men väl Korea. Beträffande Kina tycks inhemska företag och myndigheter inte ha sett någon större idé med guider på kinesiska, men väl t.ex.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "men väl Korea. Beträffande Kina tycks inhemska företag och myndigheter inte ha sett någon större idé med guider på kinesiska, men väl t.ex."

Transkript

1 Mot Fjärran Östern Benämningen Fjärran Östern The Far East ger lätt obehagliga känningar av en förgången geografi, för oss svenskar representerad av forskningsresenären som samtidshjälte i Sven Hedins gestalt, väckt till liv av en alltid bättre vetande Jan Myrdal och glömd med dagens skytteltrafik till Kina. Ändå måste givetvis var och en utifrån sin plats i världen ha rätt att åberopa väderstrecken, och här handlar det främst om europeiska guider. Turismen och förekomsten av indiska och östasiatiska reseguider följde för övrigt heller inte samma utvecklings- och tidslinjer som i Europa. Visserligen fanns det för århundraden sedan också i folkrika och tekniskt tidigt utvecklade länder som Kina och också i Japan nedtecknade beskrivningar av märkvärdiga och religiösa platser och vägarna dit med samma ambitioner som hos europeiska pilgrimsguider och vägvisare. Men östasiatiska guider från tiden efter den europeiska kolonialismens och än mer imperialismens genombrott i global skala var, när de över huvudtaget förekom, ganska lika de västerländska resehandböckerna till Öst- och Sydasien och har i flertalet fall en historia på högst halvtannat århundrade. I koloniserade länder föregicks turistguiderna vanligtvis av kolonisatörernas och deras företags rederier, järnvägs- och gruvbolag utgivning av ganska omfattande beskrivningar av länderna ifråga, främst för att stimulera rekryteringen av emigranter hemifrån. Geografi, topografi och klimat, naturtillgångar, befolkning, bebyggelser, men också attraktioner vad gäller natur, anläggningar, tänkbara nöjen som jakt, mm. ingick i dessa sammanställningar som ofta benämndes directories och hand- eller årsböcker, eftersom de snart började uppdateras varje år med hjälp av nationell statistik. Med möjligen några enstaka undantag började dessa faktaspäckade böcker om utomeuropeiska länder och landområden bli vanliga mot 1800-talets slut, i Sydafrika, Indonesien, Indien (inklusive Pakistan och Bangla Desh), Ceylon, Australien, m.fl. Oftast var de yngre än engelska The Statesman s Yearbook, den globala motsvarigheten, som från 1863 hade börjat sammanställa och publicera statistik och officiellt material om utvecklingen i allt fler av världens länder. Reseguider och övrig turistisk litteratur kompletterade i allmänhet först i efterhand det här slaget av böcker och utnyttjade flitigt deras uppgifter, samtidigt som format och layout bättre anpassades till turistguidens form. De turistiska europeiska resandeströmmarna nådde också under 1800-talets andra hälft allt längre ut i världen med de snabbare och så småningom bekväma ocean- och kryssningsfartygen, österut särskilt efter Suezkanalens öppnande 1869 och senare även med

2 den därefter viktiga sibiriska järnvägen från 1800-talets slut (helt färdig 1902). Till passagerarnas bekvämligheter och accessoirer fogades även guider utgivna av antingen rederierna själva, men också av europeiska förläggare. Murray var tidigt ute och gav t.ex. redan ut sin första guide till en del av Indien 1859 och senare till Japan. Generellt sett måste man dock konstatera att den stora produktionen av just guider på europeiska språk till östasiatiska kolonier inte fick någon större omfattning förrän runt Till skillnad från i Afrika söder om Sahara, som dominerades av stambefolkningar och samlarkulturer med inte sällan också jakt, fiske eller viss djurhållning som näringsfång när de första europeiska och delvis även indiska och arabiska bosättningarna började få fäste på enstaka platser längs kontinentens kuster från 1600-talet, bars många av länderna i Asien upp av tekniskt sett mer avancerade kulturer, inte minst av en mer differentierad, annorlunda och spektakulär byggnadskultur. Tillsammans med en variationsrik flora och fauna och alla fantastiska naturformationer och landskapstyper medförde detta att kolonisatörernas tunga rapporter och välmatade års- och handböcker och den växande mängden resebeskrivningar snart kompletterades av guideböcker till dessa i européernas ögon mer förfinande kulturer än de enklare förhållanden som väntade i Afrika. Reseguiderna till Östasien var därför redan från början både vanligare och mer mångsidiga, omsorgsfulla och sofistikerade än de något yngre guiderna till olika delar av Afrika, även om såväl förläggarna som avnämarna tillhörde ungefär samma västerländska skikt av kolonisatörer och besökare och de inhemska språken egentligen krävde ungefär lika stora extrainsatser i båda världsdelarna. Medan många av de afrikanska guiderna fortfarande ända fram till 1950-talet till stora delar bestod av uppräknade sammanfattningar av statistiken från samtida års- och handböcker, kom de asiatiska guiderna allt oftare att disponeras enligt de principer som gällde för den standardiserade europeiska resehandboken. Även den flitige japanske producenten av guider, The Japanese Railway Co, valde i seklets början i stort sett den europeiska modellen, där det kännetecknande var en indelning av nästan hela guiden i valda resvägar och rutter efter det att länderna eventuellt delats in i ett par större områden. Anknyter vi till det sistnämnda och de aldrig kolonialiserade länderna Japan och Kina, så föregicks turistlitteraturen av olika reseskildringar och platsbeskrivningar, i några fall på inhemska, men framför allt på europeiska språk. I den ostindiska handelns kölvatten började dessa beskrivningar bli vanliga på 1700-talet, och då ofta med kinesiska resmål som utgångspunkt, medan Japan ända fram till 1800-talets mitt förblev ett isolerat och för

3 utlänningar närmast stängt land. Populära och mycket äldre än guiderna om olika länder var alla de europeiska böcker och bokverk med utblick mot hela världen som långt senare runt 1900 följdes upp av ganska många universal-, världs- och jorden runt-guider med nedslag på kanske tio tjugo sidor i olika länder och t.o.m. på hela kontinenter (se Från europatouren till jordenruntresan ). Visserligen var så korta framställningar inte utmärkande för japanen T. Awokis imponerande Illustrated Guidebook for Travellers Round the World i sju volymer 1886, men delvis Archibald Wilberfores The Capitals of the World, New York Likartat material för den resande erbjöd också senare T Kawatas Official Guide: Glimpses of the East, 14e årgången och omspännande det mesta från Indien till Syd-Amerika, och i ännu större portioner de tre delarna av den franska Guides pratiques et pittoresques Indes, Extrème- Orient-Océanie c:a Japan och Kina Först runt 1900 blev det alltså någorlunda vanligt med regelrätta turistguider på europeiska språk till Japan och Kina, även om det förekom något äldre stadsguider till exempelvis Shanghai, Peking och Nanking, några närmast i den välmatade adresskalenderns format och med några korta utflykter till städernas omgivningar och enstaka delar av Kina. The Stateman`s Year Book 1908 redovisade en omfattande litteratur om Kina och Japan, även om historia, politik, reseskildringar och beskrivningar av kulturerna helt dominerade, och vi vad gäller guider endast finner ett par till Japan i referenslistan: E. M. Satow`s Handbook for Travellers in Japan 1891 och C. Tristram`s Rambles in Japan En av de första till landet av västerländska förlag var Keeling`s Guide to Japan av A. Fasari 1890 (4:e) och Murrays 1889, skriven av Basil H. Chamberlain och med en 9:e upplaga I ansats och omfång fick den senare 1914 konkurrens från bl.a. den amerikanska Terry s Guide to The Japanese Empire som var annorlunda i anslaget och även hade en uppsättning mer välgenomarbetade stadskartor (Korea och Formosa ingår också, det vanliga sättet hos alla guider att med några ofta korta extrautflykter fånga fler köpare). Till skillnad från Chamberlain, som grafiskt gör sitt material mer lättillgängligt med hjälp av Murray-guidernas tvåspaltiga textsidor och varje avsnitts indelning i rutter, marschrutor, praktikaliteter, osv, utmärks Terrys guider (också Mexico och Cuba igår i hans utgivning) av sammanhängande kompakta textmassor med få avdelande rubriker och grafiska markeringar (typsnitt, grad). Men samtidigt är Terry i sina beskrivningar mer uppmärksam på olika miljöer, folkliga nöjen och populärkulturella inslag, vilka i förhållande till alla palats, tempel och parker får betydligt större utrymme än hos

4 Chamberlain. Att t.ex. Yokohama efter fyra sidor fakta om näringar och praktikaliteter tillägnas ytterligare några sidor i Terrys guide förefaller rimligt med tanke på stadens roll, medan staden hos Murray bara får två sidor för att därefter ge plats åt utflykter till alla möjliga öar. Hos Terry kompletterades den ensidige strikte ciceronen helt enkelt också med den fritt omkringströvande nyfikne turistens blick som inte kunde undgå att lägga märke till både bordeller och risiga industribaksidor. Medan Chamberlains guide tidigt blev en välkänd västerländsk Japan-auktoritet (hans guide tillhör dock långtifrån de bästa i Murrays utbud), bibehöll Terrys guider en marginell plats inom den internationella turismen (antagligen var det textmassorna som skrämde), möjligen med undantag för guiden till Mexico (1:a 1909), ett land till vilket det ännu inte fanns mycket för riktigt vetgiriga turister att välja på, och där en moderniserad nyutgåva av James Norman 1962 gav Terry berättigad upprättelse (vilket än idag inte riktigt skett på marknaden för antikvariska böcker). Tyvärr kunde dock Terry inte helt tygla sin lust att nedsättande generalisera över olika folk- och yrkesgruppers beteende och mentalitet, en hållning som under hans samtid fortfarande var vanlig hos en del andra guider, men vid det laget ändå knappast genomgående hos turistguidernas författare. En viktig och stor producent av turistguider till Japan var som nämnts den statliga järnvägen, och det ända fram till decennierna efter 2:a världskriget. Det handlade om såväl broschyrer, kartor, prospekt och häften såväl som gedigna och väl genomarbetade guider på många hundra sidor (se längre fram) med en alltid detaljrik guide på engelska till landet aktuell, t.ex. Japan. Traveler`s Handy Guide Inget antyder att den skulle ha översatts till japanska och i övrigt var utbudet, som prioriterade engelskan av de utländska språken, skiftande, t.ex. hotellguider som Mikayo Hotels om Kyoto 1906 (160 s.), C. F. Williams Travel in the Far East 1920 (om bl.a. Japan och Kina), 42 sidor i stort format, broschyrer av rederier, K. Hirokas The Latest Guide-book for Travellers to Japan including Formosa, Chosen and Manchuria 1916 och R. A. Frew`s Motoring in Japan. Ännu mer ambitiös vad gällde Östasien än Murray ovan var det franska förlaget Hachette, som med stöd i den franska kolonialiseringen i Vietnam, började producera en guideserie under dess upphovsmans namn, Madrolle. Med serien mutades större delen av Östasien in genom mindre guider för olika länder och storstäder, då med undantag för bl.a. en betydligt tyngre guide till Kina och till den egna koloniala utposten Indokina. År 1912, t.ex., annonserade förlaget 9 guider på engelska och 14 på franska till olika länder, från Indien, via Indokina och Java till Filippinerna, och med betoning på Kina, medan Japan inte fanns med,

5 men väl Korea. Beträffande Kina tycks inhemska företag och myndigheter inte ha sett någon större idé med guider på kinesiska, men väl t.ex. på franska och engelska. Shanghai hade ju också betydande utländska befolkningar, t.o.m. i stadsdelar med delvis eget styre, t.ex. den franska koncessionen och the international settlement (engelsmän, amerikaner och andra nationaliteter, men ändå mest kineser), båda centralt belägna norr om gamla stan och den senare dessutom med tyngdpunkter i två av stadens huvudstråk, Nanking Road och The Bund längs sjöfartens ännu centrala landningsställen längs floden Houang-Po. Successivt utbildades det även betydande japanska och judiska bosättningar. I själva verket var Shanghai en av världens största hamnstäder och blev under 1900-talets första decennier den stad i Östasien som bäst kom att profitera på och ackumulera alla samtida tendenser till internationalisering, globalisering, modernisering och dekadans. Som världens femte stad till invånarantalet 1933, förenade den alla de aspekter som många nutida västerländska kommentatorer så förtjust och nostalgiskt erinrar om: etnisk mångfald, lyx och fattigdom, kulturell vitalitet (inte minst musik och jazz), traditionellt folkliv och depraverat nöjesliv, politiskt motstånd och gangsterism. Madrolles Shanghai-guide antyder något av detta, men är som så många stadsguider alltför snabb att flytta över sitt engagemang till traditionella bebyggelser, anläggningar och utflykter i omgivningarna, t.o.m. ända till Nanking. En av de guider som bäst speglade Shanghais roll publicerades istället av ett litet inhemskt förlag i staden, University Press (med amerikanska ägare): All about Shanghai and Environs. A Standard Guide Book ( ). Boken har underrubriken Historical and Contemporary Facts and Statistics och påminner också om den goda tillgången till års- och handböcker för både Kina och Shanghai, en följd av den sjudande företagsamheten och internationella närvaron. Samtidigt var den något mer än bara en variant av dessa directories. Den tog nämligen uppgiften att introducera staden i dess mångfald på allvar och gjorde det på ett ovanligt mångsidigt sätt genom att redovisa basen för stadens liv administration, ekonomi, handel och den brokiga befolkningen och samtidigt ge stort utrymme åt alla kulturella former, från inhemska traditioner och tankeriktningar till konst, nöjen, nattliv och sport, såväl som åt allt som berörde de besökandes sätt att så bekvämt som möjligt röra sig och vistas i staden. Inte för inte kom den också i nytryck på Oxford University Press 1983, och då med en introduktion på ett tiotal sidor av H. J. Lethbridge, som alldeles utmärkt verkar ha fångat stadens dramatiska halvsekel fram till att maoismen radikalt omskolade denna sköka bland Kinas städer, som det vanliga kittlande omdömet också löd i västerländska reportage härifrån.

6 Ändå var det främst europeiska förlag som på allvar blandade sig i leken och turistindustrin, t.ex. också Cook, som annars egentligen inte var särskilt systematisk i sin produktion av guider, utan främst byggde sin verksamhet på försäljningen av resor via sina resebyråer världen över. Förlagets resmål var snarare beskrivna i ganska enkla broschyrer, som mest handlade om olika resrutter, resval, priser, hotell, mm, som t.ex. en 50-sidig broschyr om Burma säsongen , där inte mycket specifikt sägs om landet, dess befolkning och kultur. En Peking-guide kom dock 1917 i en tredje utgåva, och staden var lika uppvaktad av turistguider som Shanghai, t.ex. av Chronicle Press 1940, Mrs Archibald Little 1904, Madrolle 1909 och L. Ch Arlington & W. Lewisohn 1935, den senare visserligen en magnifik historia In Search of Old Peking. P&O och andra rederier framställde också guider för sina passagerare med nedslag på ett par sidor i bl.a. Shanghai och andra stora städer längs sina föreslagna rutter. Här ingick inte minst Hong Kong, som var brittisk koloni och ett vanligt guideämne, t.ex. The Hong Kong Guide 1893 som varit föremål för en faksimilutgåva 1982 (Goodbooks, Bath, UK). Meyers tyska serie inkluderade också både Japan och Kina i sin utgivning, men då i en guide under rubriken Weltreise (1907), där avsnitten om de två kulturellt så egenartade länderna fick ganska stort utrymme i andrautgåvan på två volymer Dess avsnitt om t.ex. Japan kunde dock inte matcha Murrays, Terrys eller Japanska järnvägens guider, vilka extra intresserade européer nog hellre förlitade sig på. Men det fanns ju turister av olika slag och Meyerguiden var ändå attraktiv och behaglig på många sätt. Baedeker kom dock aldrig ge sig in på denna marknad, troligen efter kalkyler av vad förlagets höga krav på noggrannhet skulle ha kostat och trots att en bagatellartad guide uttryckligen ville ge några råd om China som inte återfinns i Baedeker (E. Thorbecke, Mysterious China 1937!!). Närmare än en kort exkursion till Peking i rysslandsguiderna 1912 och 1914 kom förlaget aldrig. Kanske överraskades det av den utgivning som i viss mening tillfälligt skulle, om inte bräda, så i varje fall kraftigt dämpa satsningen på östasien från europeiskt håll och låta den förbli orienterad mot enbart specifikt begränsade resmål som t.ex. Hongkong och Shanghai. Det handlade om The Imperial Government Railways of Japan:s storsatsning på en uppsättning guider till hela Östasien för just resande från väst, Europa som USA. Fem tjocka, väl utarbetade volymer på engelska i invant baedekerformat och -upplägg blev resultatet, utgivna åren : Band I Manchuriet och Korea (Chosen), Band II och III Sydvästra resp nordöstra Japan, Band IV Kina och Band V Öst-Indien med Siam (Thailand), Indokina, Java, mm. Spridningen av dem blev dock begränsad på grund av världskriget, men en andra utgåva kom på 1920-talet. Att en recension i The North-China Daily News 3 dec 1914 menade

7 att Baedeker därmed var outdone och Murray out-murrayed var inte överraskande och kunde många antagligen också instämma i (recensionen uppsnappad av en bokfösäljare på nätet). Men omdömet är egentligen enbart rättvisande om vi avkräver en turistguide en mångsidig beskrivning av det aktuella samhällets uppbyggnad vad gäller administration, näringar, arbetsliv, handel och kultur (dvs årsböckernas statistik i väl bearbetad form). Dessa guider har detta, och tar oss i de olika länderna till olika delar och industridistrikt som det skulle ta kommande europeiska guider många decennier att uppmärksamma. Men samtidigt är böckerna svagare än t.ex. Terry vad gäller turistens smak för olika miljöer, stämningar och folkliv, även om de japanska guiderna till skillnad från de tunga europeiska guiderna använder bilder, visserligen små, men ovanligt välvalda. En fördel var likväl guidernas övertygande, okonstlade och sakliga tilltal, som redovisade och klargjorde övergripande sammanhang, men annars i hög grad lämnade åt läsaren själv att vid mötet med respektive miljöer skapa sig en egen föreställning om levnadssätt, boendeformer, mm. Kartorna och stadsplanerna var dessutom säregna och smått suggestiva i sin samtidiga enkelhet, detaljrikedom och demonstrativa precision, ibland dock väl ljusa i sina färger. Att vi känner igen dem från Terrys guider är ingen tillfällighet då förlaget hade anlitat just japanska myndigheter för att säkra angivelsen av rätt järnvägssträckningar. Från engelska till holländska Indien Beträffande det tredje stora turistlandet i Öst, brittiska Indien, hade det inte överraskande ganska tidigt kommit ut en 2:a utgåva av Hand-book of India. A Guide to the Stranger and Traveller 1845 och som kan ha varit den första mer gedigna till landet överhuvudtaget (605 sidor, av J. H. Stocqueler, W. H. Allen & Co, London). Murrays mer välkända förlag hade börjat ge ut regionala guider till bl.a. de indiska storstäderna 1859 och t.ex för Bombay respektive Madras (2:a), t.o.m. innan utgivningen av den viktiga årliga Imperial Gazetter of India inletts, en föregångare till The Statesman`s Year-Book. Så småningom hade förlaget samlat tillräckligt material för en första indisk nationsguide 1892, därefter i nyutgåvor 1894, 1898, osv. (9:e 1913 med exempelvis några av de vackraste stadskartorna man kan tänka sig). I 1900-talets början utkom också Th. Cook & Sons India, Burma, Ceylon, m.m. men enbart på 230 sidor, och den också välkände skribenten Reynold Balls The tourist of India (1907), E. H. Aitkens Gazetter of the Province of Sind 1907 (Karachi Mercantile Steam Press), Kashmir (Adam & Charles Black), C. Willis Handbook for Residents and Travellers på Ceylon 1907 och Henry Caves Guide to Ceylon 1908, den sistnämnda en stor och i alla

8 avseenden omfattande tung guide som mer anslöt till den engelska s.k. litterära specialguiden i tonfall och språkligt anslag. Förlaget Thacker Spink & Co i Calcutta hade dessutom 1909 gett ut fler än ett tiotal guider till olika städer, distrikt och platser i Indien och också till Java och Siam (senare Thailand). H. E. A. Cotton hade gett ut en omfattande handbok om Calcutta 1907 (drygt tusen sidor) och H. A. Newell gav senare ut den mindre guiden Bombay (1918) och Madras. The Birth Place of British India Indien blev också så långt österut Baedeker sträckte sig med någon tyngre satsning, även om boken (endast på tyska 1914) också gav Bangkok, Singapore och Java ett visst utrymme. Med tanke på den brittiska boktraditionen är det lätt att föreställa sig att Indien blev det kolonialiserade land som uppvaktades av flest turistguider. Det brittiska inflytandet sträckte sig dessutom längre österut än till Indien, t.ex. till Burma, Siam, Singapore och Malysia, där Cooks guide från 1903, J. G. Scotts Hand-Book to Burma 1906 (1:a) och C. W. Harrisons Illustrated Guide to the federated Malay (1:a 1910) blev de guider som det decennier framöver oftast hänvisades till för länderna ifråga. Att Handbook for Travellers to Singapore c 1922 (The Far Eastern Tourist Agency) erinrade om bristen på guider för besökande i förordet betydde inte att den själv var den första, eftersom den i så fall, som andra guider i motsvarande situation alltid gjorde, antagligen inte skulle ha försummat att nämna det (även om det kanske ändå inte hade varit riktigt sant). Längre österut hade Frankrike lyckats upprätta en östlig bas i Indokina, till vilken de turistande fransmännen lockades genom Madrolles/Hachettes ganska omfattande guideproduktion från talets första år, och också senare med resor till det upptäckta och dokumenterade Ankor Vat, ett resmål av minst lika hög klass som vilka andra byggnadsverk i världen som helst. Guiden till Indochina kom dessutom i sin andra upplaga i två band 1925: Indochine du Nord. Tonkin, Annam, Laos och du Sud med Saigon i band II. Ambitiöst introducerade den omsorgsfullt landet med, som varje utomstående lär tycka, en ovanlig respekt för den inhemska kulturen, inte minst språket, något som nog kunde få den vetgirige besökaren att ett drygt kvartsekel senare känna det definitiva franska nederlaget vid Dien Bien Puh 1952 som dubbelt smärtsamt... eller kanske befriande (i Frankrike blev det en traumatisk chock). Ytterligare en betydande fransk guide till Indokina publicerades, då som ett led i en stor statlig satsning på den utställning 1931 i Paris som skulle visa upp alla franska kolonier och ett slags motsvarighet till The British Empire Exibition i London Guiden, som hette Indochine. Cochinchine - Annam - Tonkin - Cambodge Laos och kom ut

9 utställningsåret, ingick i serien Guides des colonies francaise som var en stor satsning av statliga Société d`editions Geographiques, Maritimes et Coloniales på en uppdaterad kartläggning av landets kolonier. För östra halvklotet här publicerade därför också samtidigt Colonies de l`ocean Indien et de l`ocean Pacific (350 s.). Kampen om kolonierna hade tagit fart tidigt, varvid turordningen ofta var att handelskompanierna först upprättade befästa handelsstationer och kolonialmaktens administrativa övertagande av hela landsändan skedde långt senare, ibland efter århundraden. I Indien installerades t.ex. den förste engelske guvernören Det nederländska rederiet East Indian Co såg dock först efter mer än två hundra år på plats i Batavia och Surobaya öarna Java, Sumatra och Fidji formellt och administrativt transformeras till delar av en holländsk koloni, Nederländska Indien, som den kom att kallas. En av de tidigare guiderna var dels en guide för resande hit via Genua och Marseille av A. S. H. Booms 1896 (384 s. och 5 kartor) och J. van Bemmelens & G. B. Hooyers Guide to the Dutch East Indies Innan turistverksamheten överhuvudtaget tog någorlunda fart på 1910-talet och den vanligaste guiden kom att bli den officiella turistbyråns återkommande Come to Java (3:e , 335 s.), en inte alltför fyllig beskrivning (bilder, tidtabeller, mm) som gärna kunde kompletteras med någon av hand- och årsböckerna, förekom det också andra enskilda initiativ. En guide på holländska till Batavia 1909 (112 s. Plantfeber) publicerades och ordföranden i Jakartas arkeologiska förening skrev om Jakarta Reisgids voor Jogjakarta en omstreken som kom ut i nyutgåva 1908 och hade en viss slagsida mot historia, regentlängder, gravar och tempel sedan Jakarta någorlunda beskrivits. Mer imponerande var Royal Steam Navigation Company`s Guide through Netherlands India 1911, vars översikt och turer med stora kompletterande kartor i färg hade ett mer givande material än de flesta efterföljande guiderna. Särskilt de tre vulkankartorna visade att ett av världens mest framgångsrika existerande koloniala system, som turistbyrån senare annonserade landet som (insidan pärmen i Come to Java ), också tycktes helt bekvämt med att hantera spektakulära naturkrafter och uppenbarligen omtyckta lekplatser för samtida geologer. Efterkommande guider var Java the Wonderland av Nederland Royal Mail Line 1920 (101 s.), en General Tour Guide och Directory till Fidji och Handboek voor toerisme in Nederlandsch-Indie av Java Motor Club c (244 s.). I stort bekräftade därför även utvecklingen här att turismens utbredning i Fjärran Östern egentligen hörde till tiden efter Mot Australien

10 Liksom de flesta rederiernas kryssningsguider bestod de kontinentala guiderna decennierna runt 1900 från åren som nämnts ovan mest av korta nedslag i olika hamnar och städer både här och där och fick i många fall först senare konkurrens av mer utvecklade nations- eller lokala guider. Ett undantag var De Ceylan en Oceanie, andra delen av den franska Guides pratiques et pittorisques Indes, Extrème-Orient-Océanie c:a 1911 (författare M. Cottreau & H. de Chatrier), som är nog så detaljrik vad gäller Australien såväl som omkringliggande öar och Polynesien. Kanske var det med detta ambitiösa projekt i tre volymer på 700 sidor vardera och många kartor som franska turister för första gången överhuvudtaget i lättillgängliga guideböcker kunde hitta beskrivningar med planer på orter och städer från den här delen av världen. Till och med Australien var fortfarande ganska dåligt upptäckt och inmutat av olika guideförlag runt 1900, trots kolonialisternas brittiska ursprung. Men det förekom åtminstone en The Emigrant`s Guide to Australia 1883 och en Silver`s Australian Graziers` Guide 1879 och Samtidigt fanns det 1908 hela tre aktuella konkurrerande årsböcker, Official Year Book of the Commonwealth of Australia, The Year-Book of Australia och Gordon & Gotch`s Australian Handbook (finns redan 1890) samt det auktoritativa londonförlagets Lloyd Guide to Australia 1906 (469 s.) och pålitliga Webster`s Guide to Western Australia 1912 för järnvägs-, båt- och spårvägstrafik. Den nämnda franska guiden ovan har dessutom en ovanligt övertygande beskrivning i åtminstone ett viktigt avseende. I sina demografiska förutsättningar var ju landet ganska likt den amerikanska kontinenten och hade en inhemsk aboriginsk befolkning beroende av främst vad naturen gav utan maskinell hjälp och som ganska snabbt decimerades, föstes undan och passiviserades genom militär överlägsenhet för att istället ge plats åt en samhällsekonomi uppburen av nybyggare från de europeiska hemländerna (i det jämförbara USA:s fall emellertid också av afrikanska slavar). Ursprungsbefolkningarnas kultur fick därmed en ganska blygsam plats i tidigt producerade Hand- och årsböcker, vilka istället fokuserade på naturtillgångar, industri, handel och uppbyggnaden av västerländskt orienterade samhällen, vilka senare, utan komplicerade och initierade introduktioner till främmande kulturer (som i Indien, Kina och Japan) blev vad de enklare guiderna främst kom att handla om. Den nämnda franska guiden ovan, som förvisso innehåller rikligt med information till många platser, är dessutom en pittoresque guide, vilket liksom pictorial eller illustrated vanligtvis inte nödvändigtvis innebär mer än många bilder och fotografier. Det sistnämnda var för övrigt en vanlig ambition när det handlade om guider för resande européer i mer exotiska länder, såvida guiderna inte ingick i de stora europeiska guideserierna, vilka under den stora likriktnings- och standardiseringsprocessen valt att lämna det mesta vad gällde bilder av landskap och

11 stadsmiljöer därhän (som Murray och Terry ovan), till skillnad från alltså The Imperial Government Railways guideserie om Östasien. Här i den franska guiden får emellertid just ett medvetet bildval också ett tydligt mervärde tillsammans med beskrivningarna, då det på ett mycket tydligt sätt bidrar till att illustrera stämningen och karaktären av kolonialt nybygge, av delvis snabbt uppsmällda eller enkla och stilmässigt europeiskt inspirerade bebyggelser, utan de inslag av igenkännbara övergångar och konstraster som alltid väver samman äldre europeiska stadsmiljöer. Här, i t.ex. Freemantle och Perth på västkusten reser sig, precis som i USA, en ny företagsam civilisation för att så snabbt och rationellt som möjligt klä sig i en europeisk funktionell och representativ dräkt, med nyttoanläggningar och verksamhetsområden strax bredvid. Resultatet är en urban stadsbild utan minsta förbindelse med vad som fanns på platsen innan: Det var ju här det började, fortsatte... och just nu gällde, som en guide till Perth från 1930-talet och till den tidigare exploaterade östra kontinenthalvans Melbourne 1913 visade, den senare med ovanligt många övertygande fotografiska illustrationer av framväxten av helt västerländskt präglade gatumiljöer (Official Guide to Melbourne for the Visitor). Utvecklingen var med andra ord helt olik den kolonialt drivna stadsutbyggnaden i länder och städer där en befintlig stadsmassa och stadsbefolkning antingen skulle styras, tvingas till eftergifter och kuvas Saigon, Bombay, Calcutta eller helt enkelt framtvingade en anpassning utan att ens tillfälligt kunna besegras som i Peking och Tokyo. En guide till Sydney från 1933 (N. S. W. Bookstall Company Ltd) bekräftar den utvecklingen medan andra tematiska guider på allvar inlett den turistiska koloniseringen av kontinentens inre landskap och natur, t.ex. Trans-Australian Wonderland 1924 (3:e, Melbourne). Beträffande Nya Zeeland behövde turisten heller inte känna sig utelämnad eller hänvisad till handböckerna om Australien. För här fanns från 1800-talets slut T. Bracken`s New Zeeland Tourist 1879 (110 s. Union Steamship Company of N.Z.), Maoriland. An Illustrated Handbook to New Zeeland 1884 (181 s. Union Steamship Company of N.Z.) och Brett`s Handy Guide to New Zeeland 1890 (331 s. London), allt medan regionens övärld inte överraskande väntade på att kartläggas (Samoa 1925, handbok till Nya Guinea 1937). Bosse Bergman

Sverige, också ett fädernesland

Sverige, också ett fädernesland Sverige, också ett fädernesland Med kuperade, skogsrika och ganska glest befolkade vidsträckta länder var Norden länge inskriven i ett slags utkantsmystik hos de alltfler resenärer som av nyfikenhet och

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

1. Internationellt samarbete

1. Internationellt samarbete 1. Internationellt samarbete Världens stater har blivit alltmer sammanflätade, inrikes- och utrikespolitiken glider ihop. Bakgrunden till denna förändringsprocess ligger bland annat i det ökade ekonomiska

Läs mer

KANYLER AV STÅL. En analys av det brittiska imperiets koloniala järnvägar i östra och södra Afrika

KANYLER AV STÅL. En analys av det brittiska imperiets koloniala järnvägar i östra och södra Afrika KANYLER AV STÅL En analys av det brittiska imperiets koloniala järnvägar i östra och södra Afrika Mikael Antic HEK 224: 3, HT 04 Handledare: Carl Nordlund Humanekologiska avdelningen Lunds Universitet

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002

nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002 nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002 Sammanfattning Bakgrunden till detta examensarbete är en reflexion över Malmö som stor stad vid

Läs mer

Tekniska universitet på världsmarknaden?

Tekniska universitet på världsmarknaden? Arbetsrapport 2004 32 Tekniska universitet på världsmarknaden? motiv och förutsättningar för en strategisk allians mellan KTH och Chalmers ANDERS BROSTRÖM, ENRICO DEIACO & SVERKER SÖRLIN Institutet för

Läs mer

Jord för miljarder. Om befolkning och utveckling

Jord för miljarder. Om befolkning och utveckling Jord för miljarder Om befolkning och utveckling Jord för miljarder Om befolkning och utveckling AV BERTIL EGERÖ OCH MIKAEL HAMMARSKJÖLD REDAKTÖR: ANNA WIESLANDER 2 FÖRORD VIKTIGA UTVECKLINGSFRÅGOR som

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Megalitgravar i Europa. Människor och kulturer

Megalitgravar i Europa. Människor och kulturer Megalitgravar i Europa Människor och kulturer 2 MEGALITGRAVAR I EUROPA 1. MÄNNISKOR & KULTURER Lars Bägerfeldt 3 4 Megalitgravar i Europa. 1. Människor och kulturer. av Lars Bägerfeldt Tillägnad min mor

Läs mer

Biblioteken och de nationella minoriteterna

Biblioteken och de nationella minoriteterna Biblioteken och de nationella minoriteterna hur svenska folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar. Sara Ahlryd, Lotta Vigur, Joacim Hansson Avdelningen för biblioteks-

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Sveriges handel med Kina och Japan under envoyé Wallenbergs tidevarv

Sveriges handel med Kina och Japan under envoyé Wallenbergs tidevarv Lunds universitet Historiska institutionen HIS K 01, HT-14 Handledare: Stefan Eklöf Amirell Examinator: Wiebke Kolbe Seminarium: 2015-01-12 Sveriges handel med Kina och Japan under envoyé Wallenbergs tidevarv

Läs mer

INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING

INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING FN-rapporter 2006 FN:s generalsekreterares rapport: INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING Ett sammandrag FN:s generalsekreterares rapport: INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING Redaktör: Berith Granath

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 130:4 2010

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 130:4 2010 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 130:4 2010 Globalhistoria och forskning om långa förlopp Av Arne Jarrick & Janken Myrdal Skälen för globalhistoria De avlägsna tiderna är inte så avlägsna. Vi gör följande

Läs mer

Människorna Företagen Staden. Stockholms Handelskammares Framtidsprogram 2012

Människorna Företagen Staden. Stockholms Handelskammares Framtidsprogram 2012 Människorna Företagen Staden Stockholms Handelskammares Framtidsprogram 2012 Med huvudstadsregionen mot framtiden 2012 är det hundratio år sedan Stockholms Handelskammare grundades. Det ger perspektiv

Läs mer

Hur det var att DXa för sjuttio år sedan

Hur det var att DXa för sjuttio år sedan Hur det var att DXa för sjuttio år sedan En serie minnen skrivna av Jan Erik Räf (signaturen JER) "När jag var färdig med de sjuttio åren följde på köpet minnen av sextio år tillbaka " Minnena publicerades

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

Reserapport. från en studieresa till Montréal. med fokus på cirkus och kulturpolitik. Emma Stenström, Handelshögskolan i Stockholm.

Reserapport. från en studieresa till Montréal. med fokus på cirkus och kulturpolitik. Emma Stenström, Handelshögskolan i Stockholm. Reserapport från en studieresa till Montréal med fokus på cirkus och kulturpolitik 2008 Emma Stenström, Handelshögskolan i Stockholm i samarbete med Gustav Fridlund, Botkyrka kommun, och Susanne Reuszner,

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

Projekt Stadsutveckling Nordost

Projekt Stadsutveckling Nordost Business Region Göteborg 111216 Projektledare: Pär Abrahamsson Real Consulting Projektledare: Jenny Björckebaum Projekt Stadsutveckling Nordost Kartla ggning Sammanfattning Bakgrund Projektet Stadsutveckling

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

INVANDRARNA DE NYA SVENSKA ENTREPRENÖRERNA

INVANDRARNA DE NYA SVENSKA ENTREPRENÖRERNA Rapport från Svensk Handel INVANDRARNA DE NYA Peter Stein Stein Brothers AB INVANDRARNA DE NYA SVENSKA ENTREPRENÖRERNA En undersökning av invandrarföretagens villkor i Sverige september 2000 SVENSK HANDEL

Läs mer

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen fredrik segerfeldt m fl Innehåll förord 4 sammanfattning 6 1. vad är globalisering? 12 1.1. Flödena ökar 12 1.2. Multi- och transnationella företag

Läs mer

rapporter från tankesmedjan Rapport 4, 2011; Matematik en demokratisk rättighet

rapporter från tankesmedjan Rapport 4, 2011; Matematik en demokratisk rättighet rapporter från tankesmedjan Rapport 4, 2011; Matematik en demokratisk rättighet www.tankesmedjan.nu 2 Rapporter från Tankesmedjan Rapporter från Tankesmedjan rapport 4, 2010 Matematik en demokratisk rättighet

Läs mer

Kinas drake och Indiens elefant sid 6. Svårigheter ledde till ändrad strategi sid 12. Den globalt organiserade industrin sid 14

Kinas drake och Indiens elefant sid 6. Svårigheter ledde till ändrad strategi sid 12. Den globalt organiserade industrin sid 14 GER INSIKT I TID TEMA: DRA NYTTA AV DE GLOBALA MÖJLIGHETERNA Kinas drake och Indiens elefant sid 6 Svårigheter ledde till ändrad strategi sid 12 Den globalt organiserade industrin sid 14 Outsourcad från

Läs mer

Svensk naturturism för den internationella marknaden

Svensk naturturism för den internationella marknaden R 2010:26 Svensk naturturism för den internationella marknaden En studie baserad på en expertgrupp Sanna Fors, Linda Flygt & Sandra Wall-Reinius Turismforskningsinstitutet ETOUR RAPPORTSERIEN Omslagsfoto:

Läs mer

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro SVERIGE VERSUS USA SVERIGE VERSUS USA En analys av tillväxtens betydelse Fredrik Bergström & Robert Gidehag Timbro FÖRFATTARNA OCH TIMBRO FÖRLAG 2003 OMSLAG: VERA SÖDERSTRÖM SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET

Läs mer