TAC Xenta 911. Ethernet Communication Device Ø 4 10,1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAC Xenta 911. Ethernet Communication Device Ø 4 10,1"

Transkript

1 Ø 4 TAC Xenta 911 Ethernet Communication Device 0FL Installationsanvisning Installation instruction 24 V AC (19-40 V DC) } ~ 0 G G0 C1 C (Anv. ej Not used) ± 0, , ± 2,0 77,4 (SE): Inkopplings- och uppstartsprocedur (GB): Connection and Start-up procedure 1 (SE): Information från nätadministratören: fast IP-adress eller DHCP *? (Skaffa även nödvändig information för hur PC med webbläsare ansluts till nätverket!) (GB): Information from the Network administrator: fixed IP address or DHCP *? (Also get information about how a PC with a web browser is connected to the network!) If fixed IP address (no DHCP): IP address (ex ; note address on unit! ):... Subnet mask (ex ):... Always: Default Gateway (ex ):... DNS (ex ):... Local name (frivillig/optional web page ID):... If fixed IP address: IP address Subnet mask Always: Default Gateway (=Router address) DNS server Local name * DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol: IP address is assigned by the system. 2 (SE): Spänning och terminalanslutning 1 Anslut 24 V spänning till plintarna G, G0. 2 Anslut seriell kabel mellan PC och 911 RS232 B. 3 Starta en terminalemulator, t ex Windows Hyperterminal. Tryck Enter några gånger. (GB): Power and Terminal connection 1 Apply 24 V power to terminals G, G0. 2 Connect a serial cable between the PC and the 911 RS232 B. 3 Start a terminal emulator, for example the Windows Hyperterminal. Press Enter a few times bps 8 data bits no parity 1 stop bit no flow control A RS232 B TAC Xenta Programming Serial Kit, part no (VGV) (P.T.O.) 0FL , Svenska English 1 (6)

2 3 (SE): Tilldelning av IP-adress Ange user name och password enl figur. 1 Skriv setip och besvara därefter om adressen tilldelas med DHCP: - no om du använder en fast IPadress. Fortsätt med 2a. - yes om du använder dynamisk IP-adressering. Fortsätt då med 2b. 2a Skriv in IP-uppgifterna enligt ovan: IP adress Subnet mask 2b Skriv in övriga uppgifter enligt ovan: Default Gateway DNS Local name (blir ID på webb-sidan) 3 Ändra lämpligen root password (eller senare med passwd). 4 Obs! Skriv nu restart för att aktivera den nya adressen. 5 Kontrollera med setip igen. 6 Lämna programmet med lo (log out). (GB): Assigning the IP address Enter user name and password, see figure. username:root password:root 1 Type setip and then answer the dsh/>setip DHCP enable question: DHCP enable - no if you are using a fixed IP address. (yes/no) no Continue with 2a... - yes if you are using dynamic dsh/>restart IP addressing. Continue with 2b. 2a Enter the IP items from the previous page: IP address Subnet mask 2b Enter the remaining items from the previous page: Default Gateway DNS Local name (becomes the web page ID) 3 Change root password (immediately, or later on with passwd). 4 Note! Now type restart to activate the new address. 5 Check with setip once more. 6 Exit with lo (log out). 4 (SE): Anslut till LAN och förbered konfigurering 1 Anslut 911-enheten till LAN enligt figuren. 2 Anslut PC till samma nät och starta HTMLläsaren (t ex Internet Explorer) i PC. 3 I HTML-läsaren: mata in enhetens IP-adress. (Ex.: 4 Logga in som root och med gällande password. Nu visas 911-enhetens hemsida på skärmen. 5 Välj önskad åtgärd under någon av navigeringsknapparna uppe till vänster eller starta Setup Wizard för att konfigurera enheten (ruta 5 nedan). LAN MMC (GB): Connect to LAN and prepare Configuration 1 Connect the unit 911 to LAN according to the figure. 2 Connect the PC to the same network and start the PC HTML Browser (for example Internet Explorer). 3 In the HTML Browser: enter the IP address of the unit. (Ex.: 4 Log in as root and use the valid password. This will get you to the Home page of the 911 unit. 5 Select the required item under one of the navigational buttons to the upper left or start the Setup Wizard to configure the unit (box 5 below). 10 Mbps 'rak'/patch UTP alt. STP cable A RS232 B LAN = Local Area Network (Ethernet, ) UTP = Unshielded Twisted Pair (oskärmad, partvinnad) STP = Shielded Twisted Pair (skärmad, partvinnad) 2 (6) Svenska English 0FL ,

3 5 (SE): Systemkonfigurering Börja med de obligatoriska punkterna ( Mandatory Steps ) 1 Configure Date & Time Mata in datum, klockslag och tidzon (utnyttjas i händelseloggen). 2 Select Device Type Välj enhet (Device), som 911 skall anslutas till. Fortsätt sedan, om så krävs, med tilläggspunkterna ( Optional Steps ) 3 Tune the Communication Parameters Fininställning av kommunikationparametrarna rekommenderas bara om kommunikationshastigheten är kritisk. 4 Configure Telephone Numbers Om uppkoppling av någon anledning inte begärs via IP-adress utan med tel.nr, anger man här primära/sekundära telefonnummer och motsvarande IP-adresser. Detta görs normalt från TAC Vista, men kan också ske här. (GB): System Configuration Start with the Mandatory Steps. 1 Configure Date & Time Enter date, time and zone (for the event log). 2 Select Device Type Select which device the 911 will be connected to. Continue, if required, with the Optional Steps 3 Tune the Communication Parameters Recommended only if optimization of the communication is vital. 4 Configure Telephone Numbers Should, for any reason, the connection not use an IP address, but a phone no., you must specify the primary/secondary phone numbers and the corresponding IP addresses. This is normally done from TAC Vista, but may also be done here. 6 (SE): Inkoppling till port RS232 A 1 Välj anslutningssats enl nedan eller 0FL-3972, beroende på vad som skall anslutas till Anslut lämplig kabel ur satsen mellan port RS232 A på TAC Xenta 911 och ansluten enhet. (GB): Connection to port RS232 A 1 Select Connectivity Kit according to table below or 0FL- 3972, depending on what unit is to be connected to the Use a suitable cable from the Kit, between port RS232 A of the TAC Xenta 911 and the connected unit. (SE): Exempel på enheter som kan anslutas till TAC Xenta 911 Anslutningssats Connectivity Kit Observera! TAC Xenta 911 får inte användas för annat ändamål än till vilket den konstruerats. Installation, anslutning och service får endast utföras av behörig personal. All utrustning som ansluts till enheten måste uppfylla följande normer: - EN (eller annan tillämplig säkerhetsnorm) för de(t) aggregat som ger matning av typ ELV (normalt 24 V AC) till enheten och annan ansluten utrustning. - EN eller IEC 950 (eller annan tillämplig säkerhetsnorm) för datorer och annan utrustning som matas med 230 V. 0FL , Svenska English 3 (6) (GB): Enhet Unit PC to Serial PC (part.no ) TAC 2000 Serial Link TAC Xenta 301/302 (part.no ) TAC Xenta 401 TAC Xenta 901 General Serial (part.no ) ADU-L PLB KE /5708 Danfoss GW-M Danfoss Danduc Example on units that can be connected to TAC Xenta 911 Please note! The TAC Xenta 911 must not be used for any other purpose than that for which it was designed. Installation, connection and repair may only be performed by authorized personnel. All equipment that is connected to the unit must comply with the following standards: - EN (or other relevant safety standard) for the device(s) that provide ELV-type power supply (normally 24 V AC) to the unit and other connected equipment. - EN or IEC 950 (or other relevant safety standard) for computers and other equipment supplied by 230 V mains.

4 (SE): Option för kommunikation med TAC Vista (GB): Optional communication with TAC Vista (SE): LonTalk Adapter för TAC Vista 1 Installera programmet LTA for TAC Vista i samma katalog som TAC Vista (t ex TAC 330). 2 Starta programmet LTA for TAC Vista. Markera ett TACLON interface ADD Skriv in IP adress för avsedd TAC Xenta 911 Välj Port (default 1068) UPDATE EXIT 3 Anslut till TAC Xenta Välj LDV Server Port (default 1068) under Konfiguration/LTA for TAC Vista setup till samma som i LTA for TAC Vista. (GB): LonTalk Adapter for TAC Vista 1 Install the program LTA for TAC Vista in the same directory as TAC Vista (for example TAC 330). 2 Start the program LTA for TAC Vista. Select a TACLON interface ADD Enter the IP adress of the intended TAC Xenta 911 Select Port (default 1068) UPDATE EXIT 3 Connect to the TAC Xenta Select the LDV Server Port (default 1068) under Configuration/LTA for TAC Vista setup and use the same value as in LTA for TAC Vista. (SE): Allmän information Se också Hjälp-sidorna i TAC Xenta 911! Portarnas användning, egenskaper RS232 serieport A IP-modem (DCE) RS232 serieport B konfigurering IP-nätverk, drifttagning FTT-10 Lonworks-nätverk Tillgängliga AT-kommandon Enheten klarar flertalet AT-kommandon. Administration av användare Sker i denna version via terminal på seriekanalen; se motsvarande webb-sida i TAC Xenta 911. Användning av TCP-portar (Brandvägg) Om två kommunicerande TAC Xenta 911 är placerade på ömse sidor av en eller flera brandväggar, måste dessa öppnas upp för att släppa igenom trafiken. TAC Xenta 911 använder följande TCP/IP-portar. Port 80: http-access Port 443: https-access Port 20,21: ftp-access Port 1066: IP-modem, dataport Port 1067: IP-modem,uppdateringsport Port 1068: LTA för TAC Vista (Dessa portnummer är ställbara i webb-konfigurationen för TAC Xenta 911. Obs! Man måste ändra i alla kommunicerande enheter.) http- och ftp-access används enbart vid konfigurering och underhåll av enheterna. Säkerhet För att man skall få tillgång till enheten krävs att man matar in korrekt användarnamn och lösenord, se sid 2 ruta 3. (GB): General Information Please also refer to the Help pages in TAC Xenta 911! Port usage, properties RS232 serial port A IP modem (DCE) RS232 serial port B configuration IP network, commissioning FTT-10 LonWorks network Available AT commands The unit handles most common AT commands. User administration In this version via a serial channel terminal; please refer to the corresponding web page in TAC Xenta 911. Using the TCP ports (Fire wall) If two communicating TAC Xenta 911 units are situated on opposite sides of one or several fire walls, these must be opened up to let the traffic through. TAC Xenta 911 uses the following TCP/IP ports. Port 80: http access Port 443: https access Port 20,21: ftp access Port 1066: IP modem data port Port 1067: IP modem update port Port 1068: LTA for TAC Vista (These port numbers are adjustable in the web configuration for TAC Xenta 911. Note! You have to adjust in all communicating units.) http and ftp access are used only for configurantion and service of the units. Security Access to the unit is only granted if the correct user name and password have been entered, please refer to page 2 box 3. 4 (6) Svenska English 0FL ,

5 (SE): Drifts- och serviceinformation (GB): Operation and Service information (SE): Lon Neuron-status. Släckt: normal drift Röd, blinkande: okonfigurerad nod Röd, fast: hårdvarufel (GB): Lon Neuron status Off: Normal mode Red, blinking: unconfigured node Red, steady: hw fault Neuron-status (röd) Neuron status (red) (SE): Felsäkert läge Kortslutning mellan Failsafe 9 och 10 används för att sätta enheten i felsäkert läge. Används (i nödfall!) t ex om systemprogrammet hängt sig. Brytarens läge avkännes direkt efter spänningstillslag. Failsafe 9 10 (GB): Fail-safe state Shorting the terminals Failsafe 9 and 10 will put the unit in a failsafe state. May be used in an emergency if an erroneous system program keeps hanging. The position of the switch is noted directly after Power on. Allmän statusindikator (grön/röd) Overall Run indicator (green/red) Tx-indikator RS232 A (gul) Tx indicator RS232 A (yellow) Rx-indikator RS232 A (gul) Rx indicator RS232 A (yellow) LON Rx/Tx Ethernet-aktivitet (gul) Ethernet activity (yellow) (SE): Allmän statusindikator Grön, fast: Programmet i normaldrift A RS232 B Grön, blinkande: Programmet under uppstart Röd, fast: Felsäkert läge (se beskrivning ovan) Röd, blinkande: Fel på enheten (GB): Overall Run indicator Green, steady: Program in normal mode Green, blinking: Program in start mode Red, steady: Fail-safe mode (see description above) Red, blinking: Unit error MMC Ethernet-anslutning Ethernet connector Uttag för extra minneskort MMC samt indikator (gul) Socket for MMC memory and activity indicator (yellow) (SE): Systemservice Funktioner för systemservice ligger under Utilities. De är främst till för att ge teknisk information om systemet och dess status och kan skrivas ut till fil eller skrivare. Detta är s k shell-kommandon, vilka även kan ges via Hyperterminalen. Följande tjänster är inlagda. System-info sysinfo: Allmän systeminformation; bör finnas tillgänglig vid kontakt med TAC Helpdesk System error log err : Fellogg med de 10 senaste felen err select: Filtrering och sökning i fellogg err file: Titta på fellogg med lång historik Diagnostik ps: Processprofil, tittar på vilka processer som exekveras i mjukvaran (GB): System Service System service functions are situated under Utilities. They are primarily intended to provide technical information about the system and its status and can be written to a file or a printer. These are shell commands that also may be entered from the Hyper terminal. The following services are available. System Info sysinfo: General system information; should be available when you contact TAC Helpdesk System error log err : Error log with the 10 most recent errors err select: Filtering and error log search err file: Display an error log listing an extended period Diagnostics ps: Process profile, displaying processes currently executing 0FL , Svenska English 5 (6)

6 (SE): Programuppdatering Programmet i TAC Xenta 911kan behöva uppdateras, helt eller delvis, vilket i så fall görs med hjälp av ett särskilt installationsprogram. Programmet, TAC Xenta911_nnnn.exe, distribueras av TAC bl a via TARAI. Installationen/uppdateringen sker över IP-nätet från en PC ansluten till nätet, se fig nedan. (GB): Program Update The TAC Xenta 911program may need to be updated, in whole or in parts. This is done using a specific installation program, TAC Xenta911_nnnn.exe, distributed by TAC, for example via TARAI. Installation/update is performed over the IP network from a PC connected to the network; please refer to the diagram below. (SE): Programuppdatering 1 Anslut 911-enheten till LAN enligt figuren. 2 Anslut PC till samma nät, hämta ner och starta installationsprogrammet TAC Xenta911_nnnn.exe. (Fås via TARAI eller på CD.) 3 Skriv in root, lösenord, 911:ans IP-adress och följ anvisningarna på skärmen. 4 Normalt skall bara Systemprogrammet uppdateras; i sådant fall påverkas ej parametrarna i Systemkonfigurationen. (Fullständig uppdatering, eller uppdatering av det s k Bootflash-programmet, skall endast göras enligt särskild instruktion.) 5 Uppdateringen avslutas normalt med att man begär en omstart (restart). 10 Mbps 'rak'/patch UTP alt. STP cable LAN A RS232 B MMC UTP = Unshielded Twisted Pair (oskärmad, partvinnad) STP = Shielded Twisted Pair (skärmad, partvinnad) (GB): Program update 1 Connect the unit 911 to LAN according to the figure. 2 Connect the PC to the same network, fetch and start the installation program TAC Xenta911_nnnn.exe. (Obtained via TARAI or on a CD.) 3 Type root, password, the 911 IP address and follow the instructions on the screen. 4 Normally only the System program has to be updated; in this case the System Configuration parameters will not be affected. (A complete update or an update of the Bootflash program should only be performed after special instructions.) 5 The updating is normally finished with a program restart. TAC Xenta and the TAC logotype are registered trademarks of TAC AB in Sweden and other countries. LON, LONWORKS, and Neuron are registered trademarks of Echelon Corp., California, USA. TAC AB, Jägershillgatan 18, SE MALMÖ, SWEDEN, (vx), 6 (6) Svenska English 0FL ,

EDW-100 82324-2. Installation Note. EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system

EDW-100 82324-2. Installation Note. EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system EDW-100 82324-2 Installation Note 08-50 SE EN EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system Inledning EDW-100 är en industrianpassad Ethernetadapter med seriellt gränssnitt till Bewator- 2010

Läs mer

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng Innehållsförteckning SVENSKA Grattis till

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

MAC Ope ra tor Terminal

MAC Ope ra tor Terminal MITSU BIS HI ELECTRIC MAC Ope ra tor Terminal Human-Machine-Interface User's Manual English/Svensk Expansion Card IFC ETTP/ETCX MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. FACTORY AUTOMATION ENGLISH Manual IFC ETTP,

Läs mer

Installationsguide Tele2 Mobilt Internet

Installationsguide Tele2 Mobilt Internet Installationsguide Tele2 Mobilt Internet Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp dig på Internet. Huawei E169 Systemkrav

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 edge/3g/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

ClubComp. Resultatredovisning på Info-dator och på hemsida

ClubComp. Resultatredovisning på Info-dator och på hemsida ClubComp Resultatredovisning på Info-dator och på hemsida Innehåll Resultatredovisning på Info-dator och på hemsida... 1 1. Resultatredovisning på Info-datorn... 2 2. Skapa en hemsida... 3 2.1 Skapa html-sida

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100. Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100. Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100 Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator Svenska design for TV 1 Contents 1. Introduction 2. Unpacking the unit 3. Connections and indications 4. Settings with PALM

Läs mer

User Manual. English Svenska Norsk

User Manual. English Svenska Norsk User Manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Läs mer

Digital Tv Box STC-IP3020

Digital Tv Box STC-IP3020 Bruksanvisning User Guide Digital Tv Box STC-IP3020 Powered by Zenterio Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling av befintliga och nya produkter. Därför förbehåller vi

Läs mer

Appendix till Snabbstart - översiktsblad

Appendix till Snabbstart - översiktsblad Qsadd78-SE-Rev. 08A Appendix till Snabbstart - översiktsblad Följ steg A, B och C i Snabbstartbladet för att installera din ADSL Internet Gate! Om du får problem eller behöver mer information använd detta

Läs mer

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 -

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Installation of your Philips Hotel TV 1. Introduction This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating

Läs mer

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Användarhandbok RT-N56U Extrem prestanda i stil Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Den ultratunna och stiliga RT-N56U har ett 2,4 GHz och 5 GHz dubbelt band för en makalös jämnlöpande trådlös HD-strömning;

Läs mer

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Användarhandbok RT-N56U Extrem prestanda i stil Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Den ultratunna och stiliga RT-N56U har ett 2,4 GHz och 5 GHz dubbelt band för en makalös jämnlöpande trådlös HD-strömning;

Läs mer

Innehåll Innehåll Svenska

Innehåll Innehåll Svenska Innehåll Innehåll Innehåll... 1 Säkerhetsinformation... 2 VIKTIGT Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga... 2 Att komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Miljöinformation...

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS. Multibox Professional 3T. 3 Channel Head End. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS. Multibox Professional 3T. 3 Channel Head End. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS Multibox Professional 3T 3 Channel Head End English Svenska design for TV 1 1. Contents 1 Contents 2 2 Unpacking your Multibox PRO 3 3 Introduction 4 4 Information about digital

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

Trådlös IP-kamera. Artikelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK. www.clasohlson.com SVENSKA. Ver. 200805

Trådlös IP-kamera. Artikelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK. www.clasohlson.com SVENSKA. Ver. 200805 Trådlös IP-kamera Artikelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK Ver. 200805 www.clasohlson.com 2 IP-kamera Artikelnummer 36-3379 Modell RC8020 18-2115 RC8020-UK Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Med Sweex Wireless Broadband Router 54

Läs mer

Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm

Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm Se översikt på sidan fyra hur larmets menyträd ser ut och tag även fram huvudmanualen samt manualen för resp. sensor/tillbehör. För att bläddra i menyn

Läs mer

IDL7000M CCX User Manual

IDL7000M CCX User Manual V041007 d i g i t a l - l a b s Digital Video Recorder En Fi Sv FTA Communication Technologies S.a.r.l 11, rue Pierre Werner, L-6832 Betzdorf, Luxembourg www.inverto.tv, E-mail: info@inverto.tv 7000m CCX

Läs mer

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD Camcorder with HDMI connection GB SE DK User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD-videokamera med HDMI-stik

Läs mer

Användarbeskrivning för Anvisningstjänsten

Användarbeskrivning för Anvisningstjänsten 1 (23) Användarbeskrivning för Anvisningstjänsten 2 (23) INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING AV ANVISNINGSTJÄNSTEN... 3 1.1 Skillnad mellan Central och Lokal anvisning... 3 2 INTEGRATION ENLIGT [IDP-DISCO]...

Läs mer

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth English Svenska Art.no. Model 38-3385 SM-8366UBR Ver. 201008 English Bluetooth Car Stereo Art. No. 38-3385 Model SM-8366UBR Please read the entire instruction

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMC 2671W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Att använda Adobe Captivate 3

Att använda Adobe Captivate 3 Att använda Adobe Captivate 3 Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se 1 Vad är Captivate? Programmet Captivate är ett verktyg som kan användas för att spela in det

Läs mer