl. ny beräkningsmodell. Kapital Soliditet Beskattat eget kapital + 72 % av obeskattade reserver i % av balansomslutningen 12,16 12,74 13,12 12,99 13,50 Kapitaltäckningsgrad Kapitalbas i % av riskvägda placeringar 15,75 18,17 15,95 17,84 16,24 Kapitaltäckningskvot 1,92 2,20 1,99 Primärkapitalrelation Primärkapital i % av riskvägda placeringar 15,75 18,17 15,95 17,84 16,24 Resultat Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 3,43 3,46 3,60 3,66 3,89 Provisionsintäkter omräknade enl. IFRS för 2006 och tidigare år. Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 1,46 1,44 1,52 1,58 1,79 Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 0,39 0,67 0,61 0,37 0,45 Räntabilitet på eget kapital Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital 7,28 13,08 11,58 6,64 7,60 KI-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl. kreditförluster och värdeförändring på övertagen egendom i relation till summa intäkter 0,68 0,53 0,59 0,78 0,76 KI-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl. kreditförluster och värdeförändring på övertagen egendom i relation till summa intäkter 0,74 0,53 0,60 0,76 0,75 2 2

4 FEM ÅR I SAMMANDRAG, tkr Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Reservering för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto 95,38 72,91 85,14 72,19 95,73 Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl. banker) 0,08 0,57 0,30 0,85 0,11 Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl. banker) samt övertagen egendom och kreditgarantier 0,30 0,01 0,03 0,09 0,13 Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor Personalkostnader i % av MO 1,24 1,44 1,84 1,58 1,52 3 3

5 FEM ÅR I SAMMANDRAG, tkr RESULTATRÄKNING Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner, netto Skatter Årets resultat inkl. av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar samt värdeförändring på övertagen egendom. BALANSRÄKNING Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar mm Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar för pension mm Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättn. och eget kapital och 2004 är ej omräknade enl. IFRS. 4 4

6 ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2008 Styrelsen och verkställande direktören för Vimmerby Sparbank AB (org.nr ) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2008, bankens 68:e verksamhetsår och det åttonde i aktiebolagsform. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Världsekonomin är på väg mot en djup lågkonjunktur Den amerikanska bolånekrisen, som synliggjordes redan under andra halvåret 2007, blev startskottet till en världsomspännande finanskris. Efter investmentbanken Lehman Brothers fall i september 2008 övergick oron på de finansiella marknaderna i en akut förtroendekris. Den därpå kraftigt stigande riskaversionen har lett till kraftigt förhöjda riskpremier, akuta likviditets- och solvensproblem i det finansiella systemet och stora globala börsfall. Ett stort antal banker och kreditinstitut har antingen blivit uppköpta eller förstatligade. Den finansiella krisen påverkar alltmer den reala ekonomin genom högre riskpremier, stramare kreditvillkor och fallande tillgångspriser, vilket håller tillbaka investeringarna och hushållens konsumtion. Samtidigt har framtidstron bland hushåll och företag försvagats. Det har bidragit till en fördjupad global konjunkturnedgång och som förutses långsamt vända upp tidigast under Kreditåtstramning och fallande tillgångspriser bidrar till att återhämtningen blir mer utdragen. Tillväxten i världsekonomin under 2009 förväntas bli den svagaste sedan början av 1980-talet. Det står också klart att tillväxtekonomierna kommer att påverkas mer än vad som tidigare förväntades, inte minst på grund av fallande råvarupriser. Omslaget i konjunkturen har på kort tid lett till en väsentligt lägre inflationstakt i omvärlden. Samtidigt har risken för deflation ökat på grund av finanskrisen och nedgången i tillgångspriserna. För att motverka en deflationistisk utveckling har omfattande ekonomisk-politiska stimulanspaket aviserats både i USA, EU och i Asien. Recession i svensk ekonomi under 2008 Finanskrisen och en svag omvärldskonjunktur har satt allt större avtryck på svenska ekonomin. Riksbanken började i oktober 2008 att genomföra ett flertal likviditetsoperationer genom att låna ut till svenska banker för att undvika en allvarligare kreditåtstramning. Samtidigt beslutade regeringen om en stabilitetsplan för finansiell stabilitet. I denna plan lanserades ett program för att garantera svenska bankers återfinansiering. Nationalräkenskaperna för tredje kvartalet 2008 visar att ekonomin befinner sig i en recession, dvs. negativ BNPtillväxt två kvartal i rad. Det är första gången sedan början av 1990-talet som ekonomin krymper. En minskad privat konsumtion och lagerneddragningar drog ned BNP-tillväxten medan investeringar och export fortsatte att växa om än i en allt långsammare takt. Inkommande statistik under det sista kvartalet 2008 visade att den svenska ekonomin har försvagats ytterligare. Antalet personbilsregistreringar nådde i december den lägsta nivån sedan Konjunkturnedgången sätter allt djupare spår på den svenska arbetsmarknaden. Antalet personer som varslades ökade med drygt under fjolårets sista kvartal, vilket på sikt kommer att leda till en betydande ökning i arbetslösheten under Merparten av varslen kommer från verkstadsindustrin samtidigt som konjunkturnedgången allt mer fördjupas. Swedbanks inköpschefsindex (PMI) föll i december till nya rekordlåga nivåer. Exportutsikterna har påtagligt försämrats Den snabbt försvagade omvärldskonjunkturen har lett till markant försämrade exportutsikter för svenska exportföretag. Det var främst under senhösten 2008 som exportorderingången sjönk kraftigt. Den snabba försämringen i konjunkturen och växande finansieringsproblem gör nu att investeringsplanerna ses över och att många projekt förskjuts på framtiden. Förutom att efterfrågan på investeringsvaror sjunker i spåren av färre nyinvesteringar så begränsas exporten också av en vikande efterfrågan på råvaror. Kronförsvagningen under 2008 kan till viss del mildra nedgången i exporten men är otillräcklig för att kompensera den vikande världsmarknadstillväxten för svensk export. Ett exportfall under 2009 som är större än under lågkonjunkturåren 2001/2002 förefaller oundvikligt. 5 5

7 Investeringstillväxten i den svenska ekonomin har avtagit. En minskad efterfrågan och ett lägre kapacitetsutnyttjande i näringslivet bidrar till den lägre investeringsbenägenheten samtidigt som finanskrisen försvårar företagens möjligheter att finansiera sina investeringar. Det var främst fallande bostadsinvesteringar som bidrog till att de totala investeringarna ökade långsammare under Nästa år förväntas investeringsnedgången sprida sig till fler branscher varför landets samlade investeringar beräknas minska för första gången sedan Det största investeringsfallet förväntas ske inom industrin och i bostadssektorn. Näringslivets minskade investeringar motverkas i viss mån av kraftigt stigande offentliga investeringar, främst inom infrastrukturområdet. Trygghetssparandet ökar i orostider En ökad oro om den framtida arbetsmarknaden och krympande förmögenhetsvärden är bidragande faktorer till att hushållen blivit allt mer pessimistiska om framtiden både om svensk ekonomi och om sin egen ekonomi. Sänkta skatter och lägre inflation gör dock att hushållens disponibla inkomster växer i en relativt hygglig takt, vilket kan hålla uppe den privata konsumtionen. Men fortsätter arbetsmarknaden att försämras i lika snabb takt som tidigare ökar det dock sannolikheten för ett högre hushållssparande. Snabb försämring på arbetsmarknaden Den svenska arbetsmarknaden var fram till första halvåret 2008 relativt stram trots mörkare globala konjunkturutsikter. Sannolikt fanns det en förväntan bland de svenska företagen att det skulle bli en relativt kortvarig nedgång och att finanskrisen skulle bli begränsad varför företagen bibehöll personalstyrkan. I samband med att den globala finanskrisen förvärrades och sedermera spred sig till den reala ekonomin har en påtaglig försämring på arbetsmarknaden skett de senaste kvartalen. Antalet nyanmälda lediga platser minskar samtidigt som varslen stiger till de högsta nivåerna sedan början av 1990-talskrisen. Den sysselsättningsminskning som skedde i slutet av 2008 kommer att intensifieras under 2009 när företagen anpassar arbetsstyrkan till den lägre efterfrågan. Det innebär också att produktivitetstillväxten i svensk ekonomi kommer att stiga efter två år i rad med negativ produktivitetsutveckling. Lägre räntor och minskad inflationstakt Kraftigt fallande globala råvarupriser, lägre räntor och en allt svagare arbetsmarknad pressar ned det inhemska pristrycket i snabbt takt. Inflationen var i december 0,9 % jämfört med 4,4 % så sent som i september Den avtagande inflationstakten bedöms fortsätta under Den kraftiga försämringen i den svenska konjunkturen och ett lägre inflationstryck har lett till en påtaglig omsvängning i Riksbankens penningpolitik. I december beslutade centralbanken att sänka styrräntan med 1,75 procentenheter till 2 % från 3,75 %. Sedan räntehöjningen i början av september har styrräntan sänkts med hela 2,75 procentenheter och fler räntesänkningar kan komma under 2009 om konjunkturnedgången fortsätter. Samtidigt har regeringen beslutat om ytterligare stimulansåtgärder utöver de 30 miljarder som låg till grund i höstbudgeten Det sker bland annat genom att förstärka arbetsmarknadspolitiken och stimulera byggaktiviteten via ROT-avdrag. De finanspolitiska stimulansåtgärderna och en vikande arbetsmarknad kommer att belasta de offentliga finanserna med stigande underskott som följd. Vimmerby kommun Vimmerby kommun märker även av den rådande lågkonjunkturen. I slutet av 2008 kunde vi notera att flera av kommunens tillverkningsindustrier fick det besvärligt och antal varsel har ökat dramatiskt under de senaste månaderna. Kommunens största privata arbetsgivare Ljunghäll AB, som är underleverantör till bilindustrin, svarar för huvuddelen av varslen. Företag inom träindustrin har också fått det besvärligt och även när det gäller större byggprojekt i kommunen kan vi se en viss dämpning. Besöksnäringen är en bransch som fortsätter att utvecklas, trots lågkonjunkturen. Nyheten att Vimmerby Kommun avser att sälja Astrid Lindgrens Värld skapade ett stort engagemang både lokalt och på riksnivå. Kommunens två livsmedelsföretag (Åbro och Frödinge Mejeri) har haft ett bra Det nya handelsområdet i Vimmerby har bidragit till att nya handelsföretag har haft möjlighet att etablera sig, vilket förstärker Vimmerbys position som handelsstad. Antal nya företag som startades är ungefär samma antal som föregående år (60 st). 6 6

8 VIMMERBY SPARBANK AB 2008 Verksamhetens art och inriktning Bankens verksamhetsområde omfattar Vimmerby kommun. Bankens kontor är beläget i Vimmerby. Bankens verksamhet syftar till att erbjuda bank- och försäkringstjänster till privatpersoner, jord- och skogsbruk, små och medelstora företag, kommun och organisationer. Verksamheten Väsentliga händelser En omfattande ombyggnation av banklokalen genomfördes under första halvan av verksamhetsåret. De nya moderna lokalerna invigdes i slutet av maj. Bankens avdelningskontor i Södra Vi stängdes den 29 mars. Balansomslutning Balansomslutningen per uppgår till tkr ( tkr). Inlåning Inlåningen från allmänheten uppgår per till tkr ( tkr), vilket innebär en ökning med 10 %. Utlåning Utlåningen till allmänheten per uppgår till tkr ( tkr), en ökning med 13 % jämfört med föregående år. Utestående krediter förmedlade till Swedbank Hypotek uppgår vid årets slut till tkr ( tkr), en ökning med 7 %. Fondförmögenhet Den totala fondförmögenheten förmedlad till Swedbank Robur uppgår till tkr ( tkr) vid årets slut, en minskning med 24 %. Minskningen är i huvudsak föranledd av den stora börsnedgången under året. Likviditet Bankens likviditet per uppgår till tkr ( tkr). Affärsvolym Av banken förvaltade och förmedlade kundvolymer uppgår vid periodens utgång till tkr, vilket är en ökning med 2 % jämfört med föregående år. Resultat Bankens resultat före kreditförluster och bokslutsdispositioner uppgår till tkr ( tkr). Summa rörelseintäkter har ökat med 6 %. Summa kostnader ökade med 37 % främst beroende på den omfattande ombyggnationen av banklokalerna. Banken har för verksamhetsåret redovisat kreditförluster på tkr, föregående år 129 tkr. I denna summa ligger en större återvinning från tidigare reserveringar men också en större kreditförlust som är direkt relaterad till höstens finanskris och lågkonjunktur. 7 7

9 Förväntad framtida utveckling Från oktober 2008 har Riksbanken genomfört tre sänkningar av styrräntan, den senaste i februari Motivet till sänkningarna är den lågkonjunktur vi befinner oss i och som förväntas hålla i sig hela Styrräntan kan sänkas ytterligare under året. På grund av lågkonjunkturen förväntas det operativa rörelseresultatet för 2009 bli något lägre än för Vi budgeterar även en ökning av kreditförlusterna. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor , disponeras enligt följande: Utdelning (3:70 kr/aktie) Balanseras i ny räkning Summa FINANSIELLA RISKER I bankens verksamhet uppstår olika typer av finansiella risker som kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har bankens styrelse, som ytterst ansvarig för den interna kontrollen i banken, fastställt policies och instruktioner för kreditgivningen och den övriga finansverksamheten. Kredit- och motpartsrisker Med kredit-/motpartsrisk avses risken att banken inte erhåller betalning enligt överenskommelse och/eller kommer att göra en förlust på grund av motpartens oförmåga att infria sina förpliktelser. Den bakomliggande transaktionen kan avse en kredit, en garanti eller ett värdepapper. Beträffande bankens kreditexponering brutto och netto samt koncentrationer med avseende på motparter hänvisas till not 3. Marknadsrisker I finansiell verksamhet utgörs de viktigaste marknadsriskerna av ränterisker, valutarisker och aktiekursrisker. I bankens fall utgör ränterisken den övervägande marknadsrisken. Ränterisk definieras som risken för att marknadsvärdet på bankens fastförräntande tillgångar sjunker då marknadsräntan stiger. Graden av ränterisk, eller prisrisk, ökar med åtagandets löptid. En annan form av ränterisk är inkomstrisken, d v s risken för att räntenettot försämras i ett stigande ränteläge genom att räntebindningstiden normalt är kortare för inlåning än för utlåning. Ett sätt att indikativt mäta ränterisken är den s.k. gap-analys, som finns intagen i not 3 och som visar räntebindningstiderna för bankens tillgångar och skulder i balansräkningen samt poster utanför balansräkningen. Räntenettorisk genomslag på räntenettot under kommande tolvmånadersperiod vid en ränteuppgång/-nedgång på en procentenhet på balansdagen utgör +/- 614 tkr (+/- 192 tkr). 8 8

10 Likviditetsrisker Likviditetsrisk kan uttryckas som risken att värdet på ett finansiellt instrument sjunker som en effekt av sjunkande omsättning, vilket är detsamma som risken för att det finansiella instrumentet inte kan avyttras/förvärvas utan större prisreduktion eller att transaktionen medför stora kostnader. Bankens likviditetsexponering med avseende på återstående löptider på tillgångar och skulder framgår av not 3. Även den kassaflödesanalys, som finns intagen på annat ställe i årsredovisningen (sid 13), belyser bankens likviditetssituation. Operativa risker Med operativ risk avses risken för att fel eller brister i administrativa rutiner leder till oväntade ekonomiska eller förtroendemässiga förluster. Dessa kan exempelvis orsakas av bristande intern kontroll, bristfälliga system eller teknisk utrustning. Även risken för oegentligheter, internt eller externt, ingår i den operativa risken. De operativa riskerna motverkas genom intern kontroll. Upprätthållandet av en god intern kontroll är en ständigt pågående process i banken. KAPITALTÄCKNINGSREGLER Ett nytt regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar, Basel II, gäller i Sverige från 1 februari Enligt de nya reglerna kommer kapitalkravet i högre grad än tidigare, att kopplas till institutets riskprofil. Utöver kapitalkrav för kreditrisker och marknadsrisker införs också ett kapitalkrav för operativa risker. När det gäller beräkning av kapitalkravet för kreditrisker har Vimmerby Sparbank under 2007 fått Finansinspektionens tillstånd att använda sig av Swedbanks modell Intern Riskklassificeringsmetod ( IRKmetod ). Vimmerby Sparbank har valt att beräkna den operativa risken med hjälp av schablonmetoden. Finansinspektionen har meddelat att banken uppfyller de kvalitativa kraven för att tillämpa denna metod. 9 9

11 RESULTATRÄKNING, tkr Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella tillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat

12 BALANSRÄKNING, tkr TILLGÅNGAR Not Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar mm Materiella tillgångar 18 - Inventarier Byggnader och mark Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar

13 BALANSRÄKNING, tkr SKULDER, AVSÄTTNINGAR Not OCH EGET KAPITAL Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar 25 - Avsättningar för pensioner Avsättningar för skatter Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( st aktier) Reservfond Fritt eget kapital Fond för verkligt värde Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ansvarsförbindelser Åtaganden Ställda säkerheter

14 Kassaflödesanalys, tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner Avskrivningar Kreditförluster Övriga poster som inte ingår i kassaflöde Inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning av utlåning till allmänheten Ökning av inlåning från allmänheten Förändringar av övriga tillgångar Förändringar av övriga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning/inlösen av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella tillgångar 12 0 Förvärv av materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början* Likvida medel vid årets slut* * I likvida medel ingår kassa och utlåning till kreditinstitut med avdrag för skuld till kreditinstitut

15 NOTER AV ALLMÄN KARAKTÄR 1 Uppgifter om banken Årsredovisningen avges per 31 december 2008 och avser Vimmerby Sparbank AB med säte i Vimmerby. Adressen till huvudkontoret är Sevedegatan 37, Vimmerby och organisationsnummer är Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 4 mars Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på stämman den 25 mars Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Bankens årsredovisning är upprättad enligt Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2006:16) och Redovisningsrådets rekommendation RFR 2.1. Sparbankerna tillämpar s k lagbegränsad IFRS och med detta avses IFRS standarder och tolkningar utgivna av IFRIC som har antagits för tillämpning inom EU med de begränsningar som följer av RFR 2.1 och FFFS 2006:16. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden ska tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för lagar och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med s k lagbegränsad IFRS kräver att företagets ledning gör bedömningar och uppskattningar samt antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Värderingsgrunder vid upprättande av företagets finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument, finansiella instrument klassificerade som finansiella tillgångar eller finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar som kan säljas. Transaktioner i utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Värdering av tillgångar och skulder i utländsk valuta sker till balansdagens stängningskurs. Valutakursförändringar redovisas i resultaträkningen netto på raden Nettoresultat av finansiella transaktioner

16 Ränteintäkter och räntekostnader Ränteintäkter och räntekostnader från finansiella tillgångar och skulder redovisas i resultaträkningen i enlighet med effektivräntemetoden. Provisionsintäkter och provisionskostnader Intäkter och kostnader för olika typer av tjänster redovisas som provisionsintäkter respektive provisionskostnader. Provisionsintäkter uppkommer huvudsakligen från förmedling av värdepapperstransaktioner, utlåning samt betalningsförmedling och redovisas som intäkt i den period då tjänsten utförs. Personalkostnader Personalkostnader redovisas i not 9. Kreditförluster Redovisning av kreditförluster sker dels som under året konstaterade förluster, dels som avsättning för befarade förluster. Som konstaterade förluster redovisas sådana förluster som är beloppsmässigt fastställda eller övervägande sannolika genom att konkursförvaltare lämnat uppskattning om utdelning i konkurs, ackordsförslag antagits eller fordran eftergivits på annat sätt. Såsom avsättning för befarade förluster upptas ett belopp motsvarande skillnaden mellan kreditbeloppet och vad som beräknas inflyta med hänsyn till kredittagarens återbetalningsförmåga och säkerhetens värde. Avsättning för befarade förluster görs om fordran är osäker. Fordran bedöms vara osäker om: Räntor/amorteringar är förfallna till betalning sedan mer än 60 dagar (oreglerad fordran) såvida inte andra omständigheter redan tidigare medför osäkerhet om kreditens återbetalning, och förbättringar av låntagarens återbetalningsförmåga inte bedöms ske inom två år, samt pantens värde inte täcker kapitalbelopp och ränta med betryggande marginal. Vid fastställande av reserveringar för befarade kreditförluster görs en individuell prövning och säkerhetens värde bedöms utifrån sitt marknadsvärde. Om säkerheten utgörs av pantbrev i fastighet utgår värderingen från ett försiktigt beräknat marknadsvärde med hänsyn till avkastningsförmåga, beskaffenhet och läge. Motsvarande värdering görs av fastigheter som övertagits för skyddande av fordran. Eventuell erforderlig nedskrivning redovisas i detta fall som värdeförändring på övertagen egendom. Vid redovisning av befarade förluster på garantier sker reservering i balansräkningen under rubriken Avsättningar

17 Finansiella tillgångar och finansiella skulder En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när banken blir part enligt instrumentets avtalsenliga villkor. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när banken förlorar kontrollen över den. En finansiell skuld bokas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Finansiella instrument värderas till upplupet anskaffningsvärde eller till verkligt värde beroende på den initiala kategoriseringen enligt IAS 39. De finansiella instrumentens verkliga värde fastställs utifrån noterade marknadspriser. Då noterade marknadspriser saknas används allmänt accepterade värderingsmodeller såsom diskontering av framtida kassaflöden. Värderingsmodellerna baseras på observerbara marknadsdata. Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen när det föreligger en legal rätt att kvitta och när avsikt finns att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Utlåning Utlåning till kreditinstitut och Utlåning till allmänheten kategoriseras som Lånefordringar och kundfordringar vilket innebär värdering till upplupet anskaffningsvärde i enlighet med effektivräntemetoden. Lånefordringar som utgör osäkra fordringar redovisas i balansräkningen med ett nettobelopp efter avdrag för befarade och konstaterade kreditförluster. Obligationer och andra räntebärande värdepapper Obligationer och andra räntebärande värdepapper kategoriseras antingen som Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller som Investeringar som hålles till förfall. Avgörande för kategoriseringen är vilket syfte banken har med förvärvet av värdepappret. De värdepapper som kategoriseras som Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen omvärderas löpande till verkligt värde. De värdeförändringar som uppkommer redovisas i resultaträkningen under posten Nettoresultat av finansiella transaktioner. Värdepapper som kategoriseras som Investeringar som hålles till förfall värderas löpande till upplupet anskaffningsvärde i enlighet med effektivräntemetoden. Aktier och andelar Aktier och andelar kategoriseras som Finansiella tillgångar som kan säljas, vilket innebär att de värderas till verkligt värde i balansräkningen. De värdeförändringar som uppkommer redovisas löpande direkt i eget kapital. Den ackumulerade värdeförändringen för en aktie som redovisats direkt mot eget kapital flyttas till resultaträkningen när aktien säljs. Nedskrivningar och erhållna utdelningar redovisas direkt i resultaträkningen. Skulder till kreditinstitut och Inlåning från allmänheten Skulder till kreditinstitut och Inlåning från allmänheten kategoriseras som Övriga finansiella skulder vilket innebär värdering till upplupet anskaffningsvärde i enlighet med effektivräntemetoden

18 Materiella tillgångar Materiella tillgångar redovisas till anskaffningsvärdet efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Bedömda nyttjandeperioder; Inventarier Byggnader 5 år år Det redovisade värdet för en materiell tillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Fastighet övertagen för skyddande av fordran Värdering har skett till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet. Med verkligt värde avses ett beräknat nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Avsättningar Bankens avsättningar redovisas i not 25. Avsättning för pensioner motsvarar kapitalvärdet på berörda pensionsåtaganden. Avsättning för uppskjuten skatt avseende uppskrivning av bankens rörelsefastighet avskrivs årligen. 3 Finansiella risker I bankens verksamhet uppstår olika typer av finansiella risker som kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har bankens styrelse, som ytterst ansvarig för den interna kontrollen i banken, fastställt policies och instruktioner för kreditgivningen och den övriga finansverksamheten. Bankens styrelse har det övergripande ansvaret för bankens riskhantering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa ramar delegerat ansvaret till olika andra funktioner. Dessa i sin tur rapporterar regelbundet till styrelsen. Bankens riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som banken har i sin verksamhet och att för dessa sätta lämpliga begränsningar (limiter) och försäkra att det finns kontroll på plats. Riskerna bevakas och kontroller görs löpande att limiter inte överskrids. Riskpolicies och riskhanteringssystem gås igenom regelbundet för att kontrollera att dessa är korrekta och t ex återspeglar gällande marknadsvillkor samt produkter och tjänster som erbjuds. Genom utbildning och tydliga processer skapar banken förutsättningar för en god riskkontroll, där varje anställd förstår sin roll och sitt ansvar. I banken finns funktion för självständig riskkontroll direkt underställd verkställande direktören vars uppgift är att analysera utvecklingen av riskerna samt vid behov föreslå ändringar i styrdokument och processer

19 Kreditrisk Med kredit-/motpartsrisk avses risken att banken inte erhåller betalning enligt överenskommelse och/eller kommer att göra en förlust på grund av motpartens oförmåga att infria sina förpliktelser. Detta omfattar också den risk som banken tar på sig när banken ställer ut finansiella garantier för att garantera en tredje parts betalningsfullgörande till innehavaren av den finansiella garantin. Till denna risk räknas också den risk som banken har i förmedlade lån till Swedbank Finans och Swedbank Hypotek. I det sistnämnda fallet är emellertid förlustrisken begränsad till under året intjänad förmedlingsprovision. Styrelsen har det övergripande ansvaret för bankens kreditriskexponering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa ramar delegerat ansvaret till olika kreditdelegationer. Central kreditdelegation/ kreditutskott/ kreditdirektion rapporterar regelbundet till styrelsen. Bankens kreditgivning präglas av högt uppställda mål med avseende på etik, kvalitet och kontroll. En genomgående princip är bl a att alla kreditbeslut i banken normalt fattas av minst två personer. Trots att kreditrisken utgör bankens största riskexponering är bankens kreditförluster i förhållande till utestående kreditvolym jämförelsevis små. Den avgörande bedömningsgrunden för bankens kreditgivning, som utifrån låntagarnas hemvist är geografiskt hänförliga till bankens verksamhetsområde, är låntagarnas återbetalningsförmåga. För att ytterligare minska risken är merparten av bankens krediter dessutom säkerställda med pantbrev i fastigheter och andra bankmässiga säkerheter. Banken strävar efter en god riskspridning. För att begränsa kredit- och motpartsrisker i bankens värdepappersportfölj tillåts endast placeringar inom vissa beloppsmässiga ramar och endast i värdepapper med hög kreditvärdighet. Större kreditengagemang (kredittagarens samtliga egna förbindelser och ansvarsförbindelser) omprövas minst en gång årligen i behörig kreditbeviljande instans. För större företagsengagemang tillämpas riskklassificering i samband med nybeviljning av kredit och i samband med den årliga omprövningen. Riskklassificeringssystemet innebär att krediterna klassificeras i olika riskklasser beroende på risken för obestånd och risken vid ett eventuellt obestånd. Bankens rutiner för övervakning av förfallna betalningar och oreglerade fordringar syftar till att minimera kreditförlusterna genom en tidig upptäckt av betalningsproblem hos kredittagarna och en åtföljande snabb handläggning av förekommande kravärenden. Övervakningen sker med stöd av ett särskilt kravsystem som med automatik bevakar och påminner om när kravåtgärd är erforderlig. Bankens kreditriskexponering brutto och netto samt koncentrationer med avseende på motparter samt lånefordringar per kategori av låntagare visas i tabeller nedan

20 Kreditriskexponering Total Nedskriv- Redovisat Värde av Total brutto och netto, 2008 kreditrisk- ning/ värde säkerheter kreditriskexponering avsättning avs. poster exponering (före ned- i balansrkn efter avdrag skrivning) säkerheter Krediter 1 mot säkerhet av: Statlig och kommunal borgen Pb i villa- och fritidsfastigheter Pb i flerfamiljsfastigheter Pb i jordbruksfastigheter Pb i andra näringsfastigheter Företagshypotek Övriga varav kreditinstitut Summa Värdepapper Övriga företag - finansiella Åtaganden Utställda lånelöften Utställda fin. garantier Total kreditriskexponering med kredit avses fordringar och andra placeringar i värdepapper, dock ej aktier, i balansräkningen samt kreditåtaganden utanför balansräkningen, exempelvis derivatinstrument, garantier och borgensåtaganden. Säkerheterna är upptagna till bedömda marknadsvärden vid upplåningstillfället eller senare uppdatering 2 inklusive krediter till stat och kommun 3 inklusive bostadsrätter 4 inklusive bostadsrättsföreningar 5 inklusive krediter utan säkerhet samt ej utnyttjade krediter i räkning 19 19

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse... 6 Fem år i sammandrag... 11 Resultaträkning......................... 12 Balansräkning.......................... 13 Kassaflödesanalys......................

Läs mer

Sidensjö Sparbank. Lokal Stark Självständig

Sidensjö Sparbank. Lokal Stark Självständig Sidensjö Sparbank Lokal Stark Självständig Årsredovisning 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OMVÄRLDSANALYS...2 REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2005...7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...7 FEM ÅR I SAMMANDRAG, TKR...13

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 27 Innehåll VD har ordet Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultat- och balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Företagsstyrning Huvudmän Högsbynytt Personalen

Läs mer

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Årsredovisning 2012 Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Sparbankens styrelse Ordinarie ledamöter Ort Mandatperiod Kjell Jacobsson, ordf

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat- och balansräkning 2009-2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 13 april 2007 Plats: Rådhuset, Arboga

Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 13 april 2007 Plats: Rådhuset, Arboga Årsredovisning 2006 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 13 april 2007 Plats: Rådhuset, Arboga Org. nr. 578500-7120 INNEHÅLL VD:s kommentar 4-5 Fem år i sammandrag 6-7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tryck: Prinfo Bergs Virserum: 07-5005714

Tryck: Prinfo Bergs Virserum: 07-5005714 Årsredovisning 2006 Innehållsförteckning VD kommentar................................ 4 Sparbanksstämman........................... 6 Fem år i sammandrag......................... 7 Förvaltningsberättelse.........................

Läs mer

årsredovisning 2009 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2009 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2009 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...3 Sparbanksstämman...7 Förvaltningsberättelse...8 Fem år i sammandrag...11

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum

Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum Sparbankens styrelse Ordinarie ledamöter Ort Mandatperiod Kjell Jacobsson,

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 6. Fem år i sammandrag... 10. Resultaträkning... 13. Balansräkning... 14. Kassaflödesanalys... 15

Förvaltningsberättelse... 6. Fem år i sammandrag... 10. Resultaträkning... 13. Balansräkning... 14. Kassaflödesanalys... 15 Årsredovisning 2005 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse.................. 6 Fem år i sammandrag................. 10 Resultaträkning...................... 13 Balansräkning.......................

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2008 Sölvesborg med Sparbanken i centrum. Vy från nordväst, juli 2008. Foto: Sven Ursberg, Väckelsång INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2-3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på Valdemarsviks Sparbank med sin

Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på Valdemarsviks Sparbank med sin Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på med sin familj. Foto: Fotograf Gunilla Lundström/Mediahavet AB. Stämman hålls 10 maj kl

Läs mer

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Företagsrådgivare Ulrica Lindberg Karlsson på Valdemarsviks Sparbank med sin

Läs mer

Kommentar till verksamheten 2005

Kommentar till verksamheten 2005 Kommentar till verksamheten 2005 Året som gått Markaryds Sparbanks 131:a verksamhetsår blev ännu ett framgångsrikt år för banken med fortsatt positiv utveckling. Vår balansomslutning växte under året och

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Årsredovisning 2013. Foto: David Huynh. Den lilla banken med det stora hjärtat 1

Årsredovisning 2013. Foto: David Huynh. Den lilla banken med det stora hjärtat 1 Årsredovisning 2013 Foto: David Huynh Den lilla banken med det stora hjärtat 1 Årsredovisning för år 2013 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles tisdagen den 15 april 2014 kl 18.00 på Hishults

Läs mer

Årets bästa bank- och finanssajt 2007

Årets bästa bank- och finanssajt 2007 7 Årets bästa bank- och finanssajt 2007 IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Årsredovisning 2007 Innehåll Ny strategi ökade utlåningen... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 7 Balansräkning...

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer

Årsredovisning -09 1

Årsredovisning -09 1 Årsredovisning -09 1 Starkt resultat gynnar både kunder och ägare Den globala finanskrisen förmådde inte rubba Sparbanken Eken. Tvärtom när flera storbanker både i Sverige och internationellt drabbades

Läs mer

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2013 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD kommentar för verksamhetsåret 2013 2013 års resultat När vi summerar 2013 kan vi åter igen se tillbaka

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer