FORSKNING PÅGÅR PROFESSIONER. Aktuell utbildningsvetenskaplig forskning med stöd från Vetenskapsrådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORSKNING PÅGÅR PROFESSIONER. Aktuell utbildningsvetenskaplig forskning med stöd från Vetenskapsrådet"

Transkript

1 FORSKNING PÅGÅR PROFESSIONER Aktuell utbildningsvetenskaplig forskning med stöd från Vetenskapsrådet

2 Värt att notera Forskning pågår professioner ger en överblick av utbildningsvetenskaplig forskning om professioner, som har fått forskningsmedel från utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet. Urvalet visar den forskning som beviljades stöd efter ansökan under åren Forskningsbeskrivningarna i denna sammanställning är forskarnas egna texter om sin forskning, som de använt vid ansökan till Vetenskapsrådet. Utbildningsvetenskapliga kommitténs uppdrag är att främja forskning av hög vetenskaplig kvalitet som är relevant för lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. Det innebär forskning om lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning. I denna serie Forskning pågår kan du läsa om utbildningsvetenskaplig forskning som pågår just nu. Forskningsprojekt som nyligen avslutats kan du ta del av på konferensen Resultatdialog som anordnas årligen av utbildningsvetenskapliga kommittén i samarbete med lärosäten runt om i Sverige. I samband med konferensen publiceras också en rapport med samma namn. Den finns att beställa via Vetenskapsrådets webbplats. Stockholm, 22 februari 2010 Elisabet Nihlfors Huvudsekreterare utbildningsvetenskapliga kommittén

3 Innehållsförteckning Specialpedagogisk kunskap och kompetens i förskola och förskoleklass etablering av en profession Vad gör språk? En studie av språkbruk i lärarutbildningen ur ett makt- och genusperspektiv Didaktiska perspektiv på nya lärares professionella utveckling Professionell kompetens i utbildningspraktiker: Kritikgenomgångens pedagogik PROFESSIONELL KUNSKAP INOM SKOLA OCH VÅRD:Omstrukturering av yrkesverksamhet mellan stat och medborgare i Europa KUNSKAPSANVÄNDNING I FÖRSKOLEARBETET -en studie av att "göra förskola" under planeringsmöten i en tid som präglas av såväl kunskapsosäkerhet som kunskapsfixering Pija Ekström 1 Boel Englund 3 Christina Gustafsson 4 Jonas Ivarsson 6 Sverker Lindblad 8 Agneta Ljung-Djärf 10 Nätverket Karriärval och vägledning Lisbeth Lundahl 12 Lärandets ickeverbala retorik: doxa, kairos och actio i utbildningskonsten Hur konstruerar lärare i förskolan sitt pedagogiska arbete i sin arbetsorganisation? 1300 år av erfarenhet - de första femton åren efter lärarutbildningen. Manlighet som lärarproblem. En studie av läraridentiteter Lärarkompetens i förändring - En studie om lärarkompetens i förskolan Medierande redskap i vetenskapliga texter: hur kunskap byggs och förmedlas inom olika akademiska discipliner Brigitte Mral 13 Ann-Charlotte Mårdsjö 15 Ulla Karin Nordänger 17 Kajsa Ohrlander 18 Sonja Sheridan 20 Hans Strand 22 Reglerad barndom och lärarprofession möten mellan förskola och mångfaldens medborgare genom ett filter av dokumentation Ann-Christine Vallberg Roth 24

4 Specialpedagogisk kunskap och kompetens i förskola och förskoleklass etablering av en profession Genom sitt sätt att leda och organisera stödinsatser för barn och elever i svårigheter formulerar ledningar/ledningsgrupper på olika nivåer i förskolor/skolor och kommunala förvaltningar villkor. Villkor som får betydelse för hur specialpedagogiska insatser utformas i förskolans och förskoleklassens praktik och därmed avgörande för vilket hjälp och vilket stöd barn och elever i svårigheter får. Det övergripande syftet i projektet är att studera formuleringsprocesser på ledningsnivåer när specialpedagogers befattningsbeskrivningar och specialpedagogiska insatser utformas. Trots att många tidigare studier visat på att formulerings-, besluts- och organisationsprocesser i implementeringen av specialpedagogiska insatser är avgörande betydelsefulla för resultaten, är direkta studier av sådana processer relativt sällsynta. Mot denna bakgrund ter sig våra planerade studier ytterst angelägna, eftersom de förväntas ge betydelsefulla resultat för att möjliggöra utvecklingen inom detta bristområde. Huvudsökande Pija Ekström Göteborgs universitet Medsökanden Marianne Lundgren Göteborgs universitet Bidragsform Planeringsbidrag Period 2007 I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står bland annat att verksamheten i förskolan skall utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Förskoleklassen är sedan det första steget mot att uppfylla Lpo 94:s mål. I den sistnämnda tas fram att den undervisning som bedrivs ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. I denna anpassning av undervisning har specialpedagoger framträdande funktioner. Användningen av specialpedagogisk kunskap och kompetens liksom utformningen av specialpedagogers insatser i förskolan och förskoleklassen präglas av vilka perspektiv som tas, såväl i den förvaltningspolitiska som i den mer praktiknära normbildningen. Men specialpedagogisk verksamhets- och professionsutformning präglas även av interna och ständigt pågående kedjereaktioner, där exempelvis konstitueringar av professionen blir en avgörande faktor för hur den specialpedagogiska verksamheten organiseras och utformas (eller vice versa). Detta blir i sin tur avgörande för vilken hjälp och vilket stöd enskilda barn kommer att få. För att möjliggöra en fördjupad förståelse för den komplexitet detta problemområde inrymmer, ramas föreliggande projekt in i en flerdimensionell teoretisk ansats. Projektet kommer att genomföras i fyra kommuner. Datamaterialet består av intervjuer, observationer och dokument. Vilka faser och aktörspositioneringar som samtal genomgår är ett analytiskt fokus, där även utrönande av vilka perspektiv som de 1

5 som talar och agerar utgår ifrån är centralt, dvs. vad som ligger bakom skilda aktörers normbildning. I planeringsarbetets inledningsskede sammanställs en mindre förstudie, där bl a studenter från specialpedagogiska programmet vid Göteborgs universitet medverkar. Förstudien är avsedd att utgöra ett underlag, främst avseende utveckling av metod, inför en fullständig projektansökan 2

6 Vad gör språk? En studie av språkbruk i lärarutbildningen ur ett makt- och genusperspektiv Det här projektet studerar språkbruk i lärarutbildning. Det gör vi ur ett makt- och genusperspektiv. Vi intresserar oss särskilt för av tradition kvinnodominerade profiler i lärarprogrammet: förskola, vård, hälsa och omsorg samt textilslöjd. Dessa utbildningsprofiler omfattar något både särskilt och ur samhällsperspektiv värdefullt. Omsorg om både små barn och gamla kräver förmåga att hantera mellanmänskliga relationer och insikter i vilken innebörd det har att vara beroende. Få kanske tänker på att även kunskap om textila material är viktig för en god omvårdnad. Vetenskapsbaserad kunskap är språkliggjord. Företrädare för den typen av kunskap är vana att uttrycka sig i tal och skrift. Den praktiska verksamhetens erfarenheter, däremot, är i större utsträckning levda. Erfarenheterna är oftast inte språkliggjorda och systematiskt nedtecknade. För lärarutbildare som företräder utbildningar inom praktiska och estetiska områden kan det innebära ett underläge i den nya situation som uppstått efter reformeringen av lärarutbildningen Det förslag till forskningsprojekt vi här presenterar tar fasta på detta. Huvudsökande Boel Englund Stockholms universitet Medsökanden Birgitta Odelfors Stockholms universitet Mariana Eriksson Uppsala universitet Birgitta Sandström Lärarhögskolan i Stockholm Agneta Linné Örebro universitet Bidragsform Projektbidrag Period Projektets övergripande syfte är att beskriva och analysera språk i bruk i de olika delarna av utbildningen för blivande vård-, textiloch förskollärare. Analysen görs i ett makt- och genusperspektiv. Projektet består av tre delstudier. Gemensamt för dem är frågeställningar som: Hur kan man karakterisera språkbruket i utbildningens olika delar och kurser? Skiljer de sig åt? Hur? Vilka följder kan skillnader i språkbruk tänkas ha för utbildningen? Hur kan språkbruket härledas till dominerande samhälleliga idéer och diskussioner? En delstudie tar särskilt upp hur föreställningar om kön tar form i detta språkbruk. 3

7 Didaktiska perspektiv på nya lärares professionella utveckling Problem med lärarrekrytering, avhopp och stora pensionsavgångar inom skola, förskola och högre utbildning bekymrar många av Europas länder. Det finns anledning att tro att den första tiden som nyutbildad lärare är kritisk. Lärare skall här förstås i vid mening, dvs. lärare i förskolan, grundskolan, gymnasiet och den högre utbildningen. I forskargruppen Induction, som etablerades 1998 vid Högskolan i Gävle, har vi arbetat med och studerat olika frågor som hör ihop med den nyblivna lärarens situation. Ett särskilt intresse har varit att utforska hur den enskilde lärarens professionella utveckling länkas till den kommunala och lokala skolutvecklingen. Vid sidan av försök att beskriva och förstå hur nyblivna lärare kan ha det och uppfatta sin situation, har forskargruppen också utvecklat stödformer för nya lärare, bl.a. i nätverksprojekt. Tillsammans med ett flertal av kommunerna inom vårt högskoleområde och tillsammans med LR och Lärarförbundet på nationell nivå har vi arbetat fram olika introduktionsprogram, stödformer, kurser och utbildningar för nya lärare och mentorer. Huvudsökande Christina Gustafsson Högskolan i Gävle Medsökanden Göran Fransson Högskolan i Gävle Åsa Morberg Högskolan i Gävle Ingrid Nordqvist Högskolan i Gävle Ulla Lindgren Umeå universitet Bidragsform Projektbidrag Period Inom forskargruppen har flera studier genomförts, artiklar skrivits, ett flertal seminarier anordnats och en bok: "De första ljuva åren: lärares första tid i yrket" av Fransson & Morberg (2001) producerats. Gruppen har också ett internationellt nätverkssamarbete genom ATEE, Association for Teacher Education in Europe Arbetsgrupp nr 9. Med de nordiska länderna finns ett annat nätverkssamarbete. På så sätt kan kommande projekt kopplas till forsknings- och utvecklingsarbete inom området som görs inom flera europeiska länder. Det sökta projektets övergripande syfte är att bidra med kunskap om lärares professionella utveckling med tonvikt på den första tiden i yrket - inductionperioden. Den grundläggande frågan är hur man utvecklar den didaktiska medvetenheten, d.v.s. hur kan en nybliven lärare tolka läraruppdraget och omsätta sin kunskap om läraryrket till undervisningshandlingar? Inom projektet avser vi (med hjälp av intervjuer, observationer, textanalyser och ev. enkäter) att studera de processer, det innehåll och de betingelser för professionell utveckling som sker under den första tiden av yrkeserfarenheten. Det forskningsprogram vi presenterar har en komparativ och praxisnära ansats. I huvudsak kommer nyblivna lärare att studeras med avseende på 4

8 hur man utvecklar, anpassar och förenar sitt tal och handling med hänsyn till A) yrkets didaktiska kärna, B) den egna professionella utvecklingen i handling och förståelse av uppdrag, C) de genusstrukturer som konstrueras och konstruerar, D) mötet mellan nyblivna och erfarna lärare, E) förståelse av lärares yrkeskunnande samt F) förvärvande av auktoritet för sitt ledarskap hos elever och föräldrar. Vi menar att vi i jämförelsen och mötet mellan olika lärarkategorier, erfarna och mindre erfarna lärare och andra professioner, kan finna relevant och tillämpbar kunskap, speciellt som vi genomför vår forskning i nära samarbete med dem det berör, nämligen lärare, skolledare och kommuner. Vi avser att bygga det föreslagna projektet på den forskning som hittills bedrivits i Inductiongruppens kommunala nätverk utifrån en modell för praxisnära deltagarorienterad forskning; forskare och praktiker möts i en dialog. De teoretiska referenspunkter vi startar med menar vi öppnar för en vidgad förståelse och teoribildning. Nya lärares praktiska yrkesteori är således en viktig referenspunkt, eftersom vi anser att ett praxisnära forskningsprogram som detta har en särskild och viktig uppgift att ta ansvar för att en teoribildning sker. Programmets komparativa ansats syftar till att kontrastera och analysera olika verksamheter, institutioner och meningsskapande processer i relation till varandra, som i sin tur syftar till ge förståelse för det som kan urskiljas som lärarprofessionens kärna. Den samlade kunskapen bör väsentligt öka förståelsen för varför en lärare väljer att stanna och utvecklas i yrket och hur denna utveckling gestaltas och kan förstås. Således handlar detta om ett projekt som har hög relevans för lärarutbildning och annan högskoleutbildning, för enskilda skolor och för kommuner samt för skolutveckling på olika nivåer. 5

9 Professionell kompetens i utbildningspraktiker: Kritikgenomgångens pedagogik I projektet kommer vi att studera lärande och undervisning av visuella, språkliga samt praktiska kompetenser i arkitektur. Vårt huvudsakliga studieobjekt utgörs av så kallade kritikgenomgångar. I dessa situationer vilka utgör en viktig del av den studerade utbildningen bedöms och diskuteras olika studentprojekt av professionella arkitekter, såväl yrkesverksamma som lärare. Genom att studera just dessa situationer ges vi som forskare möjlighet att utveckla en djupare förståelse kring professionell kompetens. Den centrala frågan är hur studenters arbeten, i praktiken, blir offentligt betraktade ur professionens synvinkel och hur de därigenom ges möjlighet att själva lära sig se som en arkitekt. Inom forskningen kring design har det sedan länge pågått en diskussion om designkunskap. Diskussioner om relationen mellan teori och praktik har bland annat förts med begrepp som den reflektiva praktiken (Schön, 1983) och tyst kunskap (Polanyi, 1962). Huvudsökande Jonas Ivarsson Göteborgs universitet Medsökanden Oskar Lindwall Göteborgs universitet Gustav Lymer Göteborgs universitet Inga Malmqvist Chalmers tekniska högskola Bidragsform Projektbidrag Period Dessa diskussioner har haft en djupgående inverkan på den rådande bilden av vad professionell och praktisk kompetens sägs vara. Exempelvis har begreppen reflektion och den reflektive praktikern blivit grundläggande komponenter i nuvarande lärarutbildningar och återkommer ständigt i den vetenskapliga diskussionen kring dessa utbildningar. Det teoretiska debatten kring designkunskap är väl etablerad och har också tydligt influerat (lärar)utbildningens praktik och retorik. Detta inflytande till trots, så finns en lucka i forskningslitteraturen. I dag saknas i stor utsträckning systematiska empiriska studier med fokus på just det praktiska arbetet i denna typ av utbildningspraktiker. Genom det gängse förfarandet att beskriva utbildning, som exempelvis kritikgenomgångar, med hjälp av en fördefinierad teoretisk terminologi, så kommer själva praktiken med all dess rikedom av unika detaljer att undgå analys. Vad som fortfarande återstår att systematiskt granska och beskriva är exakt vad en given utbildningspraktik faktiskt är. Resultaten av detta projekt har potentialen att erbjuda både en teoretisk utveckling på området såväl som praktiskt användbar återkoppling till utbildningen. Med avseende på den teoretiska delen kommer studierna att kunna erbjuda re-specifikationer av teoretiska begrepp, så som reflektiv praktik, tyst kunskap och uppdelningen mellan teori och praktik, och därigenom förfina förståelsen av professionell kompetens. Denna typ av resultat kommer i första hand att kommuniceras genom publikationer i 6

10 vetenskapliga tidskrifter och böcker. Med avseende på den praktiska nyttan kommer projektets resultat att direkt kunna användas i arkitekt- och designutbildningar samt att kunna överföras till annan högre utbildning. Detta genom projektets fokus på frågor kring hur praktisk professionell kunskap kan transformeras till en verkningsfull utbildningssituation. Projektets mer tillämpade del går även ut på att bidra till en förändring av den praktik som studeras. Därigenom får också resultaten en direkt återverkande effekt på utbildningen. Här tillkommer uppgiften att dokumentera och kommunicera denna del av projektet i lämpliga fora så som exempelvis utbildningskonferenser och facktidskrifter. 7

11 PROFESSIONELL KUNSKAP INOM SKOLA OCH VÅRD:Omstrukturering av yrkesverksamhet mellan stat och medborgare i Europa I fokus för denna ansökan är den kompetens som utnyttjas och den verksamhet som lärare och sjuksköterskor bedriver i mötet med olika samhällsgrupper. Projektet bygger på internationellt samarbete mellan olika forskargrupper vilket gör det möjligt att nu genomföra detaljerade jämförelser mellan utbildning av lärare och sjuksköterskor i olika europeiska länder samt den kunskap som används i den praktiska yrkesverksamheten. Vi undersöker därvid hur omstruktureringen av skola och vård inverkar på det arbete som professionella aktörerna och på deras position inom primärskola respektive vårdcentral eller motsvarande mötesplats med olika samhällsgrupper. Vi kommer att publicera forskningsöversikter, nationella fallstudier, genomgångar av nationell och internationell statistik samt olika typer av komparativa analyser. Av särskilt intresse är här vad avreglering, decentralisering och andra omstrukturerande åtgärder innebär för olika generationer av lärare och sjuksköterskor och vilka skillnader och likheter av omstrukturering som finns i skola och vård utifrån de professionella aktörernas perspektiv. Huvudsökande Sverker Lindblad Göteborgs universitet Medsökanden Gun-Britt Wärvik Göteborgs universitet Bidragsform Projektbidrag Period Projektet bygger på internationellt jämförande undersökningar i sju länder: England, Finland, Grekland, Irland, Portgual, Spanien och Sverige. En viktig poäng i vår forskning är att vi försöker fånga pågående förändringar ur ett underifrån-perspektiv. Vi avser att fånga omstrukturering av skola och vård utifrån praktiskt verksamma lärares och sjuksköterskor erfarenheter och knyta detta till olika generationers livshistorier. Detta vill vi i sin tur relatera till strukturella förändringar i europeiska välfärdsstater. Vi kommer att genomföra etnografiska studier av skolor och vårdcentraler i kombination med survey-undersökningar riktade till sjuksköterskor och lärare. I etnografierna är också institutionernas klienter (föräldrar och elever, respektive klienter) av särskild vikt.våra undersökningar kommer att ge bidrag till diskussioner om skola och vård i omvandling och om livslångt lärande för professionella aktörer i dessa institutioner. Genom de internationellt komparativa studierna kommer vi också att kunna jämföra olika alternativa vägar för omstrukturering och yrkesverksamhet. Projektet kommer att innebära ny kunskap om relationen mellan kunskapssamhälle, professionsutbildningar och arbetet i institutioner hos ett välfärdssamhälle under omvandling. 8

12 Inom projektet har vi arbetat fram vägar att föra ut och diskutera vår forskning genom publikationer, seminarier och andra försök att utveckla arenor för konkreta diskussioner av såväl omstrukturering och professionell kompetens som kunskapssamhälle och livslångt lärande. Ett enkelt sätt att komma i kontakt med oss är att gå till vår hemsida eller till projektets hemsida inom EU: En genomgång av forskning inom området samt nationella fallstudier kommer att presenteras oktober En bok med internationella jämförelser beräknas vara färdig Ansökan gäller de direkta kostnader som är för handen i ett forskningsprojekt som i övrigt finansieras av EU och som koordineras från Sverige. 9

13 KUNSKAPSANVÄNDNING I FÖRSKOLEARBETET -en studie av att "göra förskola" under planeringsmöten i en tid som präglas av såväl kunskapsosäkerhet som kunskapsfixering Vad ska arbetet innehålla? Den frågan tror man kanske inte att utbildade yrkesutövare som arbetar i en väl etablerad verksamhet ska behöva ställa sig, men tvärt om tycks svaret på just denna fråga inte alls vara självklar. Vad ska förskolepersonal arbeta med? Vilka arbetsuppgifter ska de utföra och ansvara för? Vilka arbetsuppgifter och områden ska andra ansvara för och utföra? Detta är frågor som direkt är kopplade till vilka kunskaper och kompetenser man själv och andra besitter, men också till vem man uppfattar sig vara som yrkesarbetande i förskolan, dvs vilken yrkesidentitet man bär upp. Vi utgår ifrån att det finns en osäkerhet kring vad som ska göras och att detta hänger samman med att man är osäker på vilken kunskap om barn, barns behov och om förskoleverksamhetens arbetssätt och innehåll som man som yrkesverksam i förskolan ska förlita sig på. Vi utgår också ifrån att osäkerheten kan ha förstärkts av de genomgripande förändringar som skett i förskolan under senare år. Huvudsökande Agneta Ljung-Djärf Högskolan i Kristianstad Medsökanden Carola Aili Högskolan i Kristianstad Katrin Hjort Högskolan i Kristianstad Bidragsform Planeringsbidrag Period 2007 Ett sätt att studera hur förskolans personal hanterar frågor om vad arbetet ska innehålla, vem som ska göra vad, samt vilken roll yrkesidentetitet och kunskap spelar i detta hanterande är att undersöka vad personalen gör under planeringstiden. Studiens syfte är att studera kunskapsanvändning och kunskapsutveckling under planeringstid där två eller flera personer deltar, dvs. vad som görs till föremål för överväganden samt hur olika dilemman praktiskt och etiskt hanteras av inblandade yrkesutövare. Projektet handlar därmed också om vad förskolans förändrade villkor betyder för förslolans utveckling och för barns villkor, växande och lärande. När personalen samtalar med varandra under planeringstiden använder de språket för att definiera och argumentera för vad förskola är och vad yrksesverksamhet i förskola innebär. I yrkesutövarnas sätt att tala om sin yrkesverksamhet är vissa sätt att uttrycka sig och argumentera centrala, dessa utgör viktiga delar i den kunskap man upprätthåller och hänvisar till i arbetet. Projektets utgångspunkt är därmed att kunskapsanvänding i arbetet går att studera via de språkliga uttryck som används. Studien ställer tre huvudfrågor: -Vad görs till föremål för 10

14 uppmärksamhet och överväganden? - Vilka kategorier och argumenten används och vilka beslut tas? - Hur kan arbetet under planeringsmötet förstås i termer av skapande av yrkesidentitet och professionsutveckling? De yrkesgrupper som i huvudsak kommer att ingå är förskollärare och barnskötare. I projektet kommer fyra på varandra följande möten vid fyra förskolor att dokumenteras via bandspelare. Analysen kommer att ske utifrån diskursanalytiskt och social-interaktionistiskt perspektiv. Studien är betydelsefull för att vi ska förstå hur personalen i förskolan använder sin planeringstid och vilka kunskaper och kompetenser som behövs eller utvecklas under denna planeringstid. Studiens resultat ska också kunna användas av personalen i förskola för att utveckla såväl verksamhetens innehåll som arbetssätt. Mera allmänt blir studien ett bidrag till vår förståelse för arbetsdelningsprocesser i förskolan och vilken betydelse kunskap och yrkesidentitet har för dessa processer. Projektets resultat kommer att rapporteras i både vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter och i populärvetenskaplig form på svenska. I en förstudie ingick två förskolor där tre planeringsmöten om totalt 6 timmar spelades in. Materialet har analyserats och presenterats vid NERA s konferens (Örebro, 2006) och håller också på att bearbetas för att publiceras i artikelform. Pilotstudien gav antydningar om intressanta slutsatser som kan kopplas till studiens frågor men den gav också information om att inspelningarna ibland kunde vara svåra att förstå eftersom vissa delar av kommunikationen var outtalad och hänvisade till tidigare händelser och överenskommelser. Vi vill därför komma tillbaka till två av de undersökta arbetslagen för att komplettera bandinspelningarna med uppföljande frågor och förtydliganden. Planen är att använda planeringsbidraget till att pröva denna utveckling av metoden i förhållande till vårt redan insamlade material men också att prova om de teorier som är tänkta att användas. Denna ansökan om planeringsbidrag avser därmed medel för att utveckla och arbeta vidare med projektet för att färdigställa en ansökan om projektbidrag till VR/UVK inför ansökningsomgången våren

15 Nätverket Karriärval och vägledning Arbetslivets och samhällslivets snabba omvandling har lett till att valet av väg och karriär inte längre är engångsföreteelse utan en återkommande process, och begreppet livslångt lärande har blivit en realitet. Karriärvägledning avser insatser till stöd för individens kontinuerliga utbildnings-, yrkes- och karriärval och kan vara förlagd till skola och högre utbildning, till kommuner, arbetsförmedlingar och näringsliv. I Sverige har villkoren för skolans och kommunernas vägledning förändrats när välfärdssystemet decentraliserats och avreglerats. Idag kan kommuners och skolors vägledning variera åtskilligt. Vägledarfunktionen genomgår också en förändring mot mer individuella lösningar. Huvudsökande Lisbeth Lundahl Umeå universitet Medsökanden Gunnel.B Lindh Uppsala universitet Anders Lovén Malmö Högskola Bidragsform Nätverk Karriärval och karriärvägledning är med andra ord ett viktigt område under stark förändring. Trots det är det ett relativt lite utforskat område i Sverige, i synnerhet senare års utveckling. Endast ett fåtal av universitetslärarna som är verksamma inom området och knappast någon praktiskt verksam vägledare har bedrivit forskning med tydlig inriktning mot dessa frågor. Mot denna bakgrund vill vi bilda ett nätverk där verksamma vid de tre studie- och yrkessvägledarutbildningarna i Malmö, Stockholm och Umeå utvecklar ett nära samarbete i forskningsfrågor. Till nätverket knytas också forskningsgruppen STEP vid Uppsala universitet, eftersom man där bedriver forskning med relevans för vägledningsområdet. Period Nätverkets syfte är att (a) analysera forskningsbehov och bidra till att forskning om val och vägledning startas (b) stimulera till ökat intresse för och samarbete kring vägledningsforskning (c) lägga grunden för en gemensam forskarskola (d) medverka till att Sverige blir mer aktivt i internationellt forsknings- och utvecklingsarbete på området. 12

16 Lärandets ickeverbala retorik: doxa, kairos och actio i utbildningskonsten Ansökan avser planeringen av ett större forskningsprojekt där syftet är att belysa lärandet som en retorisk situation vilket innebär forskning omkring de skeenden som är med och styr kommunikationen i undervisningsmiljön i skola och universitet speciellt i relation till den ickeverbala kommunikationen, retorikens actio. Inom retoriken liksom i den pedagogiska forskningen talar man om tre kunskapsformer: den teoretiska kunskapen, den praktiska konsten och den handlingsklokhet en individ antas äga. På så sätt är retoriken och utbildningskonsten nära besläktade då undervisningen ses som en konst, en kombination av teori och praktik. I forskningen om kommunikationen mellan lärare och student beskrivs de förväntningar studenterna har på sin lärare. De förväntar sig att läraren är en kunnig person med förmåga att förklara kunskap på ett begripligt sätt. Vidare förväntar de sig att lektionen är välplanerad och att läraren kommer att behålla studenternas uppmärksamhet. Även att föreläsningen är anpassad efter deras intresse, att läraren är välvilligt inställd, entusiastisk och humoristisk, ger tydliga instruktioner och är uppmärksam på deras behov och respons under föreläsningen. Dessutom att läraren är mån om och vill upprätthålla sin professionalitet. Genom att vara lyhörd för dessa förväntningar kan föreläsaren anpassa sitt tal och sitt agerande efter sin publik och på så sätt kommunicera övertygande. Dessa ofta outtalade förväntningar som är med och påverkar situationen utgör det som inom retoriken benämns för doxa. Således gäller det för deltagarna i situationen att förstå det outtalade, doxa, för att kunna påverka situationen. Huvudsökande Brigitte Mral Örebro universitet Medsökanden Mats Rosengren Södertörns högskola Marie Gelang Örebro universitet Bidragsform Planeringsbidrag Period 2007 I det planerade projektet avser vi att fördjupa dessa insikter genom att undersöka den retoriska situationen och dess omgivning. Detta är tänkt att ske genom att utveckla och tillämpa retoriska begrepp som t.ex. doxa, kairos och actio. Retorikforskaren Bitzer lanserade i slutet på 1960-talet ett synsätt på den retoriska situationen som omfattade flera aspekter bl.a. att varje retorisk situation har en uppsättning regler och begränsningar som talaren måste anpassa sig till. I Bitzers efterföljd har det förts diskussioner om i vilken mån situationen styr talaren eller tvärtom och hur stort inflytande som ska tillskrivas mottagarna. I modernare retorisk teori tänker man sig att definitionen av den retoriska situationen ligger någonstans mellan publikens behov och talarens möjlighet att påverka. I undervisningssituationen är frågan intressant på vilket sätt situationens omständigheter styr och formar 13

17 kommunikationen mellan läraren och elever/studenterna såväl verbalt som ickeverbalt. Utifrån studier omkring den retoriska situationen leds forskningen in på begreppet doxa. Doxa förklarar de outtalade regler som styr kommunikationen i en situation. Universitetsvärldens och gymnasiets doxa, liksom andra situationers doxa, har skapats och förändrats genom historien och givit grunden till de förväntningar som finns i vår tid. Det gäller för såväl elever/studenter som lärare att förstå skillnaden mellan t.ex. gymnasiets och universitetets retoriska situation och dess doxa. Här går att ana en gemensam struktur för hur doxa förvaltas och utvecklas. Doxa påverkar även actio, hur vi beter oss verbalt och ickeverbalt. Genom att kartlägga de skeenden som formar olika doxa finns en möjlighet att öka förståelsen för lärandet, kunskapsbildningen och kunskapsanvändningen. Detta eftersom kunskap om doxa kan antas öka förmågan att avläsa de outtalade regler som styr kommunikationen i situationen. Förändringar av doxa sker delvis då det uppstår ett språng i utvecklingen, eller, för att använda det retoriska begreppet, då kairos inträffar. Kairos handlar om det rätta ögonblicket, om känslan för timing. I kairos finns möjlighet till förändring. Kairos kan uppstå spontant hos talaren och/eller i situationen då invanda traditioner byts ut mot nya synsätt eller vanor. Målsättningen med det planerade projektet är att bidra till kunskapsutveckling inom några av läraryrkets kärnfrågor som kommunikativ kompetens, färdighetsutövande och förståelsen av den praktiska kommunikativa verksamheten samt ge en fördjupad kunskap om lärandesituationens villkor och funktion. Förhoppningsvis kan denna förståelse leda till ökade möjligheter för såväl lärare som elev/student att kommunicera och ta till sig kunskap i olika situationer som t.ex. skola, universitetet, arbetsliv. 14

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare Studenter: Maria Arvidsson och Eva Österholm Examensarbete

Läs mer

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete Pedagogisk Forskning i Sverige 2005 årg 10 nr 1 s 35 51 issn 1401-6788 Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete BIRGIT LENDAHLS ROSENDAHL Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Specialpedagogens uppdrag i skolans komplexa praktik en fallstudie.

Specialpedagogens uppdrag i skolans komplexa praktik en fallstudie. Våren 2013 Sektionen för lärande och miljö Master i utbildningsvetenskap Specialpedagogens uppdrag i skolans komplexa praktik en fallstudie. Författare Annette Byström Handledare Sören Augustinsson Examinator

Läs mer

God kvalitet i fritidshem

God kvalitet i fritidshem God kvalitet i fritidshem Grund för elevers lärande, utveckling och hälsa Carin Falkner Ann Ludvigsson Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö 13 augusti 2012 Författare

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser?

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för arbetsvetenskap Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? En utvecklingskonstruktivistisk studie av ledarskapsutbildning. Anneline Sander Konfliktlösning 60 p

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Från yrkesmotiv till yrkesmotivation

Från yrkesmotiv till yrkesmotivation Rapport från Institutionen för pedagogik NR 11:2001 Från yrkesmotiv till yrkesmotivation Blivande lärares yrkesvalsmotiv som grund för socialisation in i yrket Marianne Strömberg ISSN 1404-0913 Från yrkesmotiv

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4 Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Uppföljning och utvärdering för förändring

Uppföljning och utvärdering för förändring U P P F Ö L J N I N G O C H U T V Ä R D E R I N G F Ö R F Ö R Ä N D R I N G - p e d a g o g i s k d o k u m e n t a t i o n s o m g r u n d f ö r k o n t i n u e r l i g v e r k s a m h e t s u t v e c

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

OMEP-nytt Tidskrift för Svenska OMEP Nr 2 3 december 2011

OMEP-nytt Tidskrift för Svenska OMEP Nr 2 3 december 2011 OMEP-nytt Tidskrift för Svenska OMEP Nr 2 3 december 2011 Ny ordförande i Skåne Charlotte Paggetti Ordförande i Skånekretsen Hej, jag heter Charlotte Paggetti och är från våren 2011 sammankallande i OMEP:s

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

Lära ut och in. om innehållet i pedagogisk verksamhet

Lära ut och in. om innehållet i pedagogisk verksamhet Lära ut och in om innehållet i pedagogisk verksamhet Ole Björkqvist Tomas Englund Caroline Liberg Gun Malmgren Lennart Olausson Ann-Marie Pendrill Staffan Selander Svein Sjøberg Lära ut och in om innehållet

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning Rapport 2009:24 R Att fånga bildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Att fånga bildning Utgiven av Högskoleverket

Läs mer

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan 33 Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan Tio förskollärares beskrivningar av att använda pedagogisk dokumentation Eva Hansson Examensarbete 15 hp Inom Pedagogik 91-120 hp Handledare Christian

Läs mer