Gång med framgång. Att förebygga fallskador bland äldre i Malmö. Paul Rogowski. Rapport 2005:3 ISSN ISBN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gång med framgång. Att förebygga fallskador bland äldre i Malmö. Paul Rogowski. Rapport 2005:3 ISSN 1652-9308 ISBN 91-975557-0-3"

Transkript

1 Gång med framgång Att förebygga fallskador bland äldre i Malmö Paul Rogowski Rapport 2005:3 ISSN ISBN

2 Förord Enbart äldres fallolyckor kostar kommunerna och landstingen ca fem miljarder årligen. Hela nio av tio som avlider till följd av en fallolycka är 65 år eller äldre. Många olyckor skulle kunna undvikas genom att äldre människor med nedsatt kapacitet inte utsätts, eller utsätter sig för, situationer som är svåra att bemästra. Kunskaperna om verkningsfulla fallpreventiva åtgärder är god. Trots detta satsar kommuner och landsting endast i mindre omfattning på att förebygga fallskador. Paul Rogowski, M. Sc. Rehab och distriktssjukgymnast i Hyllie, beskriver i denna rapport en metod för att introducera förebyggande åtgärder med syfte att minska antalet fallskador bland äldre i ordinärt boende. Syftet har också varit undersöka vilka förutsättningar som är nödvändiga och vilka svårigheter som kan uppstå när fallpreventiva åtgärder ska genomföras. Ett stort tack riktas till Paul Rogowski som med engagemang och stort tålamod genomfört studien, till alla deltagare i studien, samt till alla som bidragit med synpunkter under arbetets gång. Manuskriptet har granskats av FoU-enhetens beredningsgrupp och Hans Liedholm, Universitetssjukhuset MAS. I beredningsgruppen ingår Ania Willman, Malmö högskola, Sölve Elmståhl, Lunds universitet, Ingrid Kask- Esperi, Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt, Kerstin Sjöström, Universitetssjukhuset MAS och Eva Lundberg, Malmö stad. Elizabeth Åhsberg, FoU-enheten, har svarat för handledningen. Eva Lundberg Chef Malmö FoU-enhet för äldre

3 2

4 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 ABSTRACT...6 BAKGRUND...7 ANTAL FALLOLYCKOR...7 FALLSKADOR...7 Höftfrakturer...8 SAMHÄLLETS KOSTNADER...9 Höftfraktur...9 Andra frakturer...9 DEFINITION: FALL, SKADA, OLYCKSFALL, RISK, SÄKERHETSÅTGÄRDER...10 RISKFAKTORER ÖVERSIKT...10 Fall...11 Skada...11 INTERVENTIONER...13 Fallprevention - rekommenderade åtgärder...14 Frakturprevention rekommenderade åtgärder...15 SÄKERHETSFRÄMJANDE ARBETE I KOMMUNEN...16 AVGRÄNSNING OCH SYFTE...16 METOD...18 URVAL...18 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT...18 Formulär och mätningar...19 INTERVENTION...19 Kartläggning av risker...19 Åtgärder...21 RESULTAT...23 DELTAGARE...23 HÄLSOSTATUS...24 TEST AV RISKFAKTORER...26 FALL OCH SKADOR FÖRE INTERVENTIONEN...27 Fallanalys...28 RISKER I HEMMILJÖ...28 Allmänna åtgärder...28 Individuella åtgärder:...29 FALL OCH SKADOR EFTER INTERVENTIONEN...32 DISKUSSION...34 BEGRÄNSNINGAR...36 KONKLUSIONER...37 BETYDELSE AV STUDIEN...37 REFERENSER

5 4

6 Sammanfattning Rogowski, P.(2005) Gång med framgång. Att förebygga fallskador bland äldre i Malmö. FoU-rapport 2005:3, Malmö FoU-enhet för äldre. Ett fall är den vanligaste orsaken till skada hos äldre personer och antalet fallskador fortsätter att öka i Sverige. Sverige och Norge har bland de högsta incidenserna av höftfrakturer i världen. Fallskador hos äldre orsakar mycket lidande, samt kostar det svenska samhället miljoner kr/år. Syftet med denna prospektiva interventionsstudie var att introducera förebyggande åtgärder för att minska antalet fallskador bland äldre i ordinärt boende, samt undersöka vilka förutsättningar som är nödvändiga, och vilka svårigheter som kan uppstå, när fallskadepreventiva insatser ska genomföras. I studien deltog 37 äldre (26 kvinnor och 11 män, medelålder 82 år) från en stadsdel i Malmö. Urvalet omfattande personer som var 70 år eller äldre, som fallit i sin bostad och sökt vård under de första 6 månaderna av Under det första hembesöket gjordes en inventering av riskfaktorer för fallskador. Urvalet av riskfaktorer var relaterat till kommunens ansvar och avgränsat till 23 förebyggande åtgärder som kommunen har mandat att utföra, rekommendera, eller remittera vidare för åtgärd till primärvård eller sjukhusvård. Beroende på behov erbjöds preventiva åtgärder. Ett halvår senare gjordes ett återbesök för att se i vilken mån de föreslagna åtgärderna hade vidtagits och om deltagarna fallit och skadat sig sedan det första besöket. Efter interventionen minskade antalet rapporterade fall från 79 till 27, antalet personer som har fallit 2 eller flera gånger minskade från 23 till 7; två personer skadade sig (jämfört med 35) men deras skador krävde ej sjukhusvård; inga frakturer förekom. Gång- och balansförmågan hade förbättrats. Rädslan för fall hade minskats. Deltagarna var överlag villiga att acceptera förebyggande åtgärder. Hjälpmedel, bostadsanpassning och träningsprogram samt läkemedelsgenomgång accepteras lättast. Det var svårare att acceptera åtgärder som deltagare skulle bekosta själva. Kommunanställd Vårdoch Omsorgspersonal har (eller ska ha) adekvat kompetens och befogenhet att förebygga fallskador. Tillgång till kompetent personal och adekvat bemanning har avgörande betydelse. Anhöriga och närstående spelar en stor roll i motivationsarbetet. Nyckelord: fall, skada, äldre, prevention, kommun 5

7 Abstract Rogowski, P.(2005) Preventing fall-related injuries in elderly people in Malmoe. R&D-report 2005:3, Malmoe Research and Development Unit for Elderly. Approximately 30 per cent of people over 65 years of age and living in the community fall each year. Sweden and Norway have the highest incidence of hip fractures in the world. In Malmoe over 600 persons/year suffer a hip fracture. The objectives of this study was to describe a process of implementation of preventive measures, and if possible, to reduce the incidence of fall-related injuries. Included were participants 70 years old, living in community, who had fallen at home, and contacted Healthcare services in the first 6 months of year Thirty-seven participants (26 women and 11 men, mean age 82) were visited twice by a Registered Physiotherapist, who initiated individually targeted, multidisciplinary, multifactorial, health- and environmental risk factor screening and intervention. The interventions included: home based individualized exercise program, prescription or adjustment of assistive devices, hip protectors, home hazard modification/adjustment, optimizing medication, calcium and vitamin D supplementation, cognitive impairment investigation, personal alarm connected to the city s rescue center, home care services, adjustment of diet to improve BMI, Blood Pressure control, safe footwear. The reported total number of falls diminished from 79 to 27; number of frequent fallers ( 2falls/person/6months) diminished from 23 to 7 persons; number of fractures from 13 to 0. Gait- and balance ability has improved. Fear of falling has diminished. The most readily accepted interventions were those provided free of charge by the city of Malmoe, like assistive devices and home adaptation, as well as an exercise program and medications review. Key words: fall, injuries, elderly, prevention, community 6

8 Bakgrund Sverige har den högsta andelen personer i åldersgruppen 80 eller äldre i världen. Majoriteten av dem är kvinnor som bor ensamma i sin ordinära bostad (Socialstyrelsen 2005). Sverige och Norge har den högsta frekvensen av höftfrakturer i världen (Socialstyrelsen 2003). Långa kvinnor löper en ökad risk för osteoporos och fraktur. Minskad exponering för solljus leder sannolikt till ökad frakturrisk hos både män och kvinnor (SBU 2003). Ett fall är den vanligaste orsaken till skada hos äldre personer och antalet fallskador hos äldre i Sverige fortsätter att öka (Räddningsverket, 2003b). Fallskador orsakar dels mycket lidande för den äldre och innebär dessutom stora ekonomiska kostnader för samhället, för närvarande miljoner kr/år. Om inte trenden bryts kommer de direkta kostnaderna öka till miljoner kr år 2035 (Räddningsverket 2003a). Nationella riktlinjer för att förebygga fallolyckor hos äldre saknas i Sverige (Socialstyrelsen 2003). Vetenskapliga underlag om rekommenderade åtgärder för att förebygga fall är nu tillgängliga (Gillespie et al. 2003), (Lundebjerg 2001), (NICE 2004) men det är mindre känt om deras effekter på antalet och svårigheten av fallskador (Gillespie et al. 2003). Antal fallolyckor Fallolyckor ökar i absoluta tal och framför allt hos äldre personer. Ökningen kan delvis bero på att andelen äldre har stigit (SBU 2003). En tredjedel av alla personer, 65 år eller äldre (härefter omnämnda som äldre om ingen annan ålder anges), faller minst en gång per år, i eget boende. Av dessa faller 50 % minst en gång till samma år. Av de personer som är över 75 år faller 40 % minst en gång/år (SBU 2003). Två tredjedelar av alla äldre i särskilt boende faller minst en gång per år och av dessa faller 50 % minst en gång till (Jensen 2003). Det förekommer skillnader i frekvensen av fall mellan olika länder i Japan och Kina faller äldre personer två till fyra gånger färre än äldre i USA (Lundin-Olsson 2000). Fallskador Fall, även utan skada, har sina negativa konsekvenser. Under den första ettårsperioden efter ett fall ökar risken tre gånger för att den äldre ska tvingas flytta till särskilt boende, på grund av rädsla för nya fall och relaterad inaktivitet och isolering (Nilsson and Magnusson 2003). 7

9 Fallolyckor utgör ca 40 % av det totala antalet olycksfallskador bland äldre och inträffar framför allt i boendemiljön ( Räddningsverket, 2003b). I en rapport från Räddningsverket (SRV) (Räddningsverket 2003a) uppskattas antalet fallolyckor bland äldre under år 2000 ha resulterat i 1030 dödsfall och äldre skadades så allvarligt att de lades in på sjukhus för vård i minst ett dygn. Vidare, i samma rapport (Räddningsverket 2003a), uppskattar SRV, baserad på European Home and Leisure Accident Surveillance System (EHLASS) material (Socialstyrelsen 2004), att äldre uppsökte sjukhusens akutmottagningar efter att ha skadats lindrigt i samband med en fallolycka. Här påpekar dock Räddningsverket att antalet lindrigt skadade kan vara upp till dubbelt så många då hälften av alla akutbesök i Sverige sker inom primärvårdens eller på andra än sjukhusens mottagningar. I EHLASS finns enbart statistik från sjukhusens akutmottagningar. Frakturer tillhör de svåraste fallskadorna. Räddningsverket uppskattar följande fördelning av fallrelaterade frakturer/år i Sverige, bland äldre: höftledsfraktur 56 %, kotfraktur 17 %, axel/överarm fraktur 17 %, handledsfraktur 9 % (Räddningsverket 2003a). Totalt drabbades äldre personer av frakturer år I Skåne län visar statistiken över antalet svåra fallskador per år (genomsnitt under perioden hos äldre, som krävde inläggning på sjukhus) följande:1 204 män /år och kvinnor / år ( Räddningsverket, 2003b). Höftfrakturer Den allvarligaste skadan bland frakturerna är en höftfraktur. Höftfraktur är en gemensam beskrivning av huvudsakligen två frakturer i proximala femur (övre delen av lårben). Den ena är lokaliserad till lårbenshalsen (cervikal fraktur) och den andra genom muskelfästena i proximala femur (trokantär fraktur). En höftfraktur i Sverige innebär sjukhusvård i genomsnitt 11 dagar (Socialstyrelsen, 2003). Enligt WHO Study Group bedömdes 1,7 miljoner, globalt sett, ha drabbats av höftledsfraktur under 1990 (Räddningsverket, 2003b). De skandinaviska länderna har den högsta förekomsten av höftfrakturer i världen. Sverige och Norge har den högsta andelen osteoporos relaterade frakturer och höftfrakturer i världen. I Sverige inträffar varje år cirka höftfrakturer (nästan alla hos äldre). I Malmö inträffar cirka 600 höftfrakturer/år (nästan alla hos äldre) (Rogmark, 2003). Ett år efter en höftfraktur har endast 50 % av patienterna återfått samma funktionella förmåga som före frakturen ( Räddningsverket, 2003b). Cirka 25 % av höftfrakturpatienterna klarar inte att återvända till sitt ursprungliga hem (Rogmark 2004). Mortaliteten inom ett år efter 8

10 en höftfraktur är cirka 20 % hos kvinnor och cirka 34 % hos män (Jensen 2003). Samhällets kostnader Höftfraktur Det finns både indirekta och direkta kostnader som följer efter en höftfraktur. Indirekta kostnader är till exempel nedsättning av livskvalitet, allmäntillstånd och välbefinnande, samt produktionsbortfall och humanvärde, vilka är svåra att uppskatta i ekonomiska termer. De direkta kostnaderna, som främst drabbar samhället, inkluderar operation och sjukhusvård, olika former av transporter, vårdhem, hemtjänst samt övriga eftervårdskostnader (efter utskrivning från sjukhus) (Räddningsverket 2003a). Utöver detta finns även andra direkta kostnader som läkemedel, tekniska hjälpmedel, högkostnadsskydd och vård från anhöriga, men dessa kostnader är exkluderade i SRV: s beräkningar. Efter ovannämnda avgränsning är de direkta kostnaderna (2002 års prisnivå) inom det första året efter en höftfraktur kr. Kommunernas kostnader utgör 40 % d.v.s kr (Räddningsverket 2003a). Många patienter som drabbas av en höftfraktur har dock inte återfått full rörelseförmåga efter ett år utan kräver ytterligare vård och omsorg i upp till fem år efter olyckstillfället. För en höftfraktur antas att den årliga kostnaden blir ungefär kr/år, för de efterföljande fyra åren (Räddningsverket 2003a). Samhällets totala direkta kostnader (prisnivå 2002) fem år efter höftfraktur beräknas då vara uppe i kr. Kommunernas kostnader utgör 77 % d.v.s kr av de totala kostnaderna efter fem år. Observera att tekniska hjälpmedel eller bostadsanpassning ej ingår i beräkningen. Enligt Socialstyrelsen varierar kostnaderna för en höftfraktur under det första behandlingsåret mellan kronor (hos 50 år gamla) och kronor (hos 100 år gamla), då kostnaderna ökar i takt med patientens ålder (Socialstyrelsen 2003). Andra frakturer Efter avgränsningar som ovan är de direkta kostnaderna följande (inom det första året efter en fraktur, med 2002 års prisnivå): axel / överarmsfraktur kr, kotfraktur kr, handledsfraktur kr. Kommunernas kostnader utgör 40% av de totala kostnaderna (tekniska hjälpmedel och bostadsanpassning ej inräknade). De totala direkta kostnaderna för fallolyckor hos äldre i Sverige var år 2002, med avgränsningar som ovan: dödsfall 36 Mkr (miljoner 9

11 kronor), svårt skadade (minst ett dygn sjukhusvård) Mkr, lindrigt skadade 165 Mkr. Totalt gav det en kostnad på Mkr år Kommunernas kostnader utgjorde Mkr (Räddningsverket 2003a). Antalet äldre som vårdas inom slutenvården till följd av fallolyckor beräknas öka med 65 % från år 2000 till år 2035, d v s från till personer. Om inte trenden bryts kommer de direkta kostnaderna öka till Mkr år Kommunernas kostnader uppgår då till Mkr (Räddningsverket 2003a). Definition: fall, skada, olycksfall, risk, säkerhetsåtgärder Fall definieras olika i olika sammanhang. Med fall menas här att oavsiktligt hamna på golvet. Olycka/olycksfall definieras av EHLASS som en oavsiktlig händelse, karaktäriserad av en snabbt verkande yttre kraft som kan yttra sig i form av kroppsskada, en olycksfallskada (Socialstyrelsen 2004). Termen olycksfall används ofta, runt världen, trots att den har en innebörd som lämnar plats för övernaturlighet, ödet och en idé om att inget kan göras. I samband med begreppen risker och prevention används oftast begreppet skada istället. I teknisk bemärkelse kan risk definieras som sannolikheten för att en specificerad omständighet (riskkälla) leder till en specificerad oönskad händelse eller effekt under en angiven tidsperiod. Riskforskningen har sina rötter i sannolikhetsteorin och i den ekonomiska cost-benefit analysen (Nationalencyklopedin, 2004). En förutsättning för att kunna hantera en risk är att man kan identifiera den och se möjlighet att påverka den. Generellt bedömer människor risken för egen del som mindre än för folk i allmänhet - vi tror att vi är mindre sårbara än andra. Vardagsrisker i den egna närmiljön, som är välkända och i någon mån frivilliga (versus t.ex. naturkatastrof) tenderar att bedömas som mindre allvariga. En orealistisk riskbedömning för egen del kan vara en hindrande faktor mot att vidta eller acceptera säkerhetsåtgärder. Riskfaktorer översikt Fallskadans uppkomst beror på en kombination och interaktion av faktorer som bidrar till fall och skada. Hos individen är följande riskfaktorer av betydelse i samband med fallskador: rubbad kognition och omdöme, nedsatt balans och gångförmåga, minskad hållfasthet i skelettet samt nedsatt styrka och reaktionsförmåga. Yttre faktorer som risker i hemmiljö kan också leda till fallskador. 10

12 Fall I olika studier har man analyserat cirka 400 riskfaktorer relaterade till fall. Enligt American Geriatrics Society (AGS)och British Geriatric Society (Lundebjerg 2001) är de viktigaste riskfaktorerna för fall följande: muskelsvaghet, tidigare fall, gångsvårigheter, balanssvårigheter, behov av hjälpmedel, nedsatt synförmåga, Reumatoid artrit, nedsatt ADL förmåga, depression, nedsatt kognition, och ålder > 80 år. Med andra ord tillhör sjukdomar som påverkar neuromuskulärt system och resulterar i nedsatt muskelstyrka eller nedsatt balans och gångförmåga i riskfaktorer för fall. Enligt AGS kan biverkningar av vissa mediciner, polyfarmaci och negativa interaktioner också leda till fall. Personer som tar fyra eller fler mediciner kan vara i riskzonen. Ju flera av ovannämnda riskfaktorer som förekommer, desto större är fallrisken. Risken att falla bedöms variera från 27 % hos äldre personer med ingen eller en riskfaktor, till 78 % risk hos personer med fyra eller flera riskfaktorer (Lundebjerg 2001). Skada En av de viktigaste faktorerna som bidrar till skada vid fall är osteoporos. Oförmåga att resa sig själv från golvet efter fall (p g a svaghet etc.) eller att bli liggande på golvet en längre tid utan hjälp (ensamboende, brist på socialt nätverk) är också viktiga riskfaktorer för skada eller död. Osteoporos, benskörhet, är ett tillstånd med minskad benvävnad och förändringar i benvävnadens struktur, vilket leder till minskad hållfasthet och orsakar en ökad frakturrisk (SBU 2003). Till påverkbara riskfaktorer för osteoporos hör: fysisk inaktivitet, låg vikt/lågt Body Mass Index BMI (kroppsmassaindex), kortisonbehandling, låg solexponering, tobaksrökning och alkoholkonsumtion. Icke påverkbara riskfaktorer är: hög ålder, tidigare fraktur, kvinnligt kön, menopausålder, ärftlighet, etnicitet och kroppslängd (SBU 2003). Möjligen påverkbara riskfaktorer för höftfrakturer är: låg benmassa, låg vikt eller lågt BMI, fallbenägenhet, fysisk inaktivitet, bristfällig kost, tidig menopaus, östrogenbrist, nedsatt hälsa, nedsatt syn, sekunder osteoporos (inkl. läkemedelsbehandling). Icke påverkbara riskfaktorer är: ålder, hereditet för osteoporosfraktur, tidigare frakturer, längdminskning över 3 cm, kvinnligt kön (Socialstyrelsen 2003). BMI är vikten (i kg) dividerad med längden (i meter) i kvadrat. BMI är ett enkelt, lätt och biligt mått att använda. Nackdelen är att det är ett statistiskt mått och ganska okänsligt för små förändringar av vikten. Höga värden visar inte om det beror på överskott av fett, muskelmassa eller vätska. Äldre personer har mindre marginaler och kan vara mer känsliga för viktförlust än yngre. Viktförlust på mer än 5 % under 11

13 senaste halvåret eller 10 % på 10 år anses vara en riskfaktor för undernäring hos äldre personer. Med enbart viktkontroll av individer med ödem eller fetma är det svårt att avgöra vilken typ av vävnad som förloras mest, varför andra metoder bör användas vid viktkontroll. Nyligen har ett BMI-intervall mellan föreslagits som normalgräns för den äldre population (65 år och äldre) och BMI under 22 som tecken på undervikt. Longitudinella studier i Sverige har visat att BMI minskar signifikant efter 70-års ålder (Socialstyrelsen 2001). I en studie med kvinnor som var 75 år eller äldre fann man att kroppsvikt under 66 kg var den bästa prediktorn för mycket låg bentäthet i höften. I en studie på 175 svenska kvinnor i åldern år undersöktes bentätheten i relation till olika kroppsmått som bl a längd, vikt och BMI. Man fann att kvinnor med kroppsvikt över 71 kg hade mycket låg risk för osteopeni jämfört med dem som vägde mindre än 64 (SBU 2003). I en norsk studie på kvinnor och män år fann man ökad risk för höftfraktur med ökad kroppslängd. Kvinnor längre än 170 cm jämfört med kvinnor kortare än 155 cm hade relativ risk, RR = 3,62. För män visade motsvarande jämförelse RR=2,92 (SBU 2003). Av den totala mängden kalcium i kroppen finns 99 % i skelettet. Kalcium frisätts från benvävnaden om kalciumintaget inte täcker det dagliga behovet (SBU 2003). För att hålla kalciumbalansen är det nödvändigt att absorbera mg ifrån tarmen (Fakta och forskning om osteoporos, 2005). Mängden kalcium som absorberas från intaget kalcium beror på ålder, kalciuminnehållet i maten och måltidens sammansättning. Absorbtionskapaciteten kan variera från %. Postmenopausala kvinnor absorberar mellan %. Absorbtion stimuleras av bland annat laktos, glukos, kasein, fosfolipid och ett antal hormoner, till exempel östrogen. Absorbtion hämmas av bland annat fett, fosfor, alkohol och tyroidea- och glykokortikhormon. De svenska näringsrekommendationerna är ett intag av mg kalcium per dag, beroende på ålder. För kvinnor över 61 år rekommenderas dubbel så stort intag (Fakta och forskning om osteoporos, 2005). Vitamin D är nödvändig för att kunna ta upp tillräckliga mängden av kalcium från tarmen och möjliggöra inlagring av kalcium i skelettet. Vitamin D kan tillföras i spårmängden via kosten, t ex fet fisk eller bildas som hormon efter solexponering av huden (SBU 2003). Flera studier visar ett starkt samband av låg solexponering och höftfrakturer. Solvinkeln i Sverige minskar med ökad nordligbreddgrad och då UVB-strålningen under vinter är mycket låg leder det till en sänkt D-vitaminproduktion. I en epidemiologisk studie av alla 50- åringar och äldre i hela den svenska population studerades förekomsten av höftfraktur från åren 1987 t o m 1996 med hjälp av Socialstyrelsens patientregister. Studien visade att risken för höftfraktur ökade med 12

14 nordlig breddgrad, samt uppvisade en säsongsvariation. En tiograders ökad nordlig latitud var relaterad till ökad risk för höftfraktur, 46 % för män och 27 % för kvinnor (SBU 2003). Den huvudsakliga kalciumkällan i skandinavisk kost är mejeriprodukter som mjölk och ost. Resten kommer från vissa grönsaker, till exempel broccoli, grönkål, vitkål och spannmål. Ett glas mjölk (2 dl) innehåller 240 mg kalcium (Fakta och forskning om osteoporos, 2005). Epidemiologiska studier från både USA och Sverige talar för att högt intag av A-vitamin (retinol) ökar risken för höftfrakturer hos både äldre män och kvinnor (SBU 2003; Ohlin 2003). Vitamin A förekommer bl a i vitaminberikade mejeriprodukter. Livsmedelsverket vill att A- vitaminhalten bland annat i berikad mjölk sänks och hoppas att det kan ske på frivillig väg. Forskare från Akademiska sjukhuset i Uppsala anser att A-vitaminhalten i kosttillskott bör sänkas till 0,3 mg, i berikad mjölk till standardmjölknivå och i berikade margarin till samma nivå som i smör (Ohlin 2003). Fysisk inaktivitet ökar risken för höftfraktur. En fall-kontroll studie jämförde 197 individer över 50 år med höftfraktur med 328 individer utan höftfraktur. Studien visade att individer utan viktbärande muskelträning i form av trappgång eller trädgårdsarbete hade dubbelt så hög risk för höftfraktur jämfört med aktiva kontroller (SBU 2003). En svensk studie visade att balansträningsprogram (1 timme, 2 gånger per vecka under 5 veckor) hos 70 år gamla kvinnor har förbättrat balansförmågan på signifikant sätt (Johansson and Jarnlo 1991). Metoder av fysisk träning hos äldre finns presenterade bl. a. av Statens Folkhälsoinstitut (Folkhälsoinstitutet 2003) samt i översikts artikel (Skelton and Beyer 2003). Interventioner Interventioner med syfte att förebygga fallskador måste innehålla komponenter för att förebygga fallen och skador, såsom frakturer (genom prevention av osteoporos), samt att förebygga långliggande på golvet efter fall. I Sverige finns Socialstyrelsens Riktlinjer för vård och behandling av höftfraktur (Socialstyrelsen 2003), där man även berör prevention av höftfraktur och fall. De nyaste rekommendationerna angående prevention av osteoporos är presenterade av Statens Beredning för Utvärdering av Medicinsk Metod (SBU) i rapport Osteoporos- prevention, diagnostik och behandling (SBU 2003) där information om fallprevention ingår. Det finns däremot inga nationella riktlinjer i Sverige angående fallprevention. Sådana nationella riktlinjer finns emellertid i bl.a. Storbritannien och USA (Lundebjerg 2001). I andra 13

15 länder som Kanada, Australien och Nya Zeeland har riktlinjer för fallprevention etablerats på provins- eller delstats nivå. Riktlinjerna innehåller klara direktiv om vilka förebyggande åtgärder som ska tillämpas och vem inom organisationen som ska ansvara för åtgärderna. Fallprevention - rekommenderade åtgärder AGS rekommenderar följande screening rutin för att upptäcka äldre med risk för att falla (Lundebjerg 2001) (översättning från engelska P.R.): A) Gäller samtliga äldre som får vård eller omsorg (ej i samband med fall) Samtliga äldre (eller deras vårdare) som får vård eller omsorg bör tillfrågas minst en gång per år om de har fallit. Alla äldre som rapporterar ett fall skall genomgå ett Get Up & Go Test. De personer som klarar testet behöver ingen vidare bedömning. De som inte klarar testet kräver en mer omfattande bedömning (se nedan). B) Gäller äldre som har sökt vård eller omsorg p.g.a. ett eller flera fall, eller de äldre som har gång- eller balanssvårigheter, samt de äldre som rapporterar stor fallbenägenhet och upprepade fall. Dessa personer skall genomgå en omfattande bedömning. Bedömningen bör utföras av en kunnig kliniker med möjlighet att remittera till en specialist läkare. En bedömning av fallrisk inkluderar följande: analys av omständigheter i samband med fall, mediciner, akuta och kroniska hälsoproblem, rörelseförmåga; bedömning av synförmåga, gångförmåga och balans samt bedömning av nedre extremiteters ledstatus; bedömning av allmänna neurologiska funktioner som mental status, muskelstyrka, perifera nerver av nedre extremiteter, proprioception, reflexer, tester av kortikal, extrapyramidal och lillhjärnans funktion; basal bedömning av kardiovaskulärt system som inkluderar hjärtrytm, postural puls och blodtrycket och vid behov hjärtrytm samt blodtrycks reaktion till carotid sinus stimulering. Cochrane Review har analyserat 62 randomiserade internationella studier om fallprevention (Gillespie et al. 2003). Deltagare i 47 av dessa studier bodde i eget boende. En av de inkluderade studierna utfördes i Sverige på särskilt boende. Resultatet visar att följande interventioner kan rekommenderas enligt Cochrane (översättning från engelska P.R.): 14

16 1. Styrke- och balans hemträningsprogram, anpassat till individuella behov och utformat av medicinsk personal med relevant utbildning veckors Tai Chi gruppträning. 3. Bedömning och modifikation av fallriskfaktorer i hemmiljö, utförd av vårdpersonal med relevant utbildning. 4. Sätta ut psykofarmaka. 5. Pacemaker för personer som faller p.g.a s.k. carotid sinus hypersensitivity. 6. Multidisciplinär, multifaktoriel, hälso/miljö riskfaktorer screening/interventions program i eget boende hos samtliga äldre personer, eller hos äldre som har fallit, eller hos äldre inkluderade i program p.g.a. kända riskfaktorer. 7. Multidisciplinär bedömning och interventions program på särskilda boenden. Enligt AGS ska multidisciplinär/multifaktoriell intervention inkludera gånghjälpmedel och andra hjälpmedel som höftskyddsbyxor samt läkemedelgenomgång, särskilt om patienten använder fyra eller flera mediciner (Lundebjerg 2001). För att förebygga fall rekommenderar Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2003): 1. Identifiering av personer med hög fallrisk bör göras. 2. Bedömning av fallrisk bör ingå i all vård. 3. Åtgärder för att förebygga fallolyckor bör vidtas och leda till individuella rekommendationer. 4. Förebyggande åtgärder bör riktas mot enskilda personers riskfaktorer. 5. Förebyggande åtgärder bör riktas mot omgivningsfaktorer. 6. Fysisk aktivitet kan förebygga fall och höftfrakturer. 7. Åtgärder för att förebygga fall hos äldre bör vara interdisciplinära och innehålla vissa träningsmoment samt anpassning till mediciner, hjälpmedel och omgivning. 8. Medicinering för äldre bör ses över regelbundet. Undvik för många mediciner och preparat som förvärrar fallrisken. 9. Akut förvirrade och dementa äldre personer har en starkt ökad risk för fallskador, liksom patienter med stroke och andra neurologiska sjukdomar. Frakturprevention rekommenderade åtgärder För att reducera risken för fraktur hos fallbenägna personer rekommenderar Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2003): 1. Personer med tidigare fall är en riskgrupp och bör utredas. 15

17 2. Personer med stor fallbenägenhet bör använda höftskyddsbyxor. 3. Gånghjälpmedel kan göra förflyttningar säkrare. Säkerhetsfrämjande arbete i kommunen Personskador till följd av en olyckshändelse förebyggs effektivast i den miljö där de inträffar. I flera av de miljöer där skador uppkommer är kommunen ansvarig för det förebyggande arbetet ( Räddningsverket, 2003b). Detta betonas särskilt i den nya lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Enligt denna lag ska kommunerna ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. Kommuner anställer följande legitimerad sjukvårdspersonal: arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor. Legitimerad sjukvårdspersonal lyder under Hälso- och sjukvårdslagen (HSL1982:763). Med hälso- och sjukvård, enligt HSL, avses åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa. Den som vänder sig till sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:24) om kvalitetssystem i hälso- och sjukvården, finns även bestämmelser om att avvikelsehantering skall ingå i kvalitetssystem. Avgränsning och syfte Urvalet av riskfaktorer i denna studie är relaterade till kommunens ansvar och de förebyggande åtgärder som kommunen har mandat att utföra. Denna studie fokuserar därmed på de riskfaktorer/problem som kan: a) upptäckas och åtgärdas av Malmö kommuns Vård och Omsorgs (VoO) personal (d v s arbetsterapeut, hemtjänstpersonal, hemvårdsinspektör/biståndsbedömare, sjukgymnast, sjuksköterska) eller b) upptäckas av kommunens VoO personal och remitteras vidare för åtgärd till primärvård eller sjukhusvård. Kommunen kan hjälpa till med vissa hjälpmedel och anpassningar av bostaden, anpassningar och hjälpmedel i trappan samt vid ingången till huset. Hemtjänstpersonalen kan hjälpa med tillsyn vid förflyttningar samt upptäcka riskfaktorer för fall och skada och meddela andra i VoO teamet. Arbetsterapeuter eller sjukgymnaster i Malmö kan bl.a. föreskriva gånghjälpmedel, rullstolar, arbetsstolar; föreskriva bostadsanpassning som borttagning av trösklar, borttagning av badkar och installation av 16

En kunskapssammanställning med koppling till hjälpmedel och anpassningar av hemmet

En kunskapssammanställning med koppling till hjälpmedel och anpassningar av hemmet Fallol yckor bland äldre En kunskapssammanställning med koppling till hjälpmedel och anpassningar av hemmet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2007 Författare: Martina Estreen, HI Foto: Björn Lestell, HI Ansvarig

Läs mer

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer Balansera rätt Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer 2 Balansera rätt - Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador Författare: Lillemor Lundin Olsson, Umeå Universitet

Läs mer

Fallolyckor i äldre personers egna hem

Fallolyckor i äldre personers egna hem Institutionen Hälsa och samhälle Vårdvetenskap 51-60 p HT 2006 Fallolyckor i äldre personers egna hem En retrospektiv registerstudie Författare: Andrea Blomqvist Suzie Westlund Handledare: Marie Elf Examinator:

Läs mer

Förebyggande Hembesök i Lunds Kommun 2009-2010 Genomförande av hälsosamtal hos 80-åringar inom ramen för stimulansbidrag

Förebyggande Hembesök i Lunds Kommun 2009-2010 Genomförande av hälsosamtal hos 80-åringar inom ramen för stimulansbidrag Förebyggande Hembesök i Lunds Kommun 2009-2010 Genomförande av hälsosamtal hos 80-åringar inom ramen för stimulansbidrag Slutrapport Elisabeth Bennet, Arbetsterapeut Cecilia Larsson Glowacki, Biståndshandläggare

Läs mer

Innehåll, volym 1. SBU:s slutsatser och sammanfattning 11

Innehåll, volym 1. SBU:s slutsatser och sammanfattning 11 Innehåll, volym 1 SBU:s slutsatser och sammanfattning 11 1. Inledning 47 Vad är osteoporos? 47 Definition av osteoporos 48 Konsekvenser av osteoporos 50 Epidemiologi 52 Skelettets fysiologi 54 Nya metoder

Läs mer

Socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling av höftfraktur

Socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling av höftfraktur Socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling av höftfraktur Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling. De innehåller

Läs mer

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar Sammanfattning av Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar En kunskapssammanställning statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Innehåll Blir vi friskare? 1 Olika faser i åldrandet 2 Fyra hörnpelare

Läs mer

Institutionen för Ersta Sköndal Högskola Sjuksköterskeprogrammet med inriktning mot äldre, 240p Kandidatuppsats C-nivå, 15p VT 2009

Institutionen för Ersta Sköndal Högskola Sjuksköterskeprogrammet med inriktning mot äldre, 240p Kandidatuppsats C-nivå, 15p VT 2009 Institutionen för Ersta Sköndal Högskola Sjuksköterskeprogrammet med inriktning mot äldre, 240p Kandidatuppsats C-nivå, 15p VT 2009 Äldres rädsla för fall en litteraturstudie om hur rädsla kan uppstå,

Läs mer

Rollatorns betydelse. - för äldre med rörelsehinder

Rollatorns betydelse. - för äldre med rörelsehinder Rollatorns betydelse - för äldre med rörelsehinder Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2005 Ansvarig handläggare: Martina Estreen, HI URN:NBN: se-hi-2005-05347-pdf Best nr: 05347-pdf Publikationen är endast utgiven

Läs mer

nationell satsning för ökad patientsäkerhet Fall och fallskador åtgärder För att FöreBygga

nationell satsning för ökad patientsäkerhet Fall och fallskador åtgärder För att FöreBygga nationell satsning för ökad patientsäkerhet Fall och fallskador åtgärder För att FöreBygga Förord Sedan 2008 driver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en satsning för att minska vårdskadorna. Landsting

Läs mer

Kompetensutveckling för hemvårdspersonal i rehabiliterande arbetssätt

Kompetensutveckling för hemvårdspersonal i rehabiliterande arbetssätt Kompetensutveckling för hemvårdspersonal i rehabiliterande arbetssätt Redovisning av ett projektarbete i Eskilstuna kommun Sassa Kusserow, Anna Vörde Sirviö FoU i Sörmland Projektredovisning 2008:2 1 Förord

Läs mer

Förebyggande hembesök i Tomelilla kommun 2008

Förebyggande hembesök i Tomelilla kommun 2008 Förebyggande hembesök i Tomelilla kommun 2008 Sätt på kaffet! så tar jag med fikabröd. Rapport Tomelilla december 2008 Christel Nilsson Tel: 0417 181 28 Mobil 0709-958 128 HUchristel.nilsson@tomelillaU

Läs mer

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och

Läs mer

Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv. Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar

Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv. Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar FoU i Väst och författarna Första upplagan juni 2006 Layout: Infogruppen GR Tryckeri:

Läs mer

Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun

Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun Hälsofrämjande stöd för anhöriga i Varbergs kommun Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Livssituationen två år efter stroke En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär

Läs mer

Fallprevention Rutiner och Riktlinje Flik 11.3.

Fallprevention Rutiner och Riktlinje Flik 11.3. Fallprevention Rutiner och Riktlinje Flik 11.3. Översikt utifrån Evidensbaserad omvårdnad Fall och dess konsekvenser i form av frakturer och andra skador utgör ett stort hälsoproblem i samhället. Även

Läs mer

Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2

Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2 Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2 1 Institutionen för Vårdvetenskap, 2 Ingenjörshögskolan, Högskolan

Läs mer

Jag förstår inte vad dom säger

Jag förstår inte vad dom säger Jag förstår inte vad dom säger Äldre invandrare i Malmö berättar om vård och omsorg Susanne Linné 1 Rapport 2005:1 ISSN 1652-9308 ISBN 91-974560-8-X Förord Äldre som är födda i utlandet blir allt fler

Läs mer

Frakturfrekvens hos vuxna med funktionshinder

Frakturfrekvens hos vuxna med funktionshinder FoU-rapport 2003-02 Frakturfrekvens hos vuxna med funktionshinder - riskfaktorer, riskgrupp, risksituationer Beatrice Simsek Denna rapport kan beställas genom Handikapp & Habilitering i Stockholms läns

Läs mer

Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta

Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta Andreas Kindmark 3 Författare: Docent Andreas Kindmark, Osteoporosmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala Innehåll Innehållsförteckning 1 Vad är osteoporos?...

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt inom hemvården En intervjustudie med vårdpersonal

Rehabiliterande förhållningssätt inom hemvården En intervjustudie med vårdpersonal Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Rehabiliterande förhållningssätt inom hemvården En intervjustudie med vårdpersonal Författare: Carolina Falk Emily Olsson Handledare: Lena Hedlund

Läs mer

Värdet av en eldriven rullstol. hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning

Värdet av en eldriven rullstol. hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning Värdet av en eldriven rullstol hälsoekonomisk analys av förskrivning av eldrivna rullstolar till äldre personer med funktionsnedsättning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Lars Hagberg, Liselotte

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE Anneli Malm Projektledare Järfälla december 2009 Diarienummer: 2010-75 SAMMANFATTNING Socialnämnden i Järfälla kommun vill skapa trygghet för de äldre medborgarna.

Läs mer

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun September 2009 Håkan Uvhagen och Malin Svanberg FOU äldre norr FOU äldre norr FOU äldre norr är en samägd forsknings- och utvecklingsenhet där de

Läs mer

Trappan mellan kvarboende och flytt. Förutsättningar för äldre med rörelsehinder att bo kvar hemma

Trappan mellan kvarboende och flytt. Förutsättningar för äldre med rörelsehinder att bo kvar hemma Trappan mellan kvarboende och flytt Förutsättningar för äldre med rörelsehinder att bo kvar hemma Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen

EXAMENSARBETE. Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen EXAMENSARBETE Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen En litteraturstudie Jessica Alatalo Anna B Lindgren Sjuksköterskeexamen

Läs mer

Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga fotsår hos vuxna personer med diabetes mellitus En litteraturstudie

Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga fotsår hos vuxna personer med diabetes mellitus En litteraturstudie Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå Examensarbete Magister, 15 högskolepoäng Höstterminen 2012 Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga

Läs mer