Delegationsförteckning Sociala Myndighetsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsförteckning Sociala Myndighetsnämnden"

Transkript

1 Delegationsförteckning Sociala Myndighetsnämnden Beslutad av sociala myndighetsnämnden Reviderad SMN 176; ver2 Reviderad SMN 112; ver2

2 U N D E R R U B R I K Delegationsförteckning, Sociala Myndighetsnämnden Finspångs kommun Finspång Telefon Fax E-post: Webbplats:

3 Innehåll Beslutanderätt enligt lag (s.k. kompletterande beslutanderätt) 1 Individ- och Familjeomsorg 3 Vård enligt LVU 17 Vård av missbrukare enligt LVM 20 Föräldrabalken, FB 22 Omsorg om äldre och funktionshindrade samt Hälso- och sjukvård. 27 Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 30 Offentlighets- och sekretesslag, OSL 36 Överklaganden, Yttrande och Anmälningar mm. till domstol, åklagarmyndighet, och andra myndigheter 37 Övrigt 45 Färdtjänst 46 Riksfärdtjänst 47 Förklaring förkortningar 48 Förklaring delegat 49 Bilaga: Förteckning personal socialjour 50 I

4 För beslut/yttranden/åtgärder som inte finns med i denna förteckning, är Sociala myndighetsnämnden beslutsfattare. Nr Ärende Lagrum Beslutande Anmärkning 1 Beslutanderätt enligt lag (s.k. kompletterande beslutanderätt) 1.1 Beslut om omedelbart omhändertagande av ungdom under 20 år 1.2 Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas under vårdtiden 6 1 och 2 st. LVU Nämndens ordf., vice ordf., annan ledamot som nämnden förordnar 11 1 och 3 st. LVU Beslutanderätten får användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Besluten skall dokumenteras och skrivas under av beslutsfattaren. Muntliga beslut bör endast förekomma i sådana akuta situationer när dokumentation och underskrift inte kan avvaktas. Sådana beslut dokumenteras i efterhand. Nämnden beslutar att utse Annelie Olsson (s) till ledamot med kompletterande beslutanderätt Nämnden beslutar att utse Magnus Oweling (l) och Ritha Andersson (m) till ledamot med kompletterande beslutanderätt. 1.3 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under 11 2 och 3 st. vårdtiden LVU Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 2 st. LVU Beslut att begära polishandräckning för att genomföra läkarundersökning LVU Nämndens ordf., vice ordf., OBS! Beslutanderätten kan inte delegeras till annan ledamot.

5 Nr Ärende Lagrum Beslutande Anmärkning 1.6 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU LVU Nämndens ordf., vice ordf., annan ledamot eller tjänsteman som nämnden förordnar Nämnden att utse Annelie Olsson (s) till ledamot med kompletterande beslutanderätt. Nämnden beslutar att utse Magnus Oweling (l) och Ritha Andersson (m) till ledamot med kompletterande beslutanderätt Nämnden har beslutat delegera beslut enligt LVU till tjänstgörande enhetschef på myndighetskontoret.ifo, samt till tjänstgörande namngiven personal i socialjour enligt bilagd förteckning. 1.7 Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare 13 LVM Nämndens ordf., nämndens vice ordf., annan ledamot som nämnden förordnat Nämnden beslutar att utse Annelie Olsson (s) till ledamot med kompletterande beslutanderätt. Nämnden beslutar att utse Magnus Oweling (l) och Ritha Andersson (m) till ledamot med kompletterande beslutanderätt 2

6 2 Individ- och Familjeomsorg (Ang. överklagande, yttranden m.m. se avsnitt 9). Socialtjänstlagen m.m. 2.1 Beslut i ärenden om försörjningsstöd 4 kap. 1 SoL Chef KB Arbetsmarknadsutv.chef Ekonomisekreterare Socialjour Budgetrådgivare och administratör - med villkor om praktik eller kompetenshöjande åtgärd 4 kap. 1 SoL och 4 kap. 4 SoL - med vägrande av eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd 4 kap. 1 SoL och 4 kap. 5 SoL Chef KB Arbetsmarknadsutv.chef Ekonomisekreterare Chef KB Arbetsmarknadsutv.chef Ekonomisekreterare Alla ansökningar om bistånd skall oavsett ändamål, prövas enligt 4:1 SoL för att den enskilde skall ha möjlighet att få sin sak rättsligt prövad. I vissa fall när avslag ges enligt 4:1 kan så speciella omständigheter föreligga att socialnämnden med stöd av 4:2 beviljar bistånd. En individuell bedömning skall alltid göras i biståndsärenden. I tilldelat ärende 3

7 2.2 Beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt - enligt riktlinjer i ärenden av ej principiell karaktär 4 kap. 1 SoL Chef KB Arbetsmarknadsutv.chef Ekonomisekreterare - Beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader och utgifter i omedelbar anslutning till dödsfallet 4 kap. 2 SoL 2.3 Beslut om bistånd i form av förmedling av egna medel 4 kap. 1 SoL Chef KB Arbetsmarknadsutv.chef Arbetsmarknadsutv.chef Avslag på bistånd till begravningskostnader ges med hänvisning till 4:1 SoL. Kostnaden kan återkrävas endast om den beviljats med villkor om återbetalningsskyldighet enligt 4:2 (Se gällande rutin för handläggning av återkrav) Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 SoL Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 SoL 9 kap. 1 SoL Sociala myndighetsnämnden 9 kap. 2 SoL Chef KB Arbetsmarknadsutv.chef Avser om någon genom att lämna oriktiga uppgifter m.m. felaktigt beviljats ekonomiskt bistånd (bedrägeri) Avser förskott på social förmån och bistånd mot återkrav 4

8 2.5 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 2 SoL 9 kap. 2 2 st. SoL Sociala myndighetsnämnden Återkrav får endast ske om biståndet getts under villkor om återbetalning. (Se gällande rutin för handläggning av återkrav) - Vid brådskande ärenden som inte kan invänta Sociala myndighetsnämndens nästkommande sammanträde 6 kap. 36 KL Nämndens ordf., annan ledamot som nämnden förordnat: Annelie Olsson (s) Anna Hellerstedt (v) Magnus Oweling (l) Ritha Andersson (m) Enl 6 kap. 36 KL får en nämnd uppdra åt ordföranden eller annan utsedd ledamot besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Kan även avse förvaltningsprocessuella ärenden. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 2.6 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård i familjehem 4 kap. 1 SoL Sociala myndighetsnämnden Placeringar av barn och ungdom är så ingripande åtgärder oavsett om de ges med stöd av SoL eller LVU att de bör beslutas av utskott. - I akuta ärenden, där Sociala myndighetsnämndens beslut inte kan avvaktas 4 kap. 1 SoL 6 kap. 36 KL Nämndens ordf.,annan ledamot som nämnden förordnat: Annelie Olsson (s) Anna Hellerstedt (v) Magnus Oweling (l) Ritha Andersson (m) Beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Då utredningen är sammanställd skall den till nämnd för beslut om fortsatt vård och/eller information om annat bistånd. 5

9 2.6.1 Beslut om vilket specifikt familjehem ett barn eller ungdom skall placeras i eller omplaceras till. 6 kap. 6 SoL Sociala myndighetsnämnden Utredning av familjehemmet ska alltid ske och delges sociala myndighetsnämnden och av beslutsunderlaget ska framgå familjehemmets förutsättningar att tillgodose den enskildes behov - I akuta ärenden, där nämndens beslut inte kan avvaktas 6 kap. 6 SoL 6 kap. 36 KL Nämndens ordf.,annan ledamot som nämnden förordnat: Annelie Olsson (s) Anna Hellerstedt (v) Magnus Oweling (l) Ritha Andersson (m) Beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde Privatplacering - lämna medgivande att som privatplacering ta emot namngivet barn 6 kap 6 SoL Sociala myndighetsnämnden Vid sk privatplacering skall nämnden genomföra en tillförlitlig och noggrann utredning för att säkerställa att förhållandena i det hem placeringen ska ske är tillfredsställande. SMN beslutar om medgivande för placering av specifikt barn. - uppföljning/övervägande av privatplacering var sjätte månad 6 kap 8 SoL Sociala myndighetsnämnden Skyldighet att överväga vården avser även privata placeringar som nämnden lämnat medgivande till 6

10 2.7 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård i hem för vård eller boende 4 kap. 1 SoL Sociala myndighetsnämnden Jmf I akuta ärenden, där Sociala myndighetsnämndens beslut inte kan avvaktas 4 kap. 1 SoL Nämndens ordf., annan ledamot som nämnden förordnat: Annelie Olsson (s) Anna Hellerstedt (v) Magnus Oweling (l) Ritha Andersson (m) Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde Beslut om vilket specifikt hem för vård eller boende ett barn eller ungdom skall placeras i eller omplaceras till. Sociala myndighetsnämnden Av beslutsunderlaget skall framgå HVBhemmets förutsättningar att tillgodose den enskildes behov, samt att HVB-hemmet har giltigt tillstånd att driva verksamhet. -I akuta ärenden, där Sociala myndighetsnämndens beslut inte kan avvaktas 6 kap. 36 KL Nämndens ordf., annan ledamot som nämnden förordnat: Annelie Olsson (s) Anna Hellerstedt (v) Magnus Oweling (l) Ritha Andersson (m) Beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 2.9 Beslut att utse särskilt utsedd socialsekreterare för placerat barn. 6 kap 7 c SoL 7

11 2.10 Beslut om ekonomiskt bistånd i samband med och under placering, omplacering eller flyttning från familjehem eller hem för vård eller boende - enligt kommunens riktlinjer och max 10 % av basbeloppet 4 kap. 1 SoL 2.11 Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård eller boende eller i familjehem -I akuta ärenden med anledning av våld i nära relationer, där Sociala myndighetsnämndens beslut inte kan avvaktas 4 kap. 1 SoL Sociala myndighetsnämnden Nämndens ordf., annan ledamot som nämnden förordnat: Annelie Olsson (s) Anna Hellerstedt (v) Magnus Oweling (l) Ritha Andersson (m) Observera lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, men också kravet på individuell bedömning i biståndsärenden Avser skyddat boende i familjehem/hvb då det inte finns plats att tillgå på exempelvis kvinnohus. 8

12 Beslut om vilket specifikt hem för vård eller boende eller familjehem en vuxen skall placeras i eller omplaceras till - I akuta ärenden med anledning av våld i nära relationer, där Sociala myndighetsnämndens beslut inte kan avvaktas Sociala myndighetsnämnden Nämndens ordf., annan ledamot som nämnden förordnat: Annelie Olsson (s) Anna Hellerstedt (v) Magnus Oweling (l) Ritha Andersson (m) Utredning av familjehemmet ska alltid ske och delges sociala myndighetsnämnden. Av beslutsunderlaget ska framgå familjehemmets eller HVB-hemmets förutsättningar att tillgodose den enskildes behov, samt att HVB-hemmet har giltigt tillstånd att driva verksamhet. Avser skyddat boende i familjehem/hvb då det inte finns plats att tillgå på exempelvis kvinnohus. Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning) Uppdraget ska regleras genom avtal med familjehemmet. Se aktuellt cirkulär från Kommunförbundet. - enligt Kommunförbundets rekommendationer - ersättning för förlorad arbetsinkomst Sociala myndighetsnämnden Beslutet skall avse tidsbegränsad period, utbetalnings ska som regel ske månadsvis. 9

13 2.13 Beslut om upphörande av bistånd i form av vård i hem för vård eller boende eller i familjehem 4 kap. 1 SoL 2.14 Beslut om köp av extern öppenvård - till en kostnad av högst 50 % av basbeloppet per månad 4 kap. 1 SoL Beslutet skall alltid tids- och kostnadsbegränsas - till högre kostnad per månad Sociala myndighetsnämnden 2.15 Beslut om köp av akutboende Avser exempelvis boende på kvinnohus/skyddat boende 4 kap. 1 SoL - till en kostnad av högst 50 % av basbeloppet per månad under en period av högst en månad - till högre kostnad per månad och/eller för längre period än en månad Sociala myndighetsnämnden 10

14 2.16 Beslut om intern öppenvård 4 kap. 1 SoL Vård- o omsorgschef,vo Ekonomisekreterare LSS-handläggare 2.17 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj 4 kap. 1 SoL LSS-handläggare 2.18 Beslut om upphörande av kontaktperson/-familj 4 kap. 1 SoL LSS-handläggare Avser insatser beslutade enligt SoL, tex vid kompletterande behov för person inom LSS-personkrets eller insatser inom kommunal psykiatri. Avser insatser beslutade enligt SoL, tex vid kompletterande behov för person inom LSS-personkrets eller insatser inom kommunal psykiatri Beslut om förordnande och entledigande av kontaktperson och kontaktfamilj, 11

15 2.20 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson/-familj - enligt Kommunförbundets rekommendationer - utöver Kommunförbundets rekommendationer Sociala myndighetsnämnden Uppdraget ska regleras genom avtal. Se aktuellt cirkulär från Kommunförbundet Beslut om bistånd i form av särskilt kvalificerad kontaktperson 4 kap 1 SoL 3 kap 3b SoL, - Beslut att rekrytera/anställa kvalificerad kontaktperson, Enhetschef U 2.22 Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år och får vård i ett annat hem än det egna 8 kap. 1 2 st. SoL och SoF 6 kap. 2 Avser belopp motsvarande underhållsstöd baserat på förälderns betalningsförmåga 2.23 Beslut om nedsatt avgift/avgiftsbefrielse från föräldrar vars barn är under 18 år och får vård i annat hem än det egna. 9 kap. 4 SoL Sociala myndighetsnämnden Avser nedsatt avgift eller avgiftsbefrielse oaktat betalningsförmåga 12

16 2.24 Beslut om ersättning av den enskilde för missbruksvård i hem för vård eller boende eller i familjehem (vuxna) 8 kap. 1 1 st. SoL och SoF 6 kap. 1 Högst 100 kronor per dag 2.25 Beslut om anmälan till försäkringskassa om att nämnden skall uppbära del av sjukpenning för den som bereds vård i sådant hem för vård eller boende eller familjehem enligt SoL som ger vård och behandling åt missbrukare av alkohol eller narkotika Beslut om nedsatt avgift/avgiftsbefrielse för enskild i vård och behandling för missbruk 3 kap. 15 AFL 9 kap. 4 SoL Sociala myndighetsnämnden 100 kronor per dag, dock med högst en tredjedel av sjukpenningens belopp Avser nedsatt avgift eller avgiftsbefrielse utifrån 2.21 o Beslut om framställning till försäkringskassa om ändring av betalningsmottagare för allmänt barnbidrag när barn är placerade utom hemmet 4 3 st. resp. 7 Lag om allmänt barnbidrag Barnbidraget ska uppbäras av den som fostrar barnet (4 3 st) Vid vård på HVB kan barnbidraget gå till socialnämnden (7 ) 2.27 Underrättelse till försäkringskassan om att barn med underhållsstöd placerats i familjehem eller HVB-hem respektive återflyttat till boförälder 2 förordningen om underhållsstöd jämfört med 11 lagen om underhållsstöd 2.28 Beslut om att underrätta försäkringskassa om att nämnden skall uppbära ersättning enligt AFL som ersättning för ekonomiskt bistånd som utgivits som förskott på förmån 17 kap. 1 AFL, 9 kap. 2 SoL Chef KB Arbetsmarknadsutv.chef Ekonomisekreterare 13

17 2.29 Beslut om att föra talan om ersättning hos förvaltningsrätten om återkrav enligt 9 kap 2 och 8 kap. 1 SoL 2.30 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 8 kap. 1, 9 kap. 1 och 9 kap. 2 9 kap. 3 1 st. SoL Sociala myndighetsnämnden 9 kap. 4 SoL Sociala myndighetsnämnden Gäller ersättning för ekonomiskt bistånd (ej bedrägeri), vård- och behandling av vuxna missbrukare, ersättning från föräldrar till placerade barn. Gäller då en skuld uppstått avseende ersättning för ekonomiskt bistånd mot återkrav, vård- och behandling av vuxna missbrukare, ersättning från föräldrar till placerade barn Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 SoL, Ekonomisekreterare LSS-handläggare 2.32 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att inledd utredning skall läggas ned (barn och vuxna) 11 kap. 1 SoL, 2.33 Beslut om att inleda utredning oavsett den enskildes samtycke (barn) 11 kap. 1 SoL Nämndens befogenheter och skyldigheter vid barnutredningar regleras i 11 kap. 2 SoL 2.34 Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd 11 kap. 1 SoL, SO 14

18 2.35 Förlängning av utredningstid i ärenden som rör barn 11 kap. 2 SoL 2.36 Besluta om uppföljning av avslutad utredning då en utredning avseende barn avslutats utan beslut om insats Besluta om uppföljning av ett barns situation då en placering upphört 11 kap. 4 a SoL, 11 kap. 4 b SoL, Beslutet gäller högst 2 månader Beslutet gäller högst 2 månader 2.38 Begära bistånd från annan kommun, att slutföra inledd utredning 2.39 Besluta att bistå annan kommun, att slutföra inledd utredning 11 kap 1,2 o 4 SoL 11 kap 1,2 o 4 SoL,, Avser utredning inledd enl. 11 kap 2 SoL som rör barn eller utredning inledd enl. 11 kap 1 SoL som rör vuxen med missbruk. Avser utredning inledd enl. 11 kap 2 SoL som rör barn eller utredning inledd enl. 11 kap 1 SoL som rör vuxen med missbruk Beslut om framställning om överflyttning av ärende till annan kommun 2a kap 10 SoL Sociala myndighetsnämnden Avser även ärenden enligt LVU och LVM Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan kommun 2.42 Beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som tidigare varit familjehemsförälder 2.43 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god man/förvaltare enligt föräldrabalken 2a kap 10 SoL Sociala myndighetsnämnden 6 kap. 11 SoL Sociala myndighetsnämnden 5 kap. 3 SoF, Om beslut inte fattats inom en månad kan ansökande kommun hos Inspektionen för vård och omsorg söka om överflytt Särskilt avtal bör ingås mellan nämnden och de nya vårdnadshavarna OBS! Ansökan om överflyttning av vårdnaden beslutas av socialnämnden. 15

19 2.44 Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov av god man/förvaltare inte längre föreligger 2.45 Beslut om anmälan till överförmyndaren om förhållanden betr. förvaltningen av underårigs egendom 2.46 Framställan till domstol om behov av målsägandebiträde för underårig 5 kap. 3 SoF, 5 kap. 3 SoF 5 kap. 2 SoF Avser all slags egendom och inkomster inklusive tilläggspension 2.47 Beslut om insatser och ersättning i avvaktan på etableringsinsatser/-ersättning från annan myndighet Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare Chef KB Integrationssamordnare Utbetald ersättning återsöks från migrationsverket 16

20 3 Vård enligt LVU 3.1 Begäran om förlängd tid för ansökan om vård 8 LVU Se även avsnitt Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 LVU skall upphöra 3.3 Beslut rörande den unges personliga förhållanden i den mån beslutet inte är att hänföra till 11 1 och 2 st. LVU 3.4 Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall utövas -när överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren -när överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren och i avvaktan på sociala myndighetsnämndens beslut 9 3 st. LVU Ordf., vice ordf. eller annan ledamot som nämnden förordnat att fatta beslut om omedelbart omhändertagande 11 4 st. LVU 14 2 st. 1. LVU Sociala myndighetsnämnden 14 2 st. 1. LVU Beslutet skall delges vid nästkommande sammanträde i sociala myndighetsnämnden. Nämnden beslutar att utse Annelie Olsson (s) till ledamot med kompletterande beslutanderätt Nämnden beslutar att utse Magnus Oweling (l) och Ritha Andersson (m) till ledamot med kompletterande beslutanderätt De till vilka vården av den unge har överlåtits har också bestämmanderätt över den unge. I första hand gäller det de befogenheter som tillkommer föräldrar - vårdnadshavare i motsvarande situation Nämnden skall minst var tredje månad överväga beslutet Ärendet skall behandlas vid nästkommande sammanträde i sociala myndighetsnämnden. 17

21 3.4.1 Beslut om att upphäva beslut om umgängesrestriktioner Ordf., vice ordf., annan ledamot som nämnden förordnat: Nämnden har ansvar att se till att umgängesrestriktioner inte består längre än nödvändigt Nämnden beslutar att utse Annelie Olsson (s) till ledamot med kompletterande beslutanderätt Nämnden beslutar att utse Magnus Oweling (l) och Ritha Andersson (m) till ledamot med kompletterande beslutanderätt 3.5 Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldern eller vårdnadshavaren 14 2 st. 2. LVU Sociala myndighetsnämnden Nämnden skall minst var tredje månad överväga beslutet -i avvaktan på sociala myndighetsnämndens beslut 14 2 st. 2. LVU Socialjour Ärendet skall behandlas vid nästkommande sammanträde i sociala myndighetsnämnden Beslut om att upphäva beslut att den unges vistelseort inte skall röjas Ordf., vice ordf., annan ledamot som nämnden förordnat att fatta beslut Nämnden har ansvar att se till att beslut att inte röja vistelseort inte består längre än nödvändigt Nämnden beslutar att utse Annelie Olsson (s) till ledamot med kompletterande beslutanderätt Nämnden beslutar att utse Magnus Oweling (l) och Ritha Andersson (m) till ledamot med kompletterande beslutanderätt 18

22 3.6 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 LVU skall upphöra 3.7 Beslut om den unges umgänge med förälder eller andra vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud när överenskommelse inte kan nås 30 2 st. LVU Ordf., vice ordf., annan ledamot som nämnden förordnat att fatta beslut om flyttningsförbud 31 LVU Sociala myndighetsnämnden Jfr Ärendet skall behandlas vid nästkommande sammanträde i sociala myndighetsnämnden Nämnden beslutar att utse Annelie Olsson (s) till ledamot med kompletterande beslutanderätt Nämnden beslutar att utse Magnus Oweling (l) och Ritha Andersson (m) till ledamot med kompletterande beslutanderätt 3.8 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för läkarundersökningen 32 1 st. LVU Socialjour OBS Beslut om polishandräckning för att genomföra läkarundersökning kan inte delegeras annat än till nämndens ordförande/nämndens vice ordförande (punkt 1.5) 19

23 4 Vård av missbrukare enligt LVM Se även avsnitt Beslut om att inleda utredning om det finns skäl för tvångsvård 4.2 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att påbörjad utredning skall läggas ned alternativt övergå i en utredning enligt 11 kap. 1 SoL 4.3 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för undersökningen 4.4 Beslut om att begära polishandräckning för att föra en missbrukare till läkarundersökning 4.5 Beslut om att begära polishandräckning för inställelse vid LVM-hem eller sjukhus 7 LVM, 7 LVM, SO 9 LVM, LVM, LVM, Socialjour Beslut om läkarundersökning skall fattas om sådan inte är uppenbart obehövlig. 20

24 4.6 Beslut om ersättning från den enskilde till kommunen för missbruksvård i hem för vård eller boende eller i familjehem 8 kap. 1 SoL och 6 kap. 1 SoF, 100-kronan 21

25 5 Föräldrabalken, FB Jfr. 10 kap. 5 SoL 5.1 Godkännande av faderskapsbekräftelse Se SOSFS 2011:2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap Utredning skall anses inledd när nämnden fått födelseanmälan eller rätten förklarat en man inte vara far enligt 1 kap. 2 FB. - då parterna varit sammanboende under konceptionstiden och är övertygade om att barnet är deras gemensamma. (S-protokoll) - i övriga fall. (MF-protokoll; Ä-protokoll) 5.2 Beslut om att inleda utredning om fastställande av faderskap när dom eller bekräftelse finns och faderskapet kan ifrågasättas 1 kap. 4 1 st. FB Administratör 2 kap. 1 FB 5.3 Beslut om att återuppta nedlagd utredning 2 kap. 1 FB 22

26 5.4 Beslut om att inleda utredning om någon annan man än den som är gift med barnets moder kan vara far till barnet 2 kap. 9 1 st. FB Beslut att inte påbörja utredning eller att lägga ned en påbörjad utredning ligger på nämnden. 5.5 Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap 3 kap. 5 2 st. och 6 2 st. FB 5.6 Beslut att inleda utredning om fastställande av föräldraskap 1 kap. 9 och 2 kap. 8 a FB Se SOSFS 2011:3 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap 5.7 Godkännande av föräldraskapsbekräftelse 2 kap. 5 och 8 a FB 5.8 Beslut att väcka och föra talan i mål om föräldraskap 3 kap. 5 2 st och 6 2 st FB Alla nedan angivna förutsättningar ska vara uppfyllda - den assisterade befruktningen har utförts på svenskt sjukhus. - modern har varit registrerad partner eller sambo med kvinnan när den assisterade befruktningen utfördes - moderns registrerade partner eller sambo har samtyckt till den assisterade befruktningen, och - det, med hänsyn till samtliga omständigheter, är sannolikt att barnet kommit till genom den assisterade befruktningen 23

27 5.9 Beslut att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, boende och umgänge 6 kap. 6 2 st., 14 a 2 st., 15 a 2 st. FB Se cirkulär 1998: Beslut att ej godkänna föräldrars avtal om vårdnad boende och umgänge 6 kap. 6, 14 a, 2 st., 15 FB Sociala myndighetsnämnden Beslutet kan ej överklagas 5.11 Lämnande av yttrande till tingsrätt inför beslut om umgängesstöd 6 kap. 15c FB 5.12 Beslut att utse person att medverka vid umgänge 6 kap. 15c FB ; Enhetschef U 5.13 Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads-, boende- och umgängesmål 5.14 Lämnande av upplysningar inför interimistiskt beslut i tingsrätt beträffande vårdnad, boende eller umgänge 6 kap. 19 FB 6 kap. 20 FB Föreligger ingen plikt, men inte heller något hinder för utredaren att avge förslag till lösning Endast faktauppgifter lämnas till domstol. Om handlingen innehåller bedömningar eller värderingar måste sociala myndighetsnämnden först besluta att avge sådant yttrande 24

28 5.15 Beslut att medge att en vårdnadshavare får fatta beslut i sakfråga om det krävs med hänsyn till barnets bästa och åtgärden gäller: - psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) - behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), - utseende av en kontaktperson eller en familj som avses i 3 kap. 6 b första stycket socialtjänstlagen eller - en insats enligt 9 4, 5 eller 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 6 kap 13 a FB Sociala myndighetsnämnden Ett beslut enligt första stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol 5.16 Beslut att utse utredare i vårdnads- och umgängesärenden 6 kap st. FB 5.17 Beslut om samtycke till fortsatt adoptionsförfarande - samtycke till fortsatt adoptionsförfarande - ej samtycke 6 kap. 14 SoL Sociala myndighetsnämnden Se SKL cirkulär 2004:85 Internationella adoptionsfrågor. Vid tvekan ang. de rättsliga förutsättningarna för adoptionens genomförande förutsätts att nämnd/tjänsteman konsulterar den förmedlande adoptionsorganisationen och MFoF Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 5.18 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god man/förvaltare 5 kap. 3 SoF 25

29 5.19 Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov av förvaltare inte längre föreligger 5 kap. 3 SoF 26

30 6 Omsorg om äldre och funktionshindrade samt Hälso- och sjukvård. (Ang. överklagande, yttranden m.m. se avsnitt 9). Socialtjänstlagen, SoL 6.1 Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 SoL Vård- o omsorgschef Enhetschef MK VO Biståndshandläggare 6.2 Beslut om bistånd i form av hemtjänst 4 kap. 1 SoL Vård- o omsorgschef Enhetschef MK VO Biståndshandläggare 6.3 Beslut om bistånd i form av särskild boendeform 4 kap. 1 SoL Vård- o omsorgschef Enhetschef MK VO Biståndshandläggare. LSS-handläggare Beslut om hälso- och sjukvårdsinsatser ges med stöd av HSL och är inte överklagbara. Avser beslut om boende inom kommunal psykiatri 6.4 Beslut med anledning av ansökan om insats i annan kommun (förhandsbesked) 2a kap. 8-9 SoL 4 kap. 1 SoL Vård- o omsorgschef Enhetschef MK VO Biståndshandläggare. 6.5 Beslut om bistånd i form av korttidsvistelse eller växelvård 4 kap. 1 SoL Vård- o omsorgschef Enhetschef MK VO Biståndshandläggare. 27

31 6.6 Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet 4 kap. 1 SoL Vård- o omsorgschef Enhetschef MK VO Biståndshandläggare LSS-handläggare Avser beslut om daglig verksamhet inom kommunal psykiatri 6.7 Beslut om bistånd i form av trygghetslarm 4 kap. 1 SoL Vård- o omsorgschef Enhetschef MK VO Biståndshandläggare Undersköterska/ äldrelotsen 6.8 Bedömning av behov av ledsagare vid transport med bårtaxi från särskilt boende, då enhetschef ej är i tjänst Vård- o omsorgschef Enhetschef MK VO Sjuksköterska 6.9 Beslut om kostnadsfri avlösning för närstående som vårdar. 4kap. 1 SoL Vård- o omsorgschef Enhetschef MK VO Biståndshandläggare Maximalt 10 timmar per månad inom tätorten. Maximalt 15 timmar utanför tätorten 6.10 Beslut om bistånd i form av matdistribution 4 kap. 1 SoL Vård- o omsorgschef Enhetschef MK VO Biståndshandläggare 6.11 Beslut om bistånd i form av ledsagning 4 kap. 1 SoL Vård- o omsorgschef Enhetschef MK VO Biståndshandläggare 28

32 6.12 Beslut om avgift 8 kap. 2 SoL Vård- o omsorgschef Enhetschef MK VO Biståndshandläggare. Administratör/Avgiftshandläggare 6.13 Jämkning av avgift för hemtjänst, service och omvårdnad samt boende 6.14 Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld avseende debiterad avgift inom äldre- och handikappområdet 6.15 Beslut om köp av boende i annan kommun eller hos annan vårdgivare 6.16 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god man/förvaltare 6.17 Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov av förvaltare inte längre föreligger 8 kap. 2 SoL Vård- o omsorgschef Enhetschef MK VO Biståndshandläggare 9 kap. 4 SoL Sociala myndighetsnämnden Sociala myndighetsnämnden 5 kap. 3 SoF Vård- o omsorgschef Enhetschef MK VO Biståndshandläggare 5 kap. 3 SoF Vård- o omsorgschef Enhetschef MK VO Biståndshandläggare Obs. Lagen om offentlig upphandling Besluta om ersättning till vistelsekommun för verkställighet 2a kap. 7 SoL Vård- o omsorgschef Enhetschef MK VO 29

33 7 Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Se Kommunförbundets cirkulär ang. LSS. 7.1 Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 LSS LSS-Handläggare Beslut om personkretstillhörighet fattas inte särskilt utan är en del av beslut om insats enligt 9 LSS. Beslut om personkretstillhörighet kan följaktligen inte heller överklagas särskilt. 7.2 Råd och stöd 2 och 9 1. LSS Landstinget ansvarar för råd och stöd. 7.3 Biträde av personlig assistans i avvaktan på Försäkringskassans beslut om assistansersättning enligt SFB 7.4 Pers. assistanstimmar utöver assistansersättning enligt SFB 7.5 Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig assistent vid tillfälligt utökade behov - vid akut behov (upp till 1 månad), där nämndens beslut inte kan inväntas 7.6 Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistent 7.7 Beslut om ersättning för faktiska merkostnader vid ordinarie assistents sjukfrånvaro 7 och 9 2. LSS Sociala myndighetsnämnden 7 och 9 2. LSS Sociala myndighetsnämnden 7 och 9 2. LSS Sociala myndighetsnämnden 7 och 9 2. LSS Sociala myndighetsnämnden 9 2. LSS Vård- o omsorgschef Beslutet ska delges i nämnden vid Sociala myndighetsnämndens nästkommande sammanträde. Ersättning vid sjukfrånvaro för personlig assistans av privata utförare ska skiljas från beslut om tillfälligt utökade timmar 30

34 7.8 Ledsagarservice - upp till 20 timmar per månad 7 och 9 3. LSS LSS-Handläggare - mer än 20 timmar per månad Sociala myndighetsnämnden 7.9 Biträde av kontaktperson 7 och 9 4. LSS LSS-Handläggare Beslut om förordnande och entledigande av kontaktperson och stödfamilj Avser insatserna biträde av kontaktperson samt korttidsvistelse i stödfamilj enligt LSS 7.10 Avlösarservice i hemmet 7 och 9 5. LSS - upp till 20 timmar per månad - mer än 20 timmar per månad LSS-Handläggare Sociala myndighetsnämnden 7.11 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 7 och 9 6. LSS LSS-Handläggare 31

35 7.12 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov 7 och 9 7. LSS LSS-Handläggare 7.13 Beslut om boende i familjehem för barn och ungdomar 7 och 9 8. LSS Sociala myndighetsnämnden Beslut om vilket specifikt familjehem ett barn eller ungdom skall placeras i eller omplaceras till Beslut om boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar - inom kommunens boenden - inom boenden som drivs av annan 6 kap. 6 SoL Sociala myndighetsnämnden 7 och 9 8. LSS LSS-Handläggare Sociala myndighetsnämnden Utredning av familjehemmet ska alltid ske och delges sociala myndighetsnämnden och av beslutsunderlaget ska framgå familjehemmets förutsättningar att tillgodose den enskildes behov Obs! Lagen om offentlig upphandling 32

36 7.15 Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild service etc. - inom kommunens boenden 7 och 9 9. LSS LSS-Handläggare - inom boenden som drivs av annan 7 och 9 9. LSS Sociala myndighetsnämnden Beslut om kostnad för köpt plats i boende Sociala myndighetsnämnden 7.16 Beslut om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig Obs! Lagen om offentlig upphandling Personkrets 1 och 2. - inom kommunens verksamhet - annan 7 och LSS 7 och LSS LSS-Handläggare Sociala myndighetsnämnden Beslut om kostnad för köpt plats i daglig verksamhet Sociala myndighetsnämnden 7.17 Beslut om att utbetala assistansersättning till annan person än den som är berättigad till insatsen 11 LSS Sociala myndighetsnämnden Gäller personer som har fyllt 65 år och som ej är i stånd att själv förvalta den assistansersättning sociala myndighetsnämnden beslutat om. 33

37 7.18 Beslut om upphörande av insats enligt LSS LSS-Handläggare 7.19 Beslut om återbetalningsskyldighet 12 LSS Sociala myndighetsnämnden Om ekonomisk ersättning till personlig assistans utbetalats av kommunen på oriktiga uppgifter Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för person som inte är bosatt i kommunen 16 2 st. LSS Sociala myndighetsnämnden Vilken typ av ansökan som avses styr vilken delegat som är beslutsfattare 7.21 Beslut avseende ärenden från annan kommun 17 a LSS Sociala myndighetsnämnden 7.22 Beslut om att ingå avtal med vårdgivare enligt 17 a LSS Sociala myndighetsnämnden 7.23 Beslut om att utreda behoven för enskild på tillfälligt besök i kommunen och besluta om insatser enligt LSS 7.24 Beslut om avgift från enskild avseende bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter 16 3 st. LSS LSS-Handläggare 19 LSS Administratör/Avgiftshandläggare Enligt gällande taxa insatser enligt LSS 34

38 7.25 Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år och får omvårdnad i ett annat hem än det egna 20 LSS, 5 LSSförordningen, 6 kap. 2 SoF LSS-Handläggare Avser belopp motsvarande underhållsstöd baserat på förälderns betalningsförmåga. Beslutet är inte överklagbart Beslut om att anmäla behov av assistansersättning till försäkringskassa 110 Kap.6 p 2 SFB LSS-Handläggare Gäller under förutsättning att den enskilde ansökt om personlig assistent enligt LSS, inte enligt SoL Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning) Se punkt Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson/-familj Se punkt Anmälan till överförmyndare att person som omfattas av LSS är i behov av förmyndare, förvaltare eller god man LSS LSS-Handläggare 7.29 Anmälan till överförmyndare att förmyndare, förvaltare eller god man inte längre behövs LSS LSS-Handläggare 35

39 8 Offentlighets- och sekretesslag, OSL (Ang. överklagande, yttranden m.m. se avsnitt 9). Beslut om att lämna ut handling fattas av den som har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt arbetsledning eller särskilt beslut skall göra detta. 8.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild. 8.2 Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga myndigheter i forskningssyfte 2 kap. 14 TF, 6 kap. 2 och 3 OSL, 10 kap. 13 och 14 OSL, Vård- o omsorgschef Chef KB, VO 12 kap. 6 SoL, Vård- o omsorgschef Chef KB 8.3 Beslut om sekretess för uppgift till skydd för underårig. 12 kap 3 OSL 8.4 Beslut om anonymitetsskydd för anmälare. 26 kap 5 OSL, Vård- o omsorgschef Chef KB 36

40 9 Överklaganden, Yttrande och Anmälningar mm. till domstol, åklagarmyndighet, och andra myndigheter 9.1 Föra talan i ärenden eller mål vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol 10 kap. 2 SoL, Vård- o omsorgschef Chef KB, VO Arbetsmarknadsutvecklingschef Beslut från domstol skall delges samtliga ordinarie ledamöter i Sociala myndighetsnämnden 9.2 Utse ombud att föra nämndens talan 10 kap. 2 SoL 10 kap. 4-5 SoL 6 kap. 36 KL Ordförande, annan ledamot som nämnden förordnar: Anna Hellerstedt (v) Annelie Olsson (s) Magnus Oweling (l) Ritha Andersson (m) 37

41 9.3 Yttrande till förvaltningsdomstol vid överklagande - när ursprungsbeslutet fattats av tjänsteman 10 kap. 4-5 SoL, 27 LSS, 16 FtjL, 13 LrF 6 kap. 33 och KL, Vård- o omsorgschef Chef KB, VO Arbetsmarknadsutvecklingschef Närmast överordnad tjänsteman till den delegat som fattat beslutet som överklagas. Beslutet avser inte myndighetsutövning mot enskilda i ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (jfr. RÅ 1994 ref 67). - när ursprungsbeslutet fattats av sociala myndighetsnämnden Sociala myndighetsnämnden 9.4 Överklagande och yrkande om inhibition då förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens beslut - när ursprungsbeslutet fattats av tjänsteman 10 kap. 4-5 SoL, 27 LSS, 16 FtjL, 13 LrF 6 kap. 33 och KL, Vård- o omsorgschef Chef KB, VO Arbetsmarknadsutvecklingschef Närmast överordnad tjänsteman till den delegat som fattat beslutet som överklagas. 38

42 S O C I A L A M Y N D I G H E T S N Ä M N D EN 9.5 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till Förvaltningsrätt, Kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen i ärenden som ej kan avvakta nämndens sammanträde. 10 kap. 4-5 SoL, 27 LSS 16 FtjL, 13 LrF 6 kap. 36 KL Ordförande, annan ledamot som nämnden förordnar: Anna Hellerstedt (v) Annelie Olsson (s) Magnus Oweling (l) Ritha Andersson (m) Beslutet fattat av sociala myndighetsnämnden men brådska råder sammanträdet kan inte avvaktas. Enl 6 kap. 36 KL får en nämnd uppdra åt ordföranden eller annan utsedd ledamot besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Kan även avse förvaltningsprocessuella ärenden. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 9.6 Ansökan till Inspektionen för vård och omsorg, avseende överflyttning av ärende till annan kommun 2a kap 11, Vård- o omsorgschef Chef KB, VO Arbetsmarknadsutvecklingschef 9.7 Beslut huruvida omprövning skall ske 27 FL, Vård- o omsorgschef Chef KB, VO Arbetsmarknadsutvecklingschef Delegaten i ursprungsbeslutet 39

43 9.8 Omprövning av beslut 27 FL, Vård- o omsorgschef Chef KB, VO Arbetsmarknadsutvecklingschef Delegaten i ursprungsbeslutet 9.9 Prövning av att överklagande skett i rätt tid och avvisning av överklagande som kommit in för sent 24 1 st. FL, Vård- o omsorgschef Chef KB, VO Arbetsmarknadsutvecklingschef Delegaten i ursprungsbeslutet 9.10 Avvisande av ombud 9 FL Sociala myndighetsnämnden 9.11 Yttrande till tillsynsmyndighet i ärende som avser enskild person 13 kap. 2 SoL 26 a LSS Sociala myndighetsnämnden Tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorg, JO och JK. I första hand bör nämnden avge yttrande på grund av ärendets principiella betydelse. 40

44 9.12 Redogörelse till Inspektionen för vård och omsorg för verkställande av dom från förvaltningsrätt eller kammarrätt., Vård- o omsorgschef Chef KB, VO Arbetsmarknadsutvecklingschef 9.13 Redogörelse till Inspektionen för vård och omsorg avseende särskild avgift 9.14 Yttrande till förvaltningsdomstol i ärende angående särskild avgift 16 kap. 6 f-i SoL 28 f-1 LSS 16 kap. 6 SoL 28 LSS, Vård- o omsorgschef, Vård- o omsorgschef 9.15 Yttrande till allmän domstol i brottmål 31 kap. 1 1 st. BrB, Vård- o omsorgschef Chef KB, 9.16 Yttrande till allmän domstol när den som begått brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård 31 kap. 2 1 st. BrB Sociala myndighetsnämnden 9.17 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 LVM 41

45 9.18 Yttrande till åklagarmyndighet/polismyndighet 11 LUL 9.19 Yttrande till åklagare med anledning av eventuell utredning av åklagare beträffande den som är under 15 år 31 och 33 LUL 9.20 Begäran hos åklagare om förande av bevistalan 38 LUL Socialnämnden kan begära att person under 18 år åtalas och ställs inför domstol Anmälan om behov av offentligt biträde 3 Lagen om offentligt biträde 9.22 Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt biträde samt yttrande över kostnadsräkning 3 Lagen om offentligt biträde och 7 förordningen om offentligt biträde, Vård- o omsorgschef Chef KB,VO 9.23 Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 namnlagen 9.24 Yttrande i körkortsärende 3 kap. 8 och 5 kap. 2 körkortsförordningen, 42

46 9.25 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan vårdnadshavarens medgivande 3 2 st. passförordningen, 9.26 Yttrande beträffande äktenskapsdispens 15 kap. 1 Äktenskapsbalken, 9.27 Yttrande till tingsrätt i ärenden om förordnande av god man eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år 11 kap st. FB, Vård- o omsorgschef Chef KB, 9.28 Upplysningar i vapenärenden,, Uppgifter får endast lämnas ut om den enskilde har samtyckt till det (JO 1983/84 s. 188 f.) Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 6 kap. 9, 10, 11 smittskyddslagen 9.30 Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen 6 kap. 12 smittskyddslagen 9.31 Dödsboanmälan 20 kap. 8 a Ärvdabalken, Vård- och omsorgschef VO MAS Vård- o omsorgschef VO MAS Chef KB Arbetsmarknadsutv.chef Ekonomisekreterare Administratör Bouppteckningsmyndigheten, skattemyndigheten skall underrättas om vem som är delegat. 43

47 9.33 Beslut att ordna gravsättning 5 kap. 2 begravningslagen Chef KB Arbetsmarknadsutv.chef Ekonomisekreterare Kommunen har rätt till ersättning för kostnaderna av dödsboet Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna verksamheten 12 kap. 10 SoL och 10 kap. 18 OSL Sociala myndighetsnämnden Avser t.ex försörjningsstödsbedrägeri 9.35 Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot underårig samt vissa andra brott 12 kap. 10 SoL och 10 kap 19, 20, 21, 23 OSL,, U Socialjour Avser: Förhindrande eller avbrytande av vissa brott Omedelbart polisiärt ingripande mot unga Misstankar om vissa begångna brott mot unga Misstankar om begångna brott i övrigt 44

48 10 Övrigt Utdrag ur polisregister 10.1 Begära utdrag ur misstanke- brotts- och belastningsregistret hos polismyndighet Lag om misstankeregister (1998:621) 5 p 2 Lag om belastningsregister (1998:620) 6 p 4,, U Mall för begäran finns. Utdrag ur socialregistret 11 första stycket 8 BRF 4 10 MRF 10.2 Enligt lagreglerad uppgiftsskyldighet lämna begärda uppgifter ur socialregistret Administratör 45

49 11 Färdtjänst 11.1 Beslut om tillstånd till färdtjänst 6,7,9 FtjL Vård- o omsorgschef Enhetschef MK VO Färdtjänsthandläggare 11.2 Beslut om avsteg från gällande regelverk 9 FtjL Sociala myndighetsnämnden 11.3 Beslut om ledsagare 8 FtjL Vård- o omsorgschef Enhetschef MK VO Färdtjänsthandläggare 11.4 Beslut om ändring av föreskrift eller villkor som innebär inskränkning 12 FtjL Vård- o omsorgschef Enhetschef MK VO Färdtjänsthandläggare 11.5 Beslut om återkallelse av tillstånd 12 FtjL Vård- o omsorgschef Enhetschef MK VO Färdtjänsthandläggare 46

50 12 Riksfärdtjänst 12.1 Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 4-5 LrF Vård- o omsorgschef Enhetschef MK VO Färdtjänsthandläggare 12.2 Beslut om ledsagare 6 LrF Vård- o omsorgschef Enhetschef MK VO Färdtjänsthandläggare 12.3 Beslut om färdsätt 7 LrF Vård- o omsorgschef Enhetschef MK VO Färdtjänsthandläggare 12.4 Beslut om ändring av föreskrift som innebär inskränkning 9 LrF Vård- o omsorgschef Enhetschef MK VO Färdtjänsthandläggare 12.5 Återkallande av tillstånd till riksfärdtjänst 9 LrF Vård- o omsorgschef Enhetschef MK VO Färdtjänsthandläggare 47

51 Förklaring förkortningar AFL Lag om allmän försäkring BrB Brottsbalk FB Föräldrabalk FL Förvaltningslag FtjL, Färdtjänstlag HSL Hälso- sjukvårdslag JO Justitieombudsman KL Kommunallag LrF Lag om riksfärdtjänst LUL Lag med bestämmelser om unga lagöverträdare LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall LVU Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning MFoF Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd OSL Offentlighets- och sekretesslag SFB Socialförsäkringsbalken SoL Socialtjänstlag (2001:453) SoF Socialtjänstförordning 48

52 Förklaring delegat D E L E G A T I O N S F Ö R T E C K N I N G Chef KB Vård- och omsorgschef Arbetsmarknadsutv.chef Enhetschef MK VO Enhetschef U Chef för sektor social omsorg Kultur- och bildningschef Chef för sektor vård och omsorg Arbetsmarknadsutvecklingschef (enhetschef för försörjningsstöd och arbetsmarknadsenhet) Enhetschef för myndighetskontoret Individ- och familjeomsorg Enhetschef för myndighetskontoret Vård och omsorg Enhetschef utförarorganisation inom individ- och familjeomsorg 49

53 Bilaga: Förteckning personal socialjour Förteckningen reviderad Finspångs kommun köper socialjour av Norrköpings kommun. Nedanstående socialsekreterare ingår i Norrköpings ordinarie socialjour och omfattas av Sociala myndighetsnämndens i Finspång delegationsförteckning där delegat socialjour anges. Lena Jörgensen Laila Appelqvist Johan Landstedt Lizelotte Jansson Slutar Gunilla Svensson Slutar Susanne Rönnebring Zenita Karlsson Tommy Wretman Charlotte Haag 50

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och antagen av myndighetsnämnden 2004-06-17, 51, Gäller från med ändring 2005-11-17, 49, 2006-04-26,

Läs mer

Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering

Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-02-03 SN 2015.0008 : Anna-Lena Lilja, 22. socialkansliet Socialnämnden Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering Sammanfattning Delegeringsordningar ska revideras

Läs mer

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79 ionsordning, 94 Diarienummer VON12/112 Reviderad 201-01-24 VON 7 Diarienummer VON14/79 Reviderad 2014-09-04 VON 59 2 Använda förkortningar i delegationslistan KL Kommunallagen (1991:900) OoS Offentlighets-

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning För socialnämnden i Håbo kommun Ersätter tidigare delegationsordning daterad 2016-03-22, dnr 2014/00044 Delegationsförteckning reviderad maj 2016, antagen av socialnämnden 2016-05-24-35

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning

Delegations- och verkställighetsordning 1 (28) Delegations- och verkställighetsordning för Vård- och omsorgsnämnden OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (28) Innehåll Sid Om delegation i allmänhet 3 Delegation och verkställighet 3 Undantag från delegation

Läs mer

Fastställd av SN 48/65 Dnr: 2013-000005.700 Sida Ersätter 2013-12-17 ändrad 2014-06-26 Sign 1:26

Fastställd av SN 48/65 Dnr: 2013-000005.700 Sida Ersätter 2013-12-17 ändrad 2014-06-26 Sign 1:26 Ersätter 2013-12-17 ändrad 2014-06-26 Sign 1:26 INLEDNING Enligt 6 kap. 33 kommunallagen får en kommunal nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN. Anhörigstöd. Muntlig information från anhörigsamordnare Anneli Antonsson

SOCIALNÄMNDEN. Anhörigstöd. Muntlig information från anhörigsamordnare Anneli Antonsson Kommunstyrelseförvaltningen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA SOCIALNÄMNDEN Tid och plats: Ordförande: Sekreterare: Onsdagen den 30 mars 2016 kl. 8.15, Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Maria Forsberg Anne-Marie

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SOCIALA NÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2014:26 Infördes i författningssamlingen den 15 september 2014 Delegationsordning för sociala nämnden beslutade 1 10 september 2014

Läs mer

Delegationsordning för Socialnämnden i Tingsryds kommun

Delegationsordning för Socialnämnden i Tingsryds kommun Dokumenttyp Delegationsordning Dokumentansvarig Senast reviderad 2016-01-26 Fastställd Socialnämnden [2016-01-26 43] Diarienummer 2016/49 SN 002 Delegationsordning för Socialnämnden i Tingsryds kommun

Läs mer

Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden

Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden Innehållsförteckning Beslutanderätt och delegation

Läs mer

Delegationsordning. Socialnämnden

Delegationsordning. Socialnämnden Innehåll Allmänt om delegation... 4 Förkortningar... 4 1. Inledning... 6 1.1 s delegering av beslutanderätt... 6 1.2 Innebörden av ett delegeringsbeslut... 7 2. Vad man kan delegera... 7 2.1 Enskilt ärende

Läs mer

Delegationsordning för Utbildningsnämnden

Delegationsordning för Utbildningsnämnden Antagen av Utbildningsnämnden 2015-01-02 3, reviderad 2015-01-13 12, reviderad 2015-02-10 20, reviderad 2015-03-10 32, reviderad 2015-09-08, 89 Dnr: 1/15-900 Delegationsordning för Utbildningsnämnden Allmänt

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för arbets- och företagsnämnden Dokumentets syfte En delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätt att besluta på delegation av nämnden

Läs mer

Delegerad beslutanderätt. Riktlinjer Förteckning över delegerade beslut. Antagen av Socialnämnden 2011-04-12, 57 Reviderad 2015-02-21,

Delegerad beslutanderätt. Riktlinjer Förteckning över delegerade beslut. Antagen av Socialnämnden 2011-04-12, 57 Reviderad 2015-02-21, Delegerad beslutanderätt Riktlinjer Förteckning över delegerade beslut Antagen av Socialnämnden 2011-04-12, 57 Reviderad 2015-02-21, Innehållsförteckning Riktlinjer för utövande av delegerad beslutanderätt

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 7 januari 2015 kl. 08.15 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare

Läs mer

Delegations- och arbetsordning

Delegations- och arbetsordning SOCIALFÖRVALTNINGEN Ha Datum Diarienummer 2014-12-12 SCN-2015- Socialen Delegations- och arbetsordning Förslag till beslut Socialen föreslås besluta att i enlighet med förslag anta socialens delegations-

Läs mer

Beslutanderätt och delegation

Beslutanderätt och delegation 1 Beslutanderätt och delegation Utbildnings- och omsorgsnämnden Utbildnings- och omsorgsförvaltningen Ulrika Hjerpe Förvaltningschef ulrika.hjerpe@alvkarleby.se Utbildnings- och omsorgsnämnden 2016-03-22

Läs mer

BESLUTAD AV Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2011-01-03, reviderad 2011-03-17, 2011-09-21, 2012-03-22, 2013-12-11 samt 2014-06-18.

BESLUTAD AV Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2011-01-03, reviderad 2011-03-17, 2011-09-21, 2012-03-22, 2013-12-11 samt 2014-06-18. 1 OMSORGS- och ARBETSMARKNADSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING BESLUTAD AV Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2011-01-03, reviderad 2011-03-17, 2011-09-21, 2012-03-22, 2013-12-11 samt 2014-06-18. 2 INLEDNING

Läs mer

2015-01-02. Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund ca kl. 10.00-10.30.

2015-01-02. Det öppna sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund ca kl. 10.00-10.30. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-01-02 Sociala s ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 6, fredagen den 2 januari, kl. 10.00.

Läs mer

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att göra skyddsbedömning och inleda utredning 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL Handläggare Skyddsbedömning ska genomföras

Läs mer

Socialförvaltningen. Jan Holmlund Direktör

Socialförvaltningen. Jan Holmlund Direktör SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Jeremiasen Ola Datum 2015-11-23 Diarienummer SCN-2015-0028 Socialnämnden Revidering av delegations- och arbetsordning för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Ansvarig kommun (2 kap., 2 a kap SoL) - Varje kommun ansvarar för socialtjänsten

Läs mer

Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden 1 (17) Barn- och skolnämnden Delegationsordning och verkställighetsförteckning Barn- och skolnämnden Antagen av Barn- och skolnämnden 2015-12-15 104 2 Allmänt om delegering av beslutanderätt inom en nämnd

Läs mer

Socialnämndens delegeringsförteckning

Socialnämndens delegeringsförteckning Socialnämndens delegeringsförteckning Antagen i socialnämnden 2014-10-23 200 Reviderad 2014-12-18 238 (beslut om anmälan till IVO och mottagande av rapport i lex Sarah ärende) Reviderad 2015-01-02 6 (särskilt

Läs mer

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn Beslut 2010-09-22 Diarienummer 9.1-18156/2010 1(12; MARKS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden Marks kommun 511 80 Kinna Diarienr 2010-09- 2 2 Qiarieplanbeteckn

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Delegationsordning för överförmyndarnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 8 januari år 201 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.

Läs mer

PROTOKOLL. Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund

PROTOKOLL. Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Dnr 5735-2011 Sid 1 (6) Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmän: justitieombudsmannen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INDIVID OCH FAMILJEOMSORGENS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN RÖRANDE BARN OCH UNGA

RIKTLINJER FÖR INDIVID OCH FAMILJEOMSORGENS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN RÖRANDE BARN OCH UNGA Socialtjänsten RIKTLINJER FÖR INDIVID OCH FAMILJEOMSORGENS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN RÖRANDE BARN OCH UNGA Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan E-post: kommun@tibro.se,

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN 2013-09-18 1 DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNING Gäller från 2003-01-15 (Reviderad 2013-09-18) Oavsett delegation, skall ärenden av principiell natur eller av större vikt

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (1) 2011-01-05 Tisdagen den 11 januari, 2011, kl 10.00 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2 Ärenden enligt följande förteckning

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

KALLELSE 2015-01-08. Välfärdsnämnden VFN 2015-01-08. Kallelse

KALLELSE 2015-01-08. Välfärdsnämnden VFN 2015-01-08. Kallelse KALLELSE 2015-01-08 VFN 2015-01-08 Kallelse 1 KALLELSE 2015-01-08 Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2015-01-08, klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Besök: Karin Petersson,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212.

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. 4. OMSORG 4.1. Individ & familjeomsorg 4.2. Beslut om bistånd placering barn 4.3. Beslut om bistånd placering vuxna 4.4. Övrigt bistånd

Läs mer

DELEGATIONSORDNING OMSORGSNÄMNDEN LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen. Dnr Dpl 2011/ON060 700

DELEGATIONSORDNING OMSORGSNÄMNDEN LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen. Dnr Dpl 2011/ON060 700 Dnr Dpl 2011/ON060 700 LILLA EDETS KOMMUN Socialförvaltningen DELEGATIONSORDNING Antagen 2011-04-18 Dnr: 2011/ON060 Reviderad 2011-05-23 Reviderad 2015-10-26 82 Reviderad 2011-10-03 Reviderad 2016-01-19

Läs mer

2 Information om Föräldracoachning muntlig information. 3 Information om nytt verksamhetssystem - muntlig information

2 Information om Föräldracoachning muntlig information. 3 Information om nytt verksamhetssystem - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2014-06-10 Socialnämnden Tid 2014-06-10, Kl 19:00 Plats Xenter Utbildningsvägen 3 i Tumba, plan 2 sal nr 243 OBS LOKAL Ärenden Justering 1 Information om YAP (Youth

Läs mer

Kommunal Författningssamling Delegeringsordning

Kommunal Författningssamling Delegeringsordning Kommunal Författningssamling Delegeringsordning 2015 Nr 4 KUNGÄLVS KOMMUN s delegeringsordning Antagen av Myndighetsnämnden 25 juni 2015 372 Gäller fr.o.m. den 1 juli 2015 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd. kommunallagen)

Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd. kommunallagen) 38 :1 Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd (6 kap 33 kommunallagen) Vad innebär delegering? 1 kommunallagen regleras vilka politiska

Läs mer

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden 2015-09-30 Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl. 17:00 Plats: Hedebyskolans matsal, Vagnhärad Gruppmöte: Röd-gröna har gruppmöte kl. 16:30 i klassrum

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård- och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 25 maj 2010 43 Diarienummer: Dokumentansvarig: Pernilla Melin

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om

Läs mer

Delegationsordning avseende Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Delegationsordning avseende Skarpnäcks stadsdelsnämnd SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING Delegationsordning avseende Skarpnäcks stadsdelsnämnd 1 (100) 1. Allmänna ärenden... 9 2. Ekonomi, upphandling och stadsmiljö m m... 14 3. Personalärenden... 21 4. Förskoleverksamhet...

Läs mer

Inspektion 1 4 oktober av Socialnämnden i Sundsvalls kommun

Inspektion 1 4 oktober av Socialnämnden i Sundsvalls kommun PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2012-11-07 Dnr 5230-2012 Sid 1 (7) Inspektion 1 4 oktober av Socialnämnden i Sundsvalls kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmannaexpedition: Byråchefen

Läs mer

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Bilaga 1: Dokumentationsstöd Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare Handläggare Maria Degerman Omsorgschef 033-231334 maria.degerman@bollebygd.se FÖRSLAG DATERAT 2009-08-03 Riktlinje Fastställd av omsorgsnämnden 2009-09-24 xx 1 (10) Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Läs mer

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delegeringsordning Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22 Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delgeringsordning 2016-01-18 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Allmänt om delegering Delegeringsordningen är främst ett formellt instrument som reglerar beslutanderätten

Läs mer

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER. Antagna av KF 2004-01-19. Uppdaterade 2012-12-17

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER. Antagna av KF 2004-01-19. Uppdaterade 2012-12-17 1 Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER Antagna av KF 2004-01-19 Uppdaterade 2012-12-17 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:70

Regeringens proposition 2007/08:70 Regeringens proposition 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården Prop. 2007/08:70 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 februari 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst

Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst 3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Therese Larsson Datum 2015-02-10 Diarienummer GSN-2015-0027 Gatu- och samhällsmiljönämnden Förslag till förändring av delegationsordningen för färdtjänst Förslag till beslut

Läs mer

Socialtjänstlagen SoL

Socialtjänstlagen SoL LAG OCH REGELSTYRD Socialtjänstlagen SoL Förvaltningslagen Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM Offentlighets och sekretesslagen Lagen om stöd

Läs mer

Riktlinjer Barn och familj

Riktlinjer Barn och familj DATUM UTSKRIFT 2015-10-09 SIDA 1/18 OMRÅDE MYNDIGHETSUTÖVNING PROCESS HANDLÄGGNING BARN OCH FAMILJ GILTIGT INOM, VALLENTUNA KOMMUN GODKÄNT DATUM 2015-09-15 DOKUMENTANSVARIG SUSSI THAYSEN GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden HebyFS 2015:47 Infördes i författningssamlingen den 8 augusti 2015 Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:04 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 20081118 Beställarenheten Anders Carlsson Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 1 1 INLEDNING...3 1.1 SYFTE...3 1.2 AVGRÄNSNING...3 2 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH PRINCIPER...3

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05 Delegationsordning för socialnämnden Antagen av socialnämnden 2008-04-22, 32 Reviderad av socialnämnden 2010-02-16, 13 Reviderad av socialnämnden 2013-12-17, 73 Reviderad av socialnämnden 2014-05-27, 37

Läs mer

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: arbetsmarknadsnämnden Fastställt: 2015-01-12, 7 Ansvar för revidering: arbetsmarknadsförvaltningen Gäller för: arbetsmarknadsnämnden/förvaltningen

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer

Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga. Fastställda av socialnämnden 2015-09-23

Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga. Fastställda av socialnämnden 2015-09-23 Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga Fastställda av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun / 2015-08-28 2 (39) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Förutsättningar... 4 2.1 Syftet med riktlinjerna...

Läs mer

Förklaring av föreskriften

Förklaring av föreskriften Förklaring av föreskriften Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Individuppgifter om ade insatser Uppgifterna samlas in med stöd av förordningen

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun Åtvidaberg 2011-08-23 Sida 1(11) Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun Fastställd av överförmyndarnämnden den 4 oktober 2010. Enligt 19 kap 14 i föräldrabalken () får nedanstående

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reviderat 2009-02-17 Kommunfullmäktige 2009-08-31 46 SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Läs mer

Socialrätten en översikt

Socialrätten en översikt Socialrätten en översikt 2010-10-26 Ulrika Ekebro Vad styr socialtjänstens arbete? 1. Lagstiftning 2. Förordning 3. Föreskrifter bindande regler som ska följas 4. Allmänna råd rekommendation som bör följas

Läs mer

RIKTLINJER för bistånd enligt SoL inom Socialpsykiatrin

RIKTLINJER för bistånd enligt SoL inom Socialpsykiatrin RIKTLINJER för bistånd enligt SoL inom Socialpsykiatrin Dnr ÄON/2014:149 2014-12-16 Äldre- och omsorgsnämnden Innehåll 1 Inledning... 5 Syfte 5 2 Målgrupp- avgränsningar och definitioner... 6 Viktiga

Läs mer

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM. Inledande bestämmelser. 1 De i 1 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM. Inledande bestämmelser. 1 De i 1 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM Inledande bestämmelser 1 De i 1 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen för samhällets socialtjänst skall vara vägledande för all vård som

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (13) Socialnämndens arbetsutskott 2015-09-01 83 Riktlinjer barn och familj (SN 2015.110) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden fastställer

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Hofors

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Hofors TILLSYNSRAPPORT 1 (9) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Hofors Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Niclas Bengtsson. Anders Svensson. Arne Andersson

Niclas Bengtsson. Anders Svensson. Arne Andersson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 19 januari 2016, klockan 13.30 16.30 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden

Delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 11 1(1) Gäller från 2014-02-01 Diarienummer Antagen: omsorgsnämnden 2011-01-25 10 och ändrad senast 2014-01-28 5 Delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden Se bilaga DELEGATIONSBESTÄMMELSER

Läs mer

Ansvar för utbildning och särskilda stödinsatser i skola och barnomsorg vid placeringar i annan kommun m.m. Ersätter: 1997:202 Bilagor:

Ansvar för utbildning och särskilda stödinsatser i skola och barnomsorg vid placeringar i annan kommun m.m. Ersätter: 1997:202 Bilagor: Cirkulärnr: 2006:18 Diarienr: 2006/0876 Handläggare: Laina Kämpe Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2006-05-23 Mottagare: Barnomsorg Skola Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg

Läs mer

Riktlinjer för medföljare vid semesterresa

Riktlinjer för medföljare vid semesterresa 1 (12) Riktlinjer för medföljare vid semesterresa Antagna av KS april 2000, reviderade av KF xxx 2016 stockholm.se 2 (12) 3 (12) Riktlinjer för medföljare vid semesterresa Antagna i KS april 2000, reviderade

Läs mer

Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg

Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg Utöver vad som föreskrivs i Kommunallagen (1991:900)

Läs mer

Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden

Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden 2013-11-20 Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden Följande rutin syftar till att öka likabehandlingen och rättssäkerheten kring ensamkommande barn och ungdomar

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg

Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg PROTOKOLL 1(24) Tid: Kl 08:00-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v Gun-Britt

Läs mer

BESLUT. Klagomål om bristande handläggning av barnavårdsärende vid socialtjänsten,

BESLUT. Klagomål om bristande handläggning av barnavårdsärende vid socialtjänsten, Box 423registrator@ivo.se BESLUT inspektionen förvårdochomsorg 2014-10-21 Dnr 8.2-35548/20131(22) Avdelning mitt Christine Nilsanius Christine.Nilsanius tvo.se Fagersta kommun Socialnämnden, 737 80 Fagersta

Läs mer

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Karlskrona kommun 2015-11-24 1 (13 ) Drift- och serviceförvaltningen Dnr 2015.27.002 Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Fastställt av: Drift- och servicenämnden Fastställt: 2015-10-27

Läs mer

Leif T Johanson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Se bifogad närvarolist sidan 2. Elving Claesson.

Leif T Johanson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Se bifogad närvarolist sidan 2. Elving Claesson. Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 13.00-17.00. Öppet sammanträde Beslutande Leif T Johanson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Närvarande ersättare Övriga

Läs mer

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun 1 (9) 5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun Denna bilaga fylls i och bifogas ansökningar som avser: HVB för ensamkommande barn och ungdomar. Svara i formuläret genom att kryssa

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.3 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 10/10 fritidsnämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen

Läs mer

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Vilka lagar ska vi följa och varför? Förvaltningslagen grundläggande regler om hur ärenden inom olika myndigheter ska handläggas och hur kontakten

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Orion, Lärcentrum, Storuman 2012-02-22, kl 09.45 17.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Orion, Lärcentrum, Storuman 2012-02-22, kl 09.45 17.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Orion, Lärcentrum, Storuman 2012-02-22, kl 09.45 17.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Fastighetsnämnden Fastställelsedatum: 2015-03-11 Ansvarig: Fastighetschef Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden el behov Följas upp: Minst vart

Läs mer

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen Riktlinjer 2008-09-29, 226 Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

BESLUT. Socialnämndens handläggning av ett ärende rörande utseende av ny vårdnadshavare; fråga bl.a. om nämndens utredning var bristfällig

BESLUT. Socialnämndens handläggning av ett ärende rörande utseende av ny vårdnadshavare; fråga bl.a. om nämndens utredning var bristfällig BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2007-01-15 Dnr 4752-2005 Sid 1 (8) Socialnämndens handläggning av ett ärende rörande utseende av ny vårdnadshavare; fråga bl.a. om nämndens utredning var

Läs mer

DELEGATION FRÅN KOMMUNSTYRELSEN. ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-09 346 med senaste ändring 2016-01-25, 20

DELEGATION FRÅN KOMMUNSTYRELSEN. ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-09 346 med senaste ändring 2016-01-25, 20 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING DELEGATION FRÅN KOMMUNSTYRELSEN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-09 346 med senaste ändring 2016-01-25, 20 Bestämmelser för delegation Allmänt Delegation innebär

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 1998:319 Utkom från trycket den 12 juni 1998 utfärdad den 28 maj 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Delegeringsordning med anvisningar, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Delegeringsordning med anvisningar, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Antagen 2016 01 26 Delegeringsordning med anvisningar, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Enligt 6 kap 33 kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot, ersättare eller åt en anställd

Läs mer

Regler för skolskjuts Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Regler för skolskjuts Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola REGLER 1(16) 2015-04-01 BOU 2015/134 nr 2015.1496 Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Björn Tideman, Handläggare 0171-526 32 bjorn.tideman@bildning.habo.se Dokumentansvarig:

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT LSS OCH SOL

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT LSS OCH SOL RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT LSS OCH SOL FÖR BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA MED FUNKIONSNEDSÄTTNING Dnr ÄON/2015:100 Rev. 2007-05-29 2015-06-11 2015-06-11 Äldre- och omsorgsnämnden Sigtuna

Läs mer

Svedala Kommuns 4:09 Författningssamling - 1 -( 45)

Svedala Kommuns 4:09 Författningssamling - 1 -( 45) Författningssamling - 1 -( 45) Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antagen av myndighetsnämnden för socialtjänst och skola 2013-12-12 Gäller från med kompletteringar

Läs mer

Samverkan kring barns hälsa juridiska spörsmål. Stadsjurist Natalie Glotz Stade Juridiska enheten, Malmö stad

Samverkan kring barns hälsa juridiska spörsmål. Stadsjurist Natalie Glotz Stade Juridiska enheten, Malmö stad Samverkan kring barns hälsa juridiska spörsmål Stadsjurist Natalie Glotz Stade Juridiska enheten, Malmö stad Då är det viktigt att veta att myndigheter måste följa offentlighets- och sekretesslagens (2009:400),

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren. Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har

Läs mer