Material till 2014 års medlemssamråd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Material till 2014 års medlemssamråd"

Transkript

1 Sida 1/1 Deltagarna vid 2014 års medlemssamråd för Kommuninvests medlemmar Material till 2014 års medlemssamråd Under perioden från den 14 januari till den 6 februari 2014 genomför vi samrådsmöten med medlemmarna på 18 olika platser runt om i landet där sammanlagt nästan 400 personer deltar. I år har vi ett viktigt och - som vi hoppas också intresseväckande program där inte minst Kommuninvests kapitaluppbyggnad står i fokus. Inför mötena översänds nu: - Program för dagen. - Deltagarförteckning (i separat bilaga). - Översiktlig beskrivning av kapitaluppbyggnadsfrågan och kommande förslag. - Utkast till det ägardirektiv från föreningen till kreditmarknadsbolaget som kommer att beslutas av stämmorna. De presentationsbilder som kommer att visas vid samrådsmötet, översänds till mötesdeltagarna, när mötena genomförts för att säkerställa att de förändringar som sker i sista minuten kommer alla till del. Varm välkommen till årets samråd! KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING Ann-Charlotte Stenkil Styrelsens ordförande Tomas Werngren Verkställande direktör PS Alla som har anmält sig till något av våra medlemssamråd ska nu ha fått ett e- postmeddelande med en bekräftelse på deltagaranmälan. Har du inte fått det, vill vi be dig att kontakta Birgitta Palmborg, e-post: så att eventuella felaktigheter kan rättas till. Birgitta kan även hjälpa till om någon medlem önskar göra en sen anmälan av ytterligare någon deltagare DS Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: Styrelsens säte: Örebro Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: Styrelsens säte: Örebro Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: Styrelsens säte: Örebro Postadress: Box 124, Örebro Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 Tel: Fax: E-post: Internet:

2 Varmt välkommen till årets medlemssamråd. Snart är det dags för 2014 års medlemssamråd. Samråden är en viktig kanal för ägarkretsen och det är här vi möts för information, inspiration och goda samtal. Inbjudna att delta är förtroendevalda och ledande tjänstemän i våra ägarkommuner och ägarlandsting. Agendan för 2014, som finns på nästa sida, handlar inte enbart om en framåtblick utan tittar också tillbaka på året som gått. Omvärlden förändras ständigt och vi kommer bland annat att prata om hur kommunsektorn och Kommuninvest påverkas av detta. Ledamöterna i föreningsstyrelsens arbetsutskott är verksamma under turnén tillsammans med tjänstemän inom Kommuninvest. De kommer att turas om att delta på mötena och mer information om medverkande personer finns på nästa sida. Vid mötena deltar också andra ledamöter från föreningsstyrelsen. Vi hoppas att du som läser den här inbjudan hittar en mötesplats och en tid som passar dig. Välkommen med din anmälan, på senast den 16 december. Platser och datum MALMÖ Tisdagen den 14 januari Scandic Hotel, St. Jörgen SOLLEFTEÅ Tisdagen den 14 januari Hotell Hallstaberget HALMSTAD Onsdagen den 15 januari Scandic Hallandia SKELLEFTEÅ Onsdagen den 15 januari Stadshuset KS-sammanträdesrum nr 301 HAPARANDA Torsdagen den 16 januari Kommunhuset KF-salen Sandskär KARLSTAD Tisdagen den 21 januari Karlstad Congress Culture Centre NORRKÖPING Tisdagen den 21 januari Elite Grand Hotel VÄNERSBORG Onsdagen den 22 januari Kommunhuset Sammanträdesrum 225 VIMMERBY Onsdagen den 22 januari Astrid Lindgrens Näs GÖTEBORG Torsdagen den 23 januari Scandic Crown VÄXJÖ Torsdagen den 23 januari Kommunhuset Kronobergsrummet STOCKHOLM Tisdagen den 28 januari Nordic Sea Hotel VÄSTERÅS Onsdagen den 29 januari Landstingshuset Ingång 4, Silvergruvan ÖREBRO Torsdagen den 30 januari Rådhuset, Sessionssalen MORA Tisdagen den 4 februari Kommunhuset KS-salen JÖNKÖPING Onsdagen den 5 februari Rådhuset, Galleriet GÄVLE Onsdagen den 5 februari Stadshuset, KS-salen ARLANDA Torsdagen den 6 februari Radison Blu Sky City Hotel Adresser till lokalerna finns på (Med reservation för ändringar)

3 11.30 Registrering Lunch Program På programmet: Välkomsthälsning och en kort presentation av värdkommunen Aktuellt om Kommuninvest Rapport om ekonomi och annan utveckling Omvärld Kommunsektorns finansieringsvillkor förändras - hur påverkas kommunsektorn och Kommuninvest. Kommuninvests framtid Framtidsfrågor i fokus som exempelvis kapitalisering. Föreningsstämman, 10 april 2014 Genomgång av viktiga stämmoärenden Slut för dagen (Eventuella avvikelser kan förekomma) VÄNERSBORG GÖTEBORG HALMSTAD MALMÖ MORA KARLSTAD GÄVLE JÖNÖPING VÄXJÖ SKELLEFTEÅ SOLLEFTEÅ VÄSTERÅS ÖREBRO HAPPARANDA ARLANDA STOCKHOLM NORRKÖPING VIMMERBY medverkande personer Ann-Charlotte Stenkil, ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening. Alf Egnerfors, vice ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening. Ewa-May Karlsson, ledamot av arbetsutskottet i Kommuninvest ekonomisk förening. Margreth Johnsson, ledamot av arbetsutskottet i Kommuninvest ekonomisk förening. Tomas Werngren, vd i Kommuninvest. Maria Viimne, vice vd i Kommuninvest. Thomas Åkelius, föreningsstyrelsens sekreterare Vid eventuella frågor kontakta Thomas Åkelius, ,

4 Sida 1/8 Förslag till stadgeändringar om kapitaluppbyggnaden och insatskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening Efter finanskrisen har EU:s regelverk skärpts för att göra kreditmarknaden mindre känslig för kommande kriser. De nya reglerna påverkar alla banker och kreditinstitut även Kommuninvest och innebär att Kommuninvests egna kapital måste ökas. På föreningsstämman i april ska vi ta ställning till förslag om stadgeändringar som möjliggör förnyade former för denna kapitaluppbyggnad. Medlemssamråden under januari och februari ger samtliga medlemmar möjlighet att diskutera de förslag som tagits fram. Kommuninvest-koncernen har tidigare kunnat hålla sig med ett relativt lågt eget kapital, eftersom bolaget kunnat stödja sig på det solidariska borgensåtagandet mellan medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening. Men i och med införandet av de nya EU-reglerna måste det egna kapitalet öka betydligt. Det nya kravet: Bruttosoliditet Avgörande för Kommuninvests del är det nya reglerna om att banker och kreditinstitut måste upprätthålla en större andel eget kapital i förhållande till de genomsnittliga totala tillgångarna. Kvoten kallas bruttosoliditet (på engelska: leverage ratio). Kravet på att klara en viss minsta bruttosoliditetsgrad blir verklighet när det nya regelverket Basel III införs som en tvingande EU-författning. Basel III har utvecklats av Baselkommittén, som består av företrädare för centralbanker från världens ledande ekonomier, för att öka stabiliteten på den internationella finansmarknaden. Det nya regelverket syftar till att göra banker och kreditinstitut mer motståndskraftiga mot ekonomiska kriser, framför allt genom att öka deras kapitalbuffertar. Det nya regelverket föreskriver också högre kvalitetskrav på vad som får räknas in i kapitalbasen. I Sverige omfattas alla banker av de nya reglerna, liksom kreditinstitut som Kommuninvest. Reglerna införs stegvis från 2013, för att vara fullt införda 1 januari Exakt vilken bruttosoliditetsnivå som kommer att krävas av Kommuninvest är ännu inte beslutat. Tidigare har diskuterats antingen en fast nivå på 3 procent för samtliga institut, eller ett spann mellan 1,5 4,5 procent, beroende på hur riskfylld verksamheten anses vara. Kommuninvest, vars verksamhet är inriktad på trygg utlåning till den svenska kommunsektorn, skulle sannolikt få ett lägre krav på bruttosoliditet om den senare modellen väljs. Senast vid utgången av 2016 ska EU-kommissionen besluta om den slutliga utformningen av regelverket. Oavsett vilken procentsats som väljs måste kapitaluppbyggnaden vara genomförd före 1 januari Kapitaluppbyggnad genom återbäringen Målsättningen är att Kommuninvests kapitaluppbyggnad i första hand sker enligt nuvarande modell, genom att Kommuninvest tar ut högre marginaler på lånen och därigenom förbättrar resultatet. Det ökade resultatet återförs till medlemmarna genom en återbäringsmodell, och återinvesteras därefter i Kommuninvest som nytt kapital. Modellen för återbäringen är framtagen för att se till att medlemskommunernas innehav i Kommuninvest ekonomisk förening rättvist speglar den värdetillväxt som skett i Kommuninvest i Sverige AB. Under tiden som kapitaluppbyggnaden pågår är därför lånemarginalerna något högre än vanligt. Det är dock viktigt att komma ihåg att pengarna stannar i bolaget och att varje medlems andel i föreningen successivt blir mer och mer värd.

5 Sida 2/8 När kapitaluppbyggnaden väl är genomförd kan medlemmarna, om årsstämman så beslutar, behålla hela återbäringen. Utvecklad modell för kapitaluppbyggnad Under 2013 har föreningsstyrelsen arbetat med att vidareutveckla formerna för att förstärka Kommuninvests egna kapital. Syftet är att säkerställa att Kommuninvest har en långsiktigt hållbar kapitalbas som kan uppfylla de krav som kan förväntas ställas i framtida kända regelverk. Styrelsen vill också bygga ett rättvist och jämlikt system för medlemsinsatser, samtidigt som man skapar flera olika vägar för den enskilda medlemmens bidrag till kapitaluppbyggnaden. Därigenom kan varje medlem medverka till kapitaliseringen på det sätt som passar just dem bäst. Förslaget innehåller också en öppning för att kunna hantera en situation då ytterligare kapital behövs för att kapitalisera Kommuninvest, på grund av en oförutsedd händelse eller regeländring. Den fortsatta processen Framförhållning och krav på förankring i viktiga frågor är en naturlig konsekvens av Kommuninvests medlemsmodell. Dessutom kräver förändringar av stadgarna beslut vid två på varandra följande stämmor för att vinna laga kraft. Detta innebär att det finns gott om tid att i lugn och ro diskutera frågorna även efter det första stämmobeslutet Det definitiva beslutet fattas först våren Förslagen som ska diskuteras under kommande medlemssamråd presenteras mer ingående på kommande sidor: Sid 3. Reformerat system för medlemsinsatser Sid 5. Nya former för kapitaluppbyggnad Sid 6. Nuvarande förlagslån ersätts med ett nytt Sid 7. Ökad kapacitet vid oförutsedda händelser så kan kapitalet snabbt förstärkas Sid 8. Sammanfattning huvudpunkterna i föreningsstyrelsens förslag

6 Sida 3/8 Reformerat system för medlemsinsatser Förslaget innebär att medlemsinsatsernas miniminivå höjs för nya medlemmar från 2014, för befintliga medlemmar från Samtidigt införs en övre nivå för medlemsinsatsen och en omräkning av insatsen vart tionde år med hänsyn till befolkningsförändringar. Insatskapital är den viktigaste formen för kapitalisering av Kommuninvest som finansiell företagsgrupp det har den högsta kvalitetsnivån och bildar enligt den finansiella lagstiftningen kärnan i den så kallade kapitalbasen. Insatskapitalet i föreningen uppgår för närvarande till 1,36 mdkr fördelat på 278 medlemmar. Medlemskommunernas insats uppgår till mellan 33,23 kr och 645,91kr per invånare. För landstingsmedlemmarna varierar medlemsinsatsen mellan 11,14 kr och 32,63 kr per invånare. Storleken på medlemsinsatsen beror på när man blev medlem, hur länge man varit medlem och i vilken utsträckning man använt Kommuninvest tjänster och därmed fått återbäring. Det är rimligt och rättvist att storleken på det obligatoriska insatskapitalet på sikt fördelas jämnt mellan likartade medlemmar, med samma belopp per invånare. Ny undre gräns Den nya inträdesnivån för en kommunmedlem föreslås bli 200 kronor per invånare för kommuner med under invånare och med en avtrappning för invånarantal därutöver, precis som idag. För landsting föreslås inträdesinsatsen bli 40 kronor per invånare. Den nya miniminivån föreslås gälla för nya medlemmar från och med De befintliga medlemmarna ska ha uppnått den nya miniminivån först från 2018 när de nya legala minimireglerna för Kommuninvestgruppens kapital ska vara uppfyllda. De flesta medlemmar förväntas automatiskt klara miniminivån med stöd av nuvarande system för återbäring och årlig insats. Övre nivå skapar alternativ Det är angeläget att stadgarna tydliggör vilken övre insatsnivå en enskild medlem ska uppnå på lång sikt. Då får medlemmen större klarhet i vilka skyldigheter medlemskapet för med sig. Föreningen får en säkrare grund för att bygga upp det kapital som behövs i verksamheten. Med en övre insatsnivå blir det möjligt för föreningen att erbjuda alternativa sätt att fullgöra kravet på insats för den enskilde medlemmen. Detta har efterfrågats av flera medlemmar. Ingen tidpunkt för när den övre nivån ska ha uppnåtts anges i stadgarna. Avsikten är att den övre insatsnivån ska räcka även för det långsiktiga kapitalbehovet när samtliga kommuner antas vara medlemmar. När detta skrivs har något förslag om vilket belopp som bli den övre nivån ännu inte fastställts. I det förslag till nya stadgar som kommer att läggas fram för beslut vid stämman kommer beloppet per invånare att anges. Incitament för att bidra till kapitalförstärkningen Föreningsstyrelsens förslag innebär att medlemmar som snabbt bygger upp föreningens kapital ska ha följande fördelar:

7 Sida 4/8 När en viss andel av den övre insatsnivån har uppnåtts ska medlemmen slippa en del av kravet på årlig insats och därmed kunna redovisa motsvarande del av återbäringen som intäkt i resultaträkningen. I takt med ett ökat bidrag till kapitaluppbyggnaden kan bolagets styrelse fatta beslut om att medlemmen få sänkt ränta på lån från Kommuninvest. Omräkning för befolkningsförändringar Medlemsinsatsen i Kommuninvest ekonomisk förening uttrycks som ett belopp per invånare. Trots de stora befolkningsförändringar som skett de senaste årtiondena har hittills inga justeringar av insatskapitalet gjorts för befolkningsförändringar efter beviljat medlemskap. Flera medlemmar har framfört önskemål om att föreningens krav på insats bättre ska följa förändringar i invånarantal. Framöver föreslås befolkningsförändringar påverka kravet på insatskapital. Från och med det år då medlemmen uppnått den övre nivån för insats ska den faktiska insatsnivån per invånare mätas vart tionde år och justeras om den är högre eller lägre än den övre insatsnivån per invånare. Förslaget om reformerat system för medlemsinsatser i korthet Höjd inträdesinsats för nya medlemmar från 2014 Höjd inträdesinsats för befintliga medlemmar från Reducerad medlemsinsats för stora kommuner respektive landsting, enligt nuvarande modell. Incitament till de medlemmar som bidrar med en snabbare kapitaluppbyggnad. En övre insatsnivå per invånare anges eller definieras i stadgarna. Justering för befolkningsförändringar görs vart tionde år.

8 Sida 5/8 Nya former för kapitaluppbyggnad För att ge föreningen fler alternativa former för kapitalisering föreslås att två nya kapitaliseringsformer införs: överinsats och förlagsinsats. Investerarkretsen begränsas till medlemmar eller till medlemmarna närstående organisation eller juridisk person. Vilka alternativ som slutligen kommer att användas och i vilken utsträckning, beslutas vid senare tillfälle. Först kring årsskiftet 2016/2017 kommer EU att fastställa vilket minimikrav som ska gälla för bruttosoliditetsgraden, samt om kravet blir differentierat eller enhetligt. Den osäkerhet som råder, liksom det snabba införandet av de nya reglerna när beslutet väl tagits, gör att Kommuninvest behöver ha beredskap för att kunna utöka kapitalbasen med andra kapitalformer än enbart insatskapital. Förslaget är att genomföra stadgeändringar som medger kompletterande kapitalisering från såväl medlemmar som icke-medlemmar. De nya formerna följer nedan. Frivilliga överinsatser En möjlighet för de medlemmar som så önskar att delta med ett större kapital än vad som formellt krävs. Ränta kan utgå på placeringen. Erbjudandet kan endast riktas till föreningens medlemmar. Om medlemmen vill få tillbaka överinsatsen, kan den sägas upp för återbetalning efter viss tid. Frivilliga överinsatser kan användas för att erbjuda medlemmarna en intressant placeringsmöjlighet som också är värdefull för föreningen. Förlagsinsatser Förlagsinsats har tillkommit i lagstiftningen för att underlätta kapitaluppbyggnaden i ekonomiska föreningar. Instrumentet kan erbjudas andra investerare än medlemmarna själva och berättigar till utdelning men inte ränta. Formen är föreningsrättsligt frivillig vilket innebär att medlemmarna kan erbjudas, men inte åläggas, att investera i instrumentet. Föreningen kan vidare avgränsa vem som får förvärva förlagsinsatserna. Enligt förslaget bör investerarkretsen begränsas till medlemmarna och organisationer/juridiska personer som kan betraktas som närstående till medlemmarna, exempelvis: Juridisk person som ägs eller kontrolleras av medlem/-ar och som enligt stadgarna får utnyttja Kommuninvests tjänster Organisation som företräder kommuner och landsting/regioner och som ägs eller kontrolleras av dessa Kommuner och landsting/regioner som inte är medlemmar Juridisk person som ägs eller kontrolleras av kommuner och landsting/regioner och som, om de var medlemmar, skulle få använda Kommuninvests tjänster. Staten. Föreningens styrelse bör enligt förslaget få rätt att definiera vilka som är att betrakta som närstående och därför får förvärva förlagsinsatser. Förslaget om nya former för kapitaluppbyggnad i korthet Inför möjlighet att kapitalisera föreningen via två nya kapitaliseringsformer: - Frivillig överinsats, som endast kan endast erbjudas medlemmarna - Förlagsinsats, som kan erbjudas medlemmar samt närstående

9 Sida 6/8 Nuvarande förlagslån ersätts med nytt För att uppfylla nya regelkrav emitteras ett nytt förlagslån, som ersätter det befintliga lånet. År 2010 emitterade Kommuninvest ekonomisk förening ett 30-årigt förlagslån på totalt 1 mdkr till föreningens dåvarande medlemmar. Föreningen vidareutlånade hela lånebeloppet till kreditmarknadsbolaget i form av ett formellt evigt förlagslån. Sedan dess har Finansinspektionen beslutat klassificera Kommuninvest som en finansiell företagsgrupp. Kapitaltäckningskravet räknas numera på koncernen, i stället för på bolaget. Det har gjort att det tidsbegränsade lånet från medlemmarna till föreningen inte får räknas med i kapitalbasen i samma omfattning som tidigare. Till detta kommer nya EU-regelverk som bland annat syftar till att förbättra kreditinstitutens kapitalkvalitet. Det nya regelverket innebär att förlagslån måste uppfylla flera nya grundläggande kriterier för att få inräknas i kapitalbasen. Dessutom sänks den andel av kapitalbasen som får utgöras av förlagslån. Förslaget om nytt förlagslån i korthet Kommuninvest ekonomisk förening emitterar ett nytt evigt förlagslån enligt nya regelkrav. Nuvarande förlagslån återbetalas. Det nya förlagslånet föreslås vara större än det gamla så att det är stort nog för att tillgodose intresset från tidigare långivare och de medlemmar som tillkommit sedan 2010 års emission.

10 Sida 7/8 Ökad kapacitet vid oförutsedda händelser så kan kapitalet snabbt förstärkas Stadgarna föreslås reglera hur föreningens kapitalisering inom rimliga gränser snabbt kan förstärkas om minimikraven på kapital riskerar brytas. För att upprätthålla god finansiell beredskap bör föreningens stadgar innehålla en lösning för snabb kapitalanskaffning vid kris. En slags försäkringslösning som helst inte ska användas, men som kan bli nödvändig på grund av en regeländring, ett myndighetsbeslut eller en större oförutsägbar förlust i affärsverksamheten. Genom att etablera en kapacitet för att kunna bemöta oförutsedda händelser försäkrar sig föreningen om en möjlighet att rimligt snabbt kunna ta in extra kapital om det behövs. Alternativet är att ta in kapitalet i förväg, som en buffert. En sådan försäkring skaffar sig föreningen om de nya stadgarna utformas så att det räcker med att en ordinarie eller extra föreningsstämma kan besluta om att medlemmarna, under vissa förutsättningar, kan avkrävas att omgående inbetala en viss del av sina stadgeenliga insatsskyldigheter. I normalfallet förutsätter en ökad medlemsinsats, utöver vad som angivits i stadgarna, stadgeändringsbeslut vid två på varandra följande stämmor och därefter registrering hos Bolagsverket. Övre insatsnivån är maxtaket Möjligheten att i en nödsituation öka föreningens kapital föreslås begränsas av den övre insatsnivå som beskrivs på sid 3. Detta innebär att de medlemmar som har satt in lägst insatskapital även blir de som får stå för de största delarna av kapaciteten att hantera en nödsituation. Det extra kapitalbelopp som medlemmarna måste betala in, fördelas mellan medlemmarna så att alla bidragande medlemmars samlade insats blir lika hög i kronor per invånare. Medlemmar som redan fullgjort en så stor del av sin insatsskyldighet att deras samlade insats överstiger den övre insatsnivån eller de bidragande medlemmarnas samlade insats i kronor per invånare, behöver inte delta i den extra kapitaliseringen. Om föreningens behov av kapital mot all förmodan skulle komma att överstiga den övre insatsnivån behöver medlemmarna få möjlighet att i grunden ompröva sitt eget medlemskap och organisationens framtid. En sådan situation skulle kunna uppkomma om EU fastställde ett extremt högt minimikrav på kapital i framtiden. Förslaget om snabb förstärkning av kapitaliseringen i korthet Föreningens stadgar utformas så att föreningen har rätt att påkalla inbetalning av insatskapital upp till den övre nivån för medlemsinsats, om så krävs för att täcka föreningens behov av kapital.

11 Sida 8/8 Sammanfattning huvudpunkterna i föreningsstyrelsens förslag Ett rättvist och jämlikt system för medlemsinsatser skapas. Föreningen säkerställer att den långsiktiga kapitaliseringen kan tillmötesgå kraven som ställs i kända framtida regelverk. Medlemmarna får möjlighet att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest på det sätt som passar dem. Medlem som väljer att bidra med sin del av Kommuninvests förväntade kapitalbehov redan nu kan erhålla lägre upplåningskostnader och får möjlighet att intäktsföra framtida återbäring. Med en större kapitalbas minskar risken för att medlemmarnas solidariska borgensåtagande ska tas i anspråk.

12 Sida 1/10 Bilaga Ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB Detta direktiv har fastställts på Kommuninvests stämmor den??????????. Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: Styrelsens säte: Örebro Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: Styrelsens säte: Örebro Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: Styrelsens säte: Örebro Postadress: Box 124, Örebro Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 Tel: Fax: E-post: Internet:

13 Sida 2/10 Ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB 1. Inledning I detta ägardirektiv formuleras ramarna för den verksamhet som Kommuninvest ekonomisk förening nedan kallad Föreningen uppdragit åt styrelsen i sitt helägda dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB nedan kallat Bolaget att ansvara för. Föreningens styrelse ansvarar för att ett förslag till ägardirektiv utarbetas varje år. Som ett led i beredningen av direktivförslaget ges bolagets styrelse tillfälle att yttra sig över förslaget. Förslaget föreläggs föreningsstämman som fastställer det och uppdrar till föreningens representant vid den ordinarie årsstämman i Bolaget att besluta att det fastställda direktivet skall tillämpas i bolaget. Direktivet omfattar även den verksamhet som Bolaget bedriver inom ramen för företag som Bolaget självt kontrollerar. Utöver den reglering som ägardirektivet utgör, finns en rad lagar, förordningar mm som riksdagen eller olika myndigheter fastställt för finansiell verksamhet och som Bolaget har att verka inom. Direktivets riktlinjer avser att reglera vissa områden där samhället inte tillhandahåller handlingsregler eller att - inom ramen för externa normer - precisera hur verksamheten i Kommuninvest ska ordnas. Referenser till de externa reglerna görs endast undantagsvis för att förenkla direktivtexten eller för att definiera begrepp. 2. Uppdrag Kommuninvests roll som samhällsnyttig kommungäld beskrivs i den av Föreningen fastställda visionen och verksamhetsidén. Bolaget ska inom koncernen verka för att den förverkligas. Bolaget ska regelbundet låta utvärdera hur nöjda kunderna är med verksamheten. 3. Bolagets service till föreningen Bolaget skall tillhandahålla Föreningen följande tjänster: - sekreterarfunktion, - framtagande av beslutsunderlag, - medlemsrekrytering, beredning av ansökningar och uppföljning i medlemsfrågor, - ekonomisk redovisning och administration i övrigt,

14 Sida 3/10 - handha föreningens likvida medel 1, motta betalningar för föreningens räkning och ombesörja att de utbetalningar som beordras av föreningen verkställs, - bereda Föreningsstyrelsens ställningstaganden i arbetet med att förbättra de allmänna villkoren för den kommunala sektorns finansieringsverksamhet samt - produktion av medlemstidningen Dialog och koordinering och arrangerande av föreningens evenemang. 4. Ekonomiskt resultat Bolagets resultat skall över tiden minst ha en sådan storlek att kapitalbasen 2 ökar i takt med balansräkningens tillväxt och på längre sikt når en sådan nivå, att det förlagslån som föreningen lämnat till bolaget, kan återbetalas och ersättas med nytt aktiekapital i bolaget. Därutöver skall bolagets resultat täcka föreningens verksamhetskostnad i den mån Föreningens egna intäkter inte förslår. Det resultatkrav som anges i första stycket skall i allt väsentligt, uppnås genom en tillräckligt god marginal i den ordinarie utlåningsverksamheten samt genom god kostnadskontroll. 5. Konsolidering Bolagets styrelse har inte rätt att, utan Föreningsstyrelsens godkännande, underskrida följande kapitalbas uttryckt i procent av balansräkningens storlek vid respektive års utgång År % , , , , ,50 Beräkningen för respektive år bygger på nu gällande definition av kapitalbas 3. 1 I avräkning på bolagets konton eller placerat i sådana instrument och volymer som är tillåtna för bolaget. 2 Kapitalbasökningen sker genom att bolagets resultat direkt tillförs bolagets egna kapital. Det kan också ske genom att resultatet genom koncernbidrag förs över till föreningen och direkt eller indirekt genom vinstutdelning till och årliga medlemsinsatser från medlemmarna används för att förvärva nya aktier i bolaget. 3 Vid denna interna beräkning av kapitalbasen, får dock det belopp i form av tänkt ny årsinsats i Kommuninvest ekonomisk förening som under det första halvåret efter räkenskapsårets utgång - planeras användas för utökning av Bolagets kapital inräknas, även om kapitalutökningen ännu inte skett enligt den legala definitionen.

15 Sida 4/10 6. Kreditgivning 6.1 Förmåga att försörja sektorn med krediter Bolaget skall söka säkerställa att medlemmarnas behov av finansiering kan tillgodoses. Bolagets likviditetsreserver skall anpassas till detta. I avsnitt 7 anges en miniminivå för likviditeten. 6.2 Kreditprövning vid utlåning Utgångspunkten är att Bolaget ska bevilja medlemmarna och deras företag deras normala behov av krediter. Kreditgivningen ska ske inom ramen för den kommunala kompetensen. Låneändamål som beslutats av fullmäktigeförsamling ska anses vara kompetensenlig och sund. Utlåning skall ske inom ramen för en av bolaget fastställd koncernlimit. Den ska omfatta medlemmen och de företag som kontrolleras och garanteras av medlemmen. Bolaget ska ha en modell för analys av medlemmarnas och företagens finansiella situation och en policy för kreditgivning. De skall baseras på grundprincipen att en exponering mot en svensk kommun ges samma riskvikt som en exponering mot svenska staten. Modellen och policyn ska baseras på de riktlinjer som beskrivs i bilaga till detta direktiv. När Bolagets styrelse beslutar om ändringar i modellen eller policyn ska detta rapporteras i enlighet med avsnitt Villkor i utlåningsverksamheten Utgångspunkten är att bolaget vid varje tidpunkt skall erbjuda kunderna lån till likvärdiga villkor, dock får prissättningen differentieras när så är motiverat ur marknadssynpunkt, medlemmens bidrag till föreningens kapitalisering eller beror på skillnader i bolagets kostnader för olika lån. 7. Risker 7.1 Grundläggande syn på risk Bolaget får inte bedriva sådana verksamheter som innebär att risknivån överstiger vad som hade varit tillåtet risktagande för en kommun eller ett landsting enligt kommunallagen. Bolagets risker ska vara små och får inte i något fall vara större än nödvändigt för att uppnå syftet med verksamheten och tillämpningen av dessa ägardirektiv. Den totala risknivån får inte äventyra Bolagets finansiella situation.

16 Sida 5/ Total risknivå i Bolaget Bolagets styrelse har inte rätt att, utan Föreningsstyrelsens godkännande, underskrida en kapitaltäckningskvot på 2, Specifikt om enskilda riskområden Kreditrisk Bolaget får inte ingå avtal med motparter som har en riskvikt som överstiger 20 % riskvikt enligt lag om kapitaltäckning och stora exponeringar. Ändras befintlig motparts riskvikt, så att dess riskvikt kommit att överstiga denna nivå, ska rapportering ske enligt avsnitt Likviditetsrisk Bolagets styrelse har ej rätt att, utan Föreningsstyrelsens godkännande, underskrida en likviditetskvot (LCR) på 1,1. 8. Riktlinjer för löner och ersättningar 8.1 Löner Bolaget ska ha en dokumenterad lönepolicy omfattande alla anställda i Bolaget, förutom VD, vice VD och övriga medlemmar i verkställande ledningen. Bolaget ska tillämpa marknadsmässiga löner, dock inte vara löneledande. Löneersättningen ska bestå av fast lön och ha sin grund i utförda prestationer med beaktande av verksamhetens utveckling och finansiella mål. 8.2 Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören m.fl. Bolagets styrelse skall inom ramen för Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för VD, vice VD och övriga medlemmar i verkställande ledningen som framgår av bilaga till detta direktiv, besluta om ersättningar och övriga anställningsvillkor för dessa befattningshavare. Vad gäller anställning och entledigande av VD och vice VD skall Bolagets styrelse samråda med Föreningens styrelse innan Bolaget beslutar i ärendet. 4 Beräknat enligt IKU Intern kapitalutvärdering (pelare I och II) enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse. Kapitalbasen beräknad inklusive förlagslån från föreningen till bolaget. Angiven kvot motsvarar en kapitaltäckningsgrad på 20,80 procent. Vid denna interna beräkning av kapitalbasen, får dock det belopp i form av tänkt ny årsinsats i Kommuninvest ekonomisk förening som under det första halvåret efter räkenskapsårets utgång - planeras användas för utökning av Bolagets kapital inräknas, även om kapitalutökningen ännu inte skett enligt den legala definitionen.

FÖRENINGSSTÄMMA 2015

FÖRENINGSSTÄMMA 2015 Svenska kommuner och landsting i samverkan 2015-03-30 1 (2) Kommuninvest Ekonomisk förening Medlemmarna FÖRENINGSSTÄMMA 2015 Kallelse Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie

Läs mer

Ärende 20. Särskild kapitalinsats till Kommuninvest i Sverige AB

Ärende 20. Särskild kapitalinsats till Kommuninvest i Sverige AB Ärende 20 Särskild kapitalinsats till Kommuninvest i Sverige AB Tjänsteskrivelse 1 (4) 2015-07-06 KS 2014.0374 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Särskild medlemsinsats till Kommuninvest

Läs mer

Kommuninvest. ekonomisk förening Årsredovisning

Kommuninvest. ekonomisk förening Årsredovisning Kommuninvest 2013 ekonomisk förening Årsredovisning Inledning Kommuninvest i korthet 2 Om Kommuninvest 4 Ordförande har ordet 6 VD har ordet 7 Förvaltningsberättelser Förvaltningsberättelse Koncernen Kommunal

Läs mer

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 8 Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening Från Kommuninvest ekonomisk förening

Läs mer

OBS! Handlingen sparas och medtages till KS och KF! Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8.

OBS! Handlingen sparas och medtages till KS och KF! Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum 2010-02-15 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Ärenden till

Läs mer

kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning

kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning Innehåll Ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening:»samarbete med starkt medlemsstöd» 1 Ordförande i Kommuninvest i Sverige AB:»Stabilitet och riskkontroll

Läs mer

dialog Rekordintresse för medlemssamråden!

dialog Rekordintresse för medlemssamråden! dialog En tidning från Kommuninvest Nr 1 2010 www.kommuninvest.se Rekordintresse för medlemssamråden! Årets medlemssamråd lockade fler än 400 besökare. Göran Mattsson, sekreterare i föreningen är mest

Läs mer

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Medlemssamråden uppskattas. De skapar dialog. Ann-Charlotte Stenkil, ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening var en av de förtroendevalda

Läs mer

Kommuninvest Årsredovisning

Kommuninvest Årsredovisning 2013 Kommuninvest Årsredovisning Inledning Kommuninvest i korthet 2 Om Kommuninvest 4 Ordförande har ordet 6 VD har ordet 8 Förvaltningsberättelse Kommunal lånefinansiering 10 Utlåning 11 Upplåning 13

Läs mer

Morgondagens arbetskraft

Morgondagens arbetskraft Nr 3 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Morgondagens arbetskraft Samtal med Peter Norman, finansmarknadsminister Anette Åkesson, ordförande i valberedningen för Kommuninvest ekonomisk

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011 kommuninvest 25 år Nr 1 / 2011 M E D K U N S K A P O C H I N S P I R AT I O N F R Å N K O M M U N I N V E S T I Japan uppskattar man lågriskemittenter som ser långsiktigt på sin närvaro Kanichiro Hirata,

Läs mer

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest.

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest. u~~~~ Bilaga KS 2011/162/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Inledning Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 april 20 Il beslutat

Läs mer

befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden

befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 16 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2014 Detta förslag har upprättats av

Läs mer

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-09-20 FALKENBERG 290 Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Mer information om fast ersättning finns i not K 13 i bankens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.

Mer information om fast ersättning finns i not K 13 i bankens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret. Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 15 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2015 Detta förslag har upprättats av

Läs mer

dialog Ny upphandlingsmodell för kapitalförvaltningstjänster Samtal med Mattias Olsson, finanschef på Landstinget i Jönköpings län.

dialog Ny upphandlingsmodell för kapitalförvaltningstjänster Samtal med Mattias Olsson, finanschef på Landstinget i Jönköpings län. dialog En tidning från Kommuninvest Nr 4 2010 www.kommuninvest.se Mattias Olsson, finanschef Jönköpings läns landsting Ny upphandlingsmodell för kapitalförvaltningstjänster Samtal med Mattias Olsson, finanschef

Läs mer

5 FRÅGOR OM RISKER I UPPLÅNINGEN

5 FRÅGOR OM RISKER I UPPLÅNINGEN EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #1 2014 Askersund DÄR ALLT BÖRJADE Kapitaluppbyggnaden SÅ NÅR VI MÅLET Växtkraft SÖDERTÄLJE SATSAR 5 FRÅGOR OM RISKER I UPPLÅNINGEN Skuldexperten KERSTIN HESSIUS ANSER ATT

Läs mer

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 År sr edovi sni ng JAKMedl emsbank 2008 JAK Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 Förvaltningsberättelse... 3 Fem år i sammandrag... 5 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11 Kassaflödesanalys... 12 Noter

Läs mer

MEDLEMSSAMRÅD. Aktuellt om Kommuninvest

MEDLEMSSAMRÅD. Aktuellt om Kommuninvest Medlemssamråd 2014 MEDLEMSSAMRÅD Aktuellt om Kommuninvest Kommuninvests vision (P) Kommuninvest skall vara världens bästa organisation för kommunal finansförvaltning. Vi finansierar de svenska lokala och

Läs mer

i Ekonomiska Föreningar

i Ekonomiska Föreningar Kapitalförsörjning i Ekonomiska Föreningar Dalarna Gävleborg Värmland 2 Inledning Inom ramarna för regionalfondsprojektet Entrécoop II Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt har en del av projektets

Läs mer

LANDSHYPOTEK INfOrmATION Om KAPITALTäcKNINg OcH riskhantering 2012 BASELrEgELvErKETS PELArE 3

LANDSHYPOTEK INfOrmATION Om KAPITALTäcKNINg OcH riskhantering 2012 BASELrEgELvErKETS PELArE 3 LANDSHYPOTEK Information om kapitaltäckning och riskhantering 2012 Baselregelverkets Pelare 3 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1. Inledning och syfte 1 1.2. Basel 2 och Basel 2,5 1 1.3. Framtiden

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Lagrådsremiss. Införande av stabilitetsavgift. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Införande av stabilitetsavgift. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Införande av stabilitetsavgift Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 16 april 2009 Mats Odell Sonja Daltung (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Risk och kapitaltäckning 2008

Risk och kapitaltäckning 2008 Risk och kapitaltäckning 2008 Swedbank Risk och kapitaltäckning 2008 Kapitel Innehåll 1 Inledning 2 Kapitalbas och kapitalkrav 7 Risk 9 Kreditrisker 17 Operativa risker, compliance och motverkande av penningtvätt

Läs mer

Föreningsstyrningsrapport. Ekobankens kontor i Järna, söder om Södertälje.

Föreningsstyrningsrapport. Ekobankens kontor i Järna, söder om Södertälje. Föreningsstyrningsrapport Ekobankens kontor i Järna, söder om Södertälje. Föreningsstyrningsrapporten motsvarar Bolagsstyrningsrapport för aktiebolag och har som syfte att skapa goda förutsättningar för

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer