BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR"

Transkript

1 Version:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 4 BEHOVSANALYS... 4 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram... 5 PROJEKTERINGSSKEDE: SYSTEMPROJEKTERING... 7 BESLUTSUNDERLAG OCH ALTERNATIVA LÖSNINGAR... 7 Kreativ process... 7 Systemval... 8 DOKUMENTATION... 8 Beskrivningar... 9 Ritningar... 9 ANSVAR VVS Projektör KALKYL PROJEKTERINGSSKEDE: DETALJPROJEKTERING - FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KONSTRUKTION INTERAKTION MELLAN KONSULTER Geometri Detaljering FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dokumentation ANSVAR VVS Projektör Kontroll Färdigställande BYGGSKEDE Bygghandling Produktion Dokumentation Version:

3 FÖRVALTNINGSSKEDE Driftuppföljning Tillhandahållna mallar - mall för redovisning av Beskrivning Ventilation, Värme och Sanitet - mall för Projektgemensam Gränsdragningslista - mall för DU Instruktioner för LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER - mall för DU Instruktioner för RÖRINSTALLATIONER - mall för DU Instruktioner för ENTREPRENADDOKUMENTATION - V - mall för DU Instruktioner för ENTREPRENADDOKUMENTATION - W - Version:

4 PROGRAMSKEDE Målet med programskedet är att ta fram ett Byggnadsprogram vilket är en sammanställning av de krav som byggnaden/lokalen skall uppfylla. Det skall utgöra underlag för fortsatt projektering och en kostnadsuppskattning. Ändringar i den fortsatta projekteringsprocessen skall alltid relateras till byggnadsprogrammet eller reviderade utgåvor av detta. BEHOVSANALYS Normalt deltar inte VVS konsulten i detta skede. KRAVSPECIFIKATIONER Lokal- och funktionsprogram Normalt deltar inte VVS konsulten i detta skede. Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys Analysen skall sammanställa förutsättningarna för avsedd lokal, fastighet eller tomt och den verksamhet som avses. Även eventuella framtida behov skall beaktas. Utförande: Speciella företeelser som kan påverka val av tomt eller placering skall belysas. Översiktlig sammanställning utförs av: - media- och ventilationsbehov med uppskattade tryck och flöden - effektbehov överslag (behov/m2) - eleffektbehov för VVS överslag, lämnas till el och styrprojektör - anslutningspunkter och höjder för vatten, dagvatten, avlopp i de fall ingen VA projektör är anlitad, i tidiga skeden skall VVS projektören räkna med att han ansvarar för detta - verksamhetens utsläpp till omgivningen - verksamhetens krav på omgivande miljö - fuktpåverkan - energiförsörjning möjliga lösningar Är det en ombyggnad inventeras dessutom befintliga installationers: - systemlösning - konstruktion - funktion, ev filma avlopp - tillstånd - möjligheter att möta den nya verksamheten - inventering och sammanställning av befintlig byggnads dokumentation och överensstämmelse Version:

5 Ovanstående parametrar skall kommuniceras med Kärnfastigheter och övriga konsulter så att relevant hänsyn tas i detta tidiga skede. Dialogformen är avgörande för ömsesidig förståelse. Avlämning: Genomförda utredningar, överslag och bedömningar redovisas i en sammanställd rapport Underlag VVS projektör till utredning Lokal-, fastighets-, tomtutrednings och plananalys innehållande: - verksamhetens krav samt dess påverkan på inre, yttre miljö och hälsa - anslutningspunkter och dess kapacitet för vatten, dag- spillvatten, kyla och värme - yttre miljöpåverkan för uteluftsintag - möjliga energiförsörjningssystem - tillhörande skisser ritningar enligt ovan som behövs för att ge en tydlig bild Vid ombyggnad: - kort redogörelse för hur befintliga system kan ta hand om den nya verksamheten - status på befintliga system - förteckning över befintlig dokumentation Byggnadsprogram Byggnadsprogrammet utgör en sammanställning av alla programhandlingar vilka är basen för fortsatt projektering. Deltagarna tar fram en samordnad programhandling för respektive profession. Myndighetskrav förutsätts vara varje projektörs ansvar att följa och därför upprepas de inte i programhandlingen. Programhandlingen skall vidare vara underlag för att kunna lämna anbud för fortsatt projektering. Målet med Programhandling VVS är att utreda, sammanställa och dokumentera de förutsättningar och krav som behövs för fortsatt projektering inte att tillhandahålla lösningar. Övergripande byggnadspåverkande krav från VVS-installationerna inarbetas i arkitektens programhandling som underlag för konsultupphandlingen. Planlösningar samt höjder i byggnaden skall vara sådana att VVS-installationerna är möjliga att lösa in i systemhandlingsskedet. Ventilationsprojektör svarar för att EL projektör får information om kabeldragning och dess omfattning för att ansluta Klimatstyrs komponenter. Samt behov av uppkoppling mot internet. Byggnadsprogramskedet avslutas med en slutsamordning, såväl intern som extern, och en kostnadsberäkning utifrån nyckeltal och erfarenhetsvärde anpassade till lokalen eller byggnaden samt de krav som ställts. Gällande kravspecifikationer från Kärnfastigheter: - Riktlinjer Energiprestanda och Innemiljö för Kärnfastigheter - Tekniska anvisningar för Röranläggningar - Tekniska anvisningar för Luftbehandlingsanläggningar Version:

6 Tillhandahållna mallar: - mall för redovisning av Beskrivning Ventilation, Värme och Sanitet - mall för projektgemensam gränsdragningslista (för projektering och entreprenad). Utförande: Förutsättningar och krav redovisas för: - förutsättningar och krav på brandskydd för VVS installationer - förutsättningar och krav på akustik - inarbeta gällande kravspecifikationer från Kärnfastigheter - inarbeta att VVS Projektören är samordningsansvarig för och sammanställer projektgemensam gränsdragningslista enligt mall från Kärnfastigheter - installationernas övergripande utrymmesbehov och byggnadspåverkan tas fram för installationer i undercentral, i fläktrum, i undertak, i schakt - önskat läge i byggnaden för dessa installationer - installationer som påverkar byggnadens konstruktion, fasad eller tak - upprätta kostnadsprognos Ovanstående parametrar skall kommuniceras med Kärnfastigheter och övriga konsulter så att relevant hänsyn tas i detta tidiga skede. Dialogformen är avgörande för ömsesidig förståelse. Avlämning: Programhandling VVS Projektör innehållande: - inarbetad utredning Lokal- och funktionsprogram - inarbetad utredning Lokal-, fastighets-, tomtutrednings och plananalys - kravspecifikationer klimat, energi, brand, fukt, miljö, hälsa, arbetsmiljö - mall för projektgemensam gränsdragningslista (avkortas inte i detta läge) - uppdragsbeskrivning VVS - skedesuppdelad handlingsförteckning - hänvisning till Bygg-PM projektgemensam gränsdragningslista - beskrivning av förekommande system. - bilaga med informationshandlingar nödvändiga för projektet - kostnadsprognos Version:

7 PROJEKTERINGSSKEDE: SYSTEMPROJEKTERING I systemhandlingsskedet skall system och byggnadens utformning väljas utifrån de krav och förutsättningar som getts av programbeskrivning Byggnadsprogram. Alternativa system och utformningar såväl arkitektur, teknik som konstruktion skall studeras och installationernas förläggning samt dess utrymmesbehov skall visualiseras i alla kritiska snitt och måttsättas. Målet är att presentera systemhandlingar som beskriver planlösning, höjder, byggnadens konstruktiva utformning, byggnadens tekniska försörjningssystem med förläggning och principschemor kompletta med styrbeteckningar på ett sådant sätt att den efterföljande detaljprojekteringen kan koncentreras till detaljlösningar och utarbetande av förfrågningshandlingar. Bakgrunden till de systemlösningar som valts skall redovisas med de möjligheter och begränsningar som de innebär. Systemhandlingar skall vara kalkylerbara och utgöra underlag för en systemhandlingskalkyl. BESLUTSUNDERLAG OCH ALTERNATIVA LÖSNINGAR Målet är att presentera lösningar som totalt sett uppfyller de krav som ställts i byggnadsprogrammet. Projektering av en byggnad kan liknas vid en stor optimeringsprocess där brukarkrav, gestaltningskrav, olika teknikslag, ekonomiska villkor, myndighetskrav mm inte sällan är kontraproduktiva. En väl genomförd projektering sammanväger de olika delkraven till en optimal helhet. Detta möjliggörs enbart genom att parterna lyssnar på varandra och förstår varandras delmål. Kreativ process VVS Projektören skall ta del av arkitektens och beställarens beskrivning av projektet. Det är av största vikt att förstå målsättningen med byggnadens funktion och gestaltning VVS Projektören skall utifrån underlag från byggnadsprogrammet och det fortsatta RFP arbetet ta fram alternativa systemlösningar för förekommande system och presenterar dem och dess påverkan på byggnaden för övriga konsulter, aktuell förvaltning/nyttjare och projektledare. VVS Projektören skall tillsammans med brandprojektör ta fram alternativa systemlösningar för att lösa brandskyddet på ett optimalt sätt. Presentationen görs med hjälp av skisser på sektioner och planer. I detta arbete är det viktigt att beakta projektets målsättning samt byggnadens funktion och gestaltning. Version:

8 I denna process är det VVS projektörens ansvar att aktivt deltaga, göra egna skisser och att aktivt söka utbyte med de övriga projektörerna. I processen skall de i projektet bestämda energimålen lösas in. Detta görs i samråd med övriga projektörer. Ingen enskild projektör har företräde utan att uppfylla målen är allas gemensamma ansvar. Samordningsansvarig Energi utför energiberäkning. VVS projektören lämnar underlag till de alternativa förslagen. Avlämning KREATIV PROCESS : - ett par alternativa förslag redovisas för att studeras vidare avseende byggnadspåverkan, energipåverkan och livcykelkostnad. - gemensamt med övriga tas förslag till lösningar för typrum fram Systemval Efter den kreativa fasen är det dags att göra slutgiltiga val. Det är av största vikt att alla projektörer har uppnått jämförbar status på sina förslag. Kritiska delar utkristalliseras när presentationer görs. Dessa delar måste studeras djupare. De val som görs nu är de absolut viktigaste för en fortsatt god process. Viss fördjupad analys måste göras för att slutligt välja system samt hur det skall lösas in i byggnaden. Systemvalens livscykelkostnader skall kostnadsberäknas. Det är systemvalens totala kostnadspåverkan som skall utredas. Härför kan uppgifter behöva lämnas till annan konsult. Efter godkänd samordning, godtagbara ekonomiska ramar och ett kostnadseffektivt val av system och samordnad inlösning i byggnaden kan avlämning göras. Avlämning SYSTEMVAL : Systemvalsbeskrivning innehållande: - motiv för val av de viktigaste systemlösningarna - generalitets- och flexibilitetsnivåer beskrivs med möjligheter och begränsningar i en konsekvensanalys - kostnadsanalys systemval - miljöplan för projektering - relationstal energi - livscykelkostnader och analys - energibehovsberäkning för VVS installationer DOKUMENTATION Handlingarna skall användas som information till många intressenter. Stor vikt skall därför läggas vid utformningen av redovisningen för att ge en klar bild av den planerade byggnaden och dess tekniska system. Version:

9 Handlingarna måste vara så detaljerade att en träffsäker kalkyl kan tas fram utifrån handlingarna av intern eller extern kalkylator. Beskrivningar Teknisk beskrivning avseende förekommande system: - luftbehandlingssystem inkl ev klimatstyrsystem. - röranläggningssystem inkl eventuella system för centraldammsugare - kylanläggning - hänvisning i respektive beskrivning till Bygg-PM projektgemensam gränsdragningslista Systemvalsbeskrivning innehållande: - uppdaterad Beslutsunderlag och alternativa lösningar - beräkningar, flöde, transmission (grov) - driftstrategi - konsekvenser, miljö- och hälsa, av valda material verifieras. - konsekvenser arbetsmiljö för valda material verifieras - uppgifter till sidokonsulter som: -speciella ingjutningsdon för uppfästning eller montage av tyngre komponenter - viktangivelser och fundament i byggnadsmaterial för apparater - lägen och storlek på pumpgropar m m. - håltagning/ursparning av konstruktiv betydelse - eleffekter Ritningar Ritningar upprättas för dokumentation av valt system. All ritningshantering skall ske i 3D, se CAD manualen. Systemritningar skall omfatta: - Tekniska systemlösningar för de förekommande systemen. Princip/flödesschema skall innehålla alla huvudkomponenter inkl brandskydd, dimensioneringskriterier, flöde, preliminära effekter samt givare och dess principiella placering och beteckning. Även kompletta styrbeteckningar skall framgå. Texthöjd skall minst vara 2,5mm (A1), 1,25mm (A3). I de fall man tillsammans med beställaren väljer att inte upprätta ett komplett flödesschema utan upprättar ett principschema skall alla förekommande typ/rum/komponenter redovisas så att alla principer klart framgår. Omfattning skall vara sådan att man i driftbeskrivning styr inte behöver upprätta särskilda driftkort utan att styrkonsult/entreprenör kan få all information från av VVS projektören upprättade scheman. - planer, normalt i skala 1:100 visande huvudförläggning, dimensioner och brandcellsgränser - undercentraler i skala 1:50, apparatrum och fläktrum: redovisas med huvudkomponenter placerade så att disposition och tillgänglighet klart framgår: mått visande fria passager, serviceutrymme och placering i förhållande till väggar skall redovisas. Även apparatskåp redovisas med dess beteckning. - huvudsektioner i skala 1:100 eller 1:50: genom huset visande både rör, el och ventilationskanaler samt undertak i olika typrum så att huvudförsörjning klart framgår. Placering måttsätts. - Principsektioner, samordnade, och särskilt studerade snitt i skala 1:20 alt 1:25, redovisas komplett med med el-, rör, undertak och ventilationskanaler. VVS Projektör ansvarar. Version:

10 - huvud- och typschakt redovisas med rör och kanaler i skala 1:50 - typrum samordnat och samredovisat med el konsult och arkitekt i skala 1:50 - övergripande komponentplaceringsritning för Klimatstyr så att Elprojektör kan kalkylera elkablar och kanalisation I övrigt redovisa vilka korspunkter, fördelningspunkter, speciella nivåförändringspunkter som kommer att kräva extra samordningsinsatser och detaljredovisning i form av förstorade snitt och delplaner. ANSVAR VVS Projektör VVS Projektören är samordningsansvarig för och sammanställer projektgemensam gränsdragningslista enligt mall från Kärnfastigheter. Respektive projektör skall lämna underlag för sin del enligt mallen. VVS Projektören är samordningsansvarig för alla installationer och skall aktivt samordna gränsöverskridande uppgifter. Härför ansvarar även VVS Projektören för att samordnade sektioner och typrum upprättas. KALKYL Kalkylen skall till största delen vara mängdbaserad. Förenklingar och antaganden får göras där information saknas. Kalkylen VVS skall innehålla kostnaderna för VVS anläggningen. Projektledaren gör sedan påslag för oförutsett och byggherrekostnader. Normalt ingår kalkyl i VVS Projektörens åtagande. Version:

11 PROJEKTERINGSSKEDE: DETALJPROJEKTERING - FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlaget skall alltid ha en sådan form och innehålla alla erforderliga detaljer för att entreprenören skall kunna beräkna kostnaderna och lämna ett bindande anbud utan reservationer. Handlingar skall redovisas så detaljerat att omfattning, kvalitet och utförande av ingående konstruktioner, apparater och material framgår helt entydigt. Underlaget skall vidare redovisa entreprenadens omfattning och dess gränser. Om förändringar sker som ändrar förutsättningarna från systemskedet så skall de delar av systemskedet som berörs göras om. KONSTRUKTION INTERAKTION MELLAN KONSULTER I detta skede sker det egentliga konstruktionsarbetet med dimensionering och bearbetning av systemhandlingarnas generalitet. Utbytet av information mellan de olika konsultdisciplinerna är högst avgörande. Var och en ansvarar för sitt aktiva deltagande vid utbyte av information både för att ge och att få information. Målet är att efter detta skede kan merparten av det återstående konstruktiva arbetet utföras enskilt av respektive konsult. Geometri Byggnadens geometri fastställs. Dimensionering och bearbetning av systemhandlingarna till underlag med status motsvarande 50- delsritningar tas fram. Alla mått och dimensioner bestäms. Vilka kompletterande sektioner och detaljer som skall finnas bestäms gemensamt mellan konsulterna. Principer för undertak och inredning fastställs. VVS informerar övriga om var han kan behöva ha inspektionsluckor i undertak, var han måste ha demonterbara eller fällbara undertak, efter vilka principer han behöver placera don i undertak samt om han behöver dra rör i eller bakom inredning och var i så fall. Beskrivningsarbete påbörjas enligt AMA med mängdförteckning och sakvaror. AVSTÄMNING GEOMETRI: PLANER OCH SEKTIONER - planritningar Arkitekt skala 1:50 fastställs - principer för undertak typer, höjder och indelning bestäms Version:

12 - var och vilka kompletterande sektioner och detaljer som behövs bestäms. Samt i vilken skala de skall redovisas - behov av inklädnader och takgenomföringar anges principiellt - deltaga i 3-D samordning av ritningar under särskilda konsultsamordningsmöten - konsekvenser, miljö- och hälsa, av valda material verifieras - konsekvenser arbetsmiljö för valda material och placering av komponenter verifieras Detaljering I detta skede ritas merparten av byggnadens detaljer och inredning. Kontakten och dialogen mellan de inblandade konsulterna är tät och detaljerad. Samtliga förutsättningar för utförande av resterande arbete skall redovisas. Efter denna fas är detaljering så klar att respektive konsult själv kan rita klart sina ritningar. Alla typer av rum ritas igenom så långt att man ser att alla rör- och kanaldragningar inte kolliderar med övriga installationer samt att de få plats ovan undertak, bakom inredning etc. Installationstäta rum av speciell karaktär ägnas särskild uppmärksamhet och samordnas både mot elinstallationer, undertak, inredning och utrustning. Bjälklag, undertak och nivåförändringar byggnad samt alla installationer måttsätts med plushöjder. Håltagningar lämnas på CAD underlag måttsatta till storlek och läge till konstruktören enligt följande: Hål <=30mm i upp till 200mm tjocka väggar och bjälklag tar resp entreprenör själv. Hål större än det eller djupare skall vara inritade på K-ritning. I lättväggar tar respektive entreprenör hål <=30mm. Övriga markeras av resp entreprenör och "BE" tar dem. Beräkningar: Effektbehov, transmissionsbehov, energibehov, klimat, temperatur, luft- och mediaflöde och SFPv tal färdigställs. Tryckfall, ljud beräknas kontinuerligt tills ritningarna är färdigställda. Dimensioneringar: Apparater, rörledningar och kanaler, ljudfällor, pumpar, expansionskärl, fläktar, etc. AVSTÄMNING: KONSULTSAMORDNING: Vid konsultsamordningsmöte samordnas - undertak och installationer i och på dess bärverk - inklädnader - inredning - sektioner och detaljer - utrustning - höjder - håltagning, ursparning enligt ovan - VVS installationer mot elinstallationer och styrinstallationer - Komponentplaceringar lämnas till elprojektör avseende Klimatstyrs komponenter - att 3-D modell uppdateras och är utan fel - uppfyllandet av brandkrav Version:

13 - gränsdragning - tillträdesvägar - plats för service - provningar - samordnad funktionsprovning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Detaljeringen av förfrågningsunderlaget kan variera beroende på projektets art men skall alltid ha en sådan form att entreprenörerna kan beräkna sina kostnader och att det klart framgår vad som skall ingå i upphandlingen och hur kvaliteten på produkten kommer att säkerställas. Kärnfastigheters mall för administrativa föreskrifter anpassas till det aktuella projektet. Respektive konsult kompletterar texten tillsammans med projektledaren. Handlingarna skall betecknas FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG och dateras. Dokumentation I detta skede tas ett komplett preliminärt förfrågningsunderlag fram inför slutsamordning bestående av alla ritningar, sammanslagen 3-D modell, och beskrivningar inklusive eventuella Bygg-PM. Utbyte av kompletterande detaljuppgifter utförs. Hänvisning till annans handling får ej göras utan överenskommelse mellan parterna. Respektive projektör skall verifiera att av den lämnade uppgifter har införts rätt i annans handling. Ritningar utförs med redovisningsteknik motsvarande rekommendationer i av Byggstandardiseringen (BST) och SIS utgiven publikation Bygghandlingar 90. Beteckningar och symboler skall följa svensk standard alternativt av branschorganisationer eller BST rekommenderad standard. Kärnfastigheters beteckningsstandard skall följas, se bilaga MÄRKNING AV VVS OCH STYRSYSTEM. För ritningar skall användas program enligt Kärnfastigheters CAD manual. Material- och arbetsbeskrivningar utförs enligt AMA med mängdförteckning över sakvaror. Handlingarna skall även innehålla sådana krav som beställaren har för dokumentation, uppföljning och förvaltning av byggnaden, se nedan. Tilläggskontroll som krävs enligt myndighetsföreskrifter eller intern föreskrift skall vara preciserad i dokument eller förteckning i förfrågningsunderlaget och de skall användas för verifiering i entreprenaden. Kompletterande utbyte av uppgifter med övriga projektörer - ursparningar, håltagningar, montageöppningar, ingjutningsgods, takuppbyggnader och dyl som kan påverka byggnadskonstruktionens hållfasthet eller andra konstruktioner redovisas med mått såväl till storlek som läge Version:

14 - laster och krafter som påverkar andra konstruktioner redovisas till aktuell projektör, redovisning sker skalenligt på A- och/eller K-ritningar och i samråd med K - underlag till Arkitekt skall redovisa samtliga komponenter som monteras i undertak - uppgifter om funktioner och larm samt effektuppgifter för apparater och utrustning, anslutningseffekter o d redovisas till styrprojektör och till elprojektör - underlag till Elprojektör skall redovisa samtliga komponenter som skall elanslutas i Klimatstyr - uppgifter om typ av kabel för Klimatstyr lämnas till elprojektör - underlag för samordnad provning till projektör för styr- och övervakning - VVS projektör stämmer av, samordnar och uppdaterar BYGG-PM projektgemensam gränsdragningslista. Installationssystem VVS projektören redovisar handlingar enligt nedan för de installationssystem som förekommer i projektet. Förekommande installationssystem är: - röranläggning inkl centraldammsugningsanläggning Inre VA under källargolv eller i bottenplatta till 1m utanför fasad VA ledningar med sanitära installationer och utrustningar värmepump- och eller kylinstallationer värmeinstallationer kulvertrör för värme- och eller vatten - kylanläggning (vid större anläggningar annars ingår mindre enheter i rör ovan - luftbehandlingsanläggning inkl ev klimatstyrningsanläggning Beskrivningar Beskrivningar upprättas för dokumentation av förfrågningsunderlaget för alla förekommande system. Förfrågningsunderlaget skall omfatta: - röranläggning - kylanläggning - luftbehandlingsanläggning inkl klimatstyrningsanläggning Bilagor - handlingsförteckning innehållande alla förekommande handlingar - Bygg-PM VVS - BYGG-PM Projektgemensam gränsdragningslista - underlag för belastningsprovning innehållande provningsprotokoll, se Tekniska anvisningar o SFPv värde o temperaturverkningsgrad o effektmätning - provnings- och inspektionsplan för obligatorisk funktionskontroll (OVK) redovisas Version:

15 Ritningar Ritningar upprättas för dokumentation av förfrågningsunderlaget för alla förekommande system. Förfrågningsunderlaget skall omfatta ritningar för: - funktions- och flödesschema innehållande styr- och klimatstyrkomponenter samt dess beteckningar enligt Kärnfastigheters standard, dessa ersätter driftkort i styr och skall vara underlag till styrentreprenörens driftkort. Texthöjd skall minst vara 2,5mm (A1), 1,25mm (A3) - planritningar i skala 1:50 med angivande av lednings/kanaltyp material och dimensioner redovisas med angivande av: plushöjder, nivåförändringar, fall och isolering kritiska snitt måttsätts utrustningar och anslutning till inredning redovisas brandcellsindelning med angivande av brandcellsklass höjder på undertak samt ange om det är fast eller demonterbart - relationsritning/annan ritning med redovisad rivning och demontering vid ombyggnad - apparat/fläktrum i plan och sektion redovisas i skala 1:50 eller 1:20: placering av större komponenter måttsätts Placering och beteckning av Styr och Klimatstyrs apparatskåp redovisas på planritning. plats för service redovisas - erforderliga sektioner, snitt och detaljer ofta i skala 1:20 eller 1:50 över komplicerade eller trånga knutpunkter och passager redovisas, höjder och nivåförändringar skall klart framgå - fixpunkter, styrningar, stöd etc redovisas i princip - inspektionsluckor/slitsluckor redovisas med läge och storlek - rörritning: förinställningsvärde Kv värde redovisas för radiatorer för reglerventiler även flöde, urluftning och avtappning redovisas - ventilationsritning: - i rum redovisas dimensionerande förutsättningar antal personer samt luftflöde don samt dess storlek: ljuddämpare, spjäll, till- och frånluftsdon, efterbehandlingsapparater, rensdon, brandspjäll m m. - anordningar för luftflödesmätningar anges till typ och läge - anordningar för rensningsmöjligheter redovisas - Informationsritningar: kabelritningar från Elprojektören med förekommande klimatstyrkomponenter inritade AVSTÄMNING: SLUTSAMORDNING. ANSVAR VVS Projektör VVS Projektören är samordningsansvarig för och sammanställer projektgemensam gränsdragningslista enligt mall från Kärnfastigheter. Den från systemhandlingen upprättade skall kontinuerligt genom processen uppdateras. Respektive projektör skall lämna underlag för sin del enligt mallen. VVS Projektören är samordningsansvarig för alla installationer och skall aktivt samordna gränsöverskridande uppgifter. Härför ansvarar även VVS Projektören för att samordnade sektioner och typrum kontinuerligt uppdateras. Version:

16 Kontroll Efter den gemensamma slutsamordningen av dokumentationen ovan införs de överenskomna förändringarna och kompletteringarna. En granskningshandling upprättas och distribueras. Kontrollskedet anger inte ett skede där egenkontrollen skall börja utan ett skede där den avslutas. Egenkontroll skall utföras kontinuerligt under alla de tidigare skedena. Så kallade konstruktionsgenomgångar skall utföras internt i alla de tidigare skedena. Efter varje avslutat skede (Program-, System-, och Detaljprojekteringsskede) skall en slutgenomgång utföras där eventuella kvarvarande fel upptäckta i de tidigare konstruktionsgenomgångarna skall vara åtgärdade. Av annan utförd AF del kompletteras med specifik text för VVS. AVSTÄMNING: SLUTGRANSKNING - remiss till berörd förvaltning/nyttjare, förvaltare och sakkunniga AVSTÄMNING: KALKYL - VVS Projektören gör en sammanställning av de kostnadspåverkande förändringar som skett samt dess kostnad Färdigställande När inkomna granskningssynpunkter bearbetats och handlingarna har uppdaterats färdigställs Förfrågningsunderlaget och en intern genomgång utförs kallad frisläppande av handling. I denna säkerställer man att underlaget är komplett och att inga kvarvarande fel finns. Därefter läggs handlingarna upp på Kärnfastigheters projektportal. AVSTÄMNING: SKEDE DETALJPROJEKTERING - VVS Projektören deltar och delger återföring av erfarenheter UPPHANDLING AV ENTREPRENÖRER - VVS Projektören deltar endast vid behov Version:

17 BYGGSKEDE Byggskedet inleds med att färdigställa bygghandlingarna. Vid ombyggnad kan kompletterande inventeringar vara nödvändiga särskilt om det förekommit rivningsarbeten. Eventuella förändringar skall utredas och förslag till åtgärder upprättas. Bygghandling Bygghandlingarna skall ge entreprenören den information denne behöver för att uppfylla byggherrens krav som hämtats från systemprojekteringen. Efter det att entreprenör är upphandlad skall bygghandlingarna färdigställas. Respektive konsult arbetar då in de eventuella förändringar som upphandlingen har inneburit. Konsult deltar efter behov vid startmöte med entreprenörerna. Projektledaren kallar de som han anser skall närvara. AVSTÄMNING BYGGHANDLING: - slutlig egenkontroll, samordning vid behov STARTMÖTE MED ENTREPRENÖRER - VVS Projektör deltar Produktion Konsulter deltar vid informationsmöten / konstruktionsgenomgångar inför påbörjande av nya arbetsmoment på byggarbetsplatsen samt skall ha beredskap att svara på telefonfrågor och göra arbetsplatsbesök vid behov. Normalt förmedlas dessa frågor via beställarens representanter i byggprocessen. Frågor som förmedlas direkt mellan entreprenör och konsult skall dokumenteras och kännedomskopia skall delges beställarens representanter/sakkunniga. Information skall även omfatta de arbetsmoment i entreprenaden som projektören identifierat som kritiska ur kvalitets-, arbetsmiljö och miljö- /hälsosynpunkt. VVS projektör projekterar underlag för drift- och skötselpärmar och pärm för Entreprenaddokumentation som entreprenören sedan kompletterar. (Omfattar pärm med försättssida, innehållsförteckning, orienteringsplan, orienterande uppgifter som översiktlig beskrivning av systemuppbyggnad samt driftstrategi) VVS-projektören projekterar underlag till en Objektorienteringspärm. El- och Styr projektör lämnar underlag för sina discipliner. (Omfattar underlag för objektorienteringsplan, orienterande uppgifter som översiktlig beskrivning av systemuppbyggnad samt driftstrategi). VVS projektören sammanställer pärmen. Objektorienteringsplanerna skall även användas av styrprojektören/entreprenören i DWG format som i bild kompletterar med värden från temperatur, CO2- och fuktgivare. Version:

18 Dokumentation BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET Relationshandlingar upprättas från det underlag som entreprenörerna har tillhandahållit. För de arbeten i entreprenaden som innebär konstruktion och projektering ingår för entreprenören att ta fram relationshandlingar enligt respektive bilaga. VVS projektör färdigställer en objektorienteringspärm från det underlag som respektive entreprenör lämnar in. Entreprenörer skall även lämna underlag för CE-märkning som skall samlas i särskild pärm. Detta underlag skall vara färdigt i god tid innan slutbesiktning. Innan slutbesiktning skall utbildning av drift- och underhållspersonal ske. Denna skall ske med de upprättade pärmarna för drift- och skötsel som grund. SLUTBESIKTNING - VVS projektör deltar normalt inte vid slutbesiktning - VVS projektör deltar vid behov vid överlämning av projekt tillförvaltaren och vid utbildning av driftpersonal (Gäller oftast anläggningar som är tekniskt komplexa) AVSTÄMNING: BYGGSKEDE - VVS projektör sammanställer sina synpunkter och deltar vid möte om återföring av erfarenheter från byggprocessen. Mötet hålls med inblandade entreprenörer och skall behandla byggbarhet efter handlingarna, kostnadsutfall, samarbete med entreprenörer Version:

19 FÖRVALTNINGSSKEDE Under förvaltningsskedet skall uppföljning av det levererade projektet utföras. I projektet inblandade sakkunniga, entreprenörer, förvaltning/nyttjare skall tillsammans med förvaltaren, driftpersonal, Kärnfastigheters teknikavdelning och projektledaren träffas för att utvärdera det färdiga resultatet. Vid behov kallas även berörda projektörer. Driftuppföljning Driftuppföljning innebär bl a att de förväntade energimål som satts i projekteringsprocessen verifieras. Men det är även en erfarenhetsåterföring från aktuell förvaltning/nyttjare om vad som fungerar bra och vad som fungerar dåligt i anläggningen. 3-5st möten á 3-4h skall ingå i projektet. Normalt leder och protokollför sakkunnig VVS/Styr mötet. Det sista mötet skall hållas precis innan 2-års besiktningen. Vid det bör även projektörerna och samordningsansvarig för energi och eventuellt för fukt deltaga och då görs även en genomgång av de samlade erfarenheterna. Tillhandahållna mallar: - protokollmall för Driftuppföljningsmöte Utförande: Projektledaren ansvarar för: - att kallelse utöver den i utlåtandet inskrivna sker till berörda - att aktuell förvaltning/nyttjare till mötet har sammanställt synpunkter avseende: - funktion - trivsel - klimat - belysning - akustik - säkerhet - rätt/fel - att förvaltaren till mötet ska ha sammanställt synpunkter på: - funktion - slitage/underhåll - rätt/fel - energi användning uppdelad på energislag och poster - fukt - service - att driftorganisationen till mötet ska ha sammanställt synpunkter på: - funktion - slitage/underhåll - rätt/fel - service Version:

BILAGA ARBETSMILJÖ KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA ARBETSMILJÖ KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 2a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 3 BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram...

Läs mer

BILAGA FÖRVALTARE/TEKNISK FÖRVALTARE KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FÖRVALTARE/TEKNISK FÖRVALTARE KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version 2 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

BILAGA MILJÖ OCH HÄLSA KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA MILJÖ OCH HÄLSA KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 2a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 3 BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram...

Läs mer

BILAGA MARK OCH YTTRE VA KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA MARK OCH YTTRE VA KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 2a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 3 BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Preliminärt Lokalprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram...

Läs mer

BILAGA ENERGI KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA ENERGI KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

BILAGA BRANDSKYDD KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA BRANDSKYDD KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 2a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 4 BEHOVSANALYS... 4 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram...

Läs mer

GENERELLA ANVISNINGAR

GENERELLA ANVISNINGAR Beskrivning av projekteringsprocessen för om- och nybyggnadsprojekt inom Kärnfastigheter i Helsingborg samt projekteringsanvisningar för respektive deltagare i projekteringsprocessen Helsingborgs Stad

Läs mer

BILAGA ARKITEKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA ARKITEKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 3 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 4 BEHOVSANALYS... 4 KRAVSPECIFIKATION... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram...

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

UPPDRAGSSPECIFIKATION

UPPDRAGSSPECIFIKATION UPPDRAGSSPECIFIKATION BYGGKONSULTENS UPPDRAG 1. PROGRAMSKEDE Ingår inte i uppdraget. Program har utarbetats av beställaren. 2. FÖRSLAGSHANDLINGAR Förslagshandlingar utgör en översiktlig redovisning av

Läs mer

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET N VVS ARKITEKT KONSTRUKTÖR KVALITETSSÄKRING AV HANDLINGAR EL BYGGHERRE PROJEKTLEDARE KVALITETSSÄKRING AV BYGGPROCESS ENTREPRENÖR UPPFÖLJNING UTBILDNING/STÖD AV PROJEKTGRUPP ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I

Läs mer

www.caddirekt.se 2013-03-01

www.caddirekt.se 2013-03-01 MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 CADdirekt VVS CADdirekt VVS är inte NY! CADdirekt VVS hette tidigare AutoVVS för AutoCAD. CADdirekt VVS har behållit samma grundutseende och arbetsflöde, programkoden

Läs mer

Bygg- och förvaltningsprocesserna

Bygg- och förvaltningsprocesserna Bygg- och förvaltningsprocesserna Informationsleveranser i bygg och förvaltning Exempel Regionservice Verksamhetsstöd Regionservice ska vara en självklar partner i allt arbete som rör förvaltning av våra

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER?

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Serien - Byggherrens betydelse Hur konsulterna vill utveckla byggsektorn i samarbete med byggherrarna VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Seminarium 25 september 2003 LILJEWALL arkitekter ab Göteborgsregionens

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

KRAV. KVALITETSARBETE Del A, Projektering PROJEKTNAMN

KRAV. KVALITETSARBETE Del A, Projektering PROJEKTNAMN kademiska Hus KRV på leverantörernas KVLITETSRETE el, Projektering För Projektet nr: PROJEKTNMN Fastighetsbeteckning Ort Upprättad 200x-xx-xx.(Projektledaren) Kompletterande dokument 200x-xx-xx...(Projektledaren)

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Fastighetsavdelningen Tekniska kontoret

Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Fastighetsavdelningen Tekniska kontoret 1(9) PROJEKTPLAN SPORTHALL Fastighet: Danderyd 3:165 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden AVSLUTSSKEDE (Underlag till förvaltning) Beslutad 2009-12-16 Upprättad 2014-04-28 Reviderad Tel 08-568 910 00 Box

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader

Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader ByggaF L E www.fuktcentrum.se www.lufttathet.se Finansiärer till ByggaE ByggaE utvecklas i samverkan med företagen inom FoU Väst. Finansieras av:

Läs mer

SYSTEMKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SYSTEMKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SYSTEMKUNSKAP Ämnet systemkunskap behandlar hur VVS-, ventilations-, kyl- och värmepumpssystem fungerar och är uppbyggda. Det behandlar också betydelsen av underhåll av systemen. I ämnet behandlas dessutom

Läs mer

Kvalitetssäkringssystem

Kvalitetssäkringssystem Kvalitetssäkringssystem för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus 1 Kvalitetssäkring vid renovering av flerbostadshus 2 Kvalitetssäkringssystemet - Överblick 3 Fem

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

Riktlinjer Projekterande konsulter

Riktlinjer Projekterande konsulter Skapad: 2001-06-12 Senast ändrad: 2013-02-18 R 5 Claes Magnusson Kerstin Paulson Karin Sjöndin 2001-06-12 2013-02-18 2013-02-18 2(11) Förord Dessa riktlinjer beskriver de projekterande konsulternas arbete

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

Svebyprogrammet. Energiverifikat. Version 1.0 2012-10-10. uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet. Energiverifikat. Version 1.0 2012-10-10. uppföljning av energikrav under byggprocessen Energiverifikat uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet Version 1.0 2012-10-10 Sveby Stockholm 2012 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning

Läs mer

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng BIM-metodik 15 Bygg- och förvaltningsprocessen 25 Byggnadskonstruktion (beräkningsprogram) 30 Byggteknik

Läs mer

B Engström konsult ab

B Engström konsult ab 1(5) B Engström konsult ab Runstensvägen 26, 446 35 ÄLVÄNGEN, Tel. 0303-746 373 RÅD & ANVISNINGAR PROJEKTERING AV LIVMEDELSLOKALER PLANERING Anvisningarna avser ny- och ombyggnad av livsmedelslokal Livsmedelslokalerna

Läs mer

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Kursprogram Bakgrund Skärpta regler för fukt i byggnader gäller i BBR sedan 2007. Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument Riktlinjer och rutiner för dokumenthantering vid planering, projektering, byggande och förvaltning. Sida 1(8) 1. GRUNDLÄGGANDE OM INFORMATIONSMODELLEN... 3 1.1. Inledning... 3 2. HANDLINGAR... 5 3. TILLÄMPNING...

Läs mer

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 1. Orientering Projekt: Tillbyggnad av fritidshus Byggherre: Helena och Björn Tegeberg Fastighetsbeteckning: Haninge Fåglarö 1:39 Diarienr/bygglov: Bränningevägen

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för isoleringsbranschen. Innehåll. Isoleringsteori och isoleringsmaterial 2

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för isoleringsbranschen. Innehåll. Isoleringsteori och isoleringsmaterial 2 2014-01-24 MÅLBESKRIVNING Grundutbildning för isoleringsbranschen Innehåll Isoleringsteori och isoleringsmaterial 2 Ytbeklädnad Isoleringsplåtslagare 4 VVS-isolerare 5 Arbetsmiljö & säkerhet 6 Lagar, avtal

Läs mer

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum HANDLING FU1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG C5 Gruppen AB Karlbergsvägen 84 113 35 STOCKHOLM Tel 08-690 26 90 Fax 08-690 26 99 Beställare. Lägenhet nr Ort:.. Datum.....

Läs mer

MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå ISBN 978-91-7333-683-3 9 789173 336833 MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

Läs mer

Bygga för driftbarhet!!

Bygga för driftbarhet!! Bygga för driftbarhet!! Bygga för förvaltningsbarhet!! 1 Nytt golv Valt för förvaltningsbarhet? Det tycker INTE lokalvården!! kwh/bra 290 270 250 230 210 190 170 1997 1998 1999 2000 Förvaltning /Driftoptimering

Läs mer

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Ett SBSC certifikat som behörig ingenjör brandlarm är idag en allmänt accepterad bekräftelse på att innehavaren har kvalificerad kompetens inom brandlarmområdet.

Läs mer

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS Första spadtaget för Kretsloppsparken, Alelyckan 2006. I EN BYGGPROCESS ÄR VI MÅNGA SOM SAMVERKAR När man genomför ett byggprojekt är många människor med vitt skilda kompetenser

Läs mer

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp 1 (11) Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41N06B Tentamen ges för: En2, allmän inriktning Tentamensdatum: 2015-06-03 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består

Läs mer

PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie

PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie LÅGAN Rapport december 2014 Lars Nilsson och Berth Olsson VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning LÅGAN Antal sidor: 9 Göteborg 10 :

Läs mer

Bergvärme o. värmepumpar erfarenheter från fältet. Geo Power KTH Energiteknik 20/9 2011

Bergvärme o. värmepumpar erfarenheter från fältet. Geo Power KTH Energiteknik 20/9 2011 Bergvärme o. värmepumpar erfarenheter från fältet Geo Power KTH Energiteknik 20/9 2011 INGET ÄR SÅ BRA ATT DET INTE GÅR ATT GÖRA BÄTTRE Bergvärme förr och nu Marknaden för bergvärme har förändrats genom

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag.

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Vi ägs av ett trettiotal organisationer som representerar hela byggbranschen, och hela byggprocessen. Vår bransch står inför stora utmaningar med ökade krav på

Läs mer

Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik

Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik Idag Samhällsbyggnadskontoret Byggprojekt Miljö, Kvalité, Energi Kalkyler Övning Färdiga arbetsplatser Upphandling mm Sammanfattning Fastighet Projektledare

Läs mer

Byggherrens kravformulering för fuktsäkert byggande (fuktsäkerhetsprogram)

Byggherrens kravformulering för fuktsäkert byggande (fuktsäkerhetsprogram) 1 Bilaga 2 Byggherrens kravformulering för fuktsäkert byggande (fuktsäkerhetsprogram) Anvisning för byggherren: Nedan följer förslag på krav som byggherren kan ställa och som har inverkan på byggnadens

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström Handling 6.2 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 RAMBESKRIVNING- HUS... 3 3(6) 0 RAMBESKRIVNING-HUS

Läs mer

BeBo-processen Ett verktyg för energieffektivisering vid renovering. BeBo Koordinator Göran Werner, WSP

BeBo-processen Ett verktyg för energieffektivisering vid renovering. BeBo Koordinator Göran Werner, WSP BeBo-processen Ett verktyg för energieffektivisering vid renovering BeBo Koordinator Göran Werner, WSP Hinder och möjligheter? De tekniska lösningarna finns oftast men.. Hur ska man beräkna lönsamheten

Läs mer

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001. Ateljé Arkitekten i Väst AB Org nr: 556684-8312

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001. Ateljé Arkitekten i Väst AB Org nr: 556684-8312 KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 Ateljé Arkitekten i Väst AB Org nr: 556684-8312 0. Orientering Kvalitetssystemet gäller för Ateljé Arkitekten i Väst AB. Företaget finns i Skara (huvudkontor på Skolgatan 3,

Läs mer

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN copyright Ateljé Arkitekten, tel 0511-108 28 Gäller fr o m 1996-01-01 Senaste översyn 2002-09-21 0. Orientering 1. Omfattning och tillämpning 2. Referenser

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

Upphandling av biogasanläggning

Upphandling av biogasanläggning Upphandling av biogasanläggning anders.dahl@biomil.se 0703-17 25 99 2014-12-04 Första frågan vid upphandling Vad vill jag upphandla? Förbehandlingsutrustning Biogasanläggning Pannanläggning Kraftvärmeanläggning

Läs mer

Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär

Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär När man misstänker att det finns hälsobesvär kopplade till en byggnad, är det ibland svårt att veta hur man ska agera. Även om

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

Beständiga träprodukter -Krav och Önskemål - ur ett användar perspektiv.

Beständiga träprodukter -Krav och Önskemål - ur ett användar perspektiv. Lars Dahlberg Direkttel: 070 / 645 04 78 Beständiga träprodukter -Krav och Önskemål - ur ett användar perspektiv. Egen historik: Verksam inom Byggentreprenörledet mellan 1971 och 2003, Med arbetsuppgifter

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

Med vilka resurser? Flik 8 Planering och styrning av resurser

Med vilka resurser? Flik 8 Planering och styrning av resurser Resursplanering 7.1 Mål: Att bestämma erforderliga resurser för projektets genomförande. Indata: Tidplan och arbetskraftsdiagram Utdata: Resursplaner Innehåll 1. Allmänt 2. Arbetskraft 3. Beräkning av

Läs mer

Byggproduktion I BYGB15 VT2012 Projekt-PM utökat och justerat 2012-03-13 Med fördjupade råd och anvisningar för arbetsuppgiften

Byggproduktion I BYGB15 VT2012 Projekt-PM utökat och justerat 2012-03-13 Med fördjupade råd och anvisningar för arbetsuppgiften Karlstad universitet Energi- miljö och byggteknik Byggproduktion I BYGB15 VT2012 Projekt-PM utökat och justerat 2012-03-13 Med fördjupade råd och anvisningar för arbetsuppgiften Nya mindre kompletteringar

Läs mer

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226 Denna kontrollplan är avsedd som ett hjälpmedel för att kravelementen i Anvisningar för säkerhetsinstallationer i Gävle kommun daterad 2001-01-08 uppfylls vid projektering av säkerhetsanläggningar. Totalansvaret

Läs mer

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.

Brf Simba. Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Brf Simba Renovering/byte fönster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD 2011-09-15 09.1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Bruno Boström ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning En elritning är elinstallatörens (elektrikerns) underlag för elinstallationen. Med en genomtänkt ritning underlättas dennes arbete och

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

RIKTLINJE LCC - LIVSCYKELKOSTNAD

RIKTLINJE LCC - LIVSCYKELKOSTNAD RIKTLINJE LCC - LIVSCYKELKOSTNAD KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Bilaga 1. Akademiska Hus generella krav för fuktsäkert byggande

Bilaga 1. Akademiska Hus generella krav för fuktsäkert byggande för fuktsäkert byggande Projektledaren bedömer om särskild behövs i projektledningsgruppen eller om projektledaren själv ska ansvara för krav, uppföljningar och kontroll i utrednings-, projekterings- och

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Kvalitetssäkring t i för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A Sidantal 6 PM NR1 - EL Upprättad av, Galären Galären i Luleå B FÖRFRÅGNINGSUNDERG 2(6).dat FÖLJNDE TILLÄGG/FÖRÄNDRING GÄLLER FÖR EL- ENTREPRENDEN 1) Kök och diskrum Rumsindelning kök och diskrum med biutrymmen

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Konsultupphandling. Construction Management

Konsultupphandling. Construction Management Konsultupphandling Förfrågan Ja tack Offert, anbud Accept Avtal Avtal en viljeförklaring som inom viss tid mött ett antagande varvid bindande avtal uppstått Konsensual avtal Formalavtal Fastighetsköp Realavtal

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp 1 (12) Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: En1 Tentamensdatum: 2012-05-31 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar, den ena med

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder.

Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder. Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder. GRANAB Undergolvventilationssystem i kombination med

Läs mer

Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp.

Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp. Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp. Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan utföra installationsarbeten för förvaringsanordningar för bränslen

Läs mer

Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun

Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun Kursplan 2014-2015 Utbildningsnummer: 201312720-1 VA-projektör, Yrkeshögskolan i Eslövs kommun Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun Översikt över ingående kurser i utbildningen

Läs mer

1(8) TYSKLINDS I STOCKHOLM AB Rör-, vent- och energikonsult. John-Evert Hamberg VVS/besiktningsman/

1(8) TYSKLINDS I STOCKHOLM AB Rör-, vent- och energikonsult. John-Evert Hamberg VVS/besiktningsman/ 1(8) TYSKLINDS I STOCKHOLM AB John-Evert Hamberg VVS/besiktningsman/ Tysklinds i Stockholm AB Radiovägen 22 135 48 Tyresö Tfn: 08-742 62 62 Mobil: 070-629 62 62 Fax: 08-742 62 69 E-post: john-evert@tysklinds.se

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

Att på utförandeentreprenad utföra ombyggnad av kontor till flerbostadshus, kv Timotejen 26 i Stockholm, Brf Ängsgräset.

Att på utförandeentreprenad utföra ombyggnad av kontor till flerbostadshus, kv Timotejen 26 i Stockholm, Brf Ängsgräset. 1(7) TYSKLINDS I STOCKHOLM AB John-Evert Hamberg VVS/besiktningsman/ Tysklinds i Stockholm AB Radiovägen 22 135 48 Tyresö Tfn: 08-742 62 62 Mobil: 070-629 62 62 Fax: 08-742 62 69 E-post: john-evert@tysklinds.se

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Byggprocessen VBEA01 Introduktion Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 1 - Allmän information Introduktion - Kurslitteratur/kurskompendium - Grupper

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Objektsmodeller i förvaltning

Objektsmodeller i förvaltning Objektsmodeller i förvaltning Bild Ulrika Palmqvist, stadsfastigheter Malmö stad Informationsmodeller Nyttan med en objektsmodell Informationshantering genom systemen Informationsmodellen med ingående

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Stöd för bygglovhandläggare Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Brand och räddningstjänstfrågor i byggprocessen Brand- och utrymningssäkerhet är en viktig del av en byggnads egenskaper. För att kunna

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer