Kommunfullmäktige Kallelse/Kungörelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige Kallelse/Kungörelse"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Kallelse/Kungörelse ÅSTORP Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Bjömen måndag den 25 januari 2016 klockan 18:30- för behandling av följande ärenden: l. Kommunfullmäktiges öppnande 2. Godkännande av kallelse 3. Upprop av ledamöter inklusive tjänstgörande ersättare. 4. Godkännande av föredragningslista 5. Val av två ledamöter attjustera protokollet samt beslut om tidpunkt och plats för protokollets justering 6. Information om överförmyndarnämndens verksamhet 7. Information om kultur- och fritidsnämndens verksamhet 8. Avsägelse från Gun Fridlund 9. Avsägelse från Ann-Charlotte Kallerup 10. Avsägelse från Viggo Kallerup 11. Avsägelse från Anders Wilhelmsson 12. Eventuella avsägelserival 13. Eventuella nyinkomna frågor 14. Eventuella nyinkomna interpellationer 15. Överlämnande av beslutanderätt från Kommunfullmäktige till kultur- och fritidsnämnden avseende styrdokument tillhörande kultur- och fritidsnämndens verksamheter 16. Utbetalning av partistöd 17. Motion från Asa Holmen (Fp) och Bodil Hellberg (Fp) om att utreda möjligheten att under nästa mandatperiod bygga en ny hall, idrottsanläggning 18. Eventuellt inkomna nya motioner 19. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL, gäller ÄP, OF och IFO samt ej verkställda beslut enligt 9 och enligt 28 f-g LSS 20. Anmälningaridelgivningar Per-Arne Håkansson Ordförande Merih Özbalci Kommunsekreterare Handlingarna till sammanträdet finns på Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. För interpellationer och frågor avsätts i första hand en timme. Om fler interpellationer eller frågor återstå att behandla efter denna tid tas dessa upp som sista punkt på dagordningen. Postadress: Åstorp l Gatuadress: Storgatan 7 l E-post: l Telefon: l Fax: O Org. nr Bg Pg l

2 2(2) För gruppmöten har rum reserverats i Kulturhuset Björnen från klockan 17:30 enligt följande: För majoriteten cafeterian. För Sverigedemokratema grupprummel i källaren. För Moderaterna och Folkpariiet stora konferensrummel på andra våningen. För detaljer kring gmpprum, kontakta kommunkansliet e ller Tillhörande bilagor: Inga extra bilagor. Om ni inte har fått någon av ovanstående bilagor ber vi er kontakta kansliet omgående via telefon eller Alternativt kan ni skicka e-post till kommunstyrelseforval tn Postadress: Astorp l Gatuadress: storgalan 7 l E-post: l Telefon: l Fax: Org. nr Bg Pg

3 1(19) ÅSTORP KOMMUNFULLMÄKTIGE SANndANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Kulturhuset Bjömen 18:30 Ajournering Beslutande Se bilaga Övriga deltagare Merih Özbalci, kommunsekreterare Lena Mårtensson Stenudd, kommunchef Utses att justera Plats och tid Magdalena Staj cic, ekonomichef sekreterare Merih Özbalci l - OrdfOrande Per-Arne Håkansson (S) Justerande ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Beslutande organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande l- Förvaringsplats för protokollet Kommunslyrelseförvaltningen Underskrift

4 Kommunfullmäktige 2(19) ÅSTORP Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum NÄRVAROLISTA kommunfullmäktige ledamöter och ersättare samt omröstningsbilaga Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 Kommunfullmäktige 3(19) ÅSTORP Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 KommunfuUmäktige ÄreY\~e : 2~'-\ 4(19) ÅSTORP Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kf l Kungörelse Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 12 januari 2016 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samma dag va1jämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 15 januari Kommunfullmäktiges beslut Kf 2 Godl,ännande av föredragningslistan Kommunfullmäktiges beslut Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

7 ~ Kommunfullmäktige A renc\e : 6. 5(19) ÅSTORP Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kf 3 Information om överförmyndarnämndens verksamhet Sammanfattning Kommunfullmäktige informeras om överförmyndamämndens verksamhet. Kommunfullmäktiges beslut Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

8 " Kommunfullmäktige A renje: 7. 6(19) ÅSTORP Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kf 4 Information om kultur- och fritidsnämndens verksamhet Sammanfattning Kommunfullmäktige infom1eras om kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Kommunfullmäktiges beslut Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

9 " g Kommunfullmäktige ArenJ~: 7(19) ÅSTORP Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kf S Avsägelse från Gun Fridlund Sammanfattning Gun Fridlund (SD) har inkommit med en avsägelse avseende ordförandeskapet i socialnämnden. Posten som ledamot bibehålls. Kommunfullmäktige har dfumed att förrätta val av ny 2:e vice ordförande i socialnämnden. Beslutsunderlag Avsägelse från Gun Fridlund (SD) daterad Kommunfullmäktiges beslut Expedieras: Akten Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

10 avsägelse - ÅSTORPS KOMMUN KOMMUNSrfRELSEFÖHVALTNINGEN Åstorp Härmed ber jag att få avsäga mig mitt uppdrag som andre vice ordförande i socialnämnden och även i socialnämndens arbetsutsl<ott f r o m Gun Fridlund Sida l

11 u Kommunfullmäktige A.re.n J~~ q. 8(19) ÅSTORP Sammanträdesprotokoll Sanunanträdesdatum Kf 6 Avsägelse från Ann-Charlotte Kallerop Sammanfattning Ann-Charlotte Kallerup (M) har inkommit med en avsägelse avseende samtliga uppdrag inom Åstorps kommun. Följande poster blir vakanta efter att avsägelsen godkänts: - Ledamot socialnämnden -Ersättare kommunalforbundet Medelpunkten Beslutsunderlag Avsägelse från Ann-Charlotte Kallerup (M) daterad Kommunfullmälrtiges beslut Expedieras: Akten Avgåendeledarnot Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

12 ÅSTORPS f(ommun I<OMMUNSlYRELSEFÖCIVi\ll NINGEN o Avsägelse Härmed meddelar jag att på grund av flytt till annan kommun avsäger mig samtliga uppdrag inom Åstorps kommun, med verkan från och med den 29/ Kvidinge 29 december 2015 c/:~.~0::;!~(~mp

13 A Kommunfullmäktige re.t\c\~ : l o. 9(19) ÅSTORP Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kf 7 Avsägelse från Viggo Kallerup Sammanfattning Viggo Kallerup (M) har inkommit med en avsägelse avseende samtliga uppdrag inom Åst01ps kommun. Följande post blir vakant efter att avsägelsen godkänts: -Ledamot Björnekulla Fastighets AB Beslutsunderlag Avsägelse från Viggo Kallerup (M) daterad Kommunfullmäktiges beslut Expedieras: Akten Avgående ledamot Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

14 Avsägelse r-: ÅSTORPS KOMiv!UN I<OMMUNSTYRELSC:FÖRVI\iJNINGEN Z015-1Z- 3 O Härmed meddelar jag att på grund av flytt till annan kommun avsäger mig samtliga uppdrag inom Åstorps kommun, med verkan från och med den 29/ Kvidinge 29 december 2015 ~~ Viggo Kallerup (Moderaterna}

15 A " Kommunfullmäktige re.n~e : l\. 10(19) ÅSTORP Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kf 8 Avsägelse från Anders Wilhelmsson Sammanfattning Anders Wilhelmsson (S) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget i demokratiberedningen. Följande post blir vakant efter att avsägelsen godkänts: - Ledamot och ordförande i demokratiberedningen Beslutsunderlag Avsägelse från Anders Wilhelmsson (S) daterad I -07 Kommunfullmäktiges beslut Expedieras: Akten A v gående ledamot Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

16 ÅSTORPS I<OMMUN I<OMMUNSTYRELSEFt)HVAIJ'NINGEN '1- o 8 mun IFOJr artttt mr~ ool~ II:<Jrnlrntfiliilllm»ltMEmtbtre~YäJllllllll~ jplål Ulii!Ji!PJ«illf'iii'I/Ed 5:1lll!nm Cil>lt1dlff«'iAr.mtrooike ii S'. ri1cl1utmåitmlli1miloo a\\y.~l61 ]~ 1mnig w1~i~ $l'idfim l~n1mdtt: itiinllmttrll m-dt'if Jt<aumrrlle ii ootitoollllnr~rtti~trnfilfllg(l!l!tt ~\V~~m ~nller1flr.iml OOin nnb\12!id:jl(6}. 72-illllL

17 '' Kommunfullmäktige A ren k ~ (19) ÅSTORP Sammanträdest>rotokoll Sammanträdesdatum Kf 9 Eventuella avsägelser/val Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

18 ,, Kommunfullmäktige A re"' ~t : ' l ';. 12(19) ÅSTORP Sammantt ädesprotokoll Sammanträdesdatum Kf 10 Eventuella nyinkomna frågor Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

19 ". KommunfuUmäktige A renck : J 4. 13(19) ÅSTORP Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kf 11 Eventuella nyinkomna interpellationer Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

20 ~ Kommunfullmäktige A re n J~ : (19) ÅSTORP Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kf 12 Överlämnande av beslutanderätt från Kommunfullmäktige till kulturoch fritidsnämnden avseende styrdolmment tillhörande kultur- och fritidsnämndens veri<samheter KSFD 2015/383 Sammanfattning Kommunfullmäktige har antagit planer gällande kulturplan, biblioteksplan och fritidsplan. Vidare har även stadgama till kommunens kulturpris och kulturstipendium antagits av kommunfullmäktige. Detta rar till följd att ovan nämnda styrdokument och stadgar behöver behandlas hela vägen från kultur- och fi'itidsnämnden upp genom kommunstyrelsen och till Kommunfullmäktige (KF) när exempelvis revideringar behöver göras. Det reglemente KF har antagit för kultur- och fritidsnämnden stipulerar att "Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att ansvara for kultur- och fritidsverksamheten i Åstorps kommun". Kommunfullmäktige kan besluta att överlämna beslutanderätten över ovan nämnda styrdokument Beslutsunderlag Protokoll fi ånkommunstyrelsen, , 215 Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 229 Tjänsteskrivelse av Mathias Johansson, Kulturplan, beslutat av KF Fritidsplan, beslutat av KF Biblioteksplan, beslutat av KF Stadgar - Ås torps kommuns kulturstipendium, beslutat av KF Stadga.r - Åstorps kommuns kulturpris, beslutat av KF Kommunfullmäktiges beslut Expedieras: Akten Kultur- och fritidsnämnden Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

21 Kommunstyrelsen 15(24) ÅSTORP Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Ks 215 Överlämnande av beslutanderätt från Kommunfullmäktige till kulturoch fritidsnämnden avseende styrdokument tidhörande kultur- och fritidsnämndens verksamheter KSFD 20 t 5/383 Sammanfattning Kommunfullmäktige har antagit planer gällande kulturplan, biblioteksplan och fritidsplan. Vidare har även stadgarna till kommunens kulturpris och kulturstipendium antagits av kommunfullmäktige. Detta iar till foljd att ovan nämnda styrdokument och stadgar behöver behandlas hela vägen från kultur- och fritidsnämnden upp genom kommunstyrelsen och till Kommunfullmäktige (KF) när exempelvis revideringar behöver göras. Det reglemente KF har antagit for kultur- och fritidsnämnden stipulerar att "Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att ansvara for kultur- och. fritidsve-rksamheten i Astorps kommun". Kommunfullmäktige kan besluta att överlämna beslutanderätten över ovan nämnda styrdokument Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2015-i 1-18, 229 Tjänsteskrivelse av Mathias Johansson, Kuhurplan, beslutat av KF Fritidsplan, beslutat av KF Biblioteksplan, beslutat av KF Stadgar- Åstorps kommuns kulturstipendium, beslutat av KF Stadgar - Astorps kommuns kulturpri s~ beslutat av Kf 2000 ~ 0 l-31 5 Yrkande Ordforande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition Ordforande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. J!Js!erandes aigna!i.:r Utdragsbestyi!<~n:l&

22 Kommunstyrelsen 16(24) ÅSTORP Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Ks 215, forts Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslut Följande planer och styrdokument överlämnas till kultur- och fritidsnämnden att besluta om: Kulturplan, beslutat av KF Fri tidsplan, beslutat av KF 2012~ Biblioteksplan, beslutat av KF Stadgar- Åstorps korrjjtiuns kulturstipendium, beslutat av KF Stadgar o Åstorps kommuns kulturpris, beslutat av KF Expedieras: Akten Kommunfullmäktige Justera:1des signatur Utdragsbesty:kande

23 Kultur- och fritidsnämnden 5(10) ÅSTORP Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kfn 67 Överlämnande av beslutanderätt från Kommunfullmäktige till kulturoch fritidsnämnden avseende styrdokument tillhörande kultur- och fritidsnämndens verksamheter Dnr 2015/160 Sammanfattning Kommunfullmäktige bar antagit planer gällande kulturplan, biblioteksplan och fritidsplan. Vidare har även stadgarna till kommunens kulturpris och kulturstipendium antagits av kommunfullmäktige. Detta får till foljd att ovan nämnda styrdokument och stadgar behöver behandlas hela vägen från kultur- och fritidsnämnden upp genom kommunstyrelsen och tiu Kommunfullmäktige (KF) när exempelvis revideringar behöver göras. Det reglemente KF har antagit för kultur- och fritidsnämnden stipulerar att "Kultur- och fritidsnämnden har tilluppgift att ansvara for kultur- och fritidsverksamheten i Åstorps kommun". Kommunfullmäktige kan hesluta att överiämna beslutanderätten över ovan nämnda styrdokument Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse av Mathias Johansson, Kulturp!an, beslutat av KF Fritidsplan, beslutat av KF ~27 88 Biblioteksplan, beslutat av KF 20i Stadgar- Åstorps kommuns kulturstipendium, beslutat av KF 2000 ~ Stadgar - Ås torps kommuns kuiturpris, beslutat av KF t -3 t 5 Yrkanden Ordforande yrkar bifall till tjänsteskrivelsens forslag till beslut. Beslutsgång Ordforande prövar om det nämndens mening att besluta i enlighet med lagt yrkande och finner att så är fallet. Justerandes signatur Utdragsbdstyrka n de

24 Kultur- och fritidsnämnden 6(10) ÅSTORP Sanunanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 20 J 5~ l 1-04 Kfn 67 (forts.) Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige i Åstorps kommun besluta: Följande planer och styrdokument överlämnas till kultur- och fritidsnämnden att besluta om: Kulturplan, beslutat av KF Fritidsplan, beslutat av KF Biblioteksplan, beslutat av KF Stadgar- Åstorps kommuns kulturstipendium, beslutat av KF Stadgar- Åstorps kommuns kulturpris, beslutat av KF Expedieras: Akt Komrrllmstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbdstyl",;ande

25 Kommunstyrelsens Arbetsutskott 8(14) ÅSTORP Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KsAu 229 Överlämnande av beslutanderätt från Kommunfullmäktige till kulturoch fritidsnämnden avseende styrdokument tillhörande kultur- och fritidsnämndens verksamheter KSFD 2015/383 Sammanfattning Kommunfullmäktige har antagit planer gällande kulturplan, biblioteksplan och fritidsplan. Vidare har även stadgama till kommunens kulturpris och kulturstipendium antagits av kommunfullmäktige. Detta far till foljd att ovan nämnda styrdokument och stadgar behöver behandlas hela vägen från kultur- och fritidsnämnden upp genom kommunstyrelsen och till Kommunfullmäktige (KF) när exempelvis revideringar behöver göras. Det reglemente KF har antagit for kultur- och fritidsnämnden stipulerar att "Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att ansvara for kultur- och fritidsverksamheten i Åstorps kommun". KLl!ilmunfuHmäktige kan besluta att öve-riämna besimanderätten över ovan nämnåa ~tyrdokument. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse av Mathias Johansson, Kulturplan, beslutalav KF Fritidsphm, beslutat av KF 2012~ Bib1ioteksplan, beslutat av KF Stadgar- Åstorps kommuns kulturstipendium, beslutat av KF 2000~ stadgar - Astorps kommuns kulturpris, beslutat av KF 2000 ~ Yrlrnnde Ordförande yrkar att foljandc planer och Styi:dokument överlärnnas till kultttr~ och fritidsn~'llllden att besluta om: KuliurpltUt, be~lutal av!;:f , Fritidsplan, beslutat av KF Bibliuteksplan, beslutat av KF ~27 13 Stadgar- Åstorps kommuns kulturstipendium, beslutat av KF stadgar - Astorps kommm1s kulturpris, beslutat av KF Justerandes <.l~natu; (

26 Kommunstyrelsens Arbetsutskott 9(14) ÅSTORP Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KsAu 229, forts Proposition 01'df0rande ställer eget yrkande under proposition o~.;h fin.n~r att detta bifalles. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelse kommunfullmäktige beslut Följande planer och styrdokument överlämnas till kultur- och fritidsnämnden atl besluta om: Kulturplan, beslutat av KF Fritidsplan, beslutat av KF Biblioteksplan, beslutat av KF Stadgar - Åstorps kommuns kulturstipendium, beslutat av KF Stadgar - Astorps kommuns kulturpris, besiutat av Kl: Ext;edieres: Akten Kommunstyrelsen Jcsterandcs signatur Utdraosbestyrkanda (

27 Bildningsförvaltningen Bildningskontoret 1(2) ÅSTORP Tjänsteskrivelse Datum Version l Mathias Johansson Nämnd-/informationssekreterare mathias.j Kultur- och fritidsnämnden Överlämnande av beslutanderätt från Kommunfullmäktige till kultur- och fritidsnämnden avseende styrdokument tillhörande kultur- och fritidsnämndens verksamheter Dnr BIN 2015/160 Sammanfattning Kommunfullmäktige har antagit planer gällande kulturplan, biblioteksplan och fritidsplan. Vidare har även stadgarna till kornmunens kulturpris och kulturstipendium antagits av kommunfullmäktige. Detta rar till följd att ovan nämnda styrdokument och stadgar behöver behandlas hela vägen från kulturoch fiitidsnänmden upp genom kommunstyrelsen och till Kommunfullmäktige (KF) när exempelvis revideri_ngar behöver göras. Det reglemente KF har antagit fcir kultur- och frltidsnfun.i1den stipulerar att "Kultur- och fritidsnätnj~den har till uppgift att ansvara för kultur- och fritidsverksamheten i Åstorps kommun". Kommunfullmäktige kan besluta att överlämna beslutanderätten över ovan nämnda styrdokument B.~~~~~,~~-~ -~Y. J?.~~~~~! ~p-~~-~.t : l [X] l Barnperspektivet har beaktats och förslaget till beslut bedöms inte l ~ l påverka barn l i T'Y.. l. B"ärnpersp~kiive!!lar.beakiäts.. och.'förs'iagei.tiifbe.siut.b.ectöili _ ~ ) på verka barn ~ Beslutsunderlag Tjänsteslaivelse av Mathias Johansson, Kulturplan, beslutat av KF Fritidsplan, beslutat av KF Biblioteksplan, beslutat av Kf Stadgar - Åstorps kommuns kulturstipendium, besiutat av KF stadgar - Åstorps kommuns kulturpris, beslutat av KF ~ Postadress: Astorp 1 Gatuadres:;: Storgatan 7 j E-post Tsief(>n F a.<: Org. 11r Bg Pg l,,-.,w:.astorp.sa

28 2(2) Bedömning utifrån barnperspektivet Har barn fått uttrycka sina åsikter? Nej Hur har barns bästa beaktats? Se ovan Beskriv eventuella intressekonflikter Inga Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige i Astorps kommun besluta: Följande planer och styrdokument överlämnas till kultur- och fritidsnämnden att besluta om: Kulturplan, beslutat av KF Fritidsplan, beslutat av KF Bibiioteksplan, beslutat av KF ~27 13 stadgar - Åstorp s komrrnms kulturstipendium, beslutat av F..F Stadgar - Astorps kommuns kulturpris, beslutat av KF Expedieras till: Knmmtmfullmäktigc Akt Po&tadress: 265 GO Astorp 1 Gatuadress: Storgatan 7 i C:-post: 1 Telefon: Fax: Org. nr Bg l Pg IWJW.astorp.:;e

29 o ASTORP S KO:MMUNS FÖRFATTNINGsSAMLING Kommunfullmäktige , Kf 5 KFS 702 KULTURPRIS -STADGAR l Kulturpriset utdelas för förtjänstfulla insatser inom skilda kulturella områden såsom litteratur, konst, arkitektur, musik, teater, dans, foto, film, journalistik, hembygdsvård, folkbildning eller andra därmed jämförbara områden. 2 Kulturpristagaren/kulturpristagarna skal! var bosatt/a i Åstorps kommun, ha annan särskild anknytning till kommunen eller utfört en för kommunen värdefull kulturgärning. 3 Kultur-och fritidsnämnden utser pristagare. Beslutet kan inte överklagas. 4 Kulturpriset utdeias årligen. Utdelningstvång föreiigger inte. 5 Kulturpriset utgörs av kr jämte diplom som anger for vilken verksamhet priset utdelas. 6 Kulturpriset överlämnas av representant for kultur-och fritidsnärrmden i samband med nationalåagsflrandet. 7 förslag till kulturpristagare kan lämnas av enskilda personer eller av fåreningslivet och skall vara kultur-och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 31 mars. 8 Det åligger kultur-och fritidsnämnden att genom annonsering minst en månad före ansöknings-och förslagstidens utgång upplysa om kulturpriset

30 o ASTORPS KOMMJJNS FÖRFATTNINGsSAMLING Kommunfullmäktige , Kf 4 KFS 701 KULTURSTIPENDIUM- STADGAR l Kulturstipendium utdelas till fortjänstfulla personer, fåreträdesvis ungdomar (lägst 18 år gamla) för att stimulera och stödja utbildning och fortbildning inom skilda kulturella områden såsom litteratur, konst, arkitektur, musik, teater, dans, foto, film, journalistik, hembygdsvård, folkbildning eller andra därmed järnforbara områden. 2 Kulturstipendier kan endas tilldelas personer som är bosatta i eller har annan särskild anknytning till kommunen. 3 Kultur ~ och fritidsnämnelen utser kulturstipendiat Beslutet kan inte överklagas. 4 Kulturstipendium utdelas årligen. Utdelningstvång föreligger inte. 5 Stipendicsununan utgörs av kr. Kultur- och fritidsnämnden bestämmer för varje ut delning om summan ska fordelas till flera stipendiater. 6 Samma person kan erhålla stipendier högst två gånger. 7 Kulturstipendiet/stipendierna utdelas av representanter for k'ultur- och fritidsnämnden i samband med nationaldagsfirandet 8 Ansökan om stipendium eller forslag beträffande stipendiat skall vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 31 mars. Till ansökan skall vara bifogade de handlingar som den sökande eller forslagsställanre önskar åbeopa. 9 Det åligger kultltr- och fritidsnämnden att genom annonsering minst en månad fore ansöknings- och forslagstidens utgång upplysa om kulturstipendiet.

31 BIBLIOTEKSPLAN o ASTORPS KOMMUN Beslutad l

32 Biblioteksplan för Åstorps kommun En biblioteksplan är något som alla kommuner enligt lag är skyldiga att ta fram. Men det är också något vi folkvalda politiker gärna vill ta fram. Bibliotek kan vara och är idag så mycket mer än en samling böcker. De traditionella biblioteken växte fram under industrisamh611et för att se till att information, bildning och kultur skulle komma alla till del. Men omvärlden förändras och levnadsvillkoren omformas, nu lever vi i en tid av informationsöverflöd och vårt samhälle kräver idag andra kunskaper hos medborgarna. Det stora utbudet av information och upplevelser medverkar till en växande klyfta mellan de som med enkelhet tillägnar sig de nya informationskanalerna och de som ställs utanför. Det är viktigt att kunna delta i samhällsdebatten, få möjlighet att söka och tolka information och att ha en plats där man kan mötas i en objektiv miljö med tillgång till dagsaktuell informationsteknik. Det innebär en stor utmaning för biblioteken, a1t utveckla verksamheten för att möta medborgarnas behov. Låta bibliotekan vara en inspirerande mötesplats, där förutsättningarna finns för att kunna delta i utvecklingen. Låta det vara en demokratisk arena, som aktivt medverkar till att jämna ut klyftorna, medverkar till jämlikhet och till mångfald. Låta varje besökare få lite mer än vad de förväntar sig när de kommer till sitt bibliotek. Denna biblioteksplan ska leda till att ni som omfattas av den formulerar mål för verksamheten och tar fram en handlingsplan för hur arbetet ska gå till. Tänk på att en plan in1e innehålier några hinder, låt den bli till ett levande dokument, som bidrar till utvecklingen och stäher dörrarna vidöppna för framtiden. Reino Persson Ordförande Bildningsnämnden i Åstorp VISION VI ÖPPNAR DÖRRAR FÖR FRAMTIDEN 2

33 FOLKBIBLIOTEK - FÖR ALLA ÅSTORPS KOMMUNMEDBORGARE Folkbiblioteket ska vara en offentlig mötesplats och en demokratisk plattform som aktivt medverkar till jämlikhet och mångfald. Det ska vara en arena som genom att bereda möjlighet för alla att delta i samhällsdebatten, motverkar klyftorna i samhället och verkar för en ökad förståelse för omvärlden. Folkbiblioteken ska i samarbete med skolbiblioteken fungera som ett nav i det livslånga lärandet och genom sin service erbjuda fri tillgång till information och media. Folkbiblioteksverksamheten ska stimulera intresset för språk och litteratur och ge förutsättningar för såväl digital som kulturell utveckling. Folkbiblioteken l Åstorps kommun ska -utifrån tilldelade resurser möjliggöra att alla kommunmedborgare får tillgång till biblioteksverksamhet - anpassa öppettiderna efter medborgarnas behov -lägga vikt vid att tillgängliggöra medier anpassade till medborgarnas varierande kulturella bakgrund -!ägga vikt vid att tillgängliggöra medier som är anpassade för äldre och personer med funktionsnedsättning - prioritera barn och ungdomar och deras individuella behov av biblioteksverksamhet både i det fysiska och det virtuella rummet -ta en aktiv roll i samarbetet med BVC, mödravård, förskolor, skolor och skolbibliotek - vara aktueiia och erbjuda service utifrån samhäiiets krav på digitala tjänster och stödja kommunmedborgarnas digitala bildning -.stödja såväl självstudier som formell utbildning på alia nivåer - ta hänsyn tili framtida behov och utveckla verksamheten i nära samarbete med Åstorps kommuns medborgare, andra kommunala verksamheter, näringsiiv, organisationer samt bibiioteksverksamhet i Skåne Nordväst - i kraft av sin ställning som offentlig mötesplats och nav i det livslånga lärandet söka nya arenor och samarbetspartners, lokala, regionala och naiionella 3

34 SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET- FÖR ELEVER l GRUNDSKOLA och l KOMMUNAL VUXENUTBILDNING skolbiblioteket ska stödja och främja de mål och planer som gäller för skolans verksamhet och utbudet ska vara anpassat för alla elevers behov. Det ska i samarbete med folkbiblioteket tillhandahålla tjänster och verktyg som stimuierar elevernas intresse för läsning och litteratur och som medverkar till förmågan att kunna analysera, reflektera och värdera. skolbiblioteket ska Ingå i skolornas pedagogiska verksamhet och i samverkan med skolledare, lärare/pedagoger och elever utvecklas i takt med samhällets förändrade krav och möjligheter. Skolbiblioteken i Åstorps kommun ska - erbjuda eleverna böcker, informationsteknik och andra medier anpassade för att främja de enskilda elevernas språkutveckling, skrivutveckling och allmänna bildning - stimulera elevernas intresse för ett varierat litteraturutbud och för regelbunden läsning erbjuda möjligheter att skapa och använda information som en väg till kunskap, fantasi och glädje - vara navet i utbildningsinsatser som ger eleverna informationskompetens det vi!! säga förmåga att analysera, reflektera, värdera och producera information - utveckla verksamheten i samverkan med såväl skolans intressen1er som övrig biblioteksverksamhet lokalt och i Skåne 1'-krdväst - ha blick för det senaste inom informationstekniken och aktivt kommunicera med eiever och pedagoger i syfte att utveckla skolbibliotekens verksamhet 4

35 Biblioteken i samverkan med andra kulturverksamheter Biblioteken ska i samverkan aktivt arbeta för att erbjuda kommunmedborgarna ett varierat utbud av kulturupplevelser. Dessa ska spegla kommunmedborgarnas varierande kulturella bakgrund och verka för en fördjupad förståelse för olika kulturer. Biblioteket ska verka för att förmedla och utveckla kulturarvet samt kunskapen om bygdens historia. Biblioteken 1 samverkan med andra kulturverksamheter ska - erbjuda ett varierat utbud av kulturella upplevelser och för det ändamålet på ett innovativt och flexibelt sätt använda Åstorps kommuns lokaler och resurser - gemensamt verka för ett samarbete med andra förvaltningar, näringsliv och organisationer i syfte att utveckla möjligheterna till ett rikare och bredare kulturutbud - erbjuda lokala konstnärer- musiker och författare en arena - fånga professionella konstnärers, musikers och författares intresse för Åstcrps kommun och erbjuda en plattform för utställningar, föreläsningar, events med mera - ansvara för kommunens konstsamling och verka för att utlåning sker till kommunens verksamheter - gene m de iokolhistoriskc samlingarna delge kommunmedborgarna kunskap orn bygdens historia 5

36 Utvärdering Utifrån Biblioteksplanen upprättar biblioteken en verksamhetsplan med utvärderingsbara mål och ansvarar sedan för att årligen följa upp och utvärdera eget arbete. Därutöver utvärderas verksamheten enligt Bildningsnämndens plan för resultat och måluppföljning. 6

37 ÅSTORP F ritidsplan för Astorps kommun

38 2 FÖRORD Åstorps kommun är en attraktiv kommun att bo i, med närhet till naturen och goda möjligheter till en aktiv och rik fritid. Vi har en mångfald av idrotts- och fritidsanläggningar och inte minst ett stort antal ideella föreningar och verksamheter som erbjuder möjligheter till roliga, omväxlande och spännande aktiviteter. Planen som du håller i din hand är utarbetad av en grupp politiker som haft i uppdrag att formulera mål för den fortsatta utvecklingen av kommunens fritidspolitik. Under arbetets gång har arbetsgruppen tagit hjälp av en referensgrupp inom idrotts- och fritidsområdet som gett arbetsgruppen värdefulla synpunkter och kunskaper. Avsikten är att årlig avstämning av upprättad plan kommer att genomföras samt att utvärdering och eventuell revidering sker en gång per mandatperiod. Fritidsplanens viktigaste uppgift är: Att ange mål och riktlinjer och fungera som planeringsunderlag för den framtida verksamheten Att ge förutsättningar för en utvecklande dialog med kommunens invånare och föreningsliv och möjlighet till såväl insyn i som påverkan på de beslut som kommunen fattar i fritids- och föreningsfrågor Reino Persson Ordförande i Bildningsnämnden VISION l?ritid ÅSTORP öppnar dörrar for framtiden och erbjuder positiva mötesplatser som gör att människor trivs och utvecklas. v~t.- inriktuiug är; att Åstorp ska vara en attraktiv kommun där idrott, motion och rekreationsmöjlighetet inbjuder till gemenskap och god hälsa att hålla befintliga fritidsanläggningar och t'ritidsmiljöe.- i god standard och eftersträva ett maximalt ut11yttjande. Samarbetet med och stödet till föreningslivets företrädare skall vara prioriterat samt att barn och ungdomar i enlighet med fastställt alkohol och drogpolitiskt progmlll har tätt till en miljti, fri thin droger och alkohol

39 3 FOLKHÄLSA Idag: Bildningsnämndens friskvårdsverksamhet är förlagd till f d badhuset och är ett samlingsbegrepp och handlar om en vettig livsstil och gemenskap. Verksamheten har en fysisk inriktning men ger också möjlighet till rådgivning om kostvanor. Att sjukfrånvaron minskar och arbetsglädjen ökar är ma lsättningen för såväl kommunens egna anställda som all mänheten i stort. I friskvårdscentralen finns möjlighet till personlig träning med modem gymutrustning. Lokalerna kan även hyras av föreningar, toretag etc. Folkhälsoarbetet sker även genom många andra aktörer såväl inom den kommunala organisationen (folkhälsorådet, personalenheten, företagshälsovården, skolor, kultur, m fl) som inom näringsliv och frivilligorganisationer. Inriktning: Ett effektivt fou<hälsoarbete måste bedrivas på flera nivåer och på olika arenor samtidigt för att bli hållbart, långsiktigt och ge resultat. [det kommunala folkhälsoarbetet betonas den lokala organisationen som bas. Det är via våra verksamheter som vi är med och skapar stödjande miljöer som ska ge förutsättningar för människor att välja en hälsosam livsstil. Alla verksamheter behövs i det arbetet, liksom föreningar, nätverk, företag, andra offentliga aktörer och enskilda individer. Mål: Målet är... att stärka det lokala folkhälsorådet som samordnare och "motor" i det tvärsektoriella arbetet samt stärka samarbetet med andra aktörer i gemensamma hälsofrågor att inspirera förskolor och skolor att utifrån sina förutsättningar lägga in mer fysisk aktivitet, idrott och rörelse i det dagliga schemat att det i samhäilsplaneringen planeras för gång- och cykelvägar till och från arbetsplatser, skolor, idrotts- och fritidsanläggningar, naturområden m m &.tt skapa torutsättningar for fysisk aktivitet i närområdet och vardagsmiljön

40 4 FRITIDSGÅRDAR l MÖTESPLATSER Idag: I Åstorps kommun finns fem fritidsgårdar. Utöver den "öppna verksamheten" bedriver gårdarna skolfritidsgård, Lokala kulturarrangemang, integrationsarbete, filmverksamhet, lov-aktiviteter och sommarläger. Verksamheten sker i nära samarbete med skolan. Gårdsverksamheten når många ungdomar, vilka ges möjlighet till delaktighet på olika sätt. Stor kraft läggs på drogförebyggande arbete och att skapa bärande relationer. Fritidsgårdarna har ett stort värde i att vara en lokal kreativ träffpunkt for bam och ungdomar - med huvudinriktning på tonåringar. Inom ramen för den "fria tiden" betonas fritidsgärdamas roi! som en av många utvecklingsarenor för våra barn och ungdomar. Verksamhetema besöks av barn och ungdomar som inte nås av annan offentligt understödd eller foreningsdriven verksamhet. Med kompetenta ledare finns goda forutsättningar för att utveckla ungdomars förmåga att ta ansvar och delta i beslut. Inriktning: Den öppna fritidsverksamheten är till för barn- och ungdomar i åldersgruppen l O- 18 år. Verksamhetens inriktning är att etablera kontakter med ungdomarna genom individ- och gruppinriktade aktiviteter samt skapa bärande relationer och därmed väcka ungdomarnas intresse och. engagemang för aktivt deltagande. All verksamhet ska vara drogfri och genomsyras av goda värderingar och ha ett rikt och varierat utbud av aktiviteter. Mål: Målet är... att verksamheten ska vara utformad så att de som är delaktiga utvecklar förmågama att påverka, ta ansvar och kunna delta i demokratiska processer att verksamheten ska vara utformad så att den utvecklar självförtroende, kreativitet och handlingsberedskap for ett gott liv och en hälsosam livsstii att verksamheten ska vara utfotmad så att den utvecklar egna fritidsintressen och stimulerar till foreningsengagemang ftu lovverksamhet utvecklas i samverkan rned klee ila föreningar, organisationer och andra kommunala verksamheter att verksamheten ska vara utfonnad så att den ger möjlighet tili avkoppling och rekreation

41 5 IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR/LOKALER Idag: Åstorps kommun har for närvarande ett relativt stott antal anläggningar för idrott och fritidsverksamhet. Fritidsenheten svarar för drift och underhåll vid merparten av anläggningarna inklusive bad och camping. Några av anläggningarna ägs och drivs av foreningslivet eller foreningslivet i samverkan med kommunen. Anläggningarna nyttjas i huvudsak av skola, foreningsliv och allmänhet. Särskilda uthyrningsregler finns fastställda, som bl a beskriver "rangordning" vid fordelning av tider- barn och ungdomsverksamheten är prioriterad. Nyttjandegraden är generellt sett mycket hög vid inomhusan läggningarna. Behovet av tider i sporthallarna överskrider för närvarande tillgången. Inriktning: Det ska finnas ett varierat utbud av anläggningar och lokaler med god tillgänglighet som tillgodoser en mångfald av aktiviteter. Anläggningarna skall vara geografiskt spridda for att nå fler av kommunens invånare. Kommunen skall hålla befintliga anläggningar i god standard och eftersträva ett maximalt utnyttjande av de resurser som anläggningarna utgör. Mål: Målet är... att analy:sefa framtida investeringsbt:hov av idrotts- och fritidsanläggningar i kommunen att stödja föreningars eget anläggningsbyggande och tiilsammans med fören ingsiivets företrädare söka möjlighet tiil extern medfinansiering att underlätta möjligheten for "spontanverksamhet" att barn och ungdomar ska ha företräde vid fördelningen av tider i anläggningar och lokaier. att pojkars och flickors möjligheter att ta del av tritidsutbudet ska vara likvärdigt ~tt anläggningar och lokaler ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder att utveckla anläggningarnas standard och kvaiitet art underlätta och öka foreningslivets inflytande och ansvar att erbjuda kvaiitativ simskaleverksamhet tör årskurserna l och 2 att arbeta för att dopning och andra droger inte förekommer i lokaler och anläggningar

42 6 STÖD TILL FÖRENINGAR Idag: Astorps kommuns stöd till fåreningslivet består av kontantstöd och lokalsubventioner, d v s att kommunen beviljar olika fonner av kontantbidrag men även tillhandahåller lokaler och anläggningar av olika slag. Bidragsnormerna fastställs av kommunfullmäktige. Inriktning: Kommunens inriktning får stödet till ideella föreningar samt organisationer av folkrörelsekaraktär, är att stödja barn- ungdoms- kultur- folkbildningshandikapp- etniskt/språktiga och sociala fåreningar i deras arbete. Kommunen vill genom olika stödformer ge fåreningslivet fårutsättningar att genomfåra utvecklande och förebyggande verksamhet av god kvalitet, samt att medverka till en spridning av aktiviteter till olika delar av kommunen. Under forutsättning att fåreningen är godkänd och registrerad hos beslutande förvaltning i Astorps kommun kan fåreningsbidrag lämnas ti ll: Barn och ungdomsfåreningar (4-20 år) HandikapptOreningar Kulturföreningar Pensionärsföreningar Socialtjänstens område, sk socialt inriktade föreningar studieförbund Mål: Målt:t är... att det kommunala stödet ska underlätta får främst barn och ungdomar att få tillgång till en variationsrik och me.ningsfull sysselsättning Rtt stimulera samarbetet mellan skola, fritidshem, fritidsgårdar och föreningar for att ge bam och ungdornar möjlighet att prova olika fritidsaktiv i te te; att stödja fåreningars initiativ till marknadsföringsinsatser får rekrytering av nya medlemmar samt initiera och medverka till genomförandet av "Föreningarnas Dag" att regelbundet genomföra översyn av bidragsnom1crna får att anpassa dem till fåreningamas och samhäliets utveckling att tillse att fåreningsstödet prioriterar åldersgruppen 4-20 år samt att verksamheterna främjar mångfald, förnyelse och kvalitet inom kulturoch fi'itidssektom att ge kvinnor och män fårutsättningar att bedriva verksamhet på lika villkor att uppmuntra föreningarnas ledarutbildning

43 7 FRILUFTSLIV Idag: Betydelsen av friluftsanläggningar som Skåneleden, kanotled Rönneå, elijusspår i Hyllinge, Kvidinge och Åstorp samt möjligheten till naturupplevelser kan inte nog betonas. I Åstorps kommun ges möj lighet till motion och avkoppling framforallt på Söderåsen som är klassad som riksintresse for såväl naturvård som for friluftsliv. '"Makadamleden" i Åstorp, fdre detta gruvområdet i Hyllinge samt Prästamarken i Kvidinge framhålles som närrekreationsområden av stor betydelse. Inriktning: Kommunens inriktning är att skapa forutsättningar for ett rikt och varierat friluftsliv och att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en viktig grund. Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. Mål: Målet är... att det tätortsnära friluftslivet skall vara prioriterat. Följande områden betonas särskilt: o Tingvallaområdet på Söderåsen. o Prästamarken i K vi dinge. o Gruvområdet i Hyllinge. atl tihgäneligh~t. informationstavlor och skötsel av spår ogh!eder skall vara prioriterat att främja skolans pedagogiska arbete for alla barn och ungdomar att värna allemansrätten och att ha bra samverkan med privata markägare

44 ÅSTORP P lstodrp.ss:? A!llorp! GLJluodre~ s S!orgalail 71 E-pils!: Te!efon: l Fax: Qrg. nr j Sg fi10;, 29ti1 l Pg tio O l W~tW/ a:-:toql.st'!

45 ÅSTORP KULTURPLAN Astorps kommun Godkänd av Bildningsnämnden , 57, dnr 12~86 Antagen av Kommunfullmäktige , 131 dm

46 o Kulturplan Astorps kommun Inledning Nationella kulturpolitiska mål, regionala och delregionala mål har varit vägledande vid framtagandet av Åstorps kommuns kulturplan. Den lokala inriktningen har fastslagits av en arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän som i dialog gjort avstämningar med lokala kulturföreningar och studieförbund. Planen är långsiktigt framåtsträvande och omfattar många olika utvecklingsområden. Avsikten är att den genom sin uttalade viljeinriktning och sina övergripande mål ska fungera som incitament och planeringsverktyg vid det fortsatta utvecklingsarbetet av kulturverksamheten i Åstorps kommun. Kulturen tar sig många uttryck. Det handlar om konstnärlig verksamhet, om bildning, traditioner, mötesplatser och mycket mer. Den påverkar oss alla och tiilför djupare mänskliga värden till ett samhälle där annars materiella och ekonomiska perspektiv får ett allt större utrymme. Kulturen skapar sammanhang, ger perspektiv och öppnar vägar till bildning. Alla medborgare i Åstorps kommun ska känna sig inbjudna till kulturlivet, oavsett om det handlar om att ta del av utbud eller delta med egen skaparkrate Särskilt viktigt är att barnen i tidig ålder får tillgång till oiika kuiturverksamheter, både i form av eget skapande och i form av kunskapsin hämtning. Detta ska möjliggöras o;;;vsett barnens bakgrund och enskilda förutsättningar. l kommunen finns många kulturaktörer och människor med vetskap och känsla för kultur i dess olika former. låt oss ta tillvara kunskap och engagemang öch aktivt verka föt en utvecklad samverkan kring kulturens o!ika uttryck. Låt mångfaid, kreativitet och kvaiitet vara ledstjärnor för det arbete som bedrivs och synliggör utbudet i sin helhet för kommunmedborga rna. Reine Persson Ordförande i bildningsnämnden Åstorps kommun 2

47 Viljeinriktning Utvecklingsområden Teater, dans, musik, bild och form. o o o Öka tillgängligheten och möjligheten till ett aktivt deltagande i utövandet av nämnda konstformer. Prioriterad målgrupp är barn och unga. Utveckla samverkan mellan delregionen, kommunen, näringslivet, det fria kulturlivet, föreningar och studieförbund i syfte att bredda, förnya och stärka utbudet. Möjliggöra nya plattformar för lokala amatörkulturarbetare. Film o o Stärka möjligheterna för unga att skapa rörlig bild och film. Utveckla möjligheterna att visa film. Museiverksamhet, hemslöjd, kulturarv o stärka samarbeten och nätverk inom kulturarvsfältet för att öka kommuninnevånarnas kunskap och intresse för historia och kulturarv. Konst, konsthantverk o Utveckla samverkan mellan kommunen och det fria konstutövandet o Verka för att l%- rekommendationen vid nybyggnation gälianåe konstnärlig gestaltning tillämpas. litterär verksamhet o o stödja Wsfrämjande insatser för barn och vuxna. Utveckla utbudet och den litterära mötesplatsen. Kultur inom vård och omsorg o Öka möjligheten för äldre att delta i kulturlivet. o- Öka kunskapen om deltagande i kulturverksamhet som rehabiliteringsmetod. 3

48 Aspekter övergripande långsiktiga mål Folkhälsa Kulturen spelar en betydande roll för att främja hälsa och ökad livskvalitet. Genom att satsa på kulturen investerar vi l våra medborgares hälsa. Kultur berör, berikar, inspirerar och bidrar till att stärka enskilde~ individer. Vi ska ta till vet ra drivk(aften i det kulturella skapandet och ge medborgarna möjlighet att delta och på så sätt påverka sin livsmiljö. öka möjligheten till stimulans och gemenskap genom olika konstnärliga aktiviteter öka kommuninnevånarnas möjlighet till kulturell delaktighet Kultur och näringsliv Ett samhälle som satsar på kultur är attraktivt att leva och bo i. Genom att verka för möten mellan kulturlivets aktörer och företrädare för näringslivet kan kulturföretagande och entreprenörskap växa. -- Erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan parterna stimulerar och möjliggör ett gp.mensamt arbete för en god samhällsutveckling. arbeta för samverkan mellan kommunens kulturverksamhet, kulturlivets aktörer och näringslivsaktörer verka för att skapa goda förutsättningar för entreprenörer och verksamma inom kreativa och kulturella n~ringar Barn och unga De kulturpolitiska nationella och regionala målen säkerställer att bilrn och ungas rättigheter till kultur prioriteras. S?.mhället och samhällets vuxna har ett siirsl<ilt ansvar för att t!!lgängliggöra kultur för barn och unga, att se till att de får likvärdiga möjligheter till aktivitt:ter som präglas av rttåt.gfald och kvalitet. Genom att uppleva kultur och ägna sig åt eget skapande kan barn och unga behålla och utveckla sin fantasi och sitt självständiga tänkande. barn och unga ska prioriteras och oavsett bakgrund och förutsättningar erbjudas ett varierat utbud av kulturaktiviteter och rika möjligheter till eget skapande dialog ska föras med barn och unga så man uppnår en bred förankring och därmed ett högt deltagande i de aktiviteter som tas fram 4

49 Mångfald och tillgänglighet Mångfald har många definitioner, bland annat mänskliga likheter och olikheter. Det kan vara ålder, kön, stil eller språk som till ytan skiljer människor åt, eller att vi har olika värderingar och attityder. Kulturen står för öppenhet och tillgänglighet och ska vara en arena där samhällets mångfald speglas och tas tillvara på ett konstruktivt sätt. verka för att varierande, kvalitativa kulturupplevelser blir tillgängliga för alla kommuninnevånare vara aktiv l delregional samplanering för att tillgängliggöra och synliggöra hela det nordvästskånska kulturutbudet Samverkan och delaktighet Oberoende av antalet kommuninnevånare är det nödvändigt för en kommun att medverka, synas och utvecklas i regionala och nationella sammanhang. Lika viktigt är att lokalt samverka och genom dialog med kommuninnevånarna höja angelägenhetsgraden för kulturen. Genom samverkan och delaktighet breddas, förnyas och stärks samhällets kulturliv. etablera rutiner för samverkan med det fria kulturlivet, med föreningar och studieförbund sammanställa och synliggöra kulturutbudet i sin helhet möjliggöra medborgardiaioger ta en aktiv del i regionala och nationella nätverk öppna upp för nya samverkansområden med delregionen både avseende kompetensutbyte och nyskapande kultu;projekt verka för alt kultliren tar plats i övergripande sam hå ilsplanering oc.:h ekonomisk långtidsplanering Kulturarv Inom kommunen finns ett rikt kulturarv. Genom att synliggöra och berätta ger vi kommuninnevånarna möjlighet ti!l ökad insikt: om historien och perspektiv på samhället och dess utveckling. Ett samspel mellan kommunen och medbo;garnas engagemang och delaktighet skapar förutsättning för att det kultureila arvet ska leva vidare och berika människors liv. medverka till att kommunens kulturhistoria och kulturarv i form av platser, byggnader och föremål vårdas verka för att synliggöra de kulturella arven i det allmänna kulturlivet s

50 Kulturarbetare och amatörkulturarbetare Ett samhälle kräver ständig förnyelse och utveckling. Konstnärligt skapande har modet att överskrida gränser och visa på perspektiv och nya infallsvinklar. Genom att ge förutsättningar för skapande verksamhet på olika nivåer tillförs en dynamik till vår livsmiljö som är svår att uppnå på annat sätt. uppmuntra det fria konstutövandet verka för en ökad kunskap och ett ökat intresse för konst och konstnärligt utövande Forskning och utveckling För att få bra planerings- och beslutsunderlag i frågor som rör kulturområdet behöver kopplingen mellan forskning och praktiskt arbete stärkas. Att ta del av forskningsresultat eller att göra en analys av utfört arbete tillför objektivitet och ny näring till verksamheten. Syftet är alltid att få kulturen närmare medborgarna och detta kan vara avgörande för möjligheten att nå fram till avsedd målgrupp. utveckla verksamheten i samarbete med universitet och högskola Övergripande mål som skall prioriteras Aspekterna o Barn och unga o Samverkan och delaktighet Utförare i samverkan Bibliotek, musikskola och övrig kulturverksamhet arbet<tr jämsides och i samverkan med studieförbund och föreningsiiv meå ambitionen att genom rnångfa ld, kreativitet och kvalitet få alla medborgare i Åstorps kommun att låta sig inspireras och aktivt delta i det kultt.!rel la livet. o De som i samverkan med kommunen medverkar tiil att denna plan uppfylls kan boka kommunens lokaler hyresfritt, Uppföljning och utvärdering Viljeinriktning och mål ska fungera som ett incitament och ett planeringsverktyg vid det fortsatta utvecklingsarbetet av kulturverksamheten i Åstorps kommun. Utifrån planens övergripande mål utvärderas verksamheten årligen genom bildningsnämndens plan för resultat och måluppföljning. 6

51 4 ~ Kommunfullmäktige renjt!: J t 15(19) ÅSTORP Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kf 13 Utbetalning av partistöd KSFD 2015/407 Sammanfattning I enlighet med reglementet för kommunalt partistöd ska beslut om att betala ut partistöd fattas av fullmäktige minst en gång p er år. Stödet ska uteslutande användas till den partiverksamhet som är knuten tillåstorps kommun. Mottagare av partistöd ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts får att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden l januari-31 december 2016 och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. Det parti som får partistöd ska utse en särskild granskare som ska granska om redovisning ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsen, , 5 Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 24 7 Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, huvudregistrator, Preliminär nivå får kommunalt partistöd daterat Kommunfullmäktiges beslut Expedieras: Akten Kommunstyrelseförvaltningen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

52 Kommunstyrelsen 7(19) ÅSTORP Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Ks S Utbetalning av partistöd KSFD 2015/407 Sammanfattning I enlighet med reglementet för kommunalt partistöd ska beslut om att betala ut partistöd fattas av fullmäktige minst en gång per år. Stödet ska uteslutande användas till den partiverksamhet som är knuten tillåstorps kommun. Mottagare av partistöd ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts får att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden l januari-31 december 2016 och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. Det parti som får partistöd ska utse en särskild granskare som ska granska om redovisning ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, , 247 Tjänsteskrivelse från Merih Özbalci, huvudregistrator, Preliminär nivå for kommunalt partistöd daterat Yrkande Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets beslut. Proposition Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles. Kommunstyrelsens förslag tilllmmmunfullmäktige beslut Partistöd ska betalas ut till samtliga partier under 2016 i enlighet med reglementet. Expedieras: Akten Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Fritidsplan för Åstorps kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: kommun@astorp.se Telefon: 042-640 00 Fax: 042-642 10 Org. nr.

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Kenneth Bolinder (S) 29-38 Bo-Göran Börjesson (S) Gert Fridh (SD)

Bo Hallqvist (S) Kenneth Bolinder (S) 29-38 Bo-Göran Börjesson (S) Gert Fridh (SD) Protokoll 2013-04-24 Sida 1 (av 16) Tid 2013-04-24, kl 19.00-21:30 Plats Almliden, Blosset Beslutande Ledamöter Bo Hallqvist (S) Kenneth Bolinder (S) 29-38 Bo-Göran Börjesson (S) Gert Fridh (SD) Tjänstgörande

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Biblioteksplan i Karlsborgs kommun

Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Bilaga 94 KF 112 2015-06-29 Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Handlingsplan Diarienummer: 157.2015 Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: 2015-06-29 Giltighetstid: Tillsvidare

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 144 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning Förord...4...5 Folkbibliotek - för

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Politiskt måldokument Kulturnämnden

Politiskt måldokument Kulturnämnden Politiskt måldokument Kulturnämnden Bakgrund Kulturnämnden tillsatte 2011 03 01 en arbetsgrupp för att arbeta fram nya mål för Kulturnämnden i Karlskrona. Gruppen bestod av Sophia Ahlin (m) (Sammankallande),

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Uppdraget... 3 3. Lagar och riktlinjer... 4 4. Verksamhet och organisationen... 5 4.1 Folkbibliotek... 5 4.2 Skolbibliotek...

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Sidan 2 av 14 Inledning Barn- och ungdomskulturen är

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Maria Roos (S) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Maria Roos (S) Sten Göran Claesson (SD) 2015-04-20 Sida 1 (av 18) Tid 2015-04-22, kl 18.30-20.30 Plats Beslutande Ledamöter Biblioteket, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Maria Roos (S) Sten Göran Claesson

Läs mer

Barn- och ungdomsplan 2012-2015

Barn- och ungdomsplan 2012-2015 Barn- och ungdomsplan 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-16, 72 1(6) Barn och ungdomsplan 2012-2015 Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Skolbarnomsorg Kulturskola Bibliotek Elevhälsa

Läs mer

Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. landstinget II DALARNA DAGORDNING Kultur- och bildnings nämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sammanträde 2012-1 0-23 S;d. 1 (12) Sammanträde i Kultur- och bildnings nämnden Ordförande kallar till

Läs mer

Sammansträdesprotokoll 2016-02-24. Kultur- och fritidsnämndens au. Plats och tid Prologen kl. 18:00-20:00

Sammansträdesprotokoll 2016-02-24. Kultur- och fritidsnämndens au. Plats och tid Prologen kl. 18:00-20:00 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Prologen kl. 18:00-20:00 ande ledamöter Nils Lundqvist (M) Gunilla Lindberg (L) (ordförande) Sivert Åkerljung (KD) (vice ordförande) Per Sjödin (S) (2:e vice ordförande)

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (6) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2010-2012 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Beslutad 2008-01-30 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 (8) Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Hässleholms

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Antagen av 2012 03 28 Biblioteksplan 2012-2015 Denna biblioteksplan avser folkbibliotekens verksamhet och gäller således inte skoloch gymnasiebibliotek eller

Läs mer

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan Gullspångs kommun Gullspångs kommun har reviderat sin barn- och ungdomskulturplan och den nya planen sträcker sig

Läs mer

Enhetsplan 2016. Biblioteket

Enhetsplan 2016. Biblioteket Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 27 2013-06-10 Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi ESLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Johanna Morin Folkhälsostrateg 0413 62697 KS.2012.0126 2012-09-10 Korrununfullmäktige 12 Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi Ärendebeskrivning

Läs mer

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 DNR:KN 506/2014 SID 1(14) Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(14) Helsingborgs stads

Läs mer

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Ank. 2015-11- 0 5 Diarienr J015.' ~ Df- 88 Bl BLIOTEKSPLAN 2015-2018 GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Innehållsförteckning S e 2 Biblioteksplanen i ett kommunperspektiv 2 Hur kommunbiblioteket är organiserat 3

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Tommy Nordkvist Anders Westerlund. Förvaltningskontoret 2015-08-27. Agneta Henriksson. Justerare Tommy Nordkvist Anders Westerlund ANSLAG/BEVIS

Tommy Nordkvist Anders Westerlund. Förvaltningskontoret 2015-08-27. Agneta Henriksson. Justerare Tommy Nordkvist Anders Westerlund ANSLAG/BEVIS 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.20 Beslutande Anette Lantz (M), ordförande Thomas Lindqvist (PF), vice ordförande (t o m 42) Anders Westerlund (S), ledamot Rose-Marie Jönsson (C), ledamot

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan

Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Bakgrund - problembeskrivning Strömsunds kommun är den nordligaste av Jämtlands läns kommuner. Strömsund är en vacker glesbygdskommun,

Läs mer

2014-12-09. Verksamhetsplan/Biblioteksplan

2014-12-09. Verksamhetsplan/Biblioteksplan Verksamhetsplan/Biblioteksplan 2015 I Sverige har vi tre huvudsakliga typer av bibliotek; forsknings-, folk- och skolbibliotek. För kommunens invånare är det främst folk- och skolbibliotek som är av betydelse.

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

DEFINITIONER AV KULTURBEGREPP INOM HANDLINGSPLANEN FÖR KULTURSTRATEGI 2016... 19 STAD... 18

DEFINITIONER AV KULTURBEGREPP INOM HANDLINGSPLANEN FÖR KULTURSTRATEGI 2016... 19 STAD... 18 INLEDNING... 3 HANDLINGSPLANENS UTFORMNING... 4 ÅTAGANDE... 4 HANDLINGSPLANENS ÅTAGANDEN OCH MALMÖ STADS STYRMODELL... 5 ANSVARSFÖRDELNING... 5 UPPFÖLJNING... 5 REVIDERING OCH NY HANDLINGSPLAN... 5 TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) (&)[18] Sammanträdesdatum 2014-09-01. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 19:08

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) (&)[18] Sammanträdesdatum 2014-09-01. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 19:08 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) (&)[18] 2014-09-01 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 19:08 Utses att justera Leif Göbel (S) Justeringens

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Barn har rätt till alla sina språk- även sina estetiska. Barn och unga ska ha lika möjligheter att uppleva ett rikt utbud av professionellt utövad kultur och själva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 14 maj 2013, kl. 15.30-17.15 Beslutande Övriga deltagande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén Kajsa Håkansson Monica

Läs mer

UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014

UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014 1(5) KULTURNÄMNDEN Referens Datum Diarienummer Kultursekretariatet/JL 2011-10-19 KUN 6-2011 UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014 Regionens sju folkhögskolor har en samlad kompetens som ger förutsättningar

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Protokoll Kultur och fritidsnämnden 2013-11-21. Kultur och fritidsnämnden Plats och tid /Sammanträdesrum Hedegärde/ kl. 9:00

Protokoll Kultur och fritidsnämnden 2013-11-21. Kultur och fritidsnämnden Plats och tid /Sammanträdesrum Hedegärde/ kl. 9:00 Sammanträde Plats och tid /Sammanträdesrum Hedegärde/ kl. 9:00 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande Annelie Högberg (S) 2:e vice ordförande jäv under

Läs mer

Ny biblioteksplan för Landskrona stad 2015-2018

Ny biblioteksplan för Landskrona stad 2015-2018 1 Ny biblioteksplan för Landskrona stad 2015-2018 Inledning Föreliggande plan är en uppdatering av den biblioteksplan som antogs 2011 och avser Landskrona folk- och skolbibliotek. Planen fokuserar endast

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Beachhallen Antaget av kommunfullmäktige den 30 mars 2015, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrotten är en samhällsresurs... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé...

Läs mer

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturell Allemansrä Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla. Kultur skapas där människor möts kultur skapar möten mellan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-11-12 Sida1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-11-12 Sida1 (13) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-11-12 Sida1 (13) Plats och tid Lillgården, kl. 18:00 18:55 Beslutande Hans-Åke Mårtensson(s), ordförande Margareta Abelsson(s) Håkan Harvigsson(alp) Bertil

Läs mer

Biblioteksplan. Danderyds kommun 2016-2020 DANDERYDS KOMMUN

Biblioteksplan. Danderyds kommun 2016-2020 DANDERYDS KOMMUN Biblioteksplan Danderyds kommun 2016-2020 DANDERYDS KOMMUN 1 Biblioteksplan Danderyds kommun 2016 2020 Inledning och syfte: Biblioteksplanen tar sin utgångspunkt i kultur och fritidsplanen för Danderyds

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Katrineholms kommun 2014-2016

BIBLIOTEKSPLAN för Katrineholms kommun 2014-2016 Kommunstyrelsens handling nr, 25/2014 BIBLIOTEKSPLAN för Katrineholms kommun 2014-2016 FÖRSPRÅNG GENOM KULTUR KULTUR- & TURISMNÄMNDEN KATRINEHOLM Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16, 77 ARBETSMETOD

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen - VÄNERSBORGS KOMMUN Sida Kulturnämnden 2004-10-04 1(14) Plats och tid Vänersborgs bibliotek kl 13.00 15.40. Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) Lisbeth Kjellin (fp) Tage Severinson

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 15/03 2003-03-24 Bun 5 1 Kf 71/06 2006-08-28 ändring Kf 161/10 2011-01-01 Nbfk

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 15/03 2003-03-24 Bun 5 1 Kf 71/06 2006-08-28 ändring Kf 161/10 2011-01-01 Nbfk FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 15/03 2003-03-24 Bun 5 1 Kf 71/06 2006-08-28 ändring Kf 161/10 2011-01-01 Nbfk REGLEMENTE FÖR BILDNING, FRITID OCH KULTUR Utöver det som föreskrivs om nämnder

Läs mer

Ändring av HKF 8000 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Ändring av HKF 8000 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-28 KFN-2013/413.112 1 (2) HANDLÄGGARE Högland, Marina 08-535 317 02 Marina.Hogland@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ändring

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Fritidspolitiskt program för Skövde kommun 2008-2015 Inledning

Fritidspolitiskt program för Skövde kommun 2008-2015 Inledning Fritidskontoret Enhet/Handläggare Stefan Herre Eriksson Datum Beteckning 2013-04-22 FRN2013.0011 Fritidspolitiskt program för Skövde kommun 2008-2015 Inledning I det goda samhället ska så många medborgare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Kulturhuset Valfisken, Simrishamn kl 17.00-20.00

Kulturhuset Valfisken, Simrishamn kl 17.00-20.00 1 (16) Plats och tid Kulturhuset Valfisken, Simrishamn kl 17.00-20.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran

Läs mer

Bidrag och Riktlinjer

Bidrag och Riktlinjer Fritidsenheten Till föreningar/organisationer verksamma i Ånge kommun Uppdaterad 2015-11-25 Innehåll Målsättning/policy 1-2 Allmänna bestämmelser 3-4 Trygga ungdomsmiljöer 4 Lokalt aktivitetsbidrag 5 Startbidrag

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län

Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län MISSIV 1(1) Förvaltningsnamn Avsändare Regionala utvecklingsdelegationen Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län En avsiktsförklaring

Läs mer

Biblioteksplan fo r Tyreso kommun 2015-2019

Biblioteksplan fo r Tyreso kommun 2015-2019 Biblioteksplan fo r Tyreso kommun 2015-2019 1. Inledning Biblioteksplanen är ett styrdokument för strategisk och långsiktig utveckling av biblioteksverksamheterna i Tyresö kommun. Denna plan har antagits

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-10 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Östhammar 8:30-12:15 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Anna Frisk (S) Angelica Örneholm (S) Ann Söderberg Jansson (C) Anne-Charlotte

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Uppföljande granskning av kulturen i skola

Uppföljande granskning av kulturen i skola Tjänsteskrivelse 1 (5) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Uppföljande granskning av kulturen i skola Sammanfattning Kommunrevisorerna gör regelbundet uppföljande granskningar av tidigare

Läs mer

Arbetsplan 2015-2016

Arbetsplan 2015-2016 Arbetsplan 2015-2016 Gemensam arbetsplan för förskolorna Hallongården, Musikanten, och Skattkistan i Vivalla, Örebro Inledning och förutsättningar: Vivalla är ett av Örebro kommuns större bostadsområden.

Läs mer

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 Diarienummer KS-2015/176 Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 SYFTE MED PLANEN Kommuner har i uppdrag att anta biblioteksplaner för sin

Läs mer

Justeringens plats och tid: Underskrifter: Kulturhuset 2015-10-09, kl. 11:30. Jenny Nises, Sekreterare. Hans-Göran Åhgren, Ordförande

Justeringens plats och tid: Underskrifter: Kulturhuset 2015-10-09, kl. 11:30. Jenny Nises, Sekreterare. Hans-Göran Åhgren, Ordförande 1(9) Kulturnämnden Plats och tid: Kulturhuset, 2015-10-09 kl. 09:00 Beslutande: Hans-Göran Åhgren (M) Mora, ordförande Jaakko Mattila (C) Mora Karin Lübeck (S) Mora Hans Stolpe (MOP) Mora, tjänstgörande

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-07-09 1(10) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Anette Åkesson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby. Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26

Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby. Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26 Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26 Kulturpolitiska mål för Ronneby kommun Övergripande mål * att verka för att Ronnebys invånare har goda möjligheter till

Läs mer

OBS! Verksamhetsplan 2011. Folkhälsorådet Tibro

OBS! Verksamhetsplan 2011. Folkhälsorådet Tibro OBS! Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådet Tibro 1 Inledning En god hälsa är grunden för ett gott liv. Kommuninvånarnas hälsa är en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor för en positiv samhällsutveckling.

Läs mer

Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skånes remissvar på förslag till regional kulturplan för Skåne 2016-2019

Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skånes remissvar på förslag till regional kulturplan för Skåne 2016-2019 Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skånes remissvar på förslag till regional kulturplan för Skåne 2016-2019 Härmed lämnar Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skåne sitt remissvar på förslaget

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 april 2014. Kommunfullmäktige beslutar

Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 april 2014. Kommunfullmäktige beslutar Sida 1 av 5 Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 april 2014 Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@varberg.se Fullständigt protokoll

Läs mer

Utmaningar för en bättre folkhälsa

Utmaningar för en bättre folkhälsa Utmaningar för en bättre folkhälsa Folkhälsoplan 2015 1 Innehållsförteckning: Sida Folkhälsopolitikens elva målområden 3 Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen 3 Vision för folkhälsoarbetet

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige 11 november 2013 Innehållsförteckning Vår vision 5 Folkhälsa 6 Barn- och ungdomsidrott 7 Mångfald 8 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige

Läs mer

Kulturen i Örnsköldsvik

Kulturen i Örnsköldsvik Kulturen i Örnsköldsvik -barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation - rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet - uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2012-06-13 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2012-06-04 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 146 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00-20.20 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gull-Britt Svensson

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

Förskola & Grundskola arbetsutskott. Anders Ekström (M) Ordförande Jan Eric Knutas (FP) Maj-Britt Rane Andersson (S)

Förskola & Grundskola arbetsutskott. Anders Ekström (M) Ordförande Jan Eric Knutas (FP) Maj-Britt Rane Andersson (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Löftadalsrummet Klockan 08:30-11.30 Beslutande Ledamöter Anders Ekström (M) Ordförande Jan Eric Knutas (FP) Maj-Britt Rane-Andersson (S)

Läs mer

Fritidspolitiskt program 2008-2014 Antaget av fritidsnämnden 2007-11-12

Fritidspolitiskt program 2008-2014 Antaget av fritidsnämnden 2007-11-12 Fritidspolitiskt program 2008-2014 Antaget av fritidsnämnden 2007-11-12 Fritidskontoret Enhet/Handläggare Sören Karlström Datum Beteckning 2007-11-12 07/0032 Fritidspolitiskt program för Skövde kommun

Läs mer

Folkhälsoplan 2014 och budget

Folkhälsoplan 2014 och budget Folkhälsoplan 2014 och budget Dokumenttyp Folkhälsoplan och budget 2014 Ämnesområde Folkhälsa Ägare/ansvarig Folkhälsorådet /Susanne Hafstad Antagen av Folkhälsorådet 2013-11-29 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

Skolkulturplan. ett gott liv. -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun. Godkänd av bildningsnämnden nden 2016-03-23, 25

Skolkulturplan. ett gott liv. -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun. Godkänd av bildningsnämnden nden 2016-03-23, 25 Skolkulturplan ett gott liv -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun Skolkulturplanen, ett gott liv bygger på: -Barnkonventionen -Förskolan och grundskolans styrdokument -Relevant, en

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer