ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning"

Transkript

1 Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer. Det underättar service-, driftsättnings-, underhås- och kontrouppgifter. Det bir möjigt att öka servicenivån och minska servicekostnaderna. Professionea användare har tigång ti oka direktsupport via teefon. Här kan man få hjäp med funktionerna i en, oika probem med smartteefonappar, fesökning vid ansutning av ECL Comfort 310-reguatorn ti Internet och en eer amänna förkaringar ti funktionerna i ECL Comfort 310-reguatorn och en. Dock ingår inga konsuttjänster kring uppträdandet hos specifika instaationer, optimeringar o.s.v. i supporten. en är även ett värdefut verktyg för privata sutanvändare av fjärrvärmestationer vid övervakningen av energiförbrukningen och för justering av temperaturinstäningarna. För privata sutanvändare ingår ingen direktsupport via teefon, utan dessa användare uppmuntras i stäet att använda den dokumentation som finns tigängig onine. När sutanvändaren får tigång ti ett användarvänigt grafiskt gränssnitt med data om energiförbrukning, temperaturer och föde, ökar medvetenheten om energiförbrukningen och resutatet bir att förbrukningen minskar. Värmeinstaationen bir tigängig på nästan viken pats och tidpunkt som hest via bärbara datorer eer smartteefoner, viket ökar servicenivån och förkortar svarstiden vid arm. DEN-SMT/DK VD.HX.C2.07 Danfoss 09/2014 1

2 Viktiga funktioner: Användarkonton Varje användare har ett användarkonto med inoggningsinformation. Privata sutanvändare kan skapa ett användarkonto och få tigång ti de grundäggande funktionerna i en. En engångsicensavgift tas ut. Professionea användare kan skapa ett användarkonto och få tigång ti aa avancerade funktioner i en. En årig icensavgift tas ut. Tiämpningsöversikt Den vada tiämpningen i ECL Comfort 310 visas automatiskt i huvudfönstret i en. Aa ECL Comfort 310-reguatorer som är tigängiga för användaren visas i det vänstra fätet för att underätta navigering. Aktuea givarvärden och referensinstäningar visas i fönstret. Pump- och ventisymboer uppdateras automatiskt för att avspega aktuet tistånd (på/av, öppen/stängd). Den specifika tiämpningsvarianten kan väjas i redigeringsmenyn i ECL. Dataoggning Värden från upp ti 14 givare som används av tiämpningen, exempevis temperatur och tryck, oggas med 15 minuters interva och sparas i en under tre månader. Givare ansutna ti ingångarna i ECL Comfort 310-reguatorn som inte används av tiämpningen kan konfigureras och oggas med en timmes interva. Värden från givarna och mätarna för energiförbrukning oggas med en timmes interva och agras i en under en period på fem år. Aa oggade data kan visas i en eer exporteras ti en fi, exempevis i formatet CSV, XLS, PDF, RTF eer XML. A data säkerhetskopieras var 48:e timme. Trendkurvor Grafer för samtiga eer vissa utvada givare kan visas i fönstret. Graferna baseras på oggade data. Användaren kan skapa anpassade grafer för mätare och givare. Markören kan dras ti en vafri pats i grafen för att äsa av numeriska värden hos givarna vid en specifik tidpunkt. Larm Lägsta och/eer högsta gränser kan anges för aa värden från de mätare och givare som används av tiämpningen (max 14). Om en gräns överskrids skickas ett e-postmeddeande med armet automatiskt ti användaren. ECL-arm som stöds av tiämpningen stöds även av en. När användaren oggar in ti en visas nya arm från aa tigängiga ECL Comfort 310-reguatorer i fönstret. En ista över aktiva arm kan visas i fönstret när som hest. Instäningar Merparten av instäningarna i ECL310 är tigängiga via en. Genom att ändra i instäningarna via en får användaren möjighet att justera parametrar, optimera styrningen, åsidosätta den automatiska styrningen samt ange semesterscheman från en annan pats. ECL ive Visa dispayen för ECL Comfort 310-reguatorn ive och spara skärmdumpar för dokumentation. Navigera band menyerna i ECL Comfort 310-reguatorn ive genom att vrida och trycka på navigeringsratten via en. Anpassningsbar startsida Startsidan, som visas när en användare oggar in, kan anpassas så arm eer innehå från en extern webbpats visas. Den externa webbpatsen kan visa information från tredjepartsprogramvaror, t.ex. SCADA eer BMS. Geografisk översikt En geografisk karta visar patserna för aa ECL Comfort 310-reguatorer som är registrerade på användarkontot, eer ECL Comfort 310-reguatorerna i den vada gruppen. På den geografiska kartan markeras aa ECL Comfort 310-reguatorer som armar eer är i semesteräge. En informationsruta vid ECL Comfort 310-reguatorn visar status och en ista över arm, och ger enke åtkomst ti mer information om ECL Comfort 310-reguatorn. 2 VD.HX.C2.07 Danfoss 09/2014 DEN-SMT/DK

3 Fördear för användaren en är ett effektivt körfärdigt SCADA-verktyg för den som arbetar med service och administration av fjärrvärmestationer. en har band annat föjande fördear: Enke instaation Automatisk konfigurering underättar instaation och driftsättning Stöd för ECL Comfort 310 och standardtiämpningsnyckar Ingen extra instaation av maskin- eer programvara En vanig Internetansutning används Enke åtkomst Åtkomst ti styrning och övervakning kan ske okat eer från en annan pats Smartteefonappar för Android och ios Standardfunktioner Aa standardfunktioner i ett SCADA-system finns tigängiga (översikt av tiämpningar, övervakning och dataoggning av givar- och mätarvärden, trendkurvor, arm, justering av ECL Comfort 310-parametrar o.s.v.) Låg totakostnad Inga investeringar i startskedet Låg icenskostnad per ECL Comfort 310 Låg kostnad för systemintegrering Låg kostnad för driftsättning Tiämpning En typisk tiämpning där en används visas nedan. I det här exempet använder en tjänsteeverantör sin bärbara dator och en smartteefon med en Internetansutning för att övervaka och styra värmeinstaationerna och äsa av energiförbrukningen i fera oika fastigheter via en (professionet användarkonto). Fastigheterna har understationer med ECL Comfort 310-reguatorer instaerade, och i varje fastighet är en eer fera energimätare ansutna ti ECL Comfort 310-reguatorn för att mäta energiförbrukningen i varje fastighet. ECL Comfort 310-reguatorerna är ansutna via Ethernet ti Internet via det tigängiga okaa nätverket i fastigheten. De personer som bor i fastigheterna använder sina bärbara datorer för att övervaka sin energiförbrukning via en (via privata sutanvändarkonton) och för att stäa in rumstemperaturerna och nattscheman med temperatursänkning. Aa ECL Comfort 310-reguatorer kommunicerar via Internet med servern som hyses av Danfoss. I ens server agras givarvärden och energiförbrukningsdata i databasen. k j n k j m o k j j Privat hem k Reguator ECL Comfort 310 Ethernet-nätverk m Internet n server o Tjänsteeverantörens bärbara dator Tjänsteeverantörens smartteefon Energimätare DEN-SMT/DK VD.HX.C2.07 Danfoss 08/2014 3

4 Reguatorer som stöds en har stöd för föjande reguatorer: Danfoss ECL Comfort 310 eektronisk reguator Danfoss ECL Comfort 310B eektronisk reguator Tiämpningsnyckar som stöds Se databadet List of appication keys supported by the ECL Porta (VD.HX.I). Energimätare som stöds Se databadet Energy meters supported by Danfoss SCADA soutions and ECL Comfort 310 (VD.HX.J). Observera att batteridrivna energimätare inte rekommenderas eftersom datakommunikationen förkortar batteriernas ivsängd. Språk Språket anpassas automatiskt ti den pats där användaren befinner sig utifrån andsinstäningarna i användarens dator. Det grafiska användargränssnittet har stöd för föjande språk: Österrikiska Danska Engeska Finska Tyska Poska Ryska Svenska Ukrainska Användarkonton Professionea användare Professionea användare har fuständig åtkomst ti aa funktioner i en. Professionea användare kan registrera ett obegränsat anta ECL Comfort 310-reguatorer på kontot. Licensen för professionea användare betaas årigen baserat på antaet registrerade ECL Comfort 310-reguatorer. I icensen för professionea användare ingår även en direktteefon för oka support, d.v.s. hjäp med funktioner i en, probem med smartteefonappar, fesökning av ECL Comfort 310-reguatorns ansutning via Internet ti en eer amänna förkaringar av funktionerna i ECL Comfort 310-reguatorn och en. Dock ingår inga konsuttjänster kring uppträdandet hos specifika instaationer, optimeringar o.s.v. i supporten. Privata sutanvändare Privata sutanvändare använder en för att övervaka sin energiförbrukning och temperaturerna samt för att justera de grundäggande parametrarna hos ECL Comfort 310-reguatorn. En privat sutanvändare har begränsad tigång ti funktionerna i en men har möjighet att övervaka aktuea givarvärden och referensgivarvärden övervaka värmemätare se trendkurvor för oggade data exportera oggade data ti fier stäa in schema- och semesterprogram stäa in tid och datum stäa in rumstemperaturen på komfort- eer ekonomiäge stäa in arm. En privat sutanvändare kan registrera några ECL Comfort 310-reguatorer på kontot. Licensen för privata sutanvändare betaas en gång. Åtkomsten ti en (minst fem år) upphör adrig att gäa. I icensen för privata sutanvändare ingår inte direktsupport via teefon. 4 VD.HX.C2.07 Danfoss 09/2014 DEN-SMT/DK

5 Bestäning en finns tigängig på föjande adress: Smartteefonapparna kan addas ned gratis via Appe AppStore (för ios-baserade smartteefoner) och Googe Pay Shop (för Android-baserade smartteefoner). Appen hittar du genom att söka efter ECL Porta. Konton för privata sutanvändare och professionea användare kan skapas utan kostnad. Att registrera en eer fera ECL Comfort 310-reguatorer ti ett användarkonto kräver dock en icensnycke för varje reguator. Det går att registrera ECL Comfort 310-reguatorer på användarkonton gratis under en begränsad provperiod. Under provperioden har både professionea och privata sutanvändare fuständig tigång ti funktionerna i en. Vid sutet av provperioden får du anvisningar via e-post om hur du hämtar och betaar för icensnyckar. Typ Beteckning Best.nr Licens Kontoicens för professionea användare på ECL Porta (en per konto för professionea användare) Licens för reguator på ECL Porta (en per ECL-reguator registrerad på användarkontot) Kontoicens för privata sutanvändare på ECL 187B B B0003 Porta (en per konto för privata sutanvändare) Reguator ECL Comfort 310-reguator ¹) 087H3040 ¹) Se det separata databadet ti den här komponenten för ytterigare information om bestäning DEN-SMT/DK VD.HX.C2.07 Danfoss 09/2014 5

6 Systemkrav Kraven för den dator som ska användas för åtkomst ti en är föjande: Operativsystem Microsoft Windows XP (SP3 med de senaste uppdateringarna instaerade) Microsoft Windows Vista (SP2 med de senaste uppdateringarna instaerade) Microsoft Windows 7 (SP1 med de senaste uppdateringarna instaerade) Macintosh OS (eer senare) Microsoft Windows 8 Processor Inte - eer AMD -processor (minst 1,6 GHz) RAM-minne Minimikrav: 1 GB RAM-minne Ledigt diskutrymme 1 GB Video Grafikkort och drivrutin som har certifierats av Windows. Lägsta uppösning pixar Webbäsare Microsoft Internet Exporer 7 (eer senare)* Googe Chrome 12 (eer senare)* Mozia Firefox 3.6 (eer senare)* Safari 4 (eer senare)* * Måste ha insticksprogrammet Microsoft Siveright instaerat för att visa skabar grafik. Programmet finns förinstaerat i nyare webbäsare. I ädre webbäsare måste det här kostnadsfria insticksprogrammet instaeras manuet. Krav för ansutningen av ECL Comfort 310 ti det okaa nätverket (LAN): Eektriskt gränssnitt Ethernet, RJ45-ansutning Kabetyp Ethernet-kabe (CAT 5) Max. bus-kabeängd Enigt Ethernet-standard Överföringshastighet i LAN 10 Mbit/sek. 100 Mbit/sek. Nätverk IP-adressering (LAN-sidan) Stjärnformat nätverk enigt Ethernet-standard Dynamisk eer statisk. DHCP-server krävs på LAN för att ECL Comfort 310 ska kunna använda dynamisk IP-adressering. Krav för Internetansutningen från det okaa nätverket (LAN): Säkerhet DNS (domännamnssystem) Internetbandbredd Internetansutningsmedium IP-adressering (WAN-sidan) Datamängd Brandväggen måste tiåta att trafik via TCP-port 502 (standard för Modbus-TCP-protoko) och TCP-port 80 (standard för HTTP) passerar från LAN- ti WAN-sidan. Andra portar kan bockeras i båda riktningarna för ökad säkerhet. DNS måste vara åtkomigt för att ECL Comfort 310 ska kunna söka efter IP-adressen för ECL Porta-servern. 1 Mbit eer mer Kabeburen Internetansutning är att föredra med tanke på tiföritighet, hastighet och svarstid. Mobi Internetansutning, dvs. 3G eer 4G, kan användas (se den separata instruktionen Connecting ECL Comfort 310 via 3G/4G to SCADA server för information). Dynamisk eer statisk Cirka 10 Mbyte per dag, beroende på användning av ECL Porta och antaet givare och mätare ansutna ti ECL Comfort VD.HX.C2.07 Danfoss 09/2014 DEN-SMT/DK

7 Systemkrav (fortsättning) Krav för ECL Comfort 310-reguatorn: Reguatorprogramvara ECL 310-reguatorn måste ha programvaruversion 1.11 (eer senare). Om versionen är kommer den automatiskt att uppdateras av tiämpningsnycken ti ägst version Om den är ädre än version 1.11 kan den inte användas för en. Programvara för tiämpningsnycke ECA 30 fjärrkontro (tiva) 1.04 (eer senare) 1.30 (eer senare) Krav för smartteefonen: Operativsystem Appe ios 4 (eer senare) Googe Android 2.1 (eer senare) DEN-SMT/DK VD.HX.C2.07 Danfoss 09/2014 7

8 8 VD.HX.C2.07 Produced by Danfoss A/S 09/2014

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.4 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

Många programnyheter! Härliga vålpriser! I Apr 1993 I,. o MS-QOS 6.0, W~ ~i d 0612 213 a ~ o i l~sscd. Porto betatt. Sandviken 1

Många programnyheter! Härliga vålpriser! I Apr 1993 I,. o MS-QOS 6.0, W~ ~i d 0612 213 a ~ o i l~sscd. Porto betatt. Sandviken 1 Sandviken 1 Porto betatt I Apr 1993 I,. Många programnyheter! Häriga våpriser! o MS-QOS 6.0, W~ ~i d 0612 213 a ~ o i ~sscd e ~ 7d PIUS 0 MuUGraphb 1.5 Mr pm#k n Turbo ett Vwia Editinn, BC++ & AF O Vsua

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 3.1 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt värmepump? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man? 4

Läs mer

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning 1System Management Ett magasin från Office IT-Partner #2 2011 IT, hästar grävmaskiner & Sverigemon.se Office IT-Partner bygger Sveriges största montjänst Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-earning

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 Användarhandbok Modeller: Duo v2 NV+ v2 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA November 2011 202-10903-01 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Bruksanvisning - modul 3425

Bruksanvisning - modul 3425 ASIO OMPUTER O., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Bruksanvisning - modu 3425 3425 Modu Nr. 3425 Svensk Bruksanvisning 5 E Lär känna kockan Gratuerar ti köp av ny kocka! Du

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.41A Version 1.4 - (121211) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Svanenmärkning av Skrivredskap

Svanenmärkning av Skrivredskap Svanenmärkning av Skrivredskap Version 3.0 4 november 2008 31 december 2012 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt skrivredskap? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur

Läs mer

4'.'#5'&1-7/'06. )GOKPK & 6GTTäPI 'PVTGRTGPöT 8GTUiQP

4'.'#5'&1-7/'06. )GOKPK & 6GTTäPI 'PVTGRTGPöT 8GTUiQP 4'.'#5'&1-7/'06 )GOKPK & 6GTTäPI 'PVTGRTGPöT 8GTUiQP Innehåll INLEDNING... 3 SYSTEMKRAV... 4 TA BORT PROGRAM... 5 INSTALLATION... 6 MAPPSTRUKTUR... 7 Alternativ mappstruktur... 8 Användning av nätverksenheter...

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara Installationshandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee logotypen, McAfee Active Protection, McAfee

Läs mer

Svanenmärkning av Golv

Svanenmärkning av Golv Svanenmärkning av Gov Version 5.1 12 oktober 2010 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man? 4 Vad krävs för att bi Svanenmärkt? 5

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

NetSupport Notify Handbok

NetSupport Notify Handbok NetSupport Notify Handbok COPYRIGHT (C) för handbok 2015 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport Ltd. förbehåller

Läs mer

Business Process Suite 4 Release 1.13

Business Process Suite 4 Release 1.13 Business Process Suite 4 Release 1.13 Programrelease Konfigurationsrelease Klar för kundtest 2014-09 Klar för leverans 2014-10 = Kräver utökad licens 3 = Kräver anpassning av 3-parts stöd = Kräver konfiguration

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

Volvo On Call mobilapplikation Vanliga frågor och svar

Volvo On Call mobilapplikation Vanliga frågor och svar Volvo On Call mobilapplikation Vanliga frågor och svar Att få hjälp F: Hur kontaktar jag Volvo On Call? S: Tryck på On Call-knappen i bilen, använd funktionen Assistance (Assistans) i mobilapplikationen

Läs mer