Manual för webbsida Super WISE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual för webbsida Super WISE"

Transkript

1 Manual för webbsida Super WISE Super WISE programversion 1.25 Med reservation för ändringar. 1

2 Innehåll Super WISE programversion Super WISE programversion Allmänt Inkoppling Anslutning mellan två enheter Anslutning mellan två eller flera enheter Inställningar i direktansluten PC Inställningar av Super WISE Inställningar via Modbus RS Inloggning Användarnivåer Flikar Översikt Översikt Flödesvy för zonprodukter Zonspjäll/Router Flödesvy för rumsprodukter Rumsprodukternas parametersida ADAPT rumsregulator från ver Optimiser Zon Driftsättning Larm Länkar Logg Admin Admin-användare Admin-TCP-IP Admin e-post Admin-länkar Admin Diverse Admin Mjukvaruppdatering Admin MMC Med reservation för ändringar.

3 Manual för webbsida Super WISE Super WISE programversion Allmänt SUPER WISE har en inbyggd webbserver för att kunna övervaka, göra inställningar och ändra värden på de olika produkterna i WISE systemet. För att få tillträde till servern krävs en webbläsare med stöd för SUN Java och att J2SE 5.0 Runtime Environment (eller senare version) finns installerad på datorn som skall användas. Den senare programvaran för SUN Java kan hämtas på MODULAR 8/8 RJ45 ETHERNET è BMS 2. Inkoppling Dator och Super WISE kan kopplas samman på två olika sätt, med en korsad kabel eller med ett nätnav (hub, switch eller router). Avgörande för om nätnav används eller inte kan till exempel vara hur många enheter som skall kopplas samman. Utan nätnav kan två enheter kopplas samman. Exempel på när två enheter kopplas ihop är när dator och Super WISE kopplas samman. Med nätnav kan två eller flera enheter kopplas samman. Figur 1. Ethernetanslutning, Super WISE. Super WISE nätverksanslutning sitter på styr enheten i Super WISE-lådan och är inringad i figur 1. Super WISE Dator Anslutning mellan två enheter Anslutning av en eller flera Super WISE till dator sker med korskopplad CAT5-kabel med RJ45-kontakter, se figur 2. För anslutning till nätverk via hub, switch eller router, sker detta med rak CAT5-kabel med RJ45-kontakter, se figur 3. Kabeln skall vara partvinnad och kan vara skärmad eller oskärmad Figur 2. Anslutning mellan två enheter, korsad kabel Anslutning mellan två eller flera enheter Anslutning mellan Super WISE och ett GOLD-aggregat till en dator/nätverk, sker med rak (ej korskopplad) CAT5- kabel med RJ45-kontakter, se figur 3. Kabeln skall vara partvinnad och kan vara skärmad eller oskärmad. Nätnav Super WISE Dator GOLD Figur 3. Anslutning mellan två eller flera enheter, nätnav. 6 Med reservation för ändringar. 3

4 3. Inställningar i direktansluten PC Sun Java måste vara installerat och aktiverat. Aktiveringen görs på olika ställen beroende på operativsystem och webbläsare. Kontakta den lokala datasupporten för hjälp. Datorn måste även konfigureras med passande nätverksmask och IP-nummer, se figur 4 för inställning mot Super WISE med defaultadress. Om Super WISE har installerats i ett nätverk med DHCPserver sker inställning i ansluten PC enligt fig 5. Figur 4. Inställningar i ansluten PC. Figur 5. Inställningar i PC kopplad till nätverk med DHCP-server. 4 Med reservation för ändringar.

5 3.1 Inställningar av Super WISE Vid leverans har Super WISE en statisk IP-adress som är inställd till För att tilldela Super WISE en annan statisk adress, aktivera DHCP, ändra Nätmask eller för att ändra gateway görs följande: Använd programmet Golden Gate Config *) som finns att ladda ned på Anslut Super WISE till nätverket. Starta Golden Gate Config. Välj Golden Gate Ethernet och tryck OK. Golden Gate Config söker nu igenom nätverket för att hitta alla enheter som stöds av Golden Gate Config. Super WISE med IP-nummer återfinns på rad två i listan i figur 5 -> 7. Dubbelklicka på raden som visar den Super WISE som skall konfigureras och ett nytt fönster öppnas där enheten kan konfigureras. Se figur 6 -> 8. *) OBS: Golden Gate Config finns endast i engelsk version. Figur 6. Val i Golden Gate Config. Figur Om DHCP sätts till ON erhåller Super WISE automatiskt en IP-adress/nätmask/gateway och DNS från nätverkets server. Om DHCP sätts till OFF så måste IP-adress/ nätmask/gateway och DNS ställas in manuellt i dialogrutan. 2. IP-adress: Ändra eller kontrollera IP-adressen här. 3. Subnet-mask: Ändra eller kontrollera nätmasken här. Tänk på att välja IP-adress och nätmask som stämmer överens. 4. Default gateway: Ändra eller kontrollera gateway här. 5. För att ändringarna ska börja gälla måste Password fyllas i. Standardlösenord är admin. Lösenordet kan ändras genom att rutan Change password kryssas i och det nya lösenordet fylls i på New password. Tryck sedan på Set. Super WISE nätverkskonfiguration är nu utförd. För att kontrollera att ändringarna genomförts ska en ny genomsökning göras genom att trycka på Scan. Figur 7. Upptäckta enheter i nätverket. Med reservation för ändringar. 5

6 3.2 Inställningar via Modbus RS-485 Via modbuskommunikation och anslutning på COM4 kommer man åt alla inställning för extern kommunikation, se flik "Local" i exceldokumentet "Super Wise Modbus list..." som finns att ladda ner på Figur 9. Inställning via Modbus RS Med reservation för ändringar.

7 4. Inloggning Starta webbläsaren och ange IP-adress för Super WISE (fabriksinställning En inloggningsruta öppnas, där användarnamn och lösenord skall anges, se figur 9. Beroende av användarnamn och lösenord tilldelas olika behörighet, läsa (reader), skriva (writer), service (service) samt administrera (admin). Vid första inloggning används: Användarnamn = admin Lösenord= admin OBS! När lösenord ändras får detta ej bestå av mer än 15 tecken. Av säkerhetsskäl går lösenordet inte att återställa utan att skicka in Super WISE för service. Förvara lösenordet på en säker plats. Sedan väljs språk i webbgränssnittet. Tryck på knappen vid respektive språk för att välja detta, se figur 11. Tips! För att slippa logga in och välja språk varje gång en viss Super WISE besöks kan en favorit sparas i webbläsaren till den sidan som önskas som startsida. En länk till gör att användaren kommer direkt till flödesbilden för Super WISE utan att logga in och välja språk (förutsatt att användaren gjort det tidigare). Figur 10. Inloggning. Från version 1.14 används Windows inloggningsfunktion. Figur 11. Språkval. 5. Användarnivåer För att förhindra att känsliga parametrar ändras av obehöriga, är webbsidan indelad i fyra behörighetsnivåer. I nivå reader är samtliga flikar utom admin tillgängliga. Det går endast att läsa värden, EJ ändra värden. Larm är möjliga att nollställa. I nästa nivå, writer, finns rättigheter att ändra börvärden, se reglersignaler, ändra klockan med mera. I nivå service tillkommer rättigheten att ändra samtliga reglerparametrar. Admin-fliken är fortfarande ej tillgänglig. I nivå admin finns fullständiga rättigheter. Med denna behörighet är det möjligt att ändra IP-konfiguration, länktabeller, uppdatera mjukvara etc. Med reservation för ändringar. 7

8 6. Flikar På följande sidor beskrivs de olika flikarna i Super WISE webbgränssnitt. Notera att ändringar som görs via webbgränssnittet inte sparas i Super WISE minne utan i respektive zon- eller rumsregulators minne. Detta gäller INTE ändringar som görs under optimiser- eller adminfliken. Dessa ändringar sparas i Super WISE. Om man är inloggad som någon annan användare än admin syns inte admin-fliken. 6.1 Översikt Översiktsbilden visas som startsida när man ansluter till Super WISE. Flödesbildens uppgift är att ge en snabb översikt över Super WISE och WISE-systemets ingående produkter. Översiktssidan är uppdelad i två delar, höger och vänster sida. På vänster sida visas en trädstruktur som beskriver det inkopplade systemet. I trädstrukturen kan de olika delarna väljas genom att klick på de ingående delarna. Den valda delen markeras med inverterad text (mörk bakgrund och ljus text). Höger sida visar det som valts i trädstrukturen på vänster sida. De ingående komponenterna (se figur 12) på vänster sida är: Översikt Zoner Zonspjäll/Routrar Rum Rumsprodukterna Produkter (zonspjäll, routrar och rumsregulatorer) indikeras med grön fyrkant innehållande ett spjäll för zonspjäll och routrar samt röd fyrkant innehållande en termometer för rumsprodukter. Övriga enheter i trädstrukturen visas med mappikoner. I trädstrukturen indikeras även larm och varningar. Larm visas genom röd cirkel med kryss i över zonspjäll, router eller rumsprodukter. Endast dessa enheter kan ha larm. Zoner och rum som innehåller produkter (zonspjäll, router eller rumsregulator) som har larm indikerar detta med gul trekant med utropstecken i. Genom att klicka på aggregatet i översiktsbilden länkas man automatiskt till det GOLD-aggregat. Klick! Flikar Zon Zonspjäll Rum Rumsregulator Översikts bild Fritextruta Status Nodnamn Figur 12. Trädstruktur och översiktsbild. 8 Med reservation för ändringar.

9 6.1.1 Översikt Om Översikt väljs i strukturen på vänster sida så visas en översiktsbild på höger sida. Se figur 13. Översiktsbilden visar de zoner som har zonprodukterna eller routrar tillkopplade. Zonbilden visar summa tilluftflöde och summa frånluftsflöde till respektive zon. Översiktsbilden innehåller en fritextruta där det går att skriva in en beskrivande text för systemet. Klicka på rutan för att ändra text. På statusraden visas om aggregatet har skickat signal till Super WISE att det är igång eller inte. Denna signal är ett villkor för att för att Super WISE ska kunna starta Optimiser-funktionen. Nodnamnet är det namn som visas i trädstrukturen. Genom att klicka på textrutan går det att ändra texten. När namnet ändras uppdateras detta även i trädstrukturen. Inga inställningar kan göras på översiktssidan. Sidan ser likadan ut för alla användarkategorier Flödesvy för zonprodukter Om en zon väljs i strukturen på vänster sida så visas den tillhörande zonbilden på höger sida. Se figur 13. I zonbilden kan max 8 zonspjäll visas. Om zonen innehåller en eller flera routrar markeras dessa med en grå fyrkant. Inga routervärden visas då den endast är en kommunikationslänk. Tilluftsspjäll visas i röd färg och frånluftsspjäll visas i gul färg. Tryck och flödesgivare visas beroende på om zonspjället är tryck- eller flödesreglerande. Börvärden visas med blå text och ärvärden visas med svart text. Vid varje zonspjäll visas även dess spjällvinkel i %. Inom en zon kan det förekomma summering och slavstyrning av vissa zonspjäll. Om en CONTROL Router, vilken har underliggande produkter, ingår i en zon kan den inte förmedla något luftflöde från underliggande rumsprodukter, luftflödessummeringen stämmer då inte. Inga värden kan ändras på zonsidan. Nodnamnet är det namn som visas i trädstrukturen. Genom att klicka på textrutan så går det att ändra texten. När namnet ändras uppdateras detta även i trädstrukturen. Figurförklaringar: S xxx l/s visar totalflödet för zonens till- och frånluft, om zonspjällstypen PED ingår så medräknas inte dess luftflöde. En CONTROL Router kan inte visa något luftflöde. Produkter med namnet (Slav) är alltid styrda av masterprodukt PSFE eller MSFE Produkter med namnet Group slave är frånluftsspjäll som får sitt luftflöde från summan av alla tilluftsflöden uppdelat på antalet frånluftsslavar. Figur 13. Zonbild. Med reservation för ändringar. 9

10 6.1.3 Zonspjäll/Router På zonsidan redovisas produktens parametrar samt dess Modbus-ID. Vilka parametrar som visas eller kan ändras beror på vilken typ av användare som är inloggad. Reader kan endast läsa värden medan Writer även kan ändra vissa värden. Service-användaren kan ändra samtliga parametrar. Parametrar som kan ändras är markerade med en liten blå trekant uppe i högra hörnet i den ruta där parametern står. I grupper med summering och fördelning på olika gruppslavar kan offset anges för respektive slav, denna offsett visas dock inte i börvärdet utan syns bara på det reglerade luftflödet. Från version 1.16 av Super WISE finns det möjlighet att starta om regulatorn, använd denna funktion om responsen från regulatorn är tveksam. I sidans rubrik står det om zonspjället är master eller slav (dvs slavstyrs utifrån summaflödet i en zon). Parametrarna ser lika ut för både master och slavprodukter. Parametersidan visar data för tilluft även om det är ett spjäll för frånluft, om icke relevanta data ändras så påverkar det inte funktionen. Under parametrarna finns en fritextruta för regulatorn där en beskrivning kan skrivas in. Under fritextrutan visas aktiva larm för regulatorn. Nodnamnet är det namn som visas i trädstrukturen. Genom att klicka på textrutan går det att ändra texten. När namnet ändras så uppdateras det även i trädstrukturen. I figur 14 återfinns nodnamnet genom att använda rullisten för att komma längre ned på sidan. För en CONTROL Router finns inga parametrar att visa eller ändra. Därför finns endast fritextrutan, larmfältet samt nodnamnet för en router. Figur 14. Zonspjäll-/Routerbild. 10 Med reservation för ändringar.

11 6.1.4 Flödesvy för rumsprodukter Om ett rum väljs i strukturen på vänster sida visas den tillhörande rumbilden på höger sida. Se figur 15. Rumsbilden anpassas dynamiskt efter vilken applikation som är installerad i det aktuella rummet samt beroende på vilka inställningar som är gjorda. Följande applikationer finns: Applikation ADAPT Luftburna produkter Antal regulatorer/ rum Max 1 master och 3 slavar i varje rum Antal spjäll Max CONTROL Ra FSFE Endast 1 per rum 2 CONDUCTOR W4 1 3 CONDUCTOR W3 1 2 CONDUCTOR W1 1 0 A Parasol 1 TL + 3 FL 4 I rumbilden kan max 4 spjäll visas. Tilluftsdon visas i röd färg och frånluftsdon visas i gul färg. En rumsbild visar följande: De spjäll som finns i rummet (Tilluft = röd, Frånluft = gul). Flödes- och temperaturgivare (visas på till-/frånlufts kanaler) Spjällöppningar Närvarogivare ansluten om gubbe visas. Svartvit streckfigur = Frånvaro. Grön streckfigur = Närvaro. Luftkvalitetsgivare CO2-givare eller CAC-givare med relaterad CO2 nivå eller Relativ fuktighet, gäller endast ADAPTprodukter Om fönster visas är fönstergivare ansluten. Svartvitt fönster = Stängt. Grönt fönster= Öppet. Om vattendroppar visas är kondensgivare ansluten. Svartvita droppar = Ej kondens. Gröna droppar = Kondens. Är/Börvärde i rummet. Visas vid termometern. Ärvärde i svart text. Börvärde för kyla i blå text. Börvärde för värme i röd text. Börvärdet är alltid beräknat som medelvärde utifrån kyl- och värmebärande samt förskjutning från rummet via omställare. Om värme/kylställdon är anslutet visas dessa. Ventilställdonets öppningsgrad i % visas också. Är värmställdon öppen indikeras ventilen röd. Är kylställdon öppen indikeras ventilen blå. Relä visas som en lampsymbol om den är vald. Svartvit om ej aktiv. Grön om aktiverad. Figur 15. Rumsbild, exempel 1 ADAPT. Med reservation för ändringar. 11

12 Figur 16. Rumsbild, exempel 2, A3. Figur 17. Rumsbild, exempel 3, ADAPT. Figur 18. Rumsbild, exempel 4, W Med reservation för ändringar.

13 Figur 19. Rumsbild, exempel 5, W C 23 C 0% 10% Figur 20. Rumsbild, exempel 6, CONDUCTOR W1. Med reservation för ändringar. 13

14 6.1.5 Rumsprodukternas parametersida På rumsproduktsidan redovisas produkternas parametrar samt dess Modbus-ID. Vilka parametrar som visas eller kan ändras beror på vilken typ av användare som är inloggad samt vilken applikation som körs. Reader kan endast läsa värden medan Writer dessutom kan ändra vissa värden. Service-användaren kan ändra samtliga parametrar. Parametrar som kan ändras är markerade med en liten blå trekant uppe i högra hörnet i parameterns ruta. I sidans rubrik står applikationens namn. Olika applikationer har olika uppsättningar parametrar. Under parametrarna finns en fritextruta för produkten där en beskrivning kan skrivas in. Under fritextrutan visas larm för produkten. Nodnamnet är det namn som visas i trädstrukturen. Genom att klicka på textrutan går det att ändra texten. När namnet ändras så uppdateras även trädstrukturen. I figuren nedan visas hur sidan ser ut i sin helhet. Hela sidan ryms inte på skärmen. Därför måste rullisten användas. Ytterligare detaljer kring parmetrarna och dess funktion finns i rumsprodukternas egna manualer. Från och med version 1.23 visas parametrarna på produktsidorna dynamiskt. Parametrarna visas endast om funktionen är aktiverad eller relevant för det aktuella fallet. Figur 21. ADAPT parametersida. 14 Med reservation för ändringar.

15 6.1.5 ADAPT rumsregulator från ver.1536 På nyare regulatorer finns flera nya funktioner därför har dessa en annan layout med nya parametrar, versionsnumret finns under tabellen "Misc. parameters". Figur 22. ADAPT parametersida. Med reservation för ändringar. 15

16 6.2 Optimiser På Optimisersidan finns de värden som rör tryckoptimeringsfunktionen i aggregatet. Tryckoptimeringen är separat för tilluft och frånluft men vissa inställningar är gemensamma. I vänsterkolumnen finns statusfält där aggregatets är- och börvärden visas tillsammans med en angivelse om hur lång tid det återstår innan optimeringen startar. De största spjällvinklarna för tilluft respektive frånluft redovisas även här. Målet för optimeringen är att justera tryckbörvärdena för till- och frånluftsfläktarna så att de mest öppna spjällvinklarna hamnar inom det område som är inställt i Settingskolumnen till höger på sidan (Upper damper limit och Lower damper limit). Se figur 23. I vänsterkolumnen finns även ett drifts- respektive ett larmfält. I driftsfältet visas aggregatets status, det vill säga om det är igång eller ej. Nödläges- och Sommarnattskylastatus visas också. Dessa variabler kommer från GOLD eller BMS-systemet beroende på vilket som är tillkopplat. Om GOLD är tillkopplat utgör det master och skriver över eventuella ändringar som görs på sidan. Om GOLD inte är tillkopplat utan BMS-system sköter kommunikationen med andra aggregat skriver även BMS över de val som görs på sidan, beroende på hur BMS-systemet implementerar denna funktion. Larmfältet visar larmstatus för Super WISE interna larmstatus. Larm finns för avvikelse mellan är- och börvärde på tryckvärden från aggregatet samt larm om något spjäll varit 100% öppet längre än larmfördröjningstiden som ställts in i högerspalten. Längst ned i vänsterspalten finns en knapp för larmåterställning. I högerspalten finns inställningar, dvs alla konfigurationsvärden för tryckoptimeringen. Uppstartsfördröjning anger tiden från det att aggregatet signalerat att det är i drift till dess att optimeringen startar. Denna tid är till för att systemet ska hinna stabilisera sig. För tilluft respektive frånluft finns ett antal tryckkonfigureringsvärden. Min/Bör/Max. Min. Tryckbörvärde som Super WISE inte får begära lägre än från aggregatet under optimeringen. Bör. Tryckbörvärde som Super WISE skickar till aggregatet innan optimeringen börjar. Max. Tryckbörvärde som Super WISE inte får begära högre än från aggregatet under optimeringen. Gränsvärden för övre respektive undre spjälläge anger det område i vilket Super WISE optimerar de mest öppna spjällen på tilluft respektive frånluft. Om det mest öppna spjället är mer öppet än den övre spjällgränsen så höjer aggregatet trycket. När aggregatet ökar trycket kommer spjället att stänga minska sin spjällposition. Om det mest öppna spjället är mindre öppet än den undre spjällgränsen sänker aggregatet trycket. När aggregatet sänker trycket kommer spjället att öka sin spjällposition. Larmfördröjningen anger hur lång tid ett fel måste finnas innan Super WISE aktiverar larmindikering. Stegstorlek anger hur många Pascal tryckbörvärdena från Super WISE får ändra sig med mellan två uppdateringar. Intervall anger hur ofta Super WISE får uppdatera sina börvärden. Tillåten avvikelse anger hur stor avvikelse som får finnas mellan är- och börvärde för tryck. Super WISE uppdaterar inte tryckbörvärdena förrän värdena är innanför avvikelserna. Figur 23. Optimerare. 16 Med reservation för ändringar.

17 6.3 Zon På zonsidan finns sammanställningar över summaflöden för tilluft respektive frånluft för varje zon. Inom en zon kan det förekomma summering och slavstyrning av vissa zonspjäll. Det slavflöde som ska delas upp på slavspjällen (ett till tre stycken) syns också för varje zon. Se figur 24 nedan. Offsetflöde för en summeringszon ska skrivas in i respektive masterspjälls offsetvariabel. Under zonfliken finns även information och inställningar för positionsoptimering av zonspjällen med avseende på rumsspjällens position. När ett zonspjäll eller en router används för att optimera spjällpositionen på underliggande rumsspjäll visas automatiskt dessa värden. "Nedre spjällpositionsgräns" ställer in den lägsta spjällpositionen det mest öppna rumsspjället får ha. "Övre spjällpositionsgräns" ställer in den högsta spjällpositionen det mest öppna rumssjället får ha. "Stegstorlek för optimering i %" ställer in hur många procent zonspjället skall öka/minska vid varje optimeringscykel. "Tidsintervall för spjällpositionsuppdatering %" ställer in hur ofta zonspjället ska läsa in rumsspjällens spjällposition för optimering. Figur 24. Zon. Med reservation för ändringar. 17

18 6.3.1 Driftsättning På denna sida finns möjlighet att ändra börvärden för alla rumsprodukter inom en zon eller alla zoner. Var försiktig med att ändra luftflödet om du inte är helt säker på att alla ska ha exakt samma luftflöde. Ställ in de värden som ska ändras, välj zon, eller alla zoner samt tryck på ställ in varvid Super WISE uppdaterar värdena. Det går bara att ändra ett börvärde åt gången. Figur 25. Driftsättning. 6.4 Larm På fliken larmhistorik visas de larm som är aktiva samt de som har varit aktiva i systemet. De senaste 100 larmen visas. För larmhanteringen är det viktigt att Super WISE klocka ställs, se avsnitt Larm som är aktiva för tillfället visas med röd text. Larm som tidigare varit aktiva men inte längre är det visas med svart text och tillägget "Reset". Från version 1.14 ignoreras alla larm när luftbehandlingsaggregatet är avstängt. Varje larm innehåller information om: Larmnummer Datum och klockslag när det blev aktivt Information om vilken produkt som larmet är aktivt i. Detta visas genom en referens till zon/zonprodukt/rum/rumsprodukt Larmtext Figur 26. Larm. 18 Med reservation för ändringar.

19 Under fliken larminställningar görs alla inställningar för larmhanteringen. Alla larm i Super WISE är indelade i A- och B-larm. Som standard är funktionslarm A-larm och komfortlarm B-larm. Det går att bryta prioritet på ett larm genom att markera larmet i någon av listorna och flytta det till andra listan genom pilarna mellan listorna. Under "Visa A/Blarm" väljs hur larm ska hanteras. "Visa A- och B-larm" gör att alla larm alltid visas. "Dölj B-larm i historiken" gör att alla B-larm döljs i historiken och skickas inte ut via e-post. "Dölj B-larm på rumsvyn och i historiken" gör att B-larm aldrig visas i Super WISE. "Blockera larm" ställer in om larm som är en följd av att luftbehandlingsaggregatet är avstängt ska blockeras och inte visas i Super WISE. Denna funktion kräver att aggregatet eller BMS/PLC skriver aggregatets driftstatus till Super WISE. "Rensa återställda larm" rensar alla larm i larmhistoriken som tidigare har blivit återställda och inte är aktiva. "Rensa alla larm" rensar alla larm i historiken för att sedan läsa om alla aktiva larm på nytt. Figur 27. Larminställningar. 6.5 Länkar På Länksidan kan länkar visas för snabb åtkomst till t.ex. andra produkter i systemet. Länkarna skapas under fliken Admin/Länkar, se Länkar kan endast skapas av användare med administratörsrättigheter. Figur 28. Länkar. Med reservation för ändringar. 19

20 6.6 Logg Loggfliken består av tre delar; ett parameterfönster, ett diagramfönster samt en minnesväljare. Parameter fönstret består av fem kolumner, parameternamn, parameternummer, min och max för parametern samt dess värde i den punkt som markören pekar på. Parameter fönstret kan max innehålla tio parametrar samtidigt. Parameternummer är parameterns interna id vilket kan användas vid t.ex. kommunikation med Swegons support. Min och Max är parameterns min- och maxvärde. Dessa värden kan ändras av användaren för att få en annan upplösning i diagramfönstret. I kolumnen markör visas värdet på parametern i den punkt där markören befinner sig i diagramfönstret. Till höger om parameterfönstret visas en färgad ruta i samma färg som parameterns kurva får i diagramfönstret. I diagramfönstret visas kurvorna från de parametrar som valts i parameterfönstret. Y-axeln är graderad från % där 0 % motsvarar en parameters minvärde och 100 % motsvarar parameterns maxvärde. Klicka med musen i den aktuella punkten i diagrammet för att studera en parameters värde i en given punkt. Markören hoppar till den plats där användaren klickar. Värdet i punkten där markören befinner sig visas i markörkolumnen i parameterfönstret. Med hjälp av zoomreglaget kan användaren zooma in (för reglaget åt vänster, ger 2 dygns översikt) och zooma ut (för reglaget åt höger, ger >2 dygn). Om reglaget förs så långt åt höger som möjligt, syns alla punkter i det aktuella minnet, då den maximala loggtiden är 999 dagar kan det ta lång tid att ladda alla loggpunkter när alla punkter visas. Om zoomreglaget inte är helt utzoomat går det att flytta diagrammet i sidled med hjälp av rullisten. I diagramfönstrets nedre vänsterrespektive högerkant står två tidsangivelser. Dessa visar tiden på de datapunkter som befinner sig i början och slutet av diagrammet. MMC externt; kan användas om användaren har monterat ett SD-kort (min. 2 Gb) i korthållaren på Super WISE. Logg-filen på ett kortet är begränsad till 999 (från version 1.14) dagars loggning. När data loggats i 999 dagar börjar Super WISE att skriva över den första dagen. Alla data från de senaste 999 dagarna finns alltid tillgängliga. Realtid; hämtar data i realtid och visar i diagram fönstret. Tiden mellan två datapunkter väljs i rutan för samplingstid. Kortaste tid är en sekund. Notera att det tar en stund innan det blir någon tidsangivelse till vänster under diagramfönstret eftersom det tar en stund innan den först sparade punkten kommer längst till vänster. OBS! Loggdata från tidigare versioner (före 1.14) kan inte läsas i senare versioner. Figur 29. Loggsida. Flytta reglaget åt höger om sidan är blank. Med reglaget åt vänster visas 2 dygn. 20 Med reservation för ändringar.

21 Välja parametrar Antalet parametrar som är valda i parameterfönstret gör ingen skillnad i antalet datapunkter som sparas i loggen, då samtliga tillgängliga parametrar alltid sparas. Super WISE sparar endast ett nytt värde när en parameter förändras för att optimera minnesanvändningen. För att studera en parameter måste användaren klicka på en tom rad i parameterfönstret för att lägga till en ny parameter, eller klicka på en redan befintlig parameter för att byta ut denna. Det kommer då upp ett nytt fönster där det går att välja en parameter. Se figur 30. När en parameter är vald ska ett lämpligt maxvärde väljas så att skalningen blir bästa möjlig, detta gäller speciellt för luftflöden. Om användaren klickade på en befintlig parameter går det även att radera denna genom att trycka på ta bort. När värden läses från det externa SD-kortet kan loggfönstret uppdateras för att säkerhetsställa att de senast sparade värdena visas. Detta görs genom knappen uppdatering. Figur 30. Parameterval. Med reservation för ändringar. 21

22 6.7 Admin Admin-användare Under denna flik hanteras användare i Super WISE. Här anges vem som har åtkomst till webbsidor samt hur och vem som ska bli informerad vid eventuella larm. Här ställs även lösenord för varje användare in. Max 10 användare kan läggas till. Figur 31. Användare. OBS! Lösenord och användarnamn får ej innehålla bokstäverna å, ä eller ö. Grundinställningen för de olika användarnas lösenord är: Användare Lösenord reader reader writer writer service service admin admin Larm via e-post kan skickas om Super WISE är kopplat till nätverk/internet. Inställningarna ändras för en användare genom att trycka på Edit. OBS! Ett förlorat eller bortglömt administratörslösenord kan inte nollställas. Super WISE måste då omprogrammeras på fabrik. Administratören kan däremot ändra lösenord och inloggningsuppgifter för alla andra användarnivåer. Figur 32.Användare. 22 Med reservation för ändringar.

23 6.7.2 Admin-TCP-IP Under TCP/IP-fliken görs inställningarna för nätverkskommunikation med Super WISE. Om det finns tillgång till en DHCP-server, är det nästan alltid att rekommendera att använda denna. Genom att använda DHCP undviks IP-konflikter. Statiskt IP innebär att Super WISE får en fast IP-adress som användaren anger. Detta fungerar bra på små nätverk, men i andra fall bör IP-adress väljas med stor omsorg så att den valda IP-adressen inte hamnar i konflikt med någon annans IP-adress. En DNS kontrollerar om IP-adressen representeras av något domännamn. Ett exempel är IP-adressen , som får namnet swegon.com av en DNS. MAC-adressen är den unika hårdvaruadressen som nätverkskortet tilldelas vid produktion, denna kan aldrig ändras och är alltid unik. För information om vilken IP-adress, nätmask, gateway och DNS som är lämpliga att använda, hänvisas till er nätverksadministratör. Från version 1.16 finns möjlighet till omstart av Super WISE via knappen "Starta om". Figur 33. TCP-IP Admin e-post Här kan man välja hur Super WISE ska hantera utgående e-post för larm. Om Super WISE skall hantera e-post, fyll i SMTP-server. Denna adress kan vara domännamn eller IP-adress. E-post reply-path kan vara samma som avsändaradressen, om inte Super WISE har en egen unik e-postadress. Ofta är det lämpligt att på båda e-postadresserna sätta adressen till den som är ansvarig för Super WISE. Figur 34. E-post. Med reservation för ändringar. 23

Manual för webbsida. GOLD RX, PX, CX, SD programversion 5.00 eller senare GOLD LP/COMPACT programversion 2.00 eller senare

Manual för webbsida. GOLD RX, PX, CX, SD programversion 5.00 eller senare GOLD LP/COMPACT programversion 2.00 eller senare Manual för webbsida GOLD RX, PX, CX, SD programversion 5.00 eller senare GOLD LP/COMPACT programversion.00 eller senare. ALLMÄNT Aggregatet har inbyggd webbserver för att kunna övervaka, göra inställningar

Läs mer

Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0

Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0 Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0 1. Inloggning GOLDen GATE har en inbyggg webbserver. För att få tillträde till denna krävs en webb-läsare med stöd för java.

Läs mer

Manual för webbsida. GOLD RX, PX, CX, SD version E, programversion 1.16

Manual för webbsida. GOLD RX, PX, CX, SD version E, programversion 1.16 SE.webbE.50 Manual för webbsida GOLD RX, PX, CX, SD version E, programversion.. Allmänt Aggregatet har inbyggd webbserver för att kunna övervaka, göra inställningar och ändra värden på aggegatet.. Inkoppling

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120

Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120 Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120 1. Allmänt Tillbehör TBLZ-2-66 är ett styrsystem inbyggt i en apparatlåda. Apparatlådan är avsedd

Läs mer

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual.

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. 1) Packa upp din IP-kamera ur kartongen (vrid ej manuellt på kamerahuvudet)

Läs mer

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL Energy Managment Tillbehör Typ Universell webbserver för loggning och presentation av mätarvärden Läser in data via RS232/RS485 Modbus RTU Färdiga drivrutiner för EM21, EM24, EM26, EM33, WM14 ADV, CPT

Läs mer

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. ALLMÄNT Kommunikationsenhet TBLZ-1/2-1-3-41 är avsedd att användas till luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A och B. Enheten består av: 1. 4-modulers normkapsling

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Använda bärbar dator som operatörspanel

Använda bärbar dator som operatörspanel Använda bärbar dator som operatörspanel Sammanfattning Genom att koppla en bärbar dator direkt till IQHeat så erhålls en operatörspanel/handterminal i form av web-sidor. På så vis får användaren full tillgång

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Manual för Nordic-System APP

Manual för Nordic-System APP Manual för Nordic-System APP Tack för att du valt Nordic-System, systemet som erbjuder smarta hem för alla. Nordic-System Appen ger full tillgång till systemet via en Smartphone/surfplatta. Funktioner

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient)

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Eltako FVS 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Obegränsad flexibilitet och bekvämlighet i fastighetsautomation 1. Konfigurera åtkomst till din dator/nätverk

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

WebACM. W e b Advanced Central Monitoring. Bruksanvisning

WebACM. W e b Advanced Central Monitoring. Bruksanvisning WebACM W e b Advanced Central Monitoring Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERSIKT... 3 2. INSTALLATION... 3 3. FÖRSTA STARTEN... 4 4. ANVÄNDARGRÄNSSNITT... 5 4.1 Status... 5 4.2 Ritningsvy... 6

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Dovado Tiny - installationsguide

Dovado Tiny - installationsguide Dovado Tiny - installationsguide KONTROLL Kontrollera följande steg innan ni påbörjar installationen av Dovado Tiny router Använder ni routern från SwedfoneNet? Har ni fått en Dovado router från annan

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet.

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet. FX1S FX1N FX2N(C) FX3U(C) 1 Funktion och användningsområde Genom att använda FX3U-ENET kan man kommunicera med ett FX3U-system via Ethernet. Kommunikationsmodulen stödjer funktioner som överföring av PLC-program,

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

MPR-SW Övervakning & Rapportering

MPR-SW Övervakning & Rapportering MPR-SW Övervakning & Rapportering MPR-SW mjukvara är designad för övervakning och registrering elnätet parametrarna på din dator. MPR-SW Software är utformad enligt klient-server topologi, som möjliggör

Läs mer

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0 Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera Utgåva 2.0 Innehåll Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera... 1 installation... 3 Anslut kameran till nätverket första gången...

Läs mer

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning VANLIGA FRÅGOR 1 NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR, WINDOWS 2000/XP 2 Hastighet/duplex-inställningar för nätverkskort 3 Inställningar

Läs mer

Setup Internet Acess CSE-H55N

Setup Internet Acess CSE-H55N Setup Internet Acess CSE-H55N Installation och konfigurering av converter (omvandlare) CSE-H55N för tillgång till internet Rev 1.0 September 2014 Översatt till Svenska Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

IF96015 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ / HDLe

IF96015 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ / HDLe Ethernet / TCP modul IF96015 med webbserver Manual IF96015 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ / HDLe Läs informationen A... E och spara din dyrbara tid! Via telefon-support har vi förstått att viktiga

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide TW100-S4W1CA Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide QIG-SS07232003 STEG 1: ANSLUTA ENHETERNA Figur 1 ** Slå på DSL/Kabelmodemet. 1-1. Anslut strömkabeln till routern och

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

Handbok Remote Access TBRA

Handbok Remote Access TBRA NESTOR NESTOR NESTOR SV.TBRA web.131219 Handbok Remote Access TBRA 1. ALLMÄNT Remote Access är en kommunikationsenhet som möjliggör stabil och tillförlitlig fjärranslutning, via mobil uppkoppling, till

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister

IT-lösningar SMARTA PRODUKTER SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG. Innehållsregister Ver: 2.94 Innehållsregister Innehållsregister... 2 Funktionsbeskrivning EL-Online... 3 Communicator C-100... 4 Konfigurationsprogram LAN / WiFi / för PC... 5 Konfiguration Communicator... 7 Förklaring

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Användarmanual COM1025

Användarmanual COM1025 Användarmanual COM1025 Introduktion COM1025 är en router som dirigerar trafik mellan RS485-baserade SRD-nätverk och TCP/IP-baserade nätverk. Den möjliggör kommunikation mellan befintlig Dataundercentral

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

LK Webserver ICS.2. Utförande. Användargränssnitt, funktioner. Menyflik Thermostats. Grundläggande funktioner

LK Webserver ICS.2. Utförande. Användargränssnitt, funktioner. Menyflik Thermostats. Grundläggande funktioner LK Webserver ICS.2 Utförande LK Webserver ICS.2 används för åtkomst och styrning av LK Rumsreglering ICS.2 från mobiltelefon, surfplatta eller dator. Ett intuitivt gränssnitt gör det enkelt att både övervaka,

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Magelis XBT. Magelis XBT operatörspaneler. Ladda projekt till och från operatörspanel 2002-06-19

Magelis XBT. Magelis XBT operatörspaneler. Ladda projekt till och från operatörspanel 2002-06-19 Magelis XBT Magelis XBT operatörspaneler Ladda projekt till och från operatörspanel 2002-06-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LADDA PROJEKT TILL OCH FRÅN OPERATÖRSPANEL... 3 1.1 OPERATÖRSTERMINALER MED ENDAST

Läs mer

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner Kapitel 1 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av router med ADSL-modem. Efter varje problembeskrivning finns det instruktioner som hjälper dig att lokalisera och lösa problemet.

Läs mer

Användarhandbok NIBE Uplink

Användarhandbok NIBE Uplink Användarhandbok UHB SE 1217-1 231151 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Tjänsteutbud 3 Krav 3 2 Registrera dig för NIBE Uplink 4 3 Hitta på hemsidan 5 Startsidan 5 Mjukvara 8 Kontoinställningar 8 Logga

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN 15:41 192.168.1.10 samt digivu Menystruktur i Med ansluten digivu 15:41 15:41 192.168.1.10 () TELIA S Grunddisplay LAN Ansluter via lokalt nätverk Grunddisplay WAN Ansluter via GPRS

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING iphone APP GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM Roth Nordic AB Hanögatan 9 211 24 Malmö Telefon: 040-53 40 90 Fax: 040-53 40 99 E-Mail: service@roth-nordic.se

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

Hur jag kopplar upp mig min mac mot Falnet:

Hur jag kopplar upp mig min mac mot Falnet: Hur jag kopplar upp mig min mac mot Falnet: Handledningen är indelad i följande delar: *Inledning *Förberedelser *Konfigurering av MacOS *Konfiguration av TCP/IP *Hur du kommer åt din hemsida *Vanliga

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Användarhandbok. version 1.15.8. sida 1 av 15

Användarhandbok. version 1.15.8. sida 1 av 15 Användarhandbok version 1.15.8 sida 1 av 15 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Gränssnitt... 4 Inloggning... 5 Användarnamn och lösenord... 5 Kod... 5 Startsida... 6 Menyer... 6 Systembild... 7 Sidobjekt...

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer