Produktblad och att tänka på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktblad och att tänka på"

Transkript

1 Produktblad och att tänka på inför Din anslutning till kommunalt vatten och avloppsnät

2 PRESENTATION AV ALLENT AB Allent ab är ett familjeföretag som drivs av far och son. Att starta ett företag i markentreprenad branschen var ingen självklarhet då båda två är utbildade flygtekniker. Det hela startade som en hobbyverksamhet med en liten grävmaskin. I dag har vi båda lämnat flygbranschen och ägnar oss på heltid åt företaget. Allent har utvecklats till den ledande installatören av LTA system i Roslagen. I dag har vi flera grävmaskiner, minidumprar, egen lastbil och olika utbildningar bl.a i sten & bergspräckning. Vi har också genomgått utbildning hos Scandinavisk Kommunalteknink som levererar LTA stationen. Vi har systerföretag innom bygg och VVS. Den tidigare yrkeserfarenheten främst när det gäller kvalitet, säkerhets-tänkande och att göra saker och ting rätt från början har fått sätta sin prägel också på Allent. Som kund hos Allent ska du känna en trygghet i att det helt enkelt kommer att fungera och blir rätt från början. Välkommen till allent ab Kurt & Erik Hedlund FÖRORD I de flesta fall innebär anslutning till kommunalt vatten och avlopp en betydande investering i en fastighet. En investering, som förväntas ge motsvarande värdeökning av fastigheten. Det är därför av stor vikt att arbetet sker på ett fackmannamässigt riktigt sätt. Ett fusk kan vara svårt att upptäcka, men ger sig till känna förr eller senare. Avvikelser från beprövade normer utgör alltid en risk, som kan innebära att ett arbete kan behöva göras om i förtid redan efter några år. Tänk också på att ett fusk som upptäcks efter, säg 8 år, är att betrakta som dolt fel om du sålt fastigheten. Det är då du som säljare som får stå för kostnaden att åtgärda felet. Om fusket är känt så lär inte fastigheten öka i värde, snarare tvärt om. Att fusk förekommer i allt större utsträckning kan både Veolias VA inspektörer och kommunens projektledare vittna om. Tyvärr så kan de inte stoppa fusket eftersom det är den enskilde fastighetsägaren som ansvarar för all installation inom tomtgräns, oavsett vem som utfört den. Som fastighetsägare skall du kräva ett besiktningsprotokoll av anslutningen till servisventilerna. Är det ett kommunalt verksamhetsområde så utfärdar kommunen ett sådant. Är det en samfällighet så utfärdar allent AB eller samfälligheten protokollet. Du skall också kräva en dokumentation av arbetet. Givetvis skall du ha ett skrifligt garantiåtagande. Att installera kommunalt vatten och avlopp är berättigat med ett ROT avdrag på 50% av arbetskostnaden.

3 Det finns i princip två olika system av avlopp, självfallssystem och trycksatta system s.k LTA eller LPS system. Det vi här kommer att redogöra för är en kombination av dessa system. Det vill säga, självfall till en pumpstation och tryck från pumpstationen. LTA står för Lätt Tryck Avlopp, LTA är en försvenskning av LPS (Low Pressure Sewer) och är framtagen av branschorganisationen Svensk Vatten. LPS är egentligen ett varumärke och inte helt korrekt då trycken kan vara relativt höga. Avloppsledningar är i klena dimensioner, och grunt förlagda, utan hänsyn till lutningar och med en avloppspump för i stort sett varje fastighet. Systemet ger låga utgifter vid byggandet men desto högre driftkostnader senare. Pumparna måste ju underhållas och frostskyddet ska fungera. De högre driftkostnaderna kan man ta om man bara har räknat med dem från början. Under de senaste åren har intresset för tryckavloppssystem ökat, dels för att va-ledningar byggs ut i kuperade och allt mindre tätbebyggda områden. Det finns på marknaden några olika fabrikat på LTA system men principen är densamma. I Norrtälje kommun har kommunen beslutat att bara använda ett LTA system som marknadsförs av Scandinavisk kommunalteknik. Detta gäller i ett kommunalt verksamhetsområde. I praktiken innebär detta att det så gott som bara finns kommunaltekniks system i Norrtälje kommun då alla samfälligheter så gott som uteslutande använder sig av densamma, även om en samfällighet mycket väl skulle kunna använda ett system av annat fabrikat. Vi kommer här av den anledningen enbart att beskriva kommunaltekniks LPS 2000 system. Fördelarna med ett LTA system är påtagliga när en fastighet skall anslutas till det kommunala huvudnätet. Man slipper dyra ledningsdragningar då schakten kan hållas på en rimlig nivå. Givetvis måste man nå ett frostfritt djup eller använda sig av isolering med eller utan värmetillskott. Man skall ha i åtanke på att avloppsledningarna till LTA enheten ( pumpstationen ) skall ha självfall från huset.

4 LPS 2000E Detta är den i särklass mest förekommande pumpenheten. In- och utloppsanslutningarna ligger på frostfritt djup. Pumpstationen går att förkorta med 0,3-0,9 m. I detta fall måste man som regel markisolera, och ibland även tillföra värme. Det går även att förlänga pumpenheten. Som alternativ eller komplement till förkortning kan man låta stationen sticka upp mer än de normala c:a 20 cm som skall sticka upp. Man måste då fylla upp med jordmassor runt stationen så det blir en isolerande kulle runt stationen. Kullen får en diameter på c:a 2,5 m. Utlopp, standard R32 invändig gänga. Tank tillverkad av korrosionsfri, miljövänlig, återvinningsbar Polyeten. Tanken har en diameter av 0,6 m och totalhöjden är 2,6 m. Den kan både förlängas och förkortas efter behov. Tankens botten är formad så att den tillsammans med pumpen hålls fri från sediment. Pumpen är av förträngningstyp och är en 230V 1-fas motor på ca 1kW. Driftskostnaden i EL är c:a kr/år Nivåerna, start-, stopp och alarm, känns av med hjälp av pressostater, dvs. inga krånglande vippor. Vid alarmnivån ges en signal som kan kopplas till valfri indikator som e.vis, lampa eller summer. Pumpen är skärande och har hög kapacitet med ca 0,4l/s vid 56mvp. Pumpen ger intermitent ännu högre tryck. Verkningsgraden är hög och ökar faktiskt med ökat tryck!

5 LPS 2000EI En lågbyggd pumpstation med en total höjd på 1,1 m. Själva pumpen är densamma som i LPS 2000E. Stationen måste placeras frostfritt, vilket gör den lämplig att placeras inomhus i källare eller i ett speciellt isolerat pumprum. Den fria höjden måste dock vara c:a 1 m över pumpstationen för att man skall kunna lyfta i och ur pumpen. Bygger man ett pumprum kan man göra taket avtagbart för att minska bygghöjden. Tänk på att begära tillstånd för att använda denna pumpstation av kommun eller samfällighet. Det är nämligen ingen självklarhet att du får detta. Har man stationen i källaren har man eempelvis frångått kravet på lätt tillgänglighet för servicepersonal. Fördelar med denna station är att om det är mycket bergig terräng, och man nu har en källare kan det vara mer kostnadseffektivt att installera denna. Nackdelen är speciellt om man installerar i källare, att man kan få störande ljud när pumpen startar. Prismässigt så är kostnaden ungefär detsamma. Allent har installerat denna station och även byggt pumphus för den.

6 LPS 2000EIV Mini LPS 2000EIV Mini är en isolerad pumpstation med inbyggd värme. Stationen är bara 1,4 meter hög och går utmärkt att placera i ett icke uppvärmt utrymme. Den går även att gräva ner där markförhållandena är sådana att man inte når fullt djup. Tänk på att begära tillstånd för att använda denna pumpstation av kommun eller samfällighet. Det är nämligen ingen självklarhet att du får detta. LPS2000EIV Mini är en isolerad avloppspumpstation som är dimensionerad för att ta emot och pumpa avloppsvatten från ett mindre enfamiljshushåll eller fritidshus, med mindre vattenförbrukning. Reservvolymen i LPS2000EIV Minis tank är därför mindre än i standardmodellen LPS2000E. I och med att tanken är isolerad, kan man installera den i frostutsatta områden. Tanken är lågbyggd och har en total höjd på 1,4 meter, vilket gör det lätt att placera tanken i eller på marken, krypgrund eller annan väderbeständig plats utan dyra sprängningar. Tanken är tillverkad i dubbelväggig miljövänlig polyeten med ett isolerande mellanskikt, samt termostatstyrt frostskydd. Tanken har en löstagbar isolerskiva. Tanken ska luftas vid jämna mellanrum. Prismässigt är denna station dryga 4000 kr dyrare. Allent har erfarenhet av installation av denna station, vi gjorde faktiskt pilotinstallation av denna station i Sverige

7 Vad skall man då tänka på? Det finns naturligtvis massor som man skall ha i åtanke både före och efter installationen. Här följer några råd. Hur skall man placera stationen? Det skall vara självfall från huset till stationen. Det bör inte vara svårgrävt där den skall stå och det skall heller inte vara för långt från huset och helst inte i blickfånget. Rådfråga allent vi har stor erfarenhet av placeringar. Hur gärna man än vill undvika markskador så är det en omöjlighet. De mesta går att reparera med en finplanering men ibland måste både buskar och träd tas bort. Fundera på vad som inte får förstöras. Tänk på att vattentrycket kommer att öka i och med kommunalt vatten, det ställer krav på gamla kopplingar. allent provtrycker fastighetens VA system. Slå aldrig ifrån EL när du lämnar huset. Pumpenheten måste kunna starta och ev. värmekablar måste förhindra frysning. Spola aldrig ner föremål som e. små stenar, metallbitar, blöjor, fett, färgrester, mm då detta kan skada pumpen och förorsaka stopp. Principen är att aldrig spola ner det som du inte ätit först. (frånsett toa-papper då ) Tänk på att det förmodligen är du som får stå för reparationskostnaden om stoppet beror på främmande föremål. Det är också förmodligen du som får stå för kostnaderna om eempelvis en frysning förorsakt skada. Det är inte självklart att ditt försäkringsbolag ersätter sådana skador om det visar sig att anläggningen inte är regelmässigt utförd. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för alla installationer innanför servisventilerna. Vattenmätaren får inte sitta i icke uppvärmt utrymme. Principen är att den skall vara lättavläst och sitta på en höjd av c:a 70 cm från golv. (höjden är inget absolut krav) I vissa fall kan man använda en vattenmätarebrunn som placeras i rörgraven i nära anslutning till servisventilerna eller pumpbrunnen. Fråga dock om det är OK att använda en sådan. Sätt upp en lapp bredvid larmet som talar om vart du skall vända dig om larmet löser ut. Tänk på att inte använda avlopp om larmet löst ut. Tanken blir fort full och kan förorsaka skador. Tänk på att ett strömavbrott gör att avloppspumpen också stannar. En sak som man bör fundera över är om huvudsäkringarna är tillräckligt stora. Pumpen drar 1000W, har man en 16A huvudsäkring så klarar den ma 3680W per fas. Har man eempelvis ett element + någon lampa slår på spisen och har en vattenkokare så går huvudsäkringensäkringen när avloppspumpen startar. Det kanske skall uppgraderas till 20A huvudsäkring. Allent kan ge dig råd i detta fall.

8 Ordlista och definitioner ABVA Allmäna bestämmelser för användande av Norrtälje kommuns allmäna VA-anläggning. Allmän VA-anläggning Anläggning vars ändamål är att bereda bostadshus eller annan bebyggelse vattenförsörjning och avlopp. Avloppsvatten Avloppsvatten är ett gemensamt namn och samlingsbegrepp på spillvatten, dagvatten, dränvatten och kylvatten. Dagvatten Tillfälligt avrinnande vatten, t.e regnvatten och smältvatten från tak och vägar, samt framträngande grundvatten. Dagvatten får normalt inte kopplas till avloppsnätet. Dricksvatten Vatten som vi kan dricka direkt ur kranen. Dränvatten Vatten som avleds genom dränering. Dränvatten får inte kopplas till avloppsnätet. Förbindelsepunkt Den punkt där servisledningarna för de kommunala eller samfällighet övergår till fastighetsägaren. Förbindelsepunkt upprättas av kommunen eller samfälligheten och placeras i regel c:a 0,5 m utanför fastighetens tomtgräns. I regel har du som fastighetsägare möjlighet att påverka placeringen av förbindelsepunkten. Spillvatten Vanligtvis förorenat vatten av hushållskaraktär från toalett, bad, disk, och tvätt. Dag och dränvatten får inte kopplas till spillvattenledning. Spillvatten indelas oftast i svartvatten, som är det spolas ut från toaletter och gråvatten (eller BDT-vatten) som är smutsigt vatten från bad, duschar, diskning och tvätt. Servisanmälan Den blankett som skall fyllas i och lämnas in till kommunens vatten och avloppsavdelning vid anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Fastighetsägaren förbinder sig i och med undertecknandet av blanketten att följa kommunens ABVA. För en VA-samfällighet gäller andra bestämmelser som beslutats av samfälligheten. Samfälligheten följer dock kommunens ABVA. VA Vatten och avlopp VA-Installation Den enskilda fastighetens installation som omfattar eempelvis ledningar, golvbrunnar, etc. Och binder samman dessa med den allmäna VA-anläggningen. Verksamhetsområde Ett fastställt geografiskt område där en eller flera vattentjänster har eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. Kommunen eller en samfällighet förvaltar samt sköter driften av ledningarna och har rätt att ta ut en avgift för detta. ROT En skattereduktion som ges för 50% av arbetskostnaden vid reparation, ombyggnad eller tillbyggnad. Skattereduktionen ges per person som står skriven som ägare av fastigheten. Det räcker med ett ägarskap på 1%, och antalet personer spelar ingen roll. Installation av VA är ROT berättigat. LTA Lätt Tryckavloppssystem. När fastigheten inte kan anslutas till ett självfallssystem utformas VA anläggningen för spillvattenavlopp som ett s.k. Lätt Tryck Avloppssystem ( LTA-system). Samfälligheten följer dock som regel kommunens ABVA.

9 PRODUKT BESKRIVNING Servisventil / Förbindelsepunkt Servisventil eller förbindelsepunkt är den avstängningsventil för vatten och avlopp som man kopplar mot. Servisventilen sitter som regel i anslutning till tomten och dryga 1,5-2 meter under marken. De rör som man ibland kan se sticka upp får man inte använda. Dessa kopplas bort och anslutning göres direkt mot ventilen. Det är också här på avloppsdelen som backventilen kopplas. Det är också här som misstag kan göras. Man sätter helt enkelt backventilen fel. Av den anledningen får man inte återfylla innan kommunens VA inspektörer besiktigat. Du får också ett besiktningsprotokoll. När det är en VAsamfällighet så är det samfällighetens styrelse som beslutar hur man gör med besiktning. Rörgrav Rörgrav är de dike som grävs mellan servisventilen/förbindelsepunkten och husets ingångspunkt. Någonstans längs rörgraven placeras LTA pumpbrunnen. Mellan servisventilen och LTA pumpbrunnen förläggs två stycken s.k PEM slangar. En 40 mm avloppsslang och en 32 mm vattenslang. Slangarna skall förläggas på frostfritt djup vilket innebär ett grävdjup på minst 130 cm om man ska få plats med c:a 10 cm rörgravsgrus. Rörgraven mellan pumpbrunn och huset är lite speciell. Här lägges vattenledning vilken skall läggas frostfritt. Dessutom skall ett 110 mm markavloppsrör läggas och anslutas till pumpbrunnen. Ett rör för EL-kabel skall också läggas. Avloppsröret skall ha ett visst fall, varken för lite eller för mycket. Detta innebär att frostfri läggning som regel inte är möjlig efter hela rörgraven, men å andra sidan är avloppsröret inte lika känsligt för frysning då det inte står vatten i röret om det är riktigt lagt. Det nedspolade vattnet håller ju också plusgrader. Under vissa förhållanden måste man lägga en markfiberduk i botten på rörgraven. Rörgraven är ett annat ställe där fusket är utbrett, man förlägger helt enkelt inte frostfritt. Det är bara inte frysrisken man ska se upp med, risken för s.k tjälskjutning finns där slangarna helt enkelt går av. Frostfritt djup Det är många åsikter om frostfritt djup. Det finns klara regler vad som gäller vid förläggning av rör och slang. I Roslagen är frostfritt djup 120 cm. >120 cm djup mellan slang och markyta. Ingen vidare åtgärd behövs cm djup mellan slang och markyta. Markisolering behövs. <70 cm djup mellan slang och markyta. Isolering med värmekabel behövs. Pumpbrunn / Grop Pumpgropen är den plats där LTA pumpbrunnen placeras. LTA Pumpbrunnen är en anordning på 2,6 meters höjd och en bredd på c:a 60 cm. Detta gör att det är betydande massor som skall grävas upp. LTA Pumpbrunnen kommer att sticka upp minst 20 cm ovan mark. Det går att kapa brunnen och på så sätt minska grävdjupet en del. Det går också att fylla upp runt brunnen om man inte når riktigt djup. Det som gör att man vill komma ner till fullt djup är att utloppet för avloppsslangen sitter på ett avstånd av 130 cm från ovansidan. Och når man inte fullt djup måste man markisolera. I vissa sällsynta fall förekommer andra typer av pumpbrunnar.

10 Rörgravsgrus Rörgravsgrus är ett måste. Att utelämna denna produkt innebär sannolikt att det förr eller senare uppstår nötskador på PEM slangen och stor risk för att läckage uppstår. Man fyller ett lager med c:a 10 cm rörgravsgrus ovanpå slangarna innan man återfyller med befintliga massor. Rörgravsgrus finns i 2 varianter, en naturprodukt och en bergkrossad produkt. I båda fallen är fraktionen 0-8 mm. Den bergkrossade produkten har något bättre egenskaper i blöta jordlager. Allent AB använder godkända produkter från Sand & Grus AB Jehander eller DKLBC. Sprängning, Berg och stenspräckning I bland kan det inte undvikas, en stor sten eller delar av berg är i vägen i rörgraven. I värsta fall måste man spränga. Som regel räcker det med en mer lättsam metod där man använder sig av krutpatroner i stället för mer kraftfulla sprängämnen. Krutpatronen verkar på ett sätt som gör det möjligt att spräcka sten och berg alldeles i anslutning till huset. Allent AB har av polis och räddningstjänst tillstånd för denna metod. Markisolering / Isolerboar / Isolerstrumpa När man inte når ett frostfritt djup för vatten eller ett ej acceptabelt djup för avloppsrör och pumpbrunn är markisolering och användandet av isolerbo och isolerstrumpa ett godtagbart alternativ. Som isolering får aldrig vanlig frigolit användas då den suger åt sig vatten. Isolerboar förses oftast med en värmeslinga och användes vanligtvis när båda slangarna behöver isoleras. Markisolering användes även för att skydda en upphöjd pumpbrunn från markkyla. Markisolering är en skiva som lägges ovanpå slangen. I vissa fall går det helt enkelt inte att komma ner under mark. Då kan man lägga isolerboar med värmekabel direkt på mark och övertäcka med c:a cm jord. Isolerstrumpa användes endast med värmekabel. Isolerstrumpa användes som regel mellan mark och hus. VVS-arbeten VVS arbeten utföres av allent ab. allent ab har stor erfarenhet av att installera VVS vid anslutning av kommunalt VA. Erfarenhetsmässigt vet vi att det är stor skillnad i kvalitet på detaljer köpta hos etablerade VVS leverantörer och stormarknader. allent ab använder sig av, Ahlsell AB och Göthes sanitetslager AB som leverantörer. allent ab har godkända VVS instalatörer, vilket är ett måste om försäkringen skall gälla vid e. en vattenskada. Avluftning Avloppsrör måste förses med avluftning. Detta för att inte ett vakuum skall uppstå vid pumpning, vilket i sig kan förorsaka att vattenlåset i toalett eller handfat töms. Avluftningen kopplas som regel vid anslutningspunkt vid huset och dras upp vid e. husknut. De fastigheter som redan har en vattentoalett har förmodligen redan en avluftning som man använder. Man kan inte använda vacumventiler i avluftningssystemet då övertryck måste kunna gå åt båda hållen. EL-anslutning All elanslutning sker av behörig elektriker. LTA pumpenhet kräver en 10 A säkring. Larmenheten kräver också en säkring och slutligen kräver Thermostaten ström. Som regel ansluts detta i anslutning till befintlig säkringstavla, undantaget är Thermostaten som kan placeras på annan plats. Då det ofta är gammal typ av säkringar så monteras en separat liten säkringsdosa med nya automatsäkringar, allt i enlighet med EL säkerhetslagen. I normalfallet kostar en komplett installation med material c:a 5200 kr. Givetvis utföres EL arbeten av godkända elektriker.

11 Värmekabel Värmekabeln är av självreglerande typ vilket innebär att den minskar sin effekt när det blir varmt. Strömförbrukningen ligger på c:a 8-10 W / meter. Som regel väljer man att koppla en thermostat till värmekabeln. Schaktmassor Det uppstår alltid överblivna schaktmassor från pumpgrop och rörgravar. Normalt kan det röra sig om c:a 10 ton. Det kan vara blöt schakt och stenar blandat med ytmarklager. Allent AB deponerar sådana massor på miljögodkänd tipp i Norrtälje. Allent AB förbehåller sig dock rätten att använda sådana bortforslade massor i sin verksamhet på annan plats där massorna kan användas utan negativ miljöpåverkan. Grovplanering Allent AB lämnar alla uppgrävda ytor och förstörd mark grovplanerad. Det innebär att ytorna är utjämnade och överskottsrester borkörda. Finplanering Med finplanerad mark avses att marken iordnigställs får sådd. För gräsytor användes Anläggningsjord och för planterade ytor Planteringsjord. Grusade ytor ersätts med likvärdiga produkter. Alla jord och grusprodukter är kvalitetskontrollerade och kommer från Jehander (f.d Rimbo jord) eller DKLBC. Allent Ab fraktar med egen lastbil. Finplanering ingår inte i priset men utföres av allent till ett mycket fördekaktigt pris. Finplanering är ROT berättigat. Dolda fusk Var fuskas det då mest? Utan tvekan är rörgraven det ställe där det fuskas mest. Man gräver ej till frostfritt djup, man använder inte rörgravsgrus och man struntar i markisolering. De här är fusk som är svåra att upptäcka om man inte är närvarande och framför allt inte vet hur det skall vara. Ett annat område är VVS. Allent utfärdar ett provtryckningsprotokoll på vattensystemet efter vattenmätaren. Det är ett betydligt högre vattentryck i det nya systemet och med en provtryckning får man reda på ev. läckage. Det är faktiskt så att du som fastighetsägare intygar att systemet är provtryckt. Trots detta tillhör allent en av de få som har utrustning och gör det. Vattenmätarbrunn Vattenmätarbrunn är en brunn där man placerar vattenmätaren. Brunnen placeras i närheten av servisventilerna. Vattenmätarbrunnen är placerad på frostfritt djup vilket innebär att det inte behöver vara uppvärmt. Efter vattenmätarbrunnen är det du som bestämmer hur vattenledningen skall dras. Du kan dela upp den på flera byggnader, du kan enkelt placera en Glimpost direkt efter vattenmätarbrunnen för att dränera hela vattensystemet på vintern.vattenmätarbrunnen är inget krav, men kan ge fördelar. Priset för en vattenmätarbrunn ligger på c:a kr. Glimpost. Glimpost är en ventil som ligger nergrävd men kan manövereras från marytan. Glimposten gör att du enkelt kan dränera husets vattensystem på vintern och på så sätt slippa ha värme på. Glimposten användes så gott som uteslutande i kombination med vattenmätarbrunn.

12 JÄMFÖRELSETABELL När du tar in offerter från olika entreprenörer är det viktigt att vi talar om samma saker. I tabellen nedan kan du enkelt jämföra de olika offerterna. Monterar/ansluter VVS utvändigt. Spränger/spräcker sten Kopplar invändig VVS Kopplar EL Kör bort överblivna massor Använder godkänt rörgravsgrus Finplanerar ytor med jord Återställer grusgångar med nytt grus Mäter ut var elkablar går Lagar ev. avgrävda kablar direkt Lagar ev. avgrävda vattenledningar direkt Gräver minst 130 cm djup, eller markisolerar Har olika storlekar på grävmaskiner. Har egen lastbil för transporter Har snickare för invändiga arbeten. En faktura, en kontakt till nyckelfärdigt Lämnar fullständig dokumentation på arbetet Provtrycker husets vattensystem. Lämnar garanti på utfört arbete ALLENT Konkurrent 1 Konkurrent 2.

13 Arbetsgång 1. Kontakta allent AB och boka tid för besök. 2. allent AB ger dig en offert för kostnaden. Önskar du utbyggnad, och/eller ombyggnad av t.e toalett och badrum får du samtidigt en offert av Ekforsen byggnads AB. 3. C:a 2 veckor före igångsättning av grävarbeten skall du som fastighetsägare kontakta kommunens VA enhet och beställa LTA enheten. Du måste först ha betalt avgifterna. Är du ansluten till en VA-samfällighet så beställer allent AB LTA enheten i ditt namn och med din fastighetsbeteckning. Som regel har samfälligheten ett avtal om rabaterat pris för sina medlemmar. 4. I anslutning till igångsättning träffas vi och går igenom projektet. Vi tittar på hur vi kommer att gräva, vilka problem vi kan stöta på och hur vi löser dessa. Vi tittar också på vilka markskador som kommer att uppstå och hur vi åtgärdar dessa efteråt etc. Är du rädd om några buskar och plantor så visar du oss dessa. 5. När vi väl påbörjar installationen behöver vi tillgång till El 220V, minst 10A. Vi måste även ha tillgång till nycklar så att vi kan koppla EL och VA-anslutningar samt testköra anläggningen efter installation. 6. Efter anslutning till förbindelsepunkten besiktigar kommunen anslutningarna om det är ett kommunalt verksamhetsområde. Är det en samfällighet så är det samfälligheten som bestämmer om besiktning skall ske. allent AB sköter kontakten med samfälligheten i detta fall. 7. Som sista åtgärd installerar kommunen vattenmätare och pumpenhet i LTA brunnen samt testkör system och larm. Är det en samfällighet så beslutar samfälligheten om installation av pumpenhet och vattenmätare. allent AB sköter kontakten med samfälligheten i detta fall. 8. Återstår sedan bara att städa upp och finplanera uppgrävda ytor samt forsla bort överblivna massor. 9. Innan vi skickar fakturan till dig går vi igenom fakturan tillsammans så att vi är helt överens. Vi överlämnar också besiktningsprotokoll för ansutningen till förbindelsepunkten, ett anläggningsprotokoll samt dokumentation och ett garantibesked. 10. Vi vill gärna kunna använda dig som referens för nya kunder, givetvis frågar vi dig om det är OK.

14 Välkommen till allent ab KONTAKTUPPGIFTER Tellusvägen 1, Norrtälje. Tel: E-post: Org-nr: , innehar F-skattesedel Kurt Hedlund Erik Hedlund Denna publikation är producerad av allent ab, för allent ab

VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID SPEXHULTASJÖN INFORMATION OM ANSLUTNING

VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID SPEXHULTASJÖN INFORMATION OM ANSLUTNING 1 (8) VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID SPEXHULTASJÖN INFORMATION OM ANSLUTNING För områdena Rävsnäs, Stenören, Talludden, Vallbohaga, Spexhult, Solgläntan, Solhaga, Solbacka, Solvik och Soludden samt mellanliggande

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Innehållsförteckning Information om tryckavloppssystem... 1 (LTA = Lätt Tryck Avlopp)... 1 Vad är ett tryckavlopp?... 3 Kontakta Byggnadsförvaltningen...

Läs mer

Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde

Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde www.sevab.com Kommunalt vatten och avlopp en investering för miljön och fastighetsvärdet Under perioden 2011-2020 finns det sju prioriterade

Läs mer

LTA LÅGTRYCKSAVLOPP VÄGLEDNING FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-08-25

LTA LÅGTRYCKSAVLOPP VÄGLEDNING FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-08-25 LTA LÅGTRYCKSAVLOPP VÄGLEDNING FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-08-25 Innehåll 1. Allmänt om LTA... 2 2. Ordförklaring och definitioner... 3 3.

Läs mer

Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA)

Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA) Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA) Vad är en LTA-enhet? Om du bor i ett område med LTA-system, t ex Hornslandet utanför Västervik, behöver varje fastighet en egen liten villapumpstation som kallas

Läs mer

Information om tryckavloppssystem

Information om tryckavloppssystem Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Vad är ett tryckavlopp? Du som har fått denna information bor i ett verksamhetsområde där avloppsvattnet måste pumpas bort från fastigheten.

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening

Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening 2009-12-01 Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening Allmänt Bastuholmens Samfällighetsförening och dess deltagande fastigheter är bundna av anläggningsbeslutet registrerat 2009-10-01

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) _ Vad är ett tryckavlopp? En vanlig orsak till att man måste ha ett tryckavloppssystem är att det är bergigt och svårt att få ner avloppsrör

Läs mer

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp 1 (6) INFORMATIONSBREV 2014-02-14 Information till fastighetsägare i Bergshamra by Etapp 1 Byggstart för kommunalt vatten och avlopp Hej! Nu påbörjar vi byggnationen av vatten och avlopp i ditt område.

Läs mer

Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba. Välkommen. www.vastvatten.se

Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba. Välkommen. www.vastvatten.se Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba Välkommen Medverkande på mötet - Mikael Svensson Projekt och utrednings chef, Västvatten AB - Martin Birgersson Projektledare, Västvatten AB - Gerhard Pettersson

Läs mer

Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012

Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012 Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012 kl. 18:00 20:00 Allmän information om VA-utbyggnaden Information förbindelsepunkter Frågor Kungsörs Kommunteknik Ab - Projektledare Magnus Ribbing 0227-600140

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning med LTA

Informationspaket för nyanslutning med LTA Informationspaket för nyanslutning med LTA Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt installationen av LTA-tanken.

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se FÖRETAGET Skandinavisk Kommunalteknik AB Skandinaviens största leverantör

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Under år 2015 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Sjöbo Sommarby. Samtidigt kommer Sjöbo

Läs mer

Årsta Havsbad Anslutning till kommunalt VA Etappmöte 1; 2013-12-11 Ta gärna en titt på ritningarna Informationen börjar ca 17:45

Årsta Havsbad Anslutning till kommunalt VA Etappmöte 1; 2013-12-11 Ta gärna en titt på ritningarna Informationen börjar ca 17:45 Årsta Havsbad Anslutning till kommunalt VA Etappmöte 1; 2013-12-11 Ta gärna en titt på ritningarna Informationen börjar ca 17:45 Kvällens program Välkomnande Tidplan och genomförande VA-anslutning Avgifter

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp i ditt område

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp i ditt område 1 (7) INFORMATIONSBREV 2013-09-24 Information till fastighetsägare i Västerbyn (Före detta område D, Gräddö/Rävsnäs) Byggstart för kommunalt vatten och avlopp i ditt område Nu påbörjar vi byggnationen

Läs mer

Frågor och Svar? Detaljplanefrågor

Frågor och Svar? Detaljplanefrågor Frågor och Svar? Detaljplanefrågor Till vilken adress skickas inbjudningar och handlingar ut? Alla handlingar skickas till den adress där man är skriven. Kommunen tar alltid ut en fastighetsägarförteckning

Läs mer

Årsta Havsbad. Anslutning till kommunalt VA Infomöte 2013-09-18

Årsta Havsbad. Anslutning till kommunalt VA Infomöte 2013-09-18 Årsta Havsbad Anslutning till kommunalt VA Infomöte 2013-09-18 Kvällens program 18.05 Välkomnande Johanna Blomberg 18.10 Tidplan upphandling och genomförande Karl-Ossian Frimodt 18.25 VA-teknik Felix Lindberg

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma VÄRMDÖ KOMMUN 2012-02-22 Dnr 11SPN0063-540 Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma Allmänt Värmdö kommun har nu påbörjat arbetet med att förse Strömma, detaljplaneområde S4, med kommunalt

Läs mer

Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet

Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet Tryckavlopp i Höganäs kommun Med hjälp av ett tryckavloppssystem som kallas LTA, lågtryckavlopp, är det i de delar av kommunen där systemet

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift LPS1000EIV

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift LPS1000EIV Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Montering och drift LPS1000EIV LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den

Läs mer

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift LPS2000EIV

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift LPS2000EIV Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Montering och drift LPS000EIV LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den

Läs mer

Checklista för val och installation av återströmningsskydd

Checklista för val och installation av återströmningsskydd Checklista för val och installation av återströmningsskydd Samtliga fastighetsägare i Borgholms kommun som är anslutna till den allmänna dricksvattenanläggningen skall förse inkommande dricksvattenledning

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning Anslutning av vatten och avlopp Vattenanslutning Ansluta kommunalt vatten och avlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till att ansluta sig till vatten och avlopp. Alla blanketter finns på

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Information till fastighetsägare Översvämning Västerlånggatan 1962 foto Linderoth (bearbetad) Riktlinjer för bättre miljö inne och ute Nu gäller nya riktlinjer

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Information till dig som fastighetsägare i södra Boviken angående installation och inkoppling till det kommunala vatten- och spillvattennätet.

Information till dig som fastighetsägare i södra Boviken angående installation och inkoppling till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Information till dig som fastighetsägare i södra Boviken angående installation och inkoppling till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Utbyggnaden av det kommunala vatten- och spillvattennätet

Läs mer

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Innehåll Kontaktpersoner för information... 2 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

VA-fakta för fastighetsägare

VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare Uppsala Vatten och Avfall AB är VA-huvudman i Uppsala kommun. Här följer information om vatten och avlopp i en fastighet. Utgåva 2011 Ansvarsfördelning

Läs mer

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN.

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. 1 Upprättad: 2010-03-17 Reviderad: INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. Du som är fastighetsägare och som berörs av utbyggnaden

Läs mer

Översvämning i källare. Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen?

Översvämning i källare. Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen? Översvämning i källare Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen? Innehållsförteckning Ordlista...3 Om en översvämning inträffar!...4 Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem...6

Läs mer

Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Innehåll 1 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten 3 Kontakta Lerums

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp.

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Nyköpings kommun 3 Detta får du som VA-abonnent

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Nu gäller nya riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Ett riktigt avlopp, till ett rimligt pris. Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem för villor och fritidshus

Ett riktigt avlopp, till ett rimligt pris. Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem för villor och fritidshus Ett riktigt avlopp, till ett rimligt pris Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem för villor och fritidshus Det smarta sättet att ansluta till det kommunala avloppsnätet Med vårt lätt trycksatta avloppssystem

Läs mer

UaFS Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA

UaFS Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA Fastställd av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun 2014-11-12, 201, att gälla från och med 2014-11-12. Dessa bestämmelser

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun orebro.se 1 Varje invånare i vår kommun använder ca 100 liter vatten varje dag. Det är dels dricksvatten,

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Essunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Inkoppling till den allmänna anläggningen...3 Användning av den

Läs mer

Wira Bruk 2009-09-08

Wira Bruk 2009-09-08 Wira Bruk 2009-09-08 Nulägesrapport av projektet Kort om Roslagsvatten Fattade beslut Samråd om placering av förbindelsepunkt Frisprängning Aktuella va-ledningskartor Va-anslutning av fastighet Tidplan

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Värmdö kommun!... 3 Detta får du som VA-abonnent...

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

Installation av pumpstation

Installation av pumpstation Installation av pumpstation COMPIT 900 Checklista Checklistan nedan ska fyllas i av fastighetsägaren innan driftsättning av avloppspumpen. Vår entreprenör som utför driftsättningen får inte godkänna avvikelser.

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer.

Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer. Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer. -E Pumpstation Line E Avloppspumpstation Serie Line -E med enkelpump enskild villa. Line -E är det självklara valet den som önskar en avloppspumpstation

Läs mer

Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Uddevalla kommun

Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Uddevalla kommun Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Uddevalla kommun Gäller fr.o.m. 1 mars 2011 Beslutad av kommunfullmäktige 9 februari 2011 Innehåll INLEDNING.................................................................

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

ETL FROSTGUARD ETT ENKELT SÄTT ATT FROSTSKYDDA VATTENLEDNINGEN

ETL FROSTGUARD ETT ENKELT SÄTT ATT FROSTSKYDDA VATTENLEDNINGEN ETL FROSTGUARD ETT ENKELT SÄTT ATT FROSTSKYDDA VATTENLEDNINGEN Enkel och säker installation Självbegränsande värmekabel i komplett paket Utanpåliggande eller invändigt montage EN VÄRMEKABEL KLARAR FROSTSKYDDET

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA. Anvisningar och information till fastighetsägare utanför verksamhetsområde VA i Trollhättans Kommun. Inledning Lista med

Läs mer

SKT Suomi Oy. www.sktsuomi.fi. Montering och drift LPS2000D/Q

SKT Suomi Oy. www.sktsuomi.fi. Montering och drift LPS2000D/Q SKT Suomi Oy www.sktsuomi.fi Montering och drift LPS2000D/Q LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller Tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den mest påtagliga skillnaden

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03 ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i BERGS KOMMUN gällande från 2009-03-03 BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN

Läs mer

Byggarbetsplats Norrlandet

Byggarbetsplats Norrlandet Byggarbetsplats Norrlandet Välkommen Informationsmöte för fastighetsägare i Utvalnäs och Harkskär Ta lite fika innan du sätter dig! Kontaktpersoner Gästrike Vatten Stefan Hedström, Projektledare VA Jessica

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter.

Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter. 1 (5) Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Du medger

Läs mer

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Fastställd av kommunfullmäktige 2009-01-27 8 H A G F O R S K O M M U N Innehållsförteckning ABVA 09

Läs mer

ETL FrostGuard. Ett enkelt sätt att frostskydda vattenledningen

ETL FrostGuard. Ett enkelt sätt att frostskydda vattenledningen ETL FrostGuard Ett enkelt sätt att frostskydda vattenledningen Enkel och säker installation Självbegränsande värmekabel i komplett paket Utanpåliggande eller invändigt montage En värmekabel klarar frostskyddet

Läs mer

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare FETTAVSKILJARE 2013-01-24 Stadsbyggnadskontoret/VA-enheten 08-55 55 90 00 Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare Stadsbyggnadskontoret i Täby kommun

Läs mer

T75-T300-T600 GENERELL INSTRUKTION FÖR ANLÄGGNINGEN. Förpackningstyper. Isotermanläggningen

T75-T300-T600 GENERELL INSTRUKTION FÖR ANLÄGGNINGEN. Förpackningstyper. Isotermanläggningen GENERELL INSTRUKTION FÖR ANLÄGGNINGEN T75-T300-T600 Godkännanden - INSTA CERT för tryckrör - SINTEF Byggforsk produktcertifikat (sanitet) - CE-märkt/NEMKO godkännande (EL) 1. Ohmsk Värmekabel (VK) T75

Läs mer

September 2016 VA i Sörfjärden. Rent vatten idag och i framtiden

September 2016 VA i Sörfjärden. Rent vatten idag och i framtiden September 2016 VA i Sörfjärden MittSverige Vatten AB Bildades 1 juni 2004 Timrå, 2007 Nordanstig VA-samverkan över kommungränserna Erfarenhet och kompetens för tre kommuner Ansvarar för drift och utveckling

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller från 1 juli 2009 Beslutad av kommunfullmäktige 10 mars 2009 Inledning 1 Lagar, avtal och fastighetsägare

Läs mer

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905 Rörguide VOD RevC-2012 - SWE TM PN: 815499905 Sanitary Sanitary Systems Systems made made to please to please Rörguide VOD Innehållsförteckning Innehållsförteckning Rörguiden ska ses som en vägledning

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljö- och Samhällsnämnden Sökande och fastighet Sökande, namn Person- el organisationsnummer

Läs mer

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd och anvisningar till fastighetsägare vid anslutning av kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområde för allmänt VA i Trollhättans

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband Vatten Marie Svensson VA-projektör Anna Holmstén Utredningschef Kjell Ekman Distributionschef Sandviken Energi Vatten AB Välkomna! Bakgrund Kort presentation av projektet Tidplan Verksamhetsområde eller

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)

Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) Antagna av kommunfullmäktige den 24 juni 2008, 113. ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Marks

Läs mer

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN ALLMÄNT - BAKGRUND Vem har beslutat att Hemlunda ska ha kommunalt vatten och avlopp och vad innebär det? Kommunfullmäktige i Piteå beslutade

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning.

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. ABVA 2010 Varberg Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-01-19 att gälla från 2010-01-01. Kundtjänst Telefon 0757-27

Läs mer

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 Antagen av styrelsen 2010-11-25 1 För att täcka nödvändiga kostnader för Karlskoga Miljö ABs allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA

Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA Mariestad Töreboda Gullspång Fastighet som anmälan avser Fastighetsbeteckning Adress Fastighetsägare Person-/organisationsnummer

Läs mer

Möte 16 oktober mellan Årsta havsbads samfällighets styrelse, Fastighetsägareföreningens styrelse, Bevarandegruppens

Möte 16 oktober mellan Årsta havsbads samfällighets styrelse, Fastighetsägareföreningens styrelse, Bevarandegruppens Stadsbyggnadsförvaltningen VA-avdelningen Möte 16 oktober mellan Årsta havsbads samfällighets styrelse, Fastighetsägareföreningens styrelse, Bevarandegruppens styrelse och VA-avdelningen, minnesanteckningar

Läs mer

Anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun

Anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun Anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun Begreppsförklaringar För fullständiga definitioner hänvisas till tekniska nomenklaturcentralens handbok Plan- och byggtermer 1994 (TNC 95). ABVA Allmänna

Läs mer

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät www.norrtalje.se Enheten för kommunalt vatten och avlopp Innehållsförteckning Sida Därför behövs kommunalt vatten och avlopp 2 En fastighets vatten- och

Läs mer

så här installerar du din LTA-station

så här installerar du din LTA-station så här installerar du din LTA-station Innehåll Allmänt om LTA.... 3 Detta ingår i ditt LTA-pumpstationspaket... 4 LTA pumpstation modell Compit.... 5 LTA-pump.... 6 Automatikskåp.... 7 Montagevinkel /

Läs mer

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader FU N K 10 T IO N Å R SG IN-DRÄN Max S A R A Foto: www.fotoakuten.se Stora avloppssystem - låga driftskostnader N TI IN-DRÄN Max IN-DRÄN Max är lösningen för er som behöver bygga ett gemensamt avlopp. Ni

Läs mer

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på 1 Ordlista A Abonnemang innebär att ha tillgång till elnätet och för detta betalar kunden en fast avgift till elnätsföretaget.

Läs mer