VATTEN, ARSENIK OCH ETIK?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VATTEN, ARSENIK OCH ETIK?"

Transkript

1 VATTEN, ARSENIK OCH ETIK? En fallstudie av Sidas biståndsprogram RESP i Bangladesh och reaktionerna på en landsomfattande arsenikkatastrof Therese Karlsson Handledare: Lena Widding Hedin Examensarbete 10 p Folkhälsovetenskap (41-60 p) Oktober 2005 Malmö högskola Hälsa och samhälle Malmö e-post:

2 VATTEN ARSENIK OCH ETIK? En fallstudie av Sidas biståndsprogram RESP i Bangladesh och reaktionerna på en landsomfattande arsenikkatastrof Therese Karlsson Karlsson T. Vatten, arsenik och etik? En fallstudie av Sidas biståndsprogram RESP i Bangladesh och reaktionerna på en landsomfattande arsenikkatastrof. Examensarbete i folkhälsovetenskap 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för folkhälsovetenskap, Bakgrund: arsenik i grundvattenbrunnar har blivit ett allvarligt folkhälsoproblem i Bangladesh. Mellan miljoner människor riskerar att dricka arsenikförgiftat vatten. Arsenik är cancerframkallande och arsenikförgiftning är vanligast hos fattiga människor. Hälsoministern i Bangladesh meddelade 1996 att det uppstått en landsomfattande kris och att dödsfall rapporterats. Sida finansierade lån till grundvattenbrunnar i Bangladesh mellan 1992 och 2000 genom biståndsprogrammet RESP. Syfte: att undersöka hur RESP fungerade, hur ansvariga för RESP reagerade på arsenikförgiftningen och vad Sida gör för att förbättra folkhälsan i Bangladesh. Metod: en kvalitativ retrospektiv fallstudie baserad på arkivdokument och intervjuer med Sidas hälsoenhet och ansvariga för RESP. Resultat: RESP skapade arbetstillfällen genom att fattiga fick bygga upp infrastruktur på landsbygden och mikrokrediter gavs för att starta småföretag. Krediter gavs även till brunnsborrning. Sida uppmärksammade inte arsenikkatastrofen förrän journalister började ställa frågor om varför Sida inte engagerade sig. Sida agerade först i slutet av 1999 då huvudkontoret upptäckte att Sida finansierat brunnar. Ett mindre projekt för att hindra arsenikförgiftning hos målgruppen startades tre år senare med avslutades efter 16 månader. Intern korrespondens i Sidas arkiv visar på en likgiltig inställning till dem som drabbas av arsenikförgiftning. Sidas hälsoenhet uppgav att ohälsa är ett stort utvecklingshinder och att kostnader till följd av sjukdom är en av de största fattigdomsfällorna. Sida har dock lämnat ansvaret för arsenikproblematiken till andra biståndsorganisationer. Sida ser RESP som ett lyckat program trots att det visat sig att det inte nådde de fattigaste. Denna grupp ansågs svår att få med då de ofta är sjuka och kringdrivande. Nyckelord: arsenik, arsenikförgiftning, Bangladesh, bistånd, folkhälsoproblem, grundvattenbrunnar, Sida II

3 WATER, ARSENIC AND ETHICS? A case study of Sida s aid programme RESP in Bangladesh and the reactions on a countrywide arsenic crisis Therese Karlsson Karlsson T. Water, arsenic and ethics? A case study of Sida s aid programme RESP in Bangladesh and the reactions on a countrywide arsenic crisis. Bachelor thesis in Public Health Science. Malmö University: Health and Society, Department of Public Health Science, Background: arsenic contamination of groundwater tube wells has become a serious public health problem in Bangladesh and 35 to 57 million people are drinking arsenic poisoned water. Arsenic is a carcinogen and arsenicosis is more prevalent among the poorest of the population. In 1996 The Health Minister of Bangladesh stated that this had caused a countrywide crisis and that deaths had been reported. Sida financed loans to groundwater tube wells in Bangladesh between 1992 and 2000 through a development aid programme called RESP. Aim: to examine how RESP functioned, how those responsible for the program reacted on the arsenic crisis and what Sida is doing to improve the public s health in Bangladesh. Method: a qualitative retrospective case study based on archive records and interviews with the health department at Sida and responsible for RESP. Main results: RESP created job opportunities by hiring poor people to build up rural infrastructure and by giving micro credits to finance small businesses. Loans were also given to install tube wells. Sida did not take notice of the arsenic crisis until journalists started asking questions why Sida wasn t involved. Sida did not react until end of 1999 when the headquarters discovered that Sida had financed tube wells. A smaller arsenic mitigation project started tree years later but was terminated after 16 month. Inhouse correspondence at Sida reveals an indifferent attitude to the sufferers of arsenicosis. Sida s health department stated that ill health is a major development obstacle and that health related costs are one of the largest poverty traps. Despite this knowledge Sida has left the responsibility for the arsenic crisis to other aid organizations. Sida see RESP as a successful program even though it didn t reach the poorest population in the programme area. These people were seen as difficult to reach as they often are sick and homeless. Key words: arsenic, arsenicosis, Bangladesh, development aid, groundwater tube wells, public health problem, Sida III

4 FÖRORD Milleniumdeklarationen, som alla FN-länder har ratificerat, har målet att halvera fattigdomen till Om vi menar allvar med detta krävs ett helhjärtat engagemang. Det första jag reagerade på när jag för första gången läste om arsenikförgiftningen i Bangladesh i Dagens Nyheter i april 2005 var hur lite utrymme händelsen fått i media och de internationella biståndsorganisationernas sena reaktioner när det gäller att engagera sig i problemet. Jag tror situationen varit annorlunda om detta hade hänt i exempelvis Sverige. Det faktum att arsenikförgiftning drabbar de fattiga värst och att biståndsarbetet ska syfta till att minska fattigdomen i världen gjorde mig intresserad av hur Sida ser på hälsans betydelse i arbetet med detta. Att titta närmare på biståndsprogrammet RESP som Sida genomförde i Bangladesh under tiden som arsenikkatastrofen uppdagades verkade vara ett bra sätt att undersöka detta på. Uppsatsen skrevs mellan april och september 2005 och jag vill tacka alla som gjort det möjligt för mig att genomföra den. Först jag vill tacka Er informanter på Sida och Hifab för att ni tog er tid och ställde upp på intervjuer och för allt material jag fick till uppsatsen. Det har varit mycket intressanta och lärorika samtal. Jag vill också tacka Boel House på Sidas arkiv för all hjälp med att ta fram dokumentation från arkivet och på kort varsel ordnat med forskarplats. Sist men inte minst vill jag rikta ett varmt tack till min handledare Lena Widding Hedin för inspirationen till ämnet, goda råd och ett ovärderligt stöd under arbetsprocessen. Oktober 2005 IV

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRKORTNINGAR...1 INLEDNING...2 Syfte...2 Frågeställning...3 BAKGRUND...4 Bangladesh...4 Arsenikförgiftning - ett allvarligt folkhälsoproblem i Bangladesh...5 Sida och utvecklingssamarbete...9 TEORETISK REFERENSRAM Mikrokreditprogram METOD Definition av fallet Förförståelse Datainsamlingsmetoder Analys METODDISKUSSION Intervjuer Dokument RESULTAT - BESKRIVNING Beskrivning av RESP Huvudsakliga strategier i PEP Geografiskt område och urval av medlemmar Gruppbildning och medlemskap i PEP Ekonomiska strategier Sociala strategier Sidas miljöfond och krediter till brunnsborrningar Sidas reaktioner på arsenikförgiftningen Första ärendet om arsenik i dricksvatten inkom till Sida Sida börjar se över sin verksamhet i Bangladesh Sidas strategier för att förbättra folkhälsan i Bangladesh Sidas syn på hälsa och utveckling Uppföljning av hälsoutvecklingen Hälsoprogram i Bangladesh RESULTAT - ANALYS De svenska parternas syn på RESP Tema 1 - Till stora delar lyckat program men har ej nått de fattigaste Relationen mellan de svenska och bangladeshiska parterna i RESP Tema 2 - Från kontroll till ägarskap De svenska parternas beskrivning av PEP och reaktionerna på arsenikförgiftningen 30 Tema 3 Viktigt med empowerment men ej ett radikalt projekt Tema 4 - Kreditutlåning för brunnar ej svenska parternas ansvar DISKUSSION OCH SLUTSATSER Vidare forskning REFERENSER BILAGOR... 39

6 FÖRKORTNINGAR ADB ARM BAMWSP BGS BIS BRAC BRDB DANIDA DPHE FFW ICDDR, B IDP IMF IRWP ISP LCS LGEB/LGED MLGRD&C NATUR NGO NORAD PCU QRM UNICEF UNDP PEP RESP PRS/PRSP Sida WFP WHO Asian Development Bank Annual Review Meeting Bangladesh Arsenic Mitigation Water Supply British Geological Survey BRDB Institutional Support Project Bangladesh Rural Advancement Committee Bangladesh Rural Development Board Danish International Development Agency Department of Public Health Engineering Food For Works programme International Centre for Health and Population Research, Bangladesh Infrastructure Development project International Monetary Fund Intensive Rural Works Programme Institutional Support Project Labour Contracting Societies Local Government Engineering Bureau/Local government Engineering Department Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives Avdelningen för naturresurser och miljö Non-Governmental Organisation Norwegian Agency For Development Cooperation Programme Coordination Unit Quarterly Review Meeting United Nations Children s Fund United Nations Development Programme Productive Employment Programme Rural Employment Sector Programme Poverty Reduction Strategy/ Poverty Reduction Strategy Paper Swedish International Development Cooperation Agency World Food Programme World Health Organisation 1

7 INLEDNING Bangladesh som är ett av världens fattigaste och folktätaste länder har drabbats av en förgiftningskatastrof. Mellan miljoner människor riskerar att dricka vatten ur borrade grundvattenbrunnar som innehåller arsenik som läckt ut från berggrunden och detta har blivit ett allvarligt folkhälsoproblem [1]. Enligt Smith et al [2] är detta den största massförgiftningskatastrofen i historien. Flertalet sjukdomar är kopplade till arsenikförgiftning, från sjukliga hudförändringar till cancer i urinblåsa, njure, lungor och huden, neurologiska effekter, hjärt- kärl- och lungsjukdom samt diabetes. Det kan ta flera år för dessa sjukdomar att utvecklas [3]. Bangladesh har nu en långvarig cancerepidemi framför sig personer beräknas utveckla cancer om de fortsätter dricka arsenikförgiftat vatten [4,5]. Det var Bangladeshiska myndigheter som med finansiering från biståndsorganisationer började borra brunnarna i början av 1970-talet. De flesta brunnarna finansierades av UNICEF och Världsbanken [6] men även Sida gav bistånd till detta landsomfattande projekt [7]. Brunnarna började borras med bakgrund av att tillgång till säkert dricksvatten är en av de viktigaste bestämningsfaktorerna för hälsa och socioekonomisk utveckling. När brunnarna började grävas var Bangladesh svårt härjat av inbördeskrig och översvämningar och största delen av dricksvattnet togs från öppna dammar och handgrävda vattenhål [3]. Dessa vattenkällor innehöll inga eller låga halter av arsenik men utgjorde en smittkälla för sjukdomar som diarré, dysenteri och kolera [8]. De första rapporterna om arsenikförgiftning publicerades i en indiskt medicinsk tidskrift 1984 av en hudläkare som upptäckt detta hälsotillstånd hos patienter i Indiska Västbengalen, som gränsar till Bangladesh. Denna läkare upptäckte samma problem hos patienter från Bangladesh 1984 [9]. Bangladeshiska myndigheter började testa brunnar på arsenik i delar av landet 1993 och testerna bekräftade att problemet även fanns i Bangladesh. Dock fick det ingen större uppmärksamhet inom landet förrän 1995, då det upptäcktes även i landets centrala och södra delar [1]. Sida finansierade brunnsborrningar i området Greater Faridpur från 1990-talet fram till 2000 genom biståndsprojektet PEP där målgruppen kunde låna pengar för att bl.a. borra brunnar. Sammanlagt finansierades brunnar. PEP var ett delprojekt i ett större landsbygdsutvecklingsprogram kallat RESP. RESP var ett omfattande biståndsprogram som hade som övergripande mål att förbättra den ekonomiska och sociala situationen för fattiga på landsbygden genom att bland annat skapa arbetstillfällen [11]. Med bakgrund av detta tänkte jag i denna uppsats granska det Sida finansierade RESPprogrammet i området Greater Faridpur i Bangladesh ur ett folkhälsoperspektiv. Med detta menas här att undersöka vilka fattigdomsstrategier som ingick och huruvida effekter på hälsan övervägdes eller såg som en del av programmet. Dessutom vilken uppfattning ansvariga svenska parter 1 har om RESP och arsenikförgiftningen. Syfte Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur RESP-programmet fungerade, vilken uppfattning de svenska parterna har om programmet samt Sidas strategi för att förbättra hälsosituationen i Bangladesh. Särskilt fokus kommer att ligga på delprojektet PEP och de svenska parternas reaktioner på arsenikkatastrofen i samband med projektet. 1 Program- och projektansvariga för RESP på Sida och företaget Hifab. 2

8 Frågeställning - Hur ser de svenska parterna på RESP och samarbetet med de bangladeshiska parterna 2? - Vilka var de huvudsakliga strategierna i PEP och hur beskrivs de av de svenska parterna? - Hur reagerade Sida på arsenikförgiftningen och hur beskriver de intervjuade svenska parterna reaktionerna inom PEP? - Vad har Sida för strategi för att förbättra folkhälsan i Bangladesh och vad grundar sig denna på? 2 Bangladeshiska myndigheter som implementerade programmet med stöd från svenska parter. 3

9 BAKGRUND Bangladesh Bangladesh blev en självständig stat 1971 efter ett häftigt inbördeskrig, området tillhörde tidigare Östpakistan. Landet är nästan helt är omgivet av Indien, förutom i sydöst där det gränsar till Burma. Största delen av befolkningen är muslimer (85 %), 13 % är hinduer och en liten minoritet är theravadabuddhister. Majoriteten av befolkningen är bengaler (98 %) [12]. Efter självständigheten var förhoppningarna att det politiska läget skulle stabiliseras och att välfärden skulle kunna förbättras i snabb takt. Statskupper genomfördes dock under de två första decennierna och landet genomförde inte de första demokratiska valen förrän Det var under detta årtionde som märkbara förbättringar ägde rum i ekonomin och den sociala välfärden. Två stora partier har växlat vid makten sedan 1990-talet och inrikespolitiken karakteriseras av stort misstroende och konfrontationer mellan regering och opposition. Politiskt våld är ett stort problem och finns på flera nivåer i samhället [13,14]. Korruptionen är omfattande och spridd inom hela statsförvaltningen, inklusive rättsväsende och polis. Fyra år i rad har Bangladesh utsetts till det mest korrupta landet i världen av organisationen Transparency International [14,15]. Sociala och ekonomiska förhållanden Sedan slutet av 1980-talet genomför Bangladesh ett strukturanpassningsprogram som initierades av Världsbanken vilket innebär en liberalisering av ekonomin med privatiseringar och avregleringar. Detta har bl.a. lett till att inflationen har sjunkit samt till ökad tillväxt [16]. Bangladesh har haft en relativt stadig tillväxt på 4-5 % per år sedan 1990-talet, men trots detta minskar andelen fattiga i befolkningen mycket långsamt [13,15]. Landet är fortfarande ett av de fattigaste i världen och rankas på plats 138 av totalt 151 länder på UNDP:s Human Development Index och 2002 var landets BNP per capita 351 USD [13,14,17]. En stor del av befolkningen lever under miserabla förhållanden. På en yta motsvarande ungefär en tredjedel av Sverige bor ca 140 miljoner invånare vilket gör Bangladesh även till ett av världens mest tätbefolkade länder [14,16]. Sätts fattigdomsgränsen vid en inkomstnivå på mindre än två USD om dagen är andelen fattiga 82,8 % och andelen extremt fattiga 36 %, vilket innebär att de lever på mindre än en USD om dagen [17]. Hushåll med endast kvinnliga inkomsttagare har en större andel fattiga och inkomsten per invånare är betydligt lägre för kvinnor, nästan hälften av männens [15]. Arbetslösheten är nästan 40 % och utöver detta har landet en kraftig undersysselsättning. Ungefär två tredjedelar arbetar inom jordbruket vilket mestadels är inriktat på självhushållning [18]. Bangladesh är dock inne i en omvandling från jordbruk till industri [14]. Sedan självständigheten har befolkningens hälsostatus förbättrats betydligt men är fortfarande låg. Den förväntade medellivslängden som knappt var 45 år har ökat till 61,1 år och spädbarns- och barnadödligheten har sjunkit kraftigt från 145 respektive 239 till 51 respektive 77 dödsfall per 1000 födslar från 1970 till 2002 [17,19]. Över än hälften av den vuxna befolkningen kan inte läsa eller skiva och 30 % av befolkningen är undernärd. Den årliga befolkningstillväxten har sjunkit successivt från 2,41 % 1970 till 1,91 % år 2005 men landets befolkning kommer att fördubblas på 48 år om den fortsätter att öka i nuvarande takt. Hälso- och sjukvården är dåligt utbyggd och har hittills främst varit inriktad på familjeplanering [19,20]. Enligt konstitutionen har kvinnor och män lika rättigheter, men diskriminering av kvinnor sker i praktiken helt öppet. Lagstiftning är diskriminerande mot kvinnor exempelvis gällande skilsmässa, giftermål och arv och diskrimineringen sker under hela kvinnans livstid. Ledarna 4

10 för de två stora partierna i landet är kvinnor men kvinnor är annars dåligt representerade i politiken [15,16,21] Bangladesh drabbas ofta av naturkatastrofer som cykloner och årliga översvämningar [16]. Trycket på miljön är stort och på landsbygden finns inte mycket kvar av skog och ursprunglig natur [14]. Vattnet är förorenat, mycket på grund av användningen av kemiska bekämpningsmedel inom fiskeodling, och ytvattnet sprider vattenburna sjukdomar. Utöver detta är nu även stora delar av grundvattnet förorenat av arsenik [22]. Fattigdomen är koncentrerad till landsbygden och främst till floderna och havskusten dit de jordlösa söker sig. Dessa drabbas därför hårdast av landets naturkatastrofer [21]. Ekonomisk politik och biståndssituation Ekonomin är starkt beroende av bistånd [23]. Indien var första land att ge bistånd till Bangladesh efter självständigheten. Därefter bildade Världsbanken ett konsortium, känt som Bangladesh Aid Group, med 26 internationella finansiella institutioner och utländska regeringar vilka visade intresse av att stödja landets utveckling [24]. Idag är Världsbanken följt av Asiatiska utvecklingsbanken de största lånegivarna och de största bilaterala givarna är Japan och Tyskland [23]. Sverige har givit bistånd sedan självständigheten (1971) och det årliga biståndet till Bangladesh är drygt 1,5 % av Bangladesh totala bistånd [13]. Bangladesh ekonomiska politik styrs av femårsplaner vilka finansieras genom landets utvecklingsbudget. När det Sida-finansierade RESP-programmet startades i Bangladesh 1985 gällde landets tredje femårsplan (Third Five-Year Plan) som avsåg perioden [18,22]. Ungefär 55 % av utvecklingsbudgeten för denna femårsplan kom från externa källor, som utländska bilaterala och multilaterala givare. Förhandlingar om bilateralt bistånd skedde alltid mellan regeringen och de olika länderna för sig. Den huvudsakliga inriktningen på den ekonomiska politiken arbetades dock fram under de årliga mötena med Bangladesh Aid Goup som leddes av Världsbanken [25] initierade Världsbanken fattigdomsstrategierna (PRSP), vilka bl.a. syftar till samordning mellan givarna istället för att Bangladesh ska förhandla med de olika givarna för sig [53]. Mängden bistånd till Bangladesh har successivt minskat, 1990 utgjorde det 6,9 % av BNP och ,3 %. Denna minskning beror på att biståndsflödet har minskat överlag globalt sett men även på att motprestationer ställs av givarna i högre grad [16,36]. Utlandsskulden har dock ökat och är idag storleksmässigt en tredjedel av landets BNP. Den allra störa delen (90 %) kommer från multi- och bilaterala biståndsgivare och löper på lång tid med förhållandevis låg ränta [16, 36]. Sedan självständigheten har Bangladesh setts som ett experimentland för utvecklingsekonomer, policyskapare och organisationer som genomför biståndsprogram finansierade av bilaterala givare och internationella finansiella institutioner [26]. Arsenikförgiftning - ett allvarligt folkhälsoproblem i Bangladesh Exponering för arsenikförgiftat brunnsvatten, med halter överstigande WHO:s rekommenderade gränsvärde på 0,01 mg/l, har kommit att bli ett allvarligt folkhälsoproblem i Bangladesh. Av landets totala population på ca 140 miljoner människor uppskattas miljoner människor dricka arsenikförgiftat vatten [1]. Rent vatten - en viktig bestämningsfaktor Tillgång till säkert dricksvatten är en av de viktigaste bestämningsfaktorerna inte bara för hälsa utan även för ekonomisk utveckling. Insikten om detta resulterade i en ökad prioritering av att förse befolkningen i utvecklingsländer med rent vatten och sanitet. De positiva hälsoeffekterna av en minskning av vattenburna sjukdomar kan under vissa omständigheter innebära en högre arbetskapacitet, vilket kan bidra till en ökat produktion och på sikt till en ökad ekonomisk utveckling [3]. Fram till 1970-talet utgjorde ytvatten, hämtat från floder, 5

11 dammar och öppna handgrävda hål, den främsta källan för dricksvatten för majoriteten av befolkningen i Bangladesh. På 1970-talet insåg man att den stora befolkningstätheten och bristen på tillgång till tillfredställande sanitet hade lett till allvarlig mikrobakteriell förorening av ytvattnet, vilket utgjorde en smittkälla för sjukdomar och orsakade hög sjuklighet och dödlighet [3]. Biståndsorganisationer introducerade grundvattenbrunnar En nästan mirakulös lösning på problemet med förorenat ytvatten verkade vara en typ av grund brunn (tube well) som var både enkel och billig att installera. Den behövde endast sänkas ner ca meter i Bangladesh lättborrade marklager för att nå en akvifer [6], som är ett slags grundvattenmagasin under markytan [28]. Bangladeshiska myndigheter började därför på 1970-talet med hjälp av biståndsorganisationer ett landsomfattande brunnsborrningsprojekt och förde samtidigt kampanjer för att övertyga befolkningen att övergå till att dricka bakteriefritt grundvatten genom dessa brunnar [6]. De flesta brunnarna finansierades av UNICEF och Världsbanken men även Sida bidrog [7,27]. Under 1980-talet minskade bidragen till brunnsborrning eftersom den privata sektorn hade möjlighet att installera betydligt fler brunnar än myndigheterna och biståndsorganisationerna. Den privata brunnsborrningen spred sig sedan nästan explosionsartat eftersom många hushåll hade råd med dem och de kunde installeras av lokal arbetskraft [6]. Ungefär tre av fyra brunnar ägs idag privat [2]. I början på 1990-talet hade nu dessa grundvattenbrunnar blivit den primära dricksvattenkällan för 95 % av befolkningen på landsbygden [6]. UNICEF uppgav i sin landrapport för Bangladesh 1997 att organisationen nu hade överträffat sitt mål med att till år 2000 förse 80 % av landets befolkning med säkert dricksvatten i form av brunnar av denna sort [2]. Den vida spridningen av grundvattenbrunnarna verkade vara ett av de största framstegen inom tekniskt bistånd [6]. Det kallades också ofta för grundvattenrevolutionen då det stimulerade en kraftig uppgång i jordbruksproduktionen och ansågs ha räddat miljontals liv då sjukligheten och dödligheten i vattenburna sjukdomar kraftigt sjönk efter initieringen av projektet [27] Spädbarnsdödligheten minskade exempelvis med 44 % mellan och [6]. Dock är det inte så enkelt att det går att tillskriva brunnsborrningsinitiativet all ära för den minskade dödligheten eller att det har löst problemet med vattenburna sjukdomar, även om det säkert har bidragit. Spädbarnsdödligheten minskade exempelvis kraftigt i hela Centralasien med 45 % under samma period och i Indien minskade den med 41 %, i Nepal 48 %, i Pakistan 47 %, i Indonesien 58 % och i Thailand med 55 %. Det kan ha funnits andra faktorer som bidragit till att minska dödligheten. Behandling med vätskeersättningsmedel (oral rehydrations) introducerades världen över för att förhindra uttorkning från diarréer under samma period. Det skedde en förbättring av hygienen, vilket tros bero på en ökad utbildnings- och inkomstnivå och utöver detta även en generell förbättring av hälso- och sjukvården [6]. Upptäckt Sedan 1990-talet har ett antal studier bekräftat att en stor del av grundvattnet i dessa brunnar innehåller höga halter av arsenik och miljontals människor dricker idag arsenikförgiftat vatten [27]. Arsenik är ett grundämne som förekommer naturligt i berggrunden i varierande halter. I områden med vissa typer av bergarter kan det förekomma förhöjda halter av arsenik i grundvattnet genom att ämnet har utlösts från berggrund och marklager i omgivningen [28]. Forskare är idag inte överens om den exakta orsaken till att arseniken har utlösts i grundvattnet och de tvistar om olika hypoteser. Arsenik varken syns eller luktar och det påverkar inte smaken [1, 27]. Den tillåtna nationella maxgränsen för arsenik är i Bangladesh 0,05 mg/l [10]. Denna är satt efter WHO:s riktlinjer innan 1993, men när WHO sänkte nivån till 0,01mg/l 1993 följde inte Bangladesh efter. Arsenik förekommer oftast i de grunda 6

12 brunnarna, med grundvatten från akviferer som inte ligger så djupt, mindre än 150 meter [3,8, 27]. Genom åren har ett antal massexponeringar av förhöjda halter av arsenik i dricksvattnet dokumenterats i t.ex. stora delar av Argentina och i Chile, Taiwan, Inre Mongoliet och i västra USA. Dock är situationen i Bangladesh och den angränsande indiska delstaten Västbengalen de värsta fallen hittills, sett till andelen människor som drabbas [32]. Smith et al [2] menar att detta genom historien är den största massförgiftningskatastrofen som någonsin drabbat en befolkning, större än olyckorna i Bhopal 1984 och Tjernobyl De första rapporterna om höga halter av arsenik i dricksvatten i området kring Gangesdeltat kom från K.C. Saha då han 1984 publicerade sitt forskningsresultat i den medicinska tidskriften Indian Journal of Dermatology. Han hade 1982 funnit fall av arsenikförgiftning hos patienter från Västbengalen och fann arsenikhalter överstigande WHO:s dåvarande gränsvärde för arsenik på 0,05 mg/l i sex distrikt som gränsar till Bangladesh. Han upptäckte också arsenikförgiftning hos patienter från Bangladesh 1984 [9,27]. Mellan 1989 och 1996 genomfördes en undersökning i Västbengalen som uppskattade att mer än en miljon människor drack arsenikförorenat vatten med en genomsnittlig arsenikhalt på 0,20 mg/l. Eftersom det hydrologiska systemet i Västbengalen liknar dem i angränsande delar av Bangladesh genomförde bangladeshiska myndigheter (DPHE) en undersökning i Bangladesh 1993 med ekonomiskt hjälp från WHO. Av undersökningens 113 prover innehöll 24 av dem en arsenikhalt på mellan 0,011 till 0,388 mg/l. Det rapporterades också att många personer i området som undersöktes visade tecken på arsenikförgiftning [10]. Problemet gavs inte någon större uppmärksamhet förrän 1995 då det visade sig att arsenikförgiftningen var spridd även i de centrala och södra delarna av Bangladesh [1]. Vattnet i brunnarna testades ej för arsenik Enligt UNICEF, som initierade brunnsborrningsprojektet, var inte arsenik ett dokumenterat problem i grundvatten i den typ av geologiska sammansättningar som finns i Bangladesh och att detta var anledningen till att detta ämne inte ingick i standardprocedurerna för att testa grundvattenkvalitén. Även Världsbanken hävdar att grundvatten inte testades för arsenik innan Det finns dock många geokemister som är skeptiska till dessa förklaringar och menar att detta istället berodde på att folkhälsoarbetare, utan kunskaper i geologi, tog förgivet att grundvatten var lika med säkert vatten. De menar vidare att vattnet skulle ha analyserats efter alla de spårelement som fanns i WHO:s riktlinjer, vilka inkluderade arsenik [27,33,34]. Geografiskt utbredning Sedan mitten på 1990-talet har flertalet nationella och internationella organisationer varit involverade i att identifiera arsenikförorenade brunnar i Bangladesh. På grund ekonomiska skäl samt av bristen på tillgång till välutvecklade laboratorieanläggningar och utbildad personal, analyseras ofta proverna ute på fältet med hjälp av enkla och billiga testkitt. Dessa ger dock ofta felaktiga resultat på lägre koncentrationsnivåer. Något som ytterligare försvårar situationen med kartläggning av arsenikförgiftade brunnar är att områden som generellt har en låg arseniknivå i grundvattnet kan innehålla kluster med brunnar som har en väldigt hög arsenikhalt och vice versa. Dessutom kan koncentrationen variera säsongvis och från år till år [1,8]. En nationell undersökning med laboratorieanalyser som genomfördes mellan av Brittish Geological Survey (BGS), i samarbete med bangladeshiska myndigheten DPHE, samlade totalt in 3435 vattenprover från 61 av landets 64 distrikt [1]. Det beräknade finnas totalt 6 till 11 miljoner grundvattenbrunnar i Bangladesh, varav de allra flesta är grunda (<150 m). Testerna visade att 27 % av de undersökta brunnarna översteg Bangladesh standard för tillåten arsenikhalt och 46 % översteg WHO:s riktlinjer. Detta innebär att ca 35 miljoner människor beräknas vara exponerade för arsenikhalter på över 0,05 mg/l och så många som 57 miljoner för halter över 0,01 mg/l [31]. Områdena söder om Gangesfloden är 7

13 värst drabbade, vilka utgör nästan halva Bangladesh [1]. Detta område omfattar Greater Faridpur-området där Sida genomförde RESP-programmet. Effekter på hälsan och antal drabbade Oorganisk arsenik, den typ som finns i Bangladesh grundvatten, är cancerframkallande och kan orsaka fosterskador [2,10]. Arsenikförgiftning kan manifestera sig på olika sätt i olika länder. I Bangladesh är det vanligast att arsenikförgiftningen visar sig genom hudmanifestationer och de första kliniska symtomen är pigmenteringsförändringar i huden och hyperkeratos, förtjockning av hudens hornlager på framförallt fotsulor och handflator, vilket tar mellan fem till tio år att utveckla. Efter långvarig exponering, ca år, kan personen utveckla cancer i hud, lunga, urinblåsa, lever och njure [1, 27, 32]. Andra hälsoeffekter är högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, sjukdomar i andningsorganen och i perifera kärl samt diabetes [35]. Bangladesh förväntas nu ha en långvarig cancerepidemi framför sig. I en studie uppskattades prevalensen för antalet personer med första stadiet av arsenikförgiftning (pigmenteringsförändringar i huden) till 2,8/1000 [4]. Dödligheten i cancerformerna lever-, lung- och urinblåsecancer sammanräknat förväntas att mer än fördubblas i framtiden på grund av arsenikförgiftning (från 103,5/ till 229,6/ ), och att så många som människor i Bangladesh kan komma utveckla cancer om de fortsätter att dricka arsenikförgiftat vatten [4,5]. Behandling och prevention Eftersom det inte finns några effektiva mediciner mot kronisk arsenikförgiftning är det enda botemedlet att förse personen med arsenikfritt dricksvatten för att stoppa fortsatta komplikationer orsakade av arseniken. Av denna anledning är prevention den främsta lösningen på problemet, t.ex. genom att förse befolkningen med arsenikfritt vatten och ställa tidig diagnos [1,2]. God nutritionsstatus och en diet rik på protein och vitaminer kan ha en skyddande effekt [2, 3], vilket kan vara svårt att tillgå då över 30 % av befolkningen är undernärd och över hälften lever under fattigdomsnivån sett till kaloriintag [27]. Det finns endast ett fåtal tillängliga lösningar för att förse befolkningen i Bangladesh med säkert dricksvatten som har visat sig vara långsiktiga. Dessa är: möjlighet att få tillgång arsenikfria grundvattenbrunnar, tillvarata regnvatten, sandfiltrering, kemiskbehandling av vattnet på hushållsnivå och vattentillförsel genom ledningar från säkra vattenkällor [8]. Det är även viktigt att öka medvetenheten om arsenikförgiftningen och dess konsekvenser hos befolkningen. Sådana åtgärder har vidtagits av flertalet organisationer t.ex. NGO Forum for Drinking Water and Sanitation, WaterAid och BRAC. Dock har fokus och uppmärksamhet mestadels legat på att ta fram tekniska lösningar medan strategier för utbildning och öka medvetenheten hos befolkningen har fått mindre systematisk uppmärksamhet [29]. Sociala och ekonomiska konsekvenser Arsenikförgiftningen ger inte bara konsekvenser på folkhälsan i landet utan även sociala och ekonomiska, och de fattigaste drabbas värst. Till exempel innebär arsenikförgiftning kostnader för läkarvård, minskad arbetsförmåga och risk för att bli socialt exkluderad [8]. Ökade kostnader för läkarvård och alternativa vattenkällor tvingar en del att ta från sina sparmedel eller lånar pengar. Arsenikförgiftning är vanligare hos fattigare personer då det har visat sig finnas ett samband mellan inkomstnivå och förekomst av arsenikförgiftning (prevalens). Detta innebär att de fattiga drabbar värst. Fattiga kvinnor och barn kan vara utsatta för särskild risk. Den vuxna kvinnan i hushållet är oftast den som har sämst nutritionsstatus och är den som hanterar vattnet för hushållet [3]. 8

HVR, KTH och Grameen samarbetar för att ta itu med världens största förgiftningskatastrof

HVR, KTH och Grameen samarbetar för att ta itu med världens största förgiftningskatastrof HVR, KTH och Grameen samarbetar för att ta itu med världens största förgiftningskatastrof INFORMATION FRÅN HVR WATER PURIFICATION AB 22 mars 2014 HVR Water Purification AB Teknikhöjden Björnnäsvägen 21

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

KANDIDATUPPSATS. Hur mikrofinanser genererar empowerment hos kvinnor i utvecklingsländer. Pengar med ett syfte. Sara Elvér

KANDIDATUPPSATS. Hur mikrofinanser genererar empowerment hos kvinnor i utvecklingsländer. Pengar med ett syfte. Sara Elvér Socialt arbete- Ledarskap och organisering KANDIDATUPPSATS Hur mikrofinanser genererar empowerment hos kvinnor i utvecklingsländer Pengar med ett syfte Sara Elvér Socialt arbete 15hp Halmstad 2014-06-30

Läs mer

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh SANK01 Kandidatuppsats VT 2013 Handledare: Ulf Johansson-Dahre AVDELNINGEN FÖR SOCIALANTROPOLGI SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån

Läs mer

Hem ljuva hem. Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005

Hem ljuva hem. Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005 Hem ljuva hem Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005 Stockholm, oktober 2005 Kooperation Utan Gränser Box 30214, SE-104 25 Stockholm, Sweden Besöksadress: S:t Göransgatan 160 A, Stockholm Tfn +46(0)8 657

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Bangladesh. januari 2008 december 2012

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Bangladesh. januari 2008 december 2012 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Bangladesh januari 2008 december 2012 Regeringsbeslut III:7 2008-05-15 UD2008/13454/ASO Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete,

Läs mer

Mikrofinansieringens ekonomiska och sociala effekter - fältstudie Grameen Bank

Mikrofinansieringens ekonomiska och sociala effekter - fältstudie Grameen Bank Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 7 Mikrofinansieringens ekonomiska och sociala effekter -

Läs mer

Unga idrottsledare. En studie om hinder och drivkrafter till ideellt engagemang

Unga idrottsledare. En studie om hinder och drivkrafter till ideellt engagemang UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Unga idrottsledare En studie om hinder och drivkrafter till ideellt engagemang Malin Fahlgren (Sociologi med inriktning mot socialpsykologi C, 10 poäng Jens

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet

Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet Vägen mot öppna standarder? Free- and open source software in municipalities The way towards open standards? Datum: 2009-12-10 Version: Slutversion

Läs mer

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Kandidatuppsats i Externredovisning Vårterminen 2007 Handledare: Märta Hammarström Författare: Johanna Ericson Sara

Läs mer

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan.

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Självständigt arbete Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Författare: Hanna Karlsson Helen Larsson Handledare: Elisabet Frithiof

Läs mer

Sveriges biståndspolitiska förändringar för Afrika med landexemplet Uganda En undersökning gjord ur ett svenskt biståndspolitiskt perspektiv

Sveriges biståndspolitiska förändringar för Afrika med landexemplet Uganda En undersökning gjord ur ett svenskt biståndspolitiskt perspektiv Sveriges biståndspolitiska förändringar för Afrika med landexemplet Uganda En undersökning gjord ur ett svenskt biståndspolitiskt perspektiv Simon Klingberg Examensarbete i Geografi Institutionen för kulturgeografi

Läs mer

Det gemensamma ansvaret för lokal folkhälsoutveckling

Det gemensamma ansvaret för lokal folkhälsoutveckling ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för hälsovetenskap och medicin Hälsoutvecklarprogrammet Folkhälsovetenskap C, 30 hp Självständigt arbete, 15 hp Elin Bergström HT 2013 Det gemensamma ansvaret för lokal

Läs mer

C-UPPSATS. Urvalets spelregler En granskning av Luleå kommuns rekryteringsprocess. Sara Bäckström. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Urvalets spelregler En granskning av Luleå kommuns rekryteringsprocess. Sara Bäckström. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2009:206 Urvalets spelregler En granskning av Luleå kommuns rekryteringsprocess Sara Bäckström Luleå tekniska universitet C-uppsats Sociologi Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

SIDA FRÅN INSIDAN. Minnen och tankar kring bistånd 1965 1995. Karin Lange

SIDA FRÅN INSIDAN. Minnen och tankar kring bistånd 1965 1995. Karin Lange SIDA FRÅN INSIDAN Minnen och tankar kring bistånd 1965 1995 Karin Lange Januari 2014 1 Innehållsförteckning Förord 3 Biståndsdebatten 3 Historisk tillbakablick 7 Fattigdomsproblematiken 12 Enprocentsmålet

Läs mer

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Hälsa och samhälle ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV

Läs mer

CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN

CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN MALMÖ HÖGSKOLA Miljövetenskap 61-90 Teknik och samhälle 2008-05-28 Författare Debong, Charlotte Jedholm, Sofia SVENSKA TEXTILFÖRETAGS MILJÖARBETE I TREDJE VÄRLDEN CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN

Läs mer

Dialog och strategisk kommunikation i utvecklingssamarbetet

Dialog och strategisk kommunikation i utvecklingssamarbetet September 2006 policy- och metodavdelningen och informationsavdelningen Communication for Development Dialog och strategisk kommunikation i utvecklingssamarbetet Innehåll Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Från idé till Socialt företagande

Från idé till Socialt företagande Kandidat]uppsats i offentlig förvaltning VT/12 Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Gabriela Aguilar Cortez Handledare: Östen Ohlsson Examinator: Iwona Sobis Från idé till Socialt företagande -

Läs mer

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning C-UPPSATS 2008:236 Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning - ur finansiärernas perspektiv Robin Persson Maria Stovén Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen

Läs mer

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program, C-kurs i arbetsvetenskap HT 2007 Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Conditions for better effects

Läs mer

Räntefri mikrofinans ett bättre alternativ?

Räntefri mikrofinans ett bättre alternativ? Räntefri mikrofinans ett bättre alternativ? En studie om räntans betydelse Nyckelord: Microfinance, Islam, Grameen Bank, RDS, poverty alleviation, interest Författare: Maja Reinholdsson Handledare: Bengt

Läs mer

Organisation är kommunikation. Kommunikation är organisation.

Organisation är kommunikation. Kommunikation är organisation. Uppsala universitet Institutionen för Informationsvetenskap Enheten för Medier och kommunikation C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Framlagd VT 2008 Organisation är kommunikation. Kommunikation

Läs mer

Svenska mikrolån. Swedish micro loans

Svenska mikrolån. Swedish micro loans Svenska mikrolån samt andra finansieringsmöjligheter för småföretag Swedish micro loans and other sources of funding for small enterprises Författare: Tobias Ericson och Jacob Jonsson Ämne: Kandidatuppsats

Läs mer

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011 Jämställdhet minskar fattigdom Fakta utan gränser Nr 10, november 2011 www.utangranser.se Stockholm, november 2011 Kooperation Utan Gränser 105 33 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 6, Stockholm info@utangranser.se,

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Multi-bi-finansiering

Multi-bi-finansiering Multi-bi-finansiering - utvärdering av beredning inför beslut SADEV REPORT 2011:1 SADEV Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete Box 1902, 651 19 Karlstad SADEV REPORT 2011:1

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer