Krav på tjänst. 1. Skolläkare till grundskolan, Kravspecifikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krav på tjänst. 1. Skolläkare till grundskolan, Kravspecifikation"

Transkript

1 Bilaga till upphandling: Skolläkare till grundskolan DiarieNr: 0370/11 Ansvarig upphandlare:helen Arneving Krav på tjänst 1. Skolläkare till grundskolan, Kravspecifikation 1.1. KRAV PÅ TJÄNSTENS INNEHÅLL OMFATTNING Upphandlingen är uppdelad i geografiska områden. Varje stadsdel är ett område. Varje stadsdel kommer att utgöra ett avtalsområde och avtal kommer att tecknas separat per stadsdel. Göteborg Stads stadsdelar är: Angered Askim-Frölunda-Högsbo Centrum Lundby Majorna-Linné Norra Hisingen Västra Göteborg Västra Hisingen Örgryte-Härlanda Östra Göteborg För mer information se bilaga, Elever i kommunal skola och bilaga, Skolor per stadsdel. Leverantören kan välja att lägga anbud på en eller flera stadsdelar, dock måste ett anbud gälla för en hel stadsdel. 1. Anbudsgivaren ska i sitt anbud bifoga en redogörelse/lista på vilka stadsdelar som den lämnar anbud på. Redogörelsen ska inkludera uppgifter om uppskattad kapacitet per område. UPPDRAG De medicinska insatserna i elevhälsan enligt skollagen (SFS 2010:800) utförs i Göteborgs Stad av skolsköterska och skolläkare och skall bedrivas enligt de dokument som är framtagna av Göteborgs Stad samt Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovård De framtagna dokumenten för Göteborgs Stad är "Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad" och "Metodhandbok för skolhälsovården" samt i förekommande fall lokalt kvalitetssystem för elevhälsa i enkild stadsdel.

2 Sida 2 av 7 Det främsta uppdraget för skolläkarna är ett hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. Det förutsätts därför att skolläkarna har goda medicinska kunskaper om barn och ungdomars lärande, hälsa och utveckling. För att kunna tillgodose behovet för grundskolorna behövs skolläkare med adekvat utbildning. Erfarenhet av skolhälsovård och elevhälsoarbete kan användas som ett utvärderingskriterie vid en förnyad konkurrensutsättning, dvs erfarenhet av skolhälsovård och elevhälsoarbete kan vara meriterande vid beställning. SAMVERKAN Skolläkaren ska samverka med hela skolan dvs med rektor, elevhälsans personal, skolans personal, elever och vårdnadshavare. Samverkan ska även ske med externa aktörer såsom hälsooch sjukvård, socialtjänst m fl. KONTINUITET Leverantören ska vara lyhörd för beställarens behov vid planering av uppdragets utförande. Leverantören ska vara medveten om skolans läsår. Planeringen av uppdrag ska ske i samråd med beställaren. Leverantören ska så långt det är möjligt erbjuda en och samma läkare till beställaren. Det är viktigt för beställaren med kontinuitet. Leverantörens förmåga att erbjuda kontinuitet kan användas som ett utvärderingskriterie vid en förnyad konkurrensutsättning. BESTÄLLNING Det kommande ramavtalet är främst till för att beställaren ska kunna teckna underavtal med längre fastställda tidsperioder för att få en kontinuitet, men inom ramen för avtalet rymmer även bokningar av enstaka uppdrag och s.k. akuttider. Beställningar/bokningar av uppdrag kan vara: 1. enstaka uppdrag, kompletteringsuppdrag 2. akuttider som kan komma med kort varsel 3. längre underavtal som gäller för en fastställd tidsperiod. Beställaren kommer att göra en förnyad konkurrensutsättning till samtliga antagna leverantörer inom den aktuella stadsdelen. I den förnyade konkurrensutsättningen kommer uppdraget att specificeras och krav kan ställas på exempelvis personlig lämplighet, kontinuitet, språkkunskaper, körkort etc. De anbudsgivare som har avtal inom den aktuella stadsdelen kan svara på uppdraget och lämna en specificerad offert anpassad till uppdragets förutsättningar.

3 Sida 3 av KRAV PÅ UTFÖRANDE INTRODUKTION Om skolläkaren aldrig har arbetat inom skolhälsovården i Göteborg ska han/hon delta i introduktion som ges av skolhälsovårdsöverläkaren. I skolläkarens arbetsuppgifter ingår enligt skollagen att delta i elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Exempel på hälsofrämjande arbete kan vara att delta i skolans arbetsmiljöarbete, vara bollplank och medicinsk rådgivare till rektor och lärare, ansvara för viss fortbildning av personal i hälsofrågor samt vid behov delta i föräldramöten där skolläkarens närvaro anses önskvärd. Till det förebyggande arbetet hör att vara medicinsk rådgivare till skolsköterskan, utföra hälsobesök på elever i förskoleklass, ordinera kompletterande vaccinationer, utföra medicinska bedömningar (i regel på rektors uppdrag), följa upp kontrollelever, utfärda remisser till hälsooch sjukvården mm. Skolläkaren ska också vid behov vara delaktig i utredningen av avvikelser beroende på typ av avvikelse och utifrån bedömning av medicinsk ledningsansvarig, MLA. Skolläkaren ska känna till och följa de rutiner och metoder som beskrivs i Skolhälsovårdens Metodhandbok samt känna till intentionerna i Socialstyrelsens riktlinjer för Skolhälsovården 2004 och relevanta delar i skollagen (SFS 2010:800). ARBETSTIDER Förläggning av arbetstider ska ske enligt beställarens önskemål. Överenskommen arbetstid och avtalad tidsperiod för tjänstgöring ska följas. All arbetstid utöver beställd tid ska godkännas av beställaren. MÖTESFREKVENS Leverantören ska kostnadsfritt på beställarens begäran delta i startmöte vid avtalsstart och vid årliga uppföljningsmöten. Skolläkaren erbjuds att delta kostnadsfritt i den fortbildning som Göteborgs Stad tillhandahåller elevhälsans personal genom Skolhälsan, Center för skolutveckling. Ersättning utgår ej. Om skolläkaren inte deltar i denna fortbildning ska leverantören redovisa hur leverantören säkerställer motsvarande kompetens. Skolläkaren förväntas delta i elevhälsoteam, skolläkarmöten och andra möten när beställaren kallar till sådana. Ersättning utgår då enligt avtalad timdebitering. RESTID

4 Resor till och från uppdraget, dvs första och sista resan, räknas inte som arbetstid och ingen resersättning utgår om inget annat överenskommes vid beställning/underavtal. Sida 4 av 7 Om skolläkaren har arbetspass på olika skolor inom en arbetsdag kan detta innebära restider. Restiden mellan skolor ingår i arbetstiden. Leverantören har även rätt att ta ut en resekostnad enligt Skatteverkets normer. Resekostnader ska alltid särredovisas vid fakturering. FRÅNVARO Leverantören ska ha tydliga rutiner kring hur denna hanterar kort respektive lång frånvaro av ordinarie skolläkare. 1. Leverantören ska till sitt anbud bifoga en redogörelse för hur denna hanterar kort respektive lång frånvaro av ordinarie skolläkare. AVBOKNING LEVERANTÖR Ett avbokat arbetstillfälle ska i första hand ombokas. Vid förutsägbar frånvaro såsom kompetensutveckling, föräldraledighet etc. ska leverantören meddela beställaren detta senast 1 månad innan uppdraget skulle utföras. I de fall leverantören avbokar ett arbetstillfälle med mindre än 1 månads varsel ska leverantören kunna utföra uppdraget med ordinarie skolläkare på annan tid enligt överenskommelse med beställaren. Kan inte leverantören utföra uppdraget med ordinarie skolläkare ska en ersättare sättas in. I de fall överenskommelse om ersättningstid inte kan träffas så anses tjänsten inte vara utförd och beställaren äger rätt att frånträda bokningen/underavtalet utan kostnad. I de fall leverantören, utan avbokning, inte utför ett avtalat uppdrag, varken med ordinarie skolläkare eller ersättare, har beställaren rätt att frånträda bokningen/underavtalet och kan kräva vite enligt punkten 37, Ramavtalsvillor. AVBOKNING BESTÄLLARE Ett avbokat arbetstillfälle ska i första hand ombokas. Beställaren har rätt till att kostnadsfritt avboka arbetstillfällen om beställaren meddelar detta senast 1 månad innan tjänsten skulle ha utförts. Om beställaren avbokar ett arbetstillfälle med mindre än 1 månads varsel ska uppdraget utföras på annan tid enligt överenskommelse med leverantören. I de fall en överenskommelse

5 om ersättningtid inte kan träffas och detta beror på omständigheter kring beställaren så har leverantören rätt till avtalad ersättning för det aktuella arbetstillfället. Sida 5 av KRAV PÅ KOMPETENS OCH PERSONAL UTBILDNING OCH ERFARENHET Skolläkare som utför uppdrag för beställaren ska inneha en i Sverige godkänd legitimation som läkare och vara specialist inom barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri eller allmänmedicin. I upphandlingen godtar den upphandlande myndigheten även ST-läkare under specialistutbildning under förutsättning att leverantören tillhandahåller adekvat handledning. Uppvisad erfarenhet av arbete inom elevhälsa är inget kvalificerande krav i upphandlingen, men det kan komma att användas som ett utvärderingskriterie vid en förnyad konkurrensutsättning, dvs det kan vara meriterande vid beställning. Beställaren har rätt att under hela avtalsperioden kalla in bevis om legitimation, intyg, meritförteckning, CV eller annan dokumentation för den personal som utför uppdrag för beställaren. Leverantören ska uppvisa utdrag från belastningsregistret på förmedlad personal. Om det visar sig att personalen inte uppfyller kraven i denna upphandling betraktas detta som avtalsbrott. PERSONLIG LÄMPLIGHET Skolläkaren ska ha god samarbetsförmåga och ha ett förtroendefullt förhållningssätt. Barnets/ungdomens bästa, i enlighet med gällande styrdokument för skolan, ska vara grundregel i alla möten med eleven. Skolläkaren ska arbeta utifrån att: - Elev och vårdnadshavare ska mötas med omtanke och respekt oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnicitet, religiös tillhörighet etc. - Elev och vårdnadshavare ska informeras och göras delaktiga i vården. - Skolsköterskans och skolläkarens arbetssätt ska vara salutogent och perspektivet hälsofrämjande samt förebyggande. Den personliga lämpligheten kan komma att användas som ett utvärderingskriterie vid en förnyad konkurrensutsättning, dvs skolläkaren kommer att utvärderas på lämplighet och hur väl denna passar profilen för det specifika uppdraget som avropas/beställs. ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN Förmedlad personal får inte samtidigt inneha anställning i Göteborgs Stad. Den personal som förmedlas ska inneha anställning hos anbudsgivaren i samband med aktuellt uppdrag.

6 Sida 6 av 7 SPRÅKKOMPETENSER All personal som utför uppdrag åt beställaren ska kunna läsa, skriva och tala svenska. Då leverantören under utförandet av uppdraget kommer att komma i kontakt med människor med olika etnisk bakgrund kan det vara en fördel om leverantören även har personal som är flerspråkig. Det är önskvärt att det i personalstyrkan finns kunskap om andra kulturer och språkkunskaper. Språkkompetens är inget kvalificerande krav i upphandlingen, men det kan komma att användas som ett utvärderingskriterie vid en förnyad konkurrensutsättning, dvs flerspråkighet kan vara meriterande vid beställning. KÖRKORT Det kan vara en fördel för skolläkaren som utför uppdrag åt beställaren att inneha körkort och tillgång till bil. Att inneha körkort och egen bil är inget kvalificerande krav i upphandlingen, men det kan komma att användas som ett utvärderingskriterie vid en förnyad konkurrensutsättning då det kan vara viktigt att skolläkaren kan ta sig mellan skolor och arbetspass KRAV PÅ DOKUMENTATION DIGITAL DOKUMENTATION All personal som utför uppdrag för beställaren ska ha erfarenhet av Officepaketet eller motsvarande och av digital journalföring. Göteborgs Stad använder det kommungemensamma IT-stödet för journalföring, Profdoc medical office, (PMO). Skolläkaren ansvarar för att journalföring sker i PMO enligt gällande lagstiftning. Alla skolläkare ska kunna arbeta med PMO. Skolläkaren erbjuds att delta kostnadsfritt i den fortbildning som Göteborg Stad tillhandahåller. Ersättning utgår enligt avtalad timdebitering KRAV PÅ VERKSAMHETEN KVALITETSSÄKRING OCH RESULTATUPPFÖLJNING Skolläkaren ska följa det patientsäkerhets- och kvalitetsarbete som finns i Göteborgs Stad. Se skolhälsovårdens metodhandbok.

7 Sida 7 av 7 Varje stadsdelsnämnd är vårdgivare för de medicinska insatserna i elevhälsan. Patientsäkerhetsoch kvalitetsarbete beskrivs i det ledningssystem som respektive nämnd har beslutat om. Leverantören ansvarar för att kvalitetsnivån uppfylls KRAV PÅ PRIS KOSTNAD FÖR TJÄNSTEN Ersättning utgår för den tid som är direkt skolläkarverksamhet om inte annan överenskommelse träffats med beställaren. Priset på tjänsen anges som ett timpris. Alla priser är nettopriser och omfattar samtliga kostnader för uppdragets fullgörande. Enklare telefonrådgivning och e-postkontakt mellan skolläkare och beställaren anses ingå i uppdraget ska ingå kostnadsfritt. Offererat pris skall inkludera samtliga med uppdraget förenade kostnader. Leverantören skall lämna offererat timpris under delmoment "Pris på tjänst" samt ange en uppskattat kapacitet på antal timmar på de områden som den önskar lämna anbud på. SLUT

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Antagna av styrgruppen 2014-11-20 Förslagen bygger på att en leverantör tilldelas hela kontraktet, alternativt att det tilldelas en leverantör

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag enligt LOV Med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård Gällande från och med 1 januari 2015 Västra Götalandsregionen Regionens Hus

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse MAS 2011 Flik 9.1. Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse 1. Bakgrund Mot bakgrund av att allvarliga avvikelser i läkemedelshanteringen är relativt vanligt och det faktum

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Till statsrådet Ylva Johansson

Till statsrådet Ylva Johansson Till statsrådet Ylva Johansson Den 30 juni 2014 beslutade Arbetsmarknadsdepartementet att tillsätta en utredning för att utreda förutsättningarna för matchningsanställningen (A 2014:D). Enligt direktivet

Läs mer

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012 Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd februari 2012 Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Inledning... 3 A. Tidig upptäckt resultat och organisation... 4 Skriftliga omdömen...

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2008-09-18 Sida 231 av 248 198 Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov En arbetsgrupp med representanter för skola,

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 Ett samlat karriärsystem för lärare ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 0 1 Ett samlat karriärsystem för lärare ett stöd för att alla elever ska nå skolans mål Detta är ett stödmaterial

Läs mer

nuvarande resmönster.

nuvarande resmönster. Anbudsförfrågan 1 (17) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Sara Kinnander Upphandlare Datum 2013-12-20 Diarienr (åberopas vid korresp) A204.411/ /2013 Sista

Läs mer