Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik"

Transkript

1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden Mål för utbildningen För doktorsexamen och licentiatexamen ska, enligt examensordningen, doktoranden visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av samt djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av ämnet retorik, visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med retorikvetenskapliga metoder i synnerhet, visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete, med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till den retorikvetenskapliga kunskapsutvecklingen, visa förmåga att i vetenskapliga sammanhang muntligt och skriftligt presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt, visa förmåga att identifiera behov av ytterligare forskning, visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande, visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar, och visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används Behörighet och förkunskapskrav För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att sökanden har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som fakultetsnämnden kan ha föreskrivit, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. (Jfr SFS 2010:1064, HF 7 kap. 35 ). Historisk-filosofiska fakultetsnämnden fattar beslut om föreskrifter om särskild behörighet (AFUU 2. RUF 4 ) Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (Jfr SFS 2010:1064, HF 7 kap 39.) Beslut om undantag från krav på grundläggande behörighet fattas av Historiskfilosofiska fakultetsnämnden (AFUU 2 ). Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, d.v.s. grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng eller motsvarande kunskaper som förvärvats i någon annan ordning inom eller utom landet, ska även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå, dock längst till utgången av juni (Jfr SFS 2006:1053, HF 12 kap 11 st2.2. Särskild behörighet.) 2.2. Särskild behörighet Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i retorik har: a) den som före den 1 juli 2007 har minst 80 poäng i retorik med godkänt resultat i C- och D-kursen (eller magisterkursen), b) den som efter den 1 juli 2007 har en examen på avancerad nivå med retorik som huvudområde.

2 Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper så att samtliga de krav som ovan nämnts kan anses uppfyllda. Undervisningsspråket på kurser och seminarier är i regel svenska. För att genomgå utbildningen krävs mycket goda kunskaper i svenska och engelska. 3. Antagning och urval 3.1. Information och utlysning Utlysning av platser inom utbildning på forskarnivå sker på institutionens webbplats och på minst tre veckor före ansökningstidens utgång. Vidare återfinns på institutionens webbplats information om hur antagningen till utbildning på forskarnivå går till, tidpunkt för utannonsering av platser i forskarutbildningen, de handlingar som ska bifogas ansökan, utbildningens uppläggning och dess finansieringsformer. En preliminär avhandlingsplan på 36 sidor ska bifogas ansökan. Avhandlingsplanen ska innehålla en preliminär avhandlingstitel, problemformulering, ämnesavgränsning, presentation av material, teori och metod, forskningsöversikt (även gällande eventuell pågående forskning) och en preliminär arbetsplan för de fyra år utbildningen omfattar. Ansökningsförfarandet presenteras utförligare i dokumentet Att söka till forskarutbildningen i retorik, på institutionens hemsida, Antagning Antagning till utbildning på forskarnivå och fördelning av studiestöd sker med öppenhet och i konkurrens. Antagning sker i normalfallet en gång per år. Ansökan om antagning ska ställas till litteraturvetenskapliga institutionen och inlämnas till prefekten för institutionen på särskild blankett. Ansökningarna bereds av Forskarutbildningsnämnden Urval Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen och baseras på följande bedömningsgrunder: tidigare studieresultat och andra meriter kvaliteten på det föreslagna projektet självständighet och originalitet möjligheten att genomföra projektet på den tid som står till buds förmågan att uttrycka sig effektivt och klart i skriftlig form institutionens möjlighet att ge handledning i det valda ämnet. Samråd med tidigare lärare och då särskilt uppsatshandledare, samt intervjuer med den sökande kan också komma i fråga. Enbart det förhållande att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får inte vid urval ge sökanden företräde framför andra sökande (jfr SFS 2010:64, HF 7 kap. 41 ).

3 4. Utbildningens innehåll och uppläggning 4.1. Utbildningens uppläggning Utbildning på forskarnivå avslutas med doktorsexamen eller licentiatexamen. Utbildningen ska omfatta 240 högskolepoäng för doktorsexamen och 120 högskolepoäng för licentiatexamen. En doktorand som antagits till forskarutbildning som ska avslutas med doktorsexamen kan, om han/hon så önskar, avlägga licentiatexamen som ett etappmål. En sökande kan också, om han/hon så önskar och fakultetsnämnden bedömer det som lämpligt, bli antagen till utbildning på forskarnivå om 120 högskolepoäng som avslutas med licentiatexamen. För deltidsdoktorander förlängs studietiden i proportion till studieinsatsen. En lägsta aktivitetsgrad är 50 % (30 högskolepoäng årligen). För doktorsexamen består utbildningen av ett antal kurser omfattande sammanlagt 60 högskolepoäng samt författande av en vetenskaplig avhandling motsvarande 180 högskolepoäng. Därtill finns möjlighet att avlägga licentiatexamen när doktoranden har uppnått 30 högskolepoäng i kurser och har författat en vetenskaplig avhandling motsvarande 90 högskolepoäng. Undervisning meddelas i mån av resurser i form av föreläsningar och seminarieövningar. Därtill kommer handledarens undervisning, enskild eller i grupp, i form av samtal eller seminarier. Kursläsningen och avhandlingsarbetet ska bedrivas parallellt. Doktoranden ska tidigt påbörja sitt avhandlingsarbete. Detta arbete avrapporteras normalt vid institutionens seminarier. Handledarna ska med sina doktorander fortlöpande diskutera hur utbildningen fortskrider Handledning För varje doktorand ska utses två handledare, varav en huvudhandledare med huvudansvar för utbildningen inklusive avhandlingsarbetet och en biträdande handledare. Minst en av handledarna ska vara anställd vid eller adjungerad till Uppsala universitet. Handledarna ska ha doktorsexamen/ motsv. och åtminstone en av handledarna ska vara professorskompetent och fungera som examinator. (Jfr UFV 2006/1135, 1 AFUU.) Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen, så länge inte rektor med stöd av HF 6 kap. 37 beslutar något annat. Doktorander erhåller handledning på det sätt som bäst tillgodoser de individuella behoven. Handledningen meddelas enskilt och/eller i form av gruppsamtal. En doktorand har rätt till handledning under två år för licentiatexamen och under fyra år för doktorsexamen. Deltidsdoktorander har rätt till handledning i motsvarande omfattning. En doktorand som begär det ska få byta handledare. (Jfr SFS 2010:1064, HF 6 kap 28.) Ansökan om detta görs hos Forskarutbildningsnämnden som behandlar ärendet. Minst en av handledarna för en doktorand ska ha genomgått en handledarutbildning eller av Forskarutbildningsnämnden bedömts ha motsvarande kompetens Individuell studieplan För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan. På delegation av fakultetsnämnden ska den fastställas av institutionens prefekt, efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare. Den individuella studieplanen ska innehålla en tidsplan för doktorandens utbildning, uppgifter om hur doktorandens handledning är organiserad, en beskrivning av de åtaganden i övrigt som doktoranden och fakultetsnämnden (d.v.s. institutionen) har under utbildningstiden, och vad som i övrigt behövs för att utbildningen hela tiden ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Av studieplanen ska framgå hur forskarutbildningen ska fortskrida terminsvis, vilka kurser som ska ingå i utbildningen och när de ska tenteras, preliminär avhandlingstitel och planerad tid för disputation. Den individuella studieplanen följs upp minst en gång per år. Vid uppföljningen ska doktoranden och huvudhandledaren informera fakultetsnämnden om hur utbildningen framskrider. Fakultetsnämnden kan då eller vid något annat tillfälle när det är motiverat göra de ändringar i den individuella studieplanen som behövs. Utbildningstiden får förlängas bara om det finns särskilda skäl för det. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. Innan en ändring görs ska doktorand och handledarna ges möjlighet att yttra sig.

4 Doktoranden, huvudhandledaren och prefekt ska skriftligen intyga att de har tagit del av den individuella studieplanen och de ändringar som görs i den. (Jfr SFS 2010:1064, HF 6 kap. 29.) Blankett för individuell studieplan hämtas på fakultetens webbplats. 5. Kurser Utbildningen på forskarnivå består av en kursdel omfattande 60 högskolepoäng. Kurser för filosofie doktorsexamen 1. Obligatorisk fakultetsgemensam kurs Professional Training in the Arts and Humanities (7,5 högskolepoäng). 2. Forskarseminarier (7,5 högskolepoäng) 3. Fördjupningskurs i retorikvetenskaplig teori och metod (7,5 högskolepoäng) 4. Retorikhistorisk specialkurs (7,5 högskolepoäng) Kursen ägnas fördjupade studier av en epok, ett författar-/retorskap eller en specifik historisk retorisk situation Valfria kurser (30 högskolepoäng) Fördjupningskurser på valfritt retorikvetenskapligt område. Kurserna kan ha inriktning mot avhandlingens ämnesområde. I examen kan universitetets centralt anordnade pedagogiska kurs för universitetslärare ingå, eventuellt med kompletteringar för uppnående av en arbetsinsats motsvarande 7,5 högskolepoäng. 4 Kurserna 1 4 är obligatoriska. Kurs 1 ges på engelska, över två terminer, och undervisas av lärare från fakulteten samt inbjudna gästföreläsare med internationellt renommé. Tonvikten i kursen är genomgående på professionen: att doktorera inom historisk-filosofisk fakultet är att utbilda sig till forskare inom vetenskapsområdet humaniora. Studenter läser kursen under sitt första år i forskarutbildningen, om inga särskilda skäl föreligger. Kurs 2 fullgörs under första hälften av utbildningen genom aktivt deltagande i seminarierna (4 terminer heltid). Närvarokravet för kurs 2 är samtliga seminarier i ämnet (dvs. obligatorisk närvaro). För kurserna 3 8 gäller att motsvarande stoff kan anses ha inhämtats genom studier av kurserna på masternivå eller motsvarande kurs vid annan institution. Beslut om detta fattas av examinator efter ansökan från doktoranden. Beslutet kan antingen ske i form av tillgodoräknande eller i form av en ekvivalering (vilket innebär att kursinnehållet anses inhämtat, men inga kurspoäng för detta räknas inom forskarutbildningen). Examinator har rätt att besluta att en doktorand under utbildningen får läsa en eller flera kurser vid annan institution. Beslut om godkännande/tillgodoräknande av kurs fattas av examinator efter ansökan från doktoranden. Kurser för filosofie licentiatexamen I examen ska ingå kurser enligt ovan omfattande 30 högskolepoäng, varav minst en av kurserna i retorisk teori och metodik och minst en av de retorikhistoriska specialkurserna. Handledarna och doktoranden planerar gemensamt i vilken ordning och på vilket sätt kurserna ska genomföras Seminarier De studerande förväntas kontinuerligt och aktivt delta i institutionens forskarseminarier i retorik. I utbildningen ingår att doktoranden inom dessa seminarier varje termin fullgör något uppdrag som opponent vid slutventileringar, inledare el. dyl Kunskapsprov Varje kurs inom utbildning på forskarnivå avslutas med skriftligt eller muntligt prov. Proven bedöms med något av betygen godkänd eller underkänd. Betyget ska bestämmas av examinator Kurser före disputation Alla kurser ska vara avklarade före disputationen. Undantag från detta kan inte beviljas, såvida inte

5 särskilda omständigheter föreligger Tillgodoräknande Examinator har rätt att besluta att en doktorand under utbildningen får läsa en eller flera kurser vid annan institution. En doktorand som vid annan högskola inom landet har gått igenom en del av forskarutbildningen med godkänt resultat har rätt att tillgodoräkna sig denna. Doktorand får också medges rätt att tillgodoräkna sig utbildning vid en utländsk läroanstalt. Prövning om en tidigare utbildning ska tillgodoräknas ska göras av examinator. Sökande med masterexamen eller utbildning som överskrider den grundläggande behörigheten kan ansöka om tillgodoräknande av kurser inom utbildningen. Tillgodoräknandet sker efter överenskommelse med examinator. 6. Avhandling och disputation 6.1. Avhandling Doktorsavhandlingen ska utformas antingen som ett enhetligt, sammanhängande vetenskapligt verk (monografiavhandling) eller som en kort sammanfattning ramberättelse, kappa av vetenskapliga uppsatser, vilka doktoranden har författat ensam eller gemensamt med annan person (sammanläggningsavhandling). Doktorsavhandlingen, eller i förekommande fall de vetenskapliga uppsatserna/ artiklarna, ska ha sådan kvalitet att den/de uppfyller rimligt ställda krav för att antas till publicering i ett vetenskapligt forum. Avhandlingar och uppsatser inom sammanläggningsavhandlingar som författas av flera personer kan tillgodoräknas i licentiat- eller doktorsexamen enbart om det i huvudsak går att särskilja författarnas insatser. (Jfr UFV 2010/472, 6 AFUU.) Ämnet för avhandlingen och avhandlingens språk bestäms tillsammans med handledarna. Till varje avhandling ska fogas ett kortfattat engelskspråkigt referat (abstract). Avhandlingsmanuskripten ska läggas fram vid ett eller flera forskningsseminarier eller genomgå motsvarande granskning genom institutionens försorg. Anslag av statsmedel till tryckning av doktorsavhandling utgår enligt av fakultetsnämnden bestämda regler. Ovanstående gäller, i tillämpliga delar, även licentiatavhandlingar Disputation Doktorsavhandlingen ska försvaras muntligen vid en offentlig disputation. Tid och plats för disputationen beslutas av dekanus. Tidpunkten ska vara inom terminstid. Beslut om disputation på annan ort fattas av dekanus efter särskild anhållan. Disputationen ska tillkännages i god tid (minst tre veckor) genom elektronisk spikning. Förkortad tillgänglighetstid får medges av dekanus endast om det finns synnerliga skäl. (Jfr UFV 2009/1993, 9 RUF.) De s.k. spikbladen ska publiceras digitalt, men kan också anslås på anslagstavlan i Universitetshuset. För sammanläggningsavhandlingar gäller även obligatorisk digital publicering av ramberättelsen. Vid spikningstillfället ska doktorsavhandlingen finnas tillgänglig vid universitetet i ett tillräckligt antal exemplar för att det ska vara möjligt att göra en tillfredsställande granskning av avhandlingen vid disputationen. Fakultetsnämnden beslutar om en minimiupplaga av monografiavhandlingar samt fullständiga sammanläggningsavhandlingar (ramberättelsen plus ingående delarbeten) i särskild ordning. Därutöver ansvarar institutionerna för tryckning samt distribution av avhandlingar till handledare, betygsnämnd, ordförande vid disputationen, opponent samt ansvarar för att avhandlingar finns för granskning/distribution vid disputationen. Disputationen ska ledas av en ordförande. Vid disputationen ska det finnas en opponent. Beslut om ordförande vid disputationen, opponent samt betygsnämnd fattas av dekanus efter ansökan på särskild blankett som kan hämtas på fakultetens webbplats. Blanketten ska fyllas i på dator (ej för hand) och ska undertecknas av studierektor för forskarutbildning innan den skickas in. Opponenten har rätt att vara närvarande vid sammanträden med betygsnämnden och delta i överläggningarna men inte i besluten. Detsamma gäller huvudhandledaren, om han eller hon inte är ledamot. Normalt består en betygsnämnd av tre ledamöter, varav en ska väljas till ordförande. Den som har varit handledare för doktoranden får inte ingå i nämnden annat än om det finns synnerliga skäl. Nämnden ska utse ordförande inom sig.

6 En doktorsavhandling ska bedömas med något av betygen godkänd eller underkänd. Någon motivering till beslutet godkänd ska ej anges i beviset eller i betygsnämndens protokoll. En ledamot i betygsnämnden som vill reservera sig mot majoritetens beslut kan i protokollet eller annan beslutshandling, dock ej i examensbeviset, låta anteckna avvikande mening. Vid betygsättningen ska hänsyn tagas till innehållet i avhandlingen och till försvaret av avhandlingen. Betyg för en doktorsavhandling ska beslutas av betygsnämnd, som utses särskilt för varje avhandling Licentiatseminarium Licentiatuppsatsen ska försvaras muntligt vid offentligt seminarium. Den bedöms med något av betygen godkänd eller underkänd. Vid betygsättningen ska hänsyn tas till innehållet i uppsatsen och till försvaret av den. Betyget sätts av en särskild betygsnämnd, utsedd av institutionsstyrelsen. I betygsnämnden ska minst en professor inom ämnesområdet ingå. Dessutom ska handledaren alltid ingå. Ett exemplar av avhandlingen ska arkiveras genom institutionens försorg, och förtecknas i institutionens diarium över ventilerade avhandlingar. Alla kurspoäng bör vara avklarade innan seminariet äger rum. Innan seminariet ska licentiatavhandlingen hållas tillgänglig under minst tre veckor på institutionen. Meddelande om uppsatsens utläggande ska vara anslaget på institutionen under motsvarande tid samt bekantgöras för övriga ämnesinstitutioner i landet Examen Doktorsexamen i retorik uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning på forskarnivå om 240 högskolepoäng inom Retorik och därvid har fått betyget godkänd vid de prov som ingår i utbildningen samt författat och vid en offentlig disputation försvarat en doktorsavhandling, som godkänts av betygsnämnden. Licentiatexamen i retorik uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning på forskarnivå om 120 högskolepoäng och därvid har fått betyget godkänd vid de prov som ingår i utbildningen samt författat och vid ett seminarium försvarat en licentiatavhandling, som godkänts av examinator. Examensbevis utfärdas av rektor efter ansökan till Examensenheten. 8. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser Föreliggande studieplan trädde i kraft och har uppdaterats med avseende på hänvisningar till överordnade bestämmelser , samt reviderats Tidigare studieplan upphör att gälla doktorander som antagits till forskarutbildning efter Doktorander som antagits före detta datum kan välja att antingen följa tidigare gällande studieplan eller övergå till den föreliggande. 9. Övriga anvisningar Gällande författningsbestämmelser om forskarutbildning framgår av: Högskoleförordningen, kap. 5 (anställning som doktorand), kap. 6 (utbildningen) och kap. 7 (tillträde till utbildningen). Antagningsordning och föreskrifter för betyg inom utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU), UFV 2010/472 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (RUF), UFV 2009/1993

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Filosofi med filosofihistorisk inriktning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Filosofi med filosofihistorisk inriktning Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Filosofi med filosofihistorisk inriktning Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2008-06-10 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen skall,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i arkeologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i arkeologi Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i arkeologi Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2007-03-27 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen skall, enligt examensordningen, doktoranden

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i musikvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i musikvetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i musikvetenskap Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2007-05-07 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen skall, enligt examensordningen,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i arkeologi Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i arkeologi Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i arkeologi Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2016-02-02 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen ska, enligt examensordningen, doktoranden

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Estetik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Estetik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Estetik Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2013-01-22 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen skall, enligt examensordningen, doktoranden

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Litteraturvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Litteraturvetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Litteraturvetenskap Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2014-05-20 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen och licentiatexamen ska,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i konstvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i konstvetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i konstvetenskap Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2007-05-07 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen skall, enligt examensordningen,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationssystem

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationssystem SAMFAK 2012/12 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationssystem Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2010-04-22 Uppdaterad 2012-05-31 Innehållsförteckning Allmän studieplan

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-11 Dnr 512-1913-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biblioteks- & informationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biblioteks- & informationsvetenskap Institutionen för ABM Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biblioteks- & informationsvetenskap Fastställd av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2014-04-08 För examen på forskarnivå ska

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2011-09-26 Dnr Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi 1. Mål för utbildningen 1.1 Licentiatexamen För licentiatexamen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i konstvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i konstvetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i konstvetenskap Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 20140408 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen ska, enligt examensordningen, doktoranden

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. historia. Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Uppdaterad

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. historia. Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Uppdaterad SAMFAK 2012/12 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekonomisk historia Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-04-19 Uppdaterad 2012-03-01 Innehållsförteckning 1. Mål för

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-15 Dnr 512-1914-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i idé- och lärdomshistoria

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i idé- och lärdomshistoria Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i idé- och lärdomshistoria Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2013-04-09 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen ska, enligt Högskoleförordningens

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan i filosofi

Allmän studieplan i filosofi Allmän studieplan i filosofi Fastställd av 2016-06-09 Innehållsförteckning 1. Mål för utbildningen 3 2. Behörighet och förkunskapskrav 3 2.1 Grundläggande behörighet 4 2.2. Särskild behörighet 4 3. Antagning

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-364-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-356-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi SAMFAK 2012/12 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi Fastställd av 2011-05-26 Uppdaterad 2012-03-01 Innehållsförteckning 1. Mål för utbildningen 3 2. Behörighet och förkunskapskrav

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-05-02 Dnr 512-1915-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap Fastställande: Den allmänna studieplanen

Läs mer

För doktorsexamen ska doktoranden

För doktorsexamen ska doktoranden Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-911-14 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap Syllabus for the PhD program

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.4-1421-14 Datum 2014-10-10 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-366-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i medie- och kommunikationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i medie- och kommunikationsvetenskap SAMFAK 2012/12 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i medie- och kommunikationsvetenskap Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-04-19 Uppdaterad 2012-05-31 Innehållsförteckning

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2015-01-15

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2015-01-15 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2015-01-15 1 Ämnesområde Teknisk psykologi behandlar mänskliga förmågor och beteenden vid design och användning av teknik

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i dramateater-film

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i dramateater-film Humanistisk fakultetsnämnd Dnr 511-4286-05 ALLMÄN STUDIEPLAN Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i dramateater-film Curriculum for PhD-candidate program in drama-theatre-film Fastställande:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Dnr UTBVET 2016/517 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2016-09-01 Organisations/VATnr: 202100-2932 Innehållsförteckning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål Inriktningar: naturvetenskap, matematik eller teknik. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-362-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap Humanistiska fakultetsnämnden www.humfak.umu.se Allmän studieplan 2014-03-27 Dnr 511-4286-08 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap Curriculum for PhD-candidate program in

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GENUS OCH TEKNIK

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GENUS OCH TEKNIK ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GENUS OCH TEKNIK TFN-ordförande 2016-02-11 1 Ämnesområde Genus och teknik omfattar studier av människa, teknik och organisation i arbetslivet ur ett genusperspektiv.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Humanistisk fakultetsnämnd Dnr 511-4323-08 ALLMÄN STUDIEPLAN Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Syllabus for the PhD programme in Educational Work Fastställande: Studieplanen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-596-14 Datum 2014-04-24 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING FFN 2007-09-17

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING FFN 2007-09-17 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING FFN 2007-09-17 1 Ämnesområde Industriell marknadsföring omfattar marknadsföring mellan organisationer och deras kunder med avseende

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I BIOKEMISK PROCESSTEKNIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I BIOKEMISK PROCESSTEKNIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I BIOKEMISK PROCESSTEKNIK TFN-ordförande 2014-04-24 Ämnet bytte namn 2014-03-25 (re-beslut 77-14) från Biokemisk och kemisk processteknik till Biokemisk

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007 (uppdaterad

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I KOMMUNIKATIONS- OCH BERÄKNINGSSYSTEM/ Dependable communication and computation systems

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I KOMMUNIKATIONS- OCH BERÄKNINGSSYSTEM/ Dependable communication and computation systems ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I KOMMUNIKATIONS- OCH BERÄKNINGSSYSTEM/ Dependable communication and computation systems Tekniska fakultetsnämnden - dekanus 2012-12-05 1 Ämnesområde Ämnet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik SAMFAK 2012/12 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2012-03-26 Innehållsförteckning Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan i biblioteks- och informationsvetenskap

Allmän studieplan i biblioteks- och informationsvetenskap Allmän studieplan i biblioteks- och informationsvetenskap Fastställd av 2016-06-09 Innehållsförteckning 1. Mål för utbildningen 3 2. Behörighet och förkunskapskrav 4 2.1 Grundläggande behörighet 4 2.2.

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK TFN-ordförande 2014-06-18 1 Ämnesområde Träteknik omfattar industriella processer och metoder inom kedjan från skog till färdig träprodukt. Centrala

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Umeå Institute of Design www.uid.umu.se Dnr FS 4.1.1-365-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i didaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i didaktik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i didaktik Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-11-08 1 Studieplanen för utbildning på forskamivå i didaktik har fastställts av

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå SAMFAK 2011/107 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2012-01-19 Innehållsförteckning Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Allmän studieplan i arkeologi

Allmän studieplan i arkeologi Allmän studieplan i arkeologi Fastställd av 2016-06-09 Innehållsförteckning 1. Mål för utbildningen 3 2. Behörighet och förkunskapskrav 4 2.1 Grundläggande behörighet 4 2.2. Särskild behörighet 4 3. Antagning

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DATALOGI. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DATALOGI. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DATALOGI TFN-ordförande 2007-06-21 1 Ämnesområde Utbildning på forskarnivå i Datalogi fokuserar på design, utveckling och analys av effektiva algoritmer

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi SAMFAK 2007/1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Innehållsförteckning Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK TFN-ordförande 2015-01-29 1 Ämnesområde Träteknik omfattar tvärvetenskaplig forskning på trämaterialet och industriella processer inom kedjan

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKPEDAGOGIK. FFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKPEDAGOGIK. FFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKPEDAGOGIK FFN-ordförande 2016-02-10 1 Ämnesområde Musikpedagogik som vetenskap studerar alla former av musikaliskt lärande, inkluderande de ramar,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Humanistiska fakultetsnämnden www.humfak.umu.se Allmän studieplan 2014-03-27 Dnr 511-2011-11 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning Fastställande:

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING. Filosofiska fakultetsnämnden

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING. Filosofiska fakultetsnämnden ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING Filosofiska fakultetsnämnden 2007-09-17 1 Ämnesområde I ämnet Musikalisk gestaltning studeras och gestaltas konstnärliga problemställningar

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-1204-14 Sid 1 (6) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap Syllabus for the PhD program in Library and information science

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Datum 2014-06-16 Dnr U 2014/465 1 Fakultetsstyrelsen Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Syllabus for the PhD programme in Educational Work

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Syllabus for the PhD programme in Educational Work Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: www.umu.se Allmän studieplan Dnr 512-711-12 Datum 2012-03-30 Sid 1 (6) Allmän studieplan för utbildning

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GEOTEKNIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GEOTEKNIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GEOTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Utbildning på forskarnivå i Geoteknik omfattar jords och korniga massors mekanik (inklusive snömekanik).

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄBYGGNAD. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄBYGGNAD. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄBYGGNAD TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet är inriktat mot att utveckla det industriella byggandet i trä. Ämnet omfattar konstruktionsteknik

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå SAMFAK 2011/107 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i geografi Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2012-01-19 Innehållsförteckning Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE. Särskilda nämnden för lärarutbildning

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE. Särskilda nämnden för lärarutbildning ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE Särskilda nämnden för lärarutbildning 1 Ämnesområde Matematik och lärande som vetenskapligt område fokuserar människans sätt att

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Sid 1 (7) för utbildning på forskarnivå i pedagogik Syllabus for the PhD program in Education Omfattning: 120 högskolepoäng/240 högskolepoäng Examen: Filosofie licentiatexamen/filosofie doktorsexamen Nivåtillhörighet:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå SPRÅKVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 2011 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Lingvistik Fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden Innehållsförteckning Allmän studieplan för utbildning på

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap 2007-09-28 Dnr G 213 1227/07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i filosofi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i filosofi Humanistisk fakultet, Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 53 22 Dnr. 511-616-09 Sid 1 (7) Allmän studieplan Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i filosofi Fastställande: Studieplanen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Sinologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Sinologi SPRÅKVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 2016 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Sinologi Fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2016-02-04 Innehållsförteckning Allmän studieplan för utbildning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i odontologisk vetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i odontologisk vetenskap Sid 20/31 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i odontologisk vetenskap U 2015/139 Studieplanen är fastställd av styrelsen för Sahlgrenska akademin den 16 mars 2007 därefter reviderad av styrelsen

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska = Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 12 november 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/812 Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i arkeologi vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i arkeologi vid Göteborgs universitet U 2013/69 Allmän studieplan för doktorsexamen i arkeologi vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet 2013-02-21. Studieplanen kompletteras

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE STYRDOKUMENT Dnr U 2016/112 ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE Publicerad Beslutsfattare Handläggare Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning http://uf.gu.se/ Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Enligt examensordningen för doktorsexamen i Högskoleförordningen, Bilaga 2, är målen för doktorsexamen

Enligt examensordningen för doktorsexamen i Högskoleförordningen, Bilaga 2, är målen för doktorsexamen Allmän studieplan för doktorsexamen i vetenskapsteori Dnr: U 2013/767 Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 19 december 2013. Studieplanen kompletteras

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATISK STATISTIK MED INRIKTNING INDUSTRIELL STATISTIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATISK STATISTIK MED INRIKTNING INDUSTRIELL STATISTIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATISK STATISTIK MED INRIKTNING INDUSTRIELL STATISTIK TFN-ordförande 2007-06-21 1 Ämnesområde Matematisk statistik omfattar sannolikhetsteori och statistik,

Läs mer

Fastställd av fakultetsnämnden 17/

Fastställd av fakultetsnämnden 17/ Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom ämnet Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora vid fakulteten Lärarutbildningen, Malmö högskola Fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi 1 (8) 2003-06-05 SAMFAK 2003/73 Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi 1. Mål för utbildningen Målet för forskarutbildningen är att doktoranden tillägnar

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi Syllabus for the PhD program in Business Administration Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Ekonomie doktorsexamen/ekonomie

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Malmö högskola/fakulteten för teknik och samhälle Fakultetsstyrelsen 2016-12-02 dnr FO 4.1 2016/323 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Computer Science 1. Ämnesbeskrivning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kostvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kostvetenskap UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-09-24 Dnr 512-1906-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kostvetenskap Fastställande: Den allmänna studieplanen är

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap MITTUNIVERSITETET Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå 2012-08-30 Dnr 2005/704 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap Fastställd av Rådet för utbildning

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I FYSIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I FYSIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I FYSIK TFN-ordförande 2007-09-10 Antagning till utbildning på forskarnivå i Fysik har upphört. Ämnet är ersatt av Tillämpad fysik. 1 Ämnesområde Utbildning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap Sid 14/31 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap U 2015/138 Studieplanen är fastställd av styrelsen för Sahlgrenska akademin den 16 mars 2007 därefter reviderad av styrelsen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap Fastställt datum 2012-05-09 Fakultetsnämnd FNT Dnr FAK 2012/157 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Riksdagens beslut om en ny utbildnings- och examensstruktur för den svenska högskolan innebär bl a följande för forskarutbildningen:

Riksdagens beslut om en ny utbildnings- och examensstruktur för den svenska högskolan innebär bl a följande för forskarutbildningen: Sid 1 (8) Utbildning på forskarnivå vid Riksdagens beslut om en ny utbildnings- och examensstruktur för den svenska högskolan innebär bl a följande för forskarutbildningen: Ny benämning - utbildning på

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi Dnr: HS 2014/499 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi (Doctoral studies in Business Administration) Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom området biblioteks- och informationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom området biblioteks- och informationsvetenskap HÖGSKOLAN I BORÅS Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan 2014-05-27 Dnr 962-10-63 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom området biblioteks- och informationsvetenskap

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Beteendevetenskapliga mätningar

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Beteendevetenskapliga mätningar Page 1 (6) för utbildning på forskarnivå i Beteendevetenskapliga mätningar Syllabus for the PhD program in Educational Measurement Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/

Läs mer