VVS Företagens stadgar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VVS Företagens stadgar"

Transkript

1 VVS Företagens stadgar

2 Innehållsförteckning 1 Förbundets ändamål 4 2 Förbundets organisation 4 3 Medlemskap och inträde 5 4 Medlemskapets omfattning 6 5 Filialer 7 6 Avgifter 7 7 Förbundets organ 7 8 Förbundsstämma 8 9 Röstning 9 10 Valbarhet Valkrets Valnämnd Styrelse och förvaltning Styrelsens åligganden Styrelsens befogenheter Verkställande direktör Firmateckning m m Verksamhetsår Förvaltningsberättelse m m Revisorer Medlemskapets upphörande Överlåtelse av rörelse Kollektivavtal Medlems åligganden Anmälan om tvist Strejk Lockout Konfliktersättning Skadestånd Allmänna bestämmelser Stadgeändring och upplösning av förbundet Tilläggsbestämmelse Hedersledamot Skiljedom Krig och liknande förhållanden 21 Appendix stadgeförändringar 23 3

3 1 Förbundets ändamål VVS Företagen är ett bransch- och arbetsgivareförbund samt yrkesförbund inom Svenskt Näringsliv. Med uttrycket förbund i dessa stadgar avses VVS Företagen. VVS Företagen har till uppgift att i enlighet med dessa och Svenskt Näringslivs stadgar tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen såsom företagare och arbetsgivare i deras förhållande dels till företagens anställda och dels till de intressenter som påverkar företagens villkor. VVS Företagen skall verka för att lokala aktiviteter befrämjas i lämpliga former för samverkan. 2 Förbundets organisation Ledningen av förbundets angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Stockholm. Förbundets kansli är beläget i Stockholm. Förbundet skall - i erforderlig omfattning - ha tjänstemän placerade i olika delar av landet. Inom förbundet må finnas särskilda intressegrupper. För dessa fastställer styrelsen särskilda regler. Till förbundet må också anslutas intresseorganisationer vilkas medlemmar även är medlemmar i förbundet VVS Företagen. 4

4 Personalen i sådana intresseorganisationer skall ha VVS Företagen eller av det ägt bolag som arbetsgivare. Den löpande verksamheten skall handhas av VVS Företagens kansli. Inom förbundet skall lokala avdelningar finnas. Mallstadgar för VVS Företagens lokalavdelningar skall tillhandahållas av förbundets kansli. Medlem som utövar sin huvudsakliga verksamhet inom området VVS är medlem i VVS Företagens lokalavdelning, såvida han inte skriftligen begär sitt utträde ur avdelningen. Förekommande avgift till VVS Företagens lokalavdelning erläggs endast av den som är medlem i sådan avdelning. Förbundet kan besluta att bedriva viss verksamhet, för vilken medlem är skyldig att erlägga avgift, i särskild juridisk person. 3 Medlemskap och inträde Medlemskap i förbundet kan efter prövning av förbundsstyrelsen beviljas företag, som utövar seriös verksamhet inom följande områden: VVS, Isolering, Industrirör, Kyla, Sprinkler och därtill angränsande verksamheter inom energisektorn. Ansökan om inträde i förbundet skall tillställas förbundet på av styrelsen fastställd blankett. Sökanden skall därvid skriftligen godkänna såväl förbundets som Svenskt Näringslivs stadgar. 5

5 Ansökan skall vara åtföljd av uppgift angående antalet hos sökanden sysselsatta arbetstagare och den lönesumma som medlemmen utbetalat under det föregående kalenderåret samt övriga upplysningar som förbundets styrelse anser erforderliga. Medlem i förbundet skall vara medlem i Svenskt Näringsliv samt ställa sig till efterrättelse dess stadgar och de särskilda avtal som träffas mellan Svenskt Näringsliv och förbundet. Medlem i förbundet är skyldig att ställa sig till efterrättelse förbundets stadgar och av förbundsstyrelsen fattade beslut. Förbundsstyrelsen beslutar om den närmare innebörden av kraven i första stycket. Förbundsstyrelsen har rätt att uppdra åt verkställande direktören att bevilja medlemskap i förbundet. 4 Medlemskapets omfattning Medlemskapet i förbundet omfattar, om ej styrelsen eller Svenskt Näringsliv medger annat, all verksamhet för vilken medlemmen är ansluten till förbundet. Medlem som söker eller erhåller medlemskap är skyldig att på begäran av förbundet eller Svenskt Näringsliv uppge om och i vilken omfattning han driver annan rörelse. Därest styrelsen så påfordrar är arbetsgivaren skyldig att söka inträde i förbundet jämväl för sådan rörelse. 6

6 Arbetsgivarens medlemskap i förbundet omfattar, därest styrelsen ej annat medgivit, samtliga arbetstagare som är anställda i verksamhet för vilken anslutning till förbundet skett. 5 Filialer Medlem som bedriver verksamhet även vid filial, skall anmäla detta till förbundet. Samma skyldighet att anmäla föreligger när filialens verksamhet förändras eller avvecklas. 6 Avgifter Förutom de avgifter som medlem enligt Svenskt Näringslivs stadgar har att utgiva till Svenskt Näringsliv skall han till förbundet erlägga avgifter som fastställs på förbundsstämma. 7 Förbundets organ Förbundets organ är förbundsstämma, styrelse, arbetsutskott samt revisorer. 7

7 8 Förbundsstämma Förbundet håller ordinarie stämma varje år före juni månads utgång. Tid och plats fastställes av styrelsen. Extra förbundsstämma skall hållas då styrelsen eller revisorerna så anser nödvändigt eller då minst en tiondel (1/10) av antalet förbundsmedlemmar för visst angivet ändamål skriftligt begär detta. Kallelse till ordinarie förbundsstämma skall utsändas till medlemmarna med post senast två månader före stämman. Senast 14 dagar före stämman skall förteckning över de ärenden som skall behandlas utsändas till medlemmarna med post. Kallelse till extra förbundsstämma jämte förteckning över de ärenden som skall behandlas skall utsändas till medlemmarna med post senast 14 dagar före stämman. Fordrar ärende skyndsam behandling må kallelse till extra förbundsstämma äga rum med kortare varsel, dock minst tre dagar. Kallelse skall ske genom telegram, telex, telefax eller telefon. Stämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett. Vid ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden förekomma: 1. Val av ordförande vid mötet 2. Justering av röstlängden 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 5. Styrelsens förvaltningsberättelse 8

8 6. Revisorernas berättelse 7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning och vinstdisposition 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören 9. Avgifter till förbundet 10. Ärende, som medlem i föreskriven tid, senast 15 dagar före förbundsstämma, anmält till förbundet 11. Förekommande val av ordförande, vice ordförande samt ledamöter i förbundsstyrelsen 12. Val av revisorer jämte suppleanter 13. Val av valnämnd 14. Eventuella övriga framställningar från förbundsstyrelsen Annat ärende må ej utan alla närvarandes samtycke företas till avgörande vid stämman, om det ej omedelbart föranleds lusträkningen eller revisionsberättelsen eller står i omedelbart sammanhang med ärende, som finns upptaget på föredragningslistan. 9 Röstning Rösträtt tillkommer den som är medlem i VVS Företagen. Vid förbundsmöte och nomineringsmöte enligt 11 utses mötesordförande genom omröstning bland de närvarande. Vid sådan omröstning har varje medlem en röst. Vid annan omröstning har varje medlem en röst. För varje påbörjat tiotal anställda utöver 9 har medlem ytterligare en röst. 9

9 Ingen får rösta för mer än en tiondel av det vid mötet företrädda röstetalet. Anges inget annat i dessa stadgar bestäms mötets beslut genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal är mötets beslut det som omfattas av flertalet röstande. När antalet röstande är lika på ömse sidor, är mötets beslut den mening, som omfattas av ordföranden. All röstning sker öppet, om ej sluten omröstning begärs. Medlems talan vid förbundsmöte förs av ställföreträdare eller annan som blivit till förbundet anmäld som medlemmens representant, när ej annat med skriftlig fullmakt försett ombud tillstädeskommer. En röstberättigad får utöva rösträtt för sig och därutöver för högst två medlemmar. 10 Valbarhet Valbar till förbundsstyrelse är den som representerar medlemsföretag i VVS Företagen. 11 Valkrets Inom landet skall finnas åtta valkretsar. Inom varje valkrets skall årligen hållas minst ett möte. I sådant möte äger de medlemmar delta som har sitt huvudkontor/sin filial beläget inom valkretsen. När så erfordras skall vid möte inom valkretsen förberedelse av val till förbundsstyrelsen ske genom nominering av kandidater. 10

10 Valkretsordföranden tillser att möte kommer till stånd samt att mötets beslut angående nominering av kandidat till förbundsstyrelsen delges den i 12 angivna valnämnden. Tillhörighet till valkrets innebär ej skyldighet att erlägga särskild avgift för verksamheten inom valkretsen. Valkretsarna utgörs av hela landet för envar av de grupper av medlemsföretag, som är verksamma inom industrirör-, isolerings- respektive kylinstallationsbranscherna och för övriga företag av Norra kretsen bestående av Dalarnas och Gävleborgs län samt länen norr om dessa. av Stockholmskretsen bestående av Stockholms län. av Mälardalskretsen bestående av Gotlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Östergötlands och Södermanlands län. av Västra kretsen bestående av Värmlands, Västra Götalands län samt Hallands län. av Södra kretsen bestående av Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län. 12 Valnämnd Upprättande av förslag till val av ordförande och vice ordförande samt ledamöter av förbundsstyrelsen i förbundet åligger en valnämnd som väljs vid varje ordinarie förbundsmöte. Valnämnden skall bestå av åtta ledamöter och företräda olika branschintressen och samtliga valkretsar. Ledamot är ordförande i den valkrets han företräder. 11

11 Till grund för valnämndens förslag skall ligga valkretsarnas förslag samt valnämndens egna överväganden. Förbundsstämman utser en av valnämndens ledamöter till ordförande i valnämnden. Vid lika röstetal inom valnämnden gäller ordförandens mening. Valnämnden bör verka för att styrelseledamöterna inte företräder samma ägarintressen samt att olika bransch- och intresseriktningar inom förbundet och geografiska områden är företrädda i styrelsen. 13 Styrelse och förvaltning Styrelsen består av det antal ledamöter, som å varje ordinarie förbundsstämma beslutas, dock minst tio och högst 12 jämte personliga suppleanter för varje ledamot förutom för ordförande och vice ordförande. Inom förbundet skall finnas en verkställande direktör, som tillika skall vara ledamot av styrelsen. Verkställande direktören utses av styrelsen. Av förbundsstämman valda styrelseledamöter och suppleanter utses för en tid av två år. Halva antalet eller, vid ojämnt antal, det antal som är närmast över hälften avgår vid varje ordinarie förbundsstämma. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller verkställande direktören. Styrelsen är beslutsför, när de vid sammanträde närvarandes 12

12 antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening ordföranden biträder. Ledamot eller suppleant är entledigad från sitt uppdrag när han upphör att som ägare, medlem eller anställd i medlemsföretag bedriva aktiv verksamhet i någon av de branscher som anges i 3. Ledamot eller suppleant är också entledigad från sitt uppdrag när han ej längre uppfyller de krav för valbarhet som anges i Styrelsens åligganden Det åligger styrelsen att i samråd med Svenskt Näringsliv handlägga kollektivavtalsfrågor inom förbundets område och även vidtaga åtgärder med anledning av förestående eller pågående strejk, lockout eller annan kollektiv stridsåtgärd, att arbeta för utvecklingen av förbundets branschfrågor, att fastställa verksamhetsplan och budget, att å varje ordinarie förbundsstämma framlägga redogörelse för sin förvaltning under det närmast föregående året jämte revisorernas utlåtande därutöver, 13

13 att verkställa av förbundsstämma fattade beslut, att även i övrigt arbeta för främjande av förbundets syften, att sörja för att förbundet har en tillfredsställande organisation ävensom att förbundets ekonomiska redovisning noggrant fullgörs samt att medelsförvaltningen är ordnad på betryggande sätt ävensom att behörig kontroll härför finns. Styrelsen utser ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter. Arbetsutskottet förbereder ärenden för styrelsen, handlägger i övrigt de ärenden styrelsen beslutar om och beslutar i sådana ärenden som kräver skyndsam handläggning. 15 Styrelsens befogenheter Styrelsen äger besluta å förbundets vägnar i alla ärenden, angående vilka ej annorledes bestämts i dessa stadgar eller på förbundsstämma. 16 Verkställande direktör Verkställande direktören ombesörjer förbundets löpande förvaltning i enlighet med de beslut som fattas av stämma, styrelse eller - i förekommande fall - arbetsutskottet. VD skall sörja för att förbundets bokföring fullgöres i enlighet med gällande lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. VD äger teckna kollektivavtal. 14

14 17 Firmateckning m m Förbundets firma tecknas av styrelsen eller av VD jämte minst en av styrelsen utsedd ledamot i styrelsen, två i förening. 18 Verksamhetsår Förbundets verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. 19 Förvaltningsberättelse m m Varje år skall styrelsen senast den 15 april avgiva berättelse avseende förvaltningen under det närmaste föregående året, jämte balansräkning och resultaträkning. 20 Revisorer För granskning av styrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper väljer ordinarie förbundsstämma för en tid av ett år två revisorer, av vilka en skall vara auktoriserad revisor samt två suppleanter för dessa varav en skall vara auktoriserad revisor. Envar av dessa äger, när han så vill, taga del av förbundets alla räkenskaper och andra handlingar. Över granskningen skall revisorerna senast den 1 maj varje år avge berättelse i vilken uttalande angående ansvarsfrihet för styrelsen skall vara intaget. 15

15 21 Medlemskapets upphörande Medlemskap i förbundet och delägarskap i Svenskt Näringsliv upphör vid det årsskifte som inträffar näst efter sex månader sedan skriftlig uppsägning från medlemmens, förbundets eller Svenskt Näringslivs sida ägt rum. Medlemskapet i förbundet upphör därjämte om delägarskapet i Svenskt Näringsliv på annat sätt än nu sagts upphör. Utan hinder av vad som sagts i första stycket äger förbundsstyrelsen dock medgiva medlem, som nedlagt sin rörelse, rätt att utträda vid årets slut. Medlemskap upphör omedelbart för den som råkar i konkurstillstånd. Medlem som icke ställer sig förbundets eller Svenskt Näringslivs stadgar, styrelsens anvisningar eller övriga bestämmelser till efterrättelse eller som resterar för avgifter till förbundet under mer än tre månader eller motarbetar förbundets intressen eller beslut kan uteslutas ur förbundet. Sådan medlem kan avstängas från förbundets stöd. Fråga om medlems uteslutning eller avstängning från stöd avgörs av förbundsstyrelsen. Medlem som utträder eller utesluts ur förbundet äger icke rätt att utfå någon del av de medel som inbetalts till förbundet. Beslut om uteslutning äger omedelbar verkan. 22 Överlåtelse av rörelse Överlåter medlem sin rörelse på annan skall medlemmen omedelbart underrätta förbundsstyrelsen om detta. Önskar den 16

16 nya ägaren övertaga medlemskapet skall han ingiva ansökan om detta till styrelsen och ingiva handling utvisande den förre ägarens medgivande. Den nya ägaren har att ansöka om medlemskap i förbundet och delägarskap i Svenskt Näringsliv. Så länge som den tidigare ägaren kvarstår är han ansvarig för att den nya ägaren ställer sig förbundets föreskrifter och stadgar till efterrättelse. Överlåtaren kvarstår som medlem tills den nye ägaren vunnit medlemskap. Förutsättning för övertagande av medlemskap är att företaget även efter övertagandet uppfyller de i 3 uppställda kraven. 23 Kollektivavtal Vill medlem med arbetstagarorganisationen ingå kollektivavtal skall förslag därtill underställas styrelsen. Dylika avtal får inte upprättas utan styrelsens och Svenskt Näringslivs godkännande. Medlem får icke heller uppta förhandlingar om ingående av kollektivavtal utan samtycke av styrelsen och Svenskt Näringsliv. Styrelsen äger lämna föreskrifter rörande såväl kollektivavtals som övriga avtals tillämpning samt om villkor för anställning och arbetsmarknadsförhållanden som inte är reglerade i avtal. Styrelsen har vidare rätt att ge föreskrifter om hur medlem skall förfara vid anställande av arbetskraft. 24 Medlems åligganden Det åligger medlem särskilt, utöver vad ovan angivits, att icke under pågående strejk, lockout eller annan arbetskonflikt, i strid 17

17 med vad förbundet eller Svenskt Näringsliv beslutat, direkt eller indirekt bereda arbete åt eller på annat sätt att understödja strejkande eller utestängda eller eljest av konflikten berörda arbetstagare; att icke tillgripa lockout utan medgivande av Svenskt Näringsliv, att ställa sig av förbundet träffat avtal till ovillkorlig efterrättelse, att följa förbundets föreskrifter rörande kollektivavtals tillämpning om arbetsvillkor ävensom i övrigt om medlems förfarande i arbetsrättsfrågor som befinnes vara av större vikt. 25 Anmälan om tvist Medlem skall ofördröjligen till förbundet anmäla uppkommen tvist med arbetstagare eller arbetstagarorganisation. 26 Strejk Om strejk utbryter eller hotar utbryta hos medlem förfars i enlighet med vad i Svenskt Näringslivs stadgar närmare föreskrivs. 18

18 27 Lockout Anser sig medlem böra förklara lockout, skall han anmäla detta till förbundets styrelse med angivande av skälen till och omfånget av den tillämpade lockouten, varefter styrelsen förfar i enlighet med Svenskt Näringslivs stadgar. Finner styrelsen skäl föreligga för en mer omfattande lockout äger styrelsen besluta att hos Svenskt Näringsliv förorda sådan. För giltighet av sådant beslut fordras att tre fjärdedelar av styrelsens ledamöter förenar sig om beslutet. Med enkel majoritet må styrelsen hänskjuta ärendet till förbundsstämman som äger att hos Svenskt Näringslivs förorda lockout därest beslutet biträds av trefjärdedelar av de avgivna rösterna. 28 Konfliktersättning Medlem är under de villkor och i den omfattning som angives i Svenskt Näringslivs stadgar berättigad till ersättning för uppkommen skada genom strejk eller lockout. I det fall full konfliktersättning från Svenskt Näringsliv ändå ej täcker de faktiska kostnader som uppkommit på grund av strejk eller lockout ska medel för detta även kunna sökas från VVS Företagen. 19

19 29 Skadestånd Medlem som bryter mot styrelsens föreskrifter som utfärdats med stöd av dessa stadgar eller eljest mot stadgarna kan av styrelsen åläggas att utge skadestånd till förbundet. Skadeståndet må bestämmas för medlem till högst tre procent av årslönesumman. Understiger årslönesumman 1 mkr skall skadeståndet bestämmas till högst kr. 30 Allmänna bestämmelser Därest beslut eller ågörande rörande förbundets verksamhet anses böra komma till allmänhetens kännedom får meddelande om detta endast lämnas genom styrelsen. 31 Stadgeändring och upplösning av förbundet För ändring av dess stadgar eller för upplösning av förbundet erfordras att samtliga medlemmar förenat sig därom eller att beslut därom fattats av två på varandra följande förbundsstämmor, den senare minst en månad efter den förra, samt att beslutet på den senare förbundsstämman biträds av minst trefjärdedelar av de avgivna rösterna. Stadgeändring är dock ej giltig förrän Svenskt Näringsliv godkänt densamma. I händelse av förbundets upplösning skall förbundets behållna förmögenhet användas i enlighet med beslut som fattats vid den senaste förbundsstämman. 20

20 32 Tilläggsbestämmelse Utöver vad som här ovan är stadgat gäller i tillämpliga delar Svenskt Näringslivs stadgar även mellan förbundet och medlemmarna. 33 Hedersledamot Till hedersledamot i förbundet må antagas varje välkänd fysisk person, som nedlagt särskilt förtjänstfullt arbete inom förbundet eller på annat sätt främjat förbundets ändamål och syften. Hedersledamot utses av förbundsstyrelsen. 34 Skiljedom Tvist mellan förbundet å ena sidan och medlem å andra sidan skall avgöras av tre skiljemän enligt gällande lag om skiljemän. Därest enighet mellan parterna om tredje skiljeman icke uppnås, skall denna utses i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. 35 Krig och liknande förhållanden Om Sverige kommit i krig eller regeringen meddelat föreskrift enligt 2 Arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262), gäller följande: Därest på grund av rådande förhållanden ordinarie förbundsstämma ej kan hållas gäller för tiden intill dess hindret 21

21 upphör och förbundsstämma åter hålles, att medlemmarnas avgifter skall erläggas i enlighet med de normer som senast fastställts vid förbundsstämma samt att de personer som genom förbundsstämmans beslut senast utsetts till styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och suppleanter, fullmäktige i Svenskt Näringsliv och suppleanter, ombud vid Svenskt Näringsliv:s stämma, ledamöter i valberedning och suppleanter skall anses ha fått sina uppdrag förlängda. Därest på grund av rådande förhållanden förbundets styrelse ej kan sammanträda och, när så kommer i fråga, utse ledamot och suppleant i Svenskt Näringsliv:s styrelse, skall de personer som senast utsetts till ifrågavarande uppdrag anses ha fått uppdragen förlängda för tiden intill dess hindret upphör och styrelsen åter sammanträder. 22

22 Appendix stadgeändringar Genom stämmobeslut den 24 maj och 26 juni 2012 har stadgarna ändrats på så vis att ett andra stycke införts i

23 Vi finns där du är! Malmö Jörgen Kocksgatan 1B Box MALMÖ Tfn Fax Stockholm Årstaängsvägen 19C Box STOCKHOLM Tfn Fax Växjö Kungsgatan 1B VÄXJÖ Tfn Fax Göteborg Södra Hamngatan 53 Box GÖTEBORG Tfn Fax Linköping Ågatan 9 Box LINKÖPING Tfn Fax Falun Ölandsgatan 6 Box FALUN Tfn Fax Sundsvall Torggatan 4 Box SUNDSVALL Tfn Fax Umeå Brogatan UMEÅ Tfn Fax Box Årstaängsvägen 19C STOCKHOLM Tel Fax

Foto: Colourbox. VVS Företagens stadgar

Foto: Colourbox. VVS Företagens stadgar Foto: Colourbox VVS Företagens stadgar INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Grundläggande bestämmelser 4 1 Förbundet 2 Förbundets organisation V Medlemskap, medlemmars skyldigheter, inträde samt medlemskapets upphörande

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET SVERIGES HAMNAR

STADGAR FÖRBUNDET SVERIGES HAMNAR 1 STADGAR FÖRBUNDET SVERIGES HAMNAR Stadgar för Förbundet SVERIGES HAMNAR antagna den 10 juni 1993 och fastställda att gälla från och med den 1 januari 1994 samt i tillämpliga delar ( 1, 7 och 15) reviderade

Läs mer

Stadgar Isoleringsfirmornas Förening

Stadgar Isoleringsfirmornas Förening Förening Stadgar Stadgar Isoleringsfirmornas Förening Med ändringar antagna på årsmöte och föreningssammanträde 2016 Isoleringsfirmornas förening, Box 171 54, 104 62 STOCKHOLM Besöksadress: Ringvägen 100

Läs mer

Stadgar. Den 16 januari 1942 bildades organisationen under namnet Försäkringsbolagens Förhandlingsorganisation,

Stadgar. Den 16 januari 1942 bildades organisationen under namnet Försäkringsbolagens Förhandlingsorganisation, Stadgar Den 16 januari 1942 bildades organisationen under namnet Försäkringsbolagens Förhandlingsorganisation, FFO Innehåll 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Medlemskapets omfattning 3 4 Inträde 3 5 Medlemskapets

Läs mer

Stadgar. för SVEMEK. Ändrade senast på förbundsmöte den 9 maj 2006

Stadgar. för SVEMEK. Ändrade senast på förbundsmöte den 9 maj 2006 Stadgar för SVEMEK Ändrade senast på förbundsmöte den 9 maj 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Ändamål... 3 2 Medlemskap... 3 3 Medlemskapets omfning... 3 4 Inträde... 4 5 Styrelsen... 4 6 Styrelsens åligganden...

Läs mer

Stadgar för Livsmedelsföretagen. Med senaste ändringar antagna på ordinarie stämma den 9 april 2014

Stadgar för Livsmedelsföretagen. Med senaste ändringar antagna på ordinarie stämma den 9 april 2014 Stadgar för Livsmedelsföretagen Med senaste ändringar antagna på ordinarie stämma den 9 april 2014 sid 1 Innehållsförteckning sid 1 Ändamål 3 Medlemskap 2 Medlemsföretag 3 3 Medlemskapets omfattning 3

Läs mer

ett förbund inom TransportGruppen Stadgar Biltrafikens Arbetsgivareförbund

ett förbund inom TransportGruppen Stadgar Biltrafikens Arbetsgivareförbund ett förbund inom TransportGruppen Stadgar Biltrafikens Arbetsgivareförbund 21 Stadgar, juli 2014 med ändringar antagna på ordinarie förbundsstämmor den 14 maj 2013 samt den 13 maj 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR MASKINENTREPRENÖRERNA

STADGAR MASKINENTREPRENÖRERNA STADGAR MASKINENTREPRENÖRERNA 1 (13) Stadgar för Maskinentreprenörerna 1 Förbundets ändamål Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom föreningen Svenskt Näringsliv. Förbundet

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande.

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande. Stadgar för Pacta 1 Ändamål Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Pacta är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

Stadgar. för. Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige (SveMin)

Stadgar. för. Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige (SveMin) Stadgar för Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige (SveMin) Antagna vid årsmöte den 27 november 2003 att gälla fr o m 1 januari 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Förbundet och dess

Läs mer

Stadgar för Innovations och Kemiindustrierna i Sverige

Stadgar för Innovations och Kemiindustrierna i Sverige 1 Stadgar för Innovations och Kemiindustrierna i Sverige 1 Föreningens uppgifter Innovations och Kemiindustrierna i Sverige är en ideell förening och en medlemsorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv.

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för DNF. Ärende 14 Bilaga 1

Stadgar för DNF. Ärende 14 Bilaga 1 Stadgar för DNF Ärende 14 Bilaga 1 Stadgar för DNF 1 Ändamål DNF är en arbetsgivarorganisation för bolag, föreningar, stiftelser och kommunalförbund som bedriver verksamhet inom det kommunala, landstingskommunala

Läs mer

Stadgar. för Grafiska Företagens Förbund. Antagna vid ordinarie förbundsmöte den 12 maj Stadgar Grafiska Företagen 1

Stadgar. för Grafiska Företagens Förbund. Antagna vid ordinarie förbundsmöte den 12 maj Stadgar Grafiska Företagen 1 Stadgar för Grafiska Företagens Förbund Antagna vid ordinarie förbundsmöte den 12 maj 2016 Stadgar Grafiska Företagen 1 2 Stadgar Grafiska Företagen Innehåll 1 Ändamål 4 2 Medlemskap 4 3 Medlemskapets

Läs mer

TRÄ- OCH MÖBELFÖRETAGEN

TRÄ- OCH MÖBELFÖRETAGEN TRÄ- OCH MÖBELFÖRETAGEN STADGAR STADGAR FÖR TRÄ- OCH MÖBELFÖRETAGEN (TMF) Antagna vid ordinarie stämma den 25 mars 2014 3 4 Grundläggande bestämmelser 1 FÖRBUNDETS FIRMA Förbundets firma är Trä- och Möbelföretagen.

Läs mer

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. STADGAR 1 Ändamål Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), nedan kallat Förbundet, är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige. Förbundets

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

(a) Stadgar för Almega Utbildningsföretagen inom Almega Tjänsteförbunden

(a) Stadgar för Almega Utbildningsföretagen inom Almega Tjänsteförbunden (a) Stadgar för Almega Utbildningsföretagen inom Almega Tjänsteförbunden Antagna 1994, reviderade 18 maj 2005 1 Innehållsförteckning 1 Almega Utbildningsföretagen 2 Medlemskap 3 Avgifter 4 Årsmöte 5 Ärenden

Läs mer

Stadgar för Föreningen för gruvor, mineraloch metallproducenter i Sverige (SveMin)

Stadgar för Föreningen för gruvor, mineraloch metallproducenter i Sverige (SveMin) Stadgar för Föreningen för gruvor, mineraloch metallproducenter i Sverige (SveMin) 1 Föreningen och dess ändamål... 2 2 Säte... 2 3 Föreningens medlemmar... 2 4 Inträde... 2 5 Övertagande av medlemskap...

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar för Föreningen Industriarbetsgivarna antagna

Stadgar för Föreningen Industriarbetsgivarna antagna Stadgar för Föreningen Industriarbetsgivarna antagna 2014-12-04 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föreningen Industriarbetsgivarna. 2 Föreningens säte Föreningen Industriarbetsgivarna har säte i

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Ideell Förening 1 Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Namn, ändamål och organisation 1 Föreningens namn är

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för Haflingersport Sverige

Stadgar för Haflingersport Sverige Stadgar för Haflingersport Sverige Bildad den 28 september 2014. Förslag på ändringar på stadgar, beslutas av årsmöte samt extra allmänt möte 2017. 1 Ändamål Föreningen skall skapa en plattform för alla

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund STADGAR FÖR TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND Förslag till stadgar att godkänna på förbundsmötetoret förordar Förslag med

Läs mer

Kriskommunikatörerna/Criscom

Kriskommunikatörerna/Criscom 1 (9) S T A D G A R för Kriskommunikatörerna/Criscom Förbundet bildat den 25 oktober 1975 Stadgarna antagna vid förbundsstämman den 10 mars 2007 Godkända av Svenska Försvarsutbildningsförbundets Överstyrelse

Läs mer

Svenska Solskyddsförbundet nedan benämnt Förbundet

Svenska Solskyddsförbundet nedan benämnt Förbundet 1 Stadgar antagna 2016-01-25 för Svenska Solskyddsförbundet nedan benämnt Förbundet Förbundets 1. ändamål Förbundets ändamål är samla företagen inom solskyddsbranschen i ett gemensamt branschförbund för

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK. antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm

STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK. antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm STADGAR 2015 1 STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm 2015-09-17 Ändringar vid ordinarie föreningsstämma 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012 och 2015 har införts.

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/ STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/12-2015 1. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL SJMF skall som målsättning ha: att verka för utbyte av erfarenheter medlemsföretagen emellan och

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening)

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening) Stadgar för MejDej-kooperativet (Ideell förening) 1 FÖRENINGENS NAMN MM Föreningens namn är MejDej-kooperativet, med säte i Kristianstads kommun och verksamhet på 15 mils radie från Kristianstad. MejDej-kooperativet

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE OCH HANDELSKAMMARFÖRENINGEN I STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄN

STADGAR FÖR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE OCH HANDELSKAMMARFÖRENINGEN I STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄN STADGAR FÖR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE OCH HANDELSKAMMARFÖRENINGEN I STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄN Antagna den 29 december 1916 Av Kungl. Maj:t fastställda den 2 november 1917 Med sedemera vidtagna ändringar

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Stadgar för Fastighetsentreprenörerna

Stadgar för Fastighetsentreprenörerna Stadgar för Fastighetsentreprenörerna 1 Firma Föreningens firma är Fastighetsförvaltarentreprenörernas Branschorganisation. Föreningen skall verka under benämningen Fastighetsentreprenörerna. 2 Ändamål

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige

Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige 1 Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige 1 Föreningens uppgifter Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige är en ideell förening och en medlemsorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Stadgar för Lidingö Ryttarförening. medlem i Svenska Ridsport Förbundet

Stadgar för Lidingö Ryttarförening. medlem i Svenska Ridsport Förbundet Stadgar för Lidingö Ryttarförening medlem i Svenska Ridsport Förbundet Bildat 1950 Stadgar ändrade på extra allmänt möte den 27 september 1994. 1 Ändamål Lidingö Ryttarförening är en ideell förening som

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Stadgar för SOLLENTUNA RIDKLUBB. medlem i Svenska Ridsport Förbundet

Stadgar för SOLLENTUNA RIDKLUBB. medlem i Svenska Ridsport Förbundet Stadgar för SOLLENTUNA RIDKLUBB medlem i Svenska Ridsport Förbundet Stadgarna ändrade på årsmöte den 21 februari 2016 1 Ändamål Sollentuna Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige I Föreningens uppgift 1 Brandskyddsföreningen Sverige, som är en ideell förening, ska verka för ett säkrare Sverige, med särskild inriktning på brandskydd. Föreningen

Läs mer

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014.

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014. STADGAR Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj 1947. Senast reviderade den 20 maj 2014. 1 Firma Föreningens firma är Avfall Sverige. 2. Ändamål Föreningens ändamål är att tillvarata

Läs mer

STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF Ändamål 1 Stiftelsen Världsnaturfonden WWF är en svensk juridisk person som står under tillsyn av myndighet enligt svensk lag. Stiftelsen har till ändamål att

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN Antagna av Handelskammarföreningen - den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)

Läs mer

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) är en ideell förening som har till ändamål : att vara branschorganisation för

Läs mer

Gjuteriföreningen. Ansökan om medlemskap Härmed ansökes om medlemskap i Svenska Gjuteriföreningen som: Icke- Järnmetallgjuteri

Gjuteriföreningen. Ansökan om medlemskap Härmed ansökes om medlemskap i Svenska Gjuteriföreningen som: Icke- Järnmetallgjuteri Gjuteriföreningen Svenska Gjuteriföreningen Box 2033 550 02 JÖNKÖPING Ansökan om medlemskap Härmed ansökes om medlemskap i Svenska Gjuteriföreningen som: Järngjuteri Stålgjuteri Icke- Järnmetallgjuteri

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Växjö Intresseförening för Montessori version 4.0

Stadgar för Växjö Intresseförening för Montessori version 4.0 Box 515, 351 06 VÄXJÖ tel: 0470-74 20 72 www.vimbloggen.se Stadgar för Växjö Intresseförening för Montessori version 4.0 1 Innehållsförteckning Allmänt... 3 1. Firma... 3 2. Säte... 3 3. Ändamål... 3 4.

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R för... Försvarsutbildningsungdomsförening Föreningen bildad den..... Stadgarna antagna vid.. Försvarsutbildningsungdomsförenings stämma och godkända av...

Läs mer

Stadgar. för. BÄF Byggnadsämnesförbundet

Stadgar. för. BÄF Byggnadsämnesförbundet Stadgar för BÄF Byggnadsämnesförbundet Stadgar för Byggnadsämnesförbundet antagna 2016-04-07 1 Föreningens firma Föreningens firma är Byggnadsämnesförbundet (BÄF). 2 Föreningens säte Byggnadsämnesförbundet

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer