Invandrares uppfattning om begreppet hälsa och faktorer, särskilt rökning som påverkar Hälsan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Invandrares uppfattning om begreppet hälsa och faktorer, särskilt rökning som påverkar Hälsan"

Transkript

1 Invandrares uppfattning om begreppet hälsa och faktorer, särskilt rökning som påverkar Hälsan En analys av sju nyanlända invandrare i Skara kommun Författare Camilla Cedgard Handledare Leena Eklund C-uppsats, 15 högskolepoäng Hälsopromotionsprogrammet 180 högskolepoäng Institutionen för Omvårdnad, Hälsa och Kultur Högskolan Väst Vårterminen 2008

2 Acknowledgement Jag vill tacka alla på integrationsverksamheten i Skara både personal och elever för att de tog så bra hand om mig och gjorde att jag kände mig välkommen. Ett särskilt tack till de som ställde upp för intervjuer och svarade på mina frågor. Jag vill dessutom tacka tobakspreventivt center som hjälpte till i igångsättandet av detta uppsatsarbete. Ett stort tack till min handledare som varit ett stort stöd i uppsatsskrivandet. Jag vill dessutom tacka mina vänner och min familj som hjälp till med diskussioner och stöttat mig i jobbiga perioder. Ett särskilt tack till min pappa som hjälpt till med lite av varje i processen. Tack så mycket! 17 maj 08 Camilla Cedgard 1

3 Abstrakt Titel: Invandrares uppfattning om begreppet hälsa och faktorer som påverkar livet - En analys bland nyanlända invandrare i Skara kommun Författare: Camilla Cedgard Typ av arbete: C-uppsats i ämnet pedagogik med inriktning mot hälsopromotion 15 högskolepoäng Program: Hälsopromotionsprogrammet 180 högskolepoäng Högskola och institution: Högskolan Väst institutionen för omvårdnad, hälsa & kultur Tryckår: 2008 Handledare: Leena Eklund Denna uppsats hade tre delar i sitt syfte, en del där syftet var att undersöka hur mycket en grupp nyanlända invandrare i Skara visste om rökningen och de biverkningarna som finns med rökandet av cigaretter. Det andra syftet med uppsatsen var att undersöka deras uppfattning om hälsa och hälsobegreppet. Det tredje syftet var att försöka göra en jämförelse mellan de olika nationaliteternas syn på hälsan och hälsobegreppet och för att se om det skiljer sig något åt mellan olika länder. Undersökningen har utformats som en kvalitativ studie där sju nyanlända invandrare har intervjuats om deras uppfattningar om rökning och dess bieffekter och om hälsobegreppet. Dessutom är en jämförelse gjord mellan nationaliteterna. Analysen av materialet är gjord med en teori som består av hälsans bestämningsfaktorer i form av en del av Statens folkhälsoinstituts 11 prioriterade folkhälsomål och begreppet hälsa. Analysmetoden som använts är deduktiv innehållsanalys. Resultatet i forskningen visar att det var en stor del av de intervjuade som rökte, och att de som rökte dessutom var medvetna om att det inte var bra för deras hälsa att göra det. Vidare visade det sig i undersökningen att alla de som rökte gick ut på balkongen och rökte för att bespara sina anhöriga den passiva rökningen. I Afrika används hälsobegreppet på ett helt annat sätt än här, där är hälsa detsamma som att vara sjuk. Resultatet visade dessutom att det fanns en skillnad mellan nationaliteterna både i hälsobegreppet och i innebörden av begreppet hälsa Alla de intervjuade i undersökningen trodde att de i framtiden skulle bo kvar i Skara, men att det var jobbmöjligheter som påverkade deras framtid. Det var en stor önskan ifrån alla respondenterna att få möjligheten till ett jobb för att med det kunna bli självförsörjande. Nyckelord: Nyanlända invandrare, rökning, hälsobegreppet och folkhälsomål 2

4 Abstract Tittle: How Immigrants understanding the concept of health and the factors affecting the lives. An analyze of just arrived immigrants in Skara municipality. Authors: Camilla Cedgard Type of document: C- level paper in education and health promotion, 15 p Program: Health promotion, 180 p University and department: University West, the department for nursing health and culture. Printing year: Advisor: Leena Eklund The aim of the study was first to investigate what a group of just arrived immigrants to Skara knowing about smoking cigarettes and its side affects to health s. The second aim was to investigate the groups opinion to health and concept of health. Last aim was to try to make a comparison between different nationalities vision to health and the concept of health s. The investigation has been done as a qualitative study of interviews with seven just arrived immigrants and there opinion about smoking, the side effect,concept of health and nationality. The analyze of the investigation is made from a theory consist of the health determination factors in a form of a part of Swedish States Institute of Health. The analyze method used is deductive contentsanalyze. The result in investigation indicate a large amount of immigrants was smokers, and they was aware of the health affects. Further indicates that all smokers went out on the balcony to avoid the relatives for passive smoking. In Africa are the health concept used in a different way then health is the same as illness. All the interviewed in the investigation was believing a future in Skara if they could find a work and earn a living. Keyword: Just arrived immigrants, smoking, concept of health, goal of publichealth. 3

5 Innehållsförteckning 1 Introduktion års flyktingkonvention Flykting, invandrare och asylsökande Skaras kommuns integrationsverksamhet Problemformulering Syfte Tidigare forskning Invandrarnas hälsa och levnadsvillkor Invandrarna och tobaksrökning Forskning om adaptationsperioden Invandrarna i arbetslivet Teori Vad är hälsa? Antonovskys teorier om hälsan Nordenfelts teori om hälsan Hälsans bestämningsfaktorer Prioriterade mål i folkhälsoarbetet i landets kommuner Statens folkhälsoinstitut ( 2003) mål för en jämlik hälsa Metoder Datainsamling Urval Genomförandet Analysmetoder Resultat Bakgrundfakta av respondenterna Begreppet hälsa Delaktighet Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor Fysisk aktivitet Matvanor och säkra livsmedel Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Om fem år Diskussion Metoddiskussion Validitet Reliabilitet Resultatdiskussion Rökningen Begreppet hälsa Folkhälsomålen Slutsats Referenser...24 Bilagor 4

6 Tag det bästa från den nya kulturen och behålla det bästa från den gamla (man 45år, från Iran om integrationen i ett nytt land) 1 Introduktion Den stora invandringen till Sverige började efter andra världskriget och då i form av arbetskraftinvandring för att det behövdes arbetskraft i Sverige. Arbetsinvandringen pågick till sjuttiotalet när det istället blev flyktinginvandring som var och är den stora invandringen. (Rezania 2007) Detta gör att Sveriges befolkning idag ser annorlunda ut än den gjorde innan den stora invandringen till Sverige. Andelen personer med utländsk bakgrund har ökat med nästan personer sedan 2002 enligt Statistiska centralbyrån (SCB 2008), medan andel personer med svensk bakgrund inte alls har ökat i samma utsträckning. Av de som ansökte om uppehållstillstånd i Sverige under 2007 var det över från Irak och Irakierna står för den största ökningen av uppehållstillstånd mellan åren Det var nära dubbelt så många män som ansökte om uppehållstillstånd under åren i jämförelse med kvinnor. Enligt SCB ( 2007) har ca 1,6 miljoner av Sveriges nära 9, 2 miljoner invånare utländsk bakgrund. (SCB 2007) De 1,6 miljoner invånarna med utländsk bakgrund som bor i Sverige idag kommer ifrån mer än 170 olika länder (Baksi 1999). År 2000 föddes var femte barn av en förälder med invandrarbakgrund. Utvecklingen av invandrarna i Sverige har gått snabbt och det ställs också nya krav på infödda svenskar. Det är skillnad på hur svenskarna ser på fenomenet invandrare, en del anser att det är spännande att träffa människor ifrån andra kulturer medan andra mest är rädda eller har fördomar mot dem. ( Baksi 1999) års flyktingkonvention Enheten på FN som arbetar med flyktingar heter United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) och enheten grundades av FN: s generalförsamling den 14 december (UNHCR 2008) Enligt UNHCR flyktingkonvention definition på vem som räknas som en flykting. (UNHCR 1951): Flykting är en person som behövt fly från sitt land, på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet. (UNHCR 1951)1951 års flyktingkonvention skrevs för att ge flyktingar rättsliga ställningar och togs av FN: s medlemsstater. Enligt FN finns det ungefär 20 miljoner människor på flykt i världen idag. Det är bara en liten andel som flyr långt som till Sverige och andra länder i västvärlden de flesta söker skydd i närheten av deras hemland. (UNHCR 2005) Allmänna fakta 1.2 Flykting, invandrare och asylsökande Vad är då skillnaden mellan en flykting, invandrare och asylsökande? Det finns flera olika definitioner av personer som har kommit till Sverige, en del har flyttat hit och en del har flytt ifrån sitt hemland. 5

7 Flykting är en person som har ansökt om asyl och fått lov att som flykting bosätta sig i Sverige. (Migrationsverket 2008) Asylsökande är en person som kommit till Sverige för att få skydd men inte än fått sin ansökan prövad och godkänd. (Migrationsverket 2008) Anledningen till att människor flytt från sina hemländer är samma idag som i alla tider. Att de vill skapa sig ett bättre liv, personerna vill komma ifrån krig, fattigdom och förtryck. (Migrationsverket 2008) En person kan dessutom komma till Sverige som kvotflykting. Den svenska regeringen bestämmer hur många kvotflyktingar per år som kan vara aktuella för asyl till Sverige. Kvotflyktingen är en utländsk medborgare som fått uppehållstillstånd innan resan till Sverige och där dessutom Migrationsverket betalar för resan hit Tills slut blir flyktingen till invandrare när han när har fått asyl och därmed är mantalsskriven i Sverige som han flyttat eller flytt till. (Migrationsverket 2008) 1.3 Skaras kommuns integrationsverksamhet Skaras kommuns integrationsverksamhet startade 2003 och är ett samarbete mellan flera olika delar i kommunen såsom omsorgskontoret, svenska för invandrare (SFI), arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten, migrationsverket samt skolan och barnomsorgen. Gruppen av invandrare inom integrationsverksamheten består idag av både män och kvinnor som kommer från olika delar av världen, och som alla i dag är bosatta i Skara. (Berger 2007) Verksamheten består av två socialsekreterare, en coach, en praktikhandläggare, en integrationsassistent och dessutom har integrationen en samordnare. Integrationsverksamheten ingår i avdelningen av integration, försörjning och arbetsmarknad och deras uppdrag är att stötta invånarna som befinner sig i kommunen men som inte kan klara av sin försörjning själv och med därmed har rätt till ekonomiskt bistånd. (Skara kommun 2008) Skara kommuns integrationsverksamhet har en överenskommelse med Migrationsverket, som är ett statligt verk som ansvarar för att hela migrationskedjan i asylsökandet fungerar på ett tillfredställande sätt (Migrationsverket 2006). Själva ordet migration betyder folkförflyttningar och rymmer både emigration som betyder flyttning från, men även immigration som betyder flyttning till. (Migrationsverket 2008) Det är dessutom migrationsverket som beviljar en person uppehållstillstånd i Sverige. (Migrationsverket 2006) Enligt avtal med Migrationsverket skall Skaras integrationsverksamhet ta emot 45 flyktingar varje år, 30 vuxna och 15 barn. År 2007 tog Skara emot 17 flyktingar genom överenskommelsen med migrationsverket men det kom sedan ytterligare 17 personer som var anhöriga till personer som redan anlänt eller kom från andra kommuner. I slutet av 2007 var det 38 personer som hade någon form av introduktionsplacering i Skara. (Berger 2007) Målet med integrationsverksamheten i Skara är att få invandrarna delaktiga i det svenska samhället och bli självförsörjande inom två år efter påbörjad introduktion, men det finns personer som är i verksamheten i mer än det. Skara kommun införde 2006 möjligheten för att söka introduktionsersättning, som är en lönelik kompensation för en heltidsysselsättning, i och med att invandrarna får den här ersättningen är verksamheten på heltid och där det dessutom är en obligatorisk närvaro. På förmiddagen läser eleverna svenska och på eftermiddagen går de på introduktionsprogrammet där hälsa och friskvård är en av flera delkurser. Det förekommer även kurser i samhällsinformation, arbetsliv 6

8 och data. Några eftermiddagar i veckan har de haft praktik på Skara Trä för att kunna tillämpa, och pröva det svenska språket i arbetslivet på ett naturligt sätt. Sedan 2004 har Integrationsverksamhet i Skara kommun lagt in hälsa som en del i schemat för de nyanlända invandrarna som kommer till Skara. I början var det i projektform med hjälp med finansieringen av folkhälsorådet. Numera är hälsoämnet en ordinarie kurs. Att hälsan lades in på schemat var på grund av att integrationsenheten upptäckte att invandrarna hade dåliga kunskaper i ämnet hälsa. År 2007 utvecklades hälso och friskvårdsprojektet till att ha en större inriktning på rökning eftersom det var många i gruppen som rökte dagligen, och därmed utsatte sin omgivning för den passiva rökningen. I samband med detta projekt kom det tobakspreventiva centret in i bilden. Det tobakspreventiva centret är en enhet inom Västra Götalandsregionen. (Berger 2007) Skara kommuns integrationsverksamhet fick Västra Skaraborgs folkhälsopris 2007, för sitt arbete med hälsa och friskvård. Motiveringen till att de fick priset löd: Integrationsverksamheten i Skara har genom nytänkande och samverkan utvecklat konkreta och tydliga hälsofrämjande insatser för en utsatt grupp ( Berger 2007) 1.4 Problemformulering Jag fick en förfrågan av det tobakspreventiva centret inom Västra Götalandsregionen om att göra en undersökning bland nyanlända invandrare i Skara. Tobakspreventiva centret har försökt att få ut sitt budskap om rökningens biverkningar och dess effekter för omgivningen med den passiva rökningen. De vill ha hjälp att utvärdera om deras rökningspreventiva arbete i form av utbildning i rökningens effekter och biverkningar påverkat de nyanlända invandrarnas rökvanor samt om det givit något resultat på deras självupplevda hälsa. Rökningen skall vara en del i min undersökning. Dessutom fokuserar jag på att undersöka om invandrarnas självupplevda hälsa och deras syn på hälsan samt deras levnadsvillkor i deras nya hemland Sverige. Jag skall också undersöka om respondenterna upplever skillnad i dessa element här och i deras gamla hemland. Dessutom undersöka de nyanlända invandrarnas inställning till rökning och hälsan, och faktorer som påverkar deras liv och välbefinnande. 1.5 Syfte Att undersöka nyanlända invandrares uppfattningar om hälsan och faktorer som påverkar deras liv, samt särkskilt undersöka deras inställning till rökning (inklusive deras inställning till att röka inomhus och den passiva rökningen som de eventuellt utsätter sin omgivning för). Jag har dessutom som ambition att i blygsam skala försöka att säga något om kulturella skillnader i synnerhet på rökning och hälsobegreppet mellan olika invandrargrupper ifrån olika delar av Afrika och Östeuropa. 2 Tidigare forskning 2.1 Invandrarnas hälsa och levnadsvillkor Socialstyrelsen gjorde 2000 en underökning (Socialstyrelsen 2000) om olika invandrargrupper som kommit till Sverige som heter Olika villkor - olika hälsa. Undersökningen är gjord bland invandrare ifrån Chile, Iran, Polen och Turkiet. De som undersöktes hade kommit till Sverige på 7

9 80-talet. Studien visar att även om de flesta av invandrarna som kommit till Sverige efter sjuttiotalet kommer hit av skälet att de inte kan bo kvar i sitt hemland skiljer det sig mycket åt mellan invandrargruppernas hälsa. En del kommer hit som flyktingar från ett land som är krigshärjat och därmed en större risk till en psykisk ohälsa och en svår process innan de är säkra på att få stanna i landet. En del andra kommer som anhöriginvandrare med en helt annan bakgrund och inte alls samma problematik i processen. Vidare visar studien att det är en större skillnad på hälsan och ohälsan hos befolkningen av invandrare i jämförelse infödda svenskar. (Socialstyrelsen 2000) Enligt en underökning ifrån Statens folkhälsoinstitut (2002) visar att vilket land en invandrare ursprungligen kommer ifrån spelar en stor roll för hur integrationen i det nya landet och för personens vidare hälsa. Därtill visade studien att det spelar roll hur de levt i sitt hemland, vilken etnicitet, vilken utbildning de har och vilket arbete de har haft är några andra viktiga bestämningsfaktorer. (FHI 2002) Dessa faktorer som styr vid en integration visas bra på en bild ifrån FHI. (2002) (Bilaga 1) Men bilden visar dessutom att det finns det ytterligare några starka bestämningsfaktorer för hur de lever sitt liv här i Sverige, om de har jobb, hur deras ekonomi ser ut. Invandrarnas civilstånd om de är gifta eller om dom lever själva är också en faktor som är väsentlig för invandrarnas hälsa. Undersökningen visar också att det skiljer sig åt mellan könen där kvinnorna har sämre hälsa än vad männen har. Något som också är väldigt viktigt i sammanhanget är att många invandrar känner en diskriminering och att en del invandrargrupper dessutom är dåliga på det svenska språket och därför känner ett utanförskap i det svenska samhället. Invandrarna har många gånger andra levnadsvanor än svenskar och det är främst bland tobaksrökning, fetma och motion på fritiden som det skiljer sig åt.( Socialstyrelsen 2000) 2.2 Invandrarna och tobaksrökning Cigarett och tobaksrökning anses idag vara en av de absolut största riskfaktorerna för sjukdom och ohälsa. Enligt socialstyrelsen undersökning har vi i Sverige lyckats att sänka tobaksbruket och Sverige har idag den lägsta andelen män som är dagligrökare jämfört med övriga Europa. (Socialstyrelsen 2000) Detta stämmer tyvärr inte riktigt i invandrargrupperna där det är en större andel dagligrökare inom invandrargrupperna än vad det är bland de infödda svenskarna. I gruppen av män från Chile var det 55 % rökare i Socialstyrelsens underökning. Något som är viktigt att notera är att det inom invandrargrupperna är det mer högutbildade än lågutbildade som röker, att de yngre röker mer än de äldre och att det är mer män än kvinnor som röker. Där är det en skillnad mot infödda svenskar där det i dagsläget är mer den äldre lågutbildade generationen som röker och att det är färre högutbildade yngre som börjar röka. (Socialstyrelsen 2000) 2.3 Forskning om adaptationsperioden Många av de som kommer som flyktingar hit till Sverige idag lider av en stor stress och med det har många också psykiska besvär. (Bustos 2000) Många har med sig hemska minnen såsom övergrepp, förföljelse, fångenskap och tortyr ifrån de länder som de flytt ifrån. Den legitimerade psykologen Bustos skriver också att många lider för att deras anhöriga som vänner och barn kan ha blivit hårt drabbade. När de sedan har flytt och kommit till ett land som Sverige väntar en asylprocedur, med en hemsk ovisshet om de får stanna eller kommer att bli tvingade att åka tillbaka dit de kommer ifrån. Han fortsätter med att förklara vad adaptionsprocessen, alltså hur en person hanterar att fungera i ett nytt socialt sammanhang i en anpassningsutveckling, som också kan vara en källa till psykiska problem för de drabbade. Denna anpassningsutveckling delar flyktingen i två delar där en tittar tillbaka på det som varit, ofta med väldigt traumatiska upplevelser och en del som blickar framåt mot en framtid som de inte vet hur den kommer att gestalta sig alls. Detta kan ge personer en väldig tveksamhet där de kan känna en väldig 8

10 osäkerhetskänsla och en stor maktlöshet inför deras fortsatt öde. Författaren som är leg psykolog menar att det är svårt för flyktingarna att söka hjälp av sjukvården för sina psykiska problem eftersom de inte kan språket. Då menar han att det kan vara lättare att söka hjälp för fysiska problem som kan vara mycket lättare att förklara. De första åren kan ge identitetskriser hos flyktingarna, att under dessa första år sitta isolerade utan någon meningsfull sysselsättning, och att inte ha något socialt fungerande nätverk är ytterligare faktorer som kan ge en identitetskris hos flyktingarna menar Bustos (2000). 2.4 Invandrarna i arbetslivet Fram till sjuttiotalet hade invandrarna en mindre arbetslöshet och högre årsinkomst än infödda svenskar detta faktum har ändrat sig idag när invandrarna istället har en högre arbetslöshet och en lägre årsinkomst än de infödda svenskarna. (Rezania 2007) Farbod Rezanias undersökning Bortom etnicitet (Rezania 2007) visar att det är mer viktigt om en invandrare skall få jobb eller inte är var personen bor idag än vad den kommer ifrån. Personens ålder, utbildning och hur länge den varit i Sverige är ytterligare skäl som har stor betydelse vid en eventuell anställning. När den stora arbetsinvandringen pågick var det främst männen som var av intresse för Sverige. Kvinnorna följde ofta med sina män men det var inte främst för att arbeta utan mer för att männen inte hade råd att försörja sin familj hemlandet på det som han tjänade i Sverige. Det kom en del kvinnor också för att arbeta som hembiträden men inte alls i samma utsträckning som männen. Men detta ändrade sig när det behövdes mer arbetskraft till industrin och den stora utbyggnaden av den offentliga sektorn. Det var till och med på det viset att invandrarkvinnorna kom fortare in i den svenska arbetsmarknaden än de svenska kvinnorna. (Knocke 1999) Det skiljde inte mycket mellan invandrarkvinnorna och de svenska kvinnorna över vilka yrken som de hade på sjuttio och åttiotalen. Det allra vanligaste yrket för invandrarkvinnorna var städerska som under den här tiden var det fjärde vanligaste yrket för de svenska kvinnorna. Ett yrke som städerska är ett väldigt slitsamt yrke med mycket arbetsrelaterade sjukdomar som följd. (Knocke 1999) 3 Teori 3.1 Vad är hälsa? Det finns flera olika teorier av vad hälsa/ohälsa är detta eftersom varje forskare har sin syn på ämnet och vad som skall ligga i dessa begrepp. Bengt Brülde (2003) som är filosof och bland annat lärare på Högskolan Väst skriver i sin bok Hälsa och sjukdom, att hälsa kan vara och är mycket mer än bara avsaknad av sjukdom.(who 1986) Han fortsätter med att förklara varför han anser att det är viktigt med att definiera begreppet hälsa. Huvudskälet enligt honom till att definiera hälsobegreppet är att det är praktiskt att skilja på vad som är sjukdom och vad som sedan är hälsa. Vidare fortsätter han med att beskriva att han menar att sjukdomsbegreppet spelar en mer central roll i vårt samhälle än vad hälsobegreppet gör. (Brülde 2003) För de som anser att hälsa är detsamma som avsaknad av sjukdom (WHO 1986) kommer målet att främja hälsan vara desamma som att förebygga sjukdom. Att se på hälsa på det sättet är på det sätt som främst sjukvården ser på hälsan. ( Brülde 2003) Den stora skillnaden mellan hälso- sjukvårdsbegreppet och hälsobegreppet, är att sjukvårdbegreppet är endimensionellt antingen är en person sjuk eller är den frisk. Medan hälsobegreppet är flerdimensionellt och kan med det ändra sig från bra hälsa till usel hälsa relativt 9

11 snabbt. Att hälsan ändrar sig över tid på det sättet, gör att hälsobegreppet måste tänkas som en skala som kan ändra sig över en tidsperiod. (Brülde 2003). Detta faktum att det är svårt att definiera hälsobegreppet gör att det kan vara besvärligt att göra en analys på begreppet hälsa. Därför förespråkar Brülde (2003) att man istället för som i den traditionella analysen av hälsa som använder sig av olika hälsonivåer som kan vara som exempelvis optimal eller god hälsa, skall använda sig av hälsoförändringar och hälsojämförelser. Genom att inrikta sig på de två faktorerna hälsoförändringar och hälsojämförelser menar Brülde (2003) att det då skulle vara lättare att göra en analys av hälsobegreppet. (Brülde 2003) Vidare fortsätter Brülde (2003) med att ställa sig frågan om vi skall behålla frågan vad är hälsa? Eller om vi istället skall ställa oss frågan vad den psykiska eller den fysiska hälsan är? Alltså svaret på den frågan skall alltså vara ett hälsobegrepp som kan täcka in både den somatiska alltså den fysiska hälsan samt den psykiska mentala hälsan. För risken finns att den psykiska hälsan kan glömmas bort i hälsobegreppet. Termen hälsa kan dessutom användas på flera sätt, detta spelar ingen roll vilken form av hälsa som man tänker på. Det har att göra med en persons manifesta eller grundläggande hälsa. Där den manifesta är hur personen mår just idag, hur dagsformen är medan den grundläggande är mer intakt och ändrar sig inte även om den kan bli lite sämre under till exempel en förkylning. (Brülde 2003) 3.2 Antonovskys teorier om hälsan Det finns några stora forskare när det pratas om hälsa och en av de största måste sägas är Aron Antonovsky ( ). Han var en medicinsk sociolog som verkade och bodde i USA, han delade in hälsa i Salutogenes och Patogenes. Där det patogena handlar om personernas ohälsa, det är det sättet att se på hälsa som de inom vården gör, där hälsa är detsamma som avsaknad av sjukdom (WHO1986). Men Antonovsky upptäckte att hälsa är mycket mer än det och myntade uttrycket Salutogenes som betyder hälsans ursprung istället för att koncentrera sig på det som är sjukt och ohälsan skall det vara det främjande som är drivkraften. ( Antonovsky 1991) Han upptäckte att en del personer mår bättre än andra och forskade fram en teori om KASAM, känsla av sammanhang med sina tre delar, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begripligheten är hur en person upplever saker som gripbara eller inte, viken förståelse en person har för att strukturera upp det som är oklart. Hanterbarheten anspelar på i vilken omfattning en person uppfattar att han har livet under kontroll både det som gäller personen själv men även i dess omgivning. Den sista delen i KASAM är meningsfullhet, den delen handlar om vilka krav och vilken delaktighet person känner att den har i livet. (Antonovsky 1991) Dessa är tre viktiga komponenter i arbetet med flyktingarna och de är även viktiga för flyktingarna själva. Varför går det bättre för en del flyktingar än det gör för vissa andra i integrationen i ett nytt land? Varför har en del en hög del av begriplighet och klarar vissa situationer bättre än vad vissa andra gör i ett land som dessutom ofta är mycket kallare och kargare än de flesta flyktingarna är vana vid. 3.3 Nordenfelts teori om hälsan Vad betyder det att vara frisk frågar sig Nordenfelt (2004) i sin bok Livskvalitet och hälsa. De flesta anser nog vara friska är detsamma som att fungera väl och att känna sig stark fortsätter han med. Författaren fortsätter med att hälsa skall givetvis ses som mer än att en person inte är sjuk, men vad åsyftas då med hälsa? Nordenfelt menar att det idag finns två olika perspektiv att se på hälsa. Dels på det traditionella medicinsk biologiska sättet där en människa är frisk om dess kroppsfunktioner är riktiga och fungerar som de skall, detta gäller både kroppen och psyket. 10

12 (Nordenfelt 1995). Det andra sättet att se på hälsan är det holistiska perspektivet och det fokuserar på hela människan, och inte bara på delarna. (Nordenfelt 2004) Med Holism syftas till att ha ett helhetsperspektiv på hälsan ( Klockars & Österman 1995) Det holistiska perspektivet är de mer och mer som förespråkar inom filosofin och den sociologisk hälsoforskning, men enligt Nordenfelt (2004) som själv är filosof, behövs bägge perspektiven i en hälsoteori. Det biologiska är det som handlar om biologi och om hur människan fungerar med hjälp av statistik och den medicinska vetenskapen. I den holistiska synen är det två delar som framhävs den ena är känsla att personen har en känsla av välbehag eller en känsla av smärta i fallet ohälsa den andra delen är om individen känner att den har makten eller vanmakten till handling i sin livssituation. (Nordenfelt 2004) En person har god hälsa om det är jämvikt mellan handlingsförmåga och målet för handlingen. Är det istället att personen inte klarar av att genomföra sin målsättning då existerar det någon form av ohälsa, hälsa ses som en tillgång vid förverkligandet medan ohälsa ses som en inskränkning ( Nordenfelt 2004) 3.4 Hälsans bestämningsfaktorer Social Determinants of Health som på svenska ungefär skulle betyda sociala bestämningsfaktorer för hälsan, men som i Sverige benämns för Hälsans bestämningsfaktorer. Det är ett antal faktorer som är mer eller mindre viktiga för vår hälsa och livssituation i vårt dagliga liv. I hälsans bestämningsfaktorer är det ett antal faktorer en del kan vi styra själva med hur vi lever vårt liv och vilken livsstil som vi har anammat medan en del andra faktorer ligger helt utanför den egna individens kontroll. I de faktorer som vi inte kan styra över själva ligger våra gener vem vi föds till och vilka förutsättningar som vi har. Vilket land vi föds till och hur omständigheterna är där. Faktorer som vi kan styra bättre är hur vi väljer att leva vårt liv, om vi motionerar och sköter oss. En annan viktig faktor för vårt välbefinnande är vilket arbete vi har, om vi är tjänstemän eller arbetare är en annan faktor som påverkar oss i livet. (Marmot 2006) Hälsans bestämningsfaktorer visas väldigt väl med en illustration av Lennart Rydén efter Dahlgren & Whiteheads original 1991 (Bilaga 2) 3.5 Prioriterade mål i folkhälsoarbetet i landets kommuner Statens folkhälsoinstitut ( FHI 2003) anser att det finns sex delar som är viktiga att prioritera i planeringen av folkhälsan i kommunerna i Sverige. Ekonomisk och social trygghet Delaktighet och inflytande i samhället Trygga och goda uppväxtvillkor Arbetslivet Sunda och säkra miljöer Levnadsvanor 3.6 Statens folkhälsoinstitut ( 2003) mål för en jämlik hälsa FHI har sedan gått vidare med de sex målen och använt sig av hälsans bestämningsfaktorer för att ringa in de elva prioriterade folkhälsomålen. Det är de folkhälsomål som Statens folkhälsoinstitut anser är de viktigaste faktorerna i en jämlik och jämställd hälsa bland befolkningen. (FHI 2003) 11

13 Förutsättningar för en jämlik och jämställd hälsa enligt FHI (2003) De elva prioriterade folkhälsomålen enligt FHI är: Ekonomisk och social trygghet: Att ha en ekonomisk och social trygghet är en fundamental förutsättning för folkhälsan och är med det ett av de viktigaste målen. ( FHI 2007) Vidare i denna kategori är det hur befolkningen är sammansatt, hur många barnfamiljer och barn som finns, andelen äldre och sjukskrivna. Ohälsotalet, hur många som är långtidsarbetslösa men även långtidssjukskriva, att inkomstojämlikheten skall minskas. ( FHI 2003) Delaktighet och inflytande: Detta är också ett av de allra mest fundamentala målen och skall utgöra ett särskilt målområde. Här skall det stärkas förmågan och möjligheterna att bli mer både socialt och kulturellt delaktiga för de grupperna i samhället som är mer utsatta ekonomisk och socialt. (FHI 2007) I att känna en delaktig i samhället ligger det att vi till exempel skall gå och rösta på valdagen och att vi dessutom skall ha en stor del av befolkningen ute i arbetslivet och inte stå utanför arbetsmarkanden. (FHI 2003) Trygga och goda uppväxtvillkor: Att det är goda förhållanden mellan vuxna och barn. Hur vi vuxna behandlar barnen både i skolan men även hur andra vuxna behandlar barnen. Att ungdomarna har inflytande i skolan, att det dessutom skall finnas betyg i skolan. (FHI 2003) De ungas psykiska hälsa skall prioriteras eftersom det idag finns en stor psykisk ohälsa bland ungdomen. (FHI 2007) Ökad hälsa i arbetslivet: De som arbetar idag skall känna att de har både tillräckliga krav på sig men även att de känner ett stöd i arbetslivet. De skall dessutom känna att de klarar av sin arbetssituation. Detta gör att den

Nu känner jag mig som en del av världen

Nu känner jag mig som en del av världen Nu känner jag mig som en del av världen En studie om ungas liv idag och deras erfarenheter av att tidigare ha levt gömda Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Karin Andersson & Johanna Korol Handledare:

Läs mer

ASYLSÖKANDES MÖTE MED DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN

ASYLSÖKANDES MÖTE MED DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN Hälsa och samhälle ASYLSÖKANDES MÖTE MED DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN EN KVALITATIV EMPIRISK INTERVJUSTUDIE MED HÄLSOKOMMUNIKATÖRER INOM DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN. Lina Formare Anneli Hesselbom Examensarbete Kurs

Läs mer

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och rehabilitering Campus Eskilstuna, Mälardalens högskola Socialt arbete C,

Läs mer

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Hälsa och samhälle ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV

Läs mer

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R EN STUDIE OM ÄLDRE KINESERS LIVSSITUATION, BEHOV OCH ÖNSKEMÅL INFÖR ÅLDERDOMEN Eva Sennemark, Elizabeth Hanson, Lennart Magnusson TITEL FÖRFATTARE Gemenskap på äldre da r. En studie

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Skolsköterskors upplevelse vid misstanke om att en elev far illa

Skolsköterskors upplevelse vid misstanke om att en elev far illa Skolsköterskors upplevelse vid misstanke om att en elev far illa FÖRFATTARE: PROGRAM/KURS: OMFATTNING: HANDLEDARE: EXAMINATOR: Jenny Linansky Ekholm Pia Rosenqvist Specialistsjuksköterskeprogrammet med

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 Bakgrund och metod... 4 Urval... 4 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande...

Läs mer

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Erika Forsberg & Johanna Hjerpe 2011 Vetenskaplig uppsats, 30 hp Pedagogik Pedagogik C

Läs mer

Ungdomars tankar kring framtiden En studie om ungdomars möjligheter att nå sina drömmar

Ungdomars tankar kring framtiden En studie om ungdomars möjligheter att nå sina drömmar Ungdomars tankar kring framtiden En studie om ungdomars möjligheter att nå sina drömmar Lisa Bäcklund Daniela Dumovska HT 2009 Lärarprogrammet LAU370 Examensarbete Handledare: Niklas Hansson Examinator:

Läs mer

Skolan var inget man prioriterade

Skolan var inget man prioriterade Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Skolan var inget man prioriterade - En studie om elevers upplevelser före sitt gymnasieavbrott School Wasn t Anything You Gave

Läs mer

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie.

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Mälardalens Högskola Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Välfärdsprogrammet Termin 6, VT 2006 Sociologi C, 10 poäng Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Författare:

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan SOL 064 Vårterminen 2003

LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan SOL 064 Vårterminen 2003 LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan SOL 064 Vårterminen 2003 Författare: Handledare: Hanne Linghagen Malin Wuopio Maria Bangura Arvidsson Abstract The purpose of our paper was to examine what it is like

Läs mer

Invandrarkvinnors erfarenhet av att leva med smärta och deras förväntningar på sjukvården

Invandrarkvinnors erfarenhet av att leva med smärta och deras förväntningar på sjukvården UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik Kurs: Uppsatskurs i sjukgymnastik 71-80p Uppsats 15hsp, D-nivå Invandrarkvinnors erfarenhet av att leva med smärta och deras

Läs mer

Självupplevd psykisk och reproduktiv hälsa samt självupplevt vårdbehov bland kvinnliga EU-migranter

Självupplevd psykisk och reproduktiv hälsa samt självupplevt vårdbehov bland kvinnliga EU-migranter Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) Julia Carlsson Läkarprogrammet KI Examensarbete 30 hp Höstterminen 2013 Självupplevd psykisk och reproduktiv hälsa samt självupplevt vårdbehov

Läs mer

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005 Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo Augusti 2005 Ann Towns, Fil Dr Gun Holmertz Eva Johannisson Madlin Krabit Innehåll: I. Bakgrund: Folkhälsoundersökningen

Läs mer

Utvärdering av projektet Utlandsfödda kvinnor som doulor och kulturtolkar

Utvärdering av projektet Utlandsfödda kvinnor som doulor och kulturtolkar !!" Utvärdering av projektet Utlandsfödda kvinnor som doulor och kulturtolkar Förord Hälsan i Västra Götaland är generellt sett god men ojämlikt fördelad mellan geografiska områden, mellan socioekonomiska

Läs mer

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1 FLYKTEN SLUTAR HÄR Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU UNICEF Sverige 1 Om UNICEF UNICEF, FN:s barnfond, arbetar runt om i världen för att förverkliga FN:s konvention

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

Tandborstning i förskolan

Tandborstning i förskolan Tandborstning i förskolan En kvalitativ undersökning av ett tandhälsoprojekt på Hässleholmen Författare: Tobias Edoff Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi, 180 hp Examensarbete i folkhälsovetenskap

Läs mer

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité en kvalitativ studie Författare: Johanna Ekström Dzhon Zubenko

Läs mer

Vem har rätt till vård? Gömda flyktingar, vård och etiska ställningstaganden

Vem har rätt till vård? Gömda flyktingar, vård och etiska ställningstaganden EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2007:20 Vem har rätt till vård? Gömda flyktingar, vård och etiska ställningstaganden Klara

Läs mer

Jag bryter inte när jag tänker

Jag bryter inte när jag tänker Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar om sin väg till arbete i Sverige Renée Danielson Vedad Begovic Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3

Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3 Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2003 Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3 Författare: David Ingnäs Joanna Sundström

Läs mer

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Av Jessica Gustafsson Ht-2010 Handledare: Norma Montesino ABSTRACT Author: Jessica Gustafsson Title: Between two worlds to be young, female

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer