POLICY. Policydokument för Västmanlands Innebandyförbund Sida 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "POLICY. Policydokument för Västmanlands Innebandyförbund 2014-06-17. Sida 1"

Transkript

1 POLICY Policydokument för Västmanlands Innebandyförbund Sida 1

2 Inledning Detta är ett policydokument som ska hjälpa Västmanlands Innebandyförbund att utveckla sig till det bättre och kunna hjälpa alla som undrar något om vad förbundet står för och vilken policy som gäller. Denna skrift visar den policy som Västmanlands Innebandyförbund står för när det gäller Ungdom, Jämställdhet, Dopning, Tobak, Alkohol och Narkotika. Västmanland Innebandyförbund skall sträva efter att alla föreningar i distriktet ska känna sig välkomna i förbundet. Alla föreningar inom Västmanlands Innebandyförbund skall visa en positiv attityd till sin egen förening samt till andra föreningars lags ledare och spelare, domare och publik. För att vi inom Västmanlands Innebandyförbund skall verka mot samma mål är det viktigt att alla föreningar har en gemensam värdegrund och policy för vårt engagemang inom innebandyn. För oss är det viktigt med gemenskap, kamratskap och social fostran. Det är också viktigt att de barn och ungdomar som finns i distriktets innebandyföreningar utvecklas både i sitt idrottande och i andra intressen. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. I syfte att verka som förebild för distriktets innebandyföreningar har Västmanlands Innebandyförbund som ett led i detta arbete tagit fram detta policydokument. Sida 2

3 Innehållsförteckning 1. Ungdomspolicy sid 4 2. Jämställdhetspolicy sid 5 3. Anti-Dopingspolicy sid 5 4. Drogpolicy sid 8 5. Övergångs- och värvningspolicy sid 10 Sida 3

4 Ungdomspolicy för Västmanlands Innebandyförbund Då vi ser det som mycket viktigt att få med ungdomar i förbundets arbete och framtida planering, så kommer vi att varje år genomföra Innebandyseminarie/konvent. Det är en heldag där föreningar har möjlighet att skicka dit 1-2 ungdomar som man anser har de kvalitéer som behövs. Ungdomar mellan år kan deltaga. På seminariet har man möjlighet att anmäla sig till olika grupper/föreläsningar, t.ex. domarkommitten har ett seminarie/föreläsning, tävlingskommittén har ett osv. Då finns det möjligheter för deltagaren att anmäla sig till det som personen i fråga är mest intresserad av. Det ger ungdomarna en stor möjlighet att träffa/lära känna människor i de olika grupper/kommitter/styrelse och därmed blir steget att kliva och jobba mycket lättare. Alla förbundets olika grupper och kommittéer skall närvara denna dag. Förbundet kommer också att långsiktigt arbeta med att föra ut ungdomspolicyn till föreningar runt om i Västmanland, så man på sikt även skolar in ungdomar i den egna föreningen. Handlingsplan: Mitten av januari skickas inbjudan ut till alla föreningar att nominera deltagare till ungdomskonventet. I mars/april hålls det årliga ungdomskonventet. I augusti/september hålls ett uppföljningsmöte för att se att allt har fallit på plats. Sida 4

5 Västmanlands Innebandyförbunds Jämställdhetspolicy Innebandyn är lika viktig för kvinnor, män, pojkar och flickor. Inom Västmanlands Innebandyförbund behandlar vi alla människor på ett likvärdigt sätt oavsett kön, ålder, nationalitet eller sexuell läggning. Vi strävar efter att det ska finnas både manliga och kvinnliga representanter för Västmanlands Innebandyförbund. - Innebandyn ska ge upplevelser och skapa kontakter mellan människor ur olika samhällsgrupperingar. - Alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. - Innebandyn ska sträva efter att ge alla som deltar en kamratlig och trygg social verksamhet. - Inom innebandyn skall alla få delta efter sina förutsättningar. Hänsyn skall tas till de stora variationer i utveckling, som kan föreligga i vissa åldrar. Västmanlands Innebandyförbunds Anti-Dopingpolicy. Västmanlands Innebandyförbund tar tydligt avstånd från dopning och skall medverka till att alla innebandyföreningar i distriktet skall ta fram egna anti-dopningspolicyn. - Västmanlands IBF skall verka för att sprida information om hur man arbetar med dopningarbete i den egna föreningen. - Samtliga ledare och uttagna spelare för våra distriktslag skall ges information kring vilka dopingregler som gäller. Doping i samband med all idrottsutövning är förbjudet. - Innebandyföreningar anslutna till Västmanlands Innebandyförbund skall vara rena klubbar, fria från dopning. - Med dopning menas bruk av de substanser eller metoder som är förbjudna enligt IOK eller annat internationellt specialidrottsförbunds bestämmelser. - Som spelare/ledare i Västmanland skall du följa de av Svenska Innebandyförbundet och Riksidrottsförbundets antagna dopingregler. (Se respektive förbunds hemsidor) Sida 5

6 - Du som spelare skall alltid informera din lagledare om du använder läkemedel samt vilken typ av läkemedel det är. - Som idrottsutövare är du skyldig att underkasta dig dopingkontroll när du blir kallad. - Innebandyspelare som blir fällda för doping kan komma att uteslutas och får ej deltaga i Västmanlands Innebandys verksamhet. Hur undvika olycksfallsdopning? 1. Använd inga narkotiska ämnen eller preparat. (b.l a. amfetamin och kokain är dopningklassat). Även alkohol finns upptaget på listan. 2. Använd inte kosttillskott eller naturmedel, risk för olycksfallsdopning på grund av felaktiga innehållsförteckningar är uppenbar. 3. Låna aldrig medicin av kompisar, risk för felmedicinering samt att läkemedlet kan vara dopningklassat. 4. Ta inga tabletter, piller eller ampuller som inte har ordinerats av din läkare. Det är alltid Du som idrottare, som är skyldig att veta vad du stoppar i dig. Att tänka på vid läkarbesök. A. Om din läkare av medicinska skäl skriver ut medicin se till att han/hon föreskriver läkemedel som ej är eller innehåller substanser vilka är dopningklassade. Som vägledning för att undvika dopningklassade läkemedel kan Apotekets Röda listan användas. Observera att listan inte är fullständig. B. Om din läkare av medicinska skäl ändå måste föreskriva dopningklassade läkemedel har du möjlighet att söka dispens hos RF:s Dopingkommission. (Se dispensregler) Dispensregler. Dispensreglerna har tillkommit för att möjliggöra för idrottsutövare, som på medicinska grunder måste använda dopningklassade läkemedel, att efter dispens utöva sin idrott. Observera att reglerna endast är giltiga inom svensk idrott. Det är DU som spelare som skall söka ordinär dispens eller förenklad dispens hos Riksidrottsförbundets Dopningkommision. (Ansökningsblankett finns att hämta på RF:s hemsida) Sida 6

7 Svenska Innebandyförbundet har gjort en indelning tillsammans med Dopningkommisionen gällande hög respektive låg tävlingsnivå eller utövarkategori inom innebandyn, se nedan. Hög tävlingsnivå eller utövarkategori. Spelare som är uttagen till senior-, junior-, ungdomslandslag eller motsvarande. Spelare i Elitserien. Låg tävlingsnivå eller utövarkategori Spelare som inte finns med i ovan angivna sammanhang Förbjudna substanser och metoder Listan över förbjudna substanser och metoder (dopninglistan) antas årligen av WADA och gäller alla idrotter. Aktuell lista finns införd på WADA:s hemsida Ändring av dopninglistan, träder i kraft tre månader efter WADA:s offentliggörande härav, om inte annat anges av WADA. Den aktuella dopninglistan skall finnas införd på RF:s hemsida DopK skall i RF:s officiella kungörelseorgan (Svensk Idrott) kungöra att ändringar har gjorts i dopninglistan. Dispens för bruk av förbjudna substanser och metoder beviljas i enlighet med av RS fastställda föreskrifter om dispens. Generell dispens 1. Generell dispens kan endast avse idrottsutövare på låg nivå. 2. Dispensen omfattar samtliga förbjudna substanser och metoder. 3. De medicinska skälen för dispensen skall efter anmodan från DopK kunna styrkas av idrottsutövaren. 4. Dispensen gäller tills vidare och kan när som helst omprövas av DopK. - Kom ihåg att informera lagledaren/klubben. Vad gäller vid dopingkontroller? Vid dopingkontroll får blodprov och/eller urinprov tas. Kontrollerna utförs alltid av auktoriserade funktionärer som skall kunna legitimera sig. - Du är skyldig att underkasta dig dopingkontroll. Vägran kan göra att du fälls. - När dopningskontrollanten(dk) identifierat sig och du skrivit under kallelsen står du under ständig uppsikt tills dess att kontrollen avslutas. Sida 7

8 - Efter kallelsen skall du så snart som möjligt, dock ej senare än 60 minuter, inställa dig till kontrollstationen där din ankomst noteras i ett protokoll. Du har rätt att ta med valfri person som förtroendeman. - DK skall informera dig hur hela proceduren går till, vilka rättigheter och skyldigheter du har. - Du får själv välja provtagningskärl, du får även hantera och försluta provet (om du vill). Västmanlands Innebandyförbunds Drogpolicy. Tobak Följande riktlinjer avseende tobaksbruk gäller för Västmanlands Innebandyförbund. - Vi tillåter inte att våra ungdomar brukar tobak under träning, tävling eller annan verksamhet som arrangeras/sanktioneras av Västmanlands Innebandyförbund - I samband med barn- och ungdomsverksamhet bör även ovanstående regel respekteras av ledare, föräldrar och övrig publik. Vad händer om Du inte följer riktlinjerna? Om vi upptäcker att våra regler avseende tobak inte följs kommer vi att uppmärksamma personen i fråga om vilka riktlinjer som gäller. Är personen under 18 år kommer vi även att kontakta föreningens ledare. Vid upprepade förseelser är det Västmanlands Innebandyförbunds styrelse som beslutar om eventuell påföljd. Västmanlands Innebandyförbunds arbetsinsatser för en tobaksfri miljö. För att antagna riktlinjer ska efterföljas kommer Västmanlands Innebandyförbund arbeta med att medvetandegöra de olika föreningarnas aktiva ledare, föräldrar och andra föreningsmedlemmar om tobaksrökningens skaderisker. Vidare kommer förbundet att verka för att seminarier, konferenser, utbildningar samt andra arrangemang arrangerade av Västmanlands Innebandyförbund ska bedrivas i tobaksfria miljöer. Alkohol Följande riktlinjer avseende alkohol och narkotikabruk gäller för Västmanlands Innebandyförbund. - Vi tillåter inte att våra ungdomar brukar alkohol/narkotika under träning, tävling eller annan verksamhet som arrangeras/sanktioneras av Västmanlands Innebandyförbund - I samband med barn- och ungdomsverksamhet gäller även ovanstående regler för ledare, föräldrar och övrig publik Vad händer om Du inte följer riktlinjerna? Om det upptäcks att förbundets policy avseende alkohol och narkotika inte efterlevs vidtas liknande åtgärder som nämns i tobaksavsnittet. Sida 8

9 Västmanlands Innebandyförbunds arbetsinsatser för en alkoholfri miljö. För att antagna riktlinjer ska efterföljas kommer Västmanlands Innebandyförbund arbeta med att medvetandegöra föreningarnas aktiva ledare, föräldrar och andra föreningsmedlemmar om alkoholens och narkotikans skaderisker och nedsättning av prestationsförmågan. Vidare kommer Västmanlands Innebandyförbund att verka för att få föreningarna att genomföra interna utbildningar med sina aktiva kring alkohol, narkotika och tobak som ska ha till syfte att ge ungdomarna goda argument för att kunna säga Nej tack. Mer information? Kan inhämtas på Riksidrottsförbundets hemsida, samt på Svenska Innebandyförbundet hemsida OBS!! Detta är ett levande dokument som skall debatteras, förändras och kompletteras under tidens gång. Sida 9

10 ÖVERGÅNGS- OCH VÄRVNINGSPOLICY FAIRPLAY MELLAN VÄSTMANLANDS INNEBANDYFÖRENINGAR Bakgrund Styrelsen för Västmanlands Innebandyförbund presenterade vid ordförandeträffen för Västmanlands innebandyföreningar 17 januari 2012 ett förslag på en övergångs- och värvningspolicy utifrån ett ökat problem med att spelare i allt yngre åldrar värvas eller söker sig till andra föreningar inom Västmanlands distrikt, och vill nu lägga till det till sitt policydokument. Orsaken till övergångar tycks främst vara att spelare och föräldrar söker sig till mer framgångsrika lag för att man tror på en bättre utveckling i en bra miljö. När det gäller värvning av spelare görs dessa många gånger av ledare som vill förstärka det egna laget med spelare från andra föreningar. Detta har i sin tur medfört att föreningar har fått sina lag urholkade och i vissa fall blivit tvingade att lägga ner lag eller slå samman två lag. Detta innebär mindre konkurrens i de olika åldersklasserna och därmed en sämre utveckling av spelare, vilket är negativt för idrottens utveckling. Syfte Syftet med övergångs- och värvningspolicyn är att undvika övergångar och värvningar bland alltför unga spelare. Att spelare byter förening i tidig ålder är sällan av godo. De flesta unga spelare mår bäst av att få utvecklas i en trygg och harmonisk miljö i sitt närområde tillsammans med sina kamrater fram till dess att de nått gymnasieåldern. Beslut Påföljd Med anledning av de fördelar en övergångs- och värvningspolicy anses ha för spelare och föreningar i Västmanland samt efter de positiva reaktionerna från majoriteten bland Västmanlands innebandyföreningar har Västmanlands Innebandyförbund beslutat att anta övergångs- och värvningspolicyn till stadgarna och att dessa skall antas vid kommande årsmötet Vid överträdelse av Västmanlands Innebandyförbunds Övergångs- och värvningspolicy blir påföljden avstängning. Sida 10

11 ÖVERGÅNGS- OCH VÄRVNINGSPOLICY FÖRHÅLLNINGSREGLER Värvning av spelare Värvning av spelare får tidigast ske från och med 1 juli det år spelaren fyller 16 år. Övergång av spelare från moderförening till annan innebandyförening Övergång ska endast ske då - spelaren flyttar och av den anledningen får svårt att vara kvar i sin moderförening. - spelaren inte har något lag att spela i. - synnerliga skäl föreligger, kan vara mobbing, medicinska skäl eller liknande. (Beslut tas av förbundet). Kontaktperson vid övergång och värvning Styrelseordförande eller ansvarig i moderföreningen ska alltid kontaktas först vid värvning, detta innan kontakt sker med berörd spelare (och vårdnadshavare om ungdomen är under 18 år) Vid spelares önskemål om övergång till annan förening ska den nya föreningens styrelseordförande eller ansvarig sköta kontakten med moderföreningens styrelseordförande eller ansvarig. Vår förening har tagit del av Västmanlands Innebandyförbunds övergångs- och värvningspolicy. Ort och datum Förening Underskrift styrelseordförande/ansvarig Namnförtydligande styrelseordförande/ansvarig Övergångs- och värvningspolicyn antagen vid Västmanlands innebandyförbundsårsmöte. Västmanlands Innebandyförbund Sida 11

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

RF:s normalstadgar för idrottsföreningar med kommentarer

RF:s normalstadgar för idrottsföreningar med kommentarer RF:s normalstadgar för idrottsföreningar med kommentarer av Christer Pallin 1 Innehåll RF:s normalstadgar för idrottsföreningar 3 STADGAR Idrottsrörelsens verksamhetsidé 3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5 Innehåll Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4 Allmänna bestämmelser 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 6 3 Tillhörighet m.m. 6 4 Beslutande organ 6 5 Firmateckning 6 6 Verksamhets- och räkenskapsår 6 7 Stadgetolkning

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

Till dig som är spelare!

Till dig som är spelare! Till dig som är spelare! Sexuella övergrepp är namnet på många handlingar där någon eller några går över gränsen och kränker en annan person på ett sexuellt sätt. yngre personer, även om hon/han själv

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé STADGAR för den ideella föreningen Nyköpings Speedway Klubb med hemort i Nyköpings kommun. Bildad den 2005-03-07 Stadgarna senast ändrade av Extra Årsmöte den 27 januari 2009 gällande 25, för att fastställas

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb!

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Föreningshandbok Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Vi är det naturliga valet för barn och ungdomar i västra Umeå. Sandåkerns SK erbjuder kvalitativ idrottsutbildning för alla utifrån var och ens unika

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014

Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014 Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014 VÄLKOMMEN TILL SPELSÄSONGEN 2014! Detta häfte är tänkt som ett stöd för dig i din roll som lagledare i S:t Eriks-cupen en sammanfattning och ett förenklat utdrag som

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2014/2015 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Ringarens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Gunilla Källmark Förskolechef: Biträdande förskolechef Maria

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Idrotten vill Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Innehåll Innehåll 1 Förord 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé 5 Idrott är 5 Idrott består av 5 Vi organiserar vår idrott 5

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning Verksamhetsbeskrivning Innebandy Studier i kombination med elitsatsning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Rekommenderat innebandygymnasium REK... 2 Skolan... 3 Studier... 3

Läs mer