2011 både orosmoln och glädjeämnen för småhusägarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011 både orosmoln och glädjeämnen för småhusägarna"

Transkript

1 Årsberättelse 2011

2 Innehåll Förbundsdirektören har ordet Det här är Villaägarna Starka erbjudanden och förmåner Vi syns, hörs och påverkar Vi är experter Vi finns i varje kvarter I TV och tidningar profilering och medlemsinformation Villaägarna idag och imorgon Styrelse, ledning och interndemokrati Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkningar Balansräkningar Kassaflödesanalyser Tilläggsupplysningar Underskrifter Revisionsberättelse

3 FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET 2011 både orosmoln och glädjeämnen för småhusägarna 2011 blev ett blandat år för landets småhusägare. Under året har många småhusägare upplevt en ökad otrygghet i de ekonomiska villkoren. Även om den nya och lägre fastighetsskatten har minskat boendekostnaderna och ökat förutsägbarheten har andra förhållanden ökat otryggheten. Ökande elkostnader, tomträttsavgälder och en besvärande beskattning vid försäljning har påverkat många småhusägare negativt. Räntekostnaderna har stigit kraftig, dels genom högre styrräntor men också som en effekt av bankernas ökande bolånemarginaler. Finansinspektionens införande av bolånetak stänger ute unga människor från bostadsmarknaden. Trots bostadsbrist och för låg bostadsproduktion har det bidragit till att prisutvecklingen stannat av. På den positiva sidan fanns fortsatta möjligheter till ROTavdrag för underhåll av energibesparande åtgärder. Vår viktigaste fråga under 2011 var elmarknaden. Det är en fråga som berör många och som verkligen oroar småhusägarna. Oavsett vad politiker och branschföreträdare påstår om fungerande konkurrens och myndighetstillsyn finns inget förtroende hos allmänheten för den avreglerade elmarknadens aktörer. Arbetet för en sundare elmarknad kommer att fortsätta med oförminskad kraft under Andra viktiga intressepolitiska frågor under året har varit arbetet för att avskaffa taxeringssystemet, bekämpa kommunernas oskäliga höjningar av tomträttsavgälder samt sätta ljuset på orimliga kommunala gatukostnader för enskilda. Utvecklingen under 2011 visar tydligt varför Villaägarna behövs. Vår breda medlemsbas ger oss tyngd i debatten. Vi är kända bland politiker och i media för att göra gedigna rapporter och ha pålitliga fakta. Vårt förtroendekapital ger oss en bra plattform för att påverka. Vårt stora genomslag i media under året, vår påverkan på framtida elnätavgifter och vår medverkan i två statliga utredningar är kvitton på vår starka ställning. Vår rådgivningsverksamhet till medlemmarna har utvecklats vad gäller servicegrad och kompetens och finns nu i ett första steg tillgänglig via vår nya webbplats. Rådgivningsservicen på webben kommer ytterligare utvecklas under Våra medlemsförmåner har också stärkts kraftfullt under året med ett breddat utbud och tillgänglighet på över 1600 försäljningsställen över landet. Vårt nya medlemskort ger möjlighet att ta del av unika direkta rabatter och att ackumulera bonus på alla inköp som görs via kortet. Vi har också etablerat Villabanken med mycket fördelaktiga villkor för både lån och inlåning. Som förbundsdirektör känner jag mig stolt över den bekräftelse vi fått via undersökningar av medlemmarnas förtroende för organisationen - och av att fler och fler av våra medlemmar förnyar sitt medlemskap varje år slår vi nytt rekord och får därigenom mer resurser för att ta tillvara småhusägarnas intressen. Vårt goda renommé ger oss möjlighet att knyta till oss ytterst kompetenta medarbetare som tillsammans med flera tusen förtroendevalda ger oss möjligheter att utvecklas vidare till nytta för våra medlemmar och för hela småhusägarkollektivet. Hans Lemker, Förbundsdirektör 3

4 Det här är Villaägarna Villaägarna är en demokratisk, partipolitiskt obunden organisation som skapar nytta för våra medlemmar och arbetar för bättre villkor för alla Sveriges småhusägare. Förbundets vision är att alla ska kunna förverkliga sina småhusdrömmar. Genom politisk påverkan, rådgivning och medlemsförmåner arbetar vi för att sänka kostnaderna för villa- och fritidshusboende, skapa förutsättningar för en god boendemiljö samt för att fler ska ha möjligheten att bo i ett eget hus. Med över medlemshushåll är vi en av Sveriges största folkrörelser. Vi finns och verkar i hela landet genom cirka 250 lokalföreningar som tillvaratar medlemmarnas intressen på lokal och kommunal nivå. Med våra medlemmar i ryggen är vi den starkaste rösten för en rimligare beskattning av boendet och för bättre villkor för småhusägarna i allt från elpriser till tomträttsavgälder. Villaägarnas breda bas av husägare ger oss en stark förhandlingsposition som gör det möjligt att få förmånligare villkor hos olika slags leverantörer till landets husägare. Vårt mål är att medlemskap hos oss ska få en positiv effekt på villahushållens budget genom billigare lån, försäkringar, hantverkstjänster och all tänkbar utrustning som krävs för livet i hus medlemshushåll ( ) Nya medlemshushåll under 2011: helårsanställda varav 36 vid huvudkontoret och 21 vid regionkontor runt om i landet Våra kärnvärden: Lyhörda Hängivna Närvarande Tydliga 4

5 Starka erbjudanden och förmåner Villaägarnas medlemsförmåner syftar till att erbjuda fördelaktiga villkor för medlemmarna. Vid utgången av år 2011 hade medlemmarna tillgång till rabatter på cirka köpställen runt om i landet. Villahushållsbudgeten är utgångspunkt vid urvalet av medlemsförmåner. Under året inriktades verksamheten främst på att bredda utbudet av förmåner inom detaljhandeln. Satsningen var lyckosam och under året ökade antalet rikstäckande samarbetspartner med drygt 20 stycken, varav flera var rikstäckande kedjor med ett stort antal butiker. Bland de nya samarbeten som tillkom under 2011 märks flera inom bil och bilvård, bland annat med Garageportsexperten och Skruvat.se, där våra medlemmar nu har rabatt på bildelar. Hos Utetid.se får vi nu rabatt på trädgårds- och friluftsartiklar och via ett antal andra avtal kan Villaägarmedlemmar få bättre pris på kakel och klinkers, värmepumpar, pellets och kaminer. Under året fortsatte arbetet med att vidareutveckla medlemskortet MasterCard och förbundets egen medlemsbank genom samarbetet med Sparbanken Öresund. Ett flertal nya rabattpartners knöts till kortet. I Villabanken erbjöds medlemmarna sparkonton och lån utan säkerhet (in blanco) till förmånliga villkor. Tillsammans med Moderna Försäkringar lanserar vi 2012 ett unikt kollektivt försäkringsskydd som träder in om lagfarten kapas. Under åren har Villaägarna uppmärksammat de tidskrävande och kränkande besvär som uppstår för husägare som drabbas av kapning. Den nya försäkringen benämns Ägarskyddsförsäkring och är den enda i sitt slag på den svenska marknaden. Med Villaägarnas nya hemsida skapades förutsättningar för att administrera och marknadsföra lokala rabattavtal. Som en följd av detta slöts samarbetsavtal med ett stort antal lokala näringsidkare. Sammantaget inom förbundet finns hundratals regionala och lokala medlemsförmåner. Arbetet med att utveckla dessa samarbetsavtal pågår kontinuerligt. Vid utgången av år 2011 hade medlemmarna tillgång till rabatter på cirka köpställen runt om i landet. 5

6 Vi syns, hörs och påverkar Villaägarna arbetar med opinionsbildning och lobbying i syfte att påverka de lagar och regler som rör småhusägande. Idag bor ungefär hälften av Sveriges befolkning i eget hus. Med en bättre bostads- och skattepolitik skulle fler få möjlighet till detta, samtidigt som tryggheten för dem som redan bor i egna hus skulle öka. Verksamhetsåret 2011 har framför allt ägnats åt lägre energikostnader, men vi har även engagerat oss för rimligare villkor för tomträttsavgälder och friköpspriser, lägre boendeskatter, ett avvecklat taxeringssystem, nej till gatukostnader samt lägre bolånekostnader. Vårt påverkansarbete sker både i form av opinionsbildning och i form av lobbying. Vi presenterar rapporter, arrangerar hearings och gör utspel i media men arbetar också genom informella uppvaktningar och lobbying direkt mot beslutsfattare. Det utåtriktade arbetet med våra frågor har varit mycket framgångsrikt under Förbundet gick ut med 47 centrala pressmeddelanden under året. Till detta kom ett antal regionala pressmeddelanden samt debattartiklar, placeringar av nyheter och spontana förfrågningar från media. Under 2011 omnämndes förbundet i pressklipp, vilket är 563 pressklipp fler än föregående år. Antalet artiklar på webbtidningar och bloggar uppgick till stycken under Det är en ökning med drygt 500 omnämnanden jämfört med Vi har varit med i 263 inslag i TV och radio under året. Vi syns och hörs! 2011 ägnades mycket av opinionsarbetet åt lägre energikostnader. Under verksamhetsåret har förbundet bland annat nått framgång i frågan om elnätavgifternas framtida nivå, vilket kommer att hålla tillbaka framtida prisökningar. Förbundet har vidare fått gehör för kravet om att avskaffa orimliga tillsvidareavtal på el samt för en timvis mätning av elanvändning. Två riksdagspartier har även tagit ställning för vårt förslag om sänkt elskatt. Vår huvudfråga under många år, fastighetsskatten, kräver fortsatt bevakning. Vårt uthålliga arbete mot den gamla modellen av fastighetsskatt har resulterat i att socialdemokraternas verkställande utskott under 2011 beslutade överge kravet på ett återinförande. Förbundets arbete har också resulterat i en statlig utredning om taxeringssystemets framtid där en av våra egna experter sitter med. Målet är att en gång för alla avskaffa grunden för den gamla fastighetsskatten och därmed kraftigt minska risken för att den återinförs. Villaägarna opinionsarbete mot oskäliga och orättvisa tomträttsavgälder har också resulterat i att en statlig utredning tillsatts. Även där är vi representerade med en av våra egna experter. Vårt påverkansarbete sker inte bara mot regering och riksdag, utan även lokalt. På tomträttsområdet har förbundet påverkat avgälder och friköpspriser i fem kommuner efter kraftfullt agerande mot lokalpolitiker och via lokalmedia. Vi når resultat. Under 2011 har vi bland annat uppnått: 35 miljarder kronor i lägre elnätavgifter under en fyraårsperiod Gehör för kravet att avskaffa orimliga tillsvidareavtal på el Två riksdagspartier har anammat vårt förslag för sänkt elskatt Två statliga utredningar; taxeringssystemets framtid och tomträttsinstitutet Socialdemokraterna har beslutat överge kravet på återinförd fastighetsskatt 6

7 Vi är experter Våra medlemmar erbjuds kostnadsfri rådgivning med en mycket god expertkompetens och relevant branschkunskap. Många medlemmar ser Villaägarnas Riksförbunds fria rådgivning som en slags försäkring, som de kan utnyttja om något händer. Genom förbundets fria rådgivningsverksamhet kan medlemmarna få kvalificerad rådgivning inom sådana områden som berör villaägare, t.ex. fel i fastighet, bygglov, familjerätt, köprätt, lantmäteri, boendeekonomi, fastighetsmäklare, byggnadsteknik och samfällighetsföreningar. Rådgivning lämnas även av externt anlitade rådgivare inom områdena arkitektur, energi, trädgård, geologi, brandskydd, brandrisker och VVS. Förbundets jurister har under året engagerat sig extra mycket i ett antal principiellt viktiga fall, flera av dem rör villaägare som drabbats av problem från större bygg- och infrastrukturprojekt. Förbundet har varit med och drivit ersättningsfrågor för småhusägare som påverkas av LKABs gruvverksamhet i Malmberget och några liknande ärenden i Västerås där sprängningar medfört sprickskador i fasader. Vi har i ett antal kommuner bidragit till att kommuner utökat skyddsavstånd mellan nedsmutsande och bullrande verksamheter och kringliggande villafastigheter. Över åren har Villaägarna upprättat bland annat Villaägarnas Juristbyrå där medlemmar kan köpa juridisk rådgivning och stöd i rättsprocesser med 25 procents rabatt. Sedan 2004 finns Villaägarnas medlingsinstitut där medlemmar kan lösa tvister snabbare och till lägre kostnader än i det offentliga rättsystemet. Sedan 1999 finns också möjligheten att söka rättsstöd för att täcka rättegångskostnader, om förbundet bedömer att processen har principiell betydelse för landets småhusägare. Under 2011 hanterade våra experter skriftliga rådgivningsärenden De hann också med ärenden över telefon Våra experter har suttit i Allmänna Reklamationsnämnden, Fastighetsmäklarnämnden och andra myndigheter som har bäring på boende och fastighetsfrågor 7

8 Vi finns i varje kvarter Villaägarna har 250 lokalföreningar runtom i Sverige. Föreningarna stöds av våra åtta regionkontor och regionstyrelser som kompletterar och bidrar till att utveckla verksamheten, framför allt genom lokalt och regionalt intressepolitiskt arbete. Villaägarna har en aktiv och självklar roll inte bara på nationella nivån utan även på den lokala nivån. Vid 2011 års utgång hade hela 189 lokalföreningar webbplatser på Villaägarnas portal. De frågor som våra lokala föreningar engagerar sig i omfattar till exempel områden som snöröjning, vindkraftsetablering, dagvattenproblematik och gruvverksamhet. Vi engagerar oss också i enskilda projekt som Förbifart Stockholm. Förbundet stöder den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan, så att fler föreningar tar initiativ till bildandet av nya grupper. Vi stöder även våra föreningar med administration och tidskrävande ärenden såsom utredningar, medling, deltagande på styrelsemöten, årsmöten och aktivitetsplanering. Under 2011 har vi bland annat anordnat regionkonferens i Göteborg, med företrädare från samtliga regioner och vi deltog i mässor bland annat i Sundsvall, Jönköping, Malmö, Västerås, Falun och Karlstad. Sedan 2007 har vi också en ny modell för att kunna ge service till samfällighetsföreningar och ekonomiska föreningar. Förbundets stöd innefattar bland annat fri telefonrådgivning, samfällighetsförsäkring och olycksfallsförsäkring. Vid 2011 års utgång hade förbundet tecknat 409 sådana serviceavtal. 8

9 ruari 2012 I TV och tidningar profilering och medlemsinformation Villaägarna arbetar med kommunikation i en rad olika kanaler. Vi har under året ökat vår synlighet rejält i både tidningar, i webbtidningar och bloggar (se avsnittet om intressepolitik och påverkan). Under 2011 lät vi TNS-Sifo göra en större varumärkesmätning och vi fick det glädjande resultatet att 9 av 10 villaägare runt om i landet känner till förbundet. Vår tidning Villaägaren är ett av Sveriges största magasin med över en miljon läsare. Fem gånger per år kommer tidningen i alla medlemmars brevlåda. Här blandas artiklar om bostadspolitik, ekonomi, miljö och energi med reportage och praktiska tips och råd om det mesta som rör villaboendet. Sedan 2008 är de regionala bilagorna integrerade i tidningen. De senaste åren har vi haft ett uppmärksammat samarbete med TV4. Under året har experter från vår rådgivningsavdelning arbetat med research, granskning och juridisk hjälp inför succéprogrammet Fuskbyggarna i TV4. Juristen Sofia Hellsing och byggnadsexperten Jan Söderström har lämnat expertråd i själva tv-programmet. Under 2011 blev också vår nya webbplats klar som inkluderar alla lokala föreningssidor. Varje månad har webbplatsen cirka besökare, jämförelsevis med besökare per månad under Man hittar oss också nu både på Facebook och Twitter. Under året genomfördes också 26 olika kampanjer i adresserad reklam och 34 kampanjer med olika budskap i telemarketing. Tillsammans bidrog de till 82 procent av antalet nya värvade medlemmar. 9

10 Villaägarna idag och imorgon Villaägarnas starka ställning som intresseorganisation bekräftas av flera undersökningar av medlemmarnas förtroende för oss och de senaste åren har fler och fler av våra medlemmar förnyat sitt medlemskap vilket har gett oss resurser att utvecklas för att ännu bättre ta tillvara medlemsintresset. Detta till skillnad mot flera andra medlemsorganisationer som har haft en negativ medlemsutveckling. I vår roll som konsumentföreträdare representerar våra medlemmar en årlig inköpsvolym på uppemot 50 miljarder kronor och intressepolitiskt representerar vi uppemot väljare. Villaägarna står väl rustade för framtiden, men förändringsoch förbättringsarbetet måste ständigt fortsätta. Vi ska bli ännu bättre på att bedriva vår verksamhet i nya kanaler och med fler moderna verktyg. Det handlar om att utveckla rådgivningsservicen vår nya webbplats och fler mobila applikationer, men också om uppstart av arbetsformer för en ökad lokal närvaro tillsammans med våra lokala föreningar. Allt med målet att öka medlemsnyttan på det lokala planet, men också att öka möjligheterna till medlemsinflytande. Vår röst och våra insatser behövs även framåt. Det finns fortfarande mycket att göra för att öka tryggheten i boendet för landets småhusägare. Det gäller såväl intressepolitiskt som konsumentpolitiskt. 10

11 Styrelse, ledning och interndemokrati Kongressen 2011 i Göteborg drog upp riktlinjerna för kommande kongressperiod och fattade beslut i många stora och viktiga frågor. Kongressen reviderade det bostadspolitiska programmet och fattade beslut om ett 20-tal motioner. Vid kongressen presenterade förbundsstyrelsen sitt pågående visionsarbete Villaägarna 2025 och anordnade seminarier om Intressepolitik, Varumärke och Medlemsförmåner. Kongressen beslöt genom ändring av förbundets stadgar att förlänga kongressperioden till fyra år, inrätta en årsstämma som under mellanåren beslutar om årsredovisning, ansvarsfrihet och eventuella fyllnadsval samt minska antalet ledamöter i förbundsstyrelsen och säkerställa representation från alla regioner. Kongressen fastställde förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning och budgetramar samt medlemsavgifter för åren Kongressen beslöt även godkänna ett försöksprojekt för att skapa demokratiskt inflytande för de direktanslutna medlemmarna. Kongressen fastställde årsredovisningar och beviljade förbundsstyrelsen och förbundsdirektören ansvarsfrihet för 2009 och Förbundsstyrelse Gunnar Jansson, förbundsordförande Carl Slånemyr, vice förbundsordförande Sture Andersson, ledamot Solveig Danielsson-Ekbom, ledamot Sigge Godin, ledamot Helena Glavmo Henriksson, ledamot Kenneth Ingemarsson, ledamot Kenneth Lantz, ledamot Anders Nilsson, ledamot Christer Thureson, ledamot Ann Augustin, ledamot till och med 9 oktober 2011 Gerd-Marie Lundström, ledamot till och med 9 oktober 2011 Förbundsledning Hans Lemker, förbundsdirektör Joacim Olsson, vice förbundsdirektör Elisabeth Österman, vice förbundsdirektör till och med april 2011 Arbetsutskottet Mellan förbundsstyrelsens möten beredde förbundsstyrelsens arbetsutskott styrelsens ärenden. Gunnar Jansson, förbundsordförande Carl Slånemyr, vice förbundsordförande Helena Glavmo Henriksson, ledamot Kenneth Lantz, ledamot Hans Lemker, ledamot 11

12 Villaägarnas årsredovisning för 2011 Styrelsen och förbundsdirektören i Villaägarmas Riksförbund med organisationsnummer avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Villaägarna är en demokratisk, partipolitiskt obunden organisation som arbetar för bättre villkor för alla Sveriges småhusägare. Medlemsarbetet bedrivs lokalt, regionalt och nationellt och präglas av kvalificerad kompetens inom förbundets verksamhetsområden som är intressepolitik, rådgivning och medlemsförmåner. Förbundet har över medlemshushåll. Vi arbetar för att sänka kostnaderna för villa- och fritidshusboende, skapa förutsättningar för en god boendemiljö samt för att fler ska ha möjligheten att bo i ett eget hus. Ekonomi Koncernen omfattar moderorganisationen Villaägarnas Riksförbund, med de helägda dotterföretagen Villaägarnas Utveckling AB och Villaägarnas Service AB. Koncernens intäkter uppgick till 123,8 (119,3) Mkr. Koncernens resultat efter finansiella poster var (1 428) kkr och resultatet efter skatt var (585) kkr. Det sammanlagda bokförda värdet av kassa och bank samt kort- och långfristiga placeringar för koncernen var vid årsskiftet 111,4 (100,9) Mkr. Det egna kapitalet i koncernen uppgick vid årsskiftet till 33,6 (31,8) Mkr. Förbundets intäkter uppgick till 113,6 (112,4) Mkr, varav medlemsavgifterna uppgick till 102,6 (99,7) Mkr. Förbundets resultat efter finansiella poster var 484 (- 48) kkr och resultatet efter skatt var (554) kkr. Förbundet har erhållit ett koncernbidrag från dotterbolaget Villaägarnas Utveckling AB på kkr. Det sammanlagda bokförda värdet av kassa och bank samt kort- och långfristiga placeringar för förbundet var vid årsskiftet 108,4 (99,4) Mkr. Det egna kapitalet i förbundet uppgick vid årsskiftet till 31,5 (29,7) Mkr. Dotterföretagens intäkter uppgick till 11,8 (8,4) Mkr. Bolagens resultat efter finansiella poster var (1 476) kkr och resultatet efter skatt var 0 (32) kkr. Det egna kapitalet i bolagen uppgick vid årsskiftet till 2,2 (2,2) Mkr. 12

13 INTÄKTER OCH RESULTAT DE SENASTE FEM ÅREN FÖR KONCERNEN OCH FÖRBUNDET KONCERNEN (Mkr) Intäkter 123,8 119,3 112, ,8 Resultat efter finansiella poster 3,1 1,4 0,7 4,7 4,2 Resultat efter skatt 1,8 0,6 0,7 4,7 4,2 FÖRBUNDET (Mkr) Intäkter 113,6 112,4 107,1 103,1 103,5 Resultat efter finansiella poster 0,5 0 1,8 8,5 2,8 Resultat efter skatt 1,8 0,6 2,8 8,5 2,8 KASSA OCH BANK, KORT- OCH LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR SAMT EGET KAPITAL VID ÅRSSKIFTET DE SENASTE FEM ÅREN KONCERNEN (Mkr) Kassa och bank, kort- och långfristiga placeringar 111,4 100,9 96,1 86,9 76,8 Eget kapital 33,6 31,8 31,2 31,9 27,3 FÖRBUNDET (Mkr) Kassa och bank, kort- och långfristiga placeringar 108,4 99,4 94,6 86,5 76,3 Eget kapital 31,5 29,7 29,2 31,9 27,2 FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel - balanserat resultat kkr - årets resultat kkr Totalt kkr Disponeras för - överföring till balanserat resultat kkr Totalt kkr 13

14 Resultaträkningar KONCERNEN FÖRBUNDET Tilläggs - Belopp i kkr upplysning RÖRELSEINTÄKTER Medlemsavgifter Nettoomsättning Villaägaren Nettoomsättning medlemsförmåner Nettoomsättning övrigt Övriga rörelseintäkter Rörelseintäkter RÖRELSEKOSTNADER Produktionskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar 6, Rörelseresultat FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Koncernbidrag Skatt på årets resultat Årets resultat

15 Balansräkningar KONCERNEN FÖRBUNDET Belopp i kkr Tilläggsupplysning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

16 Balansräkningar KONCERNEN FÖRBUNDET Belopp i kkr Tilläggsupplysning EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 13 Bundna reserver Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser 17 Avtal med förbundsdirektören Avtal med VD i Villaägarnas Utveckling AB

17 Kassaflödesanalyser KONCERNEN FÖRBUNDET Belopp i kkr Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Skatt Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning/minskning av finansiella anläggningstillgångar Erhållet koncernbidrag från dotterföretag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång Förändring likvida medel Likvida medel vid årets utgång Kassa och bank Kortfristiga placeringar jämställda med likvida medel Summa likvida medel vid årets utgång

18 Tilläggsupplysningar 1. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Där sådana saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets Rekommendationer. I koncernredovisningen ingår förutom förbundet de helägda dotterföretagen Villaägarnas Utveckling AB och Villaägarnas Service AB. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vägledning har sökts i Redovisningsrådets Rekommendation 1:00 koncernredovisning. Redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år. Förbundet redovisar lämnade koncernbidrag över resultaträkningen. Således har man valt att inte tillämpa uttalandet från Rådet för finansiell rapportering, UFR 2 om koncernbidrag mm. Enligt detta redovisas koncernbidrag direkt över eget kapital. Fordringar upptas till ett belopp med vilket det beräknas inflyta. Förbundets intäkter består till huvudsaklig del av medlemsavgifter och annonsintäkter från tidningen Villaägaren. Medlemsavgifterna redovisas det räkenskapsår som medlemsavgiften avser medan annonsintäkterna intäktsförs när annonsering i tidningen utförs. Den del av betalningarna som avser framtida perioder redovisas i posten upplupna kostnader och förutbetalda intäkter i årsredovisningen. Dotterbolaget Villaägarnas Utveckling AB:s intäkter består huvudsakligen av provisionsintäkter från samarbetsföretag som tillhandahåller medlemsförmåner till förbundets medlemmar. Dessa intäktsförs när provisionsgrundande försäljning utförs. Dotterdotterbolaget Villaägarnas Service AB:s intäkter består till huvudsaklig del av annonsintäkter från tidningen Villaägarnytt. Dessa intäktsförs när annonsering i tidningen utförs (1 234) kkr av årets försäljning har skett till andra företag inom koncernen. 319 (318) kkr av årets inköp har skett från andra företag inom koncernen. 2. Övriga externa kostnader Revisorernas arvoden Kostnadsförda ersättningar i koncernen till revisorerna uppgår för revisionsuppdrag till 204 (196) kkr och för andra uppdrag till 74 (50) kkr. Kostnadsförda ersättningar i förbundet till revisorerna uppgår för revisionsuppdrag till 153 (159) kkr och för andra uppdrag till 74 (50) kkr. Leasing Koncernens och moderorganisationens leasingavgifter avser finansiell leasing vilka kostnadsförs löpande. Koncernens och förbundets leasingavgifter uppgår till 217 (498) kkr. Koncernens och förbundets avtalade framtida leasingavgifter per uppgår till 465 (132) kkr varav 207 (98) kkr förfaller till betalning inom ett år och resterande 258 (34) kkr förfaller till betalning senare än ett år men inom fem år. 18

19 3. Personal KONCERNEN FÖRBUNDET Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt Av styrelsens medlemmar i förbundet var vid utgången av (8) män och 2 (4) kvinnor. Av ledande befattningshavare i förbundet var 6 (6) män och 2 (3) kvinnor. Medelantalet anställda i koncernen och förbundet inkluderar 4 (4) förtroendevalda, varav 3 (3) män och 1 (1) kvinna. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har uppgått till kkr. Styrelser, övriga förtroendevalda och verkställande direktörer KONCERNEN FÖRBUNDET Förbundsordförande Vice förbundsordförande Övriga förbundsstyrelseledamöter Övriga förtroendevalda* Förbundsdirektör Vice förbundsdirektörer** Styrelseledamöter i dotterföretagen VD i dotterbolaget Sociala kostnader Pensionskostnader Övriga anställda Löner och ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader Totala löner och ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader * Övriga förtroendevalda i förbundet består så gott som uteslutande av ledamöter i regionstyrelser, förtroendemannarevisorer och central och regionala valberedningar. ** Från och med har förbundet en vice förbundsdirektör. Tidigare hade förbundet två vice förbundsdirektörer. 19

20 4. Koncernbidrag (kkr) Erhållet koncernbidrag från Villaägarnas Utveckling AB Totalt Skatt på årets resultat Förbundet är skattepliktigt för näringsverksamheten och för finansiella intäkter och kostnader, men inte för den ideella verksamheten. Det skattepliktiga resultatet 2011 uppgick i koncernen till (3 205) kkr och i förbundet till (3 204) kkr. Skatten på årets resultat 2011 uppgick i koncernen till (843) kkr och i förbundet till (842) kkr. 6. Byggnader och mark Byggnader och mark inklusive markanläggningar skrivs av enligt en fastställd plan linjärt över den beräknade nyttjandeperioden som är 50 år för byggnader och 20 år för markanläggningar. Då den beräknade nyttjandeperioden är relativt lång så har inget restvärde fastställts efter nyttjandeperiodens slut. Byggnader (kkr) KONCERNEN och FÖRBUNDET Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Årets inköp - - Försäljningar och utrangeringar - - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Försäljningar och utrangeringar - - Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Mark inklusive markanläggningar (kkr) Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Årets inköp - - Försäljningar och utrangeringar - - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Försäljningar och utrangeringar - - Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2013. Organisationsnummer 802003-7118

Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2013. Organisationsnummer 802003-7118 Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2013 Organisationsnummer 802003-7118 1 Innehåll Förbundsdirektören har ordet Förvaltningsberättelse Det här är Villaägarna Starka erbjudanden och förmåner Vi

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014. Organisationsnummer 802003-7118

Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014. Organisationsnummer 802003-7118 Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014 Organisationsnummer 802003-7118 1 Innehåll Förbundsdirektören har ordet Förvaltningsberättelse Det här är Villaägarna Starka erbjudanden och förmåner Vi

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011.

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. ÅRSREDOVISNING FÖR SIVERS URBAN FONDER AB Org. nr 556725-7935 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer