Erbjudande om deltagande i utbildning av cannabisutbildare, 7.5 p.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudande om deltagande i utbildning av cannabisutbildare, 7.5 p."

Transkript

1 INFORMATION Datum Beteckning Enheten för sociala frågor Kaisa Snidare Polismyndighetens polismästardistrikt i länet via länspolismästarens kansli Kommunstyrelsen samt socialnämnden i länets kommuner exklusive Stockholms stad Samordnare för det ANDT-förebyggande arbetet Erbjudande om deltagande i utbildning av cannabisutbildare, 7.5 p. Länsstyrelsen vill tillsammans med länets kommuner, polismyndighet och landsting skapa och utbilda ett nätverk av resurspersoner som ska utbilda övriga professionella, föräldrar och ideella krafter kring cannabis och dess skadeverkningar samt stärka attityder och argument mot cannabis. Kommunerna, polismästardistrikten och beroendevården i Stockholms län erbjuds därför deltagande och delfinansiering i en uppdragsutbildning, Beroendelära och prevention med inriktning mot cannabismissbruk, omfattande 7,5 högskolepoäng. Utbildningen genomförs av Uppsala universitet på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län och anordnas centralt i Stockholm hösten Bakgrund I Sverige finns ett starkt stöd för en strikt narkotikapolitik och få ungdomar har använt narkotika jämfört med situationen i många andra europeiska länder 1. Aktuella undersökningar i Stockholms län 2 och nationellt 3 visar dock att ungdomar i Stockholms län har använt narkotika i högre utsträckning än i landet som helhet. Cannabis (hasch/marijuana) är den tveklöst vanligaste narkotikan bland unga. Såväl tull- som polismyndighet redovisar ökade beslag av cannabispreparat och många som arbetar lokalt med förebyggande eller uppsökande verksamhet bland unga vittnar om allt mer tillåtande attityder till cannabis bland unga. Behovet av utbildning om cannabis både avseende drogens skadeverkningar och hur man kan resonera och diskutera med unga om cannabis har uttryckts på många håll. Utbildade cannabisutbildare lokalt kan sprida kunskaper vidare. Under 2012 togs en pilotutbildning till cannabisutbildare fram av Länsstyrelsen i Uppsala län tillsammans med Uppsala universitet. Länsstyrelsen i Stockholm vill nu erbjuda länets kommuner, polismästardistrikt och beroendevård att till reducerat pris låta lämpliga medarbetare utbilda sig till cannabisutbildare. 1 Internationell undersökning: ESPAD genomfördes bland 16-åringar i 36 europeiska länder 2011, samordning genom Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2 Regional undersökning: Stockolmsenkäten genomfördes i 18 av länets 26 kommuner år 2012, enkätundersökning i årskurs 9 och gymnasiets år 2, 3 Nationell undersökning: årliga skolundersökningar i årskurs 9 och gymnasiets år 2 genomförs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning,

2 Syfte Syftet är att genom utbildade cannabisutbildare tillgodose behovet av ökade kunskaper om cannabis ur olika perspektiv bland vuxna i ungas närhet (exempelvis föräldrar, skol- och fritidspersonal, fältare, poliser och ungdomsledare) i kommunen/stadsdelen/distriktet. Insatsen ska leda till att fler vuxna i Stockholms län ska kunna föra en bra dialog med ungdomar om cannabis och övriga droger. Utbildningsupplägg Utbildningen genomförs under hösten 2013 och omfattar 7,5 högskolepoäng, vilket motsvarar 25 % av en heltidstjänst under en termin. Kursdeltagarna kommer att träffas för undervisning, diskussion och examination under ca 10 dagar och därutöver tillkommer avsatt tid för inläsning av litteratur och genomförande av gruppuppgifter och individuella inlämningsuppgifter. Utbildningsinnehållet finns specificerat i bilaga 1 och information från Uppsala universitet hittar du i bilaga 2. Kursen är poänggivande men förutsätter inte akademisk utbildningsbakgrund. Utbildningen är tänkt att komplettera och förstärka det befintliga lokala drog- och brottsförebyggande arbetet i kommunen/distriktet. Det är därför viktigt att inkludera cannabisutbildningen och de insatser som kommer ut av att ha utbildat utbildare i den lokala plan som finns för det drog- och brottsförebyggande arbetet. Den kommunala preventionssamordnaren och den ansvarige för brottsförebyggande frågor i polismästardistriktet blir därför viktiga personer att inkludera i planering och genomförande av utbildning eller fortbildning av vuxna i ungas närhet om cannabis lokalt. Är din kommun eller ditt polismästardistrikt intresserade av att delta? Vinsten av att utbilda cannabisutbildare i en kommun eller stadsdel förstärks av att motsvarande utbildning sker hos polisen i samma distrikt. Det finns också möjlighet för ett brotts- och drogförebyggande råd eller motsvarande att rekommendera samarbetspartners från idéburen sektor att utbildas till cannabisutbildare tillsammans med representanter från kommun, polis och/eller landsting. En samverkanspart från idéburen sektor eller en preventionssamordnare får inte ensam representera kommunen som utbildare. Kriterier för att delta - Tid ska avsättas för att genomföra utbildningen (motsvarande 25 % av en heltidstjänst under en termin). - Tid ska avsättas och uppdrag ges till den/de utbildade att genomföra utbildningar för vuxna i ungas närhet (förslagsvis föräldrar och olika professionella grupper samt ungdomsledare) efter avslutad kurs. - Cannabisutbildningen och de därefter kommande utbildningstillfällena i kommunen/distriktet ska kopplas till ihop med övrigt drog- och brottsförebyggande arbete i området. - Kommunens preventionssamordnare och/eller polismästardistriktets ansvarige för brottsförebyggande frågor ska involveras i arbetet med att implementera de nya kunskaperna i övriga organisationen. - Områden där såväl polis som kommun väljer att utbilda personal kommer att ges företräde till utbildningsplatserna.

3 Tillvägagångssätt 1. Kommunen/distriktet tar ställning till om intresse finns för deltagande i utbildningen till cannabisutbildare. En intresseanmälan med önskat antal platser lämnas till Länsstyrelsen senast den sista januari En förutsättning är att tid avsätts inte bara för själva utbildningen utan också för att sedan utbilda vidare i kommunen/stadsdelen/distriktet. 2. I intresserade kommuner/polismästardistrikt genomförs ett förberedande möte där förutsättningar och val av personer som bör tillfrågas att delta i utbildningen diskuteras. Personerna kan komma från kommun, landsting, polis och samarbetspart från idéburen sektor. Mötet leds med fördel av kommunens preventionssamordnare tillsammans med ansvarig för brottsförebyggande frågor hos polisen. Ett underlag för det lokala mötet finns i bilaga 3. Länsstyrelsen önskar antingen delta på mötet eller få återkoppling från det lokala mötet utifrån ovan nämnda underlag. 3. Ett avtal skrivs mellan deltagande kommun/polismästardistrikt/organisation och Länsstyrelsen. Underlaget från det lokala mötet utgör grunden för avtalet. I avtalet förbinder sig kommun/polis/landsting/samarbetspart att genomföra utbildning för vuxna i ungas närhet efter deltagande i Länsstyrelsens uppdragsutbildning. 4. Utbildningen genomförs hösten 2013 i centrala Stockholm. I samband med avslutad utbildning skickas en utbildningsplan till Länsstyrelsen från varje kommun/distrikt. Denna utbildningsplan innehåller upplägg för vidare utbildning av vuxna i ungas närhet lokalt. 5. Uppföljning av resultat sker genom redovisning av antal utbildningar och föräldraträffar som genomförts i de områden som utbildade cannabisutbildare ett år efter avslutad utbildning (vintern 2014/2015). Kostnad och finansiering Varje utbildningsplats kostar ca kr. Länsstyrelsen i Stockholms län erbjuder sig att finansiera utbildningsplatser för personal från kommun, polis eller landsting till hälften. Den andra hälften motsvarande kr står arbetsgivaren för. Arbetstid och eventuell restid står respektive huvudman för. Länsstyrelsen finansierar kurslitteraturen. Om en kommun/distrikt väljer att även bjuda in någon person från idéburen sektor att utbildas står Länsstyrelsen för hela utbildningskostnaden för den personen. Önskvärt är att från ett område utbilda 2-5 personer så att dessa utgör ett lokalt team av cannabisutbildare. Totalt finns 30 utbildningsplatser att tillgå för utbildningen hösten Vid stort intresse kommer platserna att fördelas över länet och områden där såväl polis som kommunrepresentanter väljer att delta ges företräde. Då Stockholms stad i nuläget ingår i ett omfattande utvecklingsarbete kring utbildning i cannabisfrågor omfattar detta erbjudande övriga kommuner i Stockholms län. Intresseanmälan och eventuella frågor om utbildningens skickas till Kaisa Snidare, samordnare för ANDT-frågor (alkohol, narkotika, dopning, tobak) på Länsstyrelsen i Stockholms län. Kontaktuppgifter:

4 Bilaga 1: Utbildningsinnehåll Utbildningsinnehållet är preliminärt då den slutliga utvärderingen av pilotutbildningen i Uppsala län ännu inte är genomförd. Det innebär att enstaka pass kan komma att bytas ut eller kompletteringar kan komma att ske. Dag 1: Dag 2: Dag 3: Dag 4: Dag 5: Dag 6: Dag 7: Dag 8-9: Introduktion Vad frågar ungdomar om när det gäller cannabis? Implementering Informationssökning Vilka är i farozonen för att bli missbrukare? Cannabis myter och argument för och emot Träna argument Presentationsteknik och retorik Förutsättningar för framgångsrikt lokalt cannabisförebyggande arbete Förändringar och utmaningar i ungdomsåren tonårstid, identitetsutveckling och hjärnans utveckling Missbruksekonomi samhällsekonomiska beräkningar En introduktion till hjärnans neurobiologi Nätdroger och andra nya droger och trender Några presentationer från kursdeltagare: erfarenhetsutbyte Presentationsteknik, retorik, uppföljning och presentation av framtaget utbildningsmaterial Implementering Examination Utvärdering av kursen

5 Bilaga 2: Information från Uppsala universitet Studiehandledning Beroendelära, prevention med inriktning mot cannabismissbruk, 7,5 hp Drug dependence mechanisms, prevention of cannabis abuse, 7,5 ECTS HT 2013 Kursen Beroendelära, prevention med inriktning mot cannabismissbruk, 7,5 hp, administreras och examineras av institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet. Utbildningen är en skräddarsydd uppdragsutbildning och uppdragsgivare är Länsstyrelsen i Stockholms län. Föreläsarna kommer ifrån verksamheter som aktivt arbetar inom missbruksområdet. Vidare föreläser forskare från universitetet och andra statliga institutioner. Syfte/Mål Studenten skall efter fullgjord kurs kunna: definiera termer och begrepp relevanta för prevention av cannabismissbruk. redogöra för beroendemekanismer i hjärnan, med särskild tyngd på cannabinoiderna och dess farmakologiska och molekylära aspekter. beskriva medicinska, psykologiska, sociala och samhälleliga konsekvenser av ungdomars missbruk med fokus på cannabis. producera ett utbildningsmaterial rörande prevention av cannabismissbruk. förklara olika kommunikationsstrategier ur ett preventionsperspektiv utifrån målgrupp, sammanhang och innehåll. Innehåll Kursen behandlar beroendets neurobiologi, belöningsmekanismer, droginducerade förändringar i hjärnan, cannabis verkningsmekanismer, missbruksmönster, skador och epidemiologi. Vidare behandlas prevention, drogers historia, risk- och skyddsfaktorer, samt ungdomars sociala och psykologiska utveckling. Kommunikation, retorik samt olika strategier vid framförande och undervisning, när det gäller preventionsarbete, beskrivs och tillämpas. Undervisning Undervisningen kommer huvudsakligen att ske i föreläsnings- och seminarieform. Dessutom ingår grupparbeten, litteraturstudier och en studieuppgift kopplad till utbildningens mål och den egna arbetsplatsen. Kursen genomförs på kvartsfart vilket möjliggör för kursdeltagarna att kombinera studierna med yrkesarbete. Studierna sker i form av deltagande i den lärarledda undervisningen. Obligatoriska moment Grupparbeten, samtliga seminarier och föreläsningar

6 Förkunskapskrav Individuell bedömning. Uppdragsutbildning. Examination För godkänd kurs krävs godkänt resultat på obligatoriska moment samt godkänd arbetsplatsuppgift. Examinator Professor Fred Nyberg Ansvariga Institutionen för farmaceutisk biovetenskap Besöksadress: BMC B5 plan 2 Postadress: Box 591, Uppsala Litteraturlista Beroendemedicin, J Franck, I Nylander. 2011, Studentlitteratur, s ISBN: Kidnappad hjärna, M Agerberg. 2010, Studentlitteratur, s ISBN: Marijuana och frihet, P Olsson. 2010, Fri förlag, s ISBN: Partydroger, G Hermansson, S Sparring. 2011, Liber, s ISBN: Narkotikan i Sverige, red. S Andréasson. 2008, SFI, s ISBN: Narkotika 9.1, J Hartelius. 2007, Mediahuset och SNPF, s. 64. ISBN: Möteskokboken, E Mattsson, A Jöborn. 2009, Ordrum, s ISBN: Skador av hasch och marijuana, J Ramström. 2009, SFI, s ISBN: Vetenskapliga artiklar tillkommer. Lokal Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för lokal i centrala Stockholm.

7 Bilaga 3: Underlag för lokalt möte om deltagande i utbildning till cannabisutbildare För att säkerställa att de som utbildas till cannabisutbildare har goda förutsättningar att göra ett gott jobb har ett antal frågeställningar tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från ett urval kommuner, polisen, Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning (CAN) och Länsstyrelsen. Dessa frågeställningar bör utgöra underlag för det lokala mötet som anordnas i en kommun eller ett distrikt vid intresse av att delta i utbildningen till cannabisutbildare. Det lokala mötet leds med fördel av kommunens/stadsdelens preventionssamordnare tillsammans med ansvarig för brottsförebyggande frågor hos polisen. 1. Hur ser behovet ut i den aktuella kommunen/stadsdelen/distriktet? Hur många och vilka skulle behöva utbildas av de som blir cannabisutbildare? 2. Vem/vilka har förtroende att utbilda andra vuxna om cannabis? Att arbeta nära ungdomar ger trovärdighet som utbildare. 3. Vem/vilka har/kan få mandat och uppdrag att utbilda andra vuxna om cannabis? Var sker beslut? På hur lång sikt har personen detta uppdrag? Hur mycket tid avsätts? 4. Finansering: Hur ska finansieringen av utbildningsplatsen/platserna ske? Behövs en framtida finansieringsplan för genomförande av utbildningar lokalt? 5. Hur kopplas cannabisutbildningen och efterkommande insatser till det befintliga lokala brotts- och drogförebyggande arbetet? Tydliggör rollfördelning mellan cannabisutbildare och preventionssamordnare samt ansvarig för brottsförebyggande frågor hos polisen. 6. Vilket stöd kommer det lokala cannabisutbildarteamet att få på sikt för att behålla en kompetens att utbilda vidare? Hur kan detta stöd säkerställas?

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Nationell konferens om insatser mot cannabis

Nationell konferens om insatser mot cannabis Nationell konferens om insatser mot cannabis Dokumentation från konferens i Stockholm 28 29 november 2013 Anna Raninen, CAN, och Pi Högberg, Statens folkhälsoinstitut Inledning Nu vet vi verkligen mer!

Läs mer

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010 En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag till Statens folkhälsoinstitut 2010 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING...6 2. INLEDNING... 12 3. LÄNSSAMORDNINGEN... 17 3.1 Sammanfattning... 17 3.2 Bakgrund...

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING FoU-rapport 2012/4 RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING Nima Najafi Regionförbundet Uppsala län Sammanfattning RIM-projektet är Uppsala läns regionala kraftsamling

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Utvärderingsrapport Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Centrum för samhällsorientering 2012-06-07 Kerstin Carlén Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 1.1 UPPDRAGET 3 2. BAKGRUND 4 2.1 LAG OM

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning

Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning 1 (16) Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning Uppdraget och dess genomförande Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens skolinspektion,

Läs mer

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak i grundskolans senare år Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol,

Läs mer

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola 2015-06-12 1(18) Dnr 402 2014:4207 Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola Sammanfattning Sverige står inför en förväntad brist på utbildade behöriga lärare och förskollärare de

Läs mer

Samverkan för framgång

Samverkan för framgång Kickoff för ANDT-strategin. Landshövding Ingemar Skogö inledde konferensen om ANDT-strategin i länet. Han ser strategin både som verktyg, grund och inspirationskälla i arbetet för ett samhälle fritt från

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Hur når vi barnen? Rekrytering till stödgrupper för barn och ungdomar Författare: Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2010:02 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613 37-3 FoU Västernorrland

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Malmö högskolas utvärderingsrapporter No 2, 2007. FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Kompetensutveckling rörande våld mot kvinnor i närstående relationer för socialtjänst och jourverksamheter i Skåne

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Projekt CARPE. Slutrapport förprojektering 1(13) Slutrapport förprojektering. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Telefon: 08-579 171 00

Projekt CARPE. Slutrapport förprojektering 1(13) Slutrapport förprojektering. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Telefon: 08-579 171 00 1(13) Projekt CARPE Slutrapport förprojektering Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Postadress: Box 471 41, 100 74 Stockholm Telefon: 08-579 171 00 Fax: 08-579 171

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer