VVS Företagens stadgar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VVS Företagens stadgar"

Transkript

1 VVS Företagens stadgar

2 Innehållsförteckning 1 Förbundets ändamål 4 2 Förbundets organisation 4 3 Medlemskap och inträde 5 4 Medlemskapets omfattning 6 5 Filialer 7 6 Avgifter 7 7 Förbundets organ 7 8 Förbundsstämma 8 9 Röstning 9 10 Valbarhet Valkrets Valnämnd Styrelse och förvaltning Styrelsens åligganden Styrelsens befogenheter Verkställande direktör Firmateckning m m Verksamhetsår Förvaltningsberättelse m m Revisorer Medlemskapets upphörande Överlåtelse av rörelse Kollektivavtal Medlems åligganden Anmälan om tvist Strejk Lockout Konfliktersättning Skadestånd Allmänna bestämmelser Stadgeändring och upplösning av förbundet Tilläggsbestämmelse Hedersledamot Skiljedom Krig och liknande förhållanden 21 Appendix stadgeförändringar 23 3

3 1 Förbundets ändamål VVS Företagen är ett bransch- och arbetsgivareförbund samt yrkesförbund inom Svenskt Näringsliv. Med uttrycket förbund i dessa stadgar avses VVS Företagen. VVS Företagen har till uppgift att i enlighet med dessa och Svenskt Näringslivs stadgar tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen såsom företagare och arbetsgivare i deras förhållande dels till företagens anställda och dels till de intressenter som påverkar företagens villkor. VVS Företagen skall verka för att lokala aktiviteter befrämjas i lämpliga former för samverkan. 2 Förbundets organisation Ledningen av förbundets angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Stockholm. Förbundets kansli är beläget i Stockholm. Förbundet skall - i erforderlig omfattning - ha tjänstemän placerade i olika delar av landet. Inom förbundet må finnas särskilda intressegrupper. För dessa fastställer styrelsen särskilda regler. Till förbundet må också anslutas intresseorganisationer vilkas medlemmar även är medlemmar i förbundet VVS Företagen. 4

4 Personalen i sådana intresseorganisationer skall ha VVS Företagen eller av det ägt bolag som arbetsgivare. Den löpande verksamheten skall handhas av VVS Företagens kansli. Inom förbundet skall lokala avdelningar finnas. Mallstadgar för VVS Företagens lokalavdelningar skall tillhandahållas av förbundets kansli. Medlem som utövar sin huvudsakliga verksamhet inom området VVS är medlem i VVS Företagens lokalavdelning, såvida han inte skriftligen begär sitt utträde ur avdelningen. Förekommande avgift till VVS Företagens lokalavdelning erläggs endast av den som är medlem i sådan avdelning. Förbundet kan besluta att bedriva viss verksamhet, för vilken medlem är skyldig att erlägga avgift, i särskild juridisk person. 3 Medlemskap och inträde Medlemskap i förbundet kan efter prövning av förbundsstyrelsen beviljas företag, som utövar seriös verksamhet inom följande områden: VVS, Isolering, Industrirör, Kyla, Sprinkler och därtill angränsande verksamheter inom energisektorn. Ansökan om inträde i förbundet skall tillställas förbundet på av styrelsen fastställd blankett. Sökanden skall därvid skriftligen godkänna såväl förbundets som Svenskt Näringslivs stadgar. 5

5 Ansökan skall vara åtföljd av uppgift angående antalet hos sökanden sysselsatta arbetstagare och den lönesumma som medlemmen utbetalat under det föregående kalenderåret samt övriga upplysningar som förbundets styrelse anser erforderliga. Medlem i förbundet skall vara medlem i Svenskt Näringsliv samt ställa sig till efterrättelse dess stadgar och de särskilda avtal som träffas mellan Svenskt Näringsliv och förbundet. Medlem i förbundet är skyldig att ställa sig till efterrättelse förbundets stadgar och av förbundsstyrelsen fattade beslut. Förbundsstyrelsen beslutar om den närmare innebörden av kraven i första stycket. Förbundsstyrelsen har rätt att uppdra åt verkställande direktören att bevilja medlemskap i förbundet. 4 Medlemskapets omfattning Medlemskapet i förbundet omfattar, om ej styrelsen eller Svenskt Näringsliv medger annat, all verksamhet för vilken medlemmen är ansluten till förbundet. Medlem som söker eller erhåller medlemskap är skyldig att på begäran av förbundet eller Svenskt Näringsliv uppge om och i vilken omfattning han driver annan rörelse. Därest styrelsen så påfordrar är arbetsgivaren skyldig att söka inträde i förbundet jämväl för sådan rörelse. 6

6 Arbetsgivarens medlemskap i förbundet omfattar, därest styrelsen ej annat medgivit, samtliga arbetstagare som är anställda i verksamhet för vilken anslutning till förbundet skett. 5 Filialer Medlem som bedriver verksamhet även vid filial, skall anmäla detta till förbundet. Samma skyldighet att anmäla föreligger när filialens verksamhet förändras eller avvecklas. 6 Avgifter Förutom de avgifter som medlem enligt Svenskt Näringslivs stadgar har att utgiva till Svenskt Näringsliv skall han till förbundet erlägga avgifter som fastställs på förbundsstämma. 7 Förbundets organ Förbundets organ är förbundsstämma, styrelse, arbetsutskott samt revisorer. 7

7 8 Förbundsstämma Förbundet håller ordinarie stämma varje år före juni månads utgång. Tid och plats fastställes av styrelsen. Extra förbundsstämma skall hållas då styrelsen eller revisorerna så anser nödvändigt eller då minst en tiondel (1/10) av antalet förbundsmedlemmar för visst angivet ändamål skriftligt begär detta. Kallelse till ordinarie förbundsstämma skall utsändas till medlemmarna med post senast två månader före stämman. Senast 14 dagar före stämman skall förteckning över de ärenden som skall behandlas utsändas till medlemmarna med post. Kallelse till extra förbundsstämma jämte förteckning över de ärenden som skall behandlas skall utsändas till medlemmarna med post senast 14 dagar före stämman. Fordrar ärende skyndsam behandling må kallelse till extra förbundsstämma äga rum med kortare varsel, dock minst tre dagar. Kallelse skall ske genom telegram, telex, telefax eller telefon. Stämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett. Vid ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden förekomma: 1. Val av ordförande vid mötet 2. Justering av röstlängden 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 5. Styrelsens förvaltningsberättelse 8

8 6. Revisorernas berättelse 7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning och vinstdisposition 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören 9. Avgifter till förbundet 10. Ärende, som medlem i föreskriven tid, senast 15 dagar före förbundsstämma, anmält till förbundet 11. Förekommande val av ordförande, vice ordförande samt ledamöter i förbundsstyrelsen 12. Val av revisorer jämte suppleanter 13. Val av valnämnd 14. Eventuella övriga framställningar från förbundsstyrelsen Annat ärende må ej utan alla närvarandes samtycke företas till avgörande vid stämman, om det ej omedelbart föranleds lusträkningen eller revisionsberättelsen eller står i omedelbart sammanhang med ärende, som finns upptaget på föredragningslistan. 9 Röstning Rösträtt tillkommer den som är medlem i VVS Företagen. Vid förbundsmöte och nomineringsmöte enligt 11 utses mötesordförande genom omröstning bland de närvarande. Vid sådan omröstning har varje medlem en röst. Vid annan omröstning har varje medlem en röst. För varje påbörjat tiotal anställda utöver 9 har medlem ytterligare en röst. 9

9 Ingen får rösta för mer än en tiondel av det vid mötet företrädda röstetalet. Anges inget annat i dessa stadgar bestäms mötets beslut genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal är mötets beslut det som omfattas av flertalet röstande. När antalet röstande är lika på ömse sidor, är mötets beslut den mening, som omfattas av ordföranden. All röstning sker öppet, om ej sluten omröstning begärs. Medlems talan vid förbundsmöte förs av ställföreträdare eller annan som blivit till förbundet anmäld som medlemmens representant, när ej annat med skriftlig fullmakt försett ombud tillstädeskommer. En röstberättigad får utöva rösträtt för sig och därutöver för högst två medlemmar. 10 Valbarhet Valbar till förbundsstyrelse är den som representerar medlemsföretag i VVS Företagen. 11 Valkrets Inom landet skall finnas åtta valkretsar. Inom varje valkrets skall årligen hållas minst ett möte. I sådant möte äger de medlemmar delta som har sitt huvudkontor/sin filial beläget inom valkretsen. När så erfordras skall vid möte inom valkretsen förberedelse av val till förbundsstyrelsen ske genom nominering av kandidater. 10

10 Valkretsordföranden tillser att möte kommer till stånd samt att mötets beslut angående nominering av kandidat till förbundsstyrelsen delges den i 12 angivna valnämnden. Tillhörighet till valkrets innebär ej skyldighet att erlägga särskild avgift för verksamheten inom valkretsen. Valkretsarna utgörs av hela landet för envar av de grupper av medlemsföretag, som är verksamma inom industrirör-, isolerings- respektive kylinstallationsbranscherna och för övriga företag av Norra kretsen bestående av Dalarnas och Gävleborgs län samt länen norr om dessa. av Stockholmskretsen bestående av Stockholms län. av Mälardalskretsen bestående av Gotlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Östergötlands och Södermanlands län. av Västra kretsen bestående av Värmlands, Västra Götalands län samt Hallands län. av Södra kretsen bestående av Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län. 12 Valnämnd Upprättande av förslag till val av ordförande och vice ordförande samt ledamöter av förbundsstyrelsen i förbundet åligger en valnämnd som väljs vid varje ordinarie förbundsmöte. Valnämnden skall bestå av åtta ledamöter och företräda olika branschintressen och samtliga valkretsar. Ledamot är ordförande i den valkrets han företräder. 11

11 Till grund för valnämndens förslag skall ligga valkretsarnas förslag samt valnämndens egna överväganden. Förbundsstämman utser en av valnämndens ledamöter till ordförande i valnämnden. Vid lika röstetal inom valnämnden gäller ordförandens mening. Valnämnden bör verka för att styrelseledamöterna inte företräder samma ägarintressen samt att olika bransch- och intresseriktningar inom förbundet och geografiska områden är företrädda i styrelsen. 13 Styrelse och förvaltning Styrelsen består av det antal ledamöter, som å varje ordinarie förbundsstämma beslutas, dock minst tio och högst 12 jämte personliga suppleanter för varje ledamot förutom för ordförande och vice ordförande. Inom förbundet skall finnas en verkställande direktör, som tillika skall vara ledamot av styrelsen. Verkställande direktören utses av styrelsen. Av förbundsstämman valda styrelseledamöter och suppleanter utses för en tid av två år. Halva antalet eller, vid ojämnt antal, det antal som är närmast över hälften avgår vid varje ordinarie förbundsstämma. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller verkställande direktören. Styrelsen är beslutsför, när de vid sammanträde närvarandes 12

12 antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening ordföranden biträder. Ledamot eller suppleant är entledigad från sitt uppdrag när han upphör att som ägare, medlem eller anställd i medlemsföretag bedriva aktiv verksamhet i någon av de branscher som anges i 3. Ledamot eller suppleant är också entledigad från sitt uppdrag när han ej längre uppfyller de krav för valbarhet som anges i Styrelsens åligganden Det åligger styrelsen att i samråd med Svenskt Näringsliv handlägga kollektivavtalsfrågor inom förbundets område och även vidtaga åtgärder med anledning av förestående eller pågående strejk, lockout eller annan kollektiv stridsåtgärd, att arbeta för utvecklingen av förbundets branschfrågor, att fastställa verksamhetsplan och budget, att å varje ordinarie förbundsstämma framlägga redogörelse för sin förvaltning under det närmast föregående året jämte revisorernas utlåtande därutöver, 13

13 att verkställa av förbundsstämma fattade beslut, att även i övrigt arbeta för främjande av förbundets syften, att sörja för att förbundet har en tillfredsställande organisation ävensom att förbundets ekonomiska redovisning noggrant fullgörs samt att medelsförvaltningen är ordnad på betryggande sätt ävensom att behörig kontroll härför finns. Styrelsen utser ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter. Arbetsutskottet förbereder ärenden för styrelsen, handlägger i övrigt de ärenden styrelsen beslutar om och beslutar i sådana ärenden som kräver skyndsam handläggning. 15 Styrelsens befogenheter Styrelsen äger besluta å förbundets vägnar i alla ärenden, angående vilka ej annorledes bestämts i dessa stadgar eller på förbundsstämma. 16 Verkställande direktör Verkställande direktören ombesörjer förbundets löpande förvaltning i enlighet med de beslut som fattas av stämma, styrelse eller - i förekommande fall - arbetsutskottet. VD skall sörja för att förbundets bokföring fullgöres i enlighet med gällande lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. VD äger teckna kollektivavtal. 14

14 17 Firmateckning m m Förbundets firma tecknas av styrelsen eller av VD jämte minst en av styrelsen utsedd ledamot i styrelsen, två i förening. 18 Verksamhetsår Förbundets verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. 19 Förvaltningsberättelse m m Varje år skall styrelsen senast den 15 april avgiva berättelse avseende förvaltningen under det närmaste föregående året, jämte balansräkning och resultaträkning. 20 Revisorer För granskning av styrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper väljer ordinarie förbundsstämma för en tid av ett år två revisorer, av vilka en skall vara auktoriserad revisor samt två suppleanter för dessa varav en skall vara auktoriserad revisor. Envar av dessa äger, när han så vill, taga del av förbundets alla räkenskaper och andra handlingar. Över granskningen skall revisorerna senast den 1 maj varje år avge berättelse i vilken uttalande angående ansvarsfrihet för styrelsen skall vara intaget. 15

15 21 Medlemskapets upphörande Medlemskap i förbundet och delägarskap i Svenskt Näringsliv upphör vid det årsskifte som inträffar näst efter sex månader sedan skriftlig uppsägning från medlemmens, förbundets eller Svenskt Näringslivs sida ägt rum. Medlemskapet i förbundet upphör därjämte om delägarskapet i Svenskt Näringsliv på annat sätt än nu sagts upphör. Utan hinder av vad som sagts i första stycket äger förbundsstyrelsen dock medgiva medlem, som nedlagt sin rörelse, rätt att utträda vid årets slut. Medlemskap upphör omedelbart för den som råkar i konkurstillstånd. Medlem som icke ställer sig förbundets eller Svenskt Näringslivs stadgar, styrelsens anvisningar eller övriga bestämmelser till efterrättelse eller som resterar för avgifter till förbundet under mer än tre månader eller motarbetar förbundets intressen eller beslut kan uteslutas ur förbundet. Sådan medlem kan avstängas från förbundets stöd. Fråga om medlems uteslutning eller avstängning från stöd avgörs av förbundsstyrelsen. Medlem som utträder eller utesluts ur förbundet äger icke rätt att utfå någon del av de medel som inbetalts till förbundet. Beslut om uteslutning äger omedelbar verkan. 22 Överlåtelse av rörelse Överlåter medlem sin rörelse på annan skall medlemmen omedelbart underrätta förbundsstyrelsen om detta. Önskar den 16

16 nya ägaren övertaga medlemskapet skall han ingiva ansökan om detta till styrelsen och ingiva handling utvisande den förre ägarens medgivande. Den nya ägaren har att ansöka om medlemskap i förbundet och delägarskap i Svenskt Näringsliv. Så länge som den tidigare ägaren kvarstår är han ansvarig för att den nya ägaren ställer sig förbundets föreskrifter och stadgar till efterrättelse. Överlåtaren kvarstår som medlem tills den nye ägaren vunnit medlemskap. Förutsättning för övertagande av medlemskap är att företaget även efter övertagandet uppfyller de i 3 uppställda kraven. 23 Kollektivavtal Vill medlem med arbetstagarorganisationen ingå kollektivavtal skall förslag därtill underställas styrelsen. Dylika avtal får inte upprättas utan styrelsens och Svenskt Näringslivs godkännande. Medlem får icke heller uppta förhandlingar om ingående av kollektivavtal utan samtycke av styrelsen och Svenskt Näringsliv. Styrelsen äger lämna föreskrifter rörande såväl kollektivavtals som övriga avtals tillämpning samt om villkor för anställning och arbetsmarknadsförhållanden som inte är reglerade i avtal. Styrelsen har vidare rätt att ge föreskrifter om hur medlem skall förfara vid anställande av arbetskraft. 24 Medlems åligganden Det åligger medlem särskilt, utöver vad ovan angivits, att icke under pågående strejk, lockout eller annan arbetskonflikt, i strid 17

17 med vad förbundet eller Svenskt Näringsliv beslutat, direkt eller indirekt bereda arbete åt eller på annat sätt att understödja strejkande eller utestängda eller eljest av konflikten berörda arbetstagare; att icke tillgripa lockout utan medgivande av Svenskt Näringsliv, att ställa sig av förbundet träffat avtal till ovillkorlig efterrättelse, att följa förbundets föreskrifter rörande kollektivavtals tillämpning om arbetsvillkor ävensom i övrigt om medlems förfarande i arbetsrättsfrågor som befinnes vara av större vikt. 25 Anmälan om tvist Medlem skall ofördröjligen till förbundet anmäla uppkommen tvist med arbetstagare eller arbetstagarorganisation. 26 Strejk Om strejk utbryter eller hotar utbryta hos medlem förfars i enlighet med vad i Svenskt Näringslivs stadgar närmare föreskrivs. 18

18 27 Lockout Anser sig medlem böra förklara lockout, skall han anmäla detta till förbundets styrelse med angivande av skälen till och omfånget av den tillämpade lockouten, varefter styrelsen förfar i enlighet med Svenskt Näringslivs stadgar. Finner styrelsen skäl föreligga för en mer omfattande lockout äger styrelsen besluta att hos Svenskt Näringsliv förorda sådan. För giltighet av sådant beslut fordras att tre fjärdedelar av styrelsens ledamöter förenar sig om beslutet. Med enkel majoritet må styrelsen hänskjuta ärendet till förbundsstämman som äger att hos Svenskt Näringslivs förorda lockout därest beslutet biträds av trefjärdedelar av de avgivna rösterna. 28 Konfliktersättning Medlem är under de villkor och i den omfattning som angives i Svenskt Näringslivs stadgar berättigad till ersättning för uppkommen skada genom strejk eller lockout. I det fall full konfliktersättning från Svenskt Näringsliv ändå ej täcker de faktiska kostnader som uppkommit på grund av strejk eller lockout ska medel för detta även kunna sökas från VVS Företagen. 19

19 29 Skadestånd Medlem som bryter mot styrelsens föreskrifter som utfärdats med stöd av dessa stadgar eller eljest mot stadgarna kan av styrelsen åläggas att utge skadestånd till förbundet. Skadeståndet må bestämmas för medlem till högst tre procent av årslönesumman. Understiger årslönesumman 1 mkr skall skadeståndet bestämmas till högst kr. 30 Allmänna bestämmelser Därest beslut eller ågörande rörande förbundets verksamhet anses böra komma till allmänhetens kännedom får meddelande om detta endast lämnas genom styrelsen. 31 Stadgeändring och upplösning av förbundet För ändring av dess stadgar eller för upplösning av förbundet erfordras att samtliga medlemmar förenat sig därom eller att beslut därom fattats av två på varandra följande förbundsstämmor, den senare minst en månad efter den förra, samt att beslutet på den senare förbundsstämman biträds av minst trefjärdedelar av de avgivna rösterna. Stadgeändring är dock ej giltig förrän Svenskt Näringsliv godkänt densamma. I händelse av förbundets upplösning skall förbundets behållna förmögenhet användas i enlighet med beslut som fattats vid den senaste förbundsstämman. 20

20 32 Tilläggsbestämmelse Utöver vad som här ovan är stadgat gäller i tillämpliga delar Svenskt Näringslivs stadgar även mellan förbundet och medlemmarna. 33 Hedersledamot Till hedersledamot i förbundet må antagas varje välkänd fysisk person, som nedlagt särskilt förtjänstfullt arbete inom förbundet eller på annat sätt främjat förbundets ändamål och syften. Hedersledamot utses av förbundsstyrelsen. 34 Skiljedom Tvist mellan förbundet å ena sidan och medlem å andra sidan skall avgöras av tre skiljemän enligt gällande lag om skiljemän. Därest enighet mellan parterna om tredje skiljeman icke uppnås, skall denna utses i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. 35 Krig och liknande förhållanden Om Sverige kommit i krig eller regeringen meddelat föreskrift enligt 2 Arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262), gäller följande: Därest på grund av rådande förhållanden ordinarie förbundsstämma ej kan hållas gäller för tiden intill dess hindret 21

21 upphör och förbundsstämma åter hålles, att medlemmarnas avgifter skall erläggas i enlighet med de normer som senast fastställts vid förbundsstämma samt att de personer som genom förbundsstämmans beslut senast utsetts till styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och suppleanter, fullmäktige i Svenskt Näringsliv och suppleanter, ombud vid Svenskt Näringsliv:s stämma, ledamöter i valberedning och suppleanter skall anses ha fått sina uppdrag förlängda. Därest på grund av rådande förhållanden förbundets styrelse ej kan sammanträda och, när så kommer i fråga, utse ledamot och suppleant i Svenskt Näringsliv:s styrelse, skall de personer som senast utsetts till ifrågavarande uppdrag anses ha fått uppdragen förlängda för tiden intill dess hindret upphör och styrelsen åter sammanträder. 22

22 Appendix stadgeändringar Genom stämmobeslut den 24 maj och 26 juni 2012 har stadgarna ändrats på så vis att ett andra stycke införts i

23 Vi finns där du är! Malmö Jörgen Kocksgatan 1B Box MALMÖ Tfn Fax Stockholm Årstaängsvägen 19C Box STOCKHOLM Tfn Fax Växjö Kungsgatan 1B VÄXJÖ Tfn Fax Göteborg Södra Hamngatan 53 Box GÖTEBORG Tfn Fax Linköping Ågatan 9 Box LINKÖPING Tfn Fax Falun Ölandsgatan 6 Box FALUN Tfn Fax Sundsvall Torggatan 4 Box SUNDSVALL Tfn Fax Umeå Brogatan UMEÅ Tfn Fax Box Årstaängsvägen 19C STOCKHOLM Tel Fax

Foto: Colourbox. VVS Företagens stadgar

Foto: Colourbox. VVS Företagens stadgar Foto: Colourbox VVS Företagens stadgar INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Grundläggande bestämmelser 4 1 Förbundet 2 Förbundets organisation V Medlemskap, medlemmars skyldigheter, inträde samt medlemskapets upphörande

Läs mer

Stadgar. Den 16 januari 1942 bildades organisationen under namnet Försäkringsbolagens Förhandlingsorganisation,

Stadgar. Den 16 januari 1942 bildades organisationen under namnet Försäkringsbolagens Förhandlingsorganisation, Stadgar Den 16 januari 1942 bildades organisationen under namnet Försäkringsbolagens Förhandlingsorganisation, FFO Innehåll 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Medlemskapets omfattning 3 4 Inträde 3 5 Medlemskapets

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande.

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande. Stadgar för Pacta 1 Ändamål Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Pacta är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. STADGAR 1 Ändamål Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), nedan kallat Förbundet, är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige. Förbundets

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

Stadgar för Fastighetsentreprenörerna

Stadgar för Fastighetsentreprenörerna Stadgar för Fastighetsentreprenörerna 1 Firma Föreningens firma är Fastighetsförvaltarentreprenörernas Branschorganisation. Föreningen skall verka under benämningen Fastighetsentreprenörerna. 2 Ändamål

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA

STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA Med personlig assistans förstås i dessa stadgar insatsen personlig assistans i enlighet med lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde.

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde. Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade vid ordinarie stämma i Linköping 1980-10-04, Örebro 1983-10-01,

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening Stadgar Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening STADGAR 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening är en allmännyttig

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar Charity Rating Ideell förening

Stadgar Charity Rating Ideell förening Stadgar Charity Rating Ideell förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Charity Rating Sverige ideell förening. 2 Föreningens säte Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Föreningens verksamhetsområde

Läs mer

ByggnadsplåtFöreningen Branschförening för företag inom byggnadsplåtslageribranschen

ByggnadsplåtFöreningen Branschförening för företag inom byggnadsplåtslageribranschen ByggnadsplåtFöreningen Branschförening för företag inom byggnadsplåtslageribranschen STADGAR antagna vid föreningsstämma 2005 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 1. Föreningen ByggnadsplåtFöreningen, nedan kallad

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) är en ideell förening som har till ändamål : att vara branschorganisation för

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING 1 Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är O2 el ekonomisk förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen, har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Antagna vid konstituerande stämma 2012-11-15 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen för byggvarudeklarationer. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN Antagna av Handelskammarföreningen - den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för.

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. 1 Firma Föreningens firma är Vara Energi ek. för. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Vara. 3 Ändamål Föreningen har till ändamål att producera, distribuera

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 1 (5) 1 Firma Föreningen firma är Rödmyrans förskola ekonomisk förening 2 Ändamål m m Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Stadgar för JärnvägsHistoriska RiksFörbundet

Stadgar för JärnvägsHistoriska RiksFörbundet Stadgar för JärnvägsHistoriska RiksFörbundet 2015-03-22 Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Stadgar för Jägareförbundet Jönköpings län

Stadgar för Jägareförbundet Jönköpings län Stadgar för Jägareförbundet Jönköpings län antagna av årsstämman 2013-03-21. Namn, beslutande organ och säte 1 Organisationens namn är Jägareförbundet Jönköpings län, som är en länsjaktvårdsförening med

Läs mer

SAMI SAMI. stadgar. stadgar

SAMI SAMI. stadgar. stadgar SAMI stadgar SAMI stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003.

Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003. Stadgar Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003. 1 Namn Föreningens namn är Dataföreningen i Sverige. 2 Ändamål Dataföreningen i Sverige (föreningen) är en ideell

Läs mer

Stadgar för Skånska Travsällskapet

Stadgar för Skånska Travsällskapet Stadgar för Skånska Travsällskapet Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Skånska Travsällskapet Föreningens ändamål 2 Föreningens ändamål är särskilt: anordna travtävlingar verka för

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer