VATTEN, ARSENIK OCH ETIK?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VATTEN, ARSENIK OCH ETIK?"

Transkript

1 VATTEN, ARSENIK OCH ETIK? En fallstudie av Sidas biståndsprogram RESP i Bangladesh och reaktionerna på en landsomfattande arsenikkatastrof Therese Karlsson Handledare: Lena Widding Hedin Examensarbete 10 p Folkhälsovetenskap (41-60 p) Oktober 2005 Malmö högskola Hälsa och samhälle Malmö e-post:

2 VATTEN ARSENIK OCH ETIK? En fallstudie av Sidas biståndsprogram RESP i Bangladesh och reaktionerna på en landsomfattande arsenikkatastrof Therese Karlsson Karlsson T. Vatten, arsenik och etik? En fallstudie av Sidas biståndsprogram RESP i Bangladesh och reaktionerna på en landsomfattande arsenikkatastrof. Examensarbete i folkhälsovetenskap 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för folkhälsovetenskap, Bakgrund: arsenik i grundvattenbrunnar har blivit ett allvarligt folkhälsoproblem i Bangladesh. Mellan miljoner människor riskerar att dricka arsenikförgiftat vatten. Arsenik är cancerframkallande och arsenikförgiftning är vanligast hos fattiga människor. Hälsoministern i Bangladesh meddelade 1996 att det uppstått en landsomfattande kris och att dödsfall rapporterats. Sida finansierade lån till grundvattenbrunnar i Bangladesh mellan 1992 och 2000 genom biståndsprogrammet RESP. Syfte: att undersöka hur RESP fungerade, hur ansvariga för RESP reagerade på arsenikförgiftningen och vad Sida gör för att förbättra folkhälsan i Bangladesh. Metod: en kvalitativ retrospektiv fallstudie baserad på arkivdokument och intervjuer med Sidas hälsoenhet och ansvariga för RESP. Resultat: RESP skapade arbetstillfällen genom att fattiga fick bygga upp infrastruktur på landsbygden och mikrokrediter gavs för att starta småföretag. Krediter gavs även till brunnsborrning. Sida uppmärksammade inte arsenikkatastrofen förrän journalister började ställa frågor om varför Sida inte engagerade sig. Sida agerade först i slutet av 1999 då huvudkontoret upptäckte att Sida finansierat brunnar. Ett mindre projekt för att hindra arsenikförgiftning hos målgruppen startades tre år senare med avslutades efter 16 månader. Intern korrespondens i Sidas arkiv visar på en likgiltig inställning till dem som drabbas av arsenikförgiftning. Sidas hälsoenhet uppgav att ohälsa är ett stort utvecklingshinder och att kostnader till följd av sjukdom är en av de största fattigdomsfällorna. Sida har dock lämnat ansvaret för arsenikproblematiken till andra biståndsorganisationer. Sida ser RESP som ett lyckat program trots att det visat sig att det inte nådde de fattigaste. Denna grupp ansågs svår att få med då de ofta är sjuka och kringdrivande. Nyckelord: arsenik, arsenikförgiftning, Bangladesh, bistånd, folkhälsoproblem, grundvattenbrunnar, Sida II

3 WATER, ARSENIC AND ETHICS? A case study of Sida s aid programme RESP in Bangladesh and the reactions on a countrywide arsenic crisis Therese Karlsson Karlsson T. Water, arsenic and ethics? A case study of Sida s aid programme RESP in Bangladesh and the reactions on a countrywide arsenic crisis. Bachelor thesis in Public Health Science. Malmö University: Health and Society, Department of Public Health Science, Background: arsenic contamination of groundwater tube wells has become a serious public health problem in Bangladesh and 35 to 57 million people are drinking arsenic poisoned water. Arsenic is a carcinogen and arsenicosis is more prevalent among the poorest of the population. In 1996 The Health Minister of Bangladesh stated that this had caused a countrywide crisis and that deaths had been reported. Sida financed loans to groundwater tube wells in Bangladesh between 1992 and 2000 through a development aid programme called RESP. Aim: to examine how RESP functioned, how those responsible for the program reacted on the arsenic crisis and what Sida is doing to improve the public s health in Bangladesh. Method: a qualitative retrospective case study based on archive records and interviews with the health department at Sida and responsible for RESP. Main results: RESP created job opportunities by hiring poor people to build up rural infrastructure and by giving micro credits to finance small businesses. Loans were also given to install tube wells. Sida did not take notice of the arsenic crisis until journalists started asking questions why Sida wasn t involved. Sida did not react until end of 1999 when the headquarters discovered that Sida had financed tube wells. A smaller arsenic mitigation project started tree years later but was terminated after 16 month. Inhouse correspondence at Sida reveals an indifferent attitude to the sufferers of arsenicosis. Sida s health department stated that ill health is a major development obstacle and that health related costs are one of the largest poverty traps. Despite this knowledge Sida has left the responsibility for the arsenic crisis to other aid organizations. Sida see RESP as a successful program even though it didn t reach the poorest population in the programme area. These people were seen as difficult to reach as they often are sick and homeless. Key words: arsenic, arsenicosis, Bangladesh, development aid, groundwater tube wells, public health problem, Sida III

4 FÖRORD Milleniumdeklarationen, som alla FN-länder har ratificerat, har målet att halvera fattigdomen till Om vi menar allvar med detta krävs ett helhjärtat engagemang. Det första jag reagerade på när jag för första gången läste om arsenikförgiftningen i Bangladesh i Dagens Nyheter i april 2005 var hur lite utrymme händelsen fått i media och de internationella biståndsorganisationernas sena reaktioner när det gäller att engagera sig i problemet. Jag tror situationen varit annorlunda om detta hade hänt i exempelvis Sverige. Det faktum att arsenikförgiftning drabbar de fattiga värst och att biståndsarbetet ska syfta till att minska fattigdomen i världen gjorde mig intresserad av hur Sida ser på hälsans betydelse i arbetet med detta. Att titta närmare på biståndsprogrammet RESP som Sida genomförde i Bangladesh under tiden som arsenikkatastrofen uppdagades verkade vara ett bra sätt att undersöka detta på. Uppsatsen skrevs mellan april och september 2005 och jag vill tacka alla som gjort det möjligt för mig att genomföra den. Först jag vill tacka Er informanter på Sida och Hifab för att ni tog er tid och ställde upp på intervjuer och för allt material jag fick till uppsatsen. Det har varit mycket intressanta och lärorika samtal. Jag vill också tacka Boel House på Sidas arkiv för all hjälp med att ta fram dokumentation från arkivet och på kort varsel ordnat med forskarplats. Sist men inte minst vill jag rikta ett varmt tack till min handledare Lena Widding Hedin för inspirationen till ämnet, goda råd och ett ovärderligt stöd under arbetsprocessen. Oktober 2005 IV

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRKORTNINGAR...1 INLEDNING...2 Syfte...2 Frågeställning...3 BAKGRUND...4 Bangladesh...4 Arsenikförgiftning - ett allvarligt folkhälsoproblem i Bangladesh...5 Sida och utvecklingssamarbete...9 TEORETISK REFERENSRAM Mikrokreditprogram METOD Definition av fallet Förförståelse Datainsamlingsmetoder Analys METODDISKUSSION Intervjuer Dokument RESULTAT - BESKRIVNING Beskrivning av RESP Huvudsakliga strategier i PEP Geografiskt område och urval av medlemmar Gruppbildning och medlemskap i PEP Ekonomiska strategier Sociala strategier Sidas miljöfond och krediter till brunnsborrningar Sidas reaktioner på arsenikförgiftningen Första ärendet om arsenik i dricksvatten inkom till Sida Sida börjar se över sin verksamhet i Bangladesh Sidas strategier för att förbättra folkhälsan i Bangladesh Sidas syn på hälsa och utveckling Uppföljning av hälsoutvecklingen Hälsoprogram i Bangladesh RESULTAT - ANALYS De svenska parternas syn på RESP Tema 1 - Till stora delar lyckat program men har ej nått de fattigaste Relationen mellan de svenska och bangladeshiska parterna i RESP Tema 2 - Från kontroll till ägarskap De svenska parternas beskrivning av PEP och reaktionerna på arsenikförgiftningen 30 Tema 3 Viktigt med empowerment men ej ett radikalt projekt Tema 4 - Kreditutlåning för brunnar ej svenska parternas ansvar DISKUSSION OCH SLUTSATSER Vidare forskning REFERENSER BILAGOR... 39

6 FÖRKORTNINGAR ADB ARM BAMWSP BGS BIS BRAC BRDB DANIDA DPHE FFW ICDDR, B IDP IMF IRWP ISP LCS LGEB/LGED MLGRD&C NATUR NGO NORAD PCU QRM UNICEF UNDP PEP RESP PRS/PRSP Sida WFP WHO Asian Development Bank Annual Review Meeting Bangladesh Arsenic Mitigation Water Supply British Geological Survey BRDB Institutional Support Project Bangladesh Rural Advancement Committee Bangladesh Rural Development Board Danish International Development Agency Department of Public Health Engineering Food For Works programme International Centre for Health and Population Research, Bangladesh Infrastructure Development project International Monetary Fund Intensive Rural Works Programme Institutional Support Project Labour Contracting Societies Local Government Engineering Bureau/Local government Engineering Department Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives Avdelningen för naturresurser och miljö Non-Governmental Organisation Norwegian Agency For Development Cooperation Programme Coordination Unit Quarterly Review Meeting United Nations Children s Fund United Nations Development Programme Productive Employment Programme Rural Employment Sector Programme Poverty Reduction Strategy/ Poverty Reduction Strategy Paper Swedish International Development Cooperation Agency World Food Programme World Health Organisation 1

7 INLEDNING Bangladesh som är ett av världens fattigaste och folktätaste länder har drabbats av en förgiftningskatastrof. Mellan miljoner människor riskerar att dricka vatten ur borrade grundvattenbrunnar som innehåller arsenik som läckt ut från berggrunden och detta har blivit ett allvarligt folkhälsoproblem [1]. Enligt Smith et al [2] är detta den största massförgiftningskatastrofen i historien. Flertalet sjukdomar är kopplade till arsenikförgiftning, från sjukliga hudförändringar till cancer i urinblåsa, njure, lungor och huden, neurologiska effekter, hjärt- kärl- och lungsjukdom samt diabetes. Det kan ta flera år för dessa sjukdomar att utvecklas [3]. Bangladesh har nu en långvarig cancerepidemi framför sig personer beräknas utveckla cancer om de fortsätter dricka arsenikförgiftat vatten [4,5]. Det var Bangladeshiska myndigheter som med finansiering från biståndsorganisationer började borra brunnarna i början av 1970-talet. De flesta brunnarna finansierades av UNICEF och Världsbanken [6] men även Sida gav bistånd till detta landsomfattande projekt [7]. Brunnarna började borras med bakgrund av att tillgång till säkert dricksvatten är en av de viktigaste bestämningsfaktorerna för hälsa och socioekonomisk utveckling. När brunnarna började grävas var Bangladesh svårt härjat av inbördeskrig och översvämningar och största delen av dricksvattnet togs från öppna dammar och handgrävda vattenhål [3]. Dessa vattenkällor innehöll inga eller låga halter av arsenik men utgjorde en smittkälla för sjukdomar som diarré, dysenteri och kolera [8]. De första rapporterna om arsenikförgiftning publicerades i en indiskt medicinsk tidskrift 1984 av en hudläkare som upptäckt detta hälsotillstånd hos patienter i Indiska Västbengalen, som gränsar till Bangladesh. Denna läkare upptäckte samma problem hos patienter från Bangladesh 1984 [9]. Bangladeshiska myndigheter började testa brunnar på arsenik i delar av landet 1993 och testerna bekräftade att problemet även fanns i Bangladesh. Dock fick det ingen större uppmärksamhet inom landet förrän 1995, då det upptäcktes även i landets centrala och södra delar [1]. Sida finansierade brunnsborrningar i området Greater Faridpur från 1990-talet fram till 2000 genom biståndsprojektet PEP där målgruppen kunde låna pengar för att bl.a. borra brunnar. Sammanlagt finansierades brunnar. PEP var ett delprojekt i ett större landsbygdsutvecklingsprogram kallat RESP. RESP var ett omfattande biståndsprogram som hade som övergripande mål att förbättra den ekonomiska och sociala situationen för fattiga på landsbygden genom att bland annat skapa arbetstillfällen [11]. Med bakgrund av detta tänkte jag i denna uppsats granska det Sida finansierade RESPprogrammet i området Greater Faridpur i Bangladesh ur ett folkhälsoperspektiv. Med detta menas här att undersöka vilka fattigdomsstrategier som ingick och huruvida effekter på hälsan övervägdes eller såg som en del av programmet. Dessutom vilken uppfattning ansvariga svenska parter 1 har om RESP och arsenikförgiftningen. Syfte Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur RESP-programmet fungerade, vilken uppfattning de svenska parterna har om programmet samt Sidas strategi för att förbättra hälsosituationen i Bangladesh. Särskilt fokus kommer att ligga på delprojektet PEP och de svenska parternas reaktioner på arsenikkatastrofen i samband med projektet. 1 Program- och projektansvariga för RESP på Sida och företaget Hifab. 2

8 Frågeställning - Hur ser de svenska parterna på RESP och samarbetet med de bangladeshiska parterna 2? - Vilka var de huvudsakliga strategierna i PEP och hur beskrivs de av de svenska parterna? - Hur reagerade Sida på arsenikförgiftningen och hur beskriver de intervjuade svenska parterna reaktionerna inom PEP? - Vad har Sida för strategi för att förbättra folkhälsan i Bangladesh och vad grundar sig denna på? 2 Bangladeshiska myndigheter som implementerade programmet med stöd från svenska parter. 3

9 BAKGRUND Bangladesh Bangladesh blev en självständig stat 1971 efter ett häftigt inbördeskrig, området tillhörde tidigare Östpakistan. Landet är nästan helt är omgivet av Indien, förutom i sydöst där det gränsar till Burma. Största delen av befolkningen är muslimer (85 %), 13 % är hinduer och en liten minoritet är theravadabuddhister. Majoriteten av befolkningen är bengaler (98 %) [12]. Efter självständigheten var förhoppningarna att det politiska läget skulle stabiliseras och att välfärden skulle kunna förbättras i snabb takt. Statskupper genomfördes dock under de två första decennierna och landet genomförde inte de första demokratiska valen förrän Det var under detta årtionde som märkbara förbättringar ägde rum i ekonomin och den sociala välfärden. Två stora partier har växlat vid makten sedan 1990-talet och inrikespolitiken karakteriseras av stort misstroende och konfrontationer mellan regering och opposition. Politiskt våld är ett stort problem och finns på flera nivåer i samhället [13,14]. Korruptionen är omfattande och spridd inom hela statsförvaltningen, inklusive rättsväsende och polis. Fyra år i rad har Bangladesh utsetts till det mest korrupta landet i världen av organisationen Transparency International [14,15]. Sociala och ekonomiska förhållanden Sedan slutet av 1980-talet genomför Bangladesh ett strukturanpassningsprogram som initierades av Världsbanken vilket innebär en liberalisering av ekonomin med privatiseringar och avregleringar. Detta har bl.a. lett till att inflationen har sjunkit samt till ökad tillväxt [16]. Bangladesh har haft en relativt stadig tillväxt på 4-5 % per år sedan 1990-talet, men trots detta minskar andelen fattiga i befolkningen mycket långsamt [13,15]. Landet är fortfarande ett av de fattigaste i världen och rankas på plats 138 av totalt 151 länder på UNDP:s Human Development Index och 2002 var landets BNP per capita 351 USD [13,14,17]. En stor del av befolkningen lever under miserabla förhållanden. På en yta motsvarande ungefär en tredjedel av Sverige bor ca 140 miljoner invånare vilket gör Bangladesh även till ett av världens mest tätbefolkade länder [14,16]. Sätts fattigdomsgränsen vid en inkomstnivå på mindre än två USD om dagen är andelen fattiga 82,8 % och andelen extremt fattiga 36 %, vilket innebär att de lever på mindre än en USD om dagen [17]. Hushåll med endast kvinnliga inkomsttagare har en större andel fattiga och inkomsten per invånare är betydligt lägre för kvinnor, nästan hälften av männens [15]. Arbetslösheten är nästan 40 % och utöver detta har landet en kraftig undersysselsättning. Ungefär två tredjedelar arbetar inom jordbruket vilket mestadels är inriktat på självhushållning [18]. Bangladesh är dock inne i en omvandling från jordbruk till industri [14]. Sedan självständigheten har befolkningens hälsostatus förbättrats betydligt men är fortfarande låg. Den förväntade medellivslängden som knappt var 45 år har ökat till 61,1 år och spädbarns- och barnadödligheten har sjunkit kraftigt från 145 respektive 239 till 51 respektive 77 dödsfall per 1000 födslar från 1970 till 2002 [17,19]. Över än hälften av den vuxna befolkningen kan inte läsa eller skiva och 30 % av befolkningen är undernärd. Den årliga befolkningstillväxten har sjunkit successivt från 2,41 % 1970 till 1,91 % år 2005 men landets befolkning kommer att fördubblas på 48 år om den fortsätter att öka i nuvarande takt. Hälso- och sjukvården är dåligt utbyggd och har hittills främst varit inriktad på familjeplanering [19,20]. Enligt konstitutionen har kvinnor och män lika rättigheter, men diskriminering av kvinnor sker i praktiken helt öppet. Lagstiftning är diskriminerande mot kvinnor exempelvis gällande skilsmässa, giftermål och arv och diskrimineringen sker under hela kvinnans livstid. Ledarna 4

10 för de två stora partierna i landet är kvinnor men kvinnor är annars dåligt representerade i politiken [15,16,21] Bangladesh drabbas ofta av naturkatastrofer som cykloner och årliga översvämningar [16]. Trycket på miljön är stort och på landsbygden finns inte mycket kvar av skog och ursprunglig natur [14]. Vattnet är förorenat, mycket på grund av användningen av kemiska bekämpningsmedel inom fiskeodling, och ytvattnet sprider vattenburna sjukdomar. Utöver detta är nu även stora delar av grundvattnet förorenat av arsenik [22]. Fattigdomen är koncentrerad till landsbygden och främst till floderna och havskusten dit de jordlösa söker sig. Dessa drabbas därför hårdast av landets naturkatastrofer [21]. Ekonomisk politik och biståndssituation Ekonomin är starkt beroende av bistånd [23]. Indien var första land att ge bistånd till Bangladesh efter självständigheten. Därefter bildade Världsbanken ett konsortium, känt som Bangladesh Aid Group, med 26 internationella finansiella institutioner och utländska regeringar vilka visade intresse av att stödja landets utveckling [24]. Idag är Världsbanken följt av Asiatiska utvecklingsbanken de största lånegivarna och de största bilaterala givarna är Japan och Tyskland [23]. Sverige har givit bistånd sedan självständigheten (1971) och det årliga biståndet till Bangladesh är drygt 1,5 % av Bangladesh totala bistånd [13]. Bangladesh ekonomiska politik styrs av femårsplaner vilka finansieras genom landets utvecklingsbudget. När det Sida-finansierade RESP-programmet startades i Bangladesh 1985 gällde landets tredje femårsplan (Third Five-Year Plan) som avsåg perioden [18,22]. Ungefär 55 % av utvecklingsbudgeten för denna femårsplan kom från externa källor, som utländska bilaterala och multilaterala givare. Förhandlingar om bilateralt bistånd skedde alltid mellan regeringen och de olika länderna för sig. Den huvudsakliga inriktningen på den ekonomiska politiken arbetades dock fram under de årliga mötena med Bangladesh Aid Goup som leddes av Världsbanken [25] initierade Världsbanken fattigdomsstrategierna (PRSP), vilka bl.a. syftar till samordning mellan givarna istället för att Bangladesh ska förhandla med de olika givarna för sig [53]. Mängden bistånd till Bangladesh har successivt minskat, 1990 utgjorde det 6,9 % av BNP och ,3 %. Denna minskning beror på att biståndsflödet har minskat överlag globalt sett men även på att motprestationer ställs av givarna i högre grad [16,36]. Utlandsskulden har dock ökat och är idag storleksmässigt en tredjedel av landets BNP. Den allra störa delen (90 %) kommer från multi- och bilaterala biståndsgivare och löper på lång tid med förhållandevis låg ränta [16, 36]. Sedan självständigheten har Bangladesh setts som ett experimentland för utvecklingsekonomer, policyskapare och organisationer som genomför biståndsprogram finansierade av bilaterala givare och internationella finansiella institutioner [26]. Arsenikförgiftning - ett allvarligt folkhälsoproblem i Bangladesh Exponering för arsenikförgiftat brunnsvatten, med halter överstigande WHO:s rekommenderade gränsvärde på 0,01 mg/l, har kommit att bli ett allvarligt folkhälsoproblem i Bangladesh. Av landets totala population på ca 140 miljoner människor uppskattas miljoner människor dricka arsenikförgiftat vatten [1]. Rent vatten - en viktig bestämningsfaktor Tillgång till säkert dricksvatten är en av de viktigaste bestämningsfaktorerna inte bara för hälsa utan även för ekonomisk utveckling. Insikten om detta resulterade i en ökad prioritering av att förse befolkningen i utvecklingsländer med rent vatten och sanitet. De positiva hälsoeffekterna av en minskning av vattenburna sjukdomar kan under vissa omständigheter innebära en högre arbetskapacitet, vilket kan bidra till en ökat produktion och på sikt till en ökad ekonomisk utveckling [3]. Fram till 1970-talet utgjorde ytvatten, hämtat från floder, 5

11 dammar och öppna handgrävda hål, den främsta källan för dricksvatten för majoriteten av befolkningen i Bangladesh. På 1970-talet insåg man att den stora befolkningstätheten och bristen på tillgång till tillfredställande sanitet hade lett till allvarlig mikrobakteriell förorening av ytvattnet, vilket utgjorde en smittkälla för sjukdomar och orsakade hög sjuklighet och dödlighet [3]. Biståndsorganisationer introducerade grundvattenbrunnar En nästan mirakulös lösning på problemet med förorenat ytvatten verkade vara en typ av grund brunn (tube well) som var både enkel och billig att installera. Den behövde endast sänkas ner ca meter i Bangladesh lättborrade marklager för att nå en akvifer [6], som är ett slags grundvattenmagasin under markytan [28]. Bangladeshiska myndigheter började därför på 1970-talet med hjälp av biståndsorganisationer ett landsomfattande brunnsborrningsprojekt och förde samtidigt kampanjer för att övertyga befolkningen att övergå till att dricka bakteriefritt grundvatten genom dessa brunnar [6]. De flesta brunnarna finansierades av UNICEF och Världsbanken men även Sida bidrog [7,27]. Under 1980-talet minskade bidragen till brunnsborrning eftersom den privata sektorn hade möjlighet att installera betydligt fler brunnar än myndigheterna och biståndsorganisationerna. Den privata brunnsborrningen spred sig sedan nästan explosionsartat eftersom många hushåll hade råd med dem och de kunde installeras av lokal arbetskraft [6]. Ungefär tre av fyra brunnar ägs idag privat [2]. I början på 1990-talet hade nu dessa grundvattenbrunnar blivit den primära dricksvattenkällan för 95 % av befolkningen på landsbygden [6]. UNICEF uppgav i sin landrapport för Bangladesh 1997 att organisationen nu hade överträffat sitt mål med att till år 2000 förse 80 % av landets befolkning med säkert dricksvatten i form av brunnar av denna sort [2]. Den vida spridningen av grundvattenbrunnarna verkade vara ett av de största framstegen inom tekniskt bistånd [6]. Det kallades också ofta för grundvattenrevolutionen då det stimulerade en kraftig uppgång i jordbruksproduktionen och ansågs ha räddat miljontals liv då sjukligheten och dödligheten i vattenburna sjukdomar kraftigt sjönk efter initieringen av projektet [27] Spädbarnsdödligheten minskade exempelvis med 44 % mellan och [6]. Dock är det inte så enkelt att det går att tillskriva brunnsborrningsinitiativet all ära för den minskade dödligheten eller att det har löst problemet med vattenburna sjukdomar, även om det säkert har bidragit. Spädbarnsdödligheten minskade exempelvis kraftigt i hela Centralasien med 45 % under samma period och i Indien minskade den med 41 %, i Nepal 48 %, i Pakistan 47 %, i Indonesien 58 % och i Thailand med 55 %. Det kan ha funnits andra faktorer som bidragit till att minska dödligheten. Behandling med vätskeersättningsmedel (oral rehydrations) introducerades världen över för att förhindra uttorkning från diarréer under samma period. Det skedde en förbättring av hygienen, vilket tros bero på en ökad utbildnings- och inkomstnivå och utöver detta även en generell förbättring av hälso- och sjukvården [6]. Upptäckt Sedan 1990-talet har ett antal studier bekräftat att en stor del av grundvattnet i dessa brunnar innehåller höga halter av arsenik och miljontals människor dricker idag arsenikförgiftat vatten [27]. Arsenik är ett grundämne som förekommer naturligt i berggrunden i varierande halter. I områden med vissa typer av bergarter kan det förekomma förhöjda halter av arsenik i grundvattnet genom att ämnet har utlösts från berggrund och marklager i omgivningen [28]. Forskare är idag inte överens om den exakta orsaken till att arseniken har utlösts i grundvattnet och de tvistar om olika hypoteser. Arsenik varken syns eller luktar och det påverkar inte smaken [1, 27]. Den tillåtna nationella maxgränsen för arsenik är i Bangladesh 0,05 mg/l [10]. Denna är satt efter WHO:s riktlinjer innan 1993, men när WHO sänkte nivån till 0,01mg/l 1993 följde inte Bangladesh efter. Arsenik förekommer oftast i de grunda 6

12 brunnarna, med grundvatten från akviferer som inte ligger så djupt, mindre än 150 meter [3,8, 27]. Genom åren har ett antal massexponeringar av förhöjda halter av arsenik i dricksvattnet dokumenterats i t.ex. stora delar av Argentina och i Chile, Taiwan, Inre Mongoliet och i västra USA. Dock är situationen i Bangladesh och den angränsande indiska delstaten Västbengalen de värsta fallen hittills, sett till andelen människor som drabbas [32]. Smith et al [2] menar att detta genom historien är den största massförgiftningskatastrofen som någonsin drabbat en befolkning, större än olyckorna i Bhopal 1984 och Tjernobyl De första rapporterna om höga halter av arsenik i dricksvatten i området kring Gangesdeltat kom från K.C. Saha då han 1984 publicerade sitt forskningsresultat i den medicinska tidskriften Indian Journal of Dermatology. Han hade 1982 funnit fall av arsenikförgiftning hos patienter från Västbengalen och fann arsenikhalter överstigande WHO:s dåvarande gränsvärde för arsenik på 0,05 mg/l i sex distrikt som gränsar till Bangladesh. Han upptäckte också arsenikförgiftning hos patienter från Bangladesh 1984 [9,27]. Mellan 1989 och 1996 genomfördes en undersökning i Västbengalen som uppskattade att mer än en miljon människor drack arsenikförorenat vatten med en genomsnittlig arsenikhalt på 0,20 mg/l. Eftersom det hydrologiska systemet i Västbengalen liknar dem i angränsande delar av Bangladesh genomförde bangladeshiska myndigheter (DPHE) en undersökning i Bangladesh 1993 med ekonomiskt hjälp från WHO. Av undersökningens 113 prover innehöll 24 av dem en arsenikhalt på mellan 0,011 till 0,388 mg/l. Det rapporterades också att många personer i området som undersöktes visade tecken på arsenikförgiftning [10]. Problemet gavs inte någon större uppmärksamhet förrän 1995 då det visade sig att arsenikförgiftningen var spridd även i de centrala och södra delarna av Bangladesh [1]. Vattnet i brunnarna testades ej för arsenik Enligt UNICEF, som initierade brunnsborrningsprojektet, var inte arsenik ett dokumenterat problem i grundvatten i den typ av geologiska sammansättningar som finns i Bangladesh och att detta var anledningen till att detta ämne inte ingick i standardprocedurerna för att testa grundvattenkvalitén. Även Världsbanken hävdar att grundvatten inte testades för arsenik innan Det finns dock många geokemister som är skeptiska till dessa förklaringar och menar att detta istället berodde på att folkhälsoarbetare, utan kunskaper i geologi, tog förgivet att grundvatten var lika med säkert vatten. De menar vidare att vattnet skulle ha analyserats efter alla de spårelement som fanns i WHO:s riktlinjer, vilka inkluderade arsenik [27,33,34]. Geografiskt utbredning Sedan mitten på 1990-talet har flertalet nationella och internationella organisationer varit involverade i att identifiera arsenikförorenade brunnar i Bangladesh. På grund ekonomiska skäl samt av bristen på tillgång till välutvecklade laboratorieanläggningar och utbildad personal, analyseras ofta proverna ute på fältet med hjälp av enkla och billiga testkitt. Dessa ger dock ofta felaktiga resultat på lägre koncentrationsnivåer. Något som ytterligare försvårar situationen med kartläggning av arsenikförgiftade brunnar är att områden som generellt har en låg arseniknivå i grundvattnet kan innehålla kluster med brunnar som har en väldigt hög arsenikhalt och vice versa. Dessutom kan koncentrationen variera säsongvis och från år till år [1,8]. En nationell undersökning med laboratorieanalyser som genomfördes mellan av Brittish Geological Survey (BGS), i samarbete med bangladeshiska myndigheten DPHE, samlade totalt in 3435 vattenprover från 61 av landets 64 distrikt [1]. Det beräknade finnas totalt 6 till 11 miljoner grundvattenbrunnar i Bangladesh, varav de allra flesta är grunda (<150 m). Testerna visade att 27 % av de undersökta brunnarna översteg Bangladesh standard för tillåten arsenikhalt och 46 % översteg WHO:s riktlinjer. Detta innebär att ca 35 miljoner människor beräknas vara exponerade för arsenikhalter på över 0,05 mg/l och så många som 57 miljoner för halter över 0,01 mg/l [31]. Områdena söder om Gangesfloden är 7

13 värst drabbade, vilka utgör nästan halva Bangladesh [1]. Detta område omfattar Greater Faridpur-området där Sida genomförde RESP-programmet. Effekter på hälsan och antal drabbade Oorganisk arsenik, den typ som finns i Bangladesh grundvatten, är cancerframkallande och kan orsaka fosterskador [2,10]. Arsenikförgiftning kan manifestera sig på olika sätt i olika länder. I Bangladesh är det vanligast att arsenikförgiftningen visar sig genom hudmanifestationer och de första kliniska symtomen är pigmenteringsförändringar i huden och hyperkeratos, förtjockning av hudens hornlager på framförallt fotsulor och handflator, vilket tar mellan fem till tio år att utveckla. Efter långvarig exponering, ca år, kan personen utveckla cancer i hud, lunga, urinblåsa, lever och njure [1, 27, 32]. Andra hälsoeffekter är högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, sjukdomar i andningsorganen och i perifera kärl samt diabetes [35]. Bangladesh förväntas nu ha en långvarig cancerepidemi framför sig. I en studie uppskattades prevalensen för antalet personer med första stadiet av arsenikförgiftning (pigmenteringsförändringar i huden) till 2,8/1000 [4]. Dödligheten i cancerformerna lever-, lung- och urinblåsecancer sammanräknat förväntas att mer än fördubblas i framtiden på grund av arsenikförgiftning (från 103,5/ till 229,6/ ), och att så många som människor i Bangladesh kan komma utveckla cancer om de fortsätter att dricka arsenikförgiftat vatten [4,5]. Behandling och prevention Eftersom det inte finns några effektiva mediciner mot kronisk arsenikförgiftning är det enda botemedlet att förse personen med arsenikfritt dricksvatten för att stoppa fortsatta komplikationer orsakade av arseniken. Av denna anledning är prevention den främsta lösningen på problemet, t.ex. genom att förse befolkningen med arsenikfritt vatten och ställa tidig diagnos [1,2]. God nutritionsstatus och en diet rik på protein och vitaminer kan ha en skyddande effekt [2, 3], vilket kan vara svårt att tillgå då över 30 % av befolkningen är undernärd och över hälften lever under fattigdomsnivån sett till kaloriintag [27]. Det finns endast ett fåtal tillängliga lösningar för att förse befolkningen i Bangladesh med säkert dricksvatten som har visat sig vara långsiktiga. Dessa är: möjlighet att få tillgång arsenikfria grundvattenbrunnar, tillvarata regnvatten, sandfiltrering, kemiskbehandling av vattnet på hushållsnivå och vattentillförsel genom ledningar från säkra vattenkällor [8]. Det är även viktigt att öka medvetenheten om arsenikförgiftningen och dess konsekvenser hos befolkningen. Sådana åtgärder har vidtagits av flertalet organisationer t.ex. NGO Forum for Drinking Water and Sanitation, WaterAid och BRAC. Dock har fokus och uppmärksamhet mestadels legat på att ta fram tekniska lösningar medan strategier för utbildning och öka medvetenheten hos befolkningen har fått mindre systematisk uppmärksamhet [29]. Sociala och ekonomiska konsekvenser Arsenikförgiftningen ger inte bara konsekvenser på folkhälsan i landet utan även sociala och ekonomiska, och de fattigaste drabbas värst. Till exempel innebär arsenikförgiftning kostnader för läkarvård, minskad arbetsförmåga och risk för att bli socialt exkluderad [8]. Ökade kostnader för läkarvård och alternativa vattenkällor tvingar en del att ta från sina sparmedel eller lånar pengar. Arsenikförgiftning är vanligare hos fattigare personer då det har visat sig finnas ett samband mellan inkomstnivå och förekomst av arsenikförgiftning (prevalens). Detta innebär att de fattiga drabbar värst. Fattiga kvinnor och barn kan vara utsatta för särskild risk. Den vuxna kvinnan i hushållet är oftast den som har sämst nutritionsstatus och är den som hanterar vattnet för hushållet [3]. 8

14 Sida och utvecklingssamarbete Experthjälp, u-hjälp, bistånd eller utvecklingssamarbete? Genom att se på hur begreppet bistånd har ändrats genom åren kan man se hur inriktningen på det svenska biståndet har förändrats. För det allra första stödet användes begreppet experthjälp, vilket speglar synen att specialister från Sverige bidrog med sina kunskaper ute i världen och metoder som hjälpt till att återuppbygga Europa efter andra världskriget användes. Biståndet styrdes oftast av Sverige och inriktades på enskilda projekt. På talet började begreppet u-hjälp att användas och insikten växte om att västeuropeiska modeller inte enkelt kan överföras till andra länder. Länderna som mottog bistånd fick nu större inflytande över samarbetet. På 1980-talet kom ökade satsningar för den fattigaste tredjedelen av befolkningen genom strategier för landsbygdsutveckling. I och med denna ändrade inriktning började begreppet bistånd att dominera. Det var också på 80-talet som Sida startade landsbygdsutvecklingsprogrammet RESP i Bangladesh. På 1990-talet inrättades det nya Sida (Swedish International Development Cooperation Agency) och begreppet utvecklingssamarbete började användas, och Sida talar om samarbetsländer istället för mottagarländer. Det nya begreppet uttrycker jämbördighet och långsiktighet enligt Sida. Idag har Sida vidgat begreppet ytterligare och talar om politik för global utveckling i och med ett allt mer globaliserat samhälle [37-39]. Om Sidas arbete och inriktningen på svenskt bistånd Sida är en myndighet som tillhör Utrikesdepartementet. Det är således riksdag och regering som beslutar om Sidas budget, avgör vilka länder Sverige ska samarbeta med och inriktningen på detta samarbete. Ungefär två tredjedelar av Sveriges utvecklingssamarbete är bilateralt, med vilket menas att det sker direkt mellan Sverige och samarbetslandet. Detta sker antingen med en regering, myndighet eller en enskild organisation i landet. En tredje del av utvecklingssamarbetet är multilateralt med vilket menas att biståndet går till bl.a. FN systemet och dess organisationer, Världsbanken och regionala utvecklingsbanker och EU:s biståndsbudget. Sida har uppdraget att minska fattigdomen i världen. Inriktningen på Sidas arbete styrs av riksdagsbeslut, senast Sveriges politik för global utveckling (2003/04:UU3), regleringsbrevet för varje budgetår samt de två interna styrdokumenten Perspektiv på fattigdom och Så arbetar Sida. Enligt Sida grundar sig Sveriges bistånd på medmänsklighet och solidaritet med utsatta och fattiga människor i andra länder och det övergripande målet med det svenska biståndet är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor [40-43]. Millenniedeklarationen, som har målet att halvera fattigdomen till 2015, styr sedan 2000 FN:s utvecklingssamarbete och Sverige har precis som alla andra FN-länder antagit denna deklaration. För att uppnå millenniummålet har åtta s.k. millenniemål utformats vilka är mätbara och tidsbundna. Det finns nu för första gången en gemensam internationell dagordning för global utveckling. Millenniedeklarationen uttrycker att det krävs en helhetssyn på den globala utvecklingen och det behövs insatser inom flera olika områden samtidigt, som exempelvis fattigdomsbekämpning, hälsa, utbildning, miljö, fred, demokrati och mänskliga rättigheter [44,45]. Det viktigaste verktyget för att styra biståndet är utarbetandet av landstrategier för länder och regioner, vilka utformas av UD och Sida och sedan måste godkännas av regeringen. Strategierna ska utgå från samarbetsländernas egna fattigdomsstrategier och analyser som gjorts av landet och andra aktörer. Sedan utvecklas en landplan för respektive land vilken gäller för 3 år. Denna utarbetas av personal med särskild kompetens och personer med lokal kännedom som arbetar för Sida och UD i Sverige och på svenska utlandskontor och ambassader. Utvecklingssamarbetet inriktas allt mer mot att stödja större program på 9

15 sektornivå inom olika områden, exempelvis inom hälsa och utbildning, istället för att stödja enskilda projekt. De insatser som Sida stöder i samarbetsländerna genomförs sällan av personal från Sida utan med hjälp av någon samarbetspart, oftast svensk, men med Sida som finansiär. I samarbetslandet finns alltid en genomförandepart, ett fackministerium, en myndighet, en enskild organisation eller ett företag [43,46,47]. TEORETISK REFERENSRAM Som teoretisk referensram har jag valt att presentera vissa grundläggande teoretiska principer som mikrokreditprogram vilar på, vilket beskrivs av Hassan [48] och Lucarelli [49]. Anledningen är att mikrokrediter var en huvudsaklig strategi i PEP och detta delprojekt i RESP utgör själva kärnan i fallet. Vissa delar av mitt resultat kommer sedan att tas upp i diskussionen i förhållande till dessa principer. Mikrokreditprogram vilar på en viss syn om vad som är grundorsaken till fattigdom. Mikrokreditprogram Mikrokrediter har blivit en populär fattigdomsstrategi. Strategin bygger på att ge små lån till fattiga människor så att de kan starta upp affärsverksamheter. De mest kända mikrokreditorganisationerna är Grameen Bank och BRAC i Bangladesh. De initierades som pilotprojekt under 1970-talet och etablerades sedan som formella mikrokreditorganisationer i början på 1980-talet, Grameen Bank som en privat bank och BRAC i form av en NGO. Dessa har fått stort genomslag globalt sett och modellen har replikerats i andra utvecklingsländer [48]. Drivkraften bakom mikrokreditprogram är att finansiella institutioner kan ge lån till fattiga och samtidigt göra sig en vinst. Att administrera en stor mängd små lån ger höga transaktionskostnader men genom att ta ut en hög ränta kan det ändå löna sig. Lånen kan vara så små som några tiotal kronor. Strategin bottnar i idén att den fira marknaden kan bryta skuldfällor och bana väg för inkomstgenererande aktiviteter i fattiga lokalsamhällen [48]. Detta synsätt grundar sig på uppfattningen att det är marknadsmisslyckanden som är de största hindren för att bekämpa fattigdomen. Att fattigdom är ett resultat av att marknaden inte lyckats ge tillräckliga incitament för fattiga att förbättra sin materiella välfärd [49]. Traditionellt sett har det funnits flera hinder för fattiga att få tillgång till kredit, exempelvis genom att inte kunna lämna någon säkerhet får lånen. Det fanns tidigare inget system för finansiella institutioner att täcka riskerna och de höga transaktionskostnaderna för små lån. Dock har flera organisationer som exempelvis Grameen Bank i Bangladesh hittat en lösning. Denna är ge lån till bärkraftiga grupper (solidarity groups) och använda grupptryck, social kontroll, som ett incitament för individerna i gruppen att sköta återbetalningar och andra åtaganden. Varje individ i gruppen kan då få möjlighet till lån genom att gruppsammanslutningen blir en form av säkerhet för lånen. Genom att ta ut höga räntor, ofta högre än marknadsräntorna, klarar mikrokreditorganisationer av att täcka kostnaderna och de flesta har högre återbetalningsgrad än de traditionella kommersiella bankerna [48]. De flesta mikrokreditorganisationer riktar sig främst till kvinnor [49]. Enligt Hassan [48] påverkar program som ger lån till individer i grupper på detta sätt de fattigas beteende. Både genom att lånen utgör ett ekonomiskt incitament och genom att ge olika former av social utveckling, exempelvis utbildning, som syftar till att påverka individernas beteende. De som är förespråkare för mikrokreditprogram menar att dessa typer av program ger de fattiga värdighet och självkänsla och möjlighet att förbättra sitt liv genom eget arbete [a.a.]. 10

16 Vidare menar Hassan [48] att mikrokreditprogram gynnar det lokalsamhälle det är verksamt i på flera sätt. Först och främst kan det vara ett verktyg för att bekämpa fattigdom beroende på de lokala omständigheterna, för det andra kan programmen påverka individerna att värdesätta tid mer då fler individer, speciellt kvinnor, involveras i arbete. När tiden som kvinnorna lägger på att arbeta ökar blir det mer kostsamt att skaffa fler barn vilket sänker födelsetalet. Därför är det många mikrokreditprogram som har med familjeplanering som del av programmet. Att delta i mikrokreditprogram påverkar således även deltagarnas attityder. Det finns flera modeller vilka lägger olika stor vikt vid aktiviteter för social utveckling och vissa program ger endast lån [a.a]. METOD Valet av metod ska styras av frågeställningen och vad det är för typ av företeelse som studeras [50]. Jag har valt att använda mig av en fallstudie med kvalitativ inriktning som metod eftersom jag på ett systematiskt sätt ville skaffa mig djupgående insikter om en viss situation och hur de inblandande personerna tolkar denna [47, s 9]. Fallstudien fokuserar på ett slutet system, ett fall, och för att få djupgående insikter behövde jag använda mig av detaljerad information från flera olika typer av källor, vilket är en av fallstudiemetodens styrkor. Fallstudien passar också bra då min frågeställning resulterar i att uppsatsens fokus ligger mer på process än på produkt. Uppsatsen syftar ej till att bedöma projektets resultat utan på att beskriva och tolka det samspel som sker mellan viktiga faktorer som är typiska för fallet. Utmärkande för fallstudiemetoden är att stor vikt läggs vid att vara sensitiv för egenskaper i den kontext fallet är en del av [50, 51]. Definition av fallet Fallets fokus kommer att ligga på delprojektet PEP men inkluderar vissa dimensioner av RESP. De dimensioner som åsyftas är hur ansvariga svenska parter ser på RESP och samarbetet med ansvariga bangladeshiska parter. Fallet innefattar även delar av Sida som organisation, närmare bestämt hälsoenheten och avdelningen för naturresurser och miljö (NATUR). Fallet inkluderar diskussioner om RESP och arsenikförgiftningen på NATUR. Utöver detta även hälsoenhetens beskrivning av Sidas syn på hälsa och utveckling samt motiv till hälsoinsatser i Bangladesh, några år efter att arsenikförgiftning blivit ett konstaterat problem. Fallet börjar således 1985 då RESP startade men slutar i maj 2005, vilket är efter att alla delprojekt i RESP avslutats. Förförståelse Den förförståelse jag hade om RESP och arsenikförgiftningen i Bangladesh innan undersökningen startade var information jag fått via information på Sidas webbplats, tidningsartiklar och information om arsenikförgiftningen från WHO. När det gällande arsenikförgiftningen hade tidningsartiklarna en mer klandrande ton när det kom till biståndsorganisationers agerande medan informationen från WHO lyfte fram organisationernas goda intentioner. Jag hade endast en mycket ytlig och övergripande bild av själva RESP-programmet och Sidas arbete. För att sätta mig in i programmet och kunna precisera mina frågor läste jag igenom Sidas hälsopolicy från 2002 och tre utvärderingar av RESP innan intervjuerna. Två hade genomförts på uppdrag av Sida och en av konsulter anlitade av Hifab och RESP-programmet. De skilde sig åt något när det kom till resultat och val av strategier, varav de två första var mer ifrågasättande. Datainsamlingsmetoder Uppsatsen grundar sig på empiriskt material från intervjuer och olika sorters dokument som har någon form av koppling till fallet. Datainsamlingen skedde i tre omgångar mellan den 4 maj och 20 juli,

17 Intervjuer Sammanlagt har fyra personer intervjuats, varav två på Sida och två på Hifab som är det svenska företag som på uppdrag av Sida genomförde RESP i Bangladesh. Att det blev just fyra personer var mer av praktiska än av strategiska skäl. På Sida intervjuades tf chefen för hälsoenheten och en person på avdelningen NATUR som varit handläggare för RESP under en viss period. En av informanterna på Hifab hade varit ansvarig för hela RESP under en längre tid, och den andra informanten var en konsult som jobbat för Hifab och varit ansvarig för PEP under några år. Jag valde att intervjua två olika organisationer som medverkat i projektet för att få en mer helhetlig bild av RESP och särskilt delprojektet PEP. Urvalsprocess. För intervjuerna tillämpades ett strategiskt målintrikat urval eftersom syftet med intervjuerna var att få insikt och förstå. Målet med urvalet var jag skulle lära mig så mycket som möjligt om projektet [47]. Det slumpade sig sedan så att alla informanter var manliga och att samtliga hade någon forma av ansvarsposition, i förhållande till RESP eller som tf enhetschef för hälsoenheten. Några dagar innan jag tog kontakt med Sida hade Dagens Nyheter uppmärksammat arsenikkatastrofen i Bangladesh och Sidas arbete där. När jag först tog kontakt med Sidas växel var ingen i Bangladeshgruppen anträffbar. Min första kontakt med Sida blev därför med en person på Sidas arkiv i samband med att jag bokade tid för att gå igenom arkivdokument. Av denna person fick jag namnet på handläggaren för RESP som sedan hjälpte mig med kontaktuppgifter till informanten på hälsoenheten samt till den person på Hifab som varit ansvarig för hela RESP. Efter inledande kontakt med ansvarig för RESP rekommenderade han att jag även skulle intervjua en konsult som jobbat för företaget och varit ansvarig för PEP under en viss period. Procedurer. Samtliga intervjuer var semistrukturerade och varade i minuter. Jag använde mig av en handskriven intervjuguide med frågor per intervju. Eftersom informanterna hade olika erfarenheter och hade valts med bakgrund av sin specifika kunskap kring projektet, ställdes olika frågor till varje informant, några frågor ställdes dock till samtliga utom tf chefen för hälsoenheten (se bilagor 1-4). Semistrukturerade intervjuer valdes med tanke på att det fanns vissa specifika frågor jag ville ta upp men samtidigt ville vara öppen för nya infallsvinklar. Varken ordalydelse eller ordningsföljd följde exakt intervjuguiden. Innan intervjuerna fick informanterna lite närmare information via e-post om vad jag ville tala med dem om men de fick inga intervjufrågor i förväg. Samtliga intervjuer ägde rum på informanternas arbetsplatser, på respektive arbetsrum eller i ett litet konferensrum, där det gick att stänga dörren och prata ostört. Intervjuerna spelades in på en liten Mp3-spelare med inbyggd mikrofon och varje intervju transkriberades ordagrant. Etiska aspekter. Efter inledande kontakt och inbokning av intervjuer fick varje informant en mer formell förfrågan om intervju genom ett informationsbrev som skickades ut via e-post (se bilaga 5). Genom detta brev fick de veta hur intervjuerna skulle gå till och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan och hade rätt att vara anonyma. Denna information skickades ut över en vecka innan intervjuerna ägde rum, förutom till chefen för hälsoenheten som av praktiska orsaker fick informationen dagen innan. Ingen av informanterna ville vara anonym när de fick förfrågan vid intervjun, men jag har ändå valt att inte presentera dem vid namn. Inga frågor har rört informanterna som privatpersoner utan de har ställts till dem i egenskap av sin yrkesroll och som representanter för sina respektive organisationer. Sida är en myndighet och uppgifter om RESP och dokument jag har haft tillgång till från arkivet är således offentliga. Skriftligt tillstånd om att få genomföra undersökningen hämtades in från respektive verksamhets-/enhetschef (se bilaga 6 och 7). 12

18 Dokument Utöver intervjuerna har jag använt mig av olika sorters dokument som informationskälla. I huvudsak dokument från Sidas arkiv och informationscenter men även dokument från andra kanaler, exempelvis genom Hifab och via databaser för nyhetsartiklar. Dokumenten har utgjort en viktig informationskälla då jag inte hade någon möjlighet att observera fallet direkt eftersom det var avslutat. Dokumenten utgjorde även en möjlighet för mig att verifiera information från intervjuerna med uppgifter från arkivet. Följande typer av dokument har använts: - Beslut, PM, projektplaner, budgetar, olika rapporter, utvärderingar, policydokument, landanalyser, landstrategier etc. - Korrespondens (brev, fax, e-post) intern mellan olika personer på Sidas huvudkontor och ambassaden och biståndskontoret i Bangladesh samt extern korrespondens mellan Sida och andra organisationer och enskilda personer, som exempelvis forskare och konsulter. - Tidningsartiklar som berör fallet med exempelvis intervjuer med personer från Sida. Enligt Merriam [50] utgör dokument en särskilt bra källa för kvalitativa fallstudier då de ger undersökningen en empirisk grund och är ett bra sätt att skaffa sig en uppfattning om fallets kontext eftersom de urspringer ur denna. De kan också ge en spegling av den organisation som genomfört och utarbetat projektet. Dokumenten kan användas i stort sett på samma sätt som informationen från intervjuer. En fördel med dokumenten är att de inte producerats utifrån undersökningens syfte och är således icke reaktiva, dvs. påverkas ej av forskarens blotta närvaro, som exempelvis intervjuer [a.a.]. Datainsamling. Datainsamlingen i Sidas arkiv gjordes den 13:e, maj samt juli. Datainsamling och analys skedde om vartannat. Intensivanalysen inleddes efter sista arkivgenomgången. De ärenden som hade med fallet att göra plockades upp till mig från arkivet. Jag fick en forskarplats som bestod av ett eget rum med tillgång till kopiator. Eftersom projektet varade i nästan 20 år fanns det enorma mängder registrerade dokument i detta ärende (RESP). Över 20 s.k. filer vilka var kartonger med ett innehåll som motsvarar ungefär två fulla A4 pärmar. Dessa filer innehöll registrerade dokument som inkommit till Sida gällande RESP på avdelningen NATUR, sorterade efter ankomststämpel. Jag gick igenom dokument från projektets start 1985 till dess slut Det fanns en separat fil för alla arsenikärenden med dokument daterade från 1999 till På grund av tidsbrist har jag inte kunnat gå igenom ärenden mellan lika noggrant som åren och arsenikärenden När arkivpersonal sökte efter filerna för RESP III i uppgav datasystemet att de hade makulerats. Det stod ingen förklaring till varför. Filerna hittades dock i arkivet sorterade på en vagn och jag fick tillgång till dem års dokument hann jag inte gå igenom. Datainsamlingen styrdes efter min frågeställning och vad som framkommit i intervjuer men jag var samtidigt öppen för nya infallsvinklar. Jag sökte både deskriptiv information om projektet och efter dokument som uttryckte subjektiva uppfattningar. Det som bedömdes vara relevant utifrån min frågeställning antecknades eller kopierades. Eftersom jag följde projektet från början till slut kunde jag bilda mig en uppfattning av hur projektet utvecklats över tid. Den första arkivomgången fick jag ägna mycket till att bekanta mig med metoden och att sätta mig in det interna språket med olika förkortningar och reda ut vem som var vem. Dokumenten var både maskinskrivna, handskrivna och skrivna på dator. I den sista genomgången kunde jag vara mer effektiv i mitt sökande eftersom jag var mer insatt i projektet, visste mer specifikt vad jag sökte efter och var mer bekant med interna termer och förkortningar. Arbetet var mycket tidskrävande och det tog lång tid att bedöma dokumenten efter ursprung, tillkomstmotiv, avsändare, mottagare och försöka förstå vilken sammanhang de uppkommit i. Vilket är en del av forskningsprocessen enligt Merriam [50]. 13

19 Analys Datamaterialet har analyserats i huvudsak enligt den metod som presenteras av Merriam [50]. Analys- och tolkningsnivå En fallstudie kan ha olika analys- och tolkningsnivåer och kan i vissa fall vara helt beskrivande med mycket liten del av tolkning och analys [50]. Allt material har genomgått en analys på så vis att det har reducerats, systematiserats, komprimerats och slutligen satts samman till en berättelse. Jag valde att behandla min frågeställning på ett sätt som resulterade i att tyngdpunkten ligger på beskrivning. Datamaterial som uttrycker de svenska parternas uppfattningar om vissa utvalda delar av fallet har genomgått en mer intensiv och systematisk analys. Inledande läsning. Datainsamling och analys har skett om vartannat. Efter att intervjuerna och de två första omgångarna i arkivet genomförts läste jag igenom mitt datamaterial och antecknade i marginalen. Vissa mönster visade sig som jag kategoriserade deskriptivt lite löst. När datainsamlingen var avslutad organiserades materialet i en falljournal efter typ av dokument och i kronologisk ordning, med anteckningar kvar i marginalerna. Material som bedömdes mindre relevant för frågeställningen lades åt sidan. Frågeställningen reviderades något eftersom jag blivit mer insatt i RESP och beroende på vad jag fann möjligt att uttala mig om. Inledande tankar och idéer om materialet skrevs ner. Klassificering av dokument inför beskrivning och intensivanalys De olika dokumenten klassificerade jag efter om de hade ett värderande eller beskrivande syfte, vilket föreslås av Repstad [52]. Exempel på värderande är viss korrespondens eller promemorior som uttrycker hur Sida ser på olika situationer. Beskrivande kan vara en projektplan eller extern utvärdering. Många dokument är egentligen en blandning, därför har endast de delar av dokumentet som innehöll direkta uttalanden som bedömdes uttrycka en klar värdering klassificerats som värderande. I intensivanalysen behandlades sedan dessa dokument på samma sätt som intervjuutskrifterna, d v s som primärdata. Beskrivande dokument sorterades ut, kategoriserades efter vad de beskrev och sammanställdes sedan till en helhetlig beskrivning av fallet. Denna integrerades med beskrivningar från informanterna och presenteras under rubriken Resultat- beskrivning. Intensivanalys I denna del analyserade jag de svenska parternas uppfattningar och egna beskrivningar. Huvuddelen av materialet var intervjuutskrifter. Jag började med att identifiera informationsenheter som bar på information relaterad till frågeställningen. Dessa kodades efter ursprung i materialet, upphovsman/ informant och innehåll. Dessa kopierades och klipptes sedan ut. Kategorierna utarbetades genom sammanställning (clustering) som innebär att sätta sådant som liknar varandra i samma kategori [50]. Detta resulterade i 21 beskrivande kategorier. Sedan försökte jag se om vissa var exempel på ett mer generellt tema. Sammanställningen slutade i fyra mer övergripande teman som berör olika delar av frågeställningen. När detta var klart kontrollerades att informationen inte hade tagits ur sitt sammanhang och fått en annan innebörd genom att titta på dess ursprung i materialet. Kategorierna presenteras som en samlad beskrivning under respektive tema som de hade koppling till under rubriken Resultat - analys. 14

20 METODDISKUSSION Som alla metoder har fallstudien sina för- och nackdelar. I beskrivningen av metoden har jag motiverat varför jag valde just en kvalitativ fallstudie och har i samband med detta även nämnt flera av metodens styrkor. Det som gör den unik och som även är dess styrka är förmågan att generera en holistisk och tät beskrivning av ett utvalt fall. Dock finns alltid en risk att i en beskrivande fallstudie överdriva eller förenkla vissa faktorer vilket kan leda läsaren till att tro att det är en redogörelse av helheten. Forskaren måste hela tiden vara medveten om detta och se till att resultatet inte framställs på ett sådant sätt. En styrka med fallstudien är att den kombinerar olika metoder för att samla in information vilket kan motverka skevheter/bias [50]. Jag kommer nu diskutera vissa aspekter av min undersökning som kan vara viktiga att ha i åtanke vid bedömningen av resultatet. Största delen av arkivmaterialet fanns på ambassaden vilket utelämnar en bild av de lokala diskussionerna i Bangladesh mellan svenska ambassaden och RESP-programmet. Däremot har jag haft tillgång till korrespondens mellan ambassaden och Sidas huvudkontor. Denna speglar i huvudsak de ansvariga för RESP på Sida och ambassadens uppfattningar av RESP och samarbetet med Bangladesh. Som nämnts innan hann jag inte gå igenom fallet lika noggrant gällande åren vilket gör att jag har en tätare beskrivning av fallet mellan åren 1986 och Intervjuerna kretsade dock mestadels kring den senare delen av programmet vilket kan ha vägt upp detta till viss del. Intervjuer RESP var avslutat när jag inledde undersökningen och jag har därför gjort en retrospektiv undersökning genom dokument och intervjuer. Det finns risk för minnesfel då RESP startade för ca 20 år sedan och informanterna hade svårt att minnas vissa händelser. Jag har dock kunnat använda dokument för att verifiera beskrivningar. Främsta syftet med intervjuerna var emellertid att ta reda på de svenska parternas uppfattning och inställning till RESP och hur de beskriver programmet i efterhand. Det faktum att arsenikförgiftningen hade uppmärksammats i media några veckor innan intervjuerna ägde rum kan ha påverkat hur informanterna besvarat frågorna. Detta kan också ha påverkat vilka svar jag fick. Under intervjuerna har även en del missförstånd och ledande frågor från min sida förekommit och dessa svar har jag inte tagit med. Dokument En stor fördel med dokumenten har varit att jag har kunnat få en ocensurerad bild av olika personers attityder, t.ex. genom intern e-postkorrespondens, på ett sätt som förmodligen inte hade varit möjlig genom en intervju. En viktig del i hanteringen av dokument är att bedöma deras äkthet, vilket är en del i forskningsprocessen [50]. Ett val jag gjorde vilket kan vara av speciell vikt att redogöra för var att jag har använt ett icke-namngivet dokument med beskrivning över arsenikärenden som inkommit till andra avdelningar på Sida innan Jag gjorde ändå bedömningen att detta var trovärdigt då det var upprättat för internt bruk. Dock kan personen som upprättat detta ha missat att ta med ärenden. Det var daterat och det framgick att det var upprättat på ambassaden i Dhaka. E-postkorrespondensen på Sida gällande arsenikförgiftningen är från 1999 och framåt. Jag har inte kunnat gå igenom all e- postkorrespondens innan dess vilket gör att jag inte har kunnat avgöra om interna diskussioner om detta förekommit innan Det bör också tas i beaktande att Sida är en organisation och består således av flera olika individer och alla har givetvis inte samma uppfattning om saker och ting. 15

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade. WTO 1994 World Trade Organization. GATS 1994 General Agreement on Trade in Services

GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade. WTO 1994 World Trade Organization. GATS 1994 General Agreement on Trade in Services GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade WTO 1994 World Trade Organization GATS 1994 General Agreement on Trade in Services GATS ingår i ett större mönster Makt och kontroll flyttar utanför landets

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Aktivitetstips. Drömlandet

Aktivitetstips. Drömlandet Aktivitetstips Drömlandet Drömlandet är ett rollspel. Deltagarna får en uppgift men förutsättningarna förändrar sig efter vägen och övningen blir en annan. Övningen inleder med att ta upp svårigheten med

Läs mer

Expertgruppens verksamhetsstrategi

Expertgruppens verksamhetsstrategi EBA Expertgruppen för biståndsanalys 2013-11-06 Expertgruppens verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver den strategi beträffande verksamheten som expertgruppen har valt för att utföra det givna uppdraget.

Läs mer

Rika och fattiga länder

Rika och fattiga länder Att dela in världen - I-länder Länder som industrialiserats U-länder Länder där utvecklingen gått långsammare - Stor skillnad mellan I-länder storskillnad mellan I-länder och U-länder - BNI Bruttonationalinkomst

Läs mer

Mödra- och barnhälsovård i Myanmar (12417)

Mödra- och barnhälsovård i Myanmar (12417) Hälsoupplysning i Myanmar. Foto: Michael Coyet/Röda Korset Mödra- och barnhälsovård i Myanmar (12417) 2 Svenska Röda Korsets partnerskap med Myanmars Röda Kors SRK var Myanmars Röda Kors (officiellt namn)

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

SAMMANFATTNING. Den förväntade livslängden har stadigt ökat men det finns fortfarande skillnader

SAMMANFATTNING. Den förväntade livslängden har stadigt ökat men det finns fortfarande skillnader SAMMANFATTNING Befolkningens hälsa har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande råder stor ojämlikhet i hälsostatus såväl inom som mellan länderna. Sedan 1990 har den förväntade livslängden vid födseln

Läs mer

2006 (DESO) JÄMSTÄLLDHETSSEKRETARIATET. Handlingsplan för konkretisering av. Sidas arbete med Homo-,

2006 (DESO) JÄMSTÄLLDHETSSEKRETARIATET. Handlingsplan för konkretisering av. Sidas arbete med Homo-, 2006 (DESO) JÄMSTÄLLDHETSSEKRETARIATET Handlingsplan för konkretisering av Homo-, Bi- och Transfrågor i utvecklingssamarbetet 2007 2009 Sidas arbete med Homo-, Bi- och Transfrågor i utvecklingssamarbetet

Läs mer

Enkät för det offentliga samrådet

Enkät för det offentliga samrådet SAMMANFATTNING Enkät för det offentliga samrådet Under april juli 2015 genomförde Europeiska kommissionen ett öppet offentligt samråd om fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. Samrådet var en

Läs mer

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag.

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag. Expertgruppen för biståndsanalys 2016-11-01 Verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver verksamhetsstrategin för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Strategin beskriver verksamhetens långsiktiga inriktning.

Läs mer

Här står vi. Dit går vi.

Här står vi. Dit går vi. december 2006 Färdriktning för Sida Här står vi. Dit går vi. Tid för förändring Utvecklingssamarbetet omvandlas. FN har satt Millenniemål. Sverige har fått en Politik för Global Utveckling, PGU, som gäller

Läs mer

2002-07-02 Dnr 02-702-DIR. Utrikesdepartementet Enheten för global utveckling. 103 39 Stockholm

2002-07-02 Dnr 02-702-DIR. Utrikesdepartementet Enheten för global utveckling. 103 39 Stockholm 2002-07-02 Dnr 02-702-DIR Utrikesdepartementet Enheten för global utveckling 103 39 Stockholm Yttrande över Betänkandet SOU 2001:96 En rättvisare värld utan fattigdom Sammanfattning Riksbankens allmänna

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011. Elin Gottfridsson

World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011. Elin Gottfridsson World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011 Elin Gottfridsson 1. WORLD CONGRESS OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS & AIDS Den 2-5 november 2011 anordnade IUSTI (International union against

Läs mer

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld!

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Jag/vi kommer även presentera de globala målen för hållbar utveckling

Läs mer

Novus Politikers inställning till det svenska biståndet

Novus Politikers inställning till det svenska biståndet Novus Politikers inställning till det svenska biståndet 2010 Slutrapport 2010-06-30 Arne Modig 1749 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Sida. Undersökningen har

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av hälsorisker hos människa på grund av rödfyrshögar i Västra Götaland. Göteborg den 27 februari 2004

Miljömedicinsk bedömning av hälsorisker hos människa på grund av rödfyrshögar i Västra Götaland. Göteborg den 27 februari 2004 Miljömedicinsk bedömning av hälsorisker hos människa på grund av rödfyrshögar i Västra Götaland Göteborg den 27 februari 2004 Gerd Sällsten Docent, 1:e yrkes- och miljöhygieniker Lars Barregård Professor,

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Metaller i dricksvatten: Hur kan det påverka vår hälsa? Maria Kippler

Metaller i dricksvatten: Hur kan det påverka vår hälsa? Maria Kippler Metaller i dricksvatten: Hur kan det påverka vår hälsa? Maria Kippler Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet Maria.Kippler@ki.se 2016-11-18 M Kippler 1 Arsenik i dricksvatten: Globalt problem

Läs mer

Praktikrapport. Praktikplatsen. Praktikplats. Utbildningsbakgrund

Praktikrapport. Praktikplatsen. Praktikplats. Utbildningsbakgrund Göteborgs universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning VT 2011 Lena Widefjäll lenawidefjall@hotmail.com Praktikrapport Praktikplats FN:s livsmedels-

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr Klassificering av allvarlig kronisk parodontit: En jämförelse av fem olika klassificeringar utifrån prevalensen av allvarlig kronisk parodontit i en population från Kalmar län Maria Fransson Handledare:

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs VEM ÄR JAG Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs biståndsverksamhet men också som journalist och anställd av FN. Har också arbetat

Läs mer

Befolkning. Geografi.

Befolkning. Geografi. Befolkning Geografi. Den ojämna fördelningen av befolkningen.. Uppdelning på världsdelar. Man bor där man kan försörja sig. Tillgång på vatten och jord att odla på. När industrierna kom - bo nära naturresurserna.

Läs mer

Ekologiskt fotavtryck

Ekologiskt fotavtryck -, Ekologiskt fotavtryck Jordens människor använder mer natur än någonsin tidigare. Man kan beskriva det som att vårt sätt att leva lämnar olika stora avtryck i naturen. För att få ett ungefärligt mått

Läs mer

Sveriges synpunkter på EU:s grönbok om psykisk hälsa

Sveriges synpunkter på EU:s grönbok om psykisk hälsa Yttrande 2006-06-16 S2005/9249/FH Socialdepartementet Enheten för folkhälsa Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd Enhet C/2 "Hälsoinformation" L-2920 LUXEMBURG Sveriges

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Militära utgifter i en ny definition av bistånd

Militära utgifter i en ny definition av bistånd Militära utgifter i en ny definition av bistånd Text Carla da CosTA Bengtsson Research Göran Eklöf BILD RIYANA/People that matter Bistånd går i allt större utsträckning till konfliktdrabbade stater. Detta

Läs mer

Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2012-2014

Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2012-2014 Regeringsbeslut III:5 2012-03-29 UF2012/21825/UD/UP Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Strategi för särskilda insatser för demokratisering och

Läs mer

Tillväxt till döds. Naturskyddsföreningen. Ekofika. Göteborg,

Tillväxt till döds. Naturskyddsföreningen. Ekofika. Göteborg, Tillväxt till döds Naturskyddsföreningen Ekofika Göteborg, 2015-11-10 - Civilingenjör - Författare - Föreläsare + + + - + Positiv återkoppling + + + Negativ återkoppling - - + - + + + Verkligheten är

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Privatpersoners kunskap om den inre marknaden

Privatpersoners kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Privatpersoners kunskap om den inre marknaden Av de 500 privatpersoner som deltog i undersökningen är det 20 procent som handlat på distans, sökt sjukvård,

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Investera i Europas framtid

Investera i Europas framtid Investera i Europas framtid 1 Femte rapporten om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen En ny sammanhållningspolitik för ett nytt årtiondes utmaningar I. Bakgrund II. III. IV. Sammanhållningspolitikens

Läs mer

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N EFFEKTRAPPORT 2014 Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Det Europeiska Hjärthälsofördraget

Det Europeiska Hjärthälsofördraget Det Europeiska Hjärthälsofördraget Förord Sjuk- och dödlighet Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken hos Europeiska kvinnor och män (1). Sådan sjukdom förorsakar nära hälften av alla dödsfall

Läs mer

Samarbete och samverkan

Samarbete och samverkan Samarbete och samverkan Amy Rader Olsson Uthållig Kommun Seminarium om utvecklingsprocesser för en hållbar stadsplanering 2014-09-24 amy.olsson@abe.kth.se Tre typiska fallgropar...som ofta går hand i hand

Läs mer

Utbildningsplan för folkhälsovetenskapsprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för folkhälsovetenskapsprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för folkhälsovetenskapsprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study Programme in Public Health Sciences, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2004-09-01.

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Granskning av externa jobbcoacher

Granskning av externa jobbcoacher 1 (5) Stockholm den 2 februari 2010 Granskning av externa jobbcoacher Bakgrund Den 18 december 2008 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som ska erbjuda arbetssökande

Läs mer

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg

Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Strategisk plan för folkhälsoarbete Skaraborg Juni 2010 kortversion Folkhälsoarbete handlar om att med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser åstakomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen.

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

KONSTEN ATT RENA VATTEN ELLEN LINDMAN, 12TEC

KONSTEN ATT RENA VATTEN ELLEN LINDMAN, 12TEC FÖRSÄTTSBLAD KONSTEN ATT RENA VATTEN 17/10-12 ELLEN LINDMAN, 12TEC Innehållsförteckning KONSTEN ATT RENA VATTEN MÅL/SYFTE HUR DET GÅR TILL HISTORIA & FRAMTID VATTENRENING & MILJÖ METOD GENOMFÖRANDE REFERENSER

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag.

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag. Expertgruppen för biståndsanalys 2015-12-16 Verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver verksamhetsstrategin för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Strategin beskriver verksamhetens långsiktiga inriktning

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

)XXHIQSOVEXMSGL VÇXXMKLIXWTIVWTIOXMZMWZIRWOX YXZIGOPMRKWWEQEVFIXI rzehhixçvsglzehhixjåvj VOSRWIOZIRWIV 7ITXIQFIV 9XVMOIWHITEVXIQIRXIX 78=6)07)2*Ó6-28)62%8-32)008 98:)'/0-2+77%1%6&)8) %ZHIPRMRKIRJ VHIQSOVEXMSGLWSGMEPYXZIGOPMRK

Läs mer

Skillnader i hälsotillstånd för olika grupper med hänsyn till inkomst

Skillnader i hälsotillstånd för olika grupper med hänsyn till inkomst Skillnader i hälsotillstånd för olika grupper med hänsyn till inkomst Karin Melinder Folkhälsovetare. Med dr. Statens Folkhälsoinstitut, 831 40 Östersund. E-post: karin.melinder@fhi.se. www.folkhalsatillitjamlikhet.se.

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Uppdrag Fattigdom. Ett tema kring u-länder

Uppdrag Fattigdom. Ett tema kring u-länder Uppdrag Fattigdom Ett tema kring u-länder Uppdrag Fattigdom Vi kommer arbeta kring temat fattiga rika där vi studerar u länder och försöker förklara varför dessa länder kallas så. I en värld som blir alltmer

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Indonesien. april 2009 december 2013

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Indonesien. april 2009 december 2013 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Indonesien april 2009 december 2013 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet PM 2009-06-25 Bilaga t UF2009/444625/ASO Asien- och Oceanienenheten Strategi

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:3 2014-05-15 UF2014/32092/UD/USTYR Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för globala insatser för ekonomiskt

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY

MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY - a case study of AstraZeneca in Sweden CESIS rapport 2008 Martin Andersson, Börje Johansson, Charlie Karlsson och Hans Lööf Rapportens syfte: Vad betyder AstraZeneca

Läs mer

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard AIDS Accountability International 2008 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard 1 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET

LINKÖPINGS UNIVERSITET 733G22 Medina Adilova Statsvetenskaplig metod 1992.12.09 Metoduppgift 4, Metod-PM 2013.03.04 LINKÖPINGS UNIVERSITET - Kvinnors situation i Indien - De oönskade döttrarna Handledare: Mariana S Gustafsson,

Läs mer

En workshop om workshops

En workshop om workshops En workshop om workshops Idégenerering i grupp, Suniweb 2014 Processen i korthet Att vara i nuet Att ta fram hållbara kreativa idéer är en process och alla steg i processen är viktiga. Det är även viktigt

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING. Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012

HÅLLBAR UTVECKLING. Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012 HÅLLBAR UTVECKLING Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Hållbar utveckling FN:s miljöarbete kopplat till millenniemålen FN:s miljöhistoria I år i Rio Frågor till

Läs mer

Vad vet vi om utveckling och bistånd?

Vad vet vi om utveckling och bistånd? Vad vet vi om utveckling och bistånd? 1. Kommentarer 2. Utvärdering och bistånd alt. kill your darlings Seminarium, 28 maj 2013 Andreas Madestam Stockholms universitet Kommentarer på Torstens presentation!

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Dnr UD2016/09273/IU

Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Dnr UD2016/09273/IU Remissvar: Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Inledning I millenniemålen fick funktionshinderperspektivet inget större utrymme. Ett talande exempel är området utbildning. Där kunde stora

Läs mer

DNR: HSNV DNR:

DNR: HSNV DNR: DNR: HSNV 2016-00064 DNR: Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se Postadress: Regionens

Läs mer

Louise Ungerth, chef för

Louise Ungerth, chef för Medlemmarnas attityderr till genmodifierade livsmedel 20122 En enkätundersökningg Juli 2012 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 www.konsumentforeningenstockholm.se

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Tanzania har ratificerat FN:s konvention om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor och officiellt förklarar sig landet

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Arsenik i dricksvatten i enskilda brunnar

Arsenik i dricksvatten i enskilda brunnar Arsenik i dricksvatten i enskilda brunnar Kåre Eriksson 1, Annika Hagenbjörk- Gustafsson 2, Helén Bertilsson 1, Berndt Karlsson 1 1. ABCentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 2.Enheten för Yrkes-

Läs mer

Lärarhandledning. På liv & död...

Lärarhandledning. På liv & död... Lärarhandledning På liv & död... VEM HAR RÄTT TILL MEDICIN? Studielmaterialet På liv & död - Vem har rätt till medicin? består av ett elevmagasin och en kort lärarhandledning. Syftet med materialet är

Läs mer

Vikten av vatten vid livets början

Vikten av vatten vid livets början Vikten av vatten vid livets början Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare WaterAid Sverige @c_martinsen @wateraidsverige Hur ser det ut? Ny undersökning av WHO av sjukhus och vårdmottagningar

Läs mer

Hot mot förtroendevalda

Hot mot förtroendevalda Hot mot förtroendevalda Hot mot förtroendevalda Säkerhetspolisen, mars 2008 Innehåll: Säkerhetspolisen Foto: Säkerhetspolisen Beställning: Rapporten finns i pdf-format på Säkerhetspolisens webbplats www.sakerhetspolisen.se

Läs mer