men väl Korea. Beträffande Kina tycks inhemska företag och myndigheter inte ha sett någon större idé med guider på kinesiska, men väl t.ex.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "men väl Korea. Beträffande Kina tycks inhemska företag och myndigheter inte ha sett någon större idé med guider på kinesiska, men väl t.ex."

Transkript

1 Mot Fjärran Östern Benämningen Fjärran Östern The Far East ger lätt obehagliga känningar av en förgången geografi, för oss svenskar representerad av forskningsresenären som samtidshjälte i Sven Hedins gestalt, väckt till liv av en alltid bättre vetande Jan Myrdal och glömd med dagens skytteltrafik till Kina. Ändå måste givetvis var och en utifrån sin plats i världen ha rätt att åberopa väderstrecken, och här handlar det främst om europeiska guider. Turismen och förekomsten av indiska och östasiatiska reseguider följde för övrigt heller inte samma utvecklings- och tidslinjer som i Europa. Visserligen fanns det för århundraden sedan också i folkrika och tekniskt tidigt utvecklade länder som Kina och också i Japan nedtecknade beskrivningar av märkvärdiga och religiösa platser och vägarna dit med samma ambitioner som hos europeiska pilgrimsguider och vägvisare. Men östasiatiska guider från tiden efter den europeiska kolonialismens och än mer imperialismens genombrott i global skala var, när de över huvudtaget förekom, ganska lika de västerländska resehandböckerna till Öst- och Sydasien och har i flertalet fall en historia på högst halvtannat århundrade. I koloniserade länder föregicks turistguiderna vanligtvis av kolonisatörernas och deras företags rederier, järnvägs- och gruvbolag utgivning av ganska omfattande beskrivningar av länderna ifråga, främst för att stimulera rekryteringen av emigranter hemifrån. Geografi, topografi och klimat, naturtillgångar, befolkning, bebyggelser, men också attraktioner vad gäller natur, anläggningar, tänkbara nöjen som jakt, mm. ingick i dessa sammanställningar som ofta benämndes directories och hand- eller årsböcker, eftersom de snart började uppdateras varje år med hjälp av nationell statistik. Med möjligen några enstaka undantag började dessa faktaspäckade böcker om utomeuropeiska länder och landområden bli vanliga mot 1800-talets slut, i Sydafrika, Indonesien, Indien (inklusive Pakistan och Bangla Desh), Ceylon, Australien, m.fl. Oftast var de yngre än engelska The Statesman s Yearbook, den globala motsvarigheten, som från 1863 hade börjat sammanställa och publicera statistik och officiellt material om utvecklingen i allt fler av världens länder. Reseguider och övrig turistisk litteratur kompletterade i allmänhet först i efterhand det här slaget av böcker och utnyttjade flitigt deras uppgifter, samtidigt som format och layout bättre anpassades till turistguidens form. De turistiska europeiska resandeströmmarna nådde också under 1800-talets andra hälft allt längre ut i världen med de snabbare och så småningom bekväma ocean- och kryssningsfartygen, österut särskilt efter Suezkanalens öppnande 1869 och senare även med

2 den därefter viktiga sibiriska järnvägen från 1800-talets slut (helt färdig 1902). Till passagerarnas bekvämligheter och accessoirer fogades även guider utgivna av antingen rederierna själva, men också av europeiska förläggare. Murray var tidigt ute och gav t.ex. redan ut sin första guide till en del av Indien 1859 och senare till Japan. Generellt sett måste man dock konstatera att den stora produktionen av just guider på europeiska språk till östasiatiska kolonier inte fick någon större omfattning förrän runt Till skillnad från i Afrika söder om Sahara, som dominerades av stambefolkningar och samlarkulturer med inte sällan också jakt, fiske eller viss djurhållning som näringsfång när de första europeiska och delvis även indiska och arabiska bosättningarna började få fäste på enstaka platser längs kontinentens kuster från 1600-talet, bars många av länderna i Asien upp av tekniskt sett mer avancerade kulturer, inte minst av en mer differentierad, annorlunda och spektakulär byggnadskultur. Tillsammans med en variationsrik flora och fauna och alla fantastiska naturformationer och landskapstyper medförde detta att kolonisatörernas tunga rapporter och välmatade års- och handböcker och den växande mängden resebeskrivningar snart kompletterades av guideböcker till dessa i européernas ögon mer förfinande kulturer än de enklare förhållanden som väntade i Afrika. Reseguiderna till Östasien var därför redan från början både vanligare och mer mångsidiga, omsorgsfulla och sofistikerade än de något yngre guiderna till olika delar av Afrika, även om såväl förläggarna som avnämarna tillhörde ungefär samma västerländska skikt av kolonisatörer och besökare och de inhemska språken egentligen krävde ungefär lika stora extrainsatser i båda världsdelarna. Medan många av de afrikanska guiderna fortfarande ända fram till 1950-talet till stora delar bestod av uppräknade sammanfattningar av statistiken från samtida års- och handböcker, kom de asiatiska guiderna allt oftare att disponeras enligt de principer som gällde för den standardiserade europeiska resehandboken. Även den flitige japanske producenten av guider, The Japanese Railway Co, valde i seklets början i stort sett den europeiska modellen, där det kännetecknande var en indelning av nästan hela guiden i valda resvägar och rutter efter det att länderna eventuellt delats in i ett par större områden. Anknyter vi till det sistnämnda och de aldrig kolonialiserade länderna Japan och Kina, så föregicks turistlitteraturen av olika reseskildringar och platsbeskrivningar, i några fall på inhemska, men framför allt på europeiska språk. I den ostindiska handelns kölvatten började dessa beskrivningar bli vanliga på 1700-talet, och då ofta med kinesiska resmål som utgångspunkt, medan Japan ända fram till 1800-talets mitt förblev ett isolerat och för

3 utlänningar närmast stängt land. Populära och mycket äldre än guiderna om olika länder var alla de europeiska böcker och bokverk med utblick mot hela världen som långt senare runt 1900 följdes upp av ganska många universal-, världs- och jorden runt-guider med nedslag på kanske tio tjugo sidor i olika länder och t.o.m. på hela kontinenter (se Från europatouren till jordenruntresan ). Visserligen var så korta framställningar inte utmärkande för japanen T. Awokis imponerande Illustrated Guidebook for Travellers Round the World i sju volymer 1886, men delvis Archibald Wilberfores The Capitals of the World, New York Likartat material för den resande erbjöd också senare T Kawatas Official Guide: Glimpses of the East, 14e årgången och omspännande det mesta från Indien till Syd-Amerika, och i ännu större portioner de tre delarna av den franska Guides pratiques et pittoresques Indes, Extrème- Orient-Océanie c:a Japan och Kina Först runt 1900 blev det alltså någorlunda vanligt med regelrätta turistguider på europeiska språk till Japan och Kina, även om det förekom något äldre stadsguider till exempelvis Shanghai, Peking och Nanking, några närmast i den välmatade adresskalenderns format och med några korta utflykter till städernas omgivningar och enstaka delar av Kina. The Stateman`s Year Book 1908 redovisade en omfattande litteratur om Kina och Japan, även om historia, politik, reseskildringar och beskrivningar av kulturerna helt dominerade, och vi vad gäller guider endast finner ett par till Japan i referenslistan: E. M. Satow`s Handbook for Travellers in Japan 1891 och C. Tristram`s Rambles in Japan En av de första till landet av västerländska förlag var Keeling`s Guide to Japan av A. Fasari 1890 (4:e) och Murrays 1889, skriven av Basil H. Chamberlain och med en 9:e upplaga I ansats och omfång fick den senare 1914 konkurrens från bl.a. den amerikanska Terry s Guide to The Japanese Empire som var annorlunda i anslaget och även hade en uppsättning mer välgenomarbetade stadskartor (Korea och Formosa ingår också, det vanliga sättet hos alla guider att med några ofta korta extrautflykter fånga fler köpare). Till skillnad från Chamberlain, som grafiskt gör sitt material mer lättillgängligt med hjälp av Murray-guidernas tvåspaltiga textsidor och varje avsnitts indelning i rutter, marschrutor, praktikaliteter, osv, utmärks Terrys guider (också Mexico och Cuba igår i hans utgivning) av sammanhängande kompakta textmassor med få avdelande rubriker och grafiska markeringar (typsnitt, grad). Men samtidigt är Terry i sina beskrivningar mer uppmärksam på olika miljöer, folkliga nöjen och populärkulturella inslag, vilka i förhållande till alla palats, tempel och parker får betydligt större utrymme än hos

4 Chamberlain. Att t.ex. Yokohama efter fyra sidor fakta om näringar och praktikaliteter tillägnas ytterligare några sidor i Terrys guide förefaller rimligt med tanke på stadens roll, medan staden hos Murray bara får två sidor för att därefter ge plats åt utflykter till alla möjliga öar. Hos Terry kompletterades den ensidige strikte ciceronen helt enkelt också med den fritt omkringströvande nyfikne turistens blick som inte kunde undgå att lägga märke till både bordeller och risiga industribaksidor. Medan Chamberlains guide tidigt blev en välkänd västerländsk Japan-auktoritet (hans guide tillhör dock långtifrån de bästa i Murrays utbud), bibehöll Terrys guider en marginell plats inom den internationella turismen (antagligen var det textmassorna som skrämde), möjligen med undantag för guiden till Mexico (1:a 1909), ett land till vilket det ännu inte fanns mycket för riktigt vetgiriga turister att välja på, och där en moderniserad nyutgåva av James Norman 1962 gav Terry berättigad upprättelse (vilket än idag inte riktigt skett på marknaden för antikvariska böcker). Tyvärr kunde dock Terry inte helt tygla sin lust att nedsättande generalisera över olika folk- och yrkesgruppers beteende och mentalitet, en hållning som under hans samtid fortfarande var vanlig hos en del andra guider, men vid det laget ändå knappast genomgående hos turistguidernas författare. En viktig och stor producent av turistguider till Japan var som nämnts den statliga järnvägen, och det ända fram till decennierna efter 2:a världskriget. Det handlade om såväl broschyrer, kartor, prospekt och häften såväl som gedigna och väl genomarbetade guider på många hundra sidor (se längre fram) med en alltid detaljrik guide på engelska till landet aktuell, t.ex. Japan. Traveler`s Handy Guide Inget antyder att den skulle ha översatts till japanska och i övrigt var utbudet, som prioriterade engelskan av de utländska språken, skiftande, t.ex. hotellguider som Mikayo Hotels om Kyoto 1906 (160 s.), C. F. Williams Travel in the Far East 1920 (om bl.a. Japan och Kina), 42 sidor i stort format, broschyrer av rederier, K. Hirokas The Latest Guide-book for Travellers to Japan including Formosa, Chosen and Manchuria 1916 och R. A. Frew`s Motoring in Japan. Ännu mer ambitiös vad gällde Östasien än Murray ovan var det franska förlaget Hachette, som med stöd i den franska kolonialiseringen i Vietnam, började producera en guideserie under dess upphovsmans namn, Madrolle. Med serien mutades större delen av Östasien in genom mindre guider för olika länder och storstäder, då med undantag för bl.a. en betydligt tyngre guide till Kina och till den egna koloniala utposten Indokina. År 1912, t.ex., annonserade förlaget 9 guider på engelska och 14 på franska till olika länder, från Indien, via Indokina och Java till Filippinerna, och med betoning på Kina, medan Japan inte fanns med,

5 men väl Korea. Beträffande Kina tycks inhemska företag och myndigheter inte ha sett någon större idé med guider på kinesiska, men väl t.ex. på franska och engelska. Shanghai hade ju också betydande utländska befolkningar, t.o.m. i stadsdelar med delvis eget styre, t.ex. den franska koncessionen och the international settlement (engelsmän, amerikaner och andra nationaliteter, men ändå mest kineser), båda centralt belägna norr om gamla stan och den senare dessutom med tyngdpunkter i två av stadens huvudstråk, Nanking Road och The Bund längs sjöfartens ännu centrala landningsställen längs floden Houang-Po. Successivt utbildades det även betydande japanska och judiska bosättningar. I själva verket var Shanghai en av världens största hamnstäder och blev under 1900-talets första decennier den stad i Östasien som bäst kom att profitera på och ackumulera alla samtida tendenser till internationalisering, globalisering, modernisering och dekadans. Som världens femte stad till invånarantalet 1933, förenade den alla de aspekter som många nutida västerländska kommentatorer så förtjust och nostalgiskt erinrar om: etnisk mångfald, lyx och fattigdom, kulturell vitalitet (inte minst musik och jazz), traditionellt folkliv och depraverat nöjesliv, politiskt motstånd och gangsterism. Madrolles Shanghai-guide antyder något av detta, men är som så många stadsguider alltför snabb att flytta över sitt engagemang till traditionella bebyggelser, anläggningar och utflykter i omgivningarna, t.o.m. ända till Nanking. En av de guider som bäst speglade Shanghais roll publicerades istället av ett litet inhemskt förlag i staden, University Press (med amerikanska ägare): All about Shanghai and Environs. A Standard Guide Book ( ). Boken har underrubriken Historical and Contemporary Facts and Statistics och påminner också om den goda tillgången till års- och handböcker för både Kina och Shanghai, en följd av den sjudande företagsamheten och internationella närvaron. Samtidigt var den något mer än bara en variant av dessa directories. Den tog nämligen uppgiften att introducera staden i dess mångfald på allvar och gjorde det på ett ovanligt mångsidigt sätt genom att redovisa basen för stadens liv administration, ekonomi, handel och den brokiga befolkningen och samtidigt ge stort utrymme åt alla kulturella former, från inhemska traditioner och tankeriktningar till konst, nöjen, nattliv och sport, såväl som åt allt som berörde de besökandes sätt att så bekvämt som möjligt röra sig och vistas i staden. Inte för inte kom den också i nytryck på Oxford University Press 1983, och då med en introduktion på ett tiotal sidor av H. J. Lethbridge, som alldeles utmärkt verkar ha fångat stadens dramatiska halvsekel fram till att maoismen radikalt omskolade denna sköka bland Kinas städer, som det vanliga kittlande omdömet också löd i västerländska reportage härifrån.

6 Ändå var det främst europeiska förlag som på allvar blandade sig i leken och turistindustrin, t.ex. också Cook, som annars egentligen inte var särskilt systematisk i sin produktion av guider, utan främst byggde sin verksamhet på försäljningen av resor via sina resebyråer världen över. Förlagets resmål var snarare beskrivna i ganska enkla broschyrer, som mest handlade om olika resrutter, resval, priser, hotell, mm, som t.ex. en 50-sidig broschyr om Burma säsongen , där inte mycket specifikt sägs om landet, dess befolkning och kultur. En Peking-guide kom dock 1917 i en tredje utgåva, och staden var lika uppvaktad av turistguider som Shanghai, t.ex. av Chronicle Press 1940, Mrs Archibald Little 1904, Madrolle 1909 och L. Ch Arlington & W. Lewisohn 1935, den senare visserligen en magnifik historia In Search of Old Peking. P&O och andra rederier framställde också guider för sina passagerare med nedslag på ett par sidor i bl.a. Shanghai och andra stora städer längs sina föreslagna rutter. Här ingick inte minst Hong Kong, som var brittisk koloni och ett vanligt guideämne, t.ex. The Hong Kong Guide 1893 som varit föremål för en faksimilutgåva 1982 (Goodbooks, Bath, UK). Meyers tyska serie inkluderade också både Japan och Kina i sin utgivning, men då i en guide under rubriken Weltreise (1907), där avsnitten om de två kulturellt så egenartade länderna fick ganska stort utrymme i andrautgåvan på två volymer Dess avsnitt om t.ex. Japan kunde dock inte matcha Murrays, Terrys eller Japanska järnvägens guider, vilka extra intresserade européer nog hellre förlitade sig på. Men det fanns ju turister av olika slag och Meyerguiden var ändå attraktiv och behaglig på många sätt. Baedeker kom dock aldrig ge sig in på denna marknad, troligen efter kalkyler av vad förlagets höga krav på noggrannhet skulle ha kostat och trots att en bagatellartad guide uttryckligen ville ge några råd om China som inte återfinns i Baedeker (E. Thorbecke, Mysterious China 1937!!). Närmare än en kort exkursion till Peking i rysslandsguiderna 1912 och 1914 kom förlaget aldrig. Kanske överraskades det av den utgivning som i viss mening tillfälligt skulle, om inte bräda, så i varje fall kraftigt dämpa satsningen på östasien från europeiskt håll och låta den förbli orienterad mot enbart specifikt begränsade resmål som t.ex. Hongkong och Shanghai. Det handlade om The Imperial Government Railways of Japan:s storsatsning på en uppsättning guider till hela Östasien för just resande från väst, Europa som USA. Fem tjocka, väl utarbetade volymer på engelska i invant baedekerformat och -upplägg blev resultatet, utgivna åren : Band I Manchuriet och Korea (Chosen), Band II och III Sydvästra resp nordöstra Japan, Band IV Kina och Band V Öst-Indien med Siam (Thailand), Indokina, Java, mm. Spridningen av dem blev dock begränsad på grund av världskriget, men en andra utgåva kom på 1920-talet. Att en recension i The North-China Daily News 3 dec 1914 menade

7 att Baedeker därmed var outdone och Murray out-murrayed var inte överraskande och kunde många antagligen också instämma i (recensionen uppsnappad av en bokfösäljare på nätet). Men omdömet är egentligen enbart rättvisande om vi avkräver en turistguide en mångsidig beskrivning av det aktuella samhällets uppbyggnad vad gäller administration, näringar, arbetsliv, handel och kultur (dvs årsböckernas statistik i väl bearbetad form). Dessa guider har detta, och tar oss i de olika länderna till olika delar och industridistrikt som det skulle ta kommande europeiska guider många decennier att uppmärksamma. Men samtidigt är böckerna svagare än t.ex. Terry vad gäller turistens smak för olika miljöer, stämningar och folkliv, även om de japanska guiderna till skillnad från de tunga europeiska guiderna använder bilder, visserligen små, men ovanligt välvalda. En fördel var likväl guidernas övertygande, okonstlade och sakliga tilltal, som redovisade och klargjorde övergripande sammanhang, men annars i hög grad lämnade åt läsaren själv att vid mötet med respektive miljöer skapa sig en egen föreställning om levnadssätt, boendeformer, mm. Kartorna och stadsplanerna var dessutom säregna och smått suggestiva i sin samtidiga enkelhet, detaljrikedom och demonstrativa precision, ibland dock väl ljusa i sina färger. Att vi känner igen dem från Terrys guider är ingen tillfällighet då förlaget hade anlitat just japanska myndigheter för att säkra angivelsen av rätt järnvägssträckningar. Från engelska till holländska Indien Beträffande det tredje stora turistlandet i Öst, brittiska Indien, hade det inte överraskande ganska tidigt kommit ut en 2:a utgåva av Hand-book of India. A Guide to the Stranger and Traveller 1845 och som kan ha varit den första mer gedigna till landet överhuvudtaget (605 sidor, av J. H. Stocqueler, W. H. Allen & Co, London). Murrays mer välkända förlag hade börjat ge ut regionala guider till bl.a. de indiska storstäderna 1859 och t.ex för Bombay respektive Madras (2:a), t.o.m. innan utgivningen av den viktiga årliga Imperial Gazetter of India inletts, en föregångare till The Statesman`s Year-Book. Så småningom hade förlaget samlat tillräckligt material för en första indisk nationsguide 1892, därefter i nyutgåvor 1894, 1898, osv. (9:e 1913 med exempelvis några av de vackraste stadskartorna man kan tänka sig). I 1900-talets början utkom också Th. Cook & Sons India, Burma, Ceylon, m.m. men enbart på 230 sidor, och den också välkände skribenten Reynold Balls The tourist of India (1907), E. H. Aitkens Gazetter of the Province of Sind 1907 (Karachi Mercantile Steam Press), Kashmir (Adam & Charles Black), C. Willis Handbook for Residents and Travellers på Ceylon 1907 och Henry Caves Guide to Ceylon 1908, den sistnämnda en stor och i alla

8 avseenden omfattande tung guide som mer anslöt till den engelska s.k. litterära specialguiden i tonfall och språkligt anslag. Förlaget Thacker Spink & Co i Calcutta hade dessutom 1909 gett ut fler än ett tiotal guider till olika städer, distrikt och platser i Indien och också till Java och Siam (senare Thailand). H. E. A. Cotton hade gett ut en omfattande handbok om Calcutta 1907 (drygt tusen sidor) och H. A. Newell gav senare ut den mindre guiden Bombay (1918) och Madras. The Birth Place of British India Indien blev också så långt österut Baedeker sträckte sig med någon tyngre satsning, även om boken (endast på tyska 1914) också gav Bangkok, Singapore och Java ett visst utrymme. Med tanke på den brittiska boktraditionen är det lätt att föreställa sig att Indien blev det kolonialiserade land som uppvaktades av flest turistguider. Det brittiska inflytandet sträckte sig dessutom längre österut än till Indien, t.ex. till Burma, Siam, Singapore och Malysia, där Cooks guide från 1903, J. G. Scotts Hand-Book to Burma 1906 (1:a) och C. W. Harrisons Illustrated Guide to the federated Malay (1:a 1910) blev de guider som det decennier framöver oftast hänvisades till för länderna ifråga. Att Handbook for Travellers to Singapore c 1922 (The Far Eastern Tourist Agency) erinrade om bristen på guider för besökande i förordet betydde inte att den själv var den första, eftersom den i så fall, som andra guider i motsvarande situation alltid gjorde, antagligen inte skulle ha försummat att nämna det (även om det kanske ändå inte hade varit riktigt sant). Längre österut hade Frankrike lyckats upprätta en östlig bas i Indokina, till vilken de turistande fransmännen lockades genom Madrolles/Hachettes ganska omfattande guideproduktion från talets första år, och också senare med resor till det upptäckta och dokumenterade Ankor Vat, ett resmål av minst lika hög klass som vilka andra byggnadsverk i världen som helst. Guiden till Indochina kom dessutom i sin andra upplaga i två band 1925: Indochine du Nord. Tonkin, Annam, Laos och du Sud med Saigon i band II. Ambitiöst introducerade den omsorgsfullt landet med, som varje utomstående lär tycka, en ovanlig respekt för den inhemska kulturen, inte minst språket, något som nog kunde få den vetgirige besökaren att ett drygt kvartsekel senare känna det definitiva franska nederlaget vid Dien Bien Puh 1952 som dubbelt smärtsamt... eller kanske befriande (i Frankrike blev det en traumatisk chock). Ytterligare en betydande fransk guide till Indokina publicerades, då som ett led i en stor statlig satsning på den utställning 1931 i Paris som skulle visa upp alla franska kolonier och ett slags motsvarighet till The British Empire Exibition i London Guiden, som hette Indochine. Cochinchine - Annam - Tonkin - Cambodge Laos och kom ut

9 utställningsåret, ingick i serien Guides des colonies francaise som var en stor satsning av statliga Société d`editions Geographiques, Maritimes et Coloniales på en uppdaterad kartläggning av landets kolonier. För östra halvklotet här publicerade därför också samtidigt Colonies de l`ocean Indien et de l`ocean Pacific (350 s.). Kampen om kolonierna hade tagit fart tidigt, varvid turordningen ofta var att handelskompanierna först upprättade befästa handelsstationer och kolonialmaktens administrativa övertagande av hela landsändan skedde långt senare, ibland efter århundraden. I Indien installerades t.ex. den förste engelske guvernören Det nederländska rederiet East Indian Co såg dock först efter mer än två hundra år på plats i Batavia och Surobaya öarna Java, Sumatra och Fidji formellt och administrativt transformeras till delar av en holländsk koloni, Nederländska Indien, som den kom att kallas. En av de tidigare guiderna var dels en guide för resande hit via Genua och Marseille av A. S. H. Booms 1896 (384 s. och 5 kartor) och J. van Bemmelens & G. B. Hooyers Guide to the Dutch East Indies Innan turistverksamheten överhuvudtaget tog någorlunda fart på 1910-talet och den vanligaste guiden kom att bli den officiella turistbyråns återkommande Come to Java (3:e , 335 s.), en inte alltför fyllig beskrivning (bilder, tidtabeller, mm) som gärna kunde kompletteras med någon av hand- och årsböckerna, förekom det också andra enskilda initiativ. En guide på holländska till Batavia 1909 (112 s. Plantfeber) publicerades och ordföranden i Jakartas arkeologiska förening skrev om Jakarta Reisgids voor Jogjakarta en omstreken som kom ut i nyutgåva 1908 och hade en viss slagsida mot historia, regentlängder, gravar och tempel sedan Jakarta någorlunda beskrivits. Mer imponerande var Royal Steam Navigation Company`s Guide through Netherlands India 1911, vars översikt och turer med stora kompletterande kartor i färg hade ett mer givande material än de flesta efterföljande guiderna. Särskilt de tre vulkankartorna visade att ett av världens mest framgångsrika existerande koloniala system, som turistbyrån senare annonserade landet som (insidan pärmen i Come to Java ), också tycktes helt bekvämt med att hantera spektakulära naturkrafter och uppenbarligen omtyckta lekplatser för samtida geologer. Efterkommande guider var Java the Wonderland av Nederland Royal Mail Line 1920 (101 s.), en General Tour Guide och Directory till Fidji och Handboek voor toerisme in Nederlandsch-Indie av Java Motor Club c (244 s.). I stort bekräftade därför även utvecklingen här att turismens utbredning i Fjärran Östern egentligen hörde till tiden efter Mot Australien

10 Liksom de flesta rederiernas kryssningsguider bestod de kontinentala guiderna decennierna runt 1900 från åren som nämnts ovan mest av korta nedslag i olika hamnar och städer både här och där och fick i många fall först senare konkurrens av mer utvecklade nations- eller lokala guider. Ett undantag var De Ceylan en Oceanie, andra delen av den franska Guides pratiques et pittorisques Indes, Extrème-Orient-Océanie c:a 1911 (författare M. Cottreau & H. de Chatrier), som är nog så detaljrik vad gäller Australien såväl som omkringliggande öar och Polynesien. Kanske var det med detta ambitiösa projekt i tre volymer på 700 sidor vardera och många kartor som franska turister för första gången överhuvudtaget i lättillgängliga guideböcker kunde hitta beskrivningar med planer på orter och städer från den här delen av världen. Till och med Australien var fortfarande ganska dåligt upptäckt och inmutat av olika guideförlag runt 1900, trots kolonialisternas brittiska ursprung. Men det förekom åtminstone en The Emigrant`s Guide to Australia 1883 och en Silver`s Australian Graziers` Guide 1879 och Samtidigt fanns det 1908 hela tre aktuella konkurrerande årsböcker, Official Year Book of the Commonwealth of Australia, The Year-Book of Australia och Gordon & Gotch`s Australian Handbook (finns redan 1890) samt det auktoritativa londonförlagets Lloyd Guide to Australia 1906 (469 s.) och pålitliga Webster`s Guide to Western Australia 1912 för järnvägs-, båt- och spårvägstrafik. Den nämnda franska guiden ovan har dessutom en ovanligt övertygande beskrivning i åtminstone ett viktigt avseende. I sina demografiska förutsättningar var ju landet ganska likt den amerikanska kontinenten och hade en inhemsk aboriginsk befolkning beroende av främst vad naturen gav utan maskinell hjälp och som ganska snabbt decimerades, föstes undan och passiviserades genom militär överlägsenhet för att istället ge plats åt en samhällsekonomi uppburen av nybyggare från de europeiska hemländerna (i det jämförbara USA:s fall emellertid också av afrikanska slavar). Ursprungsbefolkningarnas kultur fick därmed en ganska blygsam plats i tidigt producerade Hand- och årsböcker, vilka istället fokuserade på naturtillgångar, industri, handel och uppbyggnaden av västerländskt orienterade samhällen, vilka senare, utan komplicerade och initierade introduktioner till främmande kulturer (som i Indien, Kina och Japan) blev vad de enklare guiderna främst kom att handla om. Den nämnda franska guiden ovan, som förvisso innehåller rikligt med information till många platser, är dessutom en pittoresque guide, vilket liksom pictorial eller illustrated vanligtvis inte nödvändigtvis innebär mer än många bilder och fotografier. Det sistnämnda var för övrigt en vanlig ambition när det handlade om guider för resande européer i mer exotiska länder, såvida guiderna inte ingick i de stora europeiska guideserierna, vilka under den stora likriktnings- och standardiseringsprocessen valt att lämna det mesta vad gällde bilder av landskap och

11 stadsmiljöer därhän (som Murray och Terry ovan), till skillnad från alltså The Imperial Government Railways guideserie om Östasien. Här i den franska guiden får emellertid just ett medvetet bildval också ett tydligt mervärde tillsammans med beskrivningarna, då det på ett mycket tydligt sätt bidrar till att illustrera stämningen och karaktären av kolonialt nybygge, av delvis snabbt uppsmällda eller enkla och stilmässigt europeiskt inspirerade bebyggelser, utan de inslag av igenkännbara övergångar och konstraster som alltid väver samman äldre europeiska stadsmiljöer. Här, i t.ex. Freemantle och Perth på västkusten reser sig, precis som i USA, en ny företagsam civilisation för att så snabbt och rationellt som möjligt klä sig i en europeisk funktionell och representativ dräkt, med nyttoanläggningar och verksamhetsområden strax bredvid. Resultatet är en urban stadsbild utan minsta förbindelse med vad som fanns på platsen innan: Det var ju här det började, fortsatte... och just nu gällde, som en guide till Perth från 1930-talet och till den tidigare exploaterade östra kontinenthalvans Melbourne 1913 visade, den senare med ovanligt många övertygande fotografiska illustrationer av framväxten av helt västerländskt präglade gatumiljöer (Official Guide to Melbourne for the Visitor). Utvecklingen var med andra ord helt olik den kolonialt drivna stadsutbyggnaden i länder och städer där en befintlig stadsmassa och stadsbefolkning antingen skulle styras, tvingas till eftergifter och kuvas Saigon, Bombay, Calcutta eller helt enkelt framtvingade en anpassning utan att ens tillfälligt kunna besegras som i Peking och Tokyo. En guide till Sydney från 1933 (N. S. W. Bookstall Company Ltd) bekräftar den utvecklingen medan andra tematiska guider på allvar inlett den turistiska koloniseringen av kontinentens inre landskap och natur, t.ex. Trans-Australian Wonderland 1924 (3:e, Melbourne). Beträffande Nya Zeeland behövde turisten heller inte känna sig utelämnad eller hänvisad till handböckerna om Australien. För här fanns från 1800-talets slut T. Bracken`s New Zeeland Tourist 1879 (110 s. Union Steamship Company of N.Z.), Maoriland. An Illustrated Handbook to New Zeeland 1884 (181 s. Union Steamship Company of N.Z.) och Brett`s Handy Guide to New Zeeland 1890 (331 s. London), allt medan regionens övärld inte överraskande väntade på att kartläggas (Samoa 1925, handbok till Nya Guinea 1937). Bosse Bergman

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor Industri och imperier HT 2016 Instuderingsfrågor Det allra bäst är egentligen om ni som studenter skapar era egna frågor och problem vid inläsningen av kurslitteraturen, men det är inte alltid så enkelt.

Läs mer

Berlitz och Första Klass 25% Topp 10 15% Period 10/3-15/5

Berlitz och Första Klass 25% Topp 10 15% Period 10/3-15/5 SPRÅKKURSER MED CD-SKIVOR BERLITZ Engelska för nybörjare 9789174252958 190 25% Franska för nybörjare 9789174252965 190 25% Italienska för nybörjare 9789174252972 190 25% Spanska för nybörjare 9789174252989

Läs mer

BEFOLKNINGSFÖRDELNING

BEFOLKNINGSFÖRDELNING BEFOLKNINGSFÖRDELNING VAD SKA JAG KUNNA? Resonera om orsakerna till och konsekvenserna av befolkningsfördelning i olika delar av världen Alltså: Varför bor människor på vissa platser men inte på andra

Läs mer

New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt.

New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt. New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt. Vad vet du om New York? Säkert en hel del, för New York är en stad som många

Läs mer

Upplysningstidens karta

Upplysningstidens karta Upplysningstidens karta (interaktiv via länken nedan läs och lär dig om händelser) http://www.worldology.com/europe/enlightenment_lg.htm Handelsmönster år 1770 http://qed.princeton.edu/getfile.php?f=european_empires_and_trade_c._1770.jp

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Norden. Du kommer att få lära dig mer om:

Norden. Du kommer att få lära dig mer om: Norden Nu har det blivit dags att lära oss mer om våra nordiska grannländer. Vi får följa med Holger och Mårtensson på deras resa genom Norden. Vi kommer att arbeta med likheter och skillnader mellan de

Läs mer

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och

Läs mer

Utblick från södra halvklotet

Utblick från södra halvklotet Utblick från södra halvklotet - det pulserande Sydney och Söderhavets mytomspunna historia och kultur 24 november 2016-20 dagar Värd: Staffan Heimerson Kryssning till Nya Kaledonien, Vanuatu och Fiji från

Läs mer

SHANGHAI. västvärldens port till Kina text & bild Lars Erik Gewalli. Gamla gatan i gamla stan i Shanghai.

SHANGHAI. västvärldens port till Kina text & bild Lars Erik Gewalli. Gamla gatan i gamla stan i Shanghai. SHANGHAI västvärldens port till Kina text & bild Lars Erik Gewalli Gamla gatan i gamla stan i Shanghai. 6 NORDISK FILATELI December 2008 Kina har de senaste åren i många sammanhang kommit alltmer i fokus,

Läs mer

Befolkning och framtid

Befolkning och framtid 1-1-3 Befolkning och framtid Bo Malmberg Institutet för framtidsstudier www.framtidsstudier.se Varför demografi? 1. Befolkningsförändringar går att förutsäga 2. Åldersförändringar är korrelerade med ekonomiska

Läs mer

Kriget som USA kan förlora

Kriget som USA kan förlora Skymning för Pax Americana? Kriget som USA kan förlora USA har för mycket att förlora i en öppen konflikt med Kina. Därför är det troligt att en pragmatisk inställning uppbackad av en fortsatt stark militär

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

När & fjärran. Sydamerika Nordamerika. Europa. Afrika. Oceanien. Tema:

När & fjärran. Sydamerika Nordamerika. Europa. Afrika. Oceanien. Tema: När & fjärran Asien Antarktis Sydamerika Nordamerika Europa Afrika Oceanien Tema: Period 4 vecka 2-7 Vårterminen 2011 Uppgift Du ska tillsammans med några kompisar (2-4 stycken) ut och upptäcka världen

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Lärarhandledning: Kolonialismens Historia Koloniernas födelse & Världsimperium. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Kolonialismens Historia Koloniernas födelse & Världsimperium. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Kolonialismens Historia Koloniernas födelse & Världsimperium Författad av Jenny Karlsson Artikelnummer: T42716 / T42816 Ämnen: Historia Målgrupp: Grundskola 7-9, Gymnasium Speltid: 15

Läs mer

EN URBAN TIDSÅLDER FOTOGRAFER HAR I

EN URBAN TIDSÅLDER FOTOGRAFER HAR I Galleri sid Kamera&Bild Nr 6 EN URBAN TIDSÅLDER Med imponerande bilder av asiatiska storstäder vill den tyske fotografen Peter Bialobrzeski berätta livet här och nu. Jag vill inte förbättra världen på

Läs mer

Kan föra relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.

Kan föra relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och samband. E C A Analys av livsmiljöer och samspelet mellan människa, samhälle och natur: * Orsaker till varför människor bor som de gör i Egypten. * Orsaker till att Nilen svämmar över och varför den är farbar i

Läs mer

Jan Myrdalbiblioteket Hyllstruktur version 3.3 Avdelning/Knubbtext Vån Rum Knubbtext utskriven STF årsböcker

Jan Myrdalbiblioteket Hyllstruktur version 3.3 Avdelning/Knubbtext Vån Rum Knubbtext utskriven STF årsböcker Filosofi och religion 0 Källare: Rum 1 Filosofi och religion Juridik och kriminologi 0 Källare: Rum 1 Juridik och kriminologi Lychnos 0 Källare: Rum 1 Lychnos Psykologi/Sexologi 0 Källare: Rum 1 Psykologi/Sexologi

Läs mer

GEOGRAFENS TESTAMENTE NORDEN

GEOGRAFENS TESTAMENTE NORDEN GEOGRAFENS TESTAMENTE NORDEN LÄRARHANDLEDNING Producent: Henrik Ahnborg Pedagog: David Örbring Inledning Geografens testamente Norden är en programserie med utgångspunkt i ämnet geografi. Serien är en

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Målbeskrivning Historia. Världskartan ritas. Namn:.. Läxa: Onsdag V.41 sid 136-139 i SOL 2001 eller sid 17-19 i SO-Lätt 2001

Målbeskrivning Historia. Världskartan ritas. Namn:.. Läxa: Onsdag V.41 sid 136-139 i SOL 2001 eller sid 17-19 i SO-Lätt 2001 Målbeskrivning Historia Världskartan ritas Namn:.. Läxa: Onsdag V.41 sid 136-139 i SOL 2001 eller sid 17-19 i SO-Lätt 2001 Läxa: Fredag V.42 sid 140-146 i SOL 2001 eller sid 20-24 i SO-Lätt 2001. Prov:

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Boken om Sveriges, Nordens och Europas geografi

Boken om Sveriges, Nordens och Europas geografi Boken om Sveriges, Nordens och Europas geografi Enligt Lgr 11 och kursplanen i geografi ska eleverna ha kunskaper om namngeografi, känna till namn och lägen på Sveriges landskap, samt orter, berg, hav

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. I den här essän kommer jag att undersöka och jämföra skillnader och likheter i orsakerna till den amerikanska

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Kursplan för Moderna språk

Kursplan för Moderna språk Kursplan för Moderna språk Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i moderna språk syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Att kunna använda

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Resultat från Visit Swedens Brand Tracking 1 Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Innehåll Inledning...3 Associationer till Sverige...4 Kännedom,

Läs mer

Fokus på Sveriges ekonomi

Fokus på Sveriges ekonomi Vi står för fakta. Åsikterna får du stå för själv. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till

Läs mer

I samarbete med

I samarbete med Kinas GP 2015 Shanghai 9 14 april Upplev Kinas största stad, Shanghai. Här byggs det nya skyskrapor i rasande fart och det moderna i kombination med det europeiska koloniala arvet gör Shanghai till en

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

LPP i Geografi. Varför läser vi. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Så här ser planen ut. May 26, LPP geografi vt.2016.

LPP i Geografi. Varför läser vi. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Så här ser planen ut. May 26, LPP geografi vt.2016. LPP i Geografi Varför läser vi Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Så här ser planen ut Hur skall vi visa att vi når målen? 1 Varför läser vi geografi? Eleverna skall ges förutsättningar att utveckla

Läs mer

Stora Kina. 15 DAGAR - PEKING-SUZHOU-TONGLI-SHANGHAI-GUILIN-YANGSHOU-XIAN Planerade avgångar 2016: 21/3 (kontakta oss för senare avgångar)

Stora Kina. 15 DAGAR - PEKING-SUZHOU-TONGLI-SHANGHAI-GUILIN-YANGSHOU-XIAN Planerade avgångar 2016: 21/3 (kontakta oss för senare avgångar) Stora Kina 15 DAGAR - PEKING-SUZHOU-TONGLI-SHANGHAI-GUILIN-YANGSHOU-XIAN Planerade avgångar 2016: 21/3 (kontakta oss för senare avgångar) Pris i delat dubbel: 26250kr med Air China, 28750kr med Finnair

Läs mer

Underlag för Peter Einarssons föreläsning om WTO:s jordbruksavtal

Underlag för Peter Einarssons föreläsning om WTO:s jordbruksavtal Underlag för Peter Einarssons föreläsning om WTO:s jordbruksavtal Vad jordbruksavtalet borde säga sidan 1 Vad jordbruksavtalet säger 2 Världshandeln med jordbruksprodukter basfakta 3 9 Vad borde jordbruksavtalet

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Introduktion till turism, /Turism, internationella trender kulturanalys

Introduktion till turism, /Turism, internationella trender kulturanalys TENTAMEN Introduktion till turism, /Turism, internationella trender kulturanalys Moment 1: Turism, 7,5 hp 2013-xx-xx Lördag i ÖP 8 Kl 9-13.00 Antal frågor: Del RM: tot: 35p. 5 frågor (1-5) med svarsalternativ

Läs mer

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg 2 1 3 4 Härligt Att platser upplevs fantastiska och härliga är viktigt rent mänskligt men även för att kunna konkurrera i vårt mobila samhälle där folk är villiga att pendla för att bosätta sig där det

Läs mer

Förslag till teman LÄRARMATERIAL. Natur och Kultur

Förslag till teman LÄRARMATERIAL. Natur och Kultur Förslag till teman LÄRARMATERIAL Natur och Kultur BOKFÖRLAGET NATUR OCH KULTUR Kundtjänst/order: Förlagsdistribution, Box 706, 176 27 Järfälla Tfn 08-453 85 00, Fax 08-453 85 20 Redaktion: Box 27 323,

Läs mer

Den internationella bilden av Sverige som land

Den internationella bilden av Sverige som land Den internationella bilden av Sverige som land SÅ STÅR SIG SVERIGE I VÄRLDEN ENLIGT NATION BRANDS INDEX SM Foto: Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se Foto:Johan Willner/imagebank.sweden.se VERSION 1.0

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Särskilda trafikförfattningar m.m./skeppsmätning 1 Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt

Läs mer

Kinesisk inspiration. April 2009

Kinesisk inspiration. April 2009 April 2009 Kinesisk inspiration Landskapsarkeologernas Lennart Klang reste till Kina i april 2009 för att vidga vyerna, inspireras av andra kulturformer än de gängse på hemmaplan i Sverige och studera

Läs mer

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Historia Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Historia, 150 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur människor har levt i det förflutna och hur samhällen har utvecklats. Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

3.13 Historia. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i historia

3.13 Historia. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i historia 3.13 Historia Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Christina Lindström, bitr. statistiker Inkvartering 2005:13 Tel. 25491 6.2.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Övernattningarna minskade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Historia Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna

Läs mer

Den internationella bilden av Sverige som land. Så står sig Sverige i världen enligt Nation Brands Index SM

Den internationella bilden av Sverige som land. Så står sig Sverige i världen enligt Nation Brands Index SM Den internationella bilden av Sverige som land Så står sig Sverige i världen enligt Nation Brands Index SM Foto:Henrik Trygg/imagebank.sweden.se Innehåll Inledning...3 Nation Brands Index SM...4 Slutord...6

Läs mer

- I vilka klimatzoner växer ovanstående råvaror? s.103 jämför med s.106!

- I vilka klimatzoner växer ovanstående råvaror? s.103 jämför med s.106! Geografi 2015 Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid. Hur jordens befolkning är fördelad

Läs mer

Jonas Ebbesson Orättvisa miljöer

Jonas Ebbesson Orättvisa miljöer Jonas Ebbesson Orättvisa miljöer Även miljöfrågor polariserar rika mot fattiga. Miljöpolitik kan vara rasistisk. I många länder är miljörättvisa en politisk stridsfråga. Varför inte i Sverige? I "Cancergränden",

Läs mer

Kursplan. Konst- och bildvetenskap I. Art and visual studies. Konst- och bildvetenskap. Kursen är en fristående kurs. Standardbehörighet A

Kursplan. Konst- och bildvetenskap I. Art and visual studies. Konst- och bildvetenskap. Kursen är en fristående kurs. Standardbehörighet A Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod BDA200 Dnr 142/2002-51 Beslutsdatum 2002-06-11 Engelsk benämning Ämne Nivå Konst- och bildvetenskap I Art and visual studies Konst- och bildvetenskap 1 Kursplanen gäller

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Iris Åkerberg, statistiker Inkvartering 2003:13 Tel. 25496 20.1.2004 Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Övernattningarna minskade under året Hotellstatistiken för hela 2003 är klar. Totala antalet

Läs mer

EN LÄRARHANDLEDNING TILL NYA LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE

EN LÄRARHANDLEDNING TILL NYA LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR KURSPLAN, LGR 11 BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT GEOGRAFI Syfte Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Studera utomlands genom Handelshögskolan

Studera utomlands genom Handelshögskolan Studera utomlands genom Handelshögskolan - skaffa dig en merit utöver det vanliga! 2009-03-11 Kajsa Gerdin, utlandsavdelningen vid Handelshögskolan Handelshögskolan 1923 Handelshögskolan startar sin verksamhet.

Läs mer

Aktuella utbytesplatser centrala avtal vid Stockholms universitet VT14 SU FV-6.2.1-0648-13

Aktuella utbytesplatser centrala avtal vid Stockholms universitet VT14 SU FV-6.2.1-0648-13 Aktuella utbytesplatser centrala avtal vid Stockholms universitet VT4 SU FV-6..-0648-4 6 AUSTRALIEN Australian National Canberra Gymnasie-betyg max år (minst VG), TOEFL eller intyg. TOEFL obli. för jurister

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt konventionen [1151] De fördragsslutande regeringarna

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

Varför migrerar människor?

Varför migrerar människor? Migration Begrepp: Migration är att flytta mellan olika platser = geografisk rörlighet. Regional migration är när människor flyttar mellan platser inom en region - till exempel från Tierp till Uppsala.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Allt är klätt i vitt denna vackra januaridag i Falköping, Sveriges hittills enda Slow City. Eller

Läs mer

ATT VARA VÄRDFAMILJ INFORMATION

ATT VARA VÄRDFAMILJ INFORMATION ATT VARA VÄRDFAMILJ INFORMATION RIKSFÖRBUNDET SVERIGES 4H 2010 IFYE INFORMATION TILL VÄRDFAMILJER VAD ÄR IFYE? IFYE står för International Farm Youth Exchange eller International 4H Youth Exchange och

Läs mer

Basfrågor: En delad värld

Basfrågor: En delad värld Basfrågor: En delad värld supermakter stormakter ockupationszon järnridån västmakterna kapprustning maktblock permanent mandattid lydstater frihandelsområde förstatliga elit partisankrigare militärdiktatur

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

EUROPAS HUVUDSTÄDER KÖPENHAMN

EUROPAS HUVUDSTÄDER KÖPENHAMN EUROPAS HUVUDSTÄDER KÖPENHAMN OM SERIEN Filmserien Europas huvudstäder är en filmserie som handlar om just huvudstäderna i Europa och dess betydelse för sitt land och Europa. t med filmerna är att ge en

Läs mer

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E EN I R E S S P LANDSKA UPPTÄCK LANDSKAPET SVERIGE SKÅNE ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR KURSPLAN, LGR 11 GEOGRAFI Syfte BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2013 årgång 17

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2013 årgång 17 tidskrift för politisk filosofi nr 2 2013 årgång 17 Bokförlaget thales πdiskussion Vilka tvåhundra år? Vilken parentes? Vems politiska filosofi? Robert Callergård replikerar på Sven Ove Hanssons intervjusvar

Läs mer

En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1. Den nya sidenvägens ekonomiska bälte

En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1. Den nya sidenvägens ekonomiska bälte 1 (4) 2015-03-27 Rapporten är skriven av Christer Ljungwall, Daniel Ekström och Felix Nyström Tillväxtanalys kontor i Peking christer.ljungwall@growthanalysis.se En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Din kostnadseffektiva inköpsavdelning. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Tallinn - Stockholm - Helsinki

Din kostnadseffektiva inköpsavdelning. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Tallinn - Stockholm - Helsinki Din kostnadseffektiva inköpsavdelning Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Tallinn - Stockholm - Helsinki Nikolai Sourcing Inköps & logistik lösningar och ansvarsfulla inköpstjänster till industrin

Läs mer

Benämningar och attityder

Benämningar och attityder Benämningar och attityder Benämningar på den grupp som idag kallas människor med funktionsnedsättning På 1800-talet och tidigare benämndes människor med funktionsnedsättningar som idioter. Detta syns tydligt

Läs mer

EN LÄRARHANDLEDNING TILL LANDSKAPET UPPLAND 1

EN LÄRARHANDLEDNING TILL LANDSKAPET UPPLAND 1 1 BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR SYFTE Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2013 årgång 17

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2013 årgång 17 tidskrift för politisk filosofi nr 2 2013 årgång 17 Bokförlaget thales πdiskussion Sven Ove Hansson svarar Robert Callergård Jag vill börja med att tacka Robert Callergård för en tänkvärd och konstruktiv

Läs mer

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund Lärarhandledning Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok

Läs mer

Markera ut det här på kartan som heter Afrikas stater:

Markera ut det här på kartan som heter Afrikas stater: Afrika 2. Markera Victoriasjön med namn och blått 3. Markera bergskedjan Atlasbergen med brunt och namn 4. Markera ut godahoppsudden på kartan 5. Markera Ön madagaskar med röd färg 6. Markera ut Saharaöknen

Läs mer

15 DAGAR - PEKING-HANGZHOU-SUZHOU-TONGLI- SHANGHAI-GUILIN-YANGSHOU-XIAN

15 DAGAR - PEKING-HANGZHOU-SUZHOU-TONGLI- SHANGHAI-GUILIN-YANGSHOU-XIAN Stora Kina 15 DAGAR - PEKING-HANGZHOU-SUZHOU-TONGLI- SHANGHAI-GUILIN-YANGSHOU-XIAN Planerade avgångar 2013: 10/3, 16/3, 21/3, 26/3, 27/3, 28/3, 8/4, 9/4 (kontakta oss för senare avgångar) Det här är resan

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Svenskarna inte lättskrämda

Svenskarna inte lättskrämda Pressrelease 20 sept: Resebarometern Svenskarna inte lättskrämda Terrorattentat verkar inte skrämma svenskarna från att resa utomlands. Känns det osäkert på en plats reser vi helt enkelt till en annan.

Läs mer

Fråga. Vilken är planeten? 1. Uranus. X. Jupiter. 2. Venus

Fråga. Vilken är planeten? 1. Uranus. X. Jupiter. 2. Venus Fråga Rymden Den största planeten i vårt solsystem är en gasjätte, kanske mest känd för sin röda fläck som är en enorm virvelstorm. Planetens massa är mer än dubbelt så stor som alla andra planeter i solsystemet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Strategiska trender i globalt perspektiv 2025: en helt annan värld?

Strategiska trender i globalt perspektiv 2025: en helt annan värld? Strategiska trender i globalt perspektiv 2025: en helt annan värld? 1 Kansliet för strategisk analys Folk och Försvar 10 november 2014 Makroekonomiska trender 2 2000 2013 2025 (p) EU 17,2% Övriga 29,4%

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Handelns bidrag Procent Detaljhandelsutveckling 1991 2015 Detaljhandelns utveckling, mätt i löpande priser 1991 2015. (SCB, HUI Research) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 5,5% 2,5%

Läs mer

Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016

Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016 Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o Materialet domineras av svenska dagbesökare,

Läs mer

DEMOKRATI. - Folkstyre

DEMOKRATI. - Folkstyre DEMOKRATI - Folkstyre FRÅGOR KRING DEMOKRATI 1. Allas åsikter är lika mycket värda? 2. För att bli svensk medborgare och få rösta måste man klara av ett språktest? 3. Är det ett brott mot demokratin att

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer