Manual för webbsida Super WISE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual för webbsida Super WISE"

Transkript

1 Manual för webbsida Super WISE Super WISE programversion 1.25 Med reservation för ändringar. 1

2 Innehåll Super WISE programversion Super WISE programversion Allmänt Inkoppling Anslutning mellan två enheter Anslutning mellan två eller flera enheter Inställningar i direktansluten PC Inställningar av Super WISE Inställningar via Modbus RS Inloggning Användarnivåer Flikar Översikt Översikt Flödesvy för zonprodukter Zonspjäll/Router Flödesvy för rumsprodukter Rumsprodukternas parametersida ADAPT rumsregulator från ver Optimiser Zon Driftsättning Larm Länkar Logg Admin Admin-användare Admin-TCP-IP Admin e-post Admin-länkar Admin Diverse Admin Mjukvaruppdatering Admin MMC Med reservation för ändringar.

3 Manual för webbsida Super WISE Super WISE programversion Allmänt SUPER WISE har en inbyggd webbserver för att kunna övervaka, göra inställningar och ändra värden på de olika produkterna i WISE systemet. För att få tillträde till servern krävs en webbläsare med stöd för SUN Java och att J2SE 5.0 Runtime Environment (eller senare version) finns installerad på datorn som skall användas. Den senare programvaran för SUN Java kan hämtas på MODULAR 8/8 RJ45 ETHERNET è BMS 2. Inkoppling Dator och Super WISE kan kopplas samman på två olika sätt, med en korsad kabel eller med ett nätnav (hub, switch eller router). Avgörande för om nätnav används eller inte kan till exempel vara hur många enheter som skall kopplas samman. Utan nätnav kan två enheter kopplas samman. Exempel på när två enheter kopplas ihop är när dator och Super WISE kopplas samman. Med nätnav kan två eller flera enheter kopplas samman. Figur 1. Ethernetanslutning, Super WISE. Super WISE nätverksanslutning sitter på styr enheten i Super WISE-lådan och är inringad i figur 1. Super WISE Dator Anslutning mellan två enheter Anslutning av en eller flera Super WISE till dator sker med korskopplad CAT5-kabel med RJ45-kontakter, se figur 2. För anslutning till nätverk via hub, switch eller router, sker detta med rak CAT5-kabel med RJ45-kontakter, se figur 3. Kabeln skall vara partvinnad och kan vara skärmad eller oskärmad Figur 2. Anslutning mellan två enheter, korsad kabel Anslutning mellan två eller flera enheter Anslutning mellan Super WISE och ett GOLD-aggregat till en dator/nätverk, sker med rak (ej korskopplad) CAT5- kabel med RJ45-kontakter, se figur 3. Kabeln skall vara partvinnad och kan vara skärmad eller oskärmad. Nätnav Super WISE Dator GOLD Figur 3. Anslutning mellan två eller flera enheter, nätnav. 6 Med reservation för ändringar. 3

4 3. Inställningar i direktansluten PC Sun Java måste vara installerat och aktiverat. Aktiveringen görs på olika ställen beroende på operativsystem och webbläsare. Kontakta den lokala datasupporten för hjälp. Datorn måste även konfigureras med passande nätverksmask och IP-nummer, se figur 4 för inställning mot Super WISE med defaultadress. Om Super WISE har installerats i ett nätverk med DHCPserver sker inställning i ansluten PC enligt fig 5. Figur 4. Inställningar i ansluten PC. Figur 5. Inställningar i PC kopplad till nätverk med DHCP-server. 4 Med reservation för ändringar.

5 3.1 Inställningar av Super WISE Vid leverans har Super WISE en statisk IP-adress som är inställd till För att tilldela Super WISE en annan statisk adress, aktivera DHCP, ändra Nätmask eller för att ändra gateway görs följande: Använd programmet Golden Gate Config *) som finns att ladda ned på Anslut Super WISE till nätverket. Starta Golden Gate Config. Välj Golden Gate Ethernet och tryck OK. Golden Gate Config söker nu igenom nätverket för att hitta alla enheter som stöds av Golden Gate Config. Super WISE med IP-nummer återfinns på rad två i listan i figur 5 -> 7. Dubbelklicka på raden som visar den Super WISE som skall konfigureras och ett nytt fönster öppnas där enheten kan konfigureras. Se figur 6 -> 8. *) OBS: Golden Gate Config finns endast i engelsk version. Figur 6. Val i Golden Gate Config. Figur Om DHCP sätts till ON erhåller Super WISE automatiskt en IP-adress/nätmask/gateway och DNS från nätverkets server. Om DHCP sätts till OFF så måste IP-adress/ nätmask/gateway och DNS ställas in manuellt i dialogrutan. 2. IP-adress: Ändra eller kontrollera IP-adressen här. 3. Subnet-mask: Ändra eller kontrollera nätmasken här. Tänk på att välja IP-adress och nätmask som stämmer överens. 4. Default gateway: Ändra eller kontrollera gateway här. 5. För att ändringarna ska börja gälla måste Password fyllas i. Standardlösenord är admin. Lösenordet kan ändras genom att rutan Change password kryssas i och det nya lösenordet fylls i på New password. Tryck sedan på Set. Super WISE nätverkskonfiguration är nu utförd. För att kontrollera att ändringarna genomförts ska en ny genomsökning göras genom att trycka på Scan. Figur 7. Upptäckta enheter i nätverket. Med reservation för ändringar. 5

6 3.2 Inställningar via Modbus RS-485 Via modbuskommunikation och anslutning på COM4 kommer man åt alla inställning för extern kommunikation, se flik "Local" i exceldokumentet "Super Wise Modbus list..." som finns att ladda ner på Figur 9. Inställning via Modbus RS Med reservation för ändringar.

7 4. Inloggning Starta webbläsaren och ange IP-adress för Super WISE (fabriksinställning En inloggningsruta öppnas, där användarnamn och lösenord skall anges, se figur 9. Beroende av användarnamn och lösenord tilldelas olika behörighet, läsa (reader), skriva (writer), service (service) samt administrera (admin). Vid första inloggning används: Användarnamn = admin Lösenord= admin OBS! När lösenord ändras får detta ej bestå av mer än 15 tecken. Av säkerhetsskäl går lösenordet inte att återställa utan att skicka in Super WISE för service. Förvara lösenordet på en säker plats. Sedan väljs språk i webbgränssnittet. Tryck på knappen vid respektive språk för att välja detta, se figur 11. Tips! För att slippa logga in och välja språk varje gång en viss Super WISE besöks kan en favorit sparas i webbläsaren till den sidan som önskas som startsida. En länk till gör att användaren kommer direkt till flödesbilden för Super WISE utan att logga in och välja språk (förutsatt att användaren gjort det tidigare). Figur 10. Inloggning. Från version 1.14 används Windows inloggningsfunktion. Figur 11. Språkval. 5. Användarnivåer För att förhindra att känsliga parametrar ändras av obehöriga, är webbsidan indelad i fyra behörighetsnivåer. I nivå reader är samtliga flikar utom admin tillgängliga. Det går endast att läsa värden, EJ ändra värden. Larm är möjliga att nollställa. I nästa nivå, writer, finns rättigheter att ändra börvärden, se reglersignaler, ändra klockan med mera. I nivå service tillkommer rättigheten att ändra samtliga reglerparametrar. Admin-fliken är fortfarande ej tillgänglig. I nivå admin finns fullständiga rättigheter. Med denna behörighet är det möjligt att ändra IP-konfiguration, länktabeller, uppdatera mjukvara etc. Med reservation för ändringar. 7

8 6. Flikar På följande sidor beskrivs de olika flikarna i Super WISE webbgränssnitt. Notera att ändringar som görs via webbgränssnittet inte sparas i Super WISE minne utan i respektive zon- eller rumsregulators minne. Detta gäller INTE ändringar som görs under optimiser- eller adminfliken. Dessa ändringar sparas i Super WISE. Om man är inloggad som någon annan användare än admin syns inte admin-fliken. 6.1 Översikt Översiktsbilden visas som startsida när man ansluter till Super WISE. Flödesbildens uppgift är att ge en snabb översikt över Super WISE och WISE-systemets ingående produkter. Översiktssidan är uppdelad i två delar, höger och vänster sida. På vänster sida visas en trädstruktur som beskriver det inkopplade systemet. I trädstrukturen kan de olika delarna väljas genom att klick på de ingående delarna. Den valda delen markeras med inverterad text (mörk bakgrund och ljus text). Höger sida visar det som valts i trädstrukturen på vänster sida. De ingående komponenterna (se figur 12) på vänster sida är: Översikt Zoner Zonspjäll/Routrar Rum Rumsprodukterna Produkter (zonspjäll, routrar och rumsregulatorer) indikeras med grön fyrkant innehållande ett spjäll för zonspjäll och routrar samt röd fyrkant innehållande en termometer för rumsprodukter. Övriga enheter i trädstrukturen visas med mappikoner. I trädstrukturen indikeras även larm och varningar. Larm visas genom röd cirkel med kryss i över zonspjäll, router eller rumsprodukter. Endast dessa enheter kan ha larm. Zoner och rum som innehåller produkter (zonspjäll, router eller rumsregulator) som har larm indikerar detta med gul trekant med utropstecken i. Genom att klicka på aggregatet i översiktsbilden länkas man automatiskt till det GOLD-aggregat. Klick! Flikar Zon Zonspjäll Rum Rumsregulator Översikts bild Fritextruta Status Nodnamn Figur 12. Trädstruktur och översiktsbild. 8 Med reservation för ändringar.

9 6.1.1 Översikt Om Översikt väljs i strukturen på vänster sida så visas en översiktsbild på höger sida. Se figur 13. Översiktsbilden visar de zoner som har zonprodukterna eller routrar tillkopplade. Zonbilden visar summa tilluftflöde och summa frånluftsflöde till respektive zon. Översiktsbilden innehåller en fritextruta där det går att skriva in en beskrivande text för systemet. Klicka på rutan för att ändra text. På statusraden visas om aggregatet har skickat signal till Super WISE att det är igång eller inte. Denna signal är ett villkor för att för att Super WISE ska kunna starta Optimiser-funktionen. Nodnamnet är det namn som visas i trädstrukturen. Genom att klicka på textrutan går det att ändra texten. När namnet ändras uppdateras detta även i trädstrukturen. Inga inställningar kan göras på översiktssidan. Sidan ser likadan ut för alla användarkategorier Flödesvy för zonprodukter Om en zon väljs i strukturen på vänster sida så visas den tillhörande zonbilden på höger sida. Se figur 13. I zonbilden kan max 8 zonspjäll visas. Om zonen innehåller en eller flera routrar markeras dessa med en grå fyrkant. Inga routervärden visas då den endast är en kommunikationslänk. Tilluftsspjäll visas i röd färg och frånluftsspjäll visas i gul färg. Tryck och flödesgivare visas beroende på om zonspjället är tryck- eller flödesreglerande. Börvärden visas med blå text och ärvärden visas med svart text. Vid varje zonspjäll visas även dess spjällvinkel i %. Inom en zon kan det förekomma summering och slavstyrning av vissa zonspjäll. Om en CONTROL Router, vilken har underliggande produkter, ingår i en zon kan den inte förmedla något luftflöde från underliggande rumsprodukter, luftflödessummeringen stämmer då inte. Inga värden kan ändras på zonsidan. Nodnamnet är det namn som visas i trädstrukturen. Genom att klicka på textrutan så går det att ändra texten. När namnet ändras uppdateras detta även i trädstrukturen. Figurförklaringar: S xxx l/s visar totalflödet för zonens till- och frånluft, om zonspjällstypen PED ingår så medräknas inte dess luftflöde. En CONTROL Router kan inte visa något luftflöde. Produkter med namnet (Slav) är alltid styrda av masterprodukt PSFE eller MSFE Produkter med namnet Group slave är frånluftsspjäll som får sitt luftflöde från summan av alla tilluftsflöden uppdelat på antalet frånluftsslavar. Figur 13. Zonbild. Med reservation för ändringar. 9

10 6.1.3 Zonspjäll/Router På zonsidan redovisas produktens parametrar samt dess Modbus-ID. Vilka parametrar som visas eller kan ändras beror på vilken typ av användare som är inloggad. Reader kan endast läsa värden medan Writer även kan ändra vissa värden. Service-användaren kan ändra samtliga parametrar. Parametrar som kan ändras är markerade med en liten blå trekant uppe i högra hörnet i den ruta där parametern står. I grupper med summering och fördelning på olika gruppslavar kan offset anges för respektive slav, denna offsett visas dock inte i börvärdet utan syns bara på det reglerade luftflödet. Från version 1.16 av Super WISE finns det möjlighet att starta om regulatorn, använd denna funktion om responsen från regulatorn är tveksam. I sidans rubrik står det om zonspjället är master eller slav (dvs slavstyrs utifrån summaflödet i en zon). Parametrarna ser lika ut för både master och slavprodukter. Parametersidan visar data för tilluft även om det är ett spjäll för frånluft, om icke relevanta data ändras så påverkar det inte funktionen. Under parametrarna finns en fritextruta för regulatorn där en beskrivning kan skrivas in. Under fritextrutan visas aktiva larm för regulatorn. Nodnamnet är det namn som visas i trädstrukturen. Genom att klicka på textrutan går det att ändra texten. När namnet ändras så uppdateras det även i trädstrukturen. I figur 14 återfinns nodnamnet genom att använda rullisten för att komma längre ned på sidan. För en CONTROL Router finns inga parametrar att visa eller ändra. Därför finns endast fritextrutan, larmfältet samt nodnamnet för en router. Figur 14. Zonspjäll-/Routerbild. 10 Med reservation för ändringar.

11 6.1.4 Flödesvy för rumsprodukter Om ett rum väljs i strukturen på vänster sida visas den tillhörande rumbilden på höger sida. Se figur 15. Rumsbilden anpassas dynamiskt efter vilken applikation som är installerad i det aktuella rummet samt beroende på vilka inställningar som är gjorda. Följande applikationer finns: Applikation ADAPT Luftburna produkter Antal regulatorer/ rum Max 1 master och 3 slavar i varje rum Antal spjäll Max CONTROL Ra FSFE Endast 1 per rum 2 CONDUCTOR W4 1 3 CONDUCTOR W3 1 2 CONDUCTOR W1 1 0 A Parasol 1 TL + 3 FL 4 I rumbilden kan max 4 spjäll visas. Tilluftsdon visas i röd färg och frånluftsdon visas i gul färg. En rumsbild visar följande: De spjäll som finns i rummet (Tilluft = röd, Frånluft = gul). Flödes- och temperaturgivare (visas på till-/frånlufts kanaler) Spjällöppningar Närvarogivare ansluten om gubbe visas. Svartvit streckfigur = Frånvaro. Grön streckfigur = Närvaro. Luftkvalitetsgivare CO2-givare eller CAC-givare med relaterad CO2 nivå eller Relativ fuktighet, gäller endast ADAPTprodukter Om fönster visas är fönstergivare ansluten. Svartvitt fönster = Stängt. Grönt fönster= Öppet. Om vattendroppar visas är kondensgivare ansluten. Svartvita droppar = Ej kondens. Gröna droppar = Kondens. Är/Börvärde i rummet. Visas vid termometern. Ärvärde i svart text. Börvärde för kyla i blå text. Börvärde för värme i röd text. Börvärdet är alltid beräknat som medelvärde utifrån kyl- och värmebärande samt förskjutning från rummet via omställare. Om värme/kylställdon är anslutet visas dessa. Ventilställdonets öppningsgrad i % visas också. Är värmställdon öppen indikeras ventilen röd. Är kylställdon öppen indikeras ventilen blå. Relä visas som en lampsymbol om den är vald. Svartvit om ej aktiv. Grön om aktiverad. Figur 15. Rumsbild, exempel 1 ADAPT. Med reservation för ändringar. 11

12 Figur 16. Rumsbild, exempel 2, A3. Figur 17. Rumsbild, exempel 3, ADAPT. Figur 18. Rumsbild, exempel 4, W Med reservation för ändringar.

13 Figur 19. Rumsbild, exempel 5, W C 23 C 0% 10% Figur 20. Rumsbild, exempel 6, CONDUCTOR W1. Med reservation för ändringar. 13

14 6.1.5 Rumsprodukternas parametersida På rumsproduktsidan redovisas produkternas parametrar samt dess Modbus-ID. Vilka parametrar som visas eller kan ändras beror på vilken typ av användare som är inloggad samt vilken applikation som körs. Reader kan endast läsa värden medan Writer dessutom kan ändra vissa värden. Service-användaren kan ändra samtliga parametrar. Parametrar som kan ändras är markerade med en liten blå trekant uppe i högra hörnet i parameterns ruta. I sidans rubrik står applikationens namn. Olika applikationer har olika uppsättningar parametrar. Under parametrarna finns en fritextruta för produkten där en beskrivning kan skrivas in. Under fritextrutan visas larm för produkten. Nodnamnet är det namn som visas i trädstrukturen. Genom att klicka på textrutan går det att ändra texten. När namnet ändras så uppdateras även trädstrukturen. I figuren nedan visas hur sidan ser ut i sin helhet. Hela sidan ryms inte på skärmen. Därför måste rullisten användas. Ytterligare detaljer kring parmetrarna och dess funktion finns i rumsprodukternas egna manualer. Från och med version 1.23 visas parametrarna på produktsidorna dynamiskt. Parametrarna visas endast om funktionen är aktiverad eller relevant för det aktuella fallet. Figur 21. ADAPT parametersida. 14 Med reservation för ändringar.

15 6.1.5 ADAPT rumsregulator från ver.1536 På nyare regulatorer finns flera nya funktioner därför har dessa en annan layout med nya parametrar, versionsnumret finns under tabellen "Misc. parameters". Figur 22. ADAPT parametersida. Med reservation för ändringar. 15

16 6.2 Optimiser På Optimisersidan finns de värden som rör tryckoptimeringsfunktionen i aggregatet. Tryckoptimeringen är separat för tilluft och frånluft men vissa inställningar är gemensamma. I vänsterkolumnen finns statusfält där aggregatets är- och börvärden visas tillsammans med en angivelse om hur lång tid det återstår innan optimeringen startar. De största spjällvinklarna för tilluft respektive frånluft redovisas även här. Målet för optimeringen är att justera tryckbörvärdena för till- och frånluftsfläktarna så att de mest öppna spjällvinklarna hamnar inom det område som är inställt i Settingskolumnen till höger på sidan (Upper damper limit och Lower damper limit). Se figur 23. I vänsterkolumnen finns även ett drifts- respektive ett larmfält. I driftsfältet visas aggregatets status, det vill säga om det är igång eller ej. Nödläges- och Sommarnattskylastatus visas också. Dessa variabler kommer från GOLD eller BMS-systemet beroende på vilket som är tillkopplat. Om GOLD är tillkopplat utgör det master och skriver över eventuella ändringar som görs på sidan. Om GOLD inte är tillkopplat utan BMS-system sköter kommunikationen med andra aggregat skriver även BMS över de val som görs på sidan, beroende på hur BMS-systemet implementerar denna funktion. Larmfältet visar larmstatus för Super WISE interna larmstatus. Larm finns för avvikelse mellan är- och börvärde på tryckvärden från aggregatet samt larm om något spjäll varit 100% öppet längre än larmfördröjningstiden som ställts in i högerspalten. Längst ned i vänsterspalten finns en knapp för larmåterställning. I högerspalten finns inställningar, dvs alla konfigurationsvärden för tryckoptimeringen. Uppstartsfördröjning anger tiden från det att aggregatet signalerat att det är i drift till dess att optimeringen startar. Denna tid är till för att systemet ska hinna stabilisera sig. För tilluft respektive frånluft finns ett antal tryckkonfigureringsvärden. Min/Bör/Max. Min. Tryckbörvärde som Super WISE inte får begära lägre än från aggregatet under optimeringen. Bör. Tryckbörvärde som Super WISE skickar till aggregatet innan optimeringen börjar. Max. Tryckbörvärde som Super WISE inte får begära högre än från aggregatet under optimeringen. Gränsvärden för övre respektive undre spjälläge anger det område i vilket Super WISE optimerar de mest öppna spjällen på tilluft respektive frånluft. Om det mest öppna spjället är mer öppet än den övre spjällgränsen så höjer aggregatet trycket. När aggregatet ökar trycket kommer spjället att stänga minska sin spjällposition. Om det mest öppna spjället är mindre öppet än den undre spjällgränsen sänker aggregatet trycket. När aggregatet sänker trycket kommer spjället att öka sin spjällposition. Larmfördröjningen anger hur lång tid ett fel måste finnas innan Super WISE aktiverar larmindikering. Stegstorlek anger hur många Pascal tryckbörvärdena från Super WISE får ändra sig med mellan två uppdateringar. Intervall anger hur ofta Super WISE får uppdatera sina börvärden. Tillåten avvikelse anger hur stor avvikelse som får finnas mellan är- och börvärde för tryck. Super WISE uppdaterar inte tryckbörvärdena förrän värdena är innanför avvikelserna. Figur 23. Optimerare. 16 Med reservation för ändringar.

17 6.3 Zon På zonsidan finns sammanställningar över summaflöden för tilluft respektive frånluft för varje zon. Inom en zon kan det förekomma summering och slavstyrning av vissa zonspjäll. Det slavflöde som ska delas upp på slavspjällen (ett till tre stycken) syns också för varje zon. Se figur 24 nedan. Offsetflöde för en summeringszon ska skrivas in i respektive masterspjälls offsetvariabel. Under zonfliken finns även information och inställningar för positionsoptimering av zonspjällen med avseende på rumsspjällens position. När ett zonspjäll eller en router används för att optimera spjällpositionen på underliggande rumsspjäll visas automatiskt dessa värden. "Nedre spjällpositionsgräns" ställer in den lägsta spjällpositionen det mest öppna rumsspjället får ha. "Övre spjällpositionsgräns" ställer in den högsta spjällpositionen det mest öppna rumssjället får ha. "Stegstorlek för optimering i %" ställer in hur många procent zonspjället skall öka/minska vid varje optimeringscykel. "Tidsintervall för spjällpositionsuppdatering %" ställer in hur ofta zonspjället ska läsa in rumsspjällens spjällposition för optimering. Figur 24. Zon. Med reservation för ändringar. 17

18 6.3.1 Driftsättning På denna sida finns möjlighet att ändra börvärden för alla rumsprodukter inom en zon eller alla zoner. Var försiktig med att ändra luftflödet om du inte är helt säker på att alla ska ha exakt samma luftflöde. Ställ in de värden som ska ändras, välj zon, eller alla zoner samt tryck på ställ in varvid Super WISE uppdaterar värdena. Det går bara att ändra ett börvärde åt gången. Figur 25. Driftsättning. 6.4 Larm På fliken larmhistorik visas de larm som är aktiva samt de som har varit aktiva i systemet. De senaste 100 larmen visas. För larmhanteringen är det viktigt att Super WISE klocka ställs, se avsnitt Larm som är aktiva för tillfället visas med röd text. Larm som tidigare varit aktiva men inte längre är det visas med svart text och tillägget "Reset". Från version 1.14 ignoreras alla larm när luftbehandlingsaggregatet är avstängt. Varje larm innehåller information om: Larmnummer Datum och klockslag när det blev aktivt Information om vilken produkt som larmet är aktivt i. Detta visas genom en referens till zon/zonprodukt/rum/rumsprodukt Larmtext Figur 26. Larm. 18 Med reservation för ändringar.

19 Under fliken larminställningar görs alla inställningar för larmhanteringen. Alla larm i Super WISE är indelade i A- och B-larm. Som standard är funktionslarm A-larm och komfortlarm B-larm. Det går att bryta prioritet på ett larm genom att markera larmet i någon av listorna och flytta det till andra listan genom pilarna mellan listorna. Under "Visa A/Blarm" väljs hur larm ska hanteras. "Visa A- och B-larm" gör att alla larm alltid visas. "Dölj B-larm i historiken" gör att alla B-larm döljs i historiken och skickas inte ut via e-post. "Dölj B-larm på rumsvyn och i historiken" gör att B-larm aldrig visas i Super WISE. "Blockera larm" ställer in om larm som är en följd av att luftbehandlingsaggregatet är avstängt ska blockeras och inte visas i Super WISE. Denna funktion kräver att aggregatet eller BMS/PLC skriver aggregatets driftstatus till Super WISE. "Rensa återställda larm" rensar alla larm i larmhistoriken som tidigare har blivit återställda och inte är aktiva. "Rensa alla larm" rensar alla larm i historiken för att sedan läsa om alla aktiva larm på nytt. Figur 27. Larminställningar. 6.5 Länkar På Länksidan kan länkar visas för snabb åtkomst till t.ex. andra produkter i systemet. Länkarna skapas under fliken Admin/Länkar, se Länkar kan endast skapas av användare med administratörsrättigheter. Figur 28. Länkar. Med reservation för ändringar. 19

20 6.6 Logg Loggfliken består av tre delar; ett parameterfönster, ett diagramfönster samt en minnesväljare. Parameter fönstret består av fem kolumner, parameternamn, parameternummer, min och max för parametern samt dess värde i den punkt som markören pekar på. Parameter fönstret kan max innehålla tio parametrar samtidigt. Parameternummer är parameterns interna id vilket kan användas vid t.ex. kommunikation med Swegons support. Min och Max är parameterns min- och maxvärde. Dessa värden kan ändras av användaren för att få en annan upplösning i diagramfönstret. I kolumnen markör visas värdet på parametern i den punkt där markören befinner sig i diagramfönstret. Till höger om parameterfönstret visas en färgad ruta i samma färg som parameterns kurva får i diagramfönstret. I diagramfönstret visas kurvorna från de parametrar som valts i parameterfönstret. Y-axeln är graderad från % där 0 % motsvarar en parameters minvärde och 100 % motsvarar parameterns maxvärde. Klicka med musen i den aktuella punkten i diagrammet för att studera en parameters värde i en given punkt. Markören hoppar till den plats där användaren klickar. Värdet i punkten där markören befinner sig visas i markörkolumnen i parameterfönstret. Med hjälp av zoomreglaget kan användaren zooma in (för reglaget åt vänster, ger 2 dygns översikt) och zooma ut (för reglaget åt höger, ger >2 dygn). Om reglaget förs så långt åt höger som möjligt, syns alla punkter i det aktuella minnet, då den maximala loggtiden är 999 dagar kan det ta lång tid att ladda alla loggpunkter när alla punkter visas. Om zoomreglaget inte är helt utzoomat går det att flytta diagrammet i sidled med hjälp av rullisten. I diagramfönstrets nedre vänsterrespektive högerkant står två tidsangivelser. Dessa visar tiden på de datapunkter som befinner sig i början och slutet av diagrammet. MMC externt; kan användas om användaren har monterat ett SD-kort (min. 2 Gb) i korthållaren på Super WISE. Logg-filen på ett kortet är begränsad till 999 (från version 1.14) dagars loggning. När data loggats i 999 dagar börjar Super WISE att skriva över den första dagen. Alla data från de senaste 999 dagarna finns alltid tillgängliga. Realtid; hämtar data i realtid och visar i diagram fönstret. Tiden mellan två datapunkter väljs i rutan för samplingstid. Kortaste tid är en sekund. Notera att det tar en stund innan det blir någon tidsangivelse till vänster under diagramfönstret eftersom det tar en stund innan den först sparade punkten kommer längst till vänster. OBS! Loggdata från tidigare versioner (före 1.14) kan inte läsas i senare versioner. Figur 29. Loggsida. Flytta reglaget åt höger om sidan är blank. Med reglaget åt vänster visas 2 dygn. 20 Med reservation för ändringar.

21 Välja parametrar Antalet parametrar som är valda i parameterfönstret gör ingen skillnad i antalet datapunkter som sparas i loggen, då samtliga tillgängliga parametrar alltid sparas. Super WISE sparar endast ett nytt värde när en parameter förändras för att optimera minnesanvändningen. För att studera en parameter måste användaren klicka på en tom rad i parameterfönstret för att lägga till en ny parameter, eller klicka på en redan befintlig parameter för att byta ut denna. Det kommer då upp ett nytt fönster där det går att välja en parameter. Se figur 30. När en parameter är vald ska ett lämpligt maxvärde väljas så att skalningen blir bästa möjlig, detta gäller speciellt för luftflöden. Om användaren klickade på en befintlig parameter går det även att radera denna genom att trycka på ta bort. När värden läses från det externa SD-kortet kan loggfönstret uppdateras för att säkerhetsställa att de senast sparade värdena visas. Detta görs genom knappen uppdatering. Figur 30. Parameterval. Med reservation för ändringar. 21

22 6.7 Admin Admin-användare Under denna flik hanteras användare i Super WISE. Här anges vem som har åtkomst till webbsidor samt hur och vem som ska bli informerad vid eventuella larm. Här ställs även lösenord för varje användare in. Max 10 användare kan läggas till. Figur 31. Användare. OBS! Lösenord och användarnamn får ej innehålla bokstäverna å, ä eller ö. Grundinställningen för de olika användarnas lösenord är: Användare Lösenord reader reader writer writer service service admin admin Larm via e-post kan skickas om Super WISE är kopplat till nätverk/internet. Inställningarna ändras för en användare genom att trycka på Edit. OBS! Ett förlorat eller bortglömt administratörslösenord kan inte nollställas. Super WISE måste då omprogrammeras på fabrik. Administratören kan däremot ändra lösenord och inloggningsuppgifter för alla andra användarnivåer. Figur 32.Användare. 22 Med reservation för ändringar.

23 6.7.2 Admin-TCP-IP Under TCP/IP-fliken görs inställningarna för nätverkskommunikation med Super WISE. Om det finns tillgång till en DHCP-server, är det nästan alltid att rekommendera att använda denna. Genom att använda DHCP undviks IP-konflikter. Statiskt IP innebär att Super WISE får en fast IP-adress som användaren anger. Detta fungerar bra på små nätverk, men i andra fall bör IP-adress väljas med stor omsorg så att den valda IP-adressen inte hamnar i konflikt med någon annans IP-adress. En DNS kontrollerar om IP-adressen representeras av något domännamn. Ett exempel är IP-adressen , som får namnet swegon.com av en DNS. MAC-adressen är den unika hårdvaruadressen som nätverkskortet tilldelas vid produktion, denna kan aldrig ändras och är alltid unik. För information om vilken IP-adress, nätmask, gateway och DNS som är lämpliga att använda, hänvisas till er nätverksadministratör. Från version 1.16 finns möjlighet till omstart av Super WISE via knappen "Starta om". Figur 33. TCP-IP Admin e-post Här kan man välja hur Super WISE ska hantera utgående e-post för larm. Om Super WISE skall hantera e-post, fyll i SMTP-server. Denna adress kan vara domännamn eller IP-adress. E-post reply-path kan vara samma som avsändaradressen, om inte Super WISE har en egen unik e-postadress. Ofta är det lämpligt att på båda e-postadresserna sätta adressen till den som är ansvarig för Super WISE. Figur 34. E-post. Med reservation för ändringar. 23

Manual för webbsida. GOLD RX, PX, CX, SD programversion 5.00 eller senare GOLD LP/COMPACT programversion 2.00 eller senare

Manual för webbsida. GOLD RX, PX, CX, SD programversion 5.00 eller senare GOLD LP/COMPACT programversion 2.00 eller senare Manual för webbsida GOLD RX, PX, CX, SD programversion 5.00 eller senare GOLD LP/COMPACT programversion.00 eller senare. ALLMÄNT Aggregatet har inbyggd webbserver för att kunna övervaka, göra inställningar

Läs mer

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Konfigureringsmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 styr är ett program som du använder för att styra och övervaka driften vid en anläggning. Programmet är kraftfullt och har mycket

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015 Innehållsförteckning 1. 1. Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2. Kom igång... 5 2.1 Paketets innehåll... 5 2.2 Översikt över Kameran... 6 2.3 Installation av Hårdvara... 6 3. Få Tillgång till Kameran...

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

MOS SE 1335-3 RCU 11 031194 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 11. För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330

MOS SE 1335-3 RCU 11 031194 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 11. För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330 MOS SE 1335-3 031194 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330 Innehåll Allmänt 2 Produktbeskrivning 3 Snabbstartsguide 4 Felsökning 7 Installation 8 Montering

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Atlas. Handbok. 0 Förord Atlas

Atlas. Handbok. 0 Förord Atlas Atlas Handbok 0 Förord Atlas ANSVARSBEGRÄNSNING All information i denna handbok har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Emellertid lämnar Larmia Control AB inga garantier vad gäller manualens

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

Bewapass Entro. Användarhandbok

Bewapass Entro. Användarhandbok Bewapass Entro SE Användarhandbok Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Med Sweex Wireless Broadband Router 54

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 2 ÖVERSIKT FÖR NYA VIDA ADMIN-ANVÄNDARE... 5 2.1 Företag... 5 2.2 Användare... 5 2.3 VIDA All-in-one... 5 2.4 VIDA on Web... 6 2.5 Prenumeration... 6 2.5.1 Abonnera på VIDA All-in-one...

Läs mer

Handbok för administratörer. SITHS Admin

Handbok för administratörer. SITHS Admin Handbok för administratörer SITHS Admin SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin (2010-03-19, Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion,

Läs mer

Dokument 5a Systemdokumentation Viejo Citect.doc. Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-04-01 Version 1.0 Kod Text

Dokument 5a Systemdokumentation Viejo Citect.doc. Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-04-01 Version 1.0 Kod Text 1(70) Sidantal 70 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(70) Sammanfattning Detta är en systemspecifik

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

1. Cetetherm IQHeat Basic, med avläsning och justering via Operatörspanel. Tillval med SMS larm via GSM-modem

1. Cetetherm IQHeat Basic, med avläsning och justering via Operatörspanel. Tillval med SMS larm via GSM-modem 2005-07-07 2005-07-07 Cetetherm IQHeat Användarmanual Användarmanual Cetetherm IQHeat Basic, Building och BMS Denna manual innehåller beskrivningar för handhavande, funktioner, felsökning och inställningar

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

LK Webserver ICS.2. Utförande. Användargränssnitt, funktioner. Menyflik Thermostats. Grundläggande funktioner

LK Webserver ICS.2. Utförande. Användargränssnitt, funktioner. Menyflik Thermostats. Grundläggande funktioner LK Webserver ICS.2 Utförande LK Webserver ICS.2 används för åtkomst och styrning av LK Rumsreglering ICS.2 från mobiltelefon, surfplatta eller dator. Ett intuitivt gränssnitt gör det enkelt att både övervaka,

Läs mer

ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2

ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2 ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2 Innehåll 1. Allmänt... 5 1.1 Färgkoder... 5 2. Windows klient... 5 2.1 Översikt... 5 2.2 Flöde... 6 2.2.1 Uppstart... 6 2.2.2 Val av svarsgrupper...

Läs mer