Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum"

Transkript

1 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Björn Berglund och Lage Hortlund Kommunledningskontoret måndag 28 juni kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Inger Ronkainen Ordförande Justerande Lars-Olof Pettersson Björn Berglund Lage Hortlund Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, stadshuset Underskrift Inger Ronkainen

2 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 NÄRVAROFÖRTECKNING LEDAMÖTER N F Tjänstgörande ersättare N S Peter Roslund X S Maj-Britt Lindström X S Helena Stenberg X C Erik Berg X V Gösta Turesson t.o.m. 112 X M Lage Hortlund X S Björn Berglund X S Lena Vikberg X S Lars-Eric Lindgren X NS Johnny Åström X S Leif Bogren X FP Ulla Persson t.om. 112 X KD Ina Järlsjö X S Rune Berglund X S Agneta Nilsson X C Christina Simonsson X V Maria Holmquist Ek X M Daniel Bergman X S Lars U Granberg X S Torsten Hedman X MP Magnus Alm X MP Daniel Westerberg X S Mikael Åström X S Stig Rönnbäck X S Laila Stålnacke X NS Ann-Christin Åström X S Christer Lindström X S Urban Norén X S Rolf Palage X C Majvor Sjölund X V Susanne Sandström X S Lennart Sundberg t.o.m. 112 X S Agnetha Eriksson X S Anders Nyström X S Yvonne Häggström X C Andreas Nilsson t.o.m. 112 X S Peter Eriksson X S Peter Thelin ej vid X V Brith Fäldt X

3 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 LEDAMÖTER N F Tjänstgörande ersättare N M Elisabet Berg X S Frida Heikki X S Leif Danielsson X S Bertil Lundholm t.o.m. 112 X KD Lars Wikström X KD Helén Lindbäck X NS Karl-Oskar Burlin X S Ruth Rahkola X FP Åke Forslund t.o.m. 112 X S Ferid Letic X S Kristina Karlsson X C Erik Åslund, t.o.m. 112 X S Harriet Leppäniemi X V Linda Sandström X V Mikael Borgh X S Tommy Caesar t.o.m. 112 X M Ricard Grandin X M Ulf Karlsson X S Ida Johansson X S Siv Marklund X S Peter Lundqvist X S Ann-Katrin Sämfors X S Lars-Olof Pettersson X

4 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 KF 94 Ajournering Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet för återredovisning till kommunfullmäktige från överförmyndarnämnden. Förhandlingarna återupptas kl

5 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 KF 95 Dnr 10/KS Återredovisning till kommunfullmäktige från överförmyndarnämnden Piteå kommun deltar i Sveriges kommuner och landstings utvecklingsnätverk Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Målet med deltagandet i utvecklingsnätverket är att få till stånd en väl fungerande återrapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, att på ett bra sätt få in återredovisningen i fullmäktiges sammanträdesplanering så att kommunfullmäktiges roll tydliggörs, upprätta arbetsrutiner för hur återrapporteringen ska se ut samt upprätta ett styrande dokument i form av riktlinjer för att få stöd i det dagliga arbetet med återrapportering. Slutligen är målet med projektet att utveckla en ny metod för nämndernas återredovisning i fullmäktige. Överförmyndarnämnden återredovisar vid dagens sammanträde. Dokumentation från återredovisningarna läggs till handlingarna.

6 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 KF 96 Dnr 10/KS Avsiktsförklaring för Piteå kommun som attraktiv och uthållig Kommunfullmäktige antar avsiktsförklaring för Piteå kommun som attraktiv och uthållig enligt nedan Gemensamt ansvar för ökad befolkning Tillsammans kan pitebor, näringsliv, föreningsliv, aktörer och kommunen utveckla Piteå till en attraktiv och uthållig kommun där människor vill bo, verka och leva. Jobb och tillväxt ger framtidstro I Piteå finns attraktiva arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och som präglas av mångfald och nytänkande. Vi har ett konkurrenskraftigt näringsliv som en del av en stark region. En god miljö för nästa generation För att kunna lämna en god miljö till nästa generation arbetar vi för att ersätta fossila bränslen med förnyelsebar energi. Vi gör miljömedvetna val när vi reser och transporterar och konsumerar. Ett gott värdskap stärker den goda bilden av Piteå Positiva upplevelser och erfarenheter gör Piteå till ett självklart val för såväl boende och företagare som för besökare och turister. Vi bidrar gemensamt till ett tryggt, öppet och kreativt samhälle. Huvudmål: invånare 2020 Halverad ungdomsarbetslöshet 2011 Gemensamma utmaningar: Årets stadskärna 2012 Årets kvalitetskommun Årets ungdomskommun Årets tillväxt- företagarkommun Kommunfullmäktige gav kommunledningskontoret med utgångspunkt från omvärldsanalysen i uppdrag att påbörja arbetet med att involvera ortens olika aktörer i processen med att utveckla kommunen mot att bli en än mer Attraktiv och Uthållig kommun.

7 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 Kommunledningskontoret har genomfört uppdraget och inbjudit företagare och föreningar till dialogmöten samt att på vardagsrummet har temamöten genomförts. Innehållet har haft sin grund i omvärldsanalysen och de frågor som påverkar och berör hela samhället och där det behövs en dialog om hur vi möter dessa utmaningar i Piteå. I den omvärldsanalys som Piteå Kommun årligen gör ser vi en utveckling som kommer att påverka oss över tid. - Arbetsmarknaden - antalet i yrkesverksam ålder minskar för varje år som går, färre ska försörja fler. - Världsekonomin - aktörerna inom världsekonomin blir fler vilket gör att spelplanen kommer att förändras - Klimatförändringar påverkar miljö, hälsa som ekonomi och skapar såväl problem som utvecklingsmöjligheter Utifrån dialogmöten med företag och föreningar har bifogad avsiktsförklaring utformats. Några fokusområden är; Gemensamt ansvar för ökad befolkning Jobb och tillväxt ger framtidstro En god miljö för nästa generation Ett gott värdskap stärker den goda bilden av Piteå Huvudmål: invånare år 2020, Halverad ungdomsarbetslöshet år 2011 Företag och föreningar inbjuds fortsatt att aktivt delta i denna kraftsamling för att tillsammans möta framtidens utmaningar. Möjligheter att delta sker genom; Skriva under avsiktsförklaring och anta åtaganden inom den egna verksamheten Delta i arbetsgrupper, gemensamt mellan Piteå kommun, företagare, föreningar. De arbetsgrupper som är initierade i dagsläget är; Integration, Information, Personal, Partnerskap, Årets stadskärna, Uthållig Kommun sunderlag Inbjudan, minnesanteckningar och sammanställningar från möten med föreningar och företag. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 8 juni 2010 Kommunstyrelsens protokoll 8 juni 2010, 143

8 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 KF 97 Dnr 10/KS Inbjudan att teckna förlagslån i Kommuninvest Ekonomisk Förening 1. Kommunfullmäktige beslutar att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut högst tkr på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars 2010, bilaga 103. Finansiering av utlåningen ska ske via likvida medel. 2. Kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna utlåning med det lånebelopp som slutligt tilldelats kommunen. Allmänt Från Kommuninvest ekonomisk förening föreligger en inbjudan att teckna en del i föreningens förlagslån, bilaga 103. Erbjudandet kan endast utnyttjas av medlemmarna. Piteå kommun är medlem i Kommuninvest sedan många år. Kommuninvest har snabbt utvecklats till att vara den största långivaren till kommunsektorn i Sverige och uppfattas både i Sverige och internationellt som Kommungäld. I Föreningens stadgar betonas att alla kommuner och landsting skall kunna erbjudas medlemskap och som medlem också kunna förvänta sig att Kommunivest även i ekonomiskt svåra tider skall kunna erbjuda bra finansieringslösningar. För att kunna leva upp till den fastlagda visionen, behövs ett större kapital som bl.a. - Ökar förmågan att klara krissituationer, utan att behöva använda det solidariska borgensåtagandet. - Innebär att Kommunivests kapitalisering inte framstår som för svag i jämförelse med andra aktörer på marknaden. - Säkerställer högsta möjliga rating och därmed kunna uppnå de långsiktigt bästa finansieringsvillkoren för medlemmarna. Kommuninvest ekonomiska förening har därför vid årsstämman 25 mars 2010 beslutat förstärka kapitaliseringen i det helägda dotterbolaget Kommunivest i Sverige AB genom att ta upp ett förlagslån på högst mkr från medlemmarna i föreningen. Föreningen avser därefter att i sin tur vidareutlåna dessa medel till bolaget i form av ett förlagslån. Syftet är att öka kapitalbasens storlek till att motsvara minst 1 procent av balansomslutningen senast Det åstadkoms med det aktuella förlagslånet i kombination med att nya vinstmedel ackumuleras och att medlemsinsatser från nya medlemmar används för att förvärva nyemitterade aktier i bolaget.

9 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 et har föregåtts av en omfattande utredning som har presenterats på ett 20-tal medlemssamrådsmöten. Vid medlemssamråden har de deltagande kommunerna och landstingen haft en positiv inställning till förslaget och förväntas teckna sin andel av lånet eller mer. Föreningen betonar att kapitalökningen inte är föranledd av några inträffande förluster och inte heller kommer att få användas för att ta större risk i kreditmarknadsbolaget. Det skall utgöra en buffert som inte får intecknas för risker som sammanhänger med den normala löpande verksamheten. Piteå kommun har erbjudits att teckna tkr av detta förlagslån. Beloppet motsvarar Piteå kommuns andel av hela förlagslånet, baserat på Piteå kommuns andel av föreningens kapital. Det är också möjligt att därutöver teckna sig för ett extra belopp, utöver denna så kallade pro rata-del. Om några medlemmar väljer att inte teckna sin del i lånet, kan de medlemmar som tecknat sig för mer än sin del, få extra tilldelning. På sådana överteckningsdelar utgår en extra ränta på 2 procentenheter. Det är också möjligt att teckna ett mindre belopp än pro rata-delen, dock lägst 600 tkr. Räntan på förlagslånet fastställs först efter teckningstidens utgång och har indikativt angivits till följande nivåer 1. Lånedel Indikativ ränta per Ränta på pro rata-delen 3 månaders STIBOR + 1,22 % Ränta på övertecknat och tilldelat belopp 3 månaders STIBOR + 3,22 % Räntebasen 3 månaders STIBOR är rörligt och motsvarade 0,48 % per Den genomsnittliga 3 månaders STIBOR-nivån under perioden uppgick till 5,73% beräknat på respektive årsgenomsnitt. Förlagslån är ett förmånsrättsligt efterställt lån utan säkerhet. Det omfattas inte av Kommuninvest solidariska borgensåtagande. Räntan på lånet är fördelaktig, men räntebetalningen kan skjutas upp om låntagaren får ekonomiska problem. Det aktuella lånet har låg likviditet och får inte utan föreningens medgivande överlåtas till någon annan än den som är medlem i föreningen. Lånets formella villkor och en beskrivning av de risker man bör beakta framgår av bilagda erbjudande. Det erbjudna förlagslånet kan inte betraktas som en vanligt standardiserad placeringsform, utan är, när det gäller ändamål och risk mer att jämföra med insatskapital eller aktiekapital och är mycket långfristig till sin karaktär. Det är direkt sammankopplat med kommunens 1 Räntesatsen på pro rata-delen skall vara rörlig och kopplad till STIBOR, motsvarande en räntesats som med 0,50 %- enheter överstiger räntan på ett normalt 10-årigt lån med rörlig ränta från bolaget till en kommun eller landsting/region (mätt vid början av förlagslånets löptid). Den definitiva räntebasmarginalen fixeras i slutet av november Räntebasmarginalen ändras inte under lånets löptid. För lånedel som tecknats och tilldelats utöver pro rata-andelen är räntesatsen 2 %-enheter högre än den räntesats som gäller för pro rata-delen.

10 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 i Kommuninvest. Av dessa skäl förordas att beslutet om att delta i emissionen fattas av kommunfullmäktige. Lånets löptid är 30 år. Som framgår av de allmänna villkoren 2 för lånet, kan det under vissa förutsättningar återbetalas eller återköpas i förtid. Teckning och betalning Kommunen kan teckna sig för förlagslånet under perioden 6 april september Likviddagför utbetalning av lånevalutan är satt till 30 november Teckningsanmälan är bindande. Deltagandet i förlagslånet är frivilligt. Om kommunen avstår från att delta, erbjuds Piteå kommuns del av lånet till andra medlemmar som vill teckna större belopp. Föreningens styrelse har rätt att avbryta emissionen om den befarar att dess syfte inte kan uppnås. Kommuninvest uppger att det skulle kunna ske om en allt för stor del av medlemmarna avstår från att delta. Det bedöms som viktigare att lånet har ett brett stöd hos medlemmarna, än att just den planerade lånesumman inflyter. sunderlag Ekonomi- och inköpsavdelningens tjänsteskrivelse 7 maj 2010 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 31 maj 2010, 103 Kommunstyrelsens protokoll 7 juni 2010, Allmänna villkor för Kommuninvest ekonomisk förening trettioårigt förlagslån,avsnitt 4.3.

11 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 KF 98 Dnr 10/KS Överlåtelse av ansvar och budgetram till kultur- och fritidsnämnden avseende vassröjning Kommunfullmäktige överlåter ansvar och budgetram på 112 tkr från teknik- och servicenämnden till kultur- och fritidsnämnden avseende vassröjning i Piteå kommun. Fastighets- och servicekontoret, verksamheten Mark och Skog har hittills ansvarat för vassröjningen i kommunens skärgård. Ett förslag till överenskommelse mellan Mark och Skog och kultur- och fritidsförvaltningen har upprättats, där det framgår att kulturoch fritidsförvaltningen tar över ansvar för vassröjningen från 1 januari Teknik- och servicenämnden föreslår vid sammanträde 8 april att fullmäktige överlåter ansvar och budget på 112 tkr avseende till kultur- och fritidsnämnden avseende vassröjningen. sunderlag Teknik- och servicenämndens protokoll 8 april 2010, 15 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 31 maj 2010, 104 Kommunstyrelsens protokoll 7 juni 2010, 128

12 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 KF 99 Dnr 10/KS Kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) Kommunfullmäktige tilldelar miljö- och byggnämnden uppgiften att bedriva tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (209:730). Miljö- och byggnämnden har idag tillsyn enligt tobakslagen och fram till 1 november 2009 även tillsynen över detaljhandel med nikotinläkemedel. Lagstiftningen kring nikotinläkemedel har ändrats och inryms numer i lagen om handel med vissa receptfria läkemedel som trädde i kraft 1 november Enligt det regelverket har kommunerna fått ansvaret för kontrollen av att regelverket efterlevs. Efter samråd med socialtjänsten har bedömts att möjligheten att samordna tillsyn/kontroll är något bättre om den genomförs av miljö- och byggnämnden. Miljö- och byggnämnden kommer, så snart Sveriges kommuner och landsting har tagit fram ett underlag, att återkomma till kommunfullmäktige för att fastställa en taxa för kontroll enligt nämnda lagstiftning. Miljö- och byggnämnden föreslår vid sammanträde 10 maj 2010 att fullmäktige tilldelar miljö- och byggnämnden uppgiften att kontrollera efterlevnaden av lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730), med hänvisning till samordningsvinster med annan tillsyn/kontroll. sunderlag Miljö- och byggnämndens protokoll 10 maj 2010 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 31 maj 2010, 105 Kommunstyrelsens protokoll 7 juni 2010, 129

13 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 KF 100 Dnr 10/KS Rapport angående integrationsarbetet Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 2. Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning ska lämna fortsatt årlig redovisning av integrationsarbetet. Kommunfullmäktige har 2006 beslutat att en redovisning av integrationsarbetet årligen ska ges till kommunfullmäktige i samband med junisammanträdet fram till år Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har upprättat rapport om integrationsarbetet 2009, bilaga 106. Kommunstyrelsen föreslår vid sammanträde 7 juni 2010, 130 kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. Yrkanden Brith Fäldt (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning ska lämna fortsatt årlig redovisning av integrationsarbetet. Propositionsordning Ordföranden finner att kommunfullmäktige är enig att ta upp Brith Fäldts (V) tilläggsyrkande till behandling vid dagens sammanträde och ställer därmed proposition på yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige antar Brith Fältds (V) tilläggsyrkande. sunderlag Protokoll från nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning 10 maj 2010, 25 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 31 maj 2010, 106 Kommunstyrelsens protokoll 7 juni 2010, 130

14 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 KF 101 Dnr 10/KS Piteå Naturskyddsfonds verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. 2. Miljö- och byggnämnden tillsammans med kommunledningskontoret får i uppdrag att se över på vilket sätt arbetet med fonden fortsättningsvis ska bedrivas. 3. Förslagen redovisas i kommunstyrelsen i oktober Piteå Naturskyddsfonds verksamhetsberättelse 2009, bilaga 107, föreligger för behandling. sunderlag Piteå Naturskyddsfonds verksamhetsberättelse 2009 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 31 maj 2010, 107 Kommunstyrelsens protokoll 7 juni 2010, 131

15 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 KF 102 Ajournering Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet mellan kl för utdelning av stipendium samt undertecknande av avsiktsförklaring för Piteå kommun som attraktiv och uthållig.

16 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 KF 103 Utdelning av företagsstipendium för elever vid Strömbackaskolan Kommunfullmäktige har 12 oktober 1998 inrättat ett stipendium för elever vid Strömbackaskolan för att stimulera gymnasieelever till företagstänkande och entreprenörskap års stipendium tillfaller följande företag Design n Party UF, kronor (Jimmy Forsberg, Robin Karlsson, David Svensson, Robin Lundgren Strömbackas Energiprogram andra läsåret) Affärsidé: Att tillverka och sälja handtillverkade grillkorgar av egen design i massivt stål med tillbehör till ett konkurrenskraftigt pris. Motivering: För att med beröm godkänt omsatt sin kärnkompetens till en livskraftig affärsidé och genom en behovs- och marknadsanalys anpassat sin produkt till marknaden Kommunfullmäktiges ordförande Lars-Olof Pettersson förrättar utdelningen.

17 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17 KF 104 Undertecknande av avsiktsförklaring för Piteå kommun som attraktiv och uthållig Avsiktsförklaringen för Piteå kommun som attraktiv och uthållig undertecknas vid en ceremoni av kommunalråden, gruppledarna för partierna i kommunfullmäktige, representanter från näringsliv och organisationer.

18 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 KF 105 Dnr 10KS Ansökan om engångsanslag till barn- och utbildningsnämnden för år 2010 till validering och vidareutbildning av barnskötare 1. Kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämnden 1 miljon kronor för år 2010 till validering och vidareutbildning av barnskötare. 2. Kommunfullmäktige anvisar 1 miljon kronor ur eget kapital. Reservationer Åke Forslund (FP), Ulla Persson (FP), Elisabet Berg (M), Lage Hortlund (M), Daniel Bergman (M), Ulf Karlsson (M), Erik Berg (C), Majvor Sjölund (C), Christina Simonsson (C), Erik Åslund (C) och Andreas Nilsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för avslagsyrkandet. Inför år 2010 har kommuner och landsting erhållit ökat statsbidrag i form av ett engångsanslag, vilket för Piteå kommun uppgick till 30,7 mkr. Barn- och utbildningsnämnden ansöker om att få ta del av detta engångsanslag med 1 miljon kronor för år 2010 i syfte att kunna erbjuda ytterligare 30 st barnskötare validering och vidareutbildning till lokal behörighet som förskollärare. Kvalitetskraven inom förskolans pedagogiska verksamhet har ökat genom åren och som en följd av detta beslutade barn- och utbildningsnämnden år 2009 att på sikt avveckla barnskötartjänsterna och enbart ha förskollärare anställda i våra förskolor. För att ta tillvara den erfarenhet och kompetens som många av våra barnskötare har då de varit flertal år anställda inom våra förskoleverksamheter avsatte nämnden i egen budget medel att utbilda barnskötare till förskollärare med lokal behörighet. Barn- och utbildningsnämnden har i samarbete med Luleå Tekniska universitet utarbetat en utbildning som ger denna validering och fortbildning. Utbildningen bedrivs på deltid och pågår under en tid av 3 år. Kostnaden är 1 miljon kronor per år för att utbilda 30 personer och nämnden har inom befintliga budgetramar erbjudit barnskötare att söka till denna utbildning. Under år 2009 hade nämnden ca 120 anställda barnskötare och av dessa fick 32 möjlighet att påbörja aktuell utbildning till förskollärare. Det var sammanlagt drygt 60 sökande till dessa utbildningsplatser. Om nämnden beviljas ett engångsanslag på 1 miljon kronor kan de erbjuda ytterligare 30 barnskötare möjlighet att påbörja denna utbildning hösten år Övrig finansiering av utbildning för de två kommande åren räknar nämnden med kan finansieras inom nämndens befintliga budgetramar alternativt att nämnden får återkomma i budget/vep 2011.

19 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 19 Kommunstyrelsen föreslår vid sammanträde 7 juni 2010, 132 kommunfullmäktige att bevilja barn- och utbildningsnämnden 1 miljon kronor för år 2010 till validering och vidareutbildning och validering av barnskötare samt att kommunfullmäktige anvisar 1 miljon kronor ur eget kapital. Yrkanden Peter Roslund (S), Ruth Rahkola (S), Siv Marklund (S), Maj-Britt Lindström (S), Christer Lindström (S), Maria Holmquist Ek (V), Brith Fäldt (V) och Johnny Åström (NS): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Åke Forslund (FP), Elisabet Berg (M) och Lage Hortlund (M): Avslag på förlsaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. sunderlag Skrivelse från barn- och utbildningsnämnden 18 maj 2010 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 31 maj 2010, 108 Kommunstyrelsens protokoll 7 juni 2010, 132

20 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 KF 106 Dnr 10/KS Ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för HSO 1. Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden ett engångsanslag på kronor år 2010 för bidrag till HSO. för kommande år hänvisas till budgetarbetet Kommunfullmäktige anvisar kronor från eget kapital Kommunfullmäktige gav den 15 februari 2010 kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med socialnämnden se över kommunens bidrag till handikapporganisationerna, såväl vad gäller bidragens storlek som fördelning. HSO har idag ett administrativt bidrag på 100 tkr från Piteå kommun förutom direkta föreningsbidrag som fördelas till organisationens anslutna föreningar. Vid möte med representanter från HSO framkom att föreningen har ekonomiska svårigheter att klara sin verksamhet. Underskottet för 2009 uppgick till kronor. Den största utgiftsposten är lönekostnader för 1,5 tjänster. Det statliga lönebidraget för de anställda har minskat från 90% till 68%. Detta motsvarar en ökning av lönekostnaderna med ca kronor. Då arbetsuppgifterna inte minskat ser föreningen stora svårigheter med att klara sig med färre anställda men personalen är nu varslade för uppsägning till den Möjlighet finns för föreningen att exempelvis för bokföringsuppdrag anlita föreningsservice men HSO ser inte det som ett tillräckligt stöd för att klara sig med färre anställda. Idag ingår 19 organisationer i HSO lokalförening. Samtliga organisationer betalar en grundavgift på 50 kronor till HSO. Till organisationer som är medlemmar i det så kallade servicekansliet (administrativt stöd) tillkommer 20 kronor i avgift/medlem. För övriga ej anslutna till servicekansliet utgår en avgift på 5 kronor/medlem. Summa kronor för Att höja avgifterna för föreningarna skulle troligen innebära att fler organisationer väljer att lämna HSO då ett flertal är små föreningar med relativt sett lågt föreningsbidrag. HSO är handikappföreningarnas samarbetsorgan och är en viktig samverkanspart för kommun och landsting. När det gäller den politiska nivån finns KHR, Kommunala Handikapprådet, men för verksamhetsmässiga frågor som rör samhällsplanering och

21 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 tillgänglighetsfrågor fungerar HSO lokalförening som samordnare för de handikapp föreningar som ingår. Med lagstiftningen som bas, för ett tillgängligt samhälle för alla är det av stor vikt för kommunen att HSO även fortsättningsvis fungerar som samordnare och remissinstans för frågor som rör samhällsplanering. För att förtydliga uppdraget har förslag till överenskommelse upprättats mellan HSO och Piteå kommun. Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 7 juni 2010, 133 godkänt överenskommelsen med HSO. sunderlag Kommunfullmäktiges beslut 15 februari 2010, 9 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 27 april 2010 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 31 maj 2010, 109 Kommunstyrelsens protokoll 7 juni 2010, 133

22 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 22 KF 107 Dnr 10/KS Detaljplan för Stadsvapnet 7 1. Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och byggnämnden att noggrant bevaka så att vi får en småskalig trähuskaraktär av affärsbyggnaden. Planens syfte är att pröva förutsättningarna för nybyggnad av affärsbyggnad inom en i centrala Piteå känslig kulturhistorisk miljö. Planområdet angränsar till Rådhustorget, det gamla rådhuset från 1829 och länsstyrelsens tidigare administrativa byggnad från Övre delen av Storgatan inklusive aktuell del av kv Stadsvapnet samt Rådhustorget är utpekat riksintresse för kulturmiljövård. Det är ett av Sveriges enda bevarade talstorg med slutna hörn. Planområdet är beläget inom centrala Piteå i nära anslutning till Rådhustorget. Området gränsar i norr mot Prästgårdsgatan och gamla kanslihuset, i väster mot det s.k. Prixhuset, Stadsvapnet 4, i öster mot Rådhuset och i söder mot Storgatan. Miljö- och byggnämnden har överlämnat förslag till detaljplan för Stadsvapnet 7 till kommunfullmäktige för antagande. Miljö- och byggnämndens protokoll 10 maj 2010, 38, samrådsredogörelse, utlåtande samt plankarta redovisas i bilaga 110. Miljö- och byggnämnden har 15 juni 2010, 61 antagit kompletterande riktlinjer för husets utformning att beakta i bygglovsskedet. Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 7 juni 2010, 134 uttalat som sin mening att den markparkering som anläggs på gårdsplanen i kv Stadsvapnet med infart från Kyrkbrogatan ska vara av tillfällig art. Kommunstyrelsen föreslår vid sammanträde 7 juni 2010, 134 kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Yrkanden Peter Roslund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Elisabet Berg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och byggnämnden att noggrant bevaka så att vi får en småskalig trähuskaraktär av affärsbyggnaden.

23 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 23 Peter Roslund (S), Lage Hortlund (M), Ina Järlesjö (KD), Johnny Åström (NS), Erik Berg (C), Brith Fäldt (V) och Daniel Westerberg (MP) bifaller Elisabet Bergs (M) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige enigt antar kommunstyrelsens förslag samt Elisabet Bergs (M) tilläggsyrkande. sunderlag Miljö- och byggnämndens protokoll 10 maj 2010, 38 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 31 maj 2010, 110 Kommunstyrelsens protokoll 7 juni 2010, 134

24 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 24 KF 108 Dnr 10/KS Detaljplan för Öjebyn 33:68, Långskatan Kommunfullmäktige antar detaljplanen. Piteå kommun har idag brist på attraktiva villatomter. Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna att skapa ett nytt villaområde i Långskatan. Planen medger att ca 40 nya tomter kan skapas. Området är idag obebyggt och består av skogsmark. Miljö- och byggnämnden har överlämnat förslag till detaljplan för Öjebyn 33:68, Långskatan till kommunfullmäktige för antagande. Miljö- och byggnämndens protokoll 10 maj 2010, 37, samrådsredogörelse, utlåtande samt plankarta redovisas i bilaga 111. Kommunstyrelsen har 7 juni 2010, 135 beslutat att hos miljö- och byggnämnden begära att en framtida gång- och cykelväg från det aktuella planområdets mitt planeras ansluta till befintlig gång- och cykelväg vid Korallstigen. Miljö- och byggnämnden har 15 juni 2010, 62 antagit komplettering av bestämmelser för högsta sockelhöjd samt avslagit kommunstyrelsens begäran om tillägg i detaljplanen att avsätta mark för framtida gång- och cykelväg i området. sunderlag Miljö- och byggnämndens protokoll 10 maj 2010, 37 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 31 maj 2010, 111 Kommunstyrelsens protokoll 7 juni 2010, 135

25 PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 25 KF 109 Dnr 10/KS Begäran från teknik- och servicenämnden om underskottstäckning år 2010 för vinterväghållning och snöröjning fastigheter 1. Teknik- och servicenämnden beviljas engångsanslag år 2010 med 3 miljoner kronor för att täcka teknik- och gatukontorets underskott till följd av omfattande vinterväghållning. 2. Teknik- och servicenämnden beviljas engångsanslag år 2010 med 0,5 miljoner kronor för att täcka fastighets- och servicekontorets underskott till följd av omfattande snöröjning och takskottning. 3. Medel 3,5 miljoner kronor anvisas ur eget kapital Teknik- och servicenämnden begär hos kommunfullmäktige om extra anslag år 2010 om underskottstäckning för vinterväghållning samt för snöröjning och takskottning för fastigheter. Vinterväghållningen år 2010 har varit mycket omfattande på grund av stora nederbördsmängder, med betydande snöröjning och bortforsling av snö som följd. Detta har medfört att vinterväghållningsbudgeten är förbrukad och teknik- och servicenämndens prognos för helåret är ett underskott på 6 miljoner kronor. Dessutom prognostiseras ett underskott inom offentlig belysning på 0,8 miljoner kronor. Om teknik- och gatukontoret åläggs att klara hela underskottet utan extra tillskott innebär det att hela beläggningsunderhållet måste hållas inne med allvarliga konsekvenser som följd. Teknik- och gatukontoret bedömer att klara halva underskottet inom ram. Teknik- och servicenämnden begär ett engångsanslag på 3,4 miljoner kronor för att klara underskottet inom ram. För fastighets- och servicekontoret har vintern inneburit betydligt mer snöröjning och takskottning av fastigheter än ett normalår. Budget för takskottning kommer att överskridas med 2,2 miljoner kronor, varav fastighets- och servicekontoret bedömer att klara halva det totala underskottet inom ram. Om teknik- och servicekontoret åläggs att klara hela underskottet utan extra tillskott innebär det att planerat underhåll av fastigheter måste hållas inne. Teknik- och servicenämnden begär ett engångsanslag på 1,1 miljoner kronor för att klara underskottet inom ram. Kommunledningskontoret föreslår att teknik- och servicenämnden beviljas engångsanslag år 2010 med 3 miljoner kronor för att täcka teknik- och gatukontorets underskott till följd av mycket omfattande vinterväghållning samt ett engångsanslag år 2010 med

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 8 Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening Från Kommuninvest ekonomisk förening

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer