Skolområde Gy/Vux WENDESGYMNASIET. VVS- och fastighetsprogrammet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolområde Gy/Vux WENDESGYMNASIET. VVS- och fastighetsprogrammet"

Transkript

1 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gy/Vux WENDESGYMNASIET VVS- och fastighetsprogrammet Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att en elev känner sig kränkt. Skolan skall utreda vad som har hänt och vidta åtgärder och förhindra fortsatta kränkningar Planerna syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling. Planerna gäller för läsåret: och framåt Ansvarig för planerna: Joakim Sahlin Läsåret 2014/2015 1

2 Innehållsförteckning 1 Lagstiftningen Vision för skolan/skolområdet Övergripande mål för skolan/skolområdet Vad står begreppen för i likabehandlingsplanen Vad står begreppet för i plan mot kränkande behandling Kartläggning Framtagande av planerna Skolans förankringsarbete Skolans arbete med främjande insatser Skolans arbete med förebyggande insatser Skolans åtgärder mot diskriminering och trakasserier Skolans åtgärder mot kränkande behandling Utvärdering och uppföljning Ansvarsfördelning Arbetsgång vid incidenter Arbetsgång när elev kränker, hotar eller misshandlar elev och när personal eller annan vuxen kränker, hotar eller misshandlar elev Ordningsregler Dokumentation - diskriminering och trakasserier/kränkande behandling 188 Läsåret 2014/2015 2

3 1 Lagstiftningen Den 1 januari 2009 ersattes barn- och elevskyddslagen från 2006 av två lagar som skyddar barn och elever från kränkningar, trakasserier och diskriminering. Den ena är diskrimineringslagen som samlar innehållet från flera olika lagar om diskriminering i en enda lag. Den andra är skollagens kapitel 6 som innehåller regler som avser kränkande behandling. Utifrån denna lagstiftning skall två planer upprättas: likabehandlingsplan med tillsynsmyndighet Diskrimineringsombudsmannen (DO) och plan mot kränkande behandling med tillsynsmyndighet Skolinspektionen - Barn- och elevombudet (BEO). 2 Vision för skolan/skolområdet Wendesgymnasiet skall vara en skola där all verksamhet överensstämmer med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall stå för varje enskild människas lika värde och arbeta förebyggande mot varje form av diskriminerande eller kränkande behandling. Skolan skall vara en trygg plats för alla elever och anställda. Att ta ställning mot diskriminering och kränkande behandling handlar mycket om att alla tar sitt ansvar. Det innebär också att bry sig om. Att ha mod att fråga och att lägga sig i utan att kränka. Alla vuxna ska ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling. Det handlar om kompetens om hur kränkningar förebyggs, upptäcks och motverkas. Sådana kunskaper är basen att utgå ifrån när skolan planerar sitt arbete. Personal på Wendesgymnasiet skall vara väl förtrogen med lagens krav och denna plan. För ungdomar är vuxna viktiga, både som förebilder och som normgivare. Har vuxna gemensamma värderingar i de frågor som denna plan gäller, når vi bättre resultat tillsammans. När vi i planen nämner att vårdnadshavare skall informeras gäller detta för elever under 18 år. För elev över 18 år krävs dennes samtycke innan vårdnadshavare informeras 3 Övergripande mål för skolan/skolområdet Wendesgymnasiet ska arbeta för att alla elever och medarbetare, oberoende av etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller kön: Ska få samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Ej blir utsatta för trakasserande eller diskriminerande behandling. Ska bli behandlade på ett värdigt och respektfullt sätt av andra elever och anställda Vi ska även aktivt arbeta för att: Kontinuerligt förbättra den fysiska miljön för att öka tillgängligheten för elever och anställda med funktionsnedsättning. Stödja mångfalden bland både elever och anställda på skolan. Läsåret 2014/2015 3

4 4 Vad står begreppen för i likabehandlingsplanen 4.1 a) Diskriminering Diskriminering kan endast ske genom att skolan eller skolans personal diskriminerar en elev utifrån någon av de sju diskrimineringsrunderna (se nedan). Diskriminering kan EJ utföras elever emellan. Detta beror på att diskriminering endast kan ske där det råder ett tydligt maktförhållande. Direkt diskriminering är när någon elev missgynnas och det har en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering är när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. 4.1 b) Trakasserier Trakasserier är handlingar elever emellan som kränker en elevs värdighet och har koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna (se nedan). Om någon ur personalen utsätter en elev för trakasserier benämns det diskriminering (se ovan) Diskrimineringsgrund kön Skolan ska förebygga och förhindra könsdiskriminering. Skolan ska också förebygga och förhindra trakasserier som har samband med kön liksom sexuella trakasserier av elever. Exempel på diskriminering kan vara att en elev förvägras en praktikplats med hänvisning till att det inte passar just det könet som eleven tillhör. Exempel på trakasserier kan vara: utfrysning, förlöjligande och skämt kopplade till en elevs könstillhörighet. Exempel på sexuella trakasserier kan vara: sexualiserat språkbruk, tafsande eller visning av pornografiskt material Diskrimineringsgrund etnisk tillhörighet Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. att var och en har rätt att bestämma sin egen tillhörighet. Läsåret 2014/2015 4

5 4.1.3 Diskrimineringsgrund religion eller annan trosuppfattning Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier genom att inte missgynna någon elev på grund av hans eller hennes religion att inte missgynna någon med uppfattningar som har sin grund i eller har samband med en religiös åskådning ex buddism, ateism mm Diskrimineringsgrund funktionshinder Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som kan vara av fysisk, psykisk eller intellektuell karaktär och påverka livet på olika sätt. Funktionshinder är både sådana som syns och sådana som inte märks lika lätt, som till exempel olika former av allergi, dyslexi eller annan diagnos Diskrimineringsgrund sexuell läggning Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier samt arbeta mot homofobi och på så sätt värna rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning. Med sexuell läggning menas homosexualitet bisexualitet heterosexualitet Homofobi är en ideologi, en uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle som ger uttryck för en starkt negativ syn på homosexualitet eller på homo- och bisexuella människor Diskrimineringsgrund könsöverskridande identitet eller uttryck Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier när det gäller könsöverskridande identitet eller uttryck. Könsöverskridande identitet eller uttryck innebär att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Läsåret 2014/2015 5

6 4.1.7 Diskrimineringsgrund ålder Skolan ska förebygga och förhindra att elever diskrimineras eller trakasseras p.g.a. sin ålder. Ålder, d.v.s. uppnådd levnadslängd. Undantaget är tillämpning som tar hänsyn till ålder i fråga om skolbarnsomsorg, utbildning i förskoleklass eller särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 5 Vad står begreppet för i plan mot kränkande behandling 5.1 Kränkande behandling Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet eller principen om alla människors lika värde och inte kan kopplas till någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Kränkningen kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. När en person kränks vid upprepade tillfällen kallas det mobbning. Kränkande behandling kan vara: fysisk (bli utsatt för slag och knuffar) verbal (bli hotad eller kallad för olika skällsord) psykosocial (bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning) text- och bildburen (klotter, brev, e-post, sms/mms) 6 Kartläggning Vi gör en analys av nuläget på skolan genom insamling av fakta via elevenkäter, utvecklingssamtal mentor-elev, klasskonferenser, skolkonferensen, hälsosamtal samt samtal med övrig elevvårdspersonal mm. Det förs även samtal med eleverna på skolan genom introduktionssamtal, elevråd, klassråd och på raster och lektioner som är till gagn för analysarbetet. Hur vi upptäcker diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Det är viktigt att skolan på ett systematiskt sätt skaffar sig kunskaper om den aktuella situationen. Den utsattes subjektiva upplevelser av det inträffade är utgångspunkten för en bedömning av och utredning kring vad som hänt. Kränkningar mellan elever äger vanligtvis rum när vuxna inte finns i närheten, varför vuxen närvaro är av central betydelse både för att på ett tidigt stadium upptäcka kränkningar och för att ingripa. På Wendesgymnasiet arbetar vi enligt följande: Läsåret 2014/2015 6

7 Regelbundna mentorssamtal enskilt och med klass för eleverna samt medarbetarsamtal för personalen. Mentor genomför utvecklingssamtal varje termin med målsman/vårdnadshavare där elevens situation i skolan och i klassen och hans/hennes relationer till lärare och kamrater diskuteras. Varje läsår genomförs en enkätundersökning i åk 1 och en attitydundersökning i åk 2 för att få en överblick över den psykosociala miljön i klasserna och på skolan. Resultatet från enkäten ligger till grund för det fortsatta arbetet under läsåret. Från och med läsåret kommer vi att genomföra enkäten om diskriminering, kränkande behandling och trakasserier även i åk 2 och åk 3. Stor frånvaro kan vara ett tecken på att eleven diskrimineras, trakasseras eller kränks. Därför registreras frånvaro dagligen och hemmet kontaktas redan första dagen som eleven har oanmäld frånvaro. När någon upptäcker diskriminering, trakasserier eller kränkningar skall han/hon omedelbart reagera/agera beroende av situationen på lämpligt sätt. Händelsen ska därefter snarast rapporteras på blanketten Dokumentation diskriminering, trakasserier och/eller kränkande behandling (Bilaga 4)till ansvarig rektor. 7 Framtagande av planerna Skolan har sedan flera år tillbaka kontinuerligt arbetat med framtagandet av olika planer för att främja likabehandling och motverka kränkningar. Arbetet har främst skett inom elevhälsan där rektor, kurator och skolsköterska har stått för det huvudsakliga arbetet i framtagandet av de olika planerna. De senaste två åren har en likabehandlingsgrupp bildats för att bistå i utvärderingen och ev. omarbetning av planerna. I gruppen sitter lärarrepresentanter från alla program samt rektor, skolsköterska och kurator. Lärarrepresentanterna tar med sig planen för att diskutera/analysera denna tillsammans med en referensgupp bestående av elever på varje program. 8 Skolans förankringsarbete Den slutgiltiga versionen av planen görs känd och förankras hos elever, vårdnadshavare och personal på olika sätt. En förkortad version skickas hem till åk 1- elevernas vårdnadshavare vid terminens början, för att man i lugn och ro ska kunna läsa igenom planen tillsammans med sitt barn. Vårdnadshavare har även tillgång till planen via skolans hemsida. Planen diskuteras med eleverna klassvis vid husråd tillsammans med mentorerna. Planen tas upp och diskuteras med personalen på arbetsplatsträffar, både på arbetslagsnivå samt i hela personalgruppen under läsåret. 9 Skolans arbete med främjande insatser Tydliga budskap från alla på skolan att kränkningar och diskriminering inte accepteras. Stor kraft läggs på att skapa en trygg miljö i klasserna och på hela skolan. Läsåret 2014/2015 7

8 Lärare och övrig personal iakttar i sitt uppträdande mot elever och varandra ett demokratiskt och icke- kränkande förhållningssätt. Regelbundna samtal i klasser och personalgrupper om kompisskap, demokratiska värderingar, relationer, förhållningssätt och normer. Vid arbete i mindre grupper är det läraren som bestämmer sammansättningen. Program för att introducera ny personal och nya elever i verksamheten. Eleverna görs delaktiga i arbetet mot kränkning och diskriminering genom klassråd, husråd, elevråd samt skolkonferensen. Arbetslaget/mentor har en genomtänkt introduktion med nya elever vid skolstarten och för de elever som börjar på skolan senare under läsåret. Frågor som rör trivseln i klasserna har en självklar plats på arbetslagets/mentors dagordning och att både diskussioner och insatser dokumenteras. Varje lärare har en god närvarokontroll och mentorn följer upp elevernas frånvaro noggrant, i kontakt med vårdnadshavaren. Frånvaro kan vara en indikation på otrivsel och kränkande behandling. Mentorn tar upp frågor kring elevernas trivsel i skolan vid utvecklingssamtal. Frågor kring kränkande behandling studeras i den reguljära undervisningen eller i form av temastudier eller projekt. Samtal förs med eleverna om attityder, värderingar och relationer. Arbetslagen/mentor skapar tillsammans med klassen gemensamma trivselregler och genomför trivselfrämjande aktiviteter. Arbetslagsgemensamma/programöverskridande aktiviteter för att ge eleverna möjlighet att träffas och lära känna varandra över klass- och programgränserna. Vårdnadshavare görs delaktiga genom att de skriftligen tar del av handlingsplanen när eleverna börjar åk 1. Med sin underskrift intygar de att de tagit del av den. Bilaga 5 Handlingsplanen revideras årligen för att ständigt vara aktuell. 10 Skolans arbete med förebyggande insatser För att få ett förbättrat underlag hur det ser ut på skolan kommer vi att genomföra vår enkät ENKÄT diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i alla tre årskurser, istället för som de senaste åren endast i åk Skolans åtgärder mot diskriminering och trakasserier 11.1 Diskrimineringsgrund kön Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 1. Uppföljning Ytterst 2. Operat ivt Läsåret 2014/2015 8

9 Skolan har en ojämn könsfördelning, med övervägande del pojkar. Vid kartläggning har det framkommit att ett fåtal elever känner sig diskriminerade utifrån sitt kön. Ingen elev Toleransföreläsning ska känna sig för personal diskriminerad/ trakasserad p.g.a. sitt kön. Diskussion i samband med medarbetarsamtal, i arbetslag och vid arbetsplatsträffar Värderingsövningar, forumspel i klasserna Kontinuerligt under läsåret Återkommande under läsåret Undervisande lärare 11.2 Diskrimineringsgrund etnisk tillhörighet Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar Uppföljning 1. Ytterst 2. Operativt Av skolans elever är det en liten andel som har annan etnisk tillhörighet. Vid karatläggning har det inte framkommit att någon känner sig diskriminerad eller trakasserad Ingen elev skall känna sig diskriminerad/ trakasserad p.g.a. etnisk tillhörighet Kontinuerligt arbete med elevernas värdegrund och attityder genom att använda materialet Våga vara, våga mötas Inom ett specifikt program pågår ett samarbete med SFI för att öka förståelsen och toleransen för varandra Pågående Pågående All personal Mentor/ Undervisande lärare Läsåret 2014/2015 9

10 11.3 Diskrimineringsgrund religion eller annan trosuppfattning Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar Uppföljning 1. Ytterst 2. Operativt Vid Ingen elev skall kartläggning känna sig har det diskriminerad/ framkommit trakasserad att enstaka p.g.a. sin religion elever känt sig trakasserade p.g.a. sin religion/ trosuppfattning. Kontinuerligt arbete med elevernas värdegrund och attityder genom att använda materialet Våga vara, våga mötas Inom ett specifikt program pågår ett samarbete med SFI för att öka förståelsen och toleransen för varandra Inom kursen religion arbeta med begreppen etik och värderingar Pågående Pågående Undervisande lärare Mentor/ Undervisande lärare Pågående Undervisande lärare 11.4 Diskrimineringsgrund funktionshinder Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar Uppföljning 1. Ytterst 2. Operativt Skolan har elever med fysiska, psykiska och intellektuella funktionshinder. Vid kartläggning har det inte framkommit att någon känner sig diskriminerad eller trakasserad Ingen elev skall känna sig diskriminerad/ trakasserad p.g.a. sitt/sina funktionshinder Kontinuerligt arbete med elevernas värdegrund och attityder genom att använda materialet Våga vara, våga mötas Pågående Undervisande lärare Läsåret 2014/

11 11.5 Diskrimineringsgrund sexuell läggning Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar Uppföljning 1. Ytterst 2. Operativt Vid kartläggning har det inte framkommit att någon känner sig diskriminerad eller trakasserad p.g.a. sexuell läggning Ingen elev skall känna sig diskriminerad/ trakasserad p.g.a. sin sexuella läggning Sex och samlevnads undervisning bedrivs fr.o.m. Ht- 12 i kursen Naturkunskap. Kontinuerligt arbete med elevernas värdegrund och attityder genom att använda materialet Våga vara, våga mötas Återkomman de för åk 1 elever Pågående Undervisande lärare Undervisande lärare 11.6 Diskrimineringsgrund könsöverskridande identitet eller läggning Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar Uppföljning 1. Ytterst 2. Operativt Vid kartläggning har det inte framkommit att någon känner sig diskriminerad eller trakasserad p.g.a. könsöverskridande identitet eller läggning Ingen elev skall känna sig diskriminerad/ trakasserad p.g.a. sin könsöverskridande identitet eller läggning Sex och samlevnads undervisning bedrivs fr.o.m. Ht-12 i kursen Naturkunskap. Undervisande lärare Läsåret 2014/

12 11.7 Diskrimineringsgrund ålder Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar Uppföljning 1. Ytterst 2. Operativt Vid kartläggning har det inte framkommit att någon känner sig diskriminerad eller trakasserad p.g.a. ålder Ingen elev skall känna sig diskriminerad/ trakasserad på grund av sin ålder Jobba med att få ihop gruppen och stärka sammanhållningen All personal Läsåret 2014/

13 12 Skolans åtgärder mot kränkande behandling 12.1 Kränkande behandling Nuläge Mål Åtgärd Tidsplan Ansvar 1. Ytterst 2. Operativt Uppföljning Vid kartläggning har det framkommit att elever känner sig utsatta för kränkande behandling. Eleverna är till största delen koncentrerade till ett program och ett kön. Ingen elev ska utsättas för kränkande behandling Vårt mål är att ha en skola fri från mobbning Arbeta med elevers attityder, fördomar och respekt för varandra samt stärka gruppsammanhållningen och känslan av tillhörighet, bl.a. genom klassrumssamtal värderingsövningar, forumspel m.m. Kontinuerligt arbete att stärka enskilda individer Ständigt pågående All personal Kurator Läsåret 2014/

14 13 Utvärdering och uppföljning 13.1 Utvärdering av föregående läsårs likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 13.2 Utvärdering av innevarande läsårs likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Innevarande läsårs åtgärder följs upp och utvärderas i slutet av vårterminen 2013 i likabehandlingsgruppen. I gruppen finns representanter från samtliga program. Resultatet av utvärderingen återkopplas till personalen vid efterföljande arbetsplatsträffar. Resultatet förs in i skolans helhetsanalys. 14 Ansvarsfördelning Följande ansvarsfördelning gäller: Skolchef ansvarar för att skyndsamt följa upp av rektor anmälda fall av kränkningar och eller trakasserier, samt anmäla, enligt delegeringsordningen till Barn- och utbildningsnämnden. ansvarar för att likabehandlingsplanen och planen för kränkande behandling omarbetas varje år, hålls aktuell och följs upp. ansvarar för att dokumentationen av händelser som kan betecknas som diskriminering eller kränkande behandling sparas/arkiveras. ansvarar för att åtgärdsplan upprättas. ansvarar för att stöd ges till elever som utsatts för diskriminerande eller kränkande behandling och att stöd ges till den som orsakat händelsen. kontaktar och informerar skolchef vid samtliga fall av kränkningar och eller trakasserier, använd avsedd blankett i metodboken. ansvarar för att kontakt med polis tas för samråd och att anmälan sker, i de fall då incidenten faller under allmänt åtal. kallar till möte med berörd personal för att förhindra att diskriminering, trakasserier eller kränkning fortsätter och ser till att åtgärdsprogram upprättas. Elevhälsan Läsåret 2014/

15 Personal i elevhälsan träffas regelbundet och diskuterar och samordnar åtgärder mot uppkomna incidenter. Personal i elevhälsan analyserar och föreslår åtgärder i syfte att främja likabehandling. Mentor/ansvarig pedagog har huvudansvar för kontakter med eleven, hemmet och rektor. informerar elever och föräldrar om likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling. Arbetslaget skall vara den grupp, där man i första hand kan få stöd och hjälp att hantera situationer med anknytning till handlingsplanen. eller person i arbetslaget som får information om eller bevittnar en kränkande eller diskriminerande händelse skall dokumentera på avsedd blankett. informerar/utbildar elever i frågor som rör likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling, så att de aktivt kan ta ställning i dessa frågor. arbetar på ett medvetet och tydligt sätt med händelsen i fokus enligt nedanstående arbetsgång Elever skall ta ställning mot diskriminering och kränkande behandling. 15 Arbetsgång vid incidenter Se Krisberedskapsplanen, reviderad Läsåret 2014/

16 16 Arbetsgång när elev kränker, hotar eller misshandlar elev och när personal eller annan vuxen kränker, hotar eller misshandlar elev När någon får kännedom om att en elev anser sig har blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling ska hon/han omedelbart reagera/agera beroende av situationen på lämpligt sätt. Händelsen ska därefter snarast rapporteras på blanketten Dokumentation - diskriminering och trakasserier/kränkande behandling till ansvarig rektor. En utredning görs. Utredningen ska redogöra för det som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt och den eller de som kan har utfört kränkningen. Vårdnadshavare till elever som är inblandade informeras skyndsamt om det anses behövligt. Elevhälsan underrättas för kännedom. Beroende av ärendets karaktär kan elevhälsan även bli inkopplad. Vid varje enskilt fall görs en bedömning om hur allvarlig kränkningen är och om anmälan till andra myndigheter bör göras. Om personal eller rektor misstänks för trakasserier eller annan kränkande behandling av en elev ska rektor eller någon annan ur ledningen ansvara för utredningen. Händelser som strider mot svensk lagstiftning polisanmäls av den som är utsatt och/eller av rektor. Läsåret 2014/

17 Ordningsregler för VF Personlig skyddsutrustning skall användas vid arbete i verkstäderna. Skyddsinstruktioner för maskiner skall följas. Verkstäder städas efter avslutat lektionspass. Lärare har rätt förbjuda påslagna mobiltelefoner på lektionerna. Var noga med att passa tiderna Medtag arbetsmaterial till lektionerna. Datorer och övrig IKT utrustning används endast för pedagogiska arbetsuppgifter. Nedskräpning förbjuden. Eleverna har ansvar för att ordning och reda hålls i elevuppehållsrummet. Lärare beslutar angående förtäring och användande av huvudbonad under lektionstid. Läsåret 2014/

18 Ordningsregler för skolenhet 2 på Wendesgymnasiet Respektera dina kamrater, dina lärare och övrig skolpersonal. Visar du respekt får du respekt tillbaka. Var aktsam om skolans byggnader, inredning och inventarier. Anmäl genast inträffad skada till fastighetsskötare eller vaktmästare. Pengar, värdesaker, böcker och ytterkläder måste förvaras på ett sådant sätt att stöld undviks. Elevskåpen är inte ett privat utrymme utan avsett för att förvara skolmateriel. Skolledningen har rätt att öppna elevskåp och visitera innehållet. Vaktmästaren har dubblettnycklar till alla skåp. Stölder ur elevskåp av annat än skolmaterial ersätts ej av kommunens försäkring. Var noga med att passa tiderna. Lärare har rätt att förbjuda att påslagna mobiltelefoner medföres vid lektioner, till aulan och till matsalen. Tag med det arbetsmaterial som behövs till lektionerna. Enligt svensk lag är all rökning på skolan och inom skolområdet förbjuden. Lärare äger rätt att under lektionstid förbjuda snusning. Nedskräpning är förbjuden. Använd papperskorgarna. Cyklar och motordrivna fordon parkeras på anvisade platser. Det är inte tillåtet att använda inlines (rollerblades), rullskridskor, skateboards eller motsvarande inomhus. Det är inte tillåtet att i skolan utan skolledningens medgivande använda kaffebryggare och radioapparater eller annan utrustning som är störande för skolans verksamhet eller dess lokalvård. Lärare och elever har gemensamt ansvar för att lektionssalar lämnas i snyggt skick efter lektioner. Efter lektion skall elev "hänga upp" sin elevstol enligt anvisning. Lärare har rätt att förbjuda bärande av huvudbonad på lektion. Det är inte tillåtet att bära huvudbonad i matsalen. Dispens på grund av religiösa skäl kan beviljas av skolchefen. Lärare har rätt att besluta vilka regler som ska gälla kring förtäring under lektionstid. Skolans datorer och övrig IKT-utrustning får enbart nyttjas för nödvändiga pedagogiska arbetsuppgifter. Anslag får endast sättas upp på skolans anslagstavlor efter tillstånd av skolledningen. Sådant anslag skall vara signerat av skolledare. Ej anmäld frånvaro räknas som ogiltig och kan leda till att ditt studiemedel blir indraget. Tandläkarbesök, läkarbesök och liknande skall så långt möjligt skötas utanför skoltid. För besök under skoltid skall ledighet beviljas av mentor. Matsalen: Inga arbetskläder eller verktyg får förekomma i matsalen. Ytterkläder, mössa, keps o dyl får tas med in i matsalen, men skall sedan tas av. Läsåret 2014/

19 17 Dokumentation - diskriminering och trakasserier/kränkande behandling Gemensamt för all diskriminering och kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar kan vara fysiska (exempelvis slag och knuffar), verbala (exempelvis hot och tillmälen), psykosociala (exempelvis utfrysning och ryktesspridning) eller texter/bilder (exempelvis klotter, brev, sms och e-post). Denna utredningsblankett arkiveras på rektorns expedition. Datum för händelsen: Vårdnadshavare informerad JaNej Personer som varit närvarande vid eller som har information om händelsen. Namn och klass/befattning. Klockslag: Person 1: Person 2: Person 3: Person 4: Person 5: Plats (hus, sal mm): Beskrivning av orsaken till händelsen och förloppet: Diskimineringsgrund Kränkande behandling Åtgärder: Uppföljningsdatum: Informationslämnare Datum Ansvarig rektor Datum Läsåret 2014/

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-01 Gäller till: 2014-10-01 Om jag

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Läsåret 2011/2012 Gävle Kommun Andersbergsskolan Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling.

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Fastställd av: Upprättad 2014-10-28 Skolledning Personal Elevråd Forum för samråd Föräldraråd Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling 2014/2015 Martin Olsson, verksamhetschef

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-01-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14) Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Trygghetsplan Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 2014 05 01 1 Innehåll 1. Inledning 3 Våra visioner och mål 3 Trygghetsplanen 3 2. Roller och ansvarsfördelning

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer