Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng"

Transkript

1 Programinformation för Dnr BTH Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng 1. Beslut (Digital Culture and Communication, 180 ECTS credits) Detta dokument är fastställt av chefen för Sektionen för planering och mediedesign Det gäller för studenter antagna höstterminen Programkod: DKGDK 2. Allmän information I dagens kunskaps- och informationssamhälle är alla kommunikatörer, eftersom kommunikationsformer och kulturella uttryck idag är sammankopplade med den snabba teknikutvecklingen på ett sätt som inte varit fallet tidigare. Den konstanta utvecklingen ställer nya krav på kommunikativ förmåga, för idag räcker det inte att endast kunna uttrycka sig väl i tal och skrift en modern kommunikatör måste även kunna hantera visuell, elektronisk och icke-verbal kommunikation. Med andra ord är en god förståelse för samhälle, kultur och språk en god utgångspunkt för den som vill ha verktyg och redskap för att kunna kommunicera även på framtidens föränderliga arbetsmarknad. En del av den grundläggande förståelsen för kommunikativa aspekter kommer från det språk vi använder. Språk ska här förstås som något mer omfattande än t.ex. svenska eller engelska med språk avses här de system som gör att vi som art skiljer oss från andra arter när det gäller hur vi kommunicerar. Förståelse för både de verbala och de ickeverbala signaler vi använder, hur språk fungerar som system för dels kommunikation, dels informationshantering och begreppsbildning, är avgörande för att kunna vara med och skapa framtidens digitala medier, dvs. fylla dem med innehåll och förmedla information. Dessutom behöver man idag god språklig kompetens, i betydelsen förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftlig, för att kunna delta i framtagandet av nya medier. Utöver en god språklig förmåga och förståelse, behöver man förståelse för de kulturella normer som styr och påverkar interaktion mellan människor, oavsett om samspelet sker digitalt eller analogt. På samma sätt som språk är föränderligt, påverkas även kulturella normer av hur andra delar av samhället förändras, men det är även så att förändringen sker på ett annat sätt, som gör att förståelse för kulturell utveckling ger en god plattform för att kunna delta i det förändringsarbete som framtidens digitala värld möjliggör. De kunskaper och färdigheter som behövs för att möta både de behov som finns idag och de behov som man kan förutsätta kommer att finnas imorgon behövs förvisso medarbetare som har goda tekniska kunskaper, men lika viktigt är medarbetare som kan fylla de plattformer som skapas med ett gott innehåll, samt en förmåga att analysera och förutse nya vägar för olika mediala uttryck. Av denna anledning behövs utbildningar som ger verktyg för både produktion och analys, vilket är vad både språkvetenskapliga och kulturella utbildningar ger. Genom att erbjuda en utbildning som tränar studenten i

2 Dnr BTH kombinationen av egen analys och eget praktiskt arbete inom både språkliga, kulturella och mediala fält skapas kommunikatörer som utifrån sina specifika kunskaper om kultur och kommunikation har goda möjligheter att tillsammans med mer tekniskt inriktade medarbetare kunna ge substans åt nya medier. Programmet byggs upp genom en kombination av obligatoriska och valbara kurser, vilket ger studenten en möjlighet att välja mellan en mer kommunikativ eller en mer kulturell inriktning. Oavsett inriktning har dock kurserna den fördelning mellan analys och produktion, som är genomgående i programmet, och samtliga kurser omfattar 10 högskolepoäng. En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS). 3. Mål Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns under punkt 8, gäller följande mål för utbildningen. PROGRAMSPECIFIKA MÅLPUNKTER Efter genomförd utbildning ska studenten visa kunskap om och förståelse för digitala mediers roll inom samhälls- och kulturutvecklingen kunna inhämta, bearbeta och förmedla information/kunskap i olika kommunikationskanaler ha tillägnat sig teoretiska kunskaper (centrala begrepp och analysmetoder) om muntlig, skriftlig, visuell samt elektronisk kommunikation, samt kunna visa dessa kunskaper genom egen analys kunna omsätta teorier om olika typer av kommunikation i praktiken, genom egen produktion ha tillägnat sig teoretiska kunskaper om digital kultur (centrala begrepp och analysmetoder), samt kunna visa dessa kunskaper genom egen analys kunna omsätta de teoretiska kulturkunskaperna i praktiken, genom egen produktion kunna reflektera över kommunikations- och informationsformer, den egna kunskapen vad gäller idéarbete och arbete i grupp, samt sin professionella roll som producent av analys och kritisk reflektion.. 4. Lärande och utbildning Under hela 1900-talet har användningen av texter ökat dramatiskt det produceras mer text idag än tidigare, och det finns fler aktiva textproducenter. Texter utvecklas även snabbare eftersom bredden av producenter ger nya genrer och subgenrer, och skribenter påverkas eftersom mängden text i samhället gör att man hela tiden har nya alster att förhålla sig till. Idag behöver därför alla ha tillgång till kommunikationsformer, och i stort sett alla använder även skrift, tal och i allt högre grad bilder både för egen produktion och för informationsinhämtning och kunskapsförmedlande. Inom textforskning talar man om literacy, vilket ofta översätts till svenska med läs- och skrivfärdighet, men begreppet är vidare än så. För att kunna delta i samhället idag behövs

3 Dnr BTH en god förståelse av hur texter byggs upp, hur olika retoriska modeller fungerar i olika sammanhang, genrer och medier, hur genretillhörighet påverkar och påverkas av tekniska och sociokulturella sammanhang. Man talar därför numera om det utvidgade textbegreppet och om digital literacy, ett engelskt begrepp som kan översättas till digital läs- och skrivkunnighet. Utöver utvecklingen av skrift har de nya medierna även fört med sig en förändring av relationen mellan text och bild, samt en förändring i de sociala normer som styr interaktionen mellan deltagarna i informationsprocessen. Idag finns därför ett ökat behov av förståelse för hur olika delar i medier influerar varandra, hur information i egenskap av språkliga och visuella delar samspelar och påverkar användare och producenter. För effektiv kommunikation behövs därför utvecklad kunskap inte bara om de teoretiska och praktiska delar som styr skriftlig kommunikation, utan även god kunskap om de kulturella normer som styr interaktion (både skriftlig och annan), samt god kunskap om digitala artefakter. Den pedagogiska grundtanken i programmet är därför att utbildningen ska kombinera analys och produktion, för att ge studenten verktyg för att förstå och utifrån dessa analyser själv kunna producera relevanta, informerade, kunskapsbaserade och innovativa produktioner i multipla medier för kulturella och professionella sammanhang. En röd tråd i utbildningen blir därmed att kurserna innehåller en kombination av teoretisk kunskap och praktiska färdigheter, inom de olika ämnesområdena kultur och kommunikation. Teori och praktik är kopplade till varandra eftersom god produktion förutsätter analys och kritisk reflektion. Beroende på ämnesområde tar vissa kurser avstamp i det praktiska, och diskuterar utifrån detta de teoretiska aspekterna, medan andra kurser utgår från teorin, och omsätter sedan detta i praktiken, genom t.ex. textproduktion eller bildhantering. Utbildningen består av en kombination av obligatoriska och valbara kurser, vilket ger studenten möjlighet att själv välja inriktning mot mer kommunikativa eller mer kulturella ämnesområden. Både i de obligatoriska och i de valbara kurserna finns dock en avsikt med progression inom dels de ämnesspecifika, dels de generella förmågorna. Utöver de allmänna generella förmågor som lyfts fram i de nationella målen för högre utbildning (se vidare under punkt 8 nedan) fokuserar programmet på två specifika generella förmågor: datorkompetens och genrekompetens. Dessa två generella förmågor behandlas under samtliga kurser, oavsett om de är obligatoriska eller valbara. Under utbildningens tre år ställs därmed ökande krav på studentens datorvana och textkompetens. Samtliga kurser erbjuds både på svenska och engelska, beroende på studentunderlag och studentens val av inriktning. Under en given termin kommer dock en enskild kurs endast att erbjudas på båda språken i undantagsfall. Läromedel förekommer på både svenska och engelska, och i det svenska alternativet kan även föreläsningar på engelska förekomma. 5. Upplägg av utbildningen Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan. Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete. Studietakten är heltid, och kurserna inom utbildningen ges huvudsakligen på campus, även om viss nätbaserad undervisning kan förekomma i vissa kurser.

4 Dnr BTH Utbildningen innehåller dels obligatoriska, dels valbara kurser. Samtliga kurser inom de två första terminerna är obligatoriska, medan termin 3 innehåller en blandning av obligatoriska och valbara kurser. Inom termin 5 är samtliga kurser valbara, och termin 6 avslutningsvis tillägnas kandidatarbetet, och är således en obligatorisk del. Nedan listas de obligatoriska kurserna först, och därefter följer en separat listning av de valbara kurserna. För information kring detaljer hänvisas till kursplanen för respektive kurs. Inledningsvis visas dock en tabellöversikt över den rekommenderade studiegången för utbildningsprogrammet. I tabellen är de obligatoriska kurserna markerade med *. År 1 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Kulturstudier I, Språkstudier I, Introduktion till medieproduktion, Språkstudier II, Kulturstudier II, År 2 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Valbar kurs 10hp Valbar kurs 10hp Digital retorik II, Digital kultur 10 hp* Digital retorik I, Projektledning och entreprenörskap, Projektkurs, År 3 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Valbar kurs 10hp Valbar kurs 10hp Valbar kurs 10hp Kandidatarbete i digital kultur och kommunikation, 30hp* Obligatoriska kurser År 1 Dk1411, Kulturstudier I, 10hp, Digital kultur grundnivå, G1N Kursen introducerar begrepp inom kultur, med speciellt fokus på visuell kultur, och ger verktyg för både den egna produktionen och för analys samt förståelse av andras arbete. Utvecklingen av visuell kultur, särskilt under senare år, diskuteras och analyseras, och ligger till grund för studentens egna praktiska arbete. DK1417, Språkstudier I, 10hp, Digital kultur, grundnivå, G1N Kursen introducerar språksociologiska verktyg, med speciellt fokus på hur språk och samhälle interagerar i dagens multimediala värld. Kursen presenterar även kommunikationens historia, inom både tal och skrift, med speciellt fokus på den senare tidens utveckling inom digitala medier. Kursen tar avstamp i teoretiska resonemang, men kopplar detta till studentens textproduktion, med speciellt fokus på språkfärdighet.

5 Dnr BTH DK1409, Introduktion till medieproduktion, 10hp, Digital kultur, grundnivå, G1N Kursen introducerar grundläggande program och programmeringsverktyg, med speciellt fokus på sådan medieproduktion som har övergripande kommunikativa syften. Utifrån praktiska exempel (t.ex. spel, bloggar, hemsidor) diskuteras och tränas programmering. DK1418, Språkstudier II, 10hp, Digital kultur, grundnivå, G1F Kursen presenterar textanalytiska verktyg, som sedan omsätts praktiskt av studenten. Textanalysen har en primärt språkvetenskaplig utgångspunkt, men relateras även till verktyg som används inom litterär textanalys. Utöver de teoretiska delarna tränar studenten på att göra faktiska textanalyser, och som en del av detta introduceras även analys av olika typer av medieproduktion. DK1412, Kulturstudier II, 10hp, Digital kultur, grundnivå, G1F Kursen introducerar och 2000-talets litteratur och film, samt diskuterar hur nya medier påverkat utvecklingen av kulturella uttryck. De analytiska verktygen omsätts sedan praktiskt av studenten, genom text- och medieproduktion. De egna produktionerna kopplar även samman de tillägnade kunskaperna från kursen med tidigare tillägnade färdigheter från språk-, kultur- och mediekurser, speciellt utifrån språkfärdighet och programmeringskunskaper. DK1404, Digital retorik I, 10hp, Digital kultur, grundnivå, G1F Kursen introducerar klassiska retoriska begrepp och analysverktyg, och diskuterar dessa utifrån gårdagens, dagens och morgondagens texter. Verktygen appliceras sedan på texter inom framför allt dagens digitala kommunikation, för att visa hur språk och kultur samspelar inom retoriken. Studentens egen produktion inom textanalys innefattar även medieproduktion med fokus på retorik inom digitala medier. År 2 DK1405, Digital retorik II, 10hp, Digital kultur, grundnivå, G1F Kursen fördjupar de kunskaper som tillägnats under Digital retorik I, och utökar det praktiska användandet av teoretiska kunskaper inom egen produktion. Kursen behandlar skrivande och kommunikation inom det utvidgade textbegreppet ( augmented reality ), med analys och praktiskt utförande av bloggar, twitter, interaktiva hemsidor, digital informationsarkitektur etc. I kursen studeras teorier, modeller och metoder för hur man kan förstå, förklara och analysera digitalt medierad kommunikation (särskilt metoder som har till syfte att analysera mediernas innehåll och språkbruk). Studenten fördjupar sig i de retoriska konventioner som skapas i nya digitala genrer samt förkovrar sig inom tolkningsmetoder för kritisk analys av digitala medier. DK1415, Projektledning och entreprenörskap i digital kultur, 10hp, Digital kultur, Grundnivå, G2F Kursen introducerar allmänna teoretiska perspektiv på projektledning och entreprenörskap, samt ger utrymme för hur dessa perspektiv kan omsättas praktiskt. En viktig del av kursen är projektplanering och projektarbeten i grupp. I kursen studeras olika projekttyper och projektsammanhang, relationen till beställaren, målformulering och kvalitetssäkring, administration och projektekonomi. Aspekter som ledarskap i allmänhet, teamsammansättning och teamledning, lärande inom projektet ges speciell uppmärksamhet. DK1402, Digital kultur, 10hp, Digital kultur, grundnivå, G2F

6 Dnr BTH Kursen presenterar en fördjupad syn på digitalitet (dvs. den digitala världen i bred mening), främst i perspektivet av digital humaniora (dvs. användande av digital teknik för humanistisk och språkvetenskaplig forskning). En del av kursen behandlar även omvärldsanalys, upphovsrättsregelverk och immaterialrätt. Kursen fokuserar på den kulturella och samhälleliga diskussionen kring upphovsrätt, snarare än på de juridiska aspekterna kring ämnet. DK1414, Projektkurs, 10hp, Digital kultur, grundnivå, G2F Kursen introducerar verktyg för forskningsbaserade digitala produktioner med anknytning till kultur och/eller kommunikation. Kursen fördjupar färdigheter inom koncept- och idéarbete, och fördjupar förståelsen för kopplingen mellan kultur, teknik och kommunikation, samt omsätter praktiskt de kunskaper som tillägnats inom projektledning. År 3 DK1410, Kandidatarbete i digital kultur och kommunikation, 30hp, Digital kultur, grundnivå, G2E Inom kursen kombineras de teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som studenten förvärvat under studietiden. Dessa kunskaper visas genom ett självständigt arbete inom något av de ämnesområden som programmet innehåller. Det praktiska kandidatarbetet utgör 15 av de 30 hp som kursen omfattar, medan resterande poäng utgörs av metodkurser. Kandidatarbetet (både det konkreta arbetet och de resterande 15 poängen) får gärna ske i form av projektarbete i samarbete med näringsliv och samhälle. Den forskning som studenten presenterar måste vara självständig, och visa på studentens förståelse för relevant forskning inom området. Valbara kurser Valfriheten bland de valbara kurserna är inte begränsad till nedanstående kurserna utan kan kombineras med kurser från andra lärosäten i samråd med programansvarig. Kurslistan kan även komma att kompletteras med ytterligare valbara kurser inom BTH. Utifrån studenternas val av valbara kurser fattas beslut om vilka kurser som ges varje aktuell termin. DK1408, Innovation och kommunikation i digital kultur, 10hp, Digital kultur, grundnivå, G1F Kursens syfte är att öka studenten förståelse för hur teknisk innovation, med fokus på medieteknologier, hänger samman med kommunikativa och kulturella praktiker. Studenten studerar tekniska innovationer i deras historiska sammanhang och analyserar hur de påverkar kultur och kommunikation. Studenten förväntas kunna förmedla sin förståelse av hur mediala innovationer och kommunikationskanaler i enskilt projektarbete såväl som i grupp. DK1407, Digitala kroppar i litteraturen, 10hp, Digital kultur, grundnivå, G1F Kursen fokuserar på litteratur i olika tekniska och historiska sammanhang som reflekterar över hur kroppen förvandlas genom vetenskaplig och medial innovation. Till exempel kommer studenterna studera de sätt som materiella och virtuella kroppar representerades i litteraturen som svar på förändrad medicinsk, datoriserad, digital, kommunikativ praxis. DK1416, Samtida och digital litteratur, 10hp, Digital kultur, grundnivå, G1F

7 Dnr BTH Kursen fokuserar på teoretiska resonemang, läsning av litterära verk, samt litteraturkritik. Fokus ligger på samtida litteratur, med speciellt intresse för hypertexter, såsom digital litteratur och grafiska romaner, tryckt litteratur som kombinerar text och bild samt digitala litterära installationer. DK1413, Mediehistoria, 10hp, Digital kultur, grundnivå, G1F Kursen behandlar olika mediers och kommunikationsformers framväxt och aktuella utveckling. Fokus ligger på tryckta medier, fotografi, film och television samt digitala medier. Utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv studeras hur olika mediers influenser påverkar vår syn på information och kunskapsförmedling. DK1406, Digital textproduktion, 10hp, Digital kultur grundnivå, G1F Kursen fokuserar på förståelsen för hur digital kommunikation fungerar i samverkan med de tekniska verktyg som kommunikationen sker inom. Inom kursen presenteras digitala verktyg med syfte att studenten ska ha grundläggande kunskap om hur digital teknik fungerar, med specifik inriktning mot användargränssnitt och produktion av texter inom olika sorters digitala medier. En del av kursen syftar till att ge verktyg för praktisk förståelse för hur digitalitet dels påverkar texters utformande, dels hur texter idag publiceras, sprids och konsumeras. Exempel på fenomen och miljöer som studeras är digitalisering av böcker, virtuella bibliotek etc. DK1401, Digital humaniora, 10hp, Digital kultur, grundnivå, G1F Kursen fördjupar studiet av användandet av digital teknik för humanistisk forskning och databearbetning. I kursen studeras specifikt teorier och metodik kring elektroniska texter samt visuella former av kunskapsproduktion. Digitala arkiv, e-böcker, visualiseringsprojekt och databaser för texthantering studeras i detalj. Dessutom studeras textkritiska teorier mot bakgrund av digitaliseringsprocesser. Studenten väljer en aspekt inom kursens område för en fördjupad studie. DK1403, Digital kulturproduktion i praktiken, 10hp, Digital kultur, grundnivå, G1F I kursen ingår arbetsplatsförlagd utbildning som syftar till att fördjupa studenternas förmågor att driva projekt och delta i praktisk tillämpning av teoretiska kunskaper. Studenterna arbetar med konkreta projekt som handleds på arbetsplatsen och redovisas genom digital artefakt, muntlig redovisning och skriftlig rapport. 6. Urval Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt: Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp. Betygsurval: BG jämförelsetal i 20-skalan Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument. BF - omdöme Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.

8 Dnr BTH SA sent anmälda Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag. Provurval: HP högskoleprov I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng. Övriga sökande: ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats. DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning. Fördelning av platser: Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda. Behöriga sökande med lika meriter: Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde ges förtur till underrepresenterat kön. Därefter tillämpas lottning. För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning. 7. Riktlinjer för övergång mellan årskurser Student som klarat mindre än 45 högskolepoäng efter första årskursen eller mindre än 90 högskolepoäng efter andra årskursen bör ta kontakt med programansvarig och studievägledare för upprättande av individuell studieplan. Behörighetskraven för enskilda kurser finns angivna i respektive kursplan. Observera att ovanstående övergångsregler endast gäller övergång mellan årskurser. Det kan innebära att studenten, trots uppflyttning, inte är behörig till vissa kurser om studenten inte har uppfyllt den enskilda kursens förkunskapskrav. 8. Utdrag ur nationell och lokal examensordning Börjar gälla Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning. Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas - förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, - förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och - beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att - söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, - följa kunskapsutvecklingen, och - utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Lag (2006:173).

9 Dnr BTH Nationella mål Kunskap och förståelse För kandidatexamen skall studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Färdighet och förmåga För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. Värderingsförmåga och förhållningssätt För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. Högskolespecifikt för BTH För kandidatexamen krävs minst 30 högskolepoäng på G2-nivå i huvudområdet, varav det självständiga arbetet (kandidatarbete) ska utgöra minst 15 högskolepoäng (G2E-nivå).

Programinformation för. Fysisk planering, 180 högskolepoäng. (Spatial planning, 180 ECTS credit points)

Programinformation för. Fysisk planering, 180 högskolepoäng. (Spatial planning, 180 ECTS credit points) Dnr BTH 56-0172-2010 1 Programinformation för Fysisk planering, 180 högskolepoäng (Spatial planning, 180 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av chefen för Sektionen för planering

Läs mer

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03.

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Kandidatprogrammet i Kultur, samhälle, mediegestaltning

Kandidatprogrammet i Kultur, samhälle, mediegestaltning Utbildningsprogrammet för Kandidatprogrammet i Kultur, samhälle, mediegestaltning Culture, Society, Mediaproduction 180 Högskolepoäng INLEDNING Programmet är, till sitt innehåll och i sina arbetsformer,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post:

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Val av skönlitterära verk och författarskap som studeras är inte reglerat.

Val av skönlitterära verk och författarskap som studeras är inte reglerat. Om ämnet Svenska Ämnet svenska utgörs av en språklig och en litterär del. Syftet med ämnet är att eleverna ska utveckla sina kunskaper om språk och litteratur, sina språkliga förmågor och sina förmågor

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Om ämnet Moderna språk

Om ämnet Moderna språk Om ämnet Moderna språk Bakgrund och motiv Ämnet moderna språk har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena engelska och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen bildar ett sammanhängande system

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan

Läs mer

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HANDELSHÖGSKOLAN Utbildningsplan Dnr CF 52-547/2009 Sida 1 (7) PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Health and Environmental Economics, 60 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer