KRAVSPECIFIKATION ~~SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRAVSPECIFIKATION ~~SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET"

Transkript

1 KRAVSPECFKATON.. FOR ~~SVENSKA KOMMUNFÖRBUNET

2 r s ~~SVENSKA KOMMUNFÖRBUNET

3 @ Svenska Kommunförbundet 1996 Adress: Stockholm SBN Text: Curt Ericsson, VAB VVS Omslagsillustration: Form & produktion: Michael Schneider Björn C Hårdstedt Tryck: Katarina Tryck AB, Stockholm istribution: Kommentus Förlag, tfn

4 Kravspecifikation för rift. & underhållsinstruktioner Förord Stora krav ställs idag på kommunens lokaler när det gäller förbättringar av inomhusmiljön. Samtidigt har den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) visat på brister när det gäller förekomsten av drift- och underhållsinstruktioner. bland saknar byggnaderna Uinstruktioner helt och hållet, och även om de finns så är de många gånger av varierande kvalitet. e kan ibland ha för hög ambitionsnivåvilket leder till onödigt höga kostnader och att berörd personal inte förstår innehållet - eller för låg ambitionsnivå, i värsta fall några broschyrer som entreprenören satt in i en pärm och som inte självklart är användbara. Med tanke på den kärva ekonomi som råder, redovisar den här skriften ett förslag till en kravspecifikation för U-instruktioner som både tar hänsyn till krav på kostnadseffektivitet och krav enligt OVK. Förhoppningsvis kommer skriften att vara till hjälp för fastighetsförvaltare i arbetet med att ta fram U-instruk- tioner, i första hand till befintliga byggnader men även vid ny-, om-, eller tillbyggnationer. Skriften innehåller bl a en checklista som underlättar arbetet med att bestämma instruktionens utformning och innehåll. Checklistan är även tänkt att fungera som grundunderlag för upphandling av U-instruktioner. Målet är att det ska finnas bra U-instruktioner i alla byggnader. Rätt använda bidrar de till att kommunens byggnader erhåller ett bra inomhusklimat och låga driftkostnader. För skriftens innehåll svarar Curt Ericsson, VABVVS. Till sin hjälp har författaren haft en styrgrupp med kommunala företrädare: Svante Lundqvist, Umeå, Jan Törnqvist, Solna, och Hans Wiberg, Sundsvall. På Kommunförbundet har Ulf Sandgren och Sonya Haroun varit ansvariga för projektet. Svenska Kommunförbundet i april

5 Kravspecifikation för rift. & underhållsinstruktioner nnehåll i=tir()rli ~ l. Verktyg ftir bättre in()mhusmiljti 5 Myndighetskrav - historik Gällande myndighetskrav Utveckl ingsarbete Beställarens roll Viktiga begrepp Checklista Så här används kravspecifikationer 2. M()liell ftir lirift- ()ch unlierhållsinstrukti()n 12 Grundmodell för OVK Modell för befintliga byggnader Modell för nya byggnader ~. Utftiranlie. 14 Exempel på arbetsgång vid upprättande av driftinstruktion riftinstruktion Underhållsinstruktion för förebyggande underhåll okumentationssystem Husguide 4. Pr()liukti()n av U-instrukti()n meli liat()rsttili 16 Ritningsdokument Scanning Textdokument 5. Bilag()r: riftk()rt ()ch checkllist()r 21 4

6 Kravspecifikation för rift. & underhållsinstruktioner Verktyg för bä re inomhusmiljö Kommunerna ställs nu inför stora ekonomiska ansträngningar. Samtidigt ställs det krav på förbättringar av inomhusklimatet i kommunens lokaler. Ett led i detta är lagen om obligatorisk ventilationskontroll (OVK), som nu uppdagar stora brister när det gäller drift- och underhållsinstruktioner. Många kommuner ska nu på kort tid upprätta ett stort antal Uinstruktioner i en kärv ekonomi. etta var den ursprungliga orsaken till det projekt som har lett fram till denna skrift. Syftet var att hjälpa kommunerna med ett förslag till kravspecifikation för U-instruktion som klarade OVK:s krav, en slags miniminivå som man kunde börja med och sedan komplettera när ekonomin så tillåter. nte bara OVK Under projektets gång har ambitionerna och skriften har nu flera syften. ökats enna skrift är tänkt att hjälpa kommunernas förval tningsansvariga med: förslag till U-instruktioner som bygger på förvaltarens initiativ och ställer krav på konsulter eller entreprenörer att upprätta enhetliga U-instruktioner med rätt ambitionsnivå och för rätt målgrupp; förslag till U-instruktioner som bidrar till att man får ett bra inomhusklimat och samtidigt en bättre driftekonomi; ett grundunderlag för upphandling av Uinstruktioner; ett förslag till grundmodell om uppfyller OVK:s krav med möjlighet att komplettera till fullständiga U-instruktioner när ekonomin så tillåter. Rapporten har följande uppläggning: Först kommer en bakgrundbeskrivning som redogör för betydelsen av U-instruktioner och att byggnadsbestämmelserna ända sedan 60-talet har ställt detaljerade krav på hur instruktioner ska se ut. Trots detta saknar ett stort antal byggnader instruktioner helt och där de finns, uppvisar de stora brister. ärefter beskrivs de myndighetskrav som gäller idag och vilket utvecklingsarbete som har skett och sker inom området. Efter denna teoridel följer själva praktikdelen och arbetsverktyget som redovisar alternativa förslag till innehåll och omfattning för U-instruktion och utgör grunden för en kravspecifikation. Verktyget är tänkt att användas på följande sätt: Checklistan används för att ta ställning till vilken omfattningen instruktionen ska ha och samtidigt hänvisa till en textdel som preciserar innehållet i instruktionen. e alternativ som beskrivs i text eller i form av redovisningsexempel ska uppfattas som exempel som i sig är beprövade och goda exempel, men som självklart helt eller delvis kan ersättas med egna varianter. Vi tror att detta verktyg kan vara användbart vid följande tre situationer: 1. en egna organisationen använder sig av checklista och text- och exempeldel för att steg för steg arbeta fram en egen enhetlig modell som i fortsättningen ska gälla i kommunen. 2. Checklista och text- och exempeldel används som ett diskussionsunderlag mellan förvaltare och den konsult som ska upprätta instruktionen. Stegvis går man igenom omfattning och innehåll och när man är färdig så utgör den ifyllda checklistan en kravspecifikation och bekräftelse på uppdraget. 5

7 Kravspecifikation för rift- & underhållsinstruktioner 3. Materialet används i bearbetad och kompletterad form som ett förfrågningsunderlag för upphandling av enhetliga U- instruktioner. Behov av instruktioner inget nytt en starka ekonomiska tillväxten under talet med höga komfortkrav och snabb teknisk utveckling har lett till att våra byggnader blivit mer och mer komplicerade. början av seklet utgjorde kostnaden för installationerna bara ett par procent av byggnadens totalkostnad. dag ligger den andelen uppemot 50 %. Tekniskt komplicerade installationer ställer naturligtvis höga krav på både instruktioner och kunskaper hos den som ska sköta anläggningen. et är dock fel om man tror att gamla självdragsanläggningar alltid fungerade av sig själv utan instruktioner. e krävde en mycket avancerad skötsel med noggranna inställningar för att fungera. ärför kan man också finna mycket utförliga och påkostade instruktioner från 1800-talet. När rådhuset i Umeå byggdes 1890 försågs den med ett luftburet värmesystem typ Professor Cederbloms kalorifärsystem. et var ett mycket avancerat till- och frånluftssystem som byggde på självdragsprincipen. Eftersom ventilationsluften även skulle klara husets uppvärmning kunde den köras med återluft vintertid. en var dessu tom u trustad med anordning för befuktning av luften. Konstruktören Hugo Theorell insåg naturligtvis att en så komplicerad värme- och luftbehandlingsinstallation krävde utförliga instruktioner för att fungera. ärför upprättades en mycket utförlig instruktion speciellt utformad för den aktuella anläggningen. en ger utförliga anvisningar om anläggningens skötsel, hur den skulle inregleras för olika belastningsfall, vilka omställningar som krävdes vår och höst samt erforderliga underhållsarbeten. nstruktionen med titeln "Regler för skötsel av värmeledningar i Umeå Rådhus" är ett prydligt häfte på tolv sidor som trycktes på Nya Boktryckeribolaget i Umeå etta exempel visar att det inte är teknikutvecklingen i sig som lett till att det krävs kunskap och bra instruktioner. Anläggningar med avancerade funktioner har alltid ställt krav på kunskap och bra instruktioner. Sedan är det naturligtvis så att den tekniska utvecklingen gjort det möjligt att relativt enkelt att lägga in flera funktioner för att tillmötesgå kraven på hög komfort. etta har i sin tur lett till att vi fått fler komplicerade anläggningar. Ventilationen har fått större betydelse nneklimat i våra byggnader har också blivit mycket mera sårbart och beroende aven fungerande luftbehandling på grund av bl a följande faktorer: Nya byggmaterial med hög emission av skadliga ämnen; hög värmeavgivning från belysning, datorer och annan teknisk utrustning; husen har blivit tätare; krav på energihushållning; verksamhetsförändringar; alltför korta byggtider och felaktiga byggmetoder har lett till att det i vissa byggnader kan finnas latenta skador som kan ge hälsoproblem. Under de senaste 10 åren har en mängd olika undersökningar kunnat påvisa att dåligt inomhusklimat lett till mycket besvärliga hälsoproblem. et bör dock understrykas att det inte räcker att ha bra ventilation. Kravet måste naturligtvis vara att husen ska vara sunda även i övrigt. Ett av huvudproblemen har dock påvisats vara dåligt fungerande ventilationsanläggningar. Många undersökningar under senare år har gett en mycket skrämmande bild av situationen. Fläktar går ej på grund av avslitna remmar. Aggregat ger nästan inget flöde eftersom 6

8 Kravspecifikation för rift- & underhållsinstruktioner batterier och värmeåtervinningsrotor är igensatta av smuts. Filter som aldrig byts eller ventilationssystem där luften i princip bara går runt i retur. etta är ett allvarligt problem eftersom brister i ventilationsaggregatens funktion medför att inomhusklimatet försämras. Många studier har visat att detta förutom obehag och otrivsel även kan leda till hälsoproblem. Bristande skötsel leder också i regel till oekonomisk drift med hög energiförbrukning. et finns olika orsaker till dåligt fungerande installationer. en del fall är det system som är felkonstruerade eller felmonterade. Lika vanlig orsak är dock utan tvekan brister i drift och underhåll och detta beror ofta på att fastighetsskötarna inte fått tillräckliga instruktioner för att sköta dem. Att drift- och underhållsinstruktioner för luftbehandlingsinstallationer är eftersatta är väl dokumenterat. planverkets rapport 77 (sunda och sjuka hus 1987) redovisades att i ca hälften av de undersökta anläggningarna saknades instruktioner eller så användes de aldrig. e saknades helt i 30 % av anläggningarna. et var endast vid 10 % av de undersökta fallen som instruktionerna utnytljades väl. Erfarenheter från den obligatoriska ventilationskontrollen som nu pågått i tre år bekräftar den bilden mycket tydligt. En statistisk bearbetning av rapporter från besiktningar t o m mars 1994 visade att % av ventilationssystemen saknade eller hade anmärkningsvärt bristfälliga U-instruktioner. Myndighetskrav - SBN 67 historik Första gången som drift- och underhållsinstruktioner nämns i byggnadsbestämmelserna var i Svensk Byggnorm 1967 (SBN 67). et är dock en mycket kortfattad anvisning under punkt där det sägs att: "Anläggning för ventilation ska förses med erforderliga instruktioner för drift och underhåll". Under punkten i :1811 och :1812 anges mycket enkla krav på in- struktionens omfattning. et enda som nämns när det gäller driftinstruktionen är att regler och anvisningar ska finnas för hur anläggningen startas och stoppas och hur omkoppling ska ske vid ändrade belastningsfall. Vid komplicerade anläggningar krävs dessutom ett enkelt felsökningsschema. kravet på underhållsinstruktionen anges att den ska omfatta regler och anvisningar rörande när och hur filter ska bytas samt intervall mellan tidpunkter för rengöring och smörjning mm. SBN 1975 Supplement Med SBN 1975 supplement energihushållning skärptes kraven mycket kraftigt. en anger mycket detaljerade krav på instruktionernas innehåll och omfattning. essutom föreskrivs att instruktionerna i princip ska vara färdiga vid byggnadens slutbesiktning. etta var en tydlig markering att instruktionerna ingick som en viktig del i en färdig byggnad. Supplementet kom till i anslutning till oljekrisen och det var kravet på god energihushållning som var huvudmålsättning. et ställdes mycket detaljerade krav på instruktionernas omfattning. För större byggnader än enbostadshus skulle de innehålla följande uppgifter: riftinstruktioner a) Orientering (adresser) b) Beskrivning av installationernas funktionsprinciper och placering (översiktsritningar och kopplingsschema, uppgifter om styrfunktioner och börvärden, temperaturgränser, flödesschema) c) Apparatförteckning med hänvisning till tillverkarens broschyrer d) Gällande säkerhetsbestämmelser e) Åtgärder vid brand eller driftavbrott f) Märkning och skyltning 7

9 Kravspecifikation för rift. & underhållsinstruktioner Skötselinstruktioner a) Tidsbestämda arbetsrutiner för respektive installationsdel eller systern b) rifttider och arbetsmoment för att upprätthålla ekonomisk drift c) Uppgifter om börvärden för in- och utgående temperaturer d) Underhållsrutiner och krav e) Felsökningsschema (panncentral, luftbehandlingsins talla tion) Allt detta var mycket tydliga myndighetskrav och borde rimligen ha lett till att de allra flesta installationer skulle ha försetts med instruktioner. Men så blev det inte. En viss förbä ttring kunde iakttas, det blev vanligare att det överlämnades någon form av instruktioner. e var dock av mycket skiftande kvalitet. många fall var det inte mycket mera än en broschyrsamling i en pärm med beteckningen skötselinstruktioner. Ofta saknades instruktionerna helt. nstallationer godkändes även om det inte fanns några instruktioner eller om de var mycket bristfälliga. SBN 1980 När SBN 1980 infördes hade de utförliga kraven på instruktionens innehåll minskat betydligt men fortfarande gällde dock kravet att instruktionerna skulle finnas tillgängliga vid slutbesiktning ener vid den tidpunkt som byggnadsnämnden angav. et var dock mycket sällan som det skedde någon kontroll och uppföljning från byggnadsnämndernas sida. Anläggningarna godkändes trots att instruktioner saknades eller var bristfälliga. Nybyggnadsregler 1988 Nybyggnadsreglerna 1988:18 hade myndighetskraven beträffande instruktionens omfattning tagits bort helt. et var i linje med att bestämmelserna inte skulle ange detaljkrav utan bara föreskriva en viss funktion. et skulle då helt ankomma på nyttjaren/beställaren att avgöra vilka instruktioner som skulle levereras. Gällande myndighetskrav Boverkets byggregler 94 Boverkets byggregler har det ånyo införts krav på att instruktionerna ska firu1as när byggnaden tas i bruk. "nnan byggnader eller delar av dem tas i bruk ska det finnas skriftliga instruktioner för hur och när idrifttagande och provning samt skötsel och underhål1 ska utföras för att de krav på byggnader och deras instal1ationer som följer av föreskrifterna i denna författning och i huvudförfattningen ska uppfyllas under brukstiden. okumentationen ska anpassas till byggnadens användning samt till installationens omfattning och utformning." Förordning om FUliktionskontroll av ventilationssystem 1991:1273 den förordning som regeringen u tfärda t om funktionskontroll anges i ~ 5, 3:e stycket att den bl a ska innefatta kontroll av att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga för den som ska sköta systemet. etta krav gäl1er för såväl gamla som nya anläggningar. Boverkets allmänna råd 1992:3 tar upp vissa krav angivna beträffande innehåll och omfattning. övrigt hänvisar de till de anvisningar för drift och underhållsinstruktioner som finns i VVS AMA och i Råd och anvisningar till VVS AMA. Utvecklingsarbete et har från många olika håll funnits ambitioner att ta fram anvisningar och mallar för instruktioner, exempelvis; Statens institut för byggnadsforskning "Rapport 30/1970 nstruktioner för drift och underhåll. supplement för SBN 75 angavs att instruktioner som utformats enligt denna rapport var godtagbara. 8

10 Kravspecifikation för rift. & underhållsinstruktioner KBS-Anvisning nr 32 "riftsinstruktioner 1976 " ( BAF 9111, ).enna ersattes av Byggnadsstyrelsens administrativa föreskrifter beträffande riftinstruktion (BAF 9111, )vilken sedan reviderades Syftet med anvisningarna var att när förvaltningspersonalen tog över ansvaret för drift av installationerna skulle de ha tillgång till ändamålsenligt driftunderlag. ärmed skulle förutsättningar skapas för att uppnå avsedd funktion och god driftekonomi. Statens Energiverk: dehandbok riftinstruktioner, Underhållsinstruktioner ess syfte var att ge riktlinjer för framtagning av nivåanpassade U-instruktioner. et som främst hade motiverat framtagningen av handledningen var det stora behovet av U-instruktioner för befintliga byggnader. Byggforskningsrådet: R58:1991nstruktioner för drift och underhåll av VVS-komponenter i fastigheter. Arbetsbeskrivningar. Syftet med projektet var att ta fram en grund för standardiserade arbetsbeskrivningar som skulle kunna användas vid framtagning av underhållsbeskrivningar. Rapporten ger exempel på arbetsbeskrivningar, hur de kan läggas upp, vad de ska innehålla samt hur de ska registreras. Svenska nneklimatinstitutets handbokssystem för kvalitetsstyrt U-arbete enligt dagens teknik, den ingår: Riktlinjer R7, Anvisningar A7 samt Kunskapsunderlag H7. Riktlinjerna R7 ger en kvalitetsstandard för U- instruktioner. Anvisningarna A7 har syftet att underlätta tillämpningen av R7 samt att ge vägledning för projektering och upphandling av U-instruktioner, val av leveransform o d. Svensk Standard SS2643luftbehandlingsinstallationer. Mall för upprättande av driftinstruktioner Beställarens roll Myndighetskraven för U-instruktioner har växlat under de gångna åren. Beställarna har haft huvudansvaret för att anläggningen ska uppfylla de funktionskrav som byggnadsbestämmelserna angett. Tyvärr har det ofta funnits för lite intresse kring frågor som berört drift och underhåll. Många har inte heller insett vilken viktig förutsättning U instruktioner är för möjligheten att kunna uppnå en rationell och effektiv drift av installationerna och vilken betydelse detta har för både luftkomfort och ekonomi. ärför har de inte bevakat att de fått erforderliga instruktioner för drift och skötsel av installationerna. etta är förvånansvärt eftersom den som gjort en så stor investering borde vara mycket intresserad av att anläggningen ska ha en bra funktion. et borde vara lika självklart att det ska finnas en driftinstruktion för installationerna i en byggnad som att en bil alltid levereras med en instruktionsbok. et finns många tänkbara orsaker till varför instruktioner är bristfälliga eller saknas helt. Kunskap om behovet eller ekonomiska resurser i förvaltningsskedet har saknats. Kraven i byggnadsbestämmelserna har setts som en formalitet som ska uppfyllas på enklast och billigaste sätt. Frågan om instruktioner kommer in i programarbetet i ett mycket sent skede och kostnaderna för denna ses därför som en tilläggskostnad som ofta prutas bort. Förvaltningsanvarig har i regel alltför lite inflytande i programarbetet och oftast kommer de in i bilden alltför sent. riftsidan har ej fått medverka i utförande av U-instruktionen. U-instruktioner har många gånger varit av mycket låg kvalitet. Alla dåliga och praktiskt taget värdelösa instruktioner som florerat har förstärkt den negativa bilden av instruk- 9

11 Kravspecifikation för rift. & underhållsinstruktioner tioner. Vem vill betala en massa pengar för dokumentation som inte används av någon utan bara fungerar som hyllvärmare. Beställaren har kanske inte fått den instruktion han tänkt sig. Programhandlingarna beskrev in te tillräckligt tydligt vilken standard och omfattning instruktionerna skulle ha. iffusa krav leder ju ofta till att det är den enklast möjliga produkten som levereras. Många gånger har därför höga ambitioner hos beställare vänts i besvikelse när den instruktion som beställts visat sig vara inte mycket mer än en broschyrsamling med adressuppgifter. Viktiga begrepp riftinstruktion: En driftinstruktion beskriver komponenters (t ex fläktar, pumpar) funktion och placering. denna ingår driftkort, betjäningsområden, situationsplaner, orienteringsplaner. Underhållsinstruktion: En underhållsinstruktion beskriver hur byggnadskomponenter ska underhållas. denna ingår vilka komponenter som ska underhållas och när detta ska göras. essutom ingår reservdelsförteckningar, arbetsbeskrivningar, ventilförteckningar, felsökning. okumentationssystem: Ett dokumentationssystern katalogiserar all ingående dokumentation av fastigheten på ett överblickbart sätt. etta görs lämpligast genom BSAB-systemet. Checklista Till denna kravspecifikation finns en checklista som kan användas som hjälpmedel för den egna organisa tionen eller som underlag för en förfrågan vid upprättandet aven U-instruktion. checklistan finns förslag på punkter som kan ingå i instruktionen. Respektive punkt hänvisar till en bilaga med redovisningsexempel samt i vissa fall även till det kapitel som behandlar punkten. en första checklistan är benämnd "Checklista Arbetsgång" och avhandlar allmänna och administrativa uppgifter. essutom anges vilket underlag som förvaltaren ska tillhandahålla. Finns ett datoriserat underhållsprogram upprättas en kravspecifikation om arbetsgången för uppdatering. en andra checklistan behandlar driftinstruktionen som grundmodell och påbyggnadsbar modell. Punkter som krävs för att uppfylla grundmodellen för OVK är skrivna med kursiv stil. en tredje checklistan omfattar underhållsinstruktionen och upptar typ av planering, beskrivningar, protokoll och förteckningar. en fjärde checklistan behandlar dokumentationssystemet, vilka dokument som ska ingå och hur de ska sorteras. På den femte checklistan anges riktlinjer för en produktion med datastöd. Här görs val av CA-system, ordbehandlingsprogram, textfon t, färger, lager osv. Så här används kravspecifikationen En driftinstruktion upprättas efter en mall som är generell för en fastighetsägares olika typer av byggnader. Fastighetsskötaren och fastighetsägaren ska "känna igen sig" när instruktionen tas fram och ska användas. en ska vara lättläst, tydlig och arbetsbesparande. en kärv ekonomisk situation kanske enbart resurser finns för att tillgodose grundkravet som uppfyller OVK-kraven. nstruktionen upprättas då lämpligen efter en fastställd mall som är påbyggnadsbar och passar hela fastighetsbeståndet, -från enaggregatsfastigheten till fleraggregatsfastigheten med styr och övervakningssystem. efterföljande kapitel redovisas ett exempel på en sådan grundmodell för en instruktion som är påbyggnadsbar beroende på tillgängliga resurser och anläggningens komplexitet. Bilagda checklista kan användas som ett hjälpmedel 10

12 Kravspecifikation för rift. & underhållsinstruktioner vid egenproduktion eller upphandling av Uinstruktioner. Till mallen bifogas även bilagor med exempel på instruktionens utformning, innehåll och driftkortens omfattning. Erfarenheten har visat att instruktionen får ett bättre innehåll och blir bättre nyt~ad om de som kommer att arbeta med instruktionen också deltar i arbetet med upprättandet. För befintliga byggnader är det därför en fördel ur både ekonomisk och funktionell synpunkt om driftpersonalen medverkar i uppläggning och inventering av befintliga installationer och dokumentation. nya fastigheter är det viktigt att driftpersonalen får lämna synpunkter på instruktionens omfattning och innehåll. Generellt bör det inte vara någon skillnad mellan en instruktion för befintliga byggnader och nya byggnader. Men beroende på fastighetens ålder och kvarvarande dokumentation kan däremot kostnaden för instruktionen bli betydligt högre jämfört med motsvarande omfattning i en ny fastighet. et ligger även i förvaltarens intresse att lokalbrukaren/hyresgästen känner till husets funktioner i stora drag och kan sköta anläggningsdelar som är direkt verksamhetsberoende. denna skrift ges ett exempel på en "hus-guide" som är en överskådlig instruktion särskilt anpassad för lokalbrukaren/hyresgästen. en kan komplettera U-instruktionen och bl a omfa tta funktionsöversikt, värme / ven tilation, belysning, kapacitet och tidstyrningar. kommande kapitel redovisas exempel på olika modeller aven driftinstruktion som är generellt utformade för att passa de flesta användningsområden. Omfattning, utformning och innehåll är en rekommendation till en lämplig nivå på en instruktion. För befintliga byggnader kan den utgöra en start som sedan byggs på med hela husets installationer. Följande kapitel samt redovisningsexemplen (bilagorna) ska uppfattas som ett förslag på lämplig omfattning som visat sig fungera vid praktiskt bruk. 11

13 Kravspecifikation för rift- & underhållsinstruktioner Modell för drift. och nderhållsinstruktion nstruktionens omfattning anpassas efter byggnadens installationer. et ska inte upprättas fler driftkort än vad som erfordras för drift och skötsel av anläggningen. All dokumentation ska vara objektsorienterad. och redo- enna mall är generellt uppbyggd visar tre exempel på olika nivåer: Grundmodell för OVK. Modell för befintliga byggnader. Modell för nya byggnader. Grundmodell för OVK lagen om Obligatorisk VentilationsKontroll OVK (9 5 pkt 3 SFS 1991:1273) föreskrivs att det ska finnas instruktioner. är står: fatt instruktioner och skötselanvisningar ska finnas lätt tillgängliga för dem som ska sköta systemet". Nedanstående exempel på en instruktion utgör en grundmodell för OVK. riftinstruktion: ntroduktionsavsnitt Orienteringsplaner alternativt situationsplaner där komponenternas (endast luftbehandling) placering ska framgå. Översiktscheman på fastighetens luftbehandlingssystem. riftkort på ventilationsaggregat och frånluftsfläktar. Se bilaga 20 "Checklista riftinstruktion", exempel på flikregister bilaga 3. samt Modell för befintliga byggnadel~ nstruktionens omfattning anpassas efter installationen. Hänsyn tas till installationernas komplexitet och tillgång till dokumentation som kan variera beroende på byggnadens ålder. Befintliga handlingar sammanställs och revideras för att utgöra underlag till instruktionen. Saknas underlag görs en inventering av de anläggningar som ska ingå i handlingen. riftinstruktion : ntroduktionsavsnitt Situationsplan Orienteringsplaner Översiktsscheman Be~äningsområden (endast vid större anläggningar) riftkort Se bilaga 20 "Checklista riftinstruktion" samt exempel på flikregister bilaga 3. En underhållsinstruktion av komponenter. Underhållsinstruktion: denna kan följande ingå: ntroduktionsavsnitt Arbetsplaneringsschema Underhållskort Arbetsbeskrivningar beskriver underhåll Se bilaga 21 "Checklista Underhållsinstruktion" samt exempel på flikregister bilaga 4. Finns ett datoriserat underhållsprogram upprättas en kravspecifikation om arbetsgång för uppdatering. okumentationsystem Befintlig dokumentation över fastigheten samlas in och sorteras in enligt BSAB-systemet. Se bilaga 22 "Checklista okumentation" exempel på flikregister bilaga 5. samt 12

14 Kravspecifikation för rift- & underhållsinstruktioner Modell för nya byggnader Vid nybyggnad finns möjlighet att ställa höga krav på drift och underhållsinstruktioner samt tillhörande dokumentation. riftinstruktionerna bör upprättas redan i samband med projekteringen av anläggningen. Förfrågningsunderlaget ska innehålla beställarens krav på instruktionens innehåll och utförande. Senast i samband med slutbesiktningen ska instruktionen vara färdigställd. entreprenörens åtagande ska ingå att löpande förse den som upprättar instruktionen med ett erforderligt underlag i relationshandlingsu tförande. riftinstruktion: ntroduktionsavsnitt Situationsplan Orienteringsplaner Översiktscheman Be~äningsområden (endast vid större anläggningar) riftkort Se bilaga 20 "Checklista riftinstruktion", samt exempel på flikregister bilaga 3. Underhållsinstruktion: En underhållsinstruktion beskriver underhåll av komponenter. denna kan följande ingå: ntroduktionsavsnitt Arbetsplaneringsschema Underhålls kort Arbetsbeskrivningar Se bilaga 21 "Checklista Underhållsinstruktion" samt exempel på flikregister bilaga 4. Finns ett datoriserat underhållsprogram upprä ttas en kravspecifika tion om arbetsgång för uppdatering. okumentationsystem En samordnare hos konsulterna (eller entreprenörerna) ansvarar för att samla in all dokumentation över fastigheten, samt sorterar in denna enligt BSAB-systemet. Se bilaga 22 "Checklista okumentation" samt exempel på flikregister bilaga 5. 13

15 Kravspecifikation för rift- & underhållsinstruktioner Utförande Exempel på arbetsgång vid upprättande av driftinstruktion Se även bilaga 19 "Checklista Arbetsgång" Underlag Följande underlag överlämnas till den som ska göra instruktionen: Relationsri tningar VVS och EL / TELE Appara tskåpsscheman Ev programmeringslistor för dataundercentraler nventering en som upprättar instruktionen ska genom platsbesök inventera anläggningen. Någon av driftpersonalen bör vara närvarande. Under inventering antecknas ifall skyltar saknas samt fel och brister i anläggningen. Produktion Produktions tiden ska hållas så kort som möjligt. En tidplan över produktionen ska upprättas. En förhandskopia (svartvit) ska lämnas till beställaren för granskning och synpunkter innan överlämnandet. Överlämnande Situationsplaner, orienteringsplaner, översiktsscheman, be~äningsområden och driftkort överlämnas i färg. En omgång överlämnas i A4- format insatt i pärm Vid varje apparat sätts driftkort i A3-format upp i ställ. respektive undercentral, fläktrum etc sätts erforderliga situa tionsplaner, orienteringsplaner, översiktsscheman samt be~äningsområden upp i A3-format i ställ. Observera att av dessa kan alltså ett antal omgångar behövas. Utbildning samband med överlämnandet ska utbildning med driftpersonalen hållas. Utbildningen ska ge driftpersonalen full kännedom om driftinstruktionens uppbyggnad och hur den används i praktiken. Revideringar Eventuella fel i instruktionen ska antecknas och påtalas för den som upprättat instruktionen inom ett år från överlämnandet. essa ska då åtgärdas utan kostnad. Revideringar efter ombyggnader mm samlas under därför avsedd flik i driftinstruktionen. riftinstruktionen bör därefter uppdateras årligen. riftinstruktion nnehåll ntroduktionsavsnitt. Flikregister, innehållsförteckning, symbolförteckning, funktionsöversikter m m ska ingå. Situationsplan (bilaga 7) utformas så att det från dessa går att utläsa lokalisering av yttre ledningar, huvudavstängningar m m. essa ska om möjligt bygga på skalenliga relationsritningar. bilaga 8 redovisas en sammanslagning av situationsplan och orienteringsplan som kan vara lämplig för mindre anläggningar. Orienteringsplan (bilaga 9,10) utformas så att det från dessa går att finna komponenter till alla teknikområden. Vid nybyggnad ska dessa om möjligt bygga på skalenliga relationsritningar. Översiktschema (bilaga 11,12) utformas så att det från dessa går att utläsa de olika systemens 14

16 Kravspecifikation för rift. & underhållsinstruktioner uppbyggnad, funktionssamband samt huvudsakliga läge för distributionssystemen. Betjäningsområde (bilaga 13) utformas så att det från dessa grafiskt går att utläsa olika centralenheters betjäningsområden. Vid nybyggnad ska dessa om möjligt bygga på skalenliga rela tionsri tningar. riftkort (bilaga 14, 15) utformas så att driftpersonalen med hjälp av dessa ska få fullgod kännedom om funktionen hos det beskrivna objektet. På driftkorten ska manöver, driftfunktion, säkerhetsfunktioner, larm samt inställningsvärden framgå. Underhållsinstruktion för förebyggande underhåll Konventionella underhållssystem Ett konventionellt underhållsystem bör innehålla: Underhållskort. e olika underhållsobjekten i en fastighet grupperas i olika kort (t ex för ventilationsaggregat, undercentraler m m). På dessa kort anges komponenter, hänvisning till arbetsbeskrivningar serviceintervaller, status, placering m m. Arbetsplaneringsschema. Anger när åtgärderna på underhållskorten ska utföras. Vid större anläggningar sätts "miniatyrer" (röd/ gröna) av underhållskorten upp på en tavla. Korten vänds när servicen är utförd. Arbetsbeskrivningar. Ska vara en hjälp för att u tföra service och repara tio- driftspersonal ner. atoriserade underhållssystem et finns ett antal olika program på marknaden och de bör i princip innehålla följande: stället för underhållskort används arbetsorder. På dessa står vilken service som ska utföras. Helst bör också uppgifter ifrån föregående besök finnas. essutom bör det finnas stora möjligheter till att få fram statistik över anläggningen. T ex bör det vara möjligt att utläsa vilket underhåll som är nedlagt på olika fastigheter. et bör också vara enkelt att ta ut rapporter på olika komponenter, reservdelar m m. Arbetsplanering ska kunna ske på ett enkelt och smidigt sätt. T ex ska det vara möjligt att planera arbeten för olika yrkesgrupper. Tekniska data, artikelnummer och garantitider ska gå att registrera på komponentnivå. okumentationssystem All dokumentation tillhörande fastigheten sorteras enligt BSAB-systemet. Observera att även driftinstruktion och ritningar tillhör dokumentationen. BSAB-systemet beskrivs i Svensk Standard SS korthet innebär systemet att olika handlingar sorteras efter tillhörande teknikgrupp. e olika grupperna skiljs åt via ett nummersystem. e olika grupperna sätts in i flikregister (se bilaga 5 och 22) i olika pärmar. Vid större anläggningar upprättas en referenslista för att snabbt hitta den dokumentation som söks. Husguide Se även bilaga 16 "Exempel på Husguide". Ett stor andel av felanmälningar och missnöje bland hyresgäster beror på att de har dålig, eller ingen kännedom om hur byggnadens installationer fungerar. Genom en enkel instruktion kan de få nödvändig kännedom om detta. husguiden finns t ex uppgifter om var felanmälan ska ske, hur ventilation och belysning fungerar, säkerhetsföreskrifter, och annan matnyttig information. essutom bör en enkel orienteringsplan ingå där intressanta objekt kan sättas ut. Allt ifrån var en "timer" är placerad till var rökrum, cafeteria, soprum m m finns. Språket ska vara mycket enkelt och inga fackuttryck ska användas. 15

17 Kravspecifikation för rift- & underhållsinstruktioner Produktion av U-in ruktion med datorstöd med dator- Se bilaga 23 "Checklista Produktion stöd". Krav på programvaror CA-ritningarna bör upprättas i AutoCA eller något program som är kompatibelt med AutoCA, d v s kan exportera filer i WG- alternativt XF-format. Textdokumentet bör upprättas i Word, Page- Maker eller någon kompatibel programvara. Arbetsmetod Flödescheman och ri tningar ritas i ett CAprogram och länkas därefter till ett textdokument. textdokumentet bakas bild och text samman. okumentnamn Filernas digitala namn ska överensstämma pappersnamnen. med et är viktigt att någon form av system används för att namnge dokumenten. Nedan följer ett exempel på ett sådant system: xxx - L-l _ - Löpnummer Typ (se nedan) Hus/Byggnad nforma tion (nnehållsförteckning, symbolförklaring m m) S Situationsplan O Orienteringsplan BL Betjäningsområden Luftbehandling BV Betjäningsområden Värme Ö Översiktschema VA Vatten och avlopp V riftkort Värme K riftkort Kyla L C V SÖ UP lp riftkort Luftbehandling riftkort El riftkort Tele riftkort Styr och övervakning Utrymningsplan nsatsplan igital leverans Filer levereras på 3,5" disketter om inget annat avtalats. Packas filerna ska programvara för uppackning samt handhavandeinstruktion medfölja. Leverans av disketter sker samtidigt med leverans av pappersomgångar. Samtliga filer dokumenteras enligt bilaga 17 eller 18. Viruskontroll isketter ska viruskontrolleras innan de överlämnas till beställaren. Kontrollen ska dokumenteras på filförteckningen enligt bilaga 17 eller 18. Är kontrollen ej genomförd returneras disketterna och uppdraget betraktas ej som slutfört. Ritningsdokument Symboler och färger et finns idag ingen officiell standard över vilka färger som ska användas i driftinstruktioner. Bilaga 6 innehåller ett förslag på färger. Symboler i bilaga 6 överenstämmer med SO 4067/1. lagerhantering et finns idag ingen officiell standard över vilka lagernamn som ska användas i driftinstruktioner. et är dock viktigt att ett system tillämpas konsekvent så att man får samma lagernamn på driftkort i olika fastigheter. På nästa sida återges ett förslag till hur ett sådant system kan se ut. 16

18 Kravspecifikation för rift- & underhållsinstruktioner Media Lagernamn Tjocklek, pline Färgjlinjetyp Uteluft UL 1,0 mm Blå/Heldragen Tilluft TL 1,0 mm RÖd/Heldragen Frånluft/ Avluft FL 1,0 mm Grön/Heldragen Brandgas BL 1,0 mm Brun/Heldragen Värme primär VP 0,7 mm Violett/Heldragen Värme sekundär VS 0,5mm Röd/Heldragen Värmebärare VB 0,5mm Grön/Heldragen Varmvatten VV 0,5mm RÖd/Heldragen VVC VVC 0,5 mm Grön/Heldragen Kallvatten KV 0,5mm Cyan/Heldragen agvatten 0,5mm Grön/Heldragen Spillvatten S 0,5 mm Brun/Heldragen Köldmedium KM 0,5 mm Brun/Heldragen Köldbärare KB 0,5 mm Blå/Heldragen Kylmedel KYM 0,5 mm Gul-Grön/Heldragen El/styr ES 0,5 mm Grön/Streckad Symboler, egna Symb 0,7 mm Vit/Heldragen Vägar Vag 0,3mm Vit/Heldragen Hus Hus 0,7 mm Vit/Heldragen Ram Ram 0,3mm Vit/Heldragen Text Text 0,3 mm Vit/Heldragen Orienteringsplaner: Luftbehandling L 0,3 mm Blå/ Heldragen Värme/sanitet VS 0,3 mm RÖd/ Heldragen Kyla K 0,3 mm Violett/ Heldragen El/styr E 0,3 mm Grön/ Heldragen Brand B 0,3 mm Orange/ Heldragen Betjäningsområden (bokstaven anger mönstervariation, siffran färgvariation): Hatchmönster Färger Al-A5 Al,A2,A3,A4,A5 Ansi 31 Röd, Blå,Grön,Violett,Orange Bl-B5 Bl, B2, B3, B4, B5 Ansi 31, Cl-C5 Cl,C2,C3,C4,C5 Ansi Av ovanstående lager kan lokala variationer i färg och linje~ocklek förekomma, beroende på anpassning mot skrivare eller layout. 17

19 Kravspecifikation för rift- & underhållsinstruktioner Strukturering av digitala ritningar En orienteringsplan kan i en driftinstruktion användas för olika ändamål. T ex kan en driftinstruktion redovisa separata orienteringsplaner för VVS, El och någon typ av be~äningsområde för ett och samma plan i byggnaden. Pappersmässigt i driftinstruktionen är detta tre st unika sidor. Att använda samma uppdelning digitalt (i datorn) är ej rationellt. Vid en eventuell ombyggnad måste alla ovanstående tre planer revideras, vilket är tidsödande och kräver en högre grad av administration av filerna. Med referens menas en länk till en annan ri t- ningsfil. Metoden innebär att grundritningen länkas in i de olika typerna av orienteringplaner och redovisas där enbart som en död bild, dvs den syns men kan ej redigeras. Revideras grundritningen öppnas de olika orienteringsplanerna och länken till grundritningen ser till att bilden uppdateras. 0-1.WG Lagerhanteringsmetod Nedanstående tre metoder beskriver olika sätt att hantera struktureringen av de digitala ritningarna. Figurerna illustrerar ett exempel där en grundritning (enbart byggdelar för ett plan) ska ligga som grund för två olika typer av orienteringsplaner, VVS och El, samt en plan för be~äningsområden ventilation. Grundritning + Komponenter VVS Grundritning + Komponenter el Grundritning + Betjäningsområden Ventilation Konventionell metod 0-1A.WG 0-1B.WG BL-1.WG Grundritning + Grundritning + Grundritning + Komponenter VVS Komponenter el Betjäningsområden Ventilation Här läggs grundritningen in fullständigt i varje orienteringsplan för VVS, El och be~äningsområden. Vanligtvis görs grundritningen (husplanet) som ett block. Vid en eventuell planändring revideras en av grundritningarna som därefter byts ut på de övriga två orienteringsplanerna. Referensmetod 0-1..WG Grundritning 0-1.A.WG BL-1..WG Komponenter YVS Komponenter el Betjäningsområden Ventilation enna metod medger att samtliga delar (VVS, El och be~äningsområden) skapas direkt på grundritningen. När ritningen sedan ska skrivas ut tänds och släcks nödvändiga lager för att förvandla ritningen till önskvärd teknik. agens CA-programvaror kan låsa dessa lagerinställningar via definitioner av "titthål" in mot ritningen. Vid en eventuel1 revidering behöver därför inte definitionen göras om. Summering av metoderna Referenser och titthål är funktioner som är unika för respektive CA-programvara. etta kan innebära ett omfattande redigeringsarbete av ritningarna vid ett eventuel1t framtida byte av CA-system. Lagerhanteringsmetoden utan titthål är då säkrast eftersom samtliga delar tillhörande ett plan finns i en och samma fil. Vidare bör det poängteras att vissa program som används i den löpande förvaltningen ej klarar att läsa ritningar korrekt som är uppbyggda med referenser el1er titthål. 8

20 Kravspecifikation för rift- & underhållsinstruktioner Beroende på vilken metod som används kan det innebära att det digitala namnet för orienteringsplanen ej kommer att överensstämma med pappersnamnet varför detta måste dokumenteras i en filförteckning, se bilaga 17 och 18. Scanning Finns önskemål att befintliga pappersritningar ska omvandlas till digitala finns i princip två olika metoder. en ena innebär att ritningen digitaliseras dvs ritas upp på nytt. etta är en rätt dyr metod men resultatet blir en "äkta" digital ritning. Ett annat alternativ är att "scanna" in ritningen. et innebär att pappersoriginalet fotograferas och en "ointelligent" kopia erhålls i datorn. enna kopia består enbart av punkter som måste göras om till linjer med hjälp aven speciell programvara. enna teknik kallas för vektorisering. Ritningsfilerna kommer därefter att kräva en del redigeringsarbete med ritningstexterna. ärutöver krävs att pappersoriginalen är i bra skick! Textdokument Format Samtliga sidor ingående i instruktionen produceras digitalt i A3-format och förses med huvud enligt bilaga 2. Typsnitt Typsnitt" Arial" rekommenderas. etta typsnitt är lättläst samt finns som standard i Windows typsnittuppsättning. Väljs ett annat typsnitt bör detta finnas i windows som standard eftersom det annars kan finnas risk för att texten ej går att läsa på samtliga datorer. Se bilaga 2 för texthöjder och rubriker. okumentstatus ritningshuvudets övre högra hörn finns det utrymme för revideringsdatum. Revideringar ska införas på en separat revideringssida ingående i instruktionen. 19

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

DETALJUPPGIFTER. Driftkort innehållande: Detaljflödesschema. Driftbeskrivning. Skolfastigheter EXEMPELSKOLAN NR.0123

DETALJUPPGIFTER. Driftkort innehållande: Detaljflödesschema. Driftbeskrivning. Skolfastigheter EXEMPELSKOLAN NR.0123 INNEHÅLLSBESKRIVNING Denna driftinstruktion behandlar installationerna tillhörande Exempelskolan. Driftinstruktionen är indelad i tre huvudavsnitt med följande innehåll. Innehållsbeskrivning. Innehållsförteckning.

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 3. Exempelmallar. Dokument Exempelmallar. Sidnr 1(18)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 3. Exempelmallar. Dokument Exempelmallar. Sidnr 1(18) 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 3. Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning Allmänt...3

Läs mer

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverket Allmänna råd 2007:1 Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverkets allmänna råd 2007:1 till förordningen (2006:1296) om ändring i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. 2008 Villaväxlare 18 kw Danfoss PM 1(12) 08-08-26 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

CHECKLISTA FÖR REDOVISNING AV TÄVLINGSFÖRSLAG BESTÄLLARGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET WSP ENVIRONMENTAL

CHECKLISTA FÖR REDOVISNING AV TÄVLINGSFÖRSLAG BESTÄLLARGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET WSP ENVIRONMENTAL 1 (12) BILAGA 5 CHECKLISTA FÖR REDOVISNING AV TÄVLINGSFÖRSLAG BESTÄLLARGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET WSP ENVIRONMENTAL 2003-05-25 2 (4) Innehåll Innehåll...2 1. Checklista för redovisning av tävlingsförslag...3

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2008 1(12) 08-12-17 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

PROJEKTERINGSANVISNINGAR 1(11) PROJEKTERINGSANVISNINGAR FUNKTIONSBESKRIVNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE. 2 VENTILATIONSSYSTEM.. 3 VENTILATIONSAGGREGAT MED INTEGRERAD STYRUTRUSTNING 6 VÄRMESYSTEM. 7 SYSTEM OPTIMERING VÄRME. 8 BERGVÄRMEPUMPAR.

Läs mer

INSPEKTIONSRAPPORT FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGENS TILLSYNSBESÖK

INSPEKTIONSRAPPORT FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGENS TILLSYNSBESÖK SHMF100 v 1.0 2007-03-14 MILJÖFÖRVALTNINGEN Dnr: 2013-8436 SID 1 (5) 2013-11-19 Sara Tierney Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 28772 E-post: sara.tierney@stockholm.se Brf Sleipner 16 Att:

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Märkning och skyltning av installationer

Märkning och skyltning av installationer Rev datum 2008-02-26 7 MÄRKNING Allmänt Vid upprättande av handlingar till Fastighet skall beteckningar, märkningar och symboler enligt nedanstående anvisning användas. Koder hänvisar till rubriker i AMA.

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

RAMBESKRIVNING BRAND

RAMBESKRIVNING BRAND RAMBESKRIVNING BRAND FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 15 Rambesk Brand.docx Dokumentägare: Mauri Lindell Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region Förvaltning Rambeskr.

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 7551605 Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 751605 Funktionsbeskrivning Oljepanna: Temperaturregleringen av pannan sker från

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se FunkiS Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se Certifierade funktionskontrollanter Kommunala handläggare 1 250 medlemmar av 1 400 Vägledning OVK FARO FARO-S AV OVK Remissinstans 1 Kurser 2015

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer

Borås Lasarett STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 2001 1. Revisionsdatum. 040406. Ver 1:3

Borås Lasarett STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 2001 1. Revisionsdatum. 040406. Ver 1:3 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Borås Lasarett CCD Engineering Erik Andersen Ängsjövägen 0 Rydboholm ENGINEERING STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄNK RUBRIK SIDA Innehållsförteckning

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A Sidantal 6 PM NR1 - EL Upprättad av, Galären Galären i Luleå B FÖRFRÅGNINGSUNDERG 2(6).dat FÖLJNDE TILLÄGG/FÖRÄNDRING GÄLLER FÖR EL- ENTREPRENDEN 1) Kök och diskrum Rumsindelning kök och diskrum med biutrymmen

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ FUNKTIONSÖVERSIKT VÄRMEPUMP Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Värmecentral xxxx/ System 5501/5504 betjänar VMP System 5201 betjänar tappvarmvattenkrets System 5601 betjänar hetvatten/värmekrets

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ FUNKTIONSÖVERSIKT VÄRMEPUMP Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Värmecentral xxxx/ System 5501/5504 betjänar VMP System 5201 betjänar tappvarmvattenkrets System 5601 betjänar hetvatten/värmekrets

Läs mer

RIKTLINJE LCC - LIVSCYKELKOSTNAD

RIKTLINJE LCC - LIVSCYKELKOSTNAD RIKTLINJE LCC - LIVSCYKELKOSTNAD KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort Funktionsguide GOLD version E, All Year omfort 1. Allmänt Funktionen All Year omfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Med ENERGYWELL. 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år

Med ENERGYWELL. 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år Med ENERGYWELL Fläkt 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år Värme pump Fjärrvärme / Olje- / Elpanna Ackumulatortank

Läs mer

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412.

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412. 1(15) 12-02-03 Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(15)

Läs mer

Avsnitt 2 Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Avsnitt 2 Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) Avsnitt 2 Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) I detta avsnitt finns allmänna råd markerade i en ruta. Till dessa allmänna råd finns det kommenterande texter. 2.1 Vem

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek VENTILATION Frisk luft eller bara problem Ventilation, principer Aggregat och fläktar Styrsystem OVK Obligatorisk ventilationskontroll Förväntningar påp bra ventilation Brukarens förvf rväntningar Frisk

Läs mer

DRIFTINSTRUKTION Föreskrift för projektörer och driftinstruktionssamordnare rörande projektering och upprättande av driftinstruktion

DRIFTINSTRUKTION Föreskrift för projektörer och driftinstruktionssamordnare rörande projektering och upprättande av driftinstruktion L DRIFTINSTRUKTION Föreskrift för projektörer och driftinstruktionssamordnare rörande projektering och upprättande av driftinstruktion UTGÅVA 00 0 0 DRIFTINSTRUKTION II DRIFTINSTRUKTION INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Samordnad funktionsprovning sdatum: Start 2012-xx-xx Ver. 2012:1 Sidan 1 av 14 Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera

Läs mer

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 B3140.3 SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Universalregulator RMU7 Programmering av SYNCO700 N.Q2 ST22 N.X7 ÖS N.X3 N.X2 N.Q1 N.X1 ST21 N.Y2 N.X5 =larm N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 N.X6 ÖS N.Q5 = summalarm utgång

Läs mer

Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB. Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder

Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB. Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1943 Yta 7800 m 2 BTA Byggnad 16 (1316) tillhör

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå mellan Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-04 Datum: 2007-10-04

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt:

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD. och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: KOMMUNLOGOTYPE Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för XXX KOMMUN Version 10. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad av Kommunförbundet

Läs mer

Tjänster Projektering

Tjänster Projektering Tjänster Projektering VVE-Teknik projekterar, installerar, kontrollerar och underhåller klimatanläggningar. Vi utför även analyser, besiktningar och statuskontroller på alla typer av fastigheter och system.

Läs mer

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Fjärrvärmecentraler Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Vattenvärmardelen i REDAN villacentraler består av en lödd plattvärmeväxlare (2) och en inbyggd regulator (1). Kallvattnet leds genom regulatorn

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (10) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 20130326 2.0 Dokumenttitel Systemkrav

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Xzone

Funktionsguide GOLD, Xzone Funktionsguide GOLD, Xzone 1. Allmänt Funktionen Xzone är avsedd att kunna styra en extra temperaturzon via ventilationsanläggningen. Det finns ibland behov av att reglera en del av anläggningen med andra

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme Made in Sweden Solvärme i kombination med fjärrvärme Inkoppling av solvärme mot fjärrvärme Hur värmen tas till vara på i undercentralen finns det en rad olika lösningar på beroende på omständigheterna

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp 1 (11) Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41N06B Tentamen ges för: En2, allmän inriktning Tentamensdatum: 2015-06-03 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Bygga för driftbarhet!!

Bygga för driftbarhet!! Bygga för driftbarhet!! Bygga för förvaltningsbarhet!! 1 Nytt golv Valt för förvaltningsbarhet? Det tycker INTE lokalvården!! kwh/bra 290 270 250 230 210 190 170 1997 1998 1999 2000 Förvaltning /Driftoptimering

Läs mer

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Hyresbostäder i Växjö AB Äger och förvaltar» bostäder till en yta av 261 870 m 2 fördelade

Läs mer

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning

Läs mer

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24 Bruksanvisning för Reglercentral Landis & Staefa RVL470 Apparatöversikt vad finns var?... 2, 3 Vad betyder symbolerna i teckenrutan... 4 När du vill ha information... 5 Hur fungerar de olika driftprogram...

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur

CAD-manual. Bygg, El och VVS 2013-01-22. Sid. 1 (10) Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur CAD-manual Bygg, El och VVS 2013-01-22 Reviderad: 2013-03-21, mappstruktur Sid. 1 (10) Sid. 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE 4 2. KRAV PÅ CAD-SYSTEM 4 3. CAD-SAMORDNING 4 CAD-SAMORDNAREN 4 CAD-ANSVARIG/EN

Läs mer

SRÖ-system Beteckningssystem för VVS- och SRÖinstallationer

SRÖ-system Beteckningssystem för VVS- och SRÖinstallationer Tekniska krav och anvisningar SRÖ-system Beteckningssystem för VVS- och SRÖinstallationer Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola,

Läs mer

Att på utförandeentreprenad utföra ombyggnad av kontor till flerbostadshus, kv Timotejen 26 i Stockholm, Brf Ängsgräset.

Att på utförandeentreprenad utföra ombyggnad av kontor till flerbostadshus, kv Timotejen 26 i Stockholm, Brf Ängsgräset. 1(7) TYSKLINDS I STOCKHOLM AB John-Evert Hamberg VVS/besiktningsman/ Tysklinds i Stockholm AB Radiovägen 22 135 48 Tyresö Tfn: 08-742 62 62 Mobil: 070-629 62 62 Fax: 08-742 62 69 E-post: john-evert@tysklinds.se

Läs mer

Topvex CAV konvertering till VAV

Topvex CAV konvertering till VAV Dokument översatt från engelska 1255951-SE 2014-12-19 A001 Innehåll 1 Maskinvaruinstallation... 1 2 Programvaruinställning för Topvex-aggregat (Corrigo)... 2 2.1 Kablage VAV... 3 3 Tryckgivare... 4 3.1

Läs mer

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg Denna standard är ej till fullo återgiven på CD-skivan. Standarden kan beställas från: FMV:AuhA Standardcentrum, 115 88 Stockholm Fax: 08-782 6161 CC:MAIL: Standardcentrum MÄRKNING 1 1 (6) Grupp A59 Bestämmelser

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2 1 2 4 4 (med Irisspjäll) Plan förhindrar brandgasspridning via tilluftssystemet i FT(X)-system med fläktar i drift. Lämplig för bostäder, hotell och äldreboende. Typgodkänd, P-märkt. BACKSTRÖMNINGSSKYDD

Läs mer

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik Repetition Inför prov 1 i Energiteknik Värme i hus 1. Vattenburet 2. Direktverkande el 3. Luftburet värmesystem 1. Vattenburet system Vattnet värms En cirkulationspump pumpar runt vattnet i värmesystemet,

Läs mer

Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307.

Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307. 1(12) Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning - typ 2000/01. Art.nr

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2001:12 Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna och allmänna råden om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 Andrzej Cierzniakowski ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES Grundfos pumpar och kunskap om värmesystem Vänta inte för länge med att kontakta Grundfos! Vi hjälper dig att planera för framtiden När du planerar ett värmesystem

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer