Årsredovisning och lagstadgad delårsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning och lagstadgad delårsrapport 2013"

Transkript

1 GRANSKNINGSRAPPORT Kommunledningskontoret Revisorkollegiet Sid 1 (12) Dnr 14REK8 Handläggare: Per Mårsell Eva Sundin Årsredovisning och lagstadgad delårsrapport 2013 A. Har årsredovisningen respektive delårsrapporten upprättats enligt gällande regelverk, normer och god redovisningssed? Gällande regelverk: Kommunallagen (KL) 8 kap Lag om Kommunal Redovisning (KRL) kapitlen 3-8. KRL bygger på bokföringslagen, årsredovisningslagen och normalreglementet för kommuner och landsting. Normer och god redovisningssed: Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) är normerande organ och utger löpande Rekommendationer, för närvarande 19 stycken, samt Informationer. KOMMUNREVISIONEN Gävle kommun, Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 Tfn , Mobil

2 Sid 2 (12) Iakttagelser från revisionen/lekmannarevisionen Under 2013 skedde ett byte av ekonomisystem inom kommunen från Aditro till Agresso. Samtidigt gjordes ett byte av kontoplan för att säkerställa externredovisningen. Ansvarsbegreppet är inte längre hierarkiskt utan är en löpande nummerserie. För att hålla ihop alla ansvar under en nämnd så används en kod, en så kallad relation. Bytet av ekonomisystem har inneburit att alla rapporter har fått nyskapas. Rapportering för budgetansvariga går genom webbverktyget Info-Key med rapporter som täcker de flesta behov ute i verksamheterna. Avstämning av lönekostnaderna i detalj kunde inte göras i Agresso förrän under senhösten. Nämnderna var hänvisade till andra lösningar för avstämning av personalkostnaderna. De två mest personalintensiva nämnderna använde sig av uttag direkt ur personalsystemet. Generellt konstateras att såväl delårsrapporten per som årsredovisningen för år 2013 är välgjorda vad gäller regelefterlevnad och tydlighet. Nedan återges iakttagelser av formell och/eller materiell art: Avvikelser från regelverk och god redovisningssed Årsredovisningen har upprättats i enlighet med kommunala redovisningslagen och god redovisningssed, med undantag för redovisning av leasing, andelsvärde i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB samt värdering av fordran. De avvikelser som gjorts har angivits och motiverats i två fall. Avvikelsen från god redovisningssed vad gäller värdering av fordran har inte motiverats, se nedan under lån utan säkerhet. Avvikelsen för leasing har inte kunnat utvärderas vad gäller rättvisande bild, medan det andra avsteget ger en mer rättvisande bild än redovisning enligt rekommendationen. Ändrade redovisningsprinciper i Kommungaranti Skandinavien AB, innebär flytt från goodwill till minskad uppskjuten skatteskuld och återläggning av tidigare års nedskrivningar av goodwill. Omräkning av jämförelsetal har inte gjorts vilket påverkar jämförelsen med 2012 och även 5-årsöversikten. Effekten på eget kapital 2012 innebär en ökning med 33 mnkr. Nämnder Helhetsintrycket är gott vad gäller underlagens kvalitet. Det förkommer i några fall att bilagor saknas på mindre belopp samt att några visar differenser.

3 Sid 3 (12) Generellt Huvuddelen av bokslutsdokumentationen överlämnades till revisorerna enligt tidplan. Några kompletteringar har dock behövt infordras för att bokslutsdokumentationen skall nå den kvalitet som instruktionen föreskriver. Variationerna i underlagens kvalitet mellan förvaltningarna är stor. Kvalitetsbrister hänförliga till kommunikations- och samordningsfrågor finns, men i mindre omfattning än tidigare år. Den vanligaste bristen är att verifierande underlag inte bifogas specifikationen eller att förklarande text saknas på bokslutsbilagan. Det förtjänar att påpekas att en internt genererad datalista i regel inte är ett verifierande underlag enligt god redovisningssed. I något fall bifogas ett digert underlag, men utan hänvisning på bokslutsspecifikationen till var i underlaget respektive belopp skall hämtas. Ovanstående brister kvarstår från tidigare år. Resultatet av granskningen har kommunicerats med respektive ansvarig på förvaltningarna. Specifikt Motpartshantering För att ha en korrekt extern redovisning, krävs att alla interna transaktioner kan elimineras. För detta ändamål användes en särskild kod: motpart. Motpartshanteringen förändrades 2013 i det nya ekonomisystemet Agresso på flera sätt. Angivande av motpart blev tvingande. Alla externa transaktioner märktes med motpart 100. Inom kommunen skapades bara en motpartskod per nämnd. Motpartskodningen har inte fullt ut fungerat i vissa försystem för internfakturering under första halvåret Avstämningen av interna transaktioner inom nämnderna fick hanteras annorlunda, då endast en motpartskod fanns per nämnd. Avstämningen av motpartshantering har skett centralt mellan nämnder och nämnder/bolag. Det råder osäkerhet beträffande eliminering av interna mellanhavanden. För kommunen kan det ha medfört att intäkter och kostnader redovisas med för höga belopp. Revisionen kommer under 2014 att göra en djupgranskning av Agresso och då också titta specifikt på denna fråga. Leverantörsskuld Aditro, nedskrivning I det gamla ekonomisystemet, Aditro, har en differens funnits mellan bokförd leverantörsskuld och leverantörsreskontrans saldo. Betydande resurser har

4 Sid 4 (12) lagts från KLK s och från revisionens sida för att utreda differensen utan att full klarhet nåtts. Den kvarvarande differensen, som uppgår till tkr, har nedskrivits under 2013, vilket innebär att resultatet belastats med detta belopp. Denna kostnad har redovisats som en jämförelsestörande post. Kundreskontran I årsbokslutet 2013 har en värdereglering skett av kvarstående osäkra fordringar ifrån 2012 från det gamla ekonomisystemet Aditro. Det som återstår att värdereglera avser socialtjänstens fakturor för perioden oktober-december I nya ekonomisystemet Agresso har ingen reservering gjorts av årets osäkra kundfordringar i årsbokslutet. Någon åldersanalys framgår inte av bilagorna till årsbokslutet. Det är inte rimligt att några nya osäkra kundfordringar inte tillkommit under Principerna för reservering av osäkra kundfordringar framgår inte av bokslutsdokumentationen. För 2013 är kommunens resultat högre än om reservering av osäkra kundfordringar hade gjorts. I tabellen nedan visas värdereglering av kundfordringar under året Sannolikt är beloppet för ,5 mnkr för lågt. Denna kostnad kommer istället att belasta År Mnkr 0,9 1,4 1,8 0,3 Flygbränsle Lagerredovisningen för flygbränsle Gästrike airport bör uppgraderas enligt gällande regelverk för inventering. Flygbränslet redovisas fortfarande felaktigt som en förutbetald kostnad. Lagerredovisning Tekniska nämnden I delårsrapport 2 saknades underlag till Markbyggarnas tillgångar och skulder. Vid Gavlefastigheters genomgång av verksamheten inför övertagandet framkom ett oredovisat lager av material som värderades. Tekniska nämndens andel var 2,7 mnkr vilket innebar en positiv resultatpåverkan i Tekniska nämndens bokslut. Posten är jämförelsestörande. Tekniska nämndens resultat för 2013 ska alltså minskas med 2,7 mnkr för att bli jämförbart med tidigare års resultat.

5 Sid 5 (12) Lån utan säkerhet Kommunen har en lånefordran på Bomhus Folkets Hus förening på 15,4 mnkr. Enligt reversen är någon säkerhet inte ställd. Sett till låntagarens ekonomiska förhållanden är kommunens fordran i förhållande till god redovisningssed kraftigt övervärderad i kommunens bokslut. En värdering av fastigheten, gjordes Bedömt värde sattes till 4,2 mnkr. Trots att värdering gjorts har man inte gjort någon nedskrivning av fastigheten. Bokfört värde överstiger gjord värdering med 9,5 mnkr och Gävle kommuns fordran överstiger värderingen med drygt 11,1 mnkr. Under 2014 kommer Bomhus Folkets Hus att ha förbrukat hela sitt egna kapital. Detta påtalades av revisorerna redan i samband med 2011 års bokslut. Då Gävle kommun trots upprepade påtalanden från revisorerna inte tagit någon säkerhet för sin fordran får fordran anses vara övervärderad i Gävle kommuns bokslut 2013 med minst 11,1 mnkr, sannolikt är det realistiska fordringsbeloppet 0 kronor. Någon dokumentation gällande motivet till att bibehålla den övervärderade posten har inte företetts revisionen. Revisionen rekommenderar återigen att pantsättning av fastigheten görs som säkerhet för lånet. Detta skulle i vart fall rädda upp till 4,2 mnkr av fordran. Investeringsredovisningen Vi konstaterar att investeringsredovisningen innehåller en del differenser enligt nedan. Korrigeringar har gjorts i årsredovisningen och utredning av underliggande differenser pågår i samarbete med konsulter från Agresso. Mnkr Anläggningsreskontra Redovisning Årsredovisning Differens Totalt investeringar 170,9 170,9 170,4 0,5 Varav Investeringar 152,1 149,4 2,7 Exploatering 18,8 21,0-2,2 Bolag Gällande regelverk, normer och god redovisningssed är inte enhetliga mellan kommunal redovisning och aktiebolags redovisning. Årsredovisningarna för av kommunen hel- eller delägda bolag som ingår i kommunens samlade årsredovisning måste därför, vad gäller räkenskapsdelen, till viss del omarbetas vid integreringen i kommunens sammanställda redovisning.

6 Sid 6 (12) Bolagens externa revisorer ansvarar för granskningen av följsamheten mot aktiebolagslag och god redovisningssed för aktiebolag. De förtroendevalda revisorerna har inom sitt uppdrag att granska att bolagen redovisas korrekt i kommunens sammanställda redovisning utifrån kommunallagen och kommunal redovisningslag samt normeringarna från Rådet för kommunal redovisning (RKR). SBI Ekogas AB ingår med 49 % trots att Gävle Energi äger bolaget i sin helhet sedan december Gästrike Återvinnare har vid sin förbundsstämma fattat beslut om att förvärva 2040 aktier, motsvarande 51% av aktierna i SBI Ekogas AB samt godkänt den föreslagna bolagsordningen och aktieägaravtalet. Kommunstyrelsen behandlade ärendet inför beslut i Kommunfullmäktige. I och med denna avtalade avyttring är redovisningen korrekt hanterad i såväl Gävle Energi som i Gävle kommuns sammanställda redovisning. Samkraft AB är under rekonstruktion. Kommunfullmäktige i Gävle har i beslut medgett Gävle Energi att kortperiodiskt förvärva andelar, genom omvandling av lån mm, upp till maximalt 30%. Efter betald, ej registrerad nyemission ägs Samkraft AB till knappa 29% direkt och indirekt av Gävle Energi. Samkraft AB ingår inte i den sammanställda redovisningen utan redovisas bland övriga aktier och andelar med 14,8 mnkr. Vi anser med stöd av RKR 8:2 att Samkraft AB ska ingå i koncernbolagen då ägarandelen vid årsskiftet är betydande och också innehåller en hög risk. Det är inte troligt att en avyttring till ägarandel understigande 20% i enlighet med kommunfullmäktiges beslut kommer att vara nära förestående. Detta styrks bland annat av att Gävle Energi inte deltar i den emission i bolaget som avslutas och heller inte funnit köpare till sina täckningsrätter i denna emission. I koncernen finns lån till Bomhus Energi AB på 42 mnkr, vilket tydligt indikerar att fordringarna är på extern part. Bomhus Energi ägs till 50 % av Gävle Energi och till 50 % av BillerudKorsnäs. Båda parterna har lånat ut 84 mnkr vardera, totalt 168 mnkr, till bolaget. När Bomhus Energi tas in med 50 % i koncernen blir låneskulden 84 mnkr, men med uppdelningen 42 mnkr vardera till intern/extern part. Det bakomliggande syftet borde vara att Gävle Energi lånar ut till sin egen 50 % -iga andel och därmed kan ytterligare 42 mnkr kvittas mot långfristiga skulder i koncernen.

7 Sid 7 (12) Måluppfyllelse övergripande Stratsys system för uppföljning Måluppföljningen ligger fr o m 2013 i systemet Stratsys som också hanterar nämnders och helägda bolags inrapportering i kommunens delårsrapporter och årsredovisning. Målen har nu indikatorer som följs under året, dvs utfall av insatser eller jämförelser som ger en uppfattning om ifall målet uppfylls. Gemensamma mål för två nämnder kontra ansvarsprövning I kommunplanen för 2013 beslutade Kommunfullmäktige om separata ekonomiska ramar för Byggnads- och Miljönämnd, Tekniska nämnden och Markbyggarna. När det gäller mål och verksamhetsplan hade Byggnads- och Miljönämnden och Tekniska nämnden en gemensam verksamhetsplan där målen finns men inte särskiljs nämndsvis. Nämnderna har också haft en gemensam internkontrollplan. Dessa nämnder har en gemensam förvaltning: Samhällsbyggnad Gävle. Under året har nämnderna fått en gemensam verksamhetsrapport av måluppfyllelsen i Stratsys, en gemensam personalbilaga och en gemensam internkontrollrapport. Därutöver har respektive nämnd fått en verksamhetsberättelse som i text beskriver deras verksamhet och aktiviteter under varje målperspektiv. I årsredovisningen redovisas respektive nämnds måluppfyllelse separat för att Kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om ansvarsfrihet för dessa nämnder var för sig. Revisionen konstaterar att Kommunallagen förutsätter att Kommunfullmäktige tilldelar resurser och sätter mål för varje nämnd samt via reglementen styr vilken verksamhet nämnden ska bedriva. Årsredovisningen och annan uppföljning och revision under året ska sedan innehålla en sådan återrapportering att Kommunfullmäktige kan ta ställning till om nämnden ska beviljas ansvarsfrihet eller inte. Måluppfyllelse nämnder Kommun- och nämndsmål Två mål inom Omvårdnadsnämnden har inte blivit uppnådda. Det ena är att Omvårdnad Gävle ska ha en god ekonomisk hushållning baserad på ett effektivt resursutnyttjande. Det andra är kostnadssökningstakten. Nämnden visar ett underskott på -38,6 mnkr som beror på ökade volymer av hemtjänsttimmar samt att produktionskostnaderna har överskridit budget.

8 Sid 8 (12) Omvårdnadsnämnden mål om att sjukfrånvaron ska minska har inte uppfyllts. Här ser man framför allt en ökning av längre sjukskrivningar. Personalrapport med statistik finns för 2011 för alla nämnder. Omvårdnadsnämnden redovisar även för 2012 och För övriga nämnder saknas helt uppgifter för För 2013 saknas uppgifter för de förvaltningar som har berörts av omorganisationen Omorganisationen berör Kommunstyrelsen, Barn o ungdomsnämnden, Kultur- och Fritidsnämnden samt Utbildning och arbetsmarknadsnämnden. Personalsystemet har inte kunnat hantera statistikrapporter för föregående år enligt de gamla styrtabellerna. Efter årsskiften har endast information för de nya organisationerna eller enligt den nya kodplanen kunnat tas fram. Då sjukfrånvaron sedan 2011 ökar efter en lång period av sjunkande siffror, är analysen per nämnd mycket viktig. Personalsystemet klarar uppenbarligen inte att leverera statistik när omkodning gjorts av personal vid ett årsskifte. Statistikuttag för december görs i januari året efter. Kommunövergripande analys finns och redovisar att sjukfrånvaron totalt 1 för kommunen fortsätter att öka nu med 0,3 procentenheter från 5,5 till 5,8 % i jämförelse med motsvarande period förra året. Medarbetarperspektivet redovisar ej uppnådda mål för Kultur o fritidnämnden samt Hamnen ifrån medarbetarundersökningen som gjordes under hösten När det gäller ekonomiperspektivet kan vi konstatera att de flesta men inte alla nämnder saknar en övergripande målformulering om god ekonomisk hushållning och att verksamheten skall bedrivas inom tilldelad ram. Detta innebär att redovisningen av måluppfyllelsen per nämnd i ekonomiperspektivet inte blir jämförbara nämnderna emellan. Med tanke på den ekonomiska situationen vore det önskvärt att skapa förutsättningar för jämförbarhet. Bedömningen av måluppfyllelsen görs av nämnderna själva och kvalitetssäkras inte av kommunledningen. 1 Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda.

9 Sid 9 (12) Måluppfyllelse bolag I Gävle kommuns årsredovisning redogör aktiebolagen bland annat för sina mål, enligt de fyra perspektiven, samt måluppfyllelsen. Bedömningen av måluppfyllelsen är enligt en tregradig skala: ej uppfyllt, delvis uppfyllt och uppfyllt. Det finns inga direktiv om några gemensamma mål för bolagen utan varje bolag formulerar sina egna mål. Avsaknaden av gemensamma mål underlättar inte jämförbarheten mellan bolagen. Bedömningen av måluppfyllelsen görs av bolagen själva och kvalitetssäkras inte av koncernledningen. B. Är resultatet förenligt med de mål som fullmäktige beslutat? De finansiella målen och verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning speglar kommunens ekonomiska ställning. Av fem finansiella målsättningar för god ekonomisk hushållning 2013 uppnås ett mål som avser hela koncernen: Soliditeten. Under de senaste fem åren har soliditeten ökat. Från har soliditeten förbättrats ifrån 31,5% till 32,1%. Om det egna kapitalet nedräknas motsvarande ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden före 1998 uppgår koncernens soliditet till 15,5 procent jämfört med 15,1 procent under Två mål är delvis uppfyllda: Det ena målet är resultatmålet 2 % där utfallet för år 2013 blev 1, 8 %. Budgeterat resultat för året var 0,4 %. För planeringsperioden uppgår det genomsnittliga resultatet till 2,0 %. Med gällande budget för perioden kommer den genomsnittliga resultatnivån att hamna på 2% för perioden. Det andra målet som anses delvis uppfyllt är att kommunkoncernens skuldsättningsnivå eller förpliktelsebelopp per invånare inte bör överstiga kr per invånare. Skuldsättningen per invånare uppgick till kr för Målvärdet är högst kr per invånare. Två mål som inte har uppfyllts: Det ena gäller verksamhetens nettokostnader som långsiktigt inte får öka snabbare än intäkterna från skatter och generella bidrag eller utjämning. Här

10 Sid 10 (12) har för det enskilda året 2013 målet uppnåtts, men sett över tid så nås inte målet. Under året har en skatteväxling genomförts med landstinget för förändrat huvudmannaskap för hemsjukvården vilket ökar både nettokostnaderna och skatteintäkterna. Under en femårsperiod har nettokostnaderna i snitt ökat med 3,7 % medan skatteintäkterna ökat med 3,5 %. Skatteintäkterna har således under den senaste femårsperioden inte fullt ut balanserat kostnadsutvecklingen. Investeringstakten är fortsatt mycket hög vilket påverkar nedanstående mål negativt. Det andra målet är att nettoinvesteringarna per invånare riktade mot kommunens skattefinansierade verksamhet till 100 % ska vara självfinansierade över en femårsperiod. Målet har inte uppnåtts. Självfinansieringsgraden för 2013 uppgick till 83 % och för den senaste femårsperioden till 89 %. Investeringstakten är fortsättningsvis också hög, vilket är oroväckande. Investeringarna inom bolagssektorn genererar intäkter, men investeringarna inom den kommunala kärnverksamheten är en kostnadsbelastning som ytterst måste bäras av skatteintäkter. För 2013 gjordes en återbetalning av AFA-medel med 75 mnkr som förbättrade resultatet. Under ökade nettokostnaderna, exklusive exploateringsresultat och reavinster, snabbare än skatteintäkterna i strid med fullmäktiges mål. Detta fortsätter 2014 och innebär att nettokostnaderna inklusive besparingskrav i kommunplanen beräknas överstiga skatter och generella statsbidrag, trots skattehöjning. Revisorerna anser att denna utveckling är mycket oroande och långsiktigt ohållbar. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning I Kommunallagen 8 kap 5 står att För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de ekonomiska mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. De finansiella målen och verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning speglar kommunens ekonomiska ställning och den effektivitet man har i organisationen. Granskningen visar att finansiella mål finns 2013 liksom tidigare år.

11 Sid 11 (12) Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning saknas i kommunplanen för 2013 och finns därmed inte med i uppföljningen under året eller i årsredovisningen. Spår av verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning från 2012 finns i form av mål på nämndsnivå som kopplats till andra övergripande mål. Även i uppdragen finns delar av det som var verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning under En samlad uppföljning under 2013 av uppdragen saknas. De mål som idag finns under hållbart samhälle har just ett samhällsperspektiv och speglar inte kommunens interna effektivitet. Revisorerna anser att det är väsentligt för kommunen att även ha detta fokus i mål och måluppfyllelse. Det handlar om effektivitet och produktivitet i verksamheten och att vårda de tillgångar kommunen har och inte få en kapitalförstöring. Det handlar också om ett effektivt lokalutnyttjande där anpassningar kontinuerligt krävs. Att mäta avgifts- och taxenivåer jämfört med andra kommuner, förutsatt att dessa speglar självkostnaden för tjänsterna, är också en aspekt på effektivitet. Denna del av målstyrningen är viktig att utveckla. Resultatutveckling Resultatutvecklingen är väl beskriven i årsredovisningen. Fyra av tio nämnder håller sig inte inom Kommunfullmäktiges beslutade ramar. Det är Tekniska nämnden och Markbyggarna, Byggnads- och miljönämnden, Socialnämnden samt Omvårdnadsnämnden. Omvårdnadsnämnden visar ett oroväckande stort underskott -38,6 mnkr. Tillsammans visar dessa fyra nämnder ett underskott på - 53,7 mnkr. Återbetalning av försäkringspremier En tillfällig intäktsförstärkning har skett med 75,4 mnkr under året. Det avser en återbetalning av inbetalda premier från AFA för de kollektivavtalade sjukförsäkringarna från åren 2005 och 2006 som är inarbetad i årsrapporten.

12 Sid 12 (12) C. Uppfyller kommunen det lagstadgade balanskravet? Balanskravet, det lagstadgade kravet på ett positivt resultat, är uppfyllt, men fyra nämnder hade 2013 ett underskott mot budget med tillsammans -53,7 mnkr (-61,1 mnkr föregående år). Eva Sundin Yrkesrevisor Per Mårsell Yrkesrevisor

Årsredovisning och lagstadgad delårsrapport 2012

Årsredovisning och lagstadgad delårsrapport 2012 G R AN S K N I N G S R AP P O R T 2013-04-22 Kommunledningskontoret Revisorkollegiet Sid 1 (9) Dnr 13REK6 Handläggare: Per Mårsell Eva Sundin Årsredovisning och lagstadgad delårsrapport 2012 A. Har årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning och lagstadgad delårsrapport 2010

Årsredovisning och lagstadgad delårsrapport 2010 GRANSKNINGSRAPPORT 2011-04-28 Kommunledningskontoret Revisorkollegiet fk Sid 1 (6) Dnr 11REK9 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Per Mårsell Årsredovisning och lagstadgad delårsrapport 2010 A. Har årsredovisningen

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT 2014-10-21 Revisorskollegiet Sid 1 (8) Dnr 14REK7 Handläggare: Per Mårsell Eva Sundin Gävle kommuns delårsrapport 2, 2014 Vi bedömer att delårsrapporten i stort uppfyller de lagstadgade

Läs mer

Årsredovisning och lagstadgad delårsrapport 2011

Årsredovisning och lagstadgad delårsrapport 2011 GRANSKNINGSRAPPORT 2011-04-26 Kommunledningskontoret Revisorkollegiet Sid 1 (8) Dnr 12REK10 Handläggare: Per Mårsell Eva Sundin Årsredovisning och lagstadgad delårsrapport 2011 A. Har årsredovisningen

Läs mer

Gävle kommuns delårsrapport 2 år 2012

Gävle kommuns delårsrapport 2 år 2012 REVISIONSRAPPORT 2012-10-23 Kommunfullmäktige Sid 1 (2) Dnr 12REK18 Gävle kommuns delårsrapport 2 år 2012 Det ligger i kommunrevisionens årliga granskning att översiktligt granska kommunens lagstadgade

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Årsredovisning och lagstadgad delårsrapport 2014

Årsredovisning och lagstadgad delårsrapport 2014 REVISIONSRAPPORT 2015-04-28 Kommunfullmäktige Sid 1 (6) Dnr 15REK21 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Årsredovisning och lagstadgad delårsrapport 2014 A. Har årsredovisningen respektive delårsrapporten

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trosa kommun Oktober 2012 Matti Leskelä Anna Gröndahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen Granskning av delårsrapport 2015-08-31 Rapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.2-205/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Anders Hägg Anders Rabb Sandra Volter Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Solna stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Klippans kommun Mattias Johansson Alf Wahlgren 10 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Delårsrapport för Österåkers kommun

Delårsrapport för Österåkers kommun Ordförandeförslag 00 Till Kommunfullmäktig Datum 2014-10-14 Dnr KS 2014/0282 Delårsrapport för 2014-01 -01-2014-08-31 Beslutsförslag Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Svalövs kommun. Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008. Per Pehrson Idha Håkansson

Svalövs kommun. Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008. Per Pehrson Idha Håkansson Svalövs kommun Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008 Per Pehrson Idha Håkansson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 2 Rättvisande räkenskaper...4 3 Ändamålsenlig

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Gällivare kommun Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och metod...2 3.1.1. Förvaltningsberättelse...4

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Lindesbergs kommun 2009-03-30 Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Carlsson Mattias Bygghammar Karin Johansson Granskning av delårsrapport 2015 Vara Kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Conny Erkheikki Auktoriserad revisor April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2009 Mjölby kommun 23 mars 2010 Karin Jäderbrink Markus Zackrisson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 Bakgrund, syfte och metod...3 2 Granskningsresultat...5

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 Landstinget i Jönköpings län Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen Granskning av årsredovisning 2012 Landstingets revisorer, har med hjälp av sakkunnigt biträde, granskat landstingets årsredovisning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Datum. Resultatet av vår granskning och underlag för gjorda bedömningar finns redovisat i bifogad revisionsrapport.

Datum. Resultatet av vår granskning och underlag för gjorda bedömningar finns redovisat i bifogad revisionsrapport. Arvidsjaurs kommun Revisorerna Datum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Utlåtande avseende delårsrapport 2013-08-31 Vi ska som revisorer bedöma om kommunens delårsrapport är upprättad i enlighet med lagens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September 2015

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September 2015 Lunds kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-08-31 September 2015 Magnus Helmfrid Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Lars Starck Auktoriserad revisor Cecilia Isaksson

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Delårsrapport Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2010-10-19 Granskningen

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige BENGTSFORS KOMMUN Revisorerna Till För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut för år 2015 Vi har granskat kommunens årsbokslut, årsredovisning och

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Gran delår 2013. Tyresö. Carin Hultgren Samir Sandberg Jan Nilsson. Oktober 2013

Gran delår 2013. Tyresö. Carin Hultgren Samir Sandberg Jan Nilsson. Oktober 2013 Revisionsrapport Carin Hultgren Samir Sandberg Jan Nilsson Gran nskning av delår rsrapport 2013 Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 1 2. Inledning 3 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-09-02 Kommunstyrelsen 137 Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning 2013 Dnr KS 2014/0092 Handlingar Kommunens revisorers skrivelse den 24 april 2014.

Läs mer