Skolområde Gy/Vux WENDESGYMNASIET. VVS- och fastighetsprogrammet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolområde Gy/Vux WENDESGYMNASIET. VVS- och fastighetsprogrammet"

Transkript

1 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gy/Vux WENDESGYMNASIET VVS- och fastighetsprogrammet Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att en elev känner sig kränkt. Skolan skall utreda vad som har hänt och vidta åtgärder och förhindra fortsatta kränkningar Planerna syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling. Planerna gäller för läsåret: och framåt Ansvarig för planerna: Joakim Sahlin Läsåret 2014/2015 1

2 Innehållsförteckning 1 Lagstiftningen Vision för skolan/skolområdet Övergripande mål för skolan/skolområdet Vad står begreppen för i likabehandlingsplanen Vad står begreppet för i plan mot kränkande behandling Kartläggning Framtagande av planerna Skolans förankringsarbete Skolans arbete med främjande insatser Skolans arbete med förebyggande insatser Skolans åtgärder mot diskriminering och trakasserier Skolans åtgärder mot kränkande behandling Utvärdering och uppföljning Ansvarsfördelning Arbetsgång vid incidenter Arbetsgång när elev kränker, hotar eller misshandlar elev och när personal eller annan vuxen kränker, hotar eller misshandlar elev Ordningsregler Dokumentation - diskriminering och trakasserier/kränkande behandling 188 Läsåret 2014/2015 2

3 1 Lagstiftningen Den 1 januari 2009 ersattes barn- och elevskyddslagen från 2006 av två lagar som skyddar barn och elever från kränkningar, trakasserier och diskriminering. Den ena är diskrimineringslagen som samlar innehållet från flera olika lagar om diskriminering i en enda lag. Den andra är skollagens kapitel 6 som innehåller regler som avser kränkande behandling. Utifrån denna lagstiftning skall två planer upprättas: likabehandlingsplan med tillsynsmyndighet Diskrimineringsombudsmannen (DO) och plan mot kränkande behandling med tillsynsmyndighet Skolinspektionen - Barn- och elevombudet (BEO). 2 Vision för skolan/skolområdet Wendesgymnasiet skall vara en skola där all verksamhet överensstämmer med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall stå för varje enskild människas lika värde och arbeta förebyggande mot varje form av diskriminerande eller kränkande behandling. Skolan skall vara en trygg plats för alla elever och anställda. Att ta ställning mot diskriminering och kränkande behandling handlar mycket om att alla tar sitt ansvar. Det innebär också att bry sig om. Att ha mod att fråga och att lägga sig i utan att kränka. Alla vuxna ska ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling. Det handlar om kompetens om hur kränkningar förebyggs, upptäcks och motverkas. Sådana kunskaper är basen att utgå ifrån när skolan planerar sitt arbete. Personal på Wendesgymnasiet skall vara väl förtrogen med lagens krav och denna plan. För ungdomar är vuxna viktiga, både som förebilder och som normgivare. Har vuxna gemensamma värderingar i de frågor som denna plan gäller, når vi bättre resultat tillsammans. När vi i planen nämner att vårdnadshavare skall informeras gäller detta för elever under 18 år. För elev över 18 år krävs dennes samtycke innan vårdnadshavare informeras 3 Övergripande mål för skolan/skolområdet Wendesgymnasiet ska arbeta för att alla elever och medarbetare, oberoende av etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller kön: Ska få samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Ej blir utsatta för trakasserande eller diskriminerande behandling. Ska bli behandlade på ett värdigt och respektfullt sätt av andra elever och anställda Vi ska även aktivt arbeta för att: Kontinuerligt förbättra den fysiska miljön för att öka tillgängligheten för elever och anställda med funktionsnedsättning. Stödja mångfalden bland både elever och anställda på skolan. Läsåret 2014/2015 3

4 4 Vad står begreppen för i likabehandlingsplanen 4.1 a) Diskriminering Diskriminering kan endast ske genom att skolan eller skolans personal diskriminerar en elev utifrån någon av de sju diskrimineringsrunderna (se nedan). Diskriminering kan EJ utföras elever emellan. Detta beror på att diskriminering endast kan ske där det råder ett tydligt maktförhållande. Direkt diskriminering är när någon elev missgynnas och det har en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering är när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. 4.1 b) Trakasserier Trakasserier är handlingar elever emellan som kränker en elevs värdighet och har koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna (se nedan). Om någon ur personalen utsätter en elev för trakasserier benämns det diskriminering (se ovan) Diskrimineringsgrund kön Skolan ska förebygga och förhindra könsdiskriminering. Skolan ska också förebygga och förhindra trakasserier som har samband med kön liksom sexuella trakasserier av elever. Exempel på diskriminering kan vara att en elev förvägras en praktikplats med hänvisning till att det inte passar just det könet som eleven tillhör. Exempel på trakasserier kan vara: utfrysning, förlöjligande och skämt kopplade till en elevs könstillhörighet. Exempel på sexuella trakasserier kan vara: sexualiserat språkbruk, tafsande eller visning av pornografiskt material Diskrimineringsgrund etnisk tillhörighet Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. att var och en har rätt att bestämma sin egen tillhörighet. Läsåret 2014/2015 4

5 4.1.3 Diskrimineringsgrund religion eller annan trosuppfattning Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier genom att inte missgynna någon elev på grund av hans eller hennes religion att inte missgynna någon med uppfattningar som har sin grund i eller har samband med en religiös åskådning ex buddism, ateism mm Diskrimineringsgrund funktionshinder Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som kan vara av fysisk, psykisk eller intellektuell karaktär och påverka livet på olika sätt. Funktionshinder är både sådana som syns och sådana som inte märks lika lätt, som till exempel olika former av allergi, dyslexi eller annan diagnos Diskrimineringsgrund sexuell läggning Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier samt arbeta mot homofobi och på så sätt värna rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning. Med sexuell läggning menas homosexualitet bisexualitet heterosexualitet Homofobi är en ideologi, en uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle som ger uttryck för en starkt negativ syn på homosexualitet eller på homo- och bisexuella människor Diskrimineringsgrund könsöverskridande identitet eller uttryck Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier när det gäller könsöverskridande identitet eller uttryck. Könsöverskridande identitet eller uttryck innebär att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Läsåret 2014/2015 5

6 4.1.7 Diskrimineringsgrund ålder Skolan ska förebygga och förhindra att elever diskrimineras eller trakasseras p.g.a. sin ålder. Ålder, d.v.s. uppnådd levnadslängd. Undantaget är tillämpning som tar hänsyn till ålder i fråga om skolbarnsomsorg, utbildning i förskoleklass eller särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 5 Vad står begreppet för i plan mot kränkande behandling 5.1 Kränkande behandling Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet eller principen om alla människors lika värde och inte kan kopplas till någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Kränkningen kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. När en person kränks vid upprepade tillfällen kallas det mobbning. Kränkande behandling kan vara: fysisk (bli utsatt för slag och knuffar) verbal (bli hotad eller kallad för olika skällsord) psykosocial (bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning) text- och bildburen (klotter, brev, e-post, sms/mms) 6 Kartläggning Vi gör en analys av nuläget på skolan genom insamling av fakta via elevenkäter, utvecklingssamtal mentor-elev, klasskonferenser, skolkonferensen, hälsosamtal samt samtal med övrig elevvårdspersonal mm. Det förs även samtal med eleverna på skolan genom introduktionssamtal, elevråd, klassråd och på raster och lektioner som är till gagn för analysarbetet. Hur vi upptäcker diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Det är viktigt att skolan på ett systematiskt sätt skaffar sig kunskaper om den aktuella situationen. Den utsattes subjektiva upplevelser av det inträffade är utgångspunkten för en bedömning av och utredning kring vad som hänt. Kränkningar mellan elever äger vanligtvis rum när vuxna inte finns i närheten, varför vuxen närvaro är av central betydelse både för att på ett tidigt stadium upptäcka kränkningar och för att ingripa. På Wendesgymnasiet arbetar vi enligt följande: Läsåret 2014/2015 6

7 Regelbundna mentorssamtal enskilt och med klass för eleverna samt medarbetarsamtal för personalen. Mentor genomför utvecklingssamtal varje termin med målsman/vårdnadshavare där elevens situation i skolan och i klassen och hans/hennes relationer till lärare och kamrater diskuteras. Varje läsår genomförs en enkätundersökning i åk 1 och en attitydundersökning i åk 2 för att få en överblick över den psykosociala miljön i klasserna och på skolan. Resultatet från enkäten ligger till grund för det fortsatta arbetet under läsåret. Från och med läsåret kommer vi att genomföra enkäten om diskriminering, kränkande behandling och trakasserier även i åk 2 och åk 3. Stor frånvaro kan vara ett tecken på att eleven diskrimineras, trakasseras eller kränks. Därför registreras frånvaro dagligen och hemmet kontaktas redan första dagen som eleven har oanmäld frånvaro. När någon upptäcker diskriminering, trakasserier eller kränkningar skall han/hon omedelbart reagera/agera beroende av situationen på lämpligt sätt. Händelsen ska därefter snarast rapporteras på blanketten Dokumentation diskriminering, trakasserier och/eller kränkande behandling (Bilaga 4)till ansvarig rektor. 7 Framtagande av planerna Skolan har sedan flera år tillbaka kontinuerligt arbetat med framtagandet av olika planer för att främja likabehandling och motverka kränkningar. Arbetet har främst skett inom elevhälsan där rektor, kurator och skolsköterska har stått för det huvudsakliga arbetet i framtagandet av de olika planerna. De senaste två åren har en likabehandlingsgrupp bildats för att bistå i utvärderingen och ev. omarbetning av planerna. I gruppen sitter lärarrepresentanter från alla program samt rektor, skolsköterska och kurator. Lärarrepresentanterna tar med sig planen för att diskutera/analysera denna tillsammans med en referensgupp bestående av elever på varje program. 8 Skolans förankringsarbete Den slutgiltiga versionen av planen görs känd och förankras hos elever, vårdnadshavare och personal på olika sätt. En förkortad version skickas hem till åk 1- elevernas vårdnadshavare vid terminens början, för att man i lugn och ro ska kunna läsa igenom planen tillsammans med sitt barn. Vårdnadshavare har även tillgång till planen via skolans hemsida. Planen diskuteras med eleverna klassvis vid husråd tillsammans med mentorerna. Planen tas upp och diskuteras med personalen på arbetsplatsträffar, både på arbetslagsnivå samt i hela personalgruppen under läsåret. 9 Skolans arbete med främjande insatser Tydliga budskap från alla på skolan att kränkningar och diskriminering inte accepteras. Stor kraft läggs på att skapa en trygg miljö i klasserna och på hela skolan. Läsåret 2014/2015 7

8 Lärare och övrig personal iakttar i sitt uppträdande mot elever och varandra ett demokratiskt och icke- kränkande förhållningssätt. Regelbundna samtal i klasser och personalgrupper om kompisskap, demokratiska värderingar, relationer, förhållningssätt och normer. Vid arbete i mindre grupper är det läraren som bestämmer sammansättningen. Program för att introducera ny personal och nya elever i verksamheten. Eleverna görs delaktiga i arbetet mot kränkning och diskriminering genom klassråd, husråd, elevråd samt skolkonferensen. Arbetslaget/mentor har en genomtänkt introduktion med nya elever vid skolstarten och för de elever som börjar på skolan senare under läsåret. Frågor som rör trivseln i klasserna har en självklar plats på arbetslagets/mentors dagordning och att både diskussioner och insatser dokumenteras. Varje lärare har en god närvarokontroll och mentorn följer upp elevernas frånvaro noggrant, i kontakt med vårdnadshavaren. Frånvaro kan vara en indikation på otrivsel och kränkande behandling. Mentorn tar upp frågor kring elevernas trivsel i skolan vid utvecklingssamtal. Frågor kring kränkande behandling studeras i den reguljära undervisningen eller i form av temastudier eller projekt. Samtal förs med eleverna om attityder, värderingar och relationer. Arbetslagen/mentor skapar tillsammans med klassen gemensamma trivselregler och genomför trivselfrämjande aktiviteter. Arbetslagsgemensamma/programöverskridande aktiviteter för att ge eleverna möjlighet att träffas och lära känna varandra över klass- och programgränserna. Vårdnadshavare görs delaktiga genom att de skriftligen tar del av handlingsplanen när eleverna börjar åk 1. Med sin underskrift intygar de att de tagit del av den. Bilaga 5 Handlingsplanen revideras årligen för att ständigt vara aktuell. 10 Skolans arbete med förebyggande insatser För att få ett förbättrat underlag hur det ser ut på skolan kommer vi att genomföra vår enkät ENKÄT diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i alla tre årskurser, istället för som de senaste åren endast i åk Skolans åtgärder mot diskriminering och trakasserier 11.1 Diskrimineringsgrund kön Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 1. Uppföljning Ytterst 2. Operat ivt Läsåret 2014/2015 8

9 Skolan har en ojämn könsfördelning, med övervägande del pojkar. Vid kartläggning har det framkommit att ett fåtal elever känner sig diskriminerade utifrån sitt kön. Ingen elev Toleransföreläsning ska känna sig för personal diskriminerad/ trakasserad p.g.a. sitt kön. Diskussion i samband med medarbetarsamtal, i arbetslag och vid arbetsplatsträffar Värderingsövningar, forumspel i klasserna Kontinuerligt under läsåret Återkommande under läsåret Undervisande lärare 11.2 Diskrimineringsgrund etnisk tillhörighet Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar Uppföljning 1. Ytterst 2. Operativt Av skolans elever är det en liten andel som har annan etnisk tillhörighet. Vid karatläggning har det inte framkommit att någon känner sig diskriminerad eller trakasserad Ingen elev skall känna sig diskriminerad/ trakasserad p.g.a. etnisk tillhörighet Kontinuerligt arbete med elevernas värdegrund och attityder genom att använda materialet Våga vara, våga mötas Inom ett specifikt program pågår ett samarbete med SFI för att öka förståelsen och toleransen för varandra Pågående Pågående All personal Mentor/ Undervisande lärare Läsåret 2014/2015 9

10 11.3 Diskrimineringsgrund religion eller annan trosuppfattning Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar Uppföljning 1. Ytterst 2. Operativt Vid Ingen elev skall kartläggning känna sig har det diskriminerad/ framkommit trakasserad att enstaka p.g.a. sin religion elever känt sig trakasserade p.g.a. sin religion/ trosuppfattning. Kontinuerligt arbete med elevernas värdegrund och attityder genom att använda materialet Våga vara, våga mötas Inom ett specifikt program pågår ett samarbete med SFI för att öka förståelsen och toleransen för varandra Inom kursen religion arbeta med begreppen etik och värderingar Pågående Pågående Undervisande lärare Mentor/ Undervisande lärare Pågående Undervisande lärare 11.4 Diskrimineringsgrund funktionshinder Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar Uppföljning 1. Ytterst 2. Operativt Skolan har elever med fysiska, psykiska och intellektuella funktionshinder. Vid kartläggning har det inte framkommit att någon känner sig diskriminerad eller trakasserad Ingen elev skall känna sig diskriminerad/ trakasserad p.g.a. sitt/sina funktionshinder Kontinuerligt arbete med elevernas värdegrund och attityder genom att använda materialet Våga vara, våga mötas Pågående Undervisande lärare Läsåret 2014/

11 11.5 Diskrimineringsgrund sexuell läggning Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar Uppföljning 1. Ytterst 2. Operativt Vid kartläggning har det inte framkommit att någon känner sig diskriminerad eller trakasserad p.g.a. sexuell läggning Ingen elev skall känna sig diskriminerad/ trakasserad p.g.a. sin sexuella läggning Sex och samlevnads undervisning bedrivs fr.o.m. Ht- 12 i kursen Naturkunskap. Kontinuerligt arbete med elevernas värdegrund och attityder genom att använda materialet Våga vara, våga mötas Återkomman de för åk 1 elever Pågående Undervisande lärare Undervisande lärare 11.6 Diskrimineringsgrund könsöverskridande identitet eller läggning Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar Uppföljning 1. Ytterst 2. Operativt Vid kartläggning har det inte framkommit att någon känner sig diskriminerad eller trakasserad p.g.a. könsöverskridande identitet eller läggning Ingen elev skall känna sig diskriminerad/ trakasserad p.g.a. sin könsöverskridande identitet eller läggning Sex och samlevnads undervisning bedrivs fr.o.m. Ht-12 i kursen Naturkunskap. Undervisande lärare Läsåret 2014/

12 11.7 Diskrimineringsgrund ålder Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar Uppföljning 1. Ytterst 2. Operativt Vid kartläggning har det inte framkommit att någon känner sig diskriminerad eller trakasserad p.g.a. ålder Ingen elev skall känna sig diskriminerad/ trakasserad på grund av sin ålder Jobba med att få ihop gruppen och stärka sammanhållningen All personal Läsåret 2014/

13 12 Skolans åtgärder mot kränkande behandling 12.1 Kränkande behandling Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 1. Ytterst 2. Operativt Uppföljning Vid kartläggning har det framkommit att elever känner sig utsatta för kränkande behandling. Eleverna är till största delen koncentrerade till ett program och ett kön. Ingen elev ska utsättas för kränkande behandling Vårt mål är att ha en skola fri från mobbning Arbeta med elevers attityder, fördomar och respekt för varandra samt stärka gruppsammanhållningen och känslan av tillhörighet, bl.a. genom klassrumssamtal värderingsövningar, forumspel m.m. Kontinuerligt arbete att stärka enskilda individer Ständigt pågående All personal Kurator Läsåret 2014/

14 13 Utvärdering och uppföljning 13.1 Utvärdering av föregående läsårs likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 13.2 Utvärdering av innevarande läsårs likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Innevarande läsårs åtgärder följs upp och utvärderas i slutet av vårterminen 2013 i likabehandlingsgruppen. I gruppen finns representanter från samtliga program. Resultatet av utvärderingen återkopplas till personalen vid efterföljande arbetsplatsträffar. Resultatet förs in i skolans helhetsanalys. 14 Ansvarsfördelning Följande ansvarsfördelning gäller: Skolchef ansvarar för att skyndsamt följa upp av rektor anmälda fall av kränkningar och eller trakasserier, samt anmäla, enligt delegeringsordningen till Barn- och utbildningsnämnden. ansvarar för att likabehandlingsplanen och planen för kränkande behandling omarbetas varje år, hålls aktuell och följs upp. ansvarar för att dokumentationen av händelser som kan betecknas som diskriminering eller kränkande behandling sparas/arkiveras. ansvarar för att åtgärdsplan upprättas. ansvarar för att stöd ges till elever som utsatts för diskriminerande eller kränkande behandling och att stöd ges till den som orsakat händelsen. kontaktar och informerar skolchef vid samtliga fall av kränkningar och eller trakasserier, använd avsedd blankett i metodboken. ansvarar för att kontakt med polis tas för samråd och att anmälan sker, i de fall då incidenten faller under allmänt åtal. kallar till möte med berörd personal för att förhindra att diskriminering, trakasserier eller kränkning fortsätter och ser till att åtgärdsprogram upprättas. Elevhälsan Läsåret 2014/

15 Personal i elevhälsan träffas regelbundet och diskuterar och samordnar åtgärder mot uppkomna incidenter. Personal i elevhälsan analyserar och föreslår åtgärder i syfte att främja likabehandling. Mentor/ansvarig pedagog har huvudansvar för kontakter med eleven, hemmet och rektor. informerar elever och föräldrar om likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling. Arbetslaget skall vara den grupp, där man i första hand kan få stöd och hjälp att hantera situationer med anknytning till handlingsplanen. eller person i arbetslaget som får information om eller bevittnar en kränkande eller diskriminerande händelse skall dokumentera på avsedd blankett. informerar/utbildar elever i frågor som rör likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling, så att de aktivt kan ta ställning i dessa frågor. arbetar på ett medvetet och tydligt sätt med händelsen i fokus enligt nedanstående arbetsgång Elever skall ta ställning mot diskriminering och kränkande behandling. 15 Arbetsgång vid incidenter Se Krisberedskapsplanen, reviderad Läsåret 2014/

16 16 Arbetsgång när elev kränker, hotar eller misshandlar elev och när personal eller annan vuxen kränker, hotar eller misshandlar elev När någon får kännedom om att en elev anser sig har blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling ska hon/han omedelbart reagera/agera beroende av situationen på lämpligt sätt. Händelsen ska därefter snarast rapporteras på blanketten Dokumentation - diskriminering och trakasserier/kränkande behandling till ansvarig rektor. En utredning görs. Utredningen ska redogöra för det som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt och den eller de som kan har utfört kränkningen. Vårdnadshavare till elever som är inblandade informeras skyndsamt om det anses behövligt. Elevhälsan underrättas för kännedom. Beroende av ärendets karaktär kan elevhälsan även bli inkopplad. Vid varje enskilt fall görs en bedömning om hur allvarlig kränkningen är och om anmälan till andra myndigheter bör göras. Om personal eller rektor misstänks för trakasserier eller annan kränkande behandling av en elev ska rektor eller någon annan ur ledningen ansvara för utredningen. Händelser som strider mot svensk lagstiftning polisanmäls av den som är utsatt och/eller av rektor. Läsåret 2014/

17 Ordningsregler för VF Personlig skyddsutrustning skall användas vid arbete i verkstäderna. Skyddsinstruktioner för maskiner skall följas. Verkstäder städas efter avslutat lektionspass. Lärare har rätt förbjuda påslagna mobiltelefoner på lektionerna. Var noga med att passa tiderna Medtag arbetsmaterial till lektionerna. Datorer och övrig IKT utrustning används endast för pedagogiska arbetsuppgifter. Nedskräpning förbjuden. Eleverna har ansvar för att ordning och reda hålls i elevuppehållsrummet. Lärare beslutar angående förtäring och användande av huvudbonad under lektionstid. Läsåret 2014/

18 Ordningsregler för skolenhet 2 på Wendesgymnasiet Respektera dina kamrater, dina lärare och övrig skolpersonal. Visar du respekt får du respekt tillbaka. Var aktsam om skolans byggnader, inredning och inventarier. Anmäl genast inträffad skada till fastighetsskötare eller vaktmästare. Pengar, värdesaker, böcker och ytterkläder måste förvaras på ett sådant sätt att stöld undviks. Elevskåpen är inte ett privat utrymme utan avsett för att förvara skolmateriel. Skolledningen har rätt att öppna elevskåp och visitera innehållet. Vaktmästaren har dubblettnycklar till alla skåp. Stölder ur elevskåp av annat än skolmaterial ersätts ej av kommunens försäkring. Var noga med att passa tiderna. Lärare har rätt att förbjuda att påslagna mobiltelefoner medföres vid lektioner, till aulan och till matsalen. Tag med det arbetsmaterial som behövs till lektionerna. Enligt svensk lag är all rökning på skolan och inom skolområdet förbjuden. Lärare äger rätt att under lektionstid förbjuda snusning. Nedskräpning är förbjuden. Använd papperskorgarna. Cyklar och motordrivna fordon parkeras på anvisade platser. Det är inte tillåtet att använda inlines (rollerblades), rullskridskor, skateboards eller motsvarande inomhus. Det är inte tillåtet att i skolan utan skolledningens medgivande använda kaffebryggare och radioapparater eller annan utrustning som är störande för skolans verksamhet eller dess lokalvård. Lärare och elever har gemensamt ansvar för att lektionssalar lämnas i snyggt skick efter lektioner. Efter lektion skall elev "hänga upp" sin elevstol enligt anvisning. Lärare har rätt att förbjuda bärande av huvudbonad på lektion. Det är inte tillåtet att bära huvudbonad i matsalen. Dispens på grund av religiösa skäl kan beviljas av skolchefen. Lärare har rätt att besluta vilka regler som ska gälla kring förtäring under lektionstid. Skolans datorer och övrig IKT-utrustning får enbart nyttjas för nödvändiga pedagogiska arbetsuppgifter. Anslag får endast sättas upp på skolans anslagstavlor efter tillstånd av skolledningen. Sådant anslag skall vara signerat av skolledare. Ej anmäld frånvaro räknas som ogiltig och kan leda till att ditt studiemedel blir indraget. Tandläkarbesök, läkarbesök och liknande skall så långt möjligt skötas utanför skoltid. För besök under skoltid skall ledighet beviljas av mentor. Matsalen: Inga arbetskläder eller verktyg får förekomma i matsalen. Ytterkläder, mössa, keps o dyl får tas med in i matsalen, men skall sedan tas av. Läsåret 2014/

19 17 Dokumentation - diskriminering och trakasserier/kränkande behandling Gemensamt för all diskriminering och kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar kan vara fysiska (exempelvis slag och knuffar), verbala (exempelvis hot och tillmälen), psykosociala (exempelvis utfrysning och ryktesspridning) eller texter/bilder (exempelvis klotter, brev, sms och e-post). Denna utredningsblankett arkiveras på rektorns expedition. Datum för händelsen: Vårdnadshavare informerad JaNej Personer som varit närvarande vid eller som har information om händelsen. Namn och klass/befattning. Klockslag: Person 1: Person 2: Person 3: Person 4: Person 5: Plats (hus, sal mm): Beskrivning av orsaken till händelsen och förloppet: Diskimineringsgrund Kränkande behandling Åtgärder: Uppföljningsdatum: Informationslämnare Datum Ansvarig rektor Datum Läsåret 2014/

Skolområde Östra. Ängsgårdens förskola

Skolområde Östra. Ängsgårdens förskola RR Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Östra Ängsgårdens förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan

Läs mer

Skolområde Östra. Allö förskola

Skolområde Östra. Allö förskola RR Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Östra Allö förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan skall

Läs mer

Grundsärskolan på Norretull

Grundsärskolan på Norretull Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Östra Grundsärskolan på Norretull Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Skolan

Läs mer

Skolområde Västra. Dahlgårdens förskola

Skolområde Västra. Dahlgårdens förskola Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Dahlgårdens förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan

Läs mer

Vuxenutbildningen i Kristianstad.

Vuxenutbildningen i Kristianstad. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Vuxenutbildningen i Kristianstad. Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att en elev känner sig kränkt. Skolan skall utreda

Läs mer

Skolområde Gy/Vux WENDESGYMNASIET. Fordons- och transportprogrammet

Skolområde Gy/Vux WENDESGYMNASIET. Fordons- och transportprogrammet 1411111111111 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gy/Vux WENDESGYMNASIET Fordons- och transportprogrammet Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Vuxenutbildningen i Kristianstad. Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att en elev känner sig kränkt. Skolan skall utreda

Läs mer

och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten

och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängsskolan F-6 med Fritidshemsverksamheten Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner

Läs mer

Skolområde Västra. Resursskolan

Skolområde Västra. Resursskolan Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Resursskolan Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Skolan skall utreda

Läs mer

Södra. Yngsjöskola med fritidshem

Södra. Yngsjöskola med fritidshem Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Södra Yngsjöskola med fritidshem Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Skolan skall utreda

Läs mer

Södra skolområdet. I Ur Och Skur Sånna förskola

Södra skolområdet. I Ur Och Skur Sånna förskola RR Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Södra skolområdet I Ur Och Skur Sånna förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt.

Läs mer

Likabehandlingsplan. och Plan mot kränkande behandling. Yrkeshögskolan Kristianstad. Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning. Gäller läsåret 2013/14

Likabehandlingsplan. och Plan mot kränkande behandling. Yrkeshögskolan Kristianstad. Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning. Gäller läsåret 2013/14 Yrkeshögskolan Kristianstad Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Gäller läsåret 2013/14 Ansvariga för planerna: Utbildningsledare/rektor Ulrica

Läs mer

Skolområde Norra. Ängsskolans grundsärskola, gymnasiesärskola och fritidshem

Skolområde Norra. Ängsskolans grundsärskola, gymnasiesärskola och fritidshem Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Norra Ängsskolans grundsärskola, gymnasiesärskola och fritidshem Skolan och fritidshemmet måste agera så snart någon får kännedom om att

Läs mer

Skolområde östra. Kulladals förskola

Skolområde östra. Kulladals förskola RR Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde östra Kulladals förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan

Läs mer

Skolområde Västra. Slättängens förskola

Skolområde Västra. Slättängens förskola RR Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängens förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan

Läs mer

Skolområde Östra. Ängslyckans förskola

Skolområde Östra. Ängslyckans förskola RR Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Östra Ängslyckans förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan

Läs mer

och Plan mot kränkande behandling Skolområde Södra Möllegårdens Förskola Tollarp

och Plan mot kränkande behandling Skolområde Södra Möllegårdens Förskola Tollarp Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Södra Möllegårdens Förskola Tollarp Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning. Milnergymnasiet

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning. Milnergymnasiet Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Milnergymnasiet Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt.

Läs mer

Yrkeshögskolan Kristianstads Kommun. Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan Kristianstads Kommun. Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Yrkeshögskolan Yrkeshögskolan Kristianstads Kommun Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Yrkeshögskolan Gäller läsåret 2016/17 Ansvarig för planerna: Utbildningsledare/rektor

Läs mer

Skolområde östra. Kiaby förskola

Skolområde östra. Kiaby förskola RR Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde östra Kiaby förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan skall

Läs mer

Skolområde Östra. Uddegårdens förskola

Skolområde Östra. Uddegårdens förskola RR Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Östra Uddegårdens förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Karlshamns kommun Hällaryd-/Sternöenheten Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Hällaryds skola och fritidshem Läsåret 2017-18 Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom

Läs mer

Skolområde Östra. Fjälkinge skola F-3 med fritidshem

Skolområde Östra. Fjälkinge skola F-3 med fritidshem Skolområde Östra Fjälkinge skola L Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Östra Fjälkinge skola F-3 med fritidshem Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom

Läs mer

Skolområde Östra. Hammars skola, fritidshem och fritidsklubb

Skolområde Östra. Hammars skola, fritidshem och fritidsklubb Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Östra Hammars skola, fritidshem och fritidsklubb Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig

Läs mer

Skolområde Norra. Lingenäset Förskola

Skolområde Norra. Lingenäset Förskola RR Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Norra Lingenäset Förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan

Läs mer

Skolområde Västra. Öllsjö förskolor

Skolområde Västra. Öllsjö förskolor Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Öllsjö förskolor Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan skall

Läs mer

Skolområde Västra. Öllsjö förskolor

Skolområde Västra. Öllsjö förskolor Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Öllsjö förskolor Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan skall

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Norra Näsby skola Näsby skolas fritidshem Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt.

Läs mer

Skolområde Norra Lingenäsets förskola

Skolområde Norra Lingenäsets förskola Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Norra Lingenäsets förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan

Läs mer

Skolområde Västra. Helgedalskolan med fritidshem

Skolområde Västra. Helgedalskolan med fritidshem Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Helgedalskolan med fritidshem Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Skolan

Läs mer

Likabehandlingsplan - plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan - plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 (13) Bällsta/Annedalsförskolor Likabehandlingsplan - plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan Dartanjangsgata 1 Ansvariga

Läs mer

Skolområde Södra. Linderöds skola med fritidshem

Skolområde Södra. Linderöds skola med fritidshem Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Södra Linderöds skola med fritidshem Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Skolan

Läs mer

Likabehandlingsplan. och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan. och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolan och fritidshemmet måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Skolan och fritidshemmet skall utreda

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Vision för förskolan. 3 Övergripande mål för förskolan. Barn- och Utbildning. Skolområde Södra Diamantens Förskola

1 Bakgrund. 2 Vision för förskolan. 3 Övergripande mål för förskolan. Barn- och Utbildning. Skolområde Södra Diamantens Förskola Barn- och Utbildning Skolområde Södra Diamantens Förskola 1 Bakgrund Den 1 januari 2009 ersattes barn- och elevskyddslagen från 2006 av två lagar som skyddar barn och elever från kränkningar, trakasserier

Läs mer

Skolområde Västra. Smedjegårdens förskola

Skolområde Västra. Smedjegårdens förskola RR Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Smedjegårdens förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Skolområde Västra. Önnegårdens förskola

Skolområde Västra. Önnegårdens förskola Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Önnegårdens förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan

Läs mer

Skolområde Södra. Backsläntens förskola i Degeberga. Reviderad mall

Skolområde Södra. Backsläntens förskola i Degeberga. Reviderad mall RR Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Södra Backsläntens förskola i Degeberga Reviderad mall 2014-08-21 Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om

Läs mer

Förskolan Frö & Freja

Förskolan Frö & Freja Förskolan Frö & Freja Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Januari Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn-

Läs mer

och Plan mot kränkande behandling Svalans förskola

och Plan mot kränkande behandling Svalans förskola Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Svalans förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan skall utreda vad som

Läs mer

Skolområde Södra. Kalvalyckans Förskola

Skolområde Södra. Kalvalyckans Förskola RR Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Södra Kalvalyckans Förskola 2013-2014 Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

L ikabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

L ikabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Östra Fjälkinge skola L Hej L ikabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Östra Fjälkinge skola F 3 med fritidshem Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

Skolområde Västra. Vä förskola Hösten 2016 våren 2017

Skolområde Västra. Vä förskola Hösten 2016 våren 2017 RR Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Vä förskola Hösten 2016 våren 2017 Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2016-09-23 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Södra Förskolorna i Tollarp och Linderöd Västra Vrams Förskola 2016/2017 Skollagen 6 kap, 10 Diskrimineringslagstiftningen 1

Läs mer

Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012

Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012 Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012 Aktuella styrdokument Skollagen kap. 14a 8 (plan mot kränkande behandling) Diskrimineringslagen 3 kap. 16 (likabehandlingsplan)

Läs mer

...skolan med relationer

...skolan med relationer Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling...skolan med relationer Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Skolan skall utreda vad som

Läs mer

Likabehandlingsplan. och. plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan. och. plan mot kränkande behandling Karlshamns Kommun Utbildningsförvaltningen Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling HÄLLARYDS FÖRSKOLA Verksamhetsåret 2013/2014 Det absolut bästa sättet att stoppa kränkningar och trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Karlshamns Kommun Utbildningsförvaltningen Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling ÅRYDS FÖRSKOLA Verksamhetsåret 2013/2014 Ex "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet,

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Skolområde Västra. Öllsjö förskolor

Skolområde Västra. Öllsjö förskolor Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Öllsjö förskolor Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan skall

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Skolområde Östra. Kulltorpskolan & Kulltorps fritidshem

Skolområde Östra. Kulltorpskolan & Kulltorps fritidshem Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Östra Kulltorpskolan & Kulltorps fritidshem Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Likabehandlingsplan. och Plan mot kränkande behandling. Skolområde Östra. Hammars skola, fritidshem och fritidsklubb

Likabehandlingsplan. och Plan mot kränkande behandling. Skolområde Östra. Hammars skola, fritidshem och fritidsklubb Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Östra Hammars skola, fritidshem och fritidsklubb Mångfald och trygghet ger glädje och kunskap Planerna gäller för läsåret: 2016/2017 Ansvarig

Läs mer

Skolområde Västra. Slättängens förskola

Skolområde Västra. Slättängens förskola RR Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan skall utreda

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Växthuset Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I januari 2009 kom Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen,

Läs mer

Karlshamns Kommun Utbildningsförvaltningen. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Karlshamns Kommun Utbildningsförvaltningen. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Karlshamns Kommun 2016-11-24 Utbildningsförvaltningen Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Verksamhetsåret 2014/2015 1 "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla

Läs mer

Skolområde Västra. Helgedalskolan med fritidshem

Skolområde Västra. Helgedalskolan med fritidshem Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Helgedalskolan med fritidshem Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Skolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 1 (8) Reviderad 27 juni 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 g:\bf\skolområde gymnasiet\skolområde gymnasiet\gemensamt\policydokument\likabehandlingsplan\2016-17\övergripande

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

Likabehandlingsplan läsår 2014/2015

Likabehandlingsplan läsår 2014/2015 Likabehandlingsplan läsår 2014/2015 Huvudman för CyberGymnasiet är PPS AB Organisationsnummer: 55 65 54 79 Innehåll 1. Inledning och Vision 2. Definitioner och begrepp 3. Främjande och förebyggande arbete

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Östra Kiaby skola Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Östra Kiaby skolan med fritidshem Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Björnungens förskola Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Gäller under tiden 20100901 20110831 Handlingsplanens främsta syfte

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Barnens Hus Fastställd 2015-09-11 Gäller läsåret 2015-2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Skolområde Västra. Skogsgläntans idrottsförskola. År 2016

Skolområde Västra. Skogsgläntans idrottsförskola. År 2016 RR Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Skogsgläntans idrottsförskola År 2016 Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

och Plan mot kränkande behandling Skolområde Norra Fröknegårdskolan 6-9 H2

och Plan mot kränkande behandling Skolområde Norra Fröknegårdskolan 6-9 H2 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Norra Fröknegårdskolan 6-9 H2 Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Skolan skall

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Bossaboenheten

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Bossaboenheten Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bossaboenheten 2016-2017 En trygg förskola för alla Vårt gemensamma ansvar! Personal Barn Föräldrar Planen syftar till att främja barns lika rättigheter

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Karlshamns Kommun Utbildningsförvaltningen Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Valldala förskola, Område 3 Verksamhetsåret 2016/2017 "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och

Läs mer

Likabehandlingsplan. och. Plan mot kränkande behandling. Skolenhet Centrum Simrislundsskolan Simrishamn. Läsåret 2010-2011

Likabehandlingsplan. och. Plan mot kränkande behandling. Skolenhet Centrum Simrislundsskolan Simrishamn. Läsåret 2010-2011 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolenhet Centrum Simrislundsskolan Simrishamn Läsåret 2010-2011 Det är inte de onda människornas ondska som är det farliga, utan de goda människornas

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Innehållsförteckning: Bakgrund sid 3 Vision sid 3 Definitioner och begrepp

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 1 090928 Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier och annan kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga

Läs mer

Förskolan i Surahammars Kommun

Förskolan i Surahammars Kommun Förskolan i Surahammars Kommun Förskolans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling. 2015/2016 Innehållsförteckning Vision, syfte, policy och ansvar 3 Definitioner

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Möllegårdens skola och fritidshem Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Skolan skall utreda

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Innehållsförteckning Inledning s.3 Förskolan Laxens vision s.3 Definitioner s.4 Diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Förskoleklass Grundskola 1-5 Fritidshem Fritidsklubb 1 Innehåll: 1. Inledning. 2. Vision 2013/2014. 3. Mål

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

och Plan mot kränkande behandling

och Plan mot kränkande behandling RR L ikabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Södra KalvalyckansFörskola Läsåret 2016-2017 Förskolan måste agera så snart någon ur personalen Får kännedom om att ett barn känner

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer