Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE"

Transkript

1 Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE 1

2 2

3 Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Branschsamverkan mellan vvs Företagen kylentreprenörernas förening Svensk Ventilation Isoleringsfirmornas Förening 3

4 Förord 6 Kapitel 1 Åtgärderna som fungerar 8 Det här kan man alltid göra 8 Byggnaden 8, Ventilationen 8, Värmesystemet 8 Kylsystemet 8, Elutrustning och belysning 8 Större åtgärder 10 Byggnaden 10, Ventilationen 10, Tappvattensystemet 10, Belysning och elutrustning 10 Kylsystemet 10, Värmesystemet 10 Besparingsmöjligheter Ventilation 11 Besparingsmöjligheter VVS 13 Besparingsmöjligheter Luftkonditonering och värmepumpar 14 CASE Besparingsmöjligheter med teknisk isolering 15 Kapitel 2 Energieffektivisera argumenten 17 Energipriserna stiger 17 Det är att energieffektivisera 19 CASE Kylanläggning i butik 19 CASE Kvarteret Nordan i Solna 20 Hand i hand med inomhusmiljön 20 CASE Alingsåshems mål 22 Bromsa växthuseffekten 23 Växthuseffekten vad är det? 23 Vad händer och vad görs? 23 Världens klimatmål Kyotoprotokollet och Baliöverenskommelsen 23, EU:s klimatmål 24, Sveriges klimatmål 24, Att sätta klimatmål för fastigheter 24, Direktivet om effektiv slutanvändning av energi 24 Kapitel 3 ATT KOMMA IGÅNG 27 CASE Platen i Motala 27 Fyra steg mot en energieffektiv byggnad 28 Steg 1: Kartlägg och bestäm status 28 Energideklaration 28 Steg 2: Formulera krav för innemiljö och energi 29 Steg 3: Gör beräkningar 29 Energitester 29, Lönsamhetsberäkningar, 30 Steg 4: Genomför och följ upp 32 Energiledning 32 4

5 Kapitel 4 ÅTGÄRDERNA 35 Generella åtgärder 35 Injustering, service och underhåll 36, Driftsoptimering styr och regler 36 Värme en viktig del av energieffektiviseringen 37 Värmeförluster från byggnader 38, Energi i byggnader 38 Kylsystem 40 Tekniska kylsystem 40, Värmepumpar 40, Energieffektiv kyla 40 CASE Fastighet med butik och lägenheter 41 CASE Sollentuna sim- och idrottshall 41 Kyla på bästa sätt 42 Tappvarmvatten 44 CASE Besparing tappvarmvatten 45 Effektiva ventilationssystem 45 Balanserad ventilation det mest energieffektiva systemet 46, Fläktstyrd frånluft det vanligaste systemet 46 CASE Miljonprogrammet energieffektiviseras 47 Självdragsventilation en energislösare 47 Övriga områden 48 Klimatskal Isolering 48, Isolering av installationer 48, Belysning 50 Hushållsel 50, Tvättstugor 50 KAPITEL 5 Lagar, regler och politisk vilja 52 Boverkets Byggregler 53, Miljöbalken 53, Lagen om Energideklaration för byggnader 53, Regeringsförklaringen 54 böcker 56 Länkar 56 Energilänkar 56 Allmänna länkar 57 Ordförklaringar 58 ISBN???????????? LÖWEX Trycksaker AB, Växjö, 2008 Produktion: Paulas Byrå Layout: Extern Partner AB Foto: Rikard Westman, Elvisphoto.com 5

6 Förord Den här boken handlar om hur man kan minska energianvändningen i byggnader. Ett energieffektivt hus är att äga tack vare lägre driftskostnader. Den som äger ett energieffektivt hus äger en framtidssäker byggnad, oberoende av vilka energislag som kommer att användas i framtiden. Minskad energianvändning är en försäkring mot framtida ökande energipriser. Vi vill visa att det, ofta med ganska enkla medel, går att minska energianvändningen. Energipriserna har stigit under en lång följd av år och det finns ingenting som pekar på att den trenden kommer att brytas. Att sänka driftskostnaderna i en byggnad, om så bara med ett par procent, är en stor vinst. Många gånger kan driftskostnaden sänkas med 30% - med mycket små, om ens några, investeringar. Ett sådant exempel hittar du på sidan 41. Den 1 oktober 2006 trädde den lag i kraft som säger att alla byggnader i Sverige, med några få undantag, ska energideklareras. Lagen har kommit till av flera skäl. Ett är att öka energieffektiviseringen och därmed minska fastighetsbranschens totala miljöbelastning. Ett annat skäl är att hjälpa till att hitta besparingsmöjligheter. Samtidigt behöver man inte gå till lagstiftningen för att förstå hur viktig frågan är. Det räcker att lyssna till den allmänna debatten. Överallt talas det om klimathotet, om global uppvärmning och om att vi alla måste hjälpas åt. 6

7 Energieffektivisering är den åtgärd som ger mest klimatnytta för pengarna. Energieffektivisering har till och med negativa kostnader. Det betyder att vi tjänar pengar på att genomföra åtgärderna. Vi koncentrerar oss därför i den här boken helt på hur den energi vi använder ska användas så effektivt som möjligt. Utgångspunkten är befintliga byggnader, eftersom det i Sverige finns ett mycket stort fastighetsbestånd som måste renoveras, inte minst av energieffektiviseringsskäl. Vi vet att många tycker det är svårt att veta vad man ska göra för att energieffektivisera. Behöver ventilationen bytas ut eller räcker det med att byta filter? Eller ska värmesystemet renoveras? Den här boken hjälper dig att komma en bra bit på vägen mot energieffektivare fastigheter. Svensk Innemiljö Roine Kristianson, Roger Wranér, Ingvar Ygberg och Marita Björklund 7

8 kapitel 1 Åtgärderna som fungerar Den här boken börjar med det viktigaste, alltså de åtgärder som kan skapa en energieffektiv byggnad. Tabellerna som följer kan ses som checklistor, gå igenom dem och se vad du kan göra i just din byggnad. En del av åtgärderna är mycket enkla att genomföra, och kostar nästan ingenting. Andra tar längre tid, och kostar mer. Det här kan man alltid göra Oavsett vilken åtgärd som görs måste man alltid tänka på byggnaden som ett system, tätning av fönster kan exempelvis påverka ventilationen. Därför är det klokt att i förväg konsultera en expert. Byggnaden Täta fönster. Kontrollera först att detta inte påverkar ventilationen. Detta är särskilt viktigt vid självdrags- och frånluftsventilation. Ventilationen För frånluftsventilation eller till- och frånluftsventilation: Kontrollera att drifttiderna är riktigt inställda. Kontrollera att det är rätt ventilationsflöden. För till- och frånluftsventilation: Kontrollera att tilluftstemperaturen inte är för hög. Värmesystemet Kontrollera och ställ in reglerkurvan för byggnadens innetemperatur. Detta ska resultera i att rätt temperatur alltid hålls oberoende av utetemperaturen. Kontrollera att temperaturen är jämn i hela byggnaden. Annars ska värmesystemet injusteras. Denna åtgärd ska alltid vidtas när man gjort någon av åtgärderna ovan. Detta är mycket. Kylsystemet Ta del av drift- och skötselinstruktionen och utför de underhållspunkter som är angivna där. Kontrollera värmeöverförande ytors status och rengör vid behov. Säkerställ att värmekällor är avslagna så att dessa inte motverkar kylan. Elutrustning och belysning Installera lågenergilampor. Kontrollera att drifttiderna är riktigt inställda på belysning i trapphus och på utebelysning. Kontrollera att trapphusautomatiken fungerar riktigt. 8

9 9

10 Större åtgärder Ska man göra större åtgärder blir det effektivast om man genomför dem i en viss ordning. Man brukar kalla det för åtgärdstrappan. Byggnaden Tilläggsisolera vindsbjälklaget. Byt till energieffektivare fönster när fönstren behöver bytas. Tilläggsisolera fasaden när fasaden behöver renoveras. Ventilationen Byt till eleffektivare fläktar. Undersök möjligheter till värmeåtervinning. Behovsstyrning. Tappvarmvattensystemet Installera vattensparande blandarmunstycken eller moderna tappvattenarmaturer. Moderna armaturer är täta vilket ger en stor besparing. Isolera tappvarmvatten- och vvc-ledningar. Byt till energieffektivare cirkulationspumpar på vvc-systemet. Undersök möjligheter till individuell debitering av varmvatten. Belysning och elutrustning Byt till moderna lysrörarmaturer. Undersök möjligheter till individuell debitering av el. Kylsystemet Gör en fullständig mätning av kylanläggningens prestanda och driftvärden och vidta lämpliga åtgärder efter analys. Värmesystemet Montera frekvensstyrda cirkulationspumpar för energieffektiv drift. Anpassa cirkulationspumpar till husets nya energibehov när till exempel huset har tilläggsisolerats. Anpassa cirkulationspumpar till husets nya energibehov när ventilationen är behovsstyrd. Beräkna om och ställ in stamreglerventilerna för det minskade flödet som behövs när till exempel huset har tilläggsisolerats. 10

11 BESPARINGSMÖJLIGHETER VENTILATION Åtgärd Möjlig besparing Långsiktig lönsamhet (LCC) Indikation för att utföra åtgärd Hur gör man? Tidsstyrning av fläktar 10-80% av elenergin för fläktar och uppvärmning av tilluften Mycket Klagomål, höga driftskostnader Kartlägg verksamheten, kontakta elektriker eller styrentreprenör Installation av värmeåtervinning 50-85% av energin för uppvärmning av tilluften Mycket Höga uppvärmningskostnader Kontakta teknisk konsult eller ventilationsentreprenör Anpassa ventilation efter behov 10-80% Mycket Begränsad eller ojämn användning av lokalerna Kartlägg hur lokalerna används för att skaffa ett underlag för åtgärd System med till-/frånluft: Sänk temperaturen på luften till rummen 10-30% av uppvärmningsenergin för tilluften Mycket Komfortproblem, höga värmekostnader Kontakta driftspersonal Årstidsanpassning av luftflöden 10-30% av elenergin till fläktar Mycket Ingen möjlighet att reglera luftflöden Kontakta ventilations- eller styrentreprenör för komplettering Kontroll på flöden 10-30% Mycket Klimatproblem, höga driftskostnader, ojämn belastning av lokalerna Mät och justera flöden, komplettera ev med tryck/ flödesreglering Effektivare 10-50% av el- Egna luftutbyte anteckningar: + uppvärm- i rummen ningsenergin Ofta Stora lokaler Tabellen med fortsätter Kontakta på tekniskt nästa sida varierande belastning, klagomål ventilation/innemiljö sakkunnig inom på inneklimatet Utnyttja gratiskyla med kall nattluft 10-50% av energibehov för kylning Ofta Klagomål, hög innetemperatur under sommaren Ställ om drifttider på sommaren och stäng av värme till luften på natten Rengöring av kanalsystem och fläktaggregat 5-10% Ofta För låga luftflöden, ökade tryckfall över filter Kontakta driftspersonal Tätare byten av filter 5-10% Kan vara För låga luftflöden, ökade tryckfall över filter Kontakta driftspersonal 11 Byte av 10-30% av Kan vara Ljudproblem, hög Utförs i första hand

12 Årstidsanpassning av luftflöden 10-30% av elenergin till fläktar Mycket Ingen möjlighet att reglera luftflöden Kontakta ventilations- eller styrentreprenör för komplettering Fortsättning Kontroll på från 10-30% föregående sida Mycket flöden Klimatproblem, höga driftskostnader, ojämn Indikation belastning för av att utföra lokalerna åtgärd BESPARINGSMÖJLIGHETER VENTILATION Åtgärd Möjlig besparing Långsiktig lönsamhet (LCC) Mät och justera flöden, komplettera ev med tryck/ flödesreglering Hur gör man? Effektivare Tidsstyrning 10-50% 10-80% av av elluftutbyte av fläktar + elenergin uppvärmningsenergin för i rummen fläktar och uppvärmning av tilluften Utnyttja 10-50% av gratiskyla Installation energibehov 50-85% av med av värmeåtervinning uppvärmning kall för energin kylning för nattluft av tilluften Rengöring av 5-10% kanalsystem Anpassa 10-80% och ventilation fläktaggregat efter behov Tätare byten 5-10% av System filter med 10-30% av till-/frånluft: uppvärmningsenergin Sänk tempe- Byte raturen av på 10-30% för tilluften av fläktar luften till elenergi till rummen fläktarna Ofta Mycket Ofta Mycket Ofta Mycket Kan vara Mycket Kan vara Klagomål, Stora lokaler höga med driftskostnader varierande belastning, klagomål på inneklimatet Klagomål, hög Höga innetemperatur uppvärmningskostnader under sommaren För låga luftflöden, Begränsad ökade tryckfall eller över ojämn filter användning av lokalerna För låga luftflöden, Komfortproblem, ökade tryckfall över filter höga värmekostnader Ljudproblem, hög förbrukning av fastighetsel Kontakta Kartlägg verksamheten, kontakta tekniskt sakkunnig inom ventilation/innemiljö elektriker eller styrentreprenör Ställ om drifttider på sommaren Kontakta teknisk och stäng konsult av eller värme till luften ventilationsentreprenör på natten Kontakta driftspersonal Kartlägg hur lokalerna används för att skaffa ett underlag för åtgärd Kontakta driftspersonal Kontakta driftspersonal Utförs i första hand i samband med annan åtgärd Byte Årstidsanpassning av av fläktmotorer luftflöden 5-20% 10-30% av av elernergi elenergin till till fläktarna fläktar Kan Mycket vara Hög Ingen förbrukning möjlighet att av fastighetsel reglera luftflöden Motorer Kontakta är ventilations- ofta för stora, byt eller till styrmindre och entreprenör effektivare för komplettering Kontroll på flöden 10-30% Egna anteckningar: Effektivare luftutbyte i rummen 10-50% av el- + uppvärmningsenergin Mycket Ofta Klimatproblem, höga driftskostnader, ojämn belastning av lokalerna Stora lokaler med varierande belastning, klagomål på inneklimatet Mät och justera flöden, komplettera ev med tryck/ flödesreglering Kontakta tekniskt sakkunnig inom ventilation/innemiljö Utnyttja gratiskyla med kall nattluft 10-50% av energibehov för kylning Ofta Klagomål, hög innetemperatur under sommaren Ställ om drifttider på sommaren och stäng av värme till luften på natten Rengöring av kanalsystem och fläktaggregat % Ofta För låga luftflöden, ökade tryckfall över filter Kontakta driftspersonal Tätare byten av filter 5-10% Kan vara För låga luftflöden, ökade tryckfall över filter Kontakta driftspersonal

13 BESPARINGSMÖJLIGHETER VVS Åtgärd Möjlig besparing Långsiktig lönsamhet (LCC) Indikation för att utföra åtgärd Hur gör man? Montera mätare på ingående kallvatten till varmvattenberedare eller värmeväxlare 0 % Mycket Vid förändring av uppvärmningen undviks dyra feldimensioneringar Diskutera igenom detta med din installatör Installation av tryckstyrda cirkulationspumpar inkl sommarstopp Upp till 85% Mycket Höga elkostnader Läs av effekten på pumpen och räkna med 3000 h mindre drift Byte av gamla radiatortermostater 10-30% Mycket Ojämn temperatur inne Bytet kan nästan alltid ske utan att systemet tappas ur Montera ny eller byt till effektivare reglerutrustning med rumsgivare 10-20% Ofta Klagomål på innetemperaturen Välj utrustning med adaption och rumsgivareuppkoppling Förändra styrning av varmvattentemperaturen. Beredaren hålls på 60 C i stället för 80 C 10-20% Kan vara Höga driftskostnader Mät upp tappvarmvattenförbrukningen och se om det är möjligt Montage av snålspolande munstycken 5-20% Kan vara Hög förbrukning av vatten och energi Räkna ut antalet blandare och läs av tappvarmvattenförbrukningen Montage av snålspolande blandare 5-15% Kan vara Hög förbrukning av vatten och energi Räkna ut antalet blandare och läs av tappvarmvattenförbrukningen Värmeåtervinning av avloppsvatten 0-30% Kan vara Hög förbrukning av vatten och energi Kan beräknas med kännedom om tappvarmvattenförbrukningen Utbyte av uppvärmningsform Individuellt Kan vara Hög förbrukning av energi Sammanställ förbrukningar månadsvis för 12 månader Byte av bränsle i egen panna Individuellt Kan vara Hög värmekostnad Sammanställ förbrukningar månadsvis för 12 månader Montage av solfångare Individuellt Gratis energi Hög förbrukning av energi Sammanställ förbrukningar månadsvis för 12 månader 13

14 BESPARINGSMÖJLIGHETER LUFTKONDITIONERING OCH VÄRMEPUMPAR Åtgärd Möjlig besparing Långsiktig lönsamhet (LCC) Indikation för att utföra åtgärd Hur gör man? Minimera kylbehov 5-80% av kylbehovet Mycket Alltid aktuellt Stäng av datorer och andra apparater som inte används. Försök använda effektiva solskydd Följ drift och skötselanvisningar 10-50% av energibehovet Mycket Förebyggande minst en gång per år Anvisning ska finnas både för det man gör själv och för det en fackman ska göra Rengör värmeväxlarytor 10 15% av energibehovet Mycket Vid försämrad kyleffekt eller försmutsade ytor Gäller främst enheter placerade utomhus. Okulärbesikta Frikyla 30-60% av energibehovet Mycket Vid kylbehov under +10 C Diskutera möjlighet med din kylfirma Kombinera användning av kylmaskin och värmepump % av energibehovet Mycket Objekten har behov av både kyla och värme Mät åtgång av energi för uppvärmning och diskutera med fackman Driftstrategi 10-20% av energibehovet Mycket Ska alltid övervägas Kontrollera om anläggning går dellastad Frekvensreglera pumpar och fläktar 10-30% av energibehovet Lönsamt Vid varierande laster Ta reda på motoreffekterna och diskutera med fackman Egna anteckningar: 14

15 Egna anteckningar: Besparingsmöjligheter med teknisk isolering 37 C Ll01 SP01 21,6 C Foto:Peter Johansson Vid fotografering med en värmekamera ser man tydligt hur värmen överförs från rörstråk till rörupphängning. Temperaturen stiger och energi läcker ut. För att åtgärda detta isoleras rören ytterligare samtidigt som pendeljärnen förses med isolering eller byts till isolerat utförande. Här finns stora besparingsmöjligheter. 15

16 16

17 Kapitel 2 Energieffektivisera argumenten Utsläppen av växthusgaser måste minska. Ska vi lyckas med det är energieffektivisering, i stort och i smått, en viktig del. Detta är i stort sett alla i dag överens om. Men det handlar inte bara om världens miljöproblem. Det finns flera andra skäl att skapa energieffektiva byggnader. För den enskilda fastighetsägaren finns det två mycket konkreta anledningar att arbeta med energieffektivisering: 1) Energieffektiva byggnader är mer lönsamma att äga än andra byggnader eftersom de är billigare i drift. Marknadsvärdet kommer också att öka på energieffektiva byggnader. 2) Ett modernt och energieffektivt inneklimatsystem har goda förutsättningar att också skapa ett bra inneklimat. I byggnader med bra inneklimat mår människor bättre och presterar mer. När man planerar ett nybygge eller en renovering behöver man alltid diskutera hur olika åtgärder påverkar varandra. Om det är ett nytt hus som ska uppföras ser man i dag projektet i ett helhetsperspektiv, eftersom kunskaperna har ökat om hur tekniska installationer och byggnadens utformning och verksamhet påverkar varandra. När det gäller renoveringar är situationen en annan. Det är fortfarande vanligt att man moderniserar enbart ventilationen, eftersom den inte längre fungerar som den ska. Men man gör ingenting åt värmesystemet, eftersom det ännu inte visar några tecken på att ge upp. Att bygga om både värme och ventilation skulle troligen innebära en högre direkt investeringskostnad. Men möjligheterna att skapa en energieffektiv byggnad ökar markant om man ser till helheten. Handlar det om omfattande renoveringar måste man ofta ha ett mycket långsiktigt perspektiv, kanske uppemot 40 år. Ett annat resultat av att samordna olika installationer är att det blir betydligt enklare att driftsoptimera systemen. Med dagens moderna system är styr- och reglerfunktionerna helt centrala för att skapa system som både är energi- och kostnadseffektiva. ENERGIPRISERNA STIGER Bygg- och fastighetsbranschen använder mängder med energi. Byggnader står för 40% av Sveriges energianvändning. 17

18 Priserna har, som framgår av tabellen nedan, gått upp kraftigt de senaste tio åren. Prisutvecklingen för de olika energislagen beror dock inte bara på marknadsutvecklingen. Skatter och avgifter har också stor betydelse. Riksdag och regering använder skatter och avgifter som ett styrinstrument för att nå miljömålen genom att energislag som belastar miljön beskattas högre än andra. Att investera i energibesparande åtgärder lönar sig ofta redan på kort sikt. På lång sikt är det nödvändigt. Den som tror att energipriserna ska fortsätta uppåt gör så många energieffektiviseringsåtgärder som möjligt snabbt, för att undvika kostnadsökningarna. ENERGIPRISER SNITT Pris kr/mwh År Energipriset har gått upp under en följd av år, sannolikt fortsätter den uppgången. Beräkningen är gjord utifrån snittpriser på fjärvärme, el, olja, naturgas och bensin. 18

19 DET ÄR LÖNSAMT ATT ENERGIEFFEKTIVISERA När man bygger nytt eller renoverar är energianvändningen i fastigheten i dag en central fråga. Dessutom måste alla hus enligt lag energideklareras (läs mer om lagen på sidan 54). När man investerar i tekniska lösningar är inköpspriset ofta bara en liten del av kostnaden. Det finns också andra kostnader att ta hänsyn till. Några av dessa är: Installationskostnad (ingår ibland men inte alltid i inköpspriset). Service- och övriga driftskostnader. Energikostnad. Man kan beräkna en produkts eller ett systems livscykelkostnad (LCC, Life Cycle Cost) det vill säga produktens totala kostnad för den tid den beräknas fungera. Ett normalt förhållande mellan investerings- och driftskostnader är 10-90, startkostnaden är alltså bara en tiondel av den totala kostnaden. Energikostnaden kan mycket väl vara den största enskilda posten bland driftskostnaderna. Energieffektiva byggnader är byggnader med bra och effektiva installationer. Därför är de oftast också byggnader som är bra för människor att jobba i. Det innebär att man också kan lägga ett produktivitetsperspektiv på investeringen. Kylanläggning i butik En butik i Stockholm hade en felaktigt inställd expansionsventil och en nedsmutsad kylmedelkylare (fläktkylare på taket) i sin kylanläggning. Arbetskostnaden för åtgärderna var kronor. Efter rengöring och justering sänktes energianvändningen med 6%, vilket motsvarade kronor per år. Små och enkla åtgärder kan alltså ge både stora och snabba resultat. 19

20 kvarteret nordan i solna AP Fastigheter, som är en av Sveriges största fastighetsägare, arbetar precis som alla andra stora fastighetsbolag intensivt med energibesparingsåtgärder i sina fastigheter. I en fastighet i Solna (kvarteret Nordan) har man sparat en miljon kronor om året i driftskostnader i princip utan att investera en enda krona. Fastigheten innehåller 220 lägenheter och tillhör miljonprogrammet. Enligt AP Fastigheter kan man i en normalfastighet byggd på 60- eller 70-talet sänka kostnaderna med 20% utan några investeringar. De investeringar som ändå gjorts anses som i princip försumbara om de jämförs med den vinst de genererar. Investeringar är exempelvis radiatortermostater. Följande åtgärder genomfördes och kunde räknas hem direkt: Injustering av värmesystemet. Värmesystemet injusteras efter åtgärder på klimatskärmen/klimatskalet. Korrekt funktion av styr-och reglerutrustning. Utbyte av gamla och otidsenliga reglercentraler. Utbyte av radiatortermostater som fungerar dåligt. Otätheter åtgärdade. Injustering av ventilationssystemet. Rengöring av kanalsystem och ventilationsdon, dessa ska också vara i gott skick. Stoppa läckage av varmvatten. Installera vattensnåla blandare av engreppstyp. Installera vattensnåla duschhandtag. Injustera VVC-systemet och isolera varmvattenledningarna väl. Följ upp energianvändningen regelbundet. I nästa steg ska ett antal investeringar göras för att ytterligare sänka kostnaderna. Bland annat ska ett nytt ventilationssystem installeras. AP Fastigheter räknar med att kunna sänka kostnaderna lika mycket till, men eftersom investeringarna nu är större blir återbetalningstiden för dessa fyra till fem år. HAND I HAND MED EN GOD INOMHUSMILJÖ Ett energieffektivt hus är nästan alltid ett hus med bra innemiljö. I en god innemiljö mår människor bra, de jobbar bättre, de blir mer effektiva och de trivs. En bra innemiljö ska inte märkas. Ett dåligt inneklimat märks alltid. Huvudvärk är ett mycket vanligt symptom på dåligt inneklimat. Dåligt ljus, buller av olika slag eller dålig luft är vanliga orsaker. Antalet sjukdagar minskar snabbt när man förbättrar innemiljön i en lokal. Forskning visar att en liten ökning av ventilationen i en lokal minskar antalet sjukdagar med en dag om året per anställd. Värdet av denna extra arbetsdag per anställd och år är betydligt högre än kostnaden för att förbättra ventilationen. 20

21 CASE 21

22 Sex grundläggande saker gäller för i princip alla installationer när energieffektivisering kommer på tal: 1) Konstruktionen. Ett rätt konstruerat och monterat system är en förutsättning för ett energieffektivt system. 2) Använd energieffektiva komponenter. 3) Behovsstyrning. Vistas ingen i ett rum ska lamporna vara släckta, effekten på värme- och kylsystem ska anpassas. 4) Värmeåtervinning. 5) Samdrift. Se till att det inte värms och kyls samtidigt. 6) Injustering och service. Alla installationer måste injusteras korrekt, och sedan underhållas, för att fungera som tänkt. Service måste ske regelbundet, då ska funktionen också kontrolleras. Alingsåshems mål en halverad energianvändning Alingsåshem rustar för närvarande (2008) upp sitt bostadsbestånd. De vill både förbättra innemiljön för sina hyresgäster och minska sin egen klimatpåverkan. Brogården, som är flerbostadshus byggda , hade före upprustningens start hög energianvändning, dåligt inneklimat, högt underhållsbehov och fuktproblem i bottenplanet. Energianvändningen var 216 kwh/m 2 /år. Målet är att halvera energianvändningen till 105 kwh/m 2 /år, alltså med minst 50%. Den nya tekniken är enkel och lättskött, vilket ger låga driftskostnader. Lägenhetsinnehavarna kan själva påverka sin energianvändning och sitt inneklimat. Några av de åtgärder som görs är: Ventilation, till- och frånluft med värmeåtervinning i varje lägenhet. Tilläggsisolering. Individuell mätning. Energisnåla hushållsapparater. Byte av fönster. Solfångare för varmvattenberedning. 22

23 BROMSA VÄXTHUSEFFEKTEN Ekonomi och hälsa är två viktiga aspekter när man bygger energieffektiva hus, eller renoverar gamla hus för att bli mer energieffektiva. Men det viktigaste i ett stort perspektiv är naturligtvis miljön. En hållbar utveckling är en förutsättning för allt annat. Växthuseffekten vad är det? Atmosfären har en naturlig växthuseffekt som är en förutsättning för livet på jorden. Utan den skulle det vara nästan 35 grader kallare vid jordytan än det är i dag. I dag bidrar människan i hög utsträckning till jordens uppvärmning. När vi eldar skapar vi stora volymer koldioxid, den mest förekommande växthusgasen som bildas vid all förbränning. Koldioxidhalten stiger inte enbart på grund av den ökade förbränningen av fossila bränslen. I stora delar av världen skövlas stora skogsområden som inte återplanteras. En återplantering skulle minska mängden koldioxid eftersom växterna tar upp ämnet under sin fotosyntes (vatten och koldioxid omvandlas till kolhydrater). Det är inte särskilt svårt att förstå varför växthuseffekten måste minskas. Här är några konsekvenser av en högre koldioxidhalt och därmed en högre temperatur. Stigande havsnivå och översvämningar. Forskarna har i ett antal år räknat med att havsnivån stiger mellan 9 och 88 cm fram till år 2100 nu tror man att dessa beräkningar är fel, havsnivån kommer att stiga ännu mer. Hälften av jordens befolkning bor i kustnära områden och riskerar att drabbas av allt fler översvämningar. Det kan leda till folkomflyttningar, och till att stora områden som i dag används som odlingsmark, blir obrukbara. Smältande glaciärer. Sker redan i dag i snabb takt. Förändrad nederbörd. Mycket stora mängder nederbörd och kraftigare regnoväder, samtidigt som torra delar av världen blir ännu torrare Vattenbrist och sämre vattenkvalitet. Särskilt runt Medelhavet och i delar av Afrika. Saltvatteninträngning kan bli ett problem när havsnivån stiger. Sjukdomar. Fler människor kommer att dö på grund av hetta, och insektsburna sjukdomar kommer att öka när insekternas utbredning förändras och säsongen förlängs. Vad händer och vad görs? Fredspriset 2007 delades mellan FN:s klimatpanel IPCC och den amerikanske politikern och miljöaktivisten Al Gore. Al Gore fick priset för sin förmåga att få ut budskapet om klimathotet, IPCC för sina vetenskapliga insatser. - Alla på jorden, vanliga människor, politiker och statsledare, måste göra allt som står i deras makt för att bromsa den globala uppvärmningen. Det krävs handling nu, innan människan förlorar kontrollen över klimatförändringarna, säger Ole Danbolt Mjøs, ordförande i den norska Nobelkommittén. Världens klimatmål Kyotoprotokollet och Baliöverenskommelsen Kyotoprotokollet skrevs under av många länder 1997 och är en del av FN:s klimatkonvention. Här förbinder sig i-länderna att minska utsläppen av växthusgaser med 23

24 sammanlagt minst 5,2% fram till Antalet underskrifter ökar, Australien undertecknade avtalet skrevs ett nytt avtal under på Bali. Det är vad många kallar en färdplan för förhandlingar om ett nytt klimatavtal. USA har inte skrivit under Kyotoprotokollet, däremot skrev man under Baliöverenskommelsen. Några bindande krav eller löften om utsläppsminskningar finns inte med i den. EU:s klimatmål Länderna inom EU står för 14% av utsläppen av växthusgaser. Det är viktigt att få med länder som USA, Kina och Indien i arbetet mot att minska utsläppen. I väntan på en global uppgörelse har EU åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser med minst 20% fram till år 2020 jämfört med 1990 års nivåer. Sveriges klimatmål Sveriges långsiktiga mål är att utsläppen ska minska till 4,5 ton koldioxid per person och år, 2007 var de 7,9 ton. Medelafrikanens utsläpp är 1 ton per år, afrikaner som bor söder om Sahara släpper ut 0,2 ton per år enligt organisationen Climate Network Africa. Det mer kortsiktiga målet för Sverige är att utsläppen år 2010 ska vara 4% lägre än de var Detta mål är på väg att uppfyllas enligt de senaste prognoserna kommer vi till och med att ligga ytterligare cirka 2% under 1990 års nivå. Detta innebär inte att vi kan luta oss tillbaka och sluta jobba med dessa frågor. Växthuseffekten är global och varje litet strå som dras till stacken får effekt. Positiv eller negativ. Boverket har ansvar för miljökvalitetsmålet En god bebyggd miljö. I detta finns 7 delmål. Delmål 6 handlar om energianvändning och lyder: Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler minskar. Minskningen bör vara 20 procent till år 2020 och 50 procent till år 2050 i förhållande till användningen Till år 2020 skall beroendet av fossila bränslen för energianvändningen i bebyggelsesektorn vara brutet, samtidigt som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt. Att sätta klimatmål för fastigheter Det går också att sätta klimatmål för enskilda branscher, och för enskilda fastigheter. Inom EU finns flera så kallade direktiv som är till god hjälp i det arbetet. De viktigaste för fastighetsbranschen är: Direktivet om byggnaders energiprestanda (energideklarering av byggnader). Direktivet om effektiv slutanvändning av energi. Direktivet om effektiv slutanvändning av energi Detta direktiv säger att alla EU:s medlemsländer ska energieffektivisera med minst 9% under nio år. Det gäller inom följande sektorer: Bebyggelse (lokaler, flerbostadshus, småhus samt service). Transporter (gods, privattransporter och service). Industri (utom de som ingår inom systemet för utsläppsrätter). 24

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Energibesparingstips för lokaler

Energibesparingstips för lokaler Energibesparingstips för lokaler Sammanställning av: Filip Elland, miljösamordnare Fastighets AB Briggen 2012-07-04 2 Innehåll Övergripande 4 Kartlägg och energieffektivisera 4 Kommunikation mellan hyresgäst

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Teknik, Miljö, Ekonomi samt Processutveckling Tord af Klintberg Folke Björk Finansierat av: 1 Förord Arbetet med Sustainable innovation och Riksbyggen Det har varit en trio

Läs mer

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN 7/2010 ENERGI MILJÖ TEKNIK BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser MINSKA VÄRMENOTAN Fyra goda råd för fjärrvärmekunder NOLLKRAV

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 Projektet Energiklok bostadsrättsförening genomfördes av Energikontoret Regionförbundet Örebro under 2009 2010.

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Sverige Renoverar AB. Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB. Klart 2015? ge Renoverar AB. Sverige Renoverar AB.

Sverige Renoverar AB. Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB. Klart 2015? ge Renoverar AB. Sverige Renoverar AB. Sverige Renoverar AB Här renoveras 1,4 miljoner lägenheter! Sverige Renoverar AB Klart 2015? ge Renoverar AB Sverige Renoverar AB Renovering pågår Här renoveras... flerbostadshus byggda 1950-1975. Klart

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Medvetenhet i energianvändning

Medvetenhet i energianvändning ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 631 ISSN 0283-622X Medvetenhet i energianvändning En studie om samband mellan medvetenhet och energianvändning i fyra kontorslokaler Skribenter: Sofia

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer