Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum"

Transkript

1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Björn Berglund och Lage Hortlund Kommunledningskontoret måndag 28 juni kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Inger Ronkainen Ordförande Justerande Lars-Olof Pettersson Björn Berglund Lage Hortlund Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, stadshuset Underskrift Inger Ronkainen

2 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 NÄRVAROFÖRTECKNING LEDAMÖTER N F Tjänstgörande ersättare N S Peter Roslund X S Maj-Britt Lindström X S Helena Stenberg X C Erik Berg X V Gösta Turesson t.o.m. 112 X M Lage Hortlund X S Björn Berglund X S Lena Vikberg X S Lars-Eric Lindgren X NS Johnny Åström X S Leif Bogren X FP Ulla Persson t.om. 112 X KD Ina Järlsjö X S Rune Berglund X S Agneta Nilsson X C Christina Simonsson X V Maria Holmquist Ek X M Daniel Bergman X S Lars U Granberg X S Torsten Hedman X MP Magnus Alm X MP Daniel Westerberg X S Mikael Åström X S Stig Rönnbäck X S Laila Stålnacke X NS Ann-Christin Åström X S Christer Lindström X S Urban Norén X S Rolf Palage X C Majvor Sjölund X V Susanne Sandström X S Lennart Sundberg t.o.m. 112 X S Agnetha Eriksson X S Anders Nyström X S Yvonne Häggström X C Andreas Nilsson t.o.m. 112 X S Peter Eriksson X S Peter Thelin ej vid X V Brith Fäldt X

3 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 LEDAMÖTER N F Tjänstgörande ersättare N M Elisabet Berg X S Frida Heikki X S Leif Danielsson X S Bertil Lundholm t.o.m. 112 X KD Lars Wikström X KD Helén Lindbäck X NS Karl-Oskar Burlin X S Ruth Rahkola X FP Åke Forslund t.o.m. 112 X S Ferid Letic X S Kristina Karlsson X C Erik Åslund, t.o.m. 112 X S Harriet Leppäniemi X V Linda Sandström X V Mikael Borgh X S Tommy Caesar t.o.m. 112 X M Ricard Grandin X M Ulf Karlsson X S Ida Johansson X S Siv Marklund X S Peter Lundqvist X S Ann-Katrin Sämfors X S Lars-Olof Pettersson X

4 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 KF 94 Ajournering Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet för återredovisning till kommunfullmäktige från överförmyndarnämnden. Förhandlingarna återupptas kl

5 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 KF 95 Dnr 10/KS Återredovisning till kommunfullmäktige från överförmyndarnämnden Piteå kommun deltar i Sveriges kommuner och landstings utvecklingsnätverk Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Målet med deltagandet i utvecklingsnätverket är att få till stånd en väl fungerande återrapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, att på ett bra sätt få in återredovisningen i fullmäktiges sammanträdesplanering så att kommunfullmäktiges roll tydliggörs, upprätta arbetsrutiner för hur återrapporteringen ska se ut samt upprätta ett styrande dokument i form av riktlinjer för att få stöd i det dagliga arbetet med återrapportering. Slutligen är målet med projektet att utveckla en ny metod för nämndernas återredovisning i fullmäktige. Överförmyndarnämnden återredovisar vid dagens sammanträde. Dokumentation från återredovisningarna läggs till handlingarna.

6 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 KF 96 Dnr 10/KS Avsiktsförklaring för Piteå kommun som attraktiv och uthållig Kommunfullmäktige antar avsiktsförklaring för Piteå kommun som attraktiv och uthållig enligt nedan Gemensamt ansvar för ökad befolkning Tillsammans kan pitebor, näringsliv, föreningsliv, aktörer och kommunen utveckla Piteå till en attraktiv och uthållig kommun där människor vill bo, verka och leva. Jobb och tillväxt ger framtidstro I Piteå finns attraktiva arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och som präglas av mångfald och nytänkande. Vi har ett konkurrenskraftigt näringsliv som en del av en stark region. En god miljö för nästa generation För att kunna lämna en god miljö till nästa generation arbetar vi för att ersätta fossila bränslen med förnyelsebar energi. Vi gör miljömedvetna val när vi reser och transporterar och konsumerar. Ett gott värdskap stärker den goda bilden av Piteå Positiva upplevelser och erfarenheter gör Piteå till ett självklart val för såväl boende och företagare som för besökare och turister. Vi bidrar gemensamt till ett tryggt, öppet och kreativt samhälle. Huvudmål: invånare 2020 Halverad ungdomsarbetslöshet 2011 Gemensamma utmaningar: Årets stadskärna 2012 Årets kvalitetskommun Årets ungdomskommun Årets tillväxt- företagarkommun Kommunfullmäktige gav kommunledningskontoret med utgångspunkt från omvärldsanalysen i uppdrag att påbörja arbetet med att involvera ortens olika aktörer i processen med att utveckla kommunen mot att bli en än mer Attraktiv och Uthållig kommun.

7 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 Kommunledningskontoret har genomfört uppdraget och inbjudit företagare och föreningar till dialogmöten samt att på vardagsrummet har temamöten genomförts. Innehållet har haft sin grund i omvärldsanalysen och de frågor som påverkar och berör hela samhället och där det behövs en dialog om hur vi möter dessa utmaningar i Piteå. I den omvärldsanalys som Piteå Kommun årligen gör ser vi en utveckling som kommer att påverka oss över tid. - Arbetsmarknaden - antalet i yrkesverksam ålder minskar för varje år som går, färre ska försörja fler. - Världsekonomin - aktörerna inom världsekonomin blir fler vilket gör att spelplanen kommer att förändras - Klimatförändringar påverkar miljö, hälsa som ekonomi och skapar såväl problem som utvecklingsmöjligheter Utifrån dialogmöten med företag och föreningar har bifogad avsiktsförklaring utformats. Några fokusområden är; Gemensamt ansvar för ökad befolkning Jobb och tillväxt ger framtidstro En god miljö för nästa generation Ett gott värdskap stärker den goda bilden av Piteå Huvudmål: invånare år 2020, Halverad ungdomsarbetslöshet år 2011 Företag och föreningar inbjuds fortsatt att aktivt delta i denna kraftsamling för att tillsammans möta framtidens utmaningar. Möjligheter att delta sker genom; Skriva under avsiktsförklaring och anta åtaganden inom den egna verksamheten Delta i arbetsgrupper, gemensamt mellan Piteå kommun, företagare, föreningar. De arbetsgrupper som är initierade i dagsläget är; Integration, Information, Personal, Partnerskap, Årets stadskärna, Uthållig Kommun sunderlag Inbjudan, minnesanteckningar och sammanställningar från möten med föreningar och företag. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 8 juni 2010 Kommunstyrelsens protokoll 8 juni 2010, 143

8 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 KF 97 Dnr 10/KS Inbjudan att teckna förlagslån i Kommuninvest Ekonomisk Förening 1. Kommunfullmäktige beslutar att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut högst tkr på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars 2010, bilaga 103. Finansiering av utlåningen ska ske via likvida medel. 2. Kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna utlåning med det lånebelopp som slutligt tilldelats kommunen. Allmänt Från Kommuninvest ekonomisk förening föreligger en inbjudan att teckna en del i föreningens förlagslån, bilaga 103. Erbjudandet kan endast utnyttjas av medlemmarna. Piteå kommun är medlem i Kommuninvest sedan många år. Kommuninvest har snabbt utvecklats till att vara den största långivaren till kommunsektorn i Sverige och uppfattas både i Sverige och internationellt som Kommungäld. I Föreningens stadgar betonas att alla kommuner och landsting skall kunna erbjudas medlemskap och som medlem också kunna förvänta sig att Kommunivest även i ekonomiskt svåra tider skall kunna erbjuda bra finansieringslösningar. För att kunna leva upp till den fastlagda visionen, behövs ett större kapital som bl.a. - Ökar förmågan att klara krissituationer, utan att behöva använda det solidariska borgensåtagandet. - Innebär att Kommunivests kapitalisering inte framstår som för svag i jämförelse med andra aktörer på marknaden. - Säkerställer högsta möjliga rating och därmed kunna uppnå de långsiktigt bästa finansieringsvillkoren för medlemmarna. Kommuninvest ekonomiska förening har därför vid årsstämman 25 mars 2010 beslutat förstärka kapitaliseringen i det helägda dotterbolaget Kommunivest i Sverige AB genom att ta upp ett förlagslån på högst mkr från medlemmarna i föreningen. Föreningen avser därefter att i sin tur vidareutlåna dessa medel till bolaget i form av ett förlagslån. Syftet är att öka kapitalbasens storlek till att motsvara minst 1 procent av balansomslutningen senast Det åstadkoms med det aktuella förlagslånet i kombination med att nya vinstmedel ackumuleras och att medlemsinsatser från nya medlemmar används för att förvärva nyemitterade aktier i bolaget.

9 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 et har föregåtts av en omfattande utredning som har presenterats på ett 20-tal medlemssamrådsmöten. Vid medlemssamråden har de deltagande kommunerna och landstingen haft en positiv inställning till förslaget och förväntas teckna sin andel av lånet eller mer. Föreningen betonar att kapitalökningen inte är föranledd av några inträffande förluster och inte heller kommer att få användas för att ta större risk i kreditmarknadsbolaget. Det skall utgöra en buffert som inte får intecknas för risker som sammanhänger med den normala löpande verksamheten. Piteå kommun har erbjudits att teckna tkr av detta förlagslån. Beloppet motsvarar Piteå kommuns andel av hela förlagslånet, baserat på Piteå kommuns andel av föreningens kapital. Det är också möjligt att därutöver teckna sig för ett extra belopp, utöver denna så kallade pro rata-del. Om några medlemmar väljer att inte teckna sin del i lånet, kan de medlemmar som tecknat sig för mer än sin del, få extra tilldelning. På sådana överteckningsdelar utgår en extra ränta på 2 procentenheter. Det är också möjligt att teckna ett mindre belopp än pro rata-delen, dock lägst 600 tkr. Räntan på förlagslånet fastställs först efter teckningstidens utgång och har indikativt angivits till följande nivåer 1. Lånedel Indikativ ränta per Ränta på pro rata-delen 3 månaders STIBOR + 1,22 % Ränta på övertecknat och tilldelat belopp 3 månaders STIBOR + 3,22 % Räntebasen 3 månaders STIBOR är rörligt och motsvarade 0,48 % per Den genomsnittliga 3 månaders STIBOR-nivån under perioden uppgick till 5,73% beräknat på respektive årsgenomsnitt. Förlagslån är ett förmånsrättsligt efterställt lån utan säkerhet. Det omfattas inte av Kommuninvest solidariska borgensåtagande. Räntan på lånet är fördelaktig, men räntebetalningen kan skjutas upp om låntagaren får ekonomiska problem. Det aktuella lånet har låg likviditet och får inte utan föreningens medgivande överlåtas till någon annan än den som är medlem i föreningen. Lånets formella villkor och en beskrivning av de risker man bör beakta framgår av bilagda erbjudande. Det erbjudna förlagslånet kan inte betraktas som en vanligt standardiserad placeringsform, utan är, när det gäller ändamål och risk mer att jämföra med insatskapital eller aktiekapital och är mycket långfristig till sin karaktär. Det är direkt sammankopplat med kommunens 1 Räntesatsen på pro rata-delen skall vara rörlig och kopplad till STIBOR, motsvarande en räntesats som med 0,50 %- enheter överstiger räntan på ett normalt 10-årigt lån med rörlig ränta från bolaget till en kommun eller landsting/region (mätt vid början av förlagslånets löptid). Den definitiva räntebasmarginalen fixeras i slutet av november Räntebasmarginalen ändras inte under lånets löptid. För lånedel som tecknats och tilldelats utöver pro rata-andelen är räntesatsen 2 %-enheter högre än den räntesats som gäller för pro rata-delen.

10 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 i Kommuninvest. Av dessa skäl förordas att beslutet om att delta i emissionen fattas av kommunfullmäktige. Lånets löptid är 30 år. Som framgår av de allmänna villkoren 2 för lånet, kan det under vissa förutsättningar återbetalas eller återköpas i förtid. Teckning och betalning Kommunen kan teckna sig för förlagslånet under perioden 6 april september Likviddagför utbetalning av lånevalutan är satt till 30 november Teckningsanmälan är bindande. Deltagandet i förlagslånet är frivilligt. Om kommunen avstår från att delta, erbjuds Piteå kommuns del av lånet till andra medlemmar som vill teckna större belopp. Föreningens styrelse har rätt att avbryta emissionen om den befarar att dess syfte inte kan uppnås. Kommuninvest uppger att det skulle kunna ske om en allt för stor del av medlemmarna avstår från att delta. Det bedöms som viktigare att lånet har ett brett stöd hos medlemmarna, än att just den planerade lånesumman inflyter. sunderlag Ekonomi- och inköpsavdelningens tjänsteskrivelse 7 maj 2010 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 31 maj 2010, 103 Kommunstyrelsens protokoll 7 juni 2010, Allmänna villkor för Kommuninvest ekonomisk förening trettioårigt förlagslån,avsnitt 4.3.

11 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 KF 98 Dnr 10/KS Överlåtelse av ansvar och budgetram till kultur- och fritidsnämnden avseende vassröjning Kommunfullmäktige överlåter ansvar och budgetram på 112 tkr från teknik- och servicenämnden till kultur- och fritidsnämnden avseende vassröjning i Piteå kommun. Fastighets- och servicekontoret, verksamheten Mark och Skog har hittills ansvarat för vassröjningen i kommunens skärgård. Ett förslag till överenskommelse mellan Mark och Skog och kultur- och fritidsförvaltningen har upprättats, där det framgår att kulturoch fritidsförvaltningen tar över ansvar för vassröjningen från 1 januari Teknik- och servicenämnden föreslår vid sammanträde 8 april att fullmäktige överlåter ansvar och budget på 112 tkr avseende till kultur- och fritidsnämnden avseende vassröjningen. sunderlag Teknik- och servicenämndens protokoll 8 april 2010, 15 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 31 maj 2010, 104 Kommunstyrelsens protokoll 7 juni 2010, 128

12 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 KF 99 Dnr 10/KS Kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) Kommunfullmäktige tilldelar miljö- och byggnämnden uppgiften att bedriva tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (209:730). Miljö- och byggnämnden har idag tillsyn enligt tobakslagen och fram till 1 november 2009 även tillsynen över detaljhandel med nikotinläkemedel. Lagstiftningen kring nikotinläkemedel har ändrats och inryms numer i lagen om handel med vissa receptfria läkemedel som trädde i kraft 1 november Enligt det regelverket har kommunerna fått ansvaret för kontrollen av att regelverket efterlevs. Efter samråd med socialtjänsten har bedömts att möjligheten att samordna tillsyn/kontroll är något bättre om den genomförs av miljö- och byggnämnden. Miljö- och byggnämnden kommer, så snart Sveriges kommuner och landsting har tagit fram ett underlag, att återkomma till kommunfullmäktige för att fastställa en taxa för kontroll enligt nämnda lagstiftning. Miljö- och byggnämnden föreslår vid sammanträde 10 maj 2010 att fullmäktige tilldelar miljö- och byggnämnden uppgiften att kontrollera efterlevnaden av lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730), med hänvisning till samordningsvinster med annan tillsyn/kontroll. sunderlag Miljö- och byggnämndens protokoll 10 maj 2010 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 31 maj 2010, 105 Kommunstyrelsens protokoll 7 juni 2010, 129

13 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 KF 100 Dnr 10/KS Rapport angående integrationsarbetet Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 2. Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning ska lämna fortsatt årlig redovisning av integrationsarbetet. Kommunfullmäktige har 2006 beslutat att en redovisning av integrationsarbetet årligen ska ges till kommunfullmäktige i samband med junisammanträdet fram till år Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har upprättat rapport om integrationsarbetet 2009, bilaga 106. Kommunstyrelsen föreslår vid sammanträde 7 juni 2010, 130 kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. Yrkanden Brith Fäldt (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning ska lämna fortsatt årlig redovisning av integrationsarbetet. Propositionsordning Ordföranden finner att kommunfullmäktige är enig att ta upp Brith Fäldts (V) tilläggsyrkande till behandling vid dagens sammanträde och ställer därmed proposition på yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige antar Brith Fältds (V) tilläggsyrkande. sunderlag Protokoll från nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning 10 maj 2010, 25 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 31 maj 2010, 106 Kommunstyrelsens protokoll 7 juni 2010, 130

14 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 KF 101 Dnr 10/KS Piteå Naturskyddsfonds verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. 2. Miljö- och byggnämnden tillsammans med kommunledningskontoret får i uppdrag att se över på vilket sätt arbetet med fonden fortsättningsvis ska bedrivas. 3. Förslagen redovisas i kommunstyrelsen i oktober Piteå Naturskyddsfonds verksamhetsberättelse 2009, bilaga 107, föreligger för behandling. sunderlag Piteå Naturskyddsfonds verksamhetsberättelse 2009 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 31 maj 2010, 107 Kommunstyrelsens protokoll 7 juni 2010, 131

15 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 KF 102 Ajournering Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet mellan kl för utdelning av stipendium samt undertecknande av avsiktsförklaring för Piteå kommun som attraktiv och uthållig.

16 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 KF 103 Utdelning av företagsstipendium för elever vid Strömbackaskolan Kommunfullmäktige har 12 oktober 1998 inrättat ett stipendium för elever vid Strömbackaskolan för att stimulera gymnasieelever till företagstänkande och entreprenörskap års stipendium tillfaller följande företag Design n Party UF, kronor (Jimmy Forsberg, Robin Karlsson, David Svensson, Robin Lundgren Strömbackas Energiprogram andra läsåret) Affärsidé: Att tillverka och sälja handtillverkade grillkorgar av egen design i massivt stål med tillbehör till ett konkurrenskraftigt pris. Motivering: För att med beröm godkänt omsatt sin kärnkompetens till en livskraftig affärsidé och genom en behovs- och marknadsanalys anpassat sin produkt till marknaden Kommunfullmäktiges ordförande Lars-Olof Pettersson förrättar utdelningen.

17 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17 KF 104 Undertecknande av avsiktsförklaring för Piteå kommun som attraktiv och uthållig Avsiktsförklaringen för Piteå kommun som attraktiv och uthållig undertecknas vid en ceremoni av kommunalråden, gruppledarna för partierna i kommunfullmäktige, representanter från näringsliv och organisationer.

18 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 KF 105 Dnr 10KS Ansökan om engångsanslag till barn- och utbildningsnämnden för år 2010 till validering och vidareutbildning av barnskötare 1. Kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämnden 1 miljon kronor för år 2010 till validering och vidareutbildning av barnskötare. 2. Kommunfullmäktige anvisar 1 miljon kronor ur eget kapital. Reservationer Åke Forslund (FP), Ulla Persson (FP), Elisabet Berg (M), Lage Hortlund (M), Daniel Bergman (M), Ulf Karlsson (M), Erik Berg (C), Majvor Sjölund (C), Christina Simonsson (C), Erik Åslund (C) och Andreas Nilsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för avslagsyrkandet. Inför år 2010 har kommuner och landsting erhållit ökat statsbidrag i form av ett engångsanslag, vilket för Piteå kommun uppgick till 30,7 mkr. Barn- och utbildningsnämnden ansöker om att få ta del av detta engångsanslag med 1 miljon kronor för år 2010 i syfte att kunna erbjuda ytterligare 30 st barnskötare validering och vidareutbildning till lokal behörighet som förskollärare. Kvalitetskraven inom förskolans pedagogiska verksamhet har ökat genom åren och som en följd av detta beslutade barn- och utbildningsnämnden år 2009 att på sikt avveckla barnskötartjänsterna och enbart ha förskollärare anställda i våra förskolor. För att ta tillvara den erfarenhet och kompetens som många av våra barnskötare har då de varit flertal år anställda inom våra förskoleverksamheter avsatte nämnden i egen budget medel att utbilda barnskötare till förskollärare med lokal behörighet. Barn- och utbildningsnämnden har i samarbete med Luleå Tekniska universitet utarbetat en utbildning som ger denna validering och fortbildning. Utbildningen bedrivs på deltid och pågår under en tid av 3 år. Kostnaden är 1 miljon kronor per år för att utbilda 30 personer och nämnden har inom befintliga budgetramar erbjudit barnskötare att söka till denna utbildning. Under år 2009 hade nämnden ca 120 anställda barnskötare och av dessa fick 32 möjlighet att påbörja aktuell utbildning till förskollärare. Det var sammanlagt drygt 60 sökande till dessa utbildningsplatser. Om nämnden beviljas ett engångsanslag på 1 miljon kronor kan de erbjuda ytterligare 30 barnskötare möjlighet att påbörja denna utbildning hösten år Övrig finansiering av utbildning för de två kommande åren räknar nämnden med kan finansieras inom nämndens befintliga budgetramar alternativt att nämnden får återkomma i budget/vep 2011.

19 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 19 Kommunstyrelsen föreslår vid sammanträde 7 juni 2010, 132 kommunfullmäktige att bevilja barn- och utbildningsnämnden 1 miljon kronor för år 2010 till validering och vidareutbildning och validering av barnskötare samt att kommunfullmäktige anvisar 1 miljon kronor ur eget kapital. Yrkanden Peter Roslund (S), Ruth Rahkola (S), Siv Marklund (S), Maj-Britt Lindström (S), Christer Lindström (S), Maria Holmquist Ek (V), Brith Fäldt (V) och Johnny Åström (NS): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Åke Forslund (FP), Elisabet Berg (M) och Lage Hortlund (M): Avslag på förlsaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. sunderlag Skrivelse från barn- och utbildningsnämnden 18 maj 2010 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 31 maj 2010, 108 Kommunstyrelsens protokoll 7 juni 2010, 132

20 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 KF 106 Dnr 10/KS Ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för HSO 1. Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden ett engångsanslag på kronor år 2010 för bidrag till HSO. för kommande år hänvisas till budgetarbetet Kommunfullmäktige anvisar kronor från eget kapital Kommunfullmäktige gav den 15 februari 2010 kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med socialnämnden se över kommunens bidrag till handikapporganisationerna, såväl vad gäller bidragens storlek som fördelning. HSO har idag ett administrativt bidrag på 100 tkr från Piteå kommun förutom direkta föreningsbidrag som fördelas till organisationens anslutna föreningar. Vid möte med representanter från HSO framkom att föreningen har ekonomiska svårigheter att klara sin verksamhet. Underskottet för 2009 uppgick till kronor. Den största utgiftsposten är lönekostnader för 1,5 tjänster. Det statliga lönebidraget för de anställda har minskat från 90% till 68%. Detta motsvarar en ökning av lönekostnaderna med ca kronor. Då arbetsuppgifterna inte minskat ser föreningen stora svårigheter med att klara sig med färre anställda men personalen är nu varslade för uppsägning till den Möjlighet finns för föreningen att exempelvis för bokföringsuppdrag anlita föreningsservice men HSO ser inte det som ett tillräckligt stöd för att klara sig med färre anställda. Idag ingår 19 organisationer i HSO lokalförening. Samtliga organisationer betalar en grundavgift på 50 kronor till HSO. Till organisationer som är medlemmar i det så kallade servicekansliet (administrativt stöd) tillkommer 20 kronor i avgift/medlem. För övriga ej anslutna till servicekansliet utgår en avgift på 5 kronor/medlem. Summa kronor för Att höja avgifterna för föreningarna skulle troligen innebära att fler organisationer väljer att lämna HSO då ett flertal är små föreningar med relativt sett lågt föreningsbidrag. HSO är handikappföreningarnas samarbetsorgan och är en viktig samverkanspart för kommun och landsting. När det gäller den politiska nivån finns KHR, Kommunala Handikapprådet, men för verksamhetsmässiga frågor som rör samhällsplanering och

21 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 tillgänglighetsfrågor fungerar HSO lokalförening som samordnare för de handikapp föreningar som ingår. Med lagstiftningen som bas, för ett tillgängligt samhälle för alla är det av stor vikt för kommunen att HSO även fortsättningsvis fungerar som samordnare och remissinstans för frågor som rör samhällsplanering. För att förtydliga uppdraget har förslag till överenskommelse upprättats mellan HSO och Piteå kommun. Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 7 juni 2010, 133 godkänt överenskommelsen med HSO. sunderlag Kommunfullmäktiges beslut 15 februari 2010, 9 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 27 april 2010 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 31 maj 2010, 109 Kommunstyrelsens protokoll 7 juni 2010, 133

22 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 22 KF 107 Dnr 10/KS Detaljplan för Stadsvapnet 7 1. Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och byggnämnden att noggrant bevaka så att vi får en småskalig trähuskaraktär av affärsbyggnaden. Planens syfte är att pröva förutsättningarna för nybyggnad av affärsbyggnad inom en i centrala Piteå känslig kulturhistorisk miljö. Planområdet angränsar till Rådhustorget, det gamla rådhuset från 1829 och länsstyrelsens tidigare administrativa byggnad från Övre delen av Storgatan inklusive aktuell del av kv Stadsvapnet samt Rådhustorget är utpekat riksintresse för kulturmiljövård. Det är ett av Sveriges enda bevarade talstorg med slutna hörn. Planområdet är beläget inom centrala Piteå i nära anslutning till Rådhustorget. Området gränsar i norr mot Prästgårdsgatan och gamla kanslihuset, i väster mot det s.k. Prixhuset, Stadsvapnet 4, i öster mot Rådhuset och i söder mot Storgatan. Miljö- och byggnämnden har överlämnat förslag till detaljplan för Stadsvapnet 7 till kommunfullmäktige för antagande. Miljö- och byggnämndens protokoll 10 maj 2010, 38, samrådsredogörelse, utlåtande samt plankarta redovisas i bilaga 110. Miljö- och byggnämnden har 15 juni 2010, 61 antagit kompletterande riktlinjer för husets utformning att beakta i bygglovsskedet. Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 7 juni 2010, 134 uttalat som sin mening att den markparkering som anläggs på gårdsplanen i kv Stadsvapnet med infart från Kyrkbrogatan ska vara av tillfällig art. Kommunstyrelsen föreslår vid sammanträde 7 juni 2010, 134 kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Yrkanden Peter Roslund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Elisabet Berg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och byggnämnden att noggrant bevaka så att vi får en småskalig trähuskaraktär av affärsbyggnaden.

23 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 23 Peter Roslund (S), Lage Hortlund (M), Ina Järlesjö (KD), Johnny Åström (NS), Erik Berg (C), Brith Fäldt (V) och Daniel Westerberg (MP) bifaller Elisabet Bergs (M) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige enigt antar kommunstyrelsens förslag samt Elisabet Bergs (M) tilläggsyrkande. sunderlag Miljö- och byggnämndens protokoll 10 maj 2010, 38 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 31 maj 2010, 110 Kommunstyrelsens protokoll 7 juni 2010, 134

24 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 24 KF 108 Dnr 10/KS Detaljplan för Öjebyn 33:68, Långskatan Kommunfullmäktige antar detaljplanen. Piteå kommun har idag brist på attraktiva villatomter. Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna att skapa ett nytt villaområde i Långskatan. Planen medger att ca 40 nya tomter kan skapas. Området är idag obebyggt och består av skogsmark. Miljö- och byggnämnden har överlämnat förslag till detaljplan för Öjebyn 33:68, Långskatan till kommunfullmäktige för antagande. Miljö- och byggnämndens protokoll 10 maj 2010, 37, samrådsredogörelse, utlåtande samt plankarta redovisas i bilaga 111. Kommunstyrelsen har 7 juni 2010, 135 beslutat att hos miljö- och byggnämnden begära att en framtida gång- och cykelväg från det aktuella planområdets mitt planeras ansluta till befintlig gång- och cykelväg vid Korallstigen. Miljö- och byggnämnden har 15 juni 2010, 62 antagit komplettering av bestämmelser för högsta sockelhöjd samt avslagit kommunstyrelsens begäran om tillägg i detaljplanen att avsätta mark för framtida gång- och cykelväg i området. sunderlag Miljö- och byggnämndens protokoll 10 maj 2010, 37 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 31 maj 2010, 111 Kommunstyrelsens protokoll 7 juni 2010, 135

25 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 25 KF 109 Dnr 10/KS Begäran från teknik- och servicenämnden om underskottstäckning år 2010 för vinterväghållning och snöröjning fastigheter 1. Teknik- och servicenämnden beviljas engångsanslag år 2010 med 3 miljoner kronor för att täcka teknik- och gatukontorets underskott till följd av omfattande vinterväghållning. 2. Teknik- och servicenämnden beviljas engångsanslag år 2010 med 0,5 miljoner kronor för att täcka fastighets- och servicekontorets underskott till följd av omfattande snöröjning och takskottning. 3. Medel 3,5 miljoner kronor anvisas ur eget kapital Teknik- och servicenämnden begär hos kommunfullmäktige om extra anslag år 2010 om underskottstäckning för vinterväghållning samt för snöröjning och takskottning för fastigheter. Vinterväghållningen år 2010 har varit mycket omfattande på grund av stora nederbördsmängder, med betydande snöröjning och bortforsling av snö som följd. Detta har medfört att vinterväghållningsbudgeten är förbrukad och teknik- och servicenämndens prognos för helåret är ett underskott på 6 miljoner kronor. Dessutom prognostiseras ett underskott inom offentlig belysning på 0,8 miljoner kronor. Om teknik- och gatukontoret åläggs att klara hela underskottet utan extra tillskott innebär det att hela beläggningsunderhållet måste hållas inne med allvarliga konsekvenser som följd. Teknik- och gatukontoret bedömer att klara halva underskottet inom ram. Teknik- och servicenämnden begär ett engångsanslag på 3,4 miljoner kronor för att klara underskottet inom ram. För fastighets- och servicekontoret har vintern inneburit betydligt mer snöröjning och takskottning av fastigheter än ett normalår. Budget för takskottning kommer att överskridas med 2,2 miljoner kronor, varav fastighets- och servicekontoret bedömer att klara halva det totala underskottet inom ram. Om teknik- och servicekontoret åläggs att klara hela underskottet utan extra tillskott innebär det att planerat underhåll av fastigheter måste hållas inne. Teknik- och servicenämnden begär ett engångsanslag på 1,1 miljoner kronor för att klara underskottet inom ram. Kommunledningskontoret föreslår att teknik- och servicenämnden beviljas engångsanslag år 2010 med 3 miljoner kronor för att täcka teknik- och gatukontorets underskott till följd av mycket omfattande vinterväghållning samt ett engångsanslag år 2010 med

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 8 Ks 7 Au 169 Dnr 224/2010-101 Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga Från Sandra Åhs, KD, och Jonas Stenzelius,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl 13.00-17.55 Beslutande Se särskild närvaroförteckning Övriga deltagande Lars Lindqvist, utredningschef Inger Ronkainen,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Plats och tid Torsåkers Bygdegård, kl 17.30-18.00 ande se sidan 2-3 Övriga närvarande se sidan 3 Diana Blomgren (S), Hans Backman (FP) Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala handikapprådet 2013-08-28 1 (12) Plats och tid Ovalen, Stadshuset kl 08:30 12:00 Beslutande Tommy Caesar, ordf Eivor Lidström, HRF Rolf Palage, hjärt lung Piteå Lars U Granberg, HSO Margith Ström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Tisdagen den 22 januari 2013, kl 13.00-16.00 Plats Vänerparken Vänersalen, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer