VVS Företagens stadgar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VVS Företagens stadgar"

Transkript

1 VVS Företagens stadgar

2 Innehållsförteckning 1 Förbundets ändamål 4 2 Förbundets organisation 4 3 Medlemskap och inträde 5 4 Medlemskapets omfattning 6 5 Filialer 7 6 Avgifter 7 7 Förbundets organ 7 8 Förbundsstämma 8 9 Röstning 9 10 Valbarhet Valkrets Valnämnd Styrelse och förvaltning Styrelsens åligganden Styrelsens befogenheter Verkställande direktör Firmateckning m m Verksamhetsår Förvaltningsberättelse m m Revisorer Medlemskapets upphörande Överlåtelse av rörelse Kollektivavtal Medlems åligganden Anmälan om tvist Strejk Lockout Konfliktersättning Skadestånd Allmänna bestämmelser Stadgeändring och upplösning av förbundet Tilläggsbestämmelse Hedersledamot Skiljedom Krig och liknande förhållanden 21 Appendix stadgeförändringar 23 3

3 1 Förbundets ändamål VVS Företagen är ett bransch- och arbetsgivareförbund samt yrkesförbund inom Svenskt Näringsliv. Med uttrycket förbund i dessa stadgar avses VVS Företagen. VVS Företagen har till uppgift att i enlighet med dessa och Svenskt Näringslivs stadgar tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen såsom företagare och arbetsgivare i deras förhållande dels till företagens anställda och dels till de intressenter som påverkar företagens villkor. VVS Företagen skall verka för att lokala aktiviteter befrämjas i lämpliga former för samverkan. 2 Förbundets organisation Ledningen av förbundets angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Stockholm. Förbundets kansli är beläget i Stockholm. Förbundet skall - i erforderlig omfattning - ha tjänstemän placerade i olika delar av landet. Inom förbundet må finnas särskilda intressegrupper. För dessa fastställer styrelsen särskilda regler. Till förbundet må också anslutas intresseorganisationer vilkas medlemmar även är medlemmar i förbundet VVS Företagen. 4

4 Personalen i sådana intresseorganisationer skall ha VVS Företagen eller av det ägt bolag som arbetsgivare. Den löpande verksamheten skall handhas av VVS Företagens kansli. Inom förbundet skall lokala avdelningar finnas. Mallstadgar för VVS Företagens lokalavdelningar skall tillhandahållas av förbundets kansli. Medlem som utövar sin huvudsakliga verksamhet inom området VVS är medlem i VVS Företagens lokalavdelning, såvida han inte skriftligen begär sitt utträde ur avdelningen. Förekommande avgift till VVS Företagens lokalavdelning erläggs endast av den som är medlem i sådan avdelning. Förbundet kan besluta att bedriva viss verksamhet, för vilken medlem är skyldig att erlägga avgift, i särskild juridisk person. 3 Medlemskap och inträde Medlemskap i förbundet kan efter prövning av förbundsstyrelsen beviljas företag, som utövar seriös verksamhet inom följande områden: VVS, Isolering, Industrirör, Kyla, Sprinkler och därtill angränsande verksamheter inom energisektorn. Ansökan om inträde i förbundet skall tillställas förbundet på av styrelsen fastställd blankett. Sökanden skall därvid skriftligen godkänna såväl förbundets som Svenskt Näringslivs stadgar. 5

5 Ansökan skall vara åtföljd av uppgift angående antalet hos sökanden sysselsatta arbetstagare och den lönesumma som medlemmen utbetalat under det föregående kalenderåret samt övriga upplysningar som förbundets styrelse anser erforderliga. Medlem i förbundet skall vara medlem i Svenskt Näringsliv samt ställa sig till efterrättelse dess stadgar och de särskilda avtal som träffas mellan Svenskt Näringsliv och förbundet. Medlem i förbundet är skyldig att ställa sig till efterrättelse förbundets stadgar och av förbundsstyrelsen fattade beslut. Förbundsstyrelsen beslutar om den närmare innebörden av kraven i första stycket. Förbundsstyrelsen har rätt att uppdra åt verkställande direktören att bevilja medlemskap i förbundet. 4 Medlemskapets omfattning Medlemskapet i förbundet omfattar, om ej styrelsen eller Svenskt Näringsliv medger annat, all verksamhet för vilken medlemmen är ansluten till förbundet. Medlem som söker eller erhåller medlemskap är skyldig att på begäran av förbundet eller Svenskt Näringsliv uppge om och i vilken omfattning han driver annan rörelse. Därest styrelsen så påfordrar är arbetsgivaren skyldig att söka inträde i förbundet jämväl för sådan rörelse. 6

6 Arbetsgivarens medlemskap i förbundet omfattar, därest styrelsen ej annat medgivit, samtliga arbetstagare som är anställda i verksamhet för vilken anslutning till förbundet skett. 5 Filialer Medlem som bedriver verksamhet även vid filial, skall anmäla detta till förbundet. Samma skyldighet att anmäla föreligger när filialens verksamhet förändras eller avvecklas. 6 Avgifter Förutom de avgifter som medlem enligt Svenskt Näringslivs stadgar har att utgiva till Svenskt Näringsliv skall han till förbundet erlägga avgifter som fastställs på förbundsstämma. 7 Förbundets organ Förbundets organ är förbundsstämma, styrelse, arbetsutskott samt revisorer. 7

7 8 Förbundsstämma Förbundet håller ordinarie stämma varje år före juni månads utgång. Tid och plats fastställes av styrelsen. Extra förbundsstämma skall hållas då styrelsen eller revisorerna så anser nödvändigt eller då minst en tiondel (1/10) av antalet förbundsmedlemmar för visst angivet ändamål skriftligt begär detta. Kallelse till ordinarie förbundsstämma skall utsändas till medlemmarna med post senast två månader före stämman. Senast 14 dagar före stämman skall förteckning över de ärenden som skall behandlas utsändas till medlemmarna med post. Kallelse till extra förbundsstämma jämte förteckning över de ärenden som skall behandlas skall utsändas till medlemmarna med post senast 14 dagar före stämman. Fordrar ärende skyndsam behandling må kallelse till extra förbundsstämma äga rum med kortare varsel, dock minst tre dagar. Kallelse skall ske genom telegram, telex, telefax eller telefon. Stämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett. Vid ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden förekomma: 1. Val av ordförande vid mötet 2. Justering av röstlängden 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 5. Styrelsens förvaltningsberättelse 8

8 6. Revisorernas berättelse 7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning och vinstdisposition 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören 9. Avgifter till förbundet 10. Ärende, som medlem i föreskriven tid, senast 15 dagar före förbundsstämma, anmält till förbundet 11. Förekommande val av ordförande, vice ordförande samt ledamöter i förbundsstyrelsen 12. Val av revisorer jämte suppleanter 13. Val av valnämnd 14. Eventuella övriga framställningar från förbundsstyrelsen Annat ärende må ej utan alla närvarandes samtycke företas till avgörande vid stämman, om det ej omedelbart föranleds lusträkningen eller revisionsberättelsen eller står i omedelbart sammanhang med ärende, som finns upptaget på föredragningslistan. 9 Röstning Rösträtt tillkommer den som är medlem i VVS Företagen. Vid förbundsmöte och nomineringsmöte enligt 11 utses mötesordförande genom omröstning bland de närvarande. Vid sådan omröstning har varje medlem en röst. Vid annan omröstning har varje medlem en röst. För varje påbörjat tiotal anställda utöver 9 har medlem ytterligare en röst. 9

9 Ingen får rösta för mer än en tiondel av det vid mötet företrädda röstetalet. Anges inget annat i dessa stadgar bestäms mötets beslut genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal är mötets beslut det som omfattas av flertalet röstande. När antalet röstande är lika på ömse sidor, är mötets beslut den mening, som omfattas av ordföranden. All röstning sker öppet, om ej sluten omröstning begärs. Medlems talan vid förbundsmöte förs av ställföreträdare eller annan som blivit till förbundet anmäld som medlemmens representant, när ej annat med skriftlig fullmakt försett ombud tillstädeskommer. En röstberättigad får utöva rösträtt för sig och därutöver för högst två medlemmar. 10 Valbarhet Valbar till förbundsstyrelse är den som representerar medlemsföretag i VVS Företagen. 11 Valkrets Inom landet skall finnas åtta valkretsar. Inom varje valkrets skall årligen hållas minst ett möte. I sådant möte äger de medlemmar delta som har sitt huvudkontor/sin filial beläget inom valkretsen. När så erfordras skall vid möte inom valkretsen förberedelse av val till förbundsstyrelsen ske genom nominering av kandidater. 10

10 Valkretsordföranden tillser att möte kommer till stånd samt att mötets beslut angående nominering av kandidat till förbundsstyrelsen delges den i 12 angivna valnämnden. Tillhörighet till valkrets innebär ej skyldighet att erlägga särskild avgift för verksamheten inom valkretsen. Valkretsarna utgörs av hela landet för envar av de grupper av medlemsföretag, som är verksamma inom industrirör-, isolerings- respektive kylinstallationsbranscherna och för övriga företag av Norra kretsen bestående av Dalarnas och Gävleborgs län samt länen norr om dessa. av Stockholmskretsen bestående av Stockholms län. av Mälardalskretsen bestående av Gotlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Östergötlands och Södermanlands län. av Västra kretsen bestående av Värmlands, Västra Götalands län samt Hallands län. av Södra kretsen bestående av Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län. 12 Valnämnd Upprättande av förslag till val av ordförande och vice ordförande samt ledamöter av förbundsstyrelsen i förbundet åligger en valnämnd som väljs vid varje ordinarie förbundsmöte. Valnämnden skall bestå av åtta ledamöter och företräda olika branschintressen och samtliga valkretsar. Ledamot är ordförande i den valkrets han företräder. 11

11 Till grund för valnämndens förslag skall ligga valkretsarnas förslag samt valnämndens egna överväganden. Förbundsstämman utser en av valnämndens ledamöter till ordförande i valnämnden. Vid lika röstetal inom valnämnden gäller ordförandens mening. Valnämnden bör verka för att styrelseledamöterna inte företräder samma ägarintressen samt att olika bransch- och intresseriktningar inom förbundet och geografiska områden är företrädda i styrelsen. 13 Styrelse och förvaltning Styrelsen består av det antal ledamöter, som å varje ordinarie förbundsstämma beslutas, dock minst tio och högst 12 jämte personliga suppleanter för varje ledamot förutom för ordförande och vice ordförande. Inom förbundet skall finnas en verkställande direktör, som tillika skall vara ledamot av styrelsen. Verkställande direktören utses av styrelsen. Av förbundsstämman valda styrelseledamöter och suppleanter utses för en tid av två år. Halva antalet eller, vid ojämnt antal, det antal som är närmast över hälften avgår vid varje ordinarie förbundsstämma. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller verkställande direktören. Styrelsen är beslutsför, när de vid sammanträde närvarandes 12

12 antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening ordföranden biträder. Ledamot eller suppleant är entledigad från sitt uppdrag när han upphör att som ägare, medlem eller anställd i medlemsföretag bedriva aktiv verksamhet i någon av de branscher som anges i 3. Ledamot eller suppleant är också entledigad från sitt uppdrag när han ej längre uppfyller de krav för valbarhet som anges i Styrelsens åligganden Det åligger styrelsen att i samråd med Svenskt Näringsliv handlägga kollektivavtalsfrågor inom förbundets område och även vidtaga åtgärder med anledning av förestående eller pågående strejk, lockout eller annan kollektiv stridsåtgärd, att arbeta för utvecklingen av förbundets branschfrågor, att fastställa verksamhetsplan och budget, att å varje ordinarie förbundsstämma framlägga redogörelse för sin förvaltning under det närmast föregående året jämte revisorernas utlåtande därutöver, 13

13 att verkställa av förbundsstämma fattade beslut, att även i övrigt arbeta för främjande av förbundets syften, att sörja för att förbundet har en tillfredsställande organisation ävensom att förbundets ekonomiska redovisning noggrant fullgörs samt att medelsförvaltningen är ordnad på betryggande sätt ävensom att behörig kontroll härför finns. Styrelsen utser ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter. Arbetsutskottet förbereder ärenden för styrelsen, handlägger i övrigt de ärenden styrelsen beslutar om och beslutar i sådana ärenden som kräver skyndsam handläggning. 15 Styrelsens befogenheter Styrelsen äger besluta å förbundets vägnar i alla ärenden, angående vilka ej annorledes bestämts i dessa stadgar eller på förbundsstämma. 16 Verkställande direktör Verkställande direktören ombesörjer förbundets löpande förvaltning i enlighet med de beslut som fattas av stämma, styrelse eller - i förekommande fall - arbetsutskottet. VD skall sörja för att förbundets bokföring fullgöres i enlighet med gällande lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. VD äger teckna kollektivavtal. 14

14 17 Firmateckning m m Förbundets firma tecknas av styrelsen eller av VD jämte minst en av styrelsen utsedd ledamot i styrelsen, två i förening. 18 Verksamhetsår Förbundets verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. 19 Förvaltningsberättelse m m Varje år skall styrelsen senast den 15 april avgiva berättelse avseende förvaltningen under det närmaste föregående året, jämte balansräkning och resultaträkning. 20 Revisorer För granskning av styrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper väljer ordinarie förbundsstämma för en tid av ett år två revisorer, av vilka en skall vara auktoriserad revisor samt två suppleanter för dessa varav en skall vara auktoriserad revisor. Envar av dessa äger, när han så vill, taga del av förbundets alla räkenskaper och andra handlingar. Över granskningen skall revisorerna senast den 1 maj varje år avge berättelse i vilken uttalande angående ansvarsfrihet för styrelsen skall vara intaget. 15

15 21 Medlemskapets upphörande Medlemskap i förbundet och delägarskap i Svenskt Näringsliv upphör vid det årsskifte som inträffar näst efter sex månader sedan skriftlig uppsägning från medlemmens, förbundets eller Svenskt Näringslivs sida ägt rum. Medlemskapet i förbundet upphör därjämte om delägarskapet i Svenskt Näringsliv på annat sätt än nu sagts upphör. Utan hinder av vad som sagts i första stycket äger förbundsstyrelsen dock medgiva medlem, som nedlagt sin rörelse, rätt att utträda vid årets slut. Medlemskap upphör omedelbart för den som råkar i konkurstillstånd. Medlem som icke ställer sig förbundets eller Svenskt Näringslivs stadgar, styrelsens anvisningar eller övriga bestämmelser till efterrättelse eller som resterar för avgifter till förbundet under mer än tre månader eller motarbetar förbundets intressen eller beslut kan uteslutas ur förbundet. Sådan medlem kan avstängas från förbundets stöd. Fråga om medlems uteslutning eller avstängning från stöd avgörs av förbundsstyrelsen. Medlem som utträder eller utesluts ur förbundet äger icke rätt att utfå någon del av de medel som inbetalts till förbundet. Beslut om uteslutning äger omedelbar verkan. 22 Överlåtelse av rörelse Överlåter medlem sin rörelse på annan skall medlemmen omedelbart underrätta förbundsstyrelsen om detta. Önskar den 16

16 nya ägaren övertaga medlemskapet skall han ingiva ansökan om detta till styrelsen och ingiva handling utvisande den förre ägarens medgivande. Den nya ägaren har att ansöka om medlemskap i förbundet och delägarskap i Svenskt Näringsliv. Så länge som den tidigare ägaren kvarstår är han ansvarig för att den nya ägaren ställer sig förbundets föreskrifter och stadgar till efterrättelse. Överlåtaren kvarstår som medlem tills den nye ägaren vunnit medlemskap. Förutsättning för övertagande av medlemskap är att företaget även efter övertagandet uppfyller de i 3 uppställda kraven. 23 Kollektivavtal Vill medlem med arbetstagarorganisationen ingå kollektivavtal skall förslag därtill underställas styrelsen. Dylika avtal får inte upprättas utan styrelsens och Svenskt Näringslivs godkännande. Medlem får icke heller uppta förhandlingar om ingående av kollektivavtal utan samtycke av styrelsen och Svenskt Näringsliv. Styrelsen äger lämna föreskrifter rörande såväl kollektivavtals som övriga avtals tillämpning samt om villkor för anställning och arbetsmarknadsförhållanden som inte är reglerade i avtal. Styrelsen har vidare rätt att ge föreskrifter om hur medlem skall förfara vid anställande av arbetskraft. 24 Medlems åligganden Det åligger medlem särskilt, utöver vad ovan angivits, att icke under pågående strejk, lockout eller annan arbetskonflikt, i strid 17

17 med vad förbundet eller Svenskt Näringsliv beslutat, direkt eller indirekt bereda arbete åt eller på annat sätt att understödja strejkande eller utestängda eller eljest av konflikten berörda arbetstagare; att icke tillgripa lockout utan medgivande av Svenskt Näringsliv, att ställa sig av förbundet träffat avtal till ovillkorlig efterrättelse, att följa förbundets föreskrifter rörande kollektivavtals tillämpning om arbetsvillkor ävensom i övrigt om medlems förfarande i arbetsrättsfrågor som befinnes vara av större vikt. 25 Anmälan om tvist Medlem skall ofördröjligen till förbundet anmäla uppkommen tvist med arbetstagare eller arbetstagarorganisation. 26 Strejk Om strejk utbryter eller hotar utbryta hos medlem förfars i enlighet med vad i Svenskt Näringslivs stadgar närmare föreskrivs. 18

18 27 Lockout Anser sig medlem böra förklara lockout, skall han anmäla detta till förbundets styrelse med angivande av skälen till och omfånget av den tillämpade lockouten, varefter styrelsen förfar i enlighet med Svenskt Näringslivs stadgar. Finner styrelsen skäl föreligga för en mer omfattande lockout äger styrelsen besluta att hos Svenskt Näringsliv förorda sådan. För giltighet av sådant beslut fordras att tre fjärdedelar av styrelsens ledamöter förenar sig om beslutet. Med enkel majoritet må styrelsen hänskjuta ärendet till förbundsstämman som äger att hos Svenskt Näringslivs förorda lockout därest beslutet biträds av trefjärdedelar av de avgivna rösterna. 28 Konfliktersättning Medlem är under de villkor och i den omfattning som angives i Svenskt Näringslivs stadgar berättigad till ersättning för uppkommen skada genom strejk eller lockout. I det fall full konfliktersättning från Svenskt Näringsliv ändå ej täcker de faktiska kostnader som uppkommit på grund av strejk eller lockout ska medel för detta även kunna sökas från VVS Företagen. 19

19 29 Skadestånd Medlem som bryter mot styrelsens föreskrifter som utfärdats med stöd av dessa stadgar eller eljest mot stadgarna kan av styrelsen åläggas att utge skadestånd till förbundet. Skadeståndet må bestämmas för medlem till högst tre procent av årslönesumman. Understiger årslönesumman 1 mkr skall skadeståndet bestämmas till högst kr. 30 Allmänna bestämmelser Därest beslut eller ågörande rörande förbundets verksamhet anses böra komma till allmänhetens kännedom får meddelande om detta endast lämnas genom styrelsen. 31 Stadgeändring och upplösning av förbundet För ändring av dess stadgar eller för upplösning av förbundet erfordras att samtliga medlemmar förenat sig därom eller att beslut därom fattats av två på varandra följande förbundsstämmor, den senare minst en månad efter den förra, samt att beslutet på den senare förbundsstämman biträds av minst trefjärdedelar av de avgivna rösterna. Stadgeändring är dock ej giltig förrän Svenskt Näringsliv godkänt densamma. I händelse av förbundets upplösning skall förbundets behållna förmögenhet användas i enlighet med beslut som fattats vid den senaste förbundsstämman. 20

20 32 Tilläggsbestämmelse Utöver vad som här ovan är stadgat gäller i tillämpliga delar Svenskt Näringslivs stadgar även mellan förbundet och medlemmarna. 33 Hedersledamot Till hedersledamot i förbundet må antagas varje välkänd fysisk person, som nedlagt särskilt förtjänstfullt arbete inom förbundet eller på annat sätt främjat förbundets ändamål och syften. Hedersledamot utses av förbundsstyrelsen. 34 Skiljedom Tvist mellan förbundet å ena sidan och medlem å andra sidan skall avgöras av tre skiljemän enligt gällande lag om skiljemän. Därest enighet mellan parterna om tredje skiljeman icke uppnås, skall denna utses i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. 35 Krig och liknande förhållanden Om Sverige kommit i krig eller regeringen meddelat föreskrift enligt 2 Arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262), gäller följande: Därest på grund av rådande förhållanden ordinarie förbundsstämma ej kan hållas gäller för tiden intill dess hindret 21

21 upphör och förbundsstämma åter hålles, att medlemmarnas avgifter skall erläggas i enlighet med de normer som senast fastställts vid förbundsstämma samt att de personer som genom förbundsstämmans beslut senast utsetts till styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och suppleanter, fullmäktige i Svenskt Näringsliv och suppleanter, ombud vid Svenskt Näringsliv:s stämma, ledamöter i valberedning och suppleanter skall anses ha fått sina uppdrag förlängda. Därest på grund av rådande förhållanden förbundets styrelse ej kan sammanträda och, när så kommer i fråga, utse ledamot och suppleant i Svenskt Näringsliv:s styrelse, skall de personer som senast utsetts till ifrågavarande uppdrag anses ha fått uppdragen förlängda för tiden intill dess hindret upphör och styrelsen åter sammanträder. 22

22 Appendix stadgeändringar Genom stämmobeslut den 24 maj och 26 juni 2012 har stadgarna ändrats på så vis att ett andra stycke införts i

23 Vi finns där du är! Malmö Jörgen Kocksgatan 1B Box MALMÖ Tfn Fax Stockholm Årstaängsvägen 19C Box STOCKHOLM Tfn Fax Växjö Kungsgatan 1B VÄXJÖ Tfn Fax Göteborg Södra Hamngatan 53 Box GÖTEBORG Tfn Fax Linköping Ågatan 9 Box LINKÖPING Tfn Fax Falun Ölandsgatan 6 Box FALUN Tfn Fax Sundsvall Torggatan 4 Box SUNDSVALL Tfn Fax Umeå Brogatan UMEÅ Tfn Fax Box Årstaängsvägen 19C STOCKHOLM Tel Fax

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar. Antagna av SEKOs kongress 2006 Reviderade av SEKOs årsmöte 2007

Stadgar. Antagna av SEKOs kongress 2006 Reviderade av SEKOs årsmöte 2007 Stadgar Antagna av SEKOs kongress 2006 Reviderade av SEKOs årsmöte 2007 antagna av kongressen 2006 reviderade av årsmötet 2007 Stadgar Innehållsförteckning 1 Namn och registreringsort... 3 2 Uppgifter...

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar Charity Rating Ideell förening

Stadgar Charity Rating Ideell förening Stadgar Charity Rating Ideell förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Charity Rating Sverige ideell förening. 2 Föreningens säte Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Föreningens verksamhetsområde

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

STADGAR. för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET

STADGAR. för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET STADGAR för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET med stadgeändringar antagna av Förbundsmötet 2010 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 4 1 KAP. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 5 3 Tillhörighet

Läs mer

STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA

STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA Med personlig assistans förstås i dessa stadgar insatsen personlig assistans i enlighet med lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t Regler för advokatverksamhet Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t sveriges advokatsamfund laboratoriegatan 4, box 27321, 102 54 stockholm telefon 08-459 03 00 telefax 08-660 07 79 e-post info@advokatsamfundet.se

Läs mer

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB April 2013 HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Normalstadgar antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994-09-16, reviderade 1995-01-20, 1996-02-21, 2004-08-19 och 2011-04-16

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance Antagna av TEAM Kungsbacka Endurance 2013-06-17 STADGAR för den ideella föreningen TEAM Kungsbacka Endurace med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 16 Juni

Läs mer

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 1 2 Sammansättning... 1 3 Tillhörighet

Läs mer

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 RF:s Stadgar I lydelse efter RF-stämman 2013 Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 Ändrade paragrafer har markerats med ändr 2013, med undantag för paragrafer där enbart följdändring eller korr.ändringar

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening Brynäs IF:s vision och inriktning VISION Brynäs IF ska leda utvecklingen inom Svensk Hockey. FÖRENINGSIDÉ ÄNDAMÅL Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01 2014-09-01 STADGAR för IFK ARBOGAS INNEBANDYKLUBB (IFK Arbogas IBK) medlem av Idrottsföreningen Kamraternas krets 14, IFK Arboga med hemort i ARBOGA kommun. Bildad den 8 mars 2006 Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer

STADGAR Föreningen Pure Power

STADGAR Föreningen Pure Power STADGAR Föreningen Pure Power Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 2014-08- 04 STADGAR för den ideella föreningen Pure Power med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 22 augusti

Läs mer

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR för den ideella föreningen Uppsala Klätterklubb med hemort i Uppsala kommun bildad den 16 november 1974. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte 1993, 1996, 1997, 2003,

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Föreningens namn är Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening.

Innehållsförteckning. Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Föreningens namn är Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Innehållsförteckning Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening... 1 1. Namn... 1 2. Säte... 1 3. Ändamål... 1 4. Organ... 1 5. Medlemskap... 2 6. Medlemmars rättigheter och skyldigheter gentemot

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen 1 ÄNDAMÅL Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening. Som branschorganisation har man till ändamål att främja den svenska tvätteri- och textilservicenäringens utveckling samt ta tillvara och stödja

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer