NORDISTEN. TEMA: Retorik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORDISTEN. TEMA: Retorik"

Transkript

1 TEMA: Retorik Enheten för nordiska språk November 2013

2 Innehåll Ledare: Niina Nissilä 3 Nordisten, november 2013 Tidsskrift for studerende og ansatte ved enheden for nordiske sprog ved Vasa universitet samt samarbejdspartnere og interesserede. Redaktion Kim Sandvad West Korrektur Pia Hirvonen Forside Saksun, Færøerne 2013 Kim Sandvad West Adresse Vasa universitet Filosofiska fakulteten Nordiska språk PB Vasa Henvendelser angående Nordisten TEMA: Retorik Heidi Borgmästars 4 Esben Bjerregaard Nielsen 6 Kim Sandvad West 9 Inbjudan till konferens 11 Studentporträtt: Ina Palm 12 Lärarporträtt: Maud Rantala 13 Biämnesstudier 15 Bakom kulisserna 16 FinTandem på Arbis 17 Nyutkomna böcker 18 Dikter 20 Nýtt úr Føroyum 23 Nýtt frá Íslandi 24 Nytt fra Norge 26 Næste udgave udkommer 1. marts 2014 under temaet fagsprog. Deadline: 15. februar Norden i tiden 27

3 LEDARE Enhetens anda Niina Nissilä Postdoc-forskare Vasa universitet När Kim frågade mig om jag kunde tänka mig att skriva ledaren till det här numret av Nordisten, visste jag inte först vad jag skulle ta itu med. Det skulle handla om någon stämning som jag har upplevt eller tankar som jag har gått och funderat på under hösten. Vad hade jag gått och funderat på? Artiklar som är på väg, möten som jag skulle delta i, alla nya ansikten som jag skulle träffa under året, hur tiden skulle räcka till allt. Just den veckan hade jag suttit på långa möten och varit med om att bearbeta universitetets personalpolitiska program i en arbetsgrupp. Även om temat inte låter så lockande, väckte det en idé. Ett centralt tema i många diskussioner har varit gemenskapsanda, det hur vi ska sträva efter att uppskatta varandras arbete och tillsammans ta ansvar så att vi universitetsanställda ska trivas på vår arbetsplats. Jag gick runt och reflekterade över vad det är som får mina närmaste kollegor att trivas på arbetsplatsen. En sak är klar: kafferummet spelar en stor roll för oss. Vid vår enhet har vi under åren utvecklat en stark kafferumskultur. Vi samlas i kafferummet många gånger om dagen. Kafferummet är vårt mötesrum, matsal och diskussionsforum. Där ger och får vi handledning och förhandlar om saker som gäller undervisning och forskning. Det är ett ställe där vi delar våra sorger och glädjen med kollegorna. Där kan man också till exempel få tips på goda matrecept, om det råkar sig att man redan har lagat samma mat tusen gånger och vill prova på något nytt. I kafferummet diskuterar vi på svenska (och på norska och danska) om språken, och bevarar och utvecklar på det sättet vår expertis. Personer som besöker enheten för att hålla föreläsningar, delta i möten eller samarbeta inom forskningen tas till kafferummet, eftersom det är ett naturligt och behändigt sätt att låta folk träffa varandra. Att umgås i kafferummet är en central del av enhetens verksamhetskultur, det är en central del av stämningen på vår arbetsplats. Själen till vår enhet håller bo i kafferummet. 3

4 TEMA: Retorik Ur retorikens historia Heidi Borgmästars Tredje årets studerande Vasa universitet Retorikens äldsta definition härstammar från Aristoteles, som levde på 300-talet f. Kr. De människor som försöker övertyga andra genom olika tillvägagångssätt utgår från olika regler och knep som utformades i Grekland och Rom mellan 500-talet f. Kr. och 200- talet e. Kr. Enligt traditionen härstammar retoriken från Sicilien, i alla fall om man med retorik avser att man medvetet utövar konsten att övertyga som baserar sig på teori. Juridik har också sitt ursprung i retoriken, p.g.a. att det var vid överläggningar som med tiden blev formella domstolsärenden som retoriken uppstod. Retorikens begynnelse är också kopplad till Siciliens historia. Grekerna hade en väldigt hög kulturell status som ledde till att det inte dröjde länge innan det uppstod en överklass som ursprungsbefolkningen blev slavar åt. I det stränga samhället var det envåldshärskarna som styrde. Sicilianarna började ge uttryck för sin frustration mot den obarmhärtige politik som tyrannerna drev. Efter att envåldshärskaren Hieron avlidit 466 f. Kr. uppstod en revolution som blev slutet för tyrannväldet. I och med att man skulle återställa markområdenas ursprungliga ägandeförhållanden förekom det oenigheter. De människor som hade förlorat sin mark åt envåldshärskarna kunde ställa sig framför en slags domstol och försäkra åhörarna om att de sannerligen ägde markområdet i fråga. Det är viktigt att poängtera att det är endast som vetenskapsgren och konsten att tala som man anser att retoriken har sina rötter i Sicilien. Man kan förklara retorikens växande värde i Aten med att det förekom stora förändringar i statsskicket under 400-talet f. Kr. Ämbeten som tidigare lottats ut eller ärvts gick i stället åt de mest lämpade. Att behärska konsten att tala var givetvis till en fördel. Retorikens första och främsta kritiker är Platon. Under hans tid kallades retoriklärarna för sofister. Sofisterna reste runt och lärde ut talekonsten. De betraktade världen ur ett annorlunda perspektiv vilket påverkade deras sätt att undervisa i konsten att tala. Sofisterna anser att det är omöjligt för människan att nå riktig kunskap och att sanningen är en produkt av språket. Enligt Platon borde man undvika ett utsmyckat tal och stora gester, vilket var kännetecknande för sofisternas retorik. En utav de främsta orsakerna till varför Platon var emot retorikens principer är att retoriken inte söker efter sanningen utan det sannolika. Platons sätt att tänka kan anses vara en reaktion mot den kunskap som sofisterna lärde ut. 4

5 TEMA: Retorik Sofisterna vill få de obildade människorna att tro på vad som helst, medan Platon anser att filosoferna vill finna den riktiga sanningen. Den grekiska filosofen Aristoteles inställning till retorik avviker kraftigt från Platons inställning, även om de båda kritiserar sofisterna. Trots deras olika synsätt på retorik är Aristoteles Platons lärjunge. Aristoteles har påverkat retoriken åtskilligt och flera begrepp som används inom retoriken härstammar från honom. Han har lagt grunden till sättet att dela in talet i tre olika genrer, d.v.s. i privata, politiska och juridiska tal. Indelningen i olika genrer berodde på att varje tal skulle framföras för en särskild publik. Vid juridiska och politiska tal skall åhörarna fatta viktiga beslut, medan publiken vid privata tal endast är passiva lyssnare. En god moral och ett gott syfte är enligt Aristoteles förutsättningarna för lyckad retorik. Dessutom bör talarens resonemang baseras på korrekt argumentation. Det väsentliga i Aristoteles retorik är det sannolika och att få publiken att acceptera ett visst uttalande. Det är däremot oväsentligt att ge bevis på att något är sant eller logiskt korrekt. En aning förenklat kan man säga att Aristoteles är en stor företrädare för den filosofiska retoriken, medan Platon är retorikens stora filosofiska kritiker. När de stora grekiska och romerska filosoferna utvecklat och satt grunden för det retoriska systemet har det egentligen inte förändrats sen dess. Man använder sålunda samma systematik och regler i nutidens retorik i politiken, i domstolar och i vardagen som man använde för två tusen år tillbaka. Litteratur: Cassirer, Peter (1997). Huvudlinjer i retorikens historia. Lund: Studentlitteratur. Grinde Lindqvist, Janne (2008). Klassisk retorik för vår tid. Lund: Studentlitteratur. 5

6 TEMA: Retorik Kunsten at tale forbi hinanden: Den danske abortdebat anno 2013 Esben Bjerregaard Nielsen Ekstern lektor i retorik Aarhus Universitet Den 1. oktober i år var det præcist 40 år siden, den danske lov om fri abort officielt trådte i kraft. Dette jubilæum er i Danmark blevet fejret med en genoplivning af abortdebatten. Den egentlige årsag har været en aktion sponsoreret af gruppen Retten til Liv, hvor hvide kors blev rejst på en mark ved Hedensted ud til motorvej E45 som et led af en større kampagne mod abort. På trods af kritik fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og et påbud fra det danske Vejdirektorat kan man konkludere, at aktionen har vist sig retorisk effektiv, idet den har sat gang i netop den debat, Retten til Liv gerne ville starte. Men er denne debat så den samme som for 40 år siden? Meget tyder på at de steder, hvor parterne henter deres argumenter, til dels har ændret sig. Lad os derfor se nærmere på de to lejres argumentation anno Hvornår bliver liv til liv? Et klassisk stridsmål siden abortdebattens begyndelse har været spørgsmålet om, på hvilket stadie af graviditeten man kan tale om et nyt individuelt menneskeliv. I Danmark er grænsen for provokeret abort sat ved 12 uger ud fra en lægevidenskabelig vurdering i forhold til udviklingen af vitale organer hos fostret. Det har dog længe været et kerneargument hos abortmodstandere, at liv opstår i undfangelsesøjeblikket. Traditionelt set har dette været bundet op på et etisk og filosofisk funderet argumentation med klar reference til en religiøs autoritet. For eksempel er dette standpunkt blevet slået ganske klart fast af de sidste tre katolske paver. I kronikken Abort er som en kræftsvulst i avisen Politiken ( ) udvider den danske katolske teolog og samfundsdebattør Iben Tranholm abortmodstandernes argumentation via autoritet ved også at indlemme videnskaben. Hun skriver: I dag er det et videnskabeligt faktum, at fostret ikke er en del af moderens krop. Det er også videnskabeligt påvist, at et menneske kan defineres som et menneske allerede i og fra befrugtningsøjeblikket. Sidstnævnte påstand skal forstås på baggrund af, at moderen og barnet har forskellig DNA. Det vigtige er her, at Tranholm vender sine modstanderes argumentative autoritet til egen fordel. Når videnskabelige undersøgelser viser [ ] en ny virkelighed, får hun mulighed for at skabe et endnu stærkere belæg for sin påstand, fordi hun her sammensmelter den traditionelle religiøse autoritet med en videnskabelig autoritet. Der lurer dog visse farer ved denne strategi. Tranholm, der ikke selv er forsker, nævner ingen kilder for ovenstående påstande. Det efterlader hende åben for angreb på netop den autoritet, hun forsøger at etablere og referere til. Hun er således både i kommentarsporet til sig eget indlæg og i efterfølgende kroniker ble- 6

7 TEMA: Retorik vet kritiseret for ikke at have forstået videnskaben eller for helt at mistolke den. Samtidig anklages hun for at blande etik og fysiologi sammen, hvilket også er uheldigt, da det undergraver hendes appel til objektivitet. Resultatet bliver, at det, som skulle have fungeret som yderligere belæg, ender som nye påstande, som må forsvares. Dette betyder dog ikke, at skiftet til brugen af en videnskabelig autoritet er uinteressant fra et retorisk perspektiv. De sidste årtiers sekularisering af samfundsdebatten i Danmark har betydet, at videnskaben på mange måder har påtaget sig den autoritære rolle, som før kun var religionen forundt. Tanholms brug af denne autoritet viser således, hvordan videnskaben og religionen spejler sig i hinanden som argumentative autoriteter. Abort som samfundsfortælling Modsat abortmodstanderne er der ikke de store nybrud i aborttilhængernes primære argumentation. I et modsvar ( i Politiken) til Tranholms kronik vinkler Ulla Tornemand Larsen fra Dansk Kvindesamfund debatten som et samfundsspørgsmål og ikke et spørgsmål om livets opståen. Hun gør her brug af nøjagtig den samme overordnede fortælling, som aborttilhængere brugte tilbage i midten af det tyvende århundrede. Den amerikanske retoriker Celeste Michelle Condit afdækker i bogen Decoding Abortion Rhetoric (1994), hvordan aborttilhængere traditionelt har gjort brug af historier og vidneudsagn om illegale aborters konsekvenser for kvinder. Larsen gør ligeledes brug af en sådan reference til en fortælling om, hvordan kvinder før den frie abort risikerede liv og helbred ved illegale indgreb. Hun sammenligner denne med overordnede tal fra verdens U-lande. Der er således ikke sket mærkbare ændringer i basisargumentationen. Grunden hertil er netop måden, hvorpå debatten vinkles som et samfundsanliggende i stedet for en religiøs eller filosofisk debat. Appellen til autoritet i Larsen og andre aborttilhængeres argumentation er således baseret på demografiske statistikker samt tidligere vidne-udsagn, der tilsammen skaber en underliggende samfundsfortælling om abort. Ord som strikkepind og metalbøjle får her implicit udvidet betydning, så man blot behøver at nævne disse for at bringe fortællingen i spil retorisk. Det er vigtigt her at forstå, at når der tilsyneladende ikke er sket en større udvikling i denne form for argumentation, skal det netop ses i forbindelse med vinklingen. Man kan lidt groft sige, at når det kommer til definitionen på liv, står det religiøse argument stærkt, hvorimod aborttilhængere står stærkere i forhold til spørgsmål om samfundsudvikling og ligestilling. Kernen i denne debat er således bundet op på, at de to parter har størst interesse i ikke at have det samme argumentative udgangspunkt og præmis som modparten. Vi er alle for noget, bare ikke det samme På baggrund af disse styrker og den resulterende uenighed i debattens grundpræmisser kan man drage en parallel til den amerikanske abortdebat, som er endnu mere polariseret og ekstrem. Her afspejler de to parters uforenelige positioner i, at man enten er Pro Life eller Pro Choice. Ingen er imod noget, men det betyder også, at egentlig debat har været besværliggjort, da man bevidst har talt forbi hinanden for at styrke sin egen position. I konteksten af den danske debat har dagbladet Informations kulturredaktør Anna von Sperling for nyligt lagt op til et brud med det herskende retoriske dødvande. I en kronik fra den 4. oktober argumenterer hun for, at aborttilhængere skal møde abortmodstanderne i forhold til modpartens grundpræmis, men at debatten ikke skal udspilles rent på deres 7

8 TEMA: Retorik banehalvdel. Hun skriver: Hvis vi ikke tør forsvare retten til at afslutte liv med henvisning til kvindens tarv, til det uønskede barn, til den uvillige fader, til samfundet, risikerer vi at tabe. Fra en retorikers synspunkt er von Sperlings opsang til sine meningsfæller kærkommen, idet den netop gør op med den overordnede debats fastlåste positioner. Samtidig viser hun et alternativ argument for aborttilhængere: netop at den videnskabelige udvikling nødvendiggør en ad-hoc tilgang til spørgsmål om liv. Over for dette står abortmodstandernes forholdsvis nye retoriske strategi i forhold til at trække på videnskaben som autoritet. Anna von Sperling skriver i forhold til dette, at når det kommer til spørgsmålet om liv, har abortmodstanderne langt de bedste argumenter. Som før nævnt er der dog også en række faldgruber forbundet med denne strategi. Et godt eksempel på farerne ved biologistisk argumentation, når den er uden klar videnskabelig basis, er den amerikanske politiker Todd Akin. Han kommenterede under valgkampen i 2012, at kvinder havde biologiske forsvarsmekanismer, der bevirkede, at de ikke kunne blive gravide, hvis de blev udsat for en rigtig voldtægt. Problemet er her, at en sådan argumentation negerer den gravide kvinde som individ ved at reducere hende til en række (her fiktive) biologiske processer. Samtidig bevirker videnskabens egne konsensuskriterier for argumentation, at det er utroligt nemt at prikke huller i sådanne argumenter. Todd Akin endte selv som en national og international vittighed og blev ikke genvalgt. 8

9 TEMA: Retorik Den humoristiske trikolon Kim Sandvad West Universitetslærer i nordiske sprog Vasa universitet Når man sætter sig ned og skal forberede en tale eller en anden retorisk handling, er det en god ide at huske på de fem punkter, som tilsammen skaber den retoriske proces: inventio, dispositio, elocutio, memoria og actio. Inventio er brainstorming, hvor man finder materialet til sin tale. Dispositio er opbygningen af talen, hvor man placerer materialet i forhold til hinanden. Elocutio er udsmykningen af talen, hvor man indfører figurer og sproglige finesser. Memoria er memoreringsfasen, hvor man lærer sin tale helt eller delvist udenad. Og actio er selve talens fremførelse. Formålet med denne artikel er at fokusere på én bestemt figur, som er både smuk og effektiv, nemlig trikolonen. En trikolon er en figur, som består af tre dele sat efter hinanden. Det kan for eksempel være tre enkeltstående ord, som har et emne tilfælles; det kan være den samme korte sætning, som både er en gentagelse og en trikolon; eller det kan være tre forskellige sætninger, som alle har med samme tema at gøre. Tallet tre er et både vigtigt og stærkt tal, som kendes blandt andet fra eventyr som Guldlok og de tre bjørne, hvor talløse trikoloner bliver stillet op efter hinanden. Det kendes også fra kristendommen, hvor man taler om den hellige treenighed; Vorherre, Jesus og den hellige ånd. Endelig findes tallet også i berømte citater, for eksempel Julius Cæcars Veni, vidi, vici ( Jeg kom, jeg så jeg sejrede ). Det er ikke tilfældigt, at tallet tre er et så stærkt tal for os mennesker, som det er. Tre er et mere stabilt tal end sine naboer. Forestil dig en stol med to ben. Det er en ret upraktisk stol. Og tænk på, hvor ofte store med fire ben vipper, fordi et af benene er for kort i forhold til de andre. Men en stol med tre ben kan ikke vippe. Den står altid fast. Vi er altså helt fra barnsben blevet opdraget til at forstå tallet tre som et stabilt tal. Derfor reagerer vi også på tallet, når vi møder det. Dette har den britiske kommunikationsforsker Max Atkinson beskrevet i sin bog Our Masters Voices fra 1984, hvor han har dedikeret et kapitel til det, han kalder Claptrap. Her argumenterer han for, at dygtige talere med sans for timing kan bygge sin tale op på en sådan måde, at han selv kan bestemme, hvornår publikum skal klappe. Dette sker blandt andet ved hjælp af trikoloner. Som nævnt er vi allerede tilbøjelige til at reagere på trikoloner, fordi vi ved, at tallet tre ofte afslutter et bestemt tema. Samtidig kan trikolonen præsenteres med en betoning, som slutter lavere på trikolonens tredje trin end på det første og det andet. På denne måde ved publikum også, at emnet er afsluttet, og at der kommer en naturlig pause i talen. Den danske skuespiller Lisbet Dahl optrådte 9

10 TEMA: Retorik med en sketch i Cirkusrevyen i 1995, hvor trikolonens væsen blev illustreret på en ganske effektiv måde. Sketchen hed Det der ikke noget at gøre ved og vækkede megen latter fra publikum. Dahl kom frem på scenen forklædt som en ældre, harmløs kvinde med strikket hue og lang beigefarvet frakke og sang om, hvordan hun var blevet kaldt ind til direktøren på sin arbejdsplads og havde modtaget en fyreseddel. Her har vi første led i trikolonen. Publikum er på dette tidspunkt uvidende om sketchens punchline, men får den præsenteret med følgende ord: Jeg var blevet for gammel, for langsom og for fed / Så blev jeg en lille smule vred. Herefter begynder omkvædet, hvor Dahl, med en påtagende positiv og let melodi synger, at hun har slået sin direktør ihjel, og publikum griner overrasket. Sangen fortsætter, og Dahl fortæller om sin tur hjem fra arbejde, hvor hun møder en ubehøvlet buschauffør. Næste led bliver præsenteret med følgende ord som et svar på Dahls spørgsmål om billetprisen: Tusind, svarede han, hvis man er dum og unormal! / Så blev jeg en lille smule gal. Her indser publikum mønstret i fortællingen. Dahl møder forskellige mennesker på en ellers helt almindelig dag, men hendes omskiftelige humør resulterer i, at disse mennesker på mere eller mindre morbide måder ender med at lade livet. Trikolonens første led virker overraskende på publikum, fordi det står alene. Andet led afslører et mønster, som giver publikum en anelse om, hvad der er på vej, og her skabes en form for fællesskab både mellem afsender og publikum, men også et internt fællesskab mellem medlemmerne. med Hjemme, der er der også store problemer. Her indser publikum, at den tredje mand, der møder den ældre kvindes vrede, sandsynligvis bliver hendes ægtemand. Man kan argumentere for, at han selv har været skyld i sin straf, når man hører, hvordan han vækker hendes vrede: Jeg skulle bare holde kæft og passe mit komfur / Så blev jeg en lille smule sur. Trikolonens tredje led er forløsningen og klimakset af hele fortællingen, men set i humoristisk øjemed må det tredje led være overraskende for publikum for at få den bedste effekt. Derfor må Dahl tage livet af ægtemanden på en mere bizar måde end de to foregående mænd, og det må siges, at hun lykkes; hvor direktøren får brækket nakken, og buschaufføren får en neglefil i øjet, bliver ægtemanden hakket i kødkværnen og lavet til frikadeller. Frem for de to civiliserede drab i begyndelsen af sangen, tyr Dahl altså til kannibalisme i trikolonens tredje og vigtigste led, som både skal overraske og more publikum. Trikolonen er nu fuldført, og publikum har moret sig over Dahls påfund og markabre historie, men der er tilføjet endnu et led, som ikke hører til trikolonen, men som dog har en retorisk virkning, idet Dahl inddrager publikum i fortællingen. Hun truer med, at hun vil slå hele publikum ihjel med den dynamit, hun har i tasken, hvis de ikke behandler ældre mennesker med respekt. Hvor de tre tidligere dele handler om fortiden og er et lukket forløb i sig selv, bliver det fjerde led en fortælling om fremtiden, som dog er til stede i øjeblikket via dynamitten. Så ikke blot er sangen en underholdende historie bygget op omkring en trikolon, men også en moralsk kommentar til publikum. Og publikum er med de reagerer præcis, som Dahl har forventet. Publikum er altså forberedt på trikolonens tredje led, og man hører også spredte latterudbrud, da Dahl indleder sit tredje vers 10

11 Inbjudan till konferensen MORDEN I NORDEN En konferens om krimigenren i Norden Kl Vasa universitet, Tjärhovet Auditorium Levón A202 På konferensen behandlas till exempel sådana ämnen som rituella mord, Stieg Larsson, krimigenren i ett historiskt perspektiv och barnkrimi Konferensen arrangeras och genomförs av studerande på kursen Nordiska möten vid enheten för nordiska språk vid Vasa universitet Studentansvarig: Kursansvarig: Konferensspråket är svenska

12 STUDENTPORTRÄTT Ina Palm Första årets studerande Vasa universitet Mitt namn är Ina Palm och jag studerar första året vid Vasa universitet. Jag går på kandidatprogrammet för de inhemska språken och planerar att som huvudämne välja modersmålet svenska. I skrivande stund har jag studerat i ungefär en månad och trivs väldigt bra. Språk är något som jag alltid har varit intresserad av och jag är fullständigt tvåspråkig. Redan i dagisåldern fungerade jag nästan som en tolk vid mitt dagis mellan de finska och svenska barnen och fick alla att leka tillsammans. Jag älskar att skriva och läsa och modersmål och språk har alltid varit mina favoritämnen, så det var en självklarhet att söka till en utbildning som hade med språk att göra. Jag fick min studentmössa från Vasa övningsskolas gymnasium 2012, och efter det sökte jag in till journalistik vid Helsingfors universitet och litteraturkunskap vid Åbo Akademi. Jag fick studieplatsen vid Åbo Akademi men jag tvivlade lite på om det var vad jag ville göra, så jag sköt fram min plats ett år. Egentligen visste jag redan då jag sökte till skolor att jag ville ta ett mellanår, men jag sökte ändå för säkerhets skull. Till slut blev det ett mellanår och jag flyttade hemifrån till en mysig etta i Vasa centrum och började även jobba vid en lokal skoaffär där jag jobbar än idag. Det som var skönt med att ta ett mellanår var att få egen frihet, arbetserfarenhet, fortfarande bo i min hemstad med familj och vänner nära och ordentligt fundera ut vad jag vill göra. Efter mitt mellanår kände jag mig redo och motiverad att studera. Jag sökte in till lite olika program och skolor, men hoppades på att få ett brev från Vasa universitet. Och så blev det, och på den vägen är jag. Jag ser fram emot mina studier och bland kurserna har jag redan hittat många jag vill gå, bland annat kurser i tolkning och översättning, grundkurser i danska och norska och många fler. Kanske jag även vågar mig på en kurs i isländska? Saker som står mig nära hjärtat är mode och skönhet, att läsa och skriva, att få tillbringa mycket tid vid stallet där jag har min häst, träffa mina vänner och familj så mycket jag kan, pyssla med inredning, sjunga och spela piano. Min musiksmak är väldigt bred och jag lyssnar på allt från Bon Iver till housemusik, jag hoppas på att någon gång få kalla mig själv författare, jag samlar på skor och så drömmer jag om att besöka massor av länder och se och lära mig så mycket som möjligt. 12

13 LÄRARPORTRÄTT Maud Rantala Planerare, språkbadslärarutbildningen Vasa universitet Jag heter Maud Rantala och jobbar vid Enheten för nordiska språk. Under hösten 2013 jobbar jag som planerare för språkbadslärarutbildningen som vi räknar med att kunna inleda i Vasa hösten Redan under min gymnasietid, och också tidigare, hade jag ett passionerat intresse för litteratur. Och, hör och häpna, också för språkriktighet och språkvård. Frön till mitt intresse hade säkert såtts redan i min barndom, min mamma läste tidigt sagor för mig och mina syskon. Men det som jag kommer ihåg bäst är sagostunderna med pappa, han läste böckerna om Pelle Svanslös högt, och han läste fel ibland och då fick jag med mitt språköra rätta honom. Min modersmålslärare i gymnasiet var en inspirerande, kunnig och originell kvinna med ett brinnande intresse för Island och de isländska sagorna. Hon inspirerade mig, men då ännu trodde jag att det skulle räcka för mig att ha språket och litteraturen som fritidsintresse. Det finns ju så många intressanta studievägar som man kan välja mellan och mitt val föll på en utbildning inom hälso- och sjukvården. Efter många varierande och givande år inom vårdbranschen, både i Finland och i Sverige, ville jag ta chansen att göra något av mitt intresse för svenska språket. Mina barn krävde mindre och mindre av min tid och jag ville ta itu med lite intellektuella utmaningar på nytt. Vasa sommaruniversitet är en förträfflig plats, vilket utbud av kurser! Jag inledde med att läsa några kurser inom pedagogik, arbetsplatspsykologi och barn- och ungdomslitteratur. Sedan ansökte jag om studieplats vid Vasa universitet och fick en plats! Studierna varvade jag med jobb inom vården men när jag i slutskedet av studierna erbjöds jobb vid enheten var valet lätt. Under min tid vid enheten har jag jobbat med olika uppgifter, till exempel som assistent, doktorand, universitetslärare och planerare. Jag kommer från en svenskspråkig familj i Karleby och lärde mig finska i teorin under skoltiden, finska i praktiken lärde jag mig sedan i mitt yrke och av min man. När sedan familjen utökades med två barn beslöt vi oss för att tala två språk i familjen. Min man talar finska med barnen och jag talar svenska med dem. Den principen följer vi ännu i dag och nu känns det otänkbart att vi skulle göra på något annat sätt. Jag tror att barn som redan lärt sig två språk har lättare att lära sig fler språk, eftersom de vet att det är möjligt och litar på sin förmåga att lära sig språk. Min avhandling pro gradu skrev jag om flerspråkighet i ungdomslitteratur, jag gjorde en deskriptiv analys av svensk-finsk språkkontext i två ungdomsromaner och blev intresserad av att forska mera i flerspråkighet och språkväxling i litteratur. Jag har planer på att i fortsättningen bl.a. undersöka hur läsare upplever inslag på finska i en svensk text och hur läsarnas textförståelse påverkas av inslag på flera språk. 13

14 LÄRARPORTRÄTT På min fritid läser jag gärna skönlitteratur, min senast lästa bok är kriminalromanen Handen av Henning Mankell. Mankell är mest känd för sina detektivromaner med kriminalkommissarie Kurt Wallander i huvudrollen. I böckerna gillar jag både Mankells berättarstil och huvudpersonens intressanta personlighet. Vilken som blir min nästa bok? Det är en svår fråga, på golvet bredvid min säng står nämligen en skranglig hög med böcker som väntar på att bli lästa. Allt från Zlatan via Kaj Korkea-aho till Tomas Tranströmer. Några gånger i veckan tar jag på mig mina löparskor och ger mig ut på en runda, gärna med någon av mina vänner för att kunna kombinera motion och socialt umgänge. Det ger en bra balans till det sittande vid datorn som mitt jobb ofta innebär. 14

15 STUDENTINLÄGG Biämnesstudier i masskommunikation Susanna Elenius Tredje årets studerande Vasa universitet Jag inledde mina studier i modersmålet svenska vid Vasa universitet hösten Jag studerar också engelska men ville utöver detta gärna inkludera ytterligare ett biämne i min kandidatexamen och dessutom vidga mina vyer genom att pröva på att studera vid ett annat universitet. Därför valde jag att börja studera masskommunikation vid Åbo Akademis statsvetenskapliga institution. Grundstudierna i masskommunikation omfattar 25 studiepoäng och den första kursen, "Teoretiska perspektiv på masskommunikation och massmedier" (eller kort och gott "Medieteori") har nyligen inletts. Senare i höst inleds "Journalistikens grunder och utgångspunkter" och under vårterminen hålls kursen "Introduktion till nya medier". Fokus ligger på den grundläggande teorin men även aktuella frågor diskuteras och hittills verkar studierna väldigt intressanta och givande. När man studerar vid ett finländskt universitet har man rätt att inkludera studier som erbjuds av övriga universitet i sin examen. Man ansöker om avgiftsfri studierätt för en studiehelhet eller för enstaka kurser vid ett annat universitet med hjälp av det så kallade JOO-avtalet, som finns tillgängligt online. Om man är intresserad av att gå kurser vid ett annat universitet rekommenderar jag att man kontaktar studierådgivare eller studieansvariga för att få mera information. Dessutom har de flesta högskolor relativt utförlig information om studieutbudet på sina webbsidor. Med tanke på konkurrensen på arbetsmarknaden idag är det viktigt att tillägna sig så mångsidiga kunskaper som möjligt. Den flexibla studierätten gör det möjligt att skräddarsy sin egen utbildning och bredda sin kunskap inom olika ämnesområden. Med min ämneskombination skaffar jag mig en unik utbildning som förhoppningsvis öppnar dörrar till intressanta arbeten i framtiden. 15

16 BAKOM KULISSERNA Praktikant vid Enheten för nordiska språk Ida Lagerström Studerande med modersmålet svenska som biämne Vasa universitet Utan att nämna några namn var det en ur personalen här vid Enheten för nordiska språk som tyckte jag kunde skriva bare nogle få sider til Nordisten och som praktikant vågar man ju inte säga emot. Jag hör till den skaran som inte vet vad jag vill bli när jag blir stor, under mina fem år här i Vasa har jag alltid tänkt jo, men det klarnar nog. På grund av dålig självdisciplin och kanske lite annat också så är jag nu inne på mitt sjätte studieår och jag undrar - när blir man stor och när klarnar saker eller är det så att vissa bara får acceptera att ens val inte kommer till en som en blixt från klar himmel? För att återgå till ämnet som faktiskt var mitt sommarjobb tar vi det från början. Jag sökte alltså jobbet som praktikant här vid enheten eftersom jag tänkte att min framtid kanske klarnar under tiden. Jag hann bli rejält nervös, juni månad närmade sig utan att jag hört någonting från enheten, jag hade inte heller något annat jobb på gång eftersom jag faktiskt ville ha jobbet vid universitetet. Så blev jag äntligen kallad till möte och resten kan ni ju räkna ut själva. Nu har jag snart varit här i tre månader och om två dagar är min tid som praktikant för evigt slut. Under min praktikperiod har jag haft möjligheten att sitta i lärarnas kafferum och tjuvlyssnat på deras dilemman kring allt från husköp till restaurangbesök medan jag smaskat på något sött. För oj vad mycket godsaker som det bjudits på. Det är också i det kafferummet jag kommit in i gemenskapen och lärt känna de som tidigare bara varit mina lärare och föreläsare men som nu även blivit till kollegor. Jag har också gjort viktigare saker som att reda upp i bokhyllan och röja i förrådet. Men mest har jag suttit vid datorn och jag kan nästan säga att jag kan Google utan och innan för det är där jag hängt mest. Utöver Google har jag bland annat gjort webbenkäter och fått svart på vitt att studerande inte gör något de inte måste, alltså svara frivillig på en webbenkät. Det har varit en nyttig och lärorik period i mitt studieliv, jag rekommenderar andra att också pröva på eftersom man kommer underfund med saker man kan ha nytta av i studierna. Om inte annat så är det ju kul att vara lite behind the scenes och bekräfta att lärarna visst gör annat än dricker kaffe när de inte undervisar. Det är annars kaffedrickandet som gör att det tar så länge för dem att svara på mail, tror jag. Slutligen hoppas jag att ni läsare förstår att denna text är skriven med glimten i ögat och att ingen tar illa vid sig. Jag ville så gärna skriva en lite mindre seriös text för att få avbrott i mitt pro gradu-skrivande. 16

17 FinTandem på Arbis Vill du utveckla dina språkkunskaper och träffa nya människor? Då är FinTandem något för dig! "Det gav mig en ny underbar vän och en insyn i en ny kultur." "On mukava oppia ja samalla auttaa toista." "I think I learned how to force myself to talk Finnish even when English is so much easier." Fintandem är en språkkursmodell som baserar sig på tandeminlärning, som innebär ett pararbete mellan två människor med olika modersmål, och där båda vill lära sig varandras språk. Lärandet sker via diskussioner. Det behövs inga särskilda kunskaper för att kunna delta i FinTandem, men man måste behärska åtminstone grunderna i tandemspråket. Tiden för inlärningen fördelas jämlikt. Tandemparterna samtalar exempelvis på ett språk en timme och på det andra en timme. Genom att gå en FinTandemkurs kan en studerande avlägga t.ex. den språkpraktik som hör till ämnet svenska vid Vasa Universitet. För att få det intyg som krävs för godkännande av kursen, bör man träffa sin partner ett visst antal gånger, föra dagbok över träffarna och delta i de fem olika närstudieträffar som ordnas, 26.9., och 16.1 på Vasa Arbis och och på Korsholms Vuxeninstitut. Anmälningar sker via Kursavgift 20. För mer information kontakta koordinatorerna Marika Boström tfn (06) eller e- post marika.bostrom[at]vaasa.fi eller Leena Havu-Erhie tfn (06) eller på e-post leena.havu-erhie[at]mustasaari.fi. Allmän information ordnas på Vasa Arbis den kl :30. Välkommen! 17

18 TEXTER FRÅN ENHETEN Nyutkomna böcker med anknytning till Enheten för nordiska språk Gårdemar, Gunnar (2013). Svenska enligt statens vilja. Textanalytiska perspektiv på läroplaner och kursplaner i svenska som modersmål för gymnasiet i Sverige och i Finland från 1960-tal till 2000-tal. Akademisk avhandling. Acta Wasaensia 284. Språkvetenskap 46. Vaasan yliopisto University of Vaasa. Vasa. 200 s. Avhandlingen granskar mål och anvisningar i läroplaner för gymnasiet i Sverige och i Finland samt kursplaner i svenska som modersmål för att få en uppfattning om sändarens, statens, vilja med utbildningen och för att urskilja inter- och intratextuella relationer mellan och inom dessa planer. Analysen visar bl.a. att läro- och kursplanerna har stora likheter i ideationell struktur. Planerna vill utveckla elevens kunskaper och färdigheter mot målet att eleven ska bli en god medborgare, och de anvisar i detta avseende likartade värden och värderingar. Planerna har förändrats interpersonellt genom att modaliteten i senare planer förpliktar mer än i tidigare. Textstrukturellt anför senare planer oftast sina mål i punktform. Det centrala ordförrådet är dock likartat i alla planer. Läro- och kursplanerna ger liknande mål och anvisningar oavsett kulturkontext och tid för utgivning, men sändarens vilja framgår tydligare i senare planer. I dem ges dessutom fler explicita mål. (Marianne Nordman) Jónsson, Sigur ur, Christer Laurén, Johan Myking & Heribert Picht (2013). Parallellspråk og domene, Parallelsprog og domæne. Parallellspråk och domäner. Samhli a mál og umdæmi. Rinnakkaiskieli ja domeeni. Nordisk språkplanlegging på 2000-tallet, med særlig vekt på forsknings- og utdanningssektoren. Novus Forlag. Oslo. 196 s. Terminologi, fackspråk och fackkommunikation är ett forskningsområde med långa traditioner i och utanför Europa. Fackfältet upplever en allt större social relevans inom den globaliserade samhällsutvecklingen och är ett centralt element i utformningen av nationella språkpolitiska strategier. Syftet med boken är att diskutera två centrala språkpolitiska begrepp: parallellspråk och domändynamik i nordisk fackkommunikation. Boken kartlägger bruket av begrepp eller frånvaron av dessa i den offentliga diskussionen. I boken läggs också fram förslag till åtgärder mot den allt större användningen av engelska som lingua franca, speciellt inom universitetssektorn. Boken utmynnar i Den nordiska modellen för språkplanering. (Marianne Nordman) 18

19 TEXTER FRÅN ENHETEN Nyutkomna böcker med anknytning till Enheten för nordiska språk Nordman, Marianne (2013). Allting är en spegling. Jarl Hemmers poesi och prosa i ett språkligt återsken. Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet nr 71. Vasa. 384 s. Den 18 september 2013 hade det gått 120 år sedan författaren Jarl Hemmer föddes. I denna bok där Hemmers poesi och prosa betraktas i ett språkligt återsken förenas en del av de uppsatser och artiklar som bokförfattaren genom åren publicerat om Hemmers språk och stil och som kommit ut i forskningsrapporter på olika håll i Norden. Här samlas de till en helhet och blir på så sätt mer koncentrerat tillgängliga än vad som hittills varit fallet. Boken är uppdelad i en avdelning om Hemmers poesi och i en om hans prosa. Temana omspänner bl.a. bildspråk, ordklassanvändning, tilltal, rytm och meter, kiasmer, berättarteknik, översättning och upplevelseanalys. Boken har en nyskriven ram där inledningen handlar om Jarl Hemmer som människa, poet och prosaist. I det avslutande kapitlet betraktas Hemmer ur synvinkeln författaren och tiden. Vad har hänt med hans eftermäle efter hans död? Minns man honom i dag? Och hur? (Marianne Nordman) Lönnroth, Harry, Nina Pilke & Paula Rossi (red.). Tidskriften Nordiska Språk. Artiklar, smärre bidrag och recensioner Publikation från Vasa universitet. Forskningsrapport 301. Språkvetenskap 48. Vaasan yliopisto University of Vaasa. Vasa. 257 s. I den nya samlingsvolymen Tidskriften Nordiska Språk. Artiklar, smärre bidrag och recensioner ingår de texter som under årens lopp publicerats i den elektroniska tidskriften Nordiska Språk. Den elektroniska portalen med tidskriften stängdes i våras och därför ville man nu ge ut texterna både i bokform och elektroniskt. Tidskriften var i början av 2000-talet ett resultat av samarbetet inom ramen för Nordistnät som var ett nationellt universitetsnätverk för samarbete och utvecklingsarbete inom ämnet nordistik i Finland. Alla texter i volymen 12 artiklar, 3 smärre bidrag och 4 recensioner är referentgranskade och för redigeringen svarar Harry Lönnroth och Nina Pilke vid Vasa universitet samt Paula Rossi vid Uleåborgs universitet. (Harry Lönnroth) 19

20 DIKT Onödigt. Möjligheter. Lättnad Martina Holmbäck Första årets studerande Vasa universitet Arg. Jag var arg efter första dagen. För mycket information, tråkig information. ONÖDIGT. Glad. Jag var glad efter andra dagen. Nya bekantskaper, inget onödigt. MÖJLIGHETER. Rätt. Nu vet jag att jag valt rätt. LÄTTNAD. 20

Nordisten Enheten för nordiska språk December 2011

Nordisten Enheten för nordiska språk December 2011 Nordisten Enheten för nordiska språk December 2011 LEDARE Av Kim Sandvad West Redaktör Selv om november måned allerede har lagt sit mørkeslør over landet, og frosten så småt er begyndt at bide i næsen,

Läs mer

Kulturarvspedagogik i Norden

Kulturarvspedagogik i Norden NCK:s vårkonferens 2008 Kulturarvspedagogik i Norden Konferensrapport 20-21 Februari 2008 i Östersund, Sverige 1 Konferencerapport NCK:s vårkonference 2008 Kulturarvspædagogik i Norden 20. 21. februar

Läs mer

Nya Upplagan. Noam Chomsky. Tim Friese-Greene Björn Wallde Torsson. Tracy Thorn. Eels

Nya Upplagan. Noam Chomsky. Tim Friese-Greene Björn Wallde Torsson. Tracy Thorn. Eels 073 I detta nummer December 2012 Nya Upplagan Våra festligaste riksdagsledamöter Kultdrink Avund Möt mitt f. d. hemland Att återblicka in i framtiden Chefredaktör: Lars Yngve Ekonomichef: Maria Yngve Redaktion:

Läs mer

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/3. Samdok

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/3. Samdok NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET Samdok-forum 2011/3 Samdok 1 Innehåll Samdoksekretariatet upphör men verksamheten kan fortsätta. Christina Mattsson 3 Om inte Samdok fanns... Magnus Hagberg 3 Lägesrapport

Läs mer

SPRÅKNET. Medlemsblad

SPRÅKNET. Medlemsblad SPRÅKNET Medlemsblad Våren 2015 ORDFÖRANDENS SPALT VM stämning i Falun! 700 atleter från 58 nationer. Samförstånd och glädje bland tusentals supportrar från olika nationer. Glada volontärer utposterade

Läs mer

Vem väljer? Olika logik för toppledare i politik och näringsliv

Vem väljer? Olika logik för toppledare i politik och näringsliv Norden inte längre bäst i världen Kvotering plager ikke kvinner i norske aksjeselskaper magasin 3.2009 Krav på jämställdhet när det nya Island byggs En af tre er nok i Danmark Nordisk institutt for kunnskap

Läs mer

The Open University s repository of research publications and other research outputs

The Open University s repository of research publications and other research outputs Open Research Online The Open University s repository of research publications and other research outputs Domtab i Danmark: en undersgelse af sammenhen mellem engelsk i stedet for dansk og engelsk i dansk

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

Familjehemsplacerade barns umgänge med sina föräldrar. ur familjehemmets perspektiv

Familjehemsplacerade barns umgänge med sina föräldrar. ur familjehemmets perspektiv Göteborgs Universitet Institutionen för socialt arbete Familjeterapeuterna Korsvägen AB Fortbildning för familjehemssekreterare Med fokus på handledning av familjehem B-uppsats Familjehemsplacerade barns

Läs mer

Juridisk sprog i Norden

Juridisk sprog i Norden Juridisk sprog i Norden Rapport fra en nordisk konference om klarsprog Reykjavík 11. 12. oktober 2011 Juridisk sprog i Norden 1 Juridisk sprog i Norden Rapport fra en nordisk konference om klarsprog Reykjavík

Läs mer

nummer FYrA 2006 vision och tradition

nummer FYrA 2006 vision och tradition Nummer FYRA 2006 vision och tradition I K O N E R i n n e h å l l Omslag:. Bokslukare. Foto: Mathias Thinsz Antonio Magliabechi................................. 2 Ledare................................................

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Den gordiska knuten. magasin 1.2011. Tema: Familjepolitik. Kan familjepolitiken lösa jämställdhetsproblemen? Delat föräldraskap, delad arbetstid

Den gordiska knuten. magasin 1.2011. Tema: Familjepolitik. Kan familjepolitiken lösa jämställdhetsproblemen? Delat föräldraskap, delad arbetstid Mellem kvoter og frit valg Delat föräldraskap, delad arbetstid magasin 1.2011 Underliga familjenormer i nordisk lagstiftning Parnormen starkare än heteronormen Nordisk institutt for kunnskap om kjønn Tema:

Läs mer

Nordisk Familjeterapi ett. Illustration: Magnus Ringborg

Nordisk Familjeterapi ett. Illustration: Magnus Ringborg Nordisk Familjeterapi ett samarbete Illustration: Magnus Ringborg D I SPUK Narrative og poststrukturalistiske perspektiver dispuk i norge introduksjon til narrativ coaching For ledere, konsulenter, terapeuter,

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

FÖRORD. Jag har gått igenom mycket som barn. Jag kan sätta mig in i hur barn tänker och kanske kan jag se andra signaler än övriga vuxna.

FÖRORD. Jag har gått igenom mycket som barn. Jag kan sätta mig in i hur barn tänker och kanske kan jag se andra signaler än övriga vuxna. MAGASIN 2015 DRÖMMEN OM ATT BLI EN SVENNEBANAN UNGA MED PSYKISK OHÄLSA EN AV GUTTA - PÅ ALLE PLAN CANNABISDEBATTEN KÄNSLIG FÖR FORSKARE HVOR LIGGER MULIGHETENE? INNOVASJON OG TEKNOLOGI I VELFERDSTJENESTENE

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Fokus på Ä L D R E O C H A L K O H O L

Nordens Välfärdscenter. Fokus på Ä L D R E O C H A L K O H O L Nordens Välfärdscenter Fokus på Ä L D R E O C H A L K O H O L 1 Forord Andelen eldre øker både i Norden og i resten av verden. Når færre skal forsørge flere, øker også utforingene for velferdssystemet

Läs mer

Demokrati i en ny tid

Demokrati i en ny tid Demokrati i en ny tid Utblickar i Norden och Europa Dokumentation från nordisk konferens i Stockholm den 7 maj 2008 Föreningen Norden Nordiska rådets svenska delegation Föreningen Norden Hantverkargatan

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Nordisk Kriminologi, 27(2) 2001 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, juni 2001

Nordisk Kriminologi, 27(2) 2001 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, juni 2001 Nordisk Kriminologi 27(2) 2001 Nordisk Kriminologi, 27(2) 2001 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, juni 2001 Innehåll Sid Från Sekretariatet 3 EG s 29 th Annual Conference, Call for papers 6 NAD's

Läs mer

Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011

Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011 Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011 Antal svar: 26 1. Öppen fråga Min spontana kommentar till dig Lasse är... Motiverande, bra energy, bra kunskap om ämnet, inspirerande som person,

Läs mer

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar Nr 2/05 Tema: Etik och värdegrund Verktyg vid beteendestörningar Innehåll sid 2 Livet - en gång till 3-5 När etiken blir vardag 6-7 Tro på individens inneboende möjligheter 8-10 Se osynliga funktionshinder!

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult Om organisering och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Lisbeth Rydén EllErr Konsult EllErr? Om organiserande och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Författare: Lisbeth Rydén EllErr Konsult

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Musik är mycket mer än bara musik

Musik är mycket mer än bara musik Intervju av Gro Trondalen och Lars Ole Bonde Musik är mycket mer än bara musik Samtal med Alf Gabrielsson Alf Gabrielsson (f. 1936) er en af Nordens mest internationalt kendte og anerkendte musikforskere.

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer