Hur jobbar man med miljöbyggnad?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur jobbar man med miljöbyggnad? 2013-04-28"

Transkript

1 Vad är och hur används Miljöbyggnad? Catarina Warfvinge 21 mars Sveriges 16 miljökvalitetsmål 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddande ozonskikt 6. Säker strålmiljö 7. Ingen övergödning 8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 11. Myllrande våtmarker 12. Levande skogar 13. Ett rikt odlingslandskap 14. Storslagen fjällmiljö 15. God bebyggd miljö 16. Ett rikt växt- och djurliv Källa: Flygar Fastighetsägaren vill ha miljöprofil Men vad ska man satsa på? Bygga i trä-eller betong? Värmepump eller fjärrvärme? Parkett eller heltäckningsmatta? Cellulosa- eller mineralullsisolering? Gröna tak eller svarta? Källsortera? Bygga i tält? Fladdermusholkar? Parkeringsplatser för elbilar? Bygga i tält? Sten från Kina? <<<.. 3 1

2 Sveriges vanligaste Miljöklassningssystem GreenBuilding 1 kontrollpunkt LEED 50 kontrollpunkter BREEAM 50 kontrollpunkter Miljöbyggnad 16 kontrollpunkter Knappt 200 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 5 Green- Building Miljöbyggnad BREEAM LEED Energi x x x x Inomhusmiljö x x x Byggnadsmaterial x x x Vattenanvändning x x Styrning i projekt x x Byggavfall x x Transporter x x Ekologi på tomten x x Föroreningar från byggnaden x x 2

3 Några exempel som tas upp i BREEAM men inte i Miljöbyggnad Transport Möjlighet till alternativa transportmedel jfr bil Max antal P-platser Närhet till post, bank, läkare etc Säkerhet för fotgängare och cyklister Tidtabeller Information om avgångar Mark och ekologi Återanvändning av mark Förorenad mark Markens ekologiskt värde och skydd av biotoper Minska påverkan på ekologin Långsiktig påverkan på biodiversitet Vad har systemen gemensamt? Byggnaden får ett betyg och plakett Men förstska alla beräkningar, utredningar och mätningar kontrolleras specialister 8 Guld Silver Brons Platinum Gold Silver Certified Outstanding Excellent Very good Good Passed Intresset för att miljöcertifiera byggnader har exploderat Jan 10 Jan 11 Jan

4 >770 Miljöbyggnader på 18 månader, varför så populärt? Enkelt men verkningsfullt Relevant miljövärdering Lätt att kommunicera Kostnadseffektivt Enkelt att mäta eller bedöma indikatorerna Dokument och utredningar som normalt tas fram vid ny-och ombyggnad utnyttjas Kvalitetskontroll Entreprenör Förvaltare Hur tänker fastighetsägarna när de väljer system? Speciella skäl för att välja LEEDeller BREEAM: Vill bedöma mer än själva byggnaden Lockar internationella fastighetsinvesterare Certifierade hus i USA värderas ca 10% högre än andra Pennfäktaren, LEED Speciella skäl att välja Miljöbyggnad Bygger för egen förvaltning Kostnadseffektivt Kvalitetssäkring efter två år Enkelt men ändå miljörelevant Messingen skola, Miljöbyggnad Betyget oberoende av placering Inga omedelbara planer på försäljning 16 faktorer som bedöms i Miljöbyggnad Energi Energianvändning Värmeeffektbehov Solvärmelast Energislag Innemiljö Ljudmiljö Radonhalt Ventilation Kvävedioxid Fuktsäkerhet Inneklimat vinter Inneklimat sommar Dagsljus Legionella Material Dokumentation Utfasning av farliga ämnen Sanering av farliga ämnen Ger byggnaden betyget BRONS, SILVER eller GULD 12 4

5 Hur sätts betyg? Indikatorer BRONS SILVER GULD Energianvändning BBR 75% av BBR 65 % av BBR Solvärmelast < 38 W/m 2 < 29 W/m 2 < 18 W/m 2 Radonhalt 200 Bq/m Bq/m 3 50 Bq/m 3 Myndighetskrav Bästa tillgängliga teknik 13 Betyget för HELA huset bestäms med en speciell metod Några indikatorer bedöms på rumsnivå Rumsnivå Byggnadsnivå 5

6 Rum som ska bedömas Vardagsrum, kök, sovrum men inte hall, klädkammare, WC etc Kontor, kontorslandskap, stadigvarande arbetsplatser men inte fikarum, pausrum, korridorer, kopieringsrum etc Men inte alla det skulle bli för dyrt Silver Silver Guld B Brons Brons Registrering Klassningsarbetet i projektet Ansökan Granskning Beslut om betyg På ansökningsformulär, verktyg, regler och betygskriterier Svårt att skriva generella regler tolkningar publiceras som frågor och svar 6

7 Registering Klassningsarbetet i projektet Ansökan Granskning Beslut om betyg Verifiering i färdig byggnad Innan betyget blir definitivt ska allt kontrolleras i den färdiga byggnaden. Inom två år Kontroll av t ex Har rätt fönster levererats, rätt fläkt, ljudbafflar, hur hög är radonhalten, finns solskyddet, energianvändningen<. Enkät ska besvaras av brukarna i GULD-hus Komfort vinter Komfort sommar Dagsljus Fukt Luftkvalitet Ljud Tanken med miljöcertifiering är att engagera hela projekteringsgruppen till samarbete Nr Indikator Vem brukar göra vad? 1 Energianvändning VVS 2 Värmeeffektbehov VVS 3 Solvärmelast Arkitekt 4 Energislag Byggherre 5 Ljudmiljö Ljudsakkunnig 6 Radon Byggkonstruktör 7 Ventilationsstandard VVS 8 Kvävedioxid VVS ocharkitekt 9 Fuktsäkerhet Fuktsakkunnigeller byggkonstruktör 10 Termiskt klimat vinter VVS 11 Termiskt klimat sommar VVS 12 Dagsljus Arkitekt 13 Legionella VVS 14 Dokumentation av byggvaror Entreprenör 15 Utfasning av farliga ämnen Entreprenör 21 7

8 Några exempel på Energi i Miljöbyggnad Energi Energianvändning Värmeeffektbehov Solvärmelast Energislag Innemiljö Ljudmiljö Radonhalt Ventilation Kvävedioxid Fuktsäkerhet Inneklimat vinter Inneklimat sommar Dagsljus Legionella Material Dokumentation Utfasning av farliga ämnen Sanering av farliga ämnen Indikator 1 Energianvändning Betyg på befintliga byggnader 23 Indikator 1 Energianvändning Energikrav i BBR 19 för bostäder BRONS SILVER GULD Bostäder 130 Som BBR 75% av BBR 65 % av BBR Inkluderar Uppvärmningsenergi Varmvattenberedning Fastighetsel Men ej hushållsel! Bostäder 110 Bostäder

9 Indikator 4 Energislag Miljökategorier för energislag Miljökategori1 Solenergi Vind-och vattenkraft Industriell spillvärme Miljökategori 2 Biobränsle i värme-och kraftvärmeverk Miljökategori 3 Biobränsle i ej miljömärkta pannor Miljökategori 4 Ej förnybar energi, t ex gas, olja, kol och uran 25 Indikator 3 Solvärmelast Jobbig, tycker många Indikator 3 BRONS SILVER GULD Solvärmelasttal i lokaler < 48 W/m 2 < 43 W/m 2 < 32 W/m 2 Byggnader premieras som utformas och projekteras mot oönskad solinstrålning under den varma årstiden Betyget beror fönsterstorlek solavskärmning glasets solskyddsegenskaper 26 Indikator 3 Solvärmelast Beräknas med en enkel formel rum för rum SVL =800 g syst A A glas golv 27 9

10 Indikator 12 Dagsljus Fönster får inte bli gluggar! Därför bedöms dagsljus Kan bedömas på två sätt Fönsterandel Dagsljusfaktor i viss punkt Foto: C Warfvinge 28 Indikator 12 Dagsljus För små fönster eller effektivt solskydd i glasen ger problem med dagsljusindikatorne Referens Samma rum, samma fönsterarea, men form och placering ger olika kvalitet på dagsljuset<.. Källa: Max Tillberg, Bengt Dahlgren AB 63% så bra dagsljus som i referensen 29 Inomhusmiljön är viktig i miljöcertifieringssystem Inomhusmiljö 30 10

11 Indikator 10 Termiskt klimat vinter Klimatkrav Hur kallt får det bli under vintern, och hur vet man det? Komfort beror på Operativ temperatur Lufthastighet Klädsel Fysisk aktivitet Indikator 10 BRONS SILVER GULD Lokaler PPD 20% PPD < 15% PPD < 10 % Enkätresultat visar att > 80 % av brukarna anser det termiska klimatet vintertid vara bra eller acceptabelt 31 Indikator 10 Termiskt klimat vinter Med simulering kontrolleras att det inte blir för kallt i rummen BRONS SILVER GULD T op> 18 ºC T op> 20 ºC T op > 21 ºC Enkätresultat visar att > 80 % av brukarna anser det termiska klimatet vintertid vara bra eller acceptabelt 32 Indikator 10 Termiskt klimat vintertid I befintligabyggnader används en enklare metod TF < 0,45 BRONS SILVER GULD Värmekälla under fönster eller redovisat skydd mot kallras, dvs luft-hastighet < 0,15 m/s TF < 0,35 Värmekälla under fönster eller redovisat skydd mot kallras, dvs lufthastighet < 0,15 m/s SILVER + Enkätresultat visar att > 80 % av brukarna anser det termiska klimatet vintertid vara bra eller acceptabelt 33 11

12 Indikator 5 Ljudkvalitet Ljudstandarder är till hjälp i Miljöbyggnad Ljudstandarderna SS och SS för bostäder respektive lokaler används I Miljöbyggnad bedömer man Luftljudsisolering Stegljudsisolering Ljud från installationer Ljudisolering mot yttre ljudkällor, t ex trafik Men inte Ljudtrycksnivå utomhus, t ex på uteplats Efterklangstid och rumsakustik (Enligt Manualerna, kommer att ses över i framtiden) Kraven i ljudstandarden anges i klasserna A, B, C och D. A är hårdast, C är i nivå med BBR Indikator 6 Radonhalt Betyg vid nyproduktion Indikator 6 BRONS SILVER GULD Bostäder och lokaler 200 Bq/m Bq/m 3 50Bq/m 3 Projektering för att klara radonkrav 1. Radonhalten i mark mäts 2. Grundkonstruktionen byggs tät efter behov och betyg Indikator 7 Ventilationsstandard Betyg i befintliga lokalbyggnader BRONS SILVER GULD Godkänd OVK BRONS + Uteluftsflöde 7 l/s, person och 0,35 l/s,m 2 eller luftflöden i AFS 2009:2 SILVER + Goda möjligheter till forcering eller vädring Enkätresultat visar att >80 % av svarande brukare anser luftkvaliteten vara bra eller acceptabel

13 Indikator 9 Fuktsäkerhet Fuktkritiska konstruktioner och moment att kontrollera vid nyproduktion Tätskikt på tak/terrasser Låglutande tak med invändig takavvattning Tätskikt i våtrum Montering av golvbrunnar Placering av rörskarvar Uteluftsventilerade krypgrunder Enstegstätade putsade fasader Klimatskalets lufttäthet Förvaring av material Uttorkning av betongkonstruktioner Rörgenomföringar Och många många fler< Bedömning av material och farliga ämnen Indikator 14 Kontroll på vilka byggvaror som används i huset Indikator 15 Kontroll på att byggvarorna inte innehåller vissa kemiska ämnen. De som allvarligast skadar människor och miljö Indikator 14 Dokumentation av byggvaror Det ska finnas en pärm med alla byggvaror (inte VVS) 1. Ingående material 2. Produktionsprocessen 3. Distribution av färdig vara 4. Byggskedet 5. Bruksskedet 6. Rivning, demontering 7. Restprodukter 8. Avfallsprodukter 9. Inre miljö Sammanställs av tillverkaren eller leverantören! 13

14 Indikator 15 Utfasning av farliga ämnen Enligt Kemikalieinspektionen Egenskaper och haltgränser hos ämnen som ska fasas ut Egenskap Riskfras Haltgräns Cancerframkallande (kategori 1 R45 Kan ge cancer 0,1% enligt KIFS 2005:7 för och 2) cancerframkallande (kategori 1 R49 Kan ge cancer vid inandning och 2) Mutagent (kategori 1 och 2) R46 Kan ge ärftliga genetiska skador 0,1% enligt KIFS 2005:7 för mutagent (kategori 1 och 2) Reproduktionstoxiskt (kategori R60 Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga 0,5% enligt KIFS 2005:7 för 1 och 2) reproduktionstoxiskt (kategori 1 och 2) R61 Kan ge fosterskador Hormonstörande Kriterier finns ej - Kadmium och kadmiumföreningar Särskilt farliga metaller; för kriterier se 0,01% enligt BVD3 (byggvarudeklarationer) Kvicksilver och Särskilt farliga metaller; för kriterier se 0,1% enligt BVD3 kvicksilverföreningar samt bly (byggvarudeklarationer). och blyföreningar Gäller inte lysrör, lågenergilampor eller glödlampor. PBT/ vpvb Persistenta, För kriterier se 0,1% i enlighet med kriterier Bioackumulerande, för Basta Toxiska/mycket Persistenta, mycket bioackumulerande Ozonstörande ämnen R 59 Farligt för ozonskiktet 0,1% enligt KIFS 2005:7 40 Indikator 15 Utfasning av farliga ämnen Enklast att använda de databaser som finns. Ett är gratis, två kräver licens Rekommenderas, Accepteras eller Undviks 41 Det händer mycket inom området -utnyttja Standardinformation Utbildningar i certifieringssystemen Medlemsmöten Seminarier Uppdateringar i certifieringssystemen 42 14

Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Tobias Bergström Certifieringshandläggare Sweden Green Building Council 23 april 2013 Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

Läs mer

Miljöklassad byggnad. Manual för ny/projekterad byggnad

Miljöklassad byggnad. Manual för ny/projekterad byggnad Miljöklassad byggnad Manual för ny/projekterad byggnad Utgåva version 2.0 2010 Miljöklassad byggnad Manual för ny/projekterad byggnad Utgåva version 2.0 2010 Intresseföreningen Miljöklassad Byggnads Tekniska

Läs mer

Mercurius del B. Systemhandling 2011-02-22. Del 7 Miljöredovisning. Följande delar finns av systemhandling 2011-02-22:

Mercurius del B. Systemhandling 2011-02-22. Del 7 Miljöredovisning. Följande delar finns av systemhandling 2011-02-22: Systemhandling 2011-02-22 Hus 5 Foto: www.stockholmskallan.se 1903 Beställare: Riksdagsförvaltningen Fastighetsenheten Konsulter: Arkitekt: Svante Forsström Arkitekter AB Miljösamordning: White arkitekter

Läs mer

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader.

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ELIS JAKUBOVA, JOHANNA MILLANDER Institutionen för Energi- och miljö Avdelningen

Läs mer

FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT

FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT ID: 12775 FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT Förstudie Monica Björk Byggmaterialindustrierna Anna Jarnehammar och Johanna Freden IVL Svenska Miljöinstitutet Elin Salomonsson, Robert af Wetterstedt

Läs mer

Miljöklassningssystem för fjärrvämeuppvärmda byggnader

Miljöklassningssystem för fjärrvämeuppvärmda byggnader RAPPORT Miljöklassningssystem för fjärrvämeuppvärmda byggnader Jenny Arnell Fredrik Martinsson B 2094 Oktober 2013 Rapporten godkänd: 2013-10-18 John Munthe Forskningsdirektör miljöklassningssystem för

Läs mer

Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör REBECKA GUNNARSSON Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD

SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD BILAGA 1 BILAGA 2 BILAGA 3 BILAGA 4 BILAGA 5 Fasadmatris Referenser Fasadprinciper Brand - Fasadskiss Bländning Solnavägen SIDA 1 BILAGA 1 Fasadmatris Krav Dubbelskalsfasad

Läs mer

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Certifieringssystem En miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26

aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26 Ett miljöcertifierat hus är ett effektivt sätt att kommunicera sin miljöprofil, samtidigt som det är mer kostnadseffektivt. SID 03 MILJÖCERTIFIERINGEN FÖR KRÄVANDE KUNDER BREEAM gör oss mer aktiva och

Läs mer

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12 Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med :12 Boverket Titel: Regelsamling för byggregler Boverkets byggregler, BBR Utgivare: Boverket, juni Upplaga: 1 Antal: 12

Läs mer

Integrerad Energidesign. En introduktion för arkitekter, rådgivare och byggherrar som vill realisera goda, energieffektiva byggprojekt.

Integrerad Energidesign. En introduktion för arkitekter, rådgivare och byggherrar som vill realisera goda, energieffektiva byggprojekt. Integrerad Energidesign En introduktion för arkitekter, rådgivare och byggherrar som vill realisera goda, energieffektiva byggprojekt. Integrerad Energidesign Förord Arbetet med denna guide om Integrerad

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2014 2016

MILJÖPROGRAM 2014 2016 MILJÖPROGRAM 2014 2016 En del av Stockholms stad Innehåll Inledning...3 Målområde 1. Miljöeffektiva transporter... 4 Målområde 2. Giftfria varor och byggnader... 6 Målområde 3. Hållbar energianvändning...

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 och Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans Gröna hyresavtal - Utredning om vad som bör regleras i standardmallen Författare: Ida

Läs mer

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Hela vägen fram uppföljning av energikrav i byggprocessen och Bättre klimatskärm att

Läs mer

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo Illustration: Tove Hennix Egenkontroll för fastighetsägare Innehåll 1. Miljöbalkens krav på egenkontroll 2. Egenkontroll för fastighetsägare 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation,

Läs mer

Miljöbyggprogram SYD Version 2009:1

Miljöbyggprogram SYD Version 2009:1 Miljöbyggprogram SYD Version 2009:1 Energi Innemiljö hälsa och komfort Fuktskydd Urban biologisk mångfald 2 Miljöbyggprogram SYD www.miljobyggprogramsyd.se Innehåll Programbeskrivning... 6 Processbeskrivning...

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Sverige Renoverar AB. Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB. Klart 2015? ge Renoverar AB. Sverige Renoverar AB.

Sverige Renoverar AB. Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB. Klart 2015? ge Renoverar AB. Sverige Renoverar AB. Sverige Renoverar AB Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB Klart 2015? ge Renoverar AB Sverige Renoverar AB Renovering pågår Här renoveras... flerbostadshus byggda 1950-1975. Klart

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro Inneklimatsystem Inneklimatsystem Byggnadstyp/Verksamhet Luftbehandlingsanläggning Anl.typ Klimatanläggning Vent.anläggning Kylbärare Vatten Luft Kylprincip Torr Kyla Våt Kyla Evap. kyla Kompr. System

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter?

Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter? Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter? Magnus Bonde Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi,

Läs mer

FRAMTIDENS GUSTAVSBERG

FRAMTIDENS GUSTAVSBERG Bilaga 6 FRAMTIDENS GUSTAVSBERG Miljöprogram Kopplat till detaljplaner för Fabriksstaden, Kvarnbergsterrassen, Idrottsparken samt kommande detaljplaner för Centrum, Strandvik och Vattentornsberget Senast

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Teknik, Miljö, Ekonomi samt Processutveckling Tord af Klintberg Folke Björk Finansierat av: 1 Förord Arbetet med Sustainable innovation och Riksbyggen Det har varit en trio

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM. Miljö och hållbarhet

HANDLINGSPROGRAM. Miljö och hållbarhet Bilaga till genomförandeavtal Miljö och hållbarhet HANDLINGSPROGRAM Vid planering, projektering, byggande och förvaltning av lokaler och anläggningar i utvecklingsprojekt Värtapiren INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Datum: 2011-05-17 Upprättad av: Sven-Erik Johansson Reviderad version: 2014-05-20 av Lisa Engqvist projektengagemang

Läs mer