BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR"

Transkript

1 Version:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 4 BEHOVSANALYS... 4 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram... 5 PROJEKTERINGSSKEDE: SYSTEMPROJEKTERING... 7 BESLUTSUNDERLAG OCH ALTERNATIVA LÖSNINGAR... 7 Kreativ process... 7 Systemval... 8 DOKUMENTATION... 8 Beskrivningar... 9 Ritningar... 9 ANSVAR VVS Projektör KALKYL PROJEKTERINGSSKEDE: DETALJPROJEKTERING - FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KONSTRUKTION INTERAKTION MELLAN KONSULTER Geometri Detaljering FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dokumentation ANSVAR VVS Projektör Kontroll Färdigställande BYGGSKEDE Bygghandling Produktion Dokumentation Version:

3 FÖRVALTNINGSSKEDE Driftuppföljning Tillhandahållna mallar - mall för redovisning av Beskrivning Ventilation, Värme och Sanitet - mall för Projektgemensam Gränsdragningslista - mall för DU Instruktioner för LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER - mall för DU Instruktioner för RÖRINSTALLATIONER - mall för DU Instruktioner för ENTREPRENADDOKUMENTATION - V - mall för DU Instruktioner för ENTREPRENADDOKUMENTATION - W - Version:

4 PROGRAMSKEDE Målet med programskedet är att ta fram ett Byggnadsprogram vilket är en sammanställning av de krav som byggnaden/lokalen skall uppfylla. Det skall utgöra underlag för fortsatt projektering och en kostnadsuppskattning. Ändringar i den fortsatta projekteringsprocessen skall alltid relateras till byggnadsprogrammet eller reviderade utgåvor av detta. BEHOVSANALYS Normalt deltar inte VVS konsulten i detta skede. KRAVSPECIFIKATIONER Lokal- och funktionsprogram Normalt deltar inte VVS konsulten i detta skede. Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys Analysen skall sammanställa förutsättningarna för avsedd lokal, fastighet eller tomt och den verksamhet som avses. Även eventuella framtida behov skall beaktas. Utförande: Speciella företeelser som kan påverka val av tomt eller placering skall belysas. Översiktlig sammanställning utförs av: - media- och ventilationsbehov med uppskattade tryck och flöden - effektbehov överslag (behov/m2) - eleffektbehov för VVS överslag, lämnas till el och styrprojektör - anslutningspunkter och höjder för vatten, dagvatten, avlopp i de fall ingen VA projektör är anlitad, i tidiga skeden skall VVS projektören räkna med att han ansvarar för detta - verksamhetens utsläpp till omgivningen - verksamhetens krav på omgivande miljö - fuktpåverkan - energiförsörjning möjliga lösningar Är det en ombyggnad inventeras dessutom befintliga installationers: - systemlösning - konstruktion - funktion, ev filma avlopp - tillstånd - möjligheter att möta den nya verksamheten - inventering och sammanställning av befintlig byggnads dokumentation och överensstämmelse Version:

5 Ovanstående parametrar skall kommuniceras med Kärnfastigheter och övriga konsulter så att relevant hänsyn tas i detta tidiga skede. Dialogformen är avgörande för ömsesidig förståelse. Avlämning: Genomförda utredningar, överslag och bedömningar redovisas i en sammanställd rapport Underlag VVS projektör till utredning Lokal-, fastighets-, tomtutrednings och plananalys innehållande: - verksamhetens krav samt dess påverkan på inre, yttre miljö och hälsa - anslutningspunkter och dess kapacitet för vatten, dag- spillvatten, kyla och värme - yttre miljöpåverkan för uteluftsintag - möjliga energiförsörjningssystem - tillhörande skisser ritningar enligt ovan som behövs för att ge en tydlig bild Vid ombyggnad: - kort redogörelse för hur befintliga system kan ta hand om den nya verksamheten - status på befintliga system - förteckning över befintlig dokumentation Byggnadsprogram Byggnadsprogrammet utgör en sammanställning av alla programhandlingar vilka är basen för fortsatt projektering. Deltagarna tar fram en samordnad programhandling för respektive profession. Myndighetskrav förutsätts vara varje projektörs ansvar att följa och därför upprepas de inte i programhandlingen. Programhandlingen skall vidare vara underlag för att kunna lämna anbud för fortsatt projektering. Målet med Programhandling VVS är att utreda, sammanställa och dokumentera de förutsättningar och krav som behövs för fortsatt projektering inte att tillhandahålla lösningar. Övergripande byggnadspåverkande krav från VVS-installationerna inarbetas i arkitektens programhandling som underlag för konsultupphandlingen. Planlösningar samt höjder i byggnaden skall vara sådana att VVS-installationerna är möjliga att lösa in i systemhandlingsskedet. Ventilationsprojektör svarar för att EL projektör får information om kabeldragning och dess omfattning för att ansluta Klimatstyrs komponenter. Samt behov av uppkoppling mot internet. Byggnadsprogramskedet avslutas med en slutsamordning, såväl intern som extern, och en kostnadsberäkning utifrån nyckeltal och erfarenhetsvärde anpassade till lokalen eller byggnaden samt de krav som ställts. Gällande kravspecifikationer från Kärnfastigheter: - Riktlinjer Energiprestanda och Innemiljö för Kärnfastigheter - Tekniska anvisningar för Röranläggningar - Tekniska anvisningar för Luftbehandlingsanläggningar Version:

6 Tillhandahållna mallar: - mall för redovisning av Beskrivning Ventilation, Värme och Sanitet - mall för projektgemensam gränsdragningslista (för projektering och entreprenad). Utförande: Förutsättningar och krav redovisas för: - förutsättningar och krav på brandskydd för VVS installationer - förutsättningar och krav på akustik - inarbeta gällande kravspecifikationer från Kärnfastigheter - inarbeta att VVS Projektören är samordningsansvarig för och sammanställer projektgemensam gränsdragningslista enligt mall från Kärnfastigheter - installationernas övergripande utrymmesbehov och byggnadspåverkan tas fram för installationer i undercentral, i fläktrum, i undertak, i schakt - önskat läge i byggnaden för dessa installationer - installationer som påverkar byggnadens konstruktion, fasad eller tak - upprätta kostnadsprognos Ovanstående parametrar skall kommuniceras med Kärnfastigheter och övriga konsulter så att relevant hänsyn tas i detta tidiga skede. Dialogformen är avgörande för ömsesidig förståelse. Avlämning: Programhandling VVS Projektör innehållande: - inarbetad utredning Lokal- och funktionsprogram - inarbetad utredning Lokal-, fastighets-, tomtutrednings och plananalys - kravspecifikationer klimat, energi, brand, fukt, miljö, hälsa, arbetsmiljö - mall för projektgemensam gränsdragningslista (avkortas inte i detta läge) - uppdragsbeskrivning VVS - skedesuppdelad handlingsförteckning - hänvisning till Bygg-PM projektgemensam gränsdragningslista - beskrivning av förekommande system. - bilaga med informationshandlingar nödvändiga för projektet - kostnadsprognos Version:

7 PROJEKTERINGSSKEDE: SYSTEMPROJEKTERING I systemhandlingsskedet skall system och byggnadens utformning väljas utifrån de krav och förutsättningar som getts av programbeskrivning Byggnadsprogram. Alternativa system och utformningar såväl arkitektur, teknik som konstruktion skall studeras och installationernas förläggning samt dess utrymmesbehov skall visualiseras i alla kritiska snitt och måttsättas. Målet är att presentera systemhandlingar som beskriver planlösning, höjder, byggnadens konstruktiva utformning, byggnadens tekniska försörjningssystem med förläggning och principschemor kompletta med styrbeteckningar på ett sådant sätt att den efterföljande detaljprojekteringen kan koncentreras till detaljlösningar och utarbetande av förfrågningshandlingar. Bakgrunden till de systemlösningar som valts skall redovisas med de möjligheter och begränsningar som de innebär. Systemhandlingar skall vara kalkylerbara och utgöra underlag för en systemhandlingskalkyl. BESLUTSUNDERLAG OCH ALTERNATIVA LÖSNINGAR Målet är att presentera lösningar som totalt sett uppfyller de krav som ställts i byggnadsprogrammet. Projektering av en byggnad kan liknas vid en stor optimeringsprocess där brukarkrav, gestaltningskrav, olika teknikslag, ekonomiska villkor, myndighetskrav mm inte sällan är kontraproduktiva. En väl genomförd projektering sammanväger de olika delkraven till en optimal helhet. Detta möjliggörs enbart genom att parterna lyssnar på varandra och förstår varandras delmål. Kreativ process VVS Projektören skall ta del av arkitektens och beställarens beskrivning av projektet. Det är av största vikt att förstå målsättningen med byggnadens funktion och gestaltning VVS Projektören skall utifrån underlag från byggnadsprogrammet och det fortsatta RFP arbetet ta fram alternativa systemlösningar för förekommande system och presenterar dem och dess påverkan på byggnaden för övriga konsulter, aktuell förvaltning/nyttjare och projektledare. VVS Projektören skall tillsammans med brandprojektör ta fram alternativa systemlösningar för att lösa brandskyddet på ett optimalt sätt. Presentationen görs med hjälp av skisser på sektioner och planer. I detta arbete är det viktigt att beakta projektets målsättning samt byggnadens funktion och gestaltning. Version:

8 I denna process är det VVS projektörens ansvar att aktivt deltaga, göra egna skisser och att aktivt söka utbyte med de övriga projektörerna. I processen skall de i projektet bestämda energimålen lösas in. Detta görs i samråd med övriga projektörer. Ingen enskild projektör har företräde utan att uppfylla målen är allas gemensamma ansvar. Samordningsansvarig Energi utför energiberäkning. VVS projektören lämnar underlag till de alternativa förslagen. Avlämning KREATIV PROCESS : - ett par alternativa förslag redovisas för att studeras vidare avseende byggnadspåverkan, energipåverkan och livcykelkostnad. - gemensamt med övriga tas förslag till lösningar för typrum fram Systemval Efter den kreativa fasen är det dags att göra slutgiltiga val. Det är av största vikt att alla projektörer har uppnått jämförbar status på sina förslag. Kritiska delar utkristalliseras när presentationer görs. Dessa delar måste studeras djupare. De val som görs nu är de absolut viktigaste för en fortsatt god process. Viss fördjupad analys måste göras för att slutligt välja system samt hur det skall lösas in i byggnaden. Systemvalens livscykelkostnader skall kostnadsberäknas. Det är systemvalens totala kostnadspåverkan som skall utredas. Härför kan uppgifter behöva lämnas till annan konsult. Efter godkänd samordning, godtagbara ekonomiska ramar och ett kostnadseffektivt val av system och samordnad inlösning i byggnaden kan avlämning göras. Avlämning SYSTEMVAL : Systemvalsbeskrivning innehållande: - motiv för val av de viktigaste systemlösningarna - generalitets- och flexibilitetsnivåer beskrivs med möjligheter och begränsningar i en konsekvensanalys - kostnadsanalys systemval - miljöplan för projektering - relationstal energi - livscykelkostnader och analys - energibehovsberäkning för VVS installationer DOKUMENTATION Handlingarna skall användas som information till många intressenter. Stor vikt skall därför läggas vid utformningen av redovisningen för att ge en klar bild av den planerade byggnaden och dess tekniska system. Version:

9 Handlingarna måste vara så detaljerade att en träffsäker kalkyl kan tas fram utifrån handlingarna av intern eller extern kalkylator. Beskrivningar Teknisk beskrivning avseende förekommande system: - luftbehandlingssystem inkl ev klimatstyrsystem. - röranläggningssystem inkl eventuella system för centraldammsugare - kylanläggning - hänvisning i respektive beskrivning till Bygg-PM projektgemensam gränsdragningslista Systemvalsbeskrivning innehållande: - uppdaterad Beslutsunderlag och alternativa lösningar - beräkningar, flöde, transmission (grov) - driftstrategi - konsekvenser, miljö- och hälsa, av valda material verifieras. - konsekvenser arbetsmiljö för valda material verifieras - uppgifter till sidokonsulter som: -speciella ingjutningsdon för uppfästning eller montage av tyngre komponenter - viktangivelser och fundament i byggnadsmaterial för apparater - lägen och storlek på pumpgropar m m. - håltagning/ursparning av konstruktiv betydelse - eleffekter Ritningar Ritningar upprättas för dokumentation av valt system. All ritningshantering skall ske i 3D, se CAD manualen. Systemritningar skall omfatta: - Tekniska systemlösningar för de förekommande systemen. Princip/flödesschema skall innehålla alla huvudkomponenter inkl brandskydd, dimensioneringskriterier, flöde, preliminära effekter samt givare och dess principiella placering och beteckning. Även kompletta styrbeteckningar skall framgå. Texthöjd skall minst vara 2,5mm (A1), 1,25mm (A3). I de fall man tillsammans med beställaren väljer att inte upprätta ett komplett flödesschema utan upprättar ett principschema skall alla förekommande typ/rum/komponenter redovisas så att alla principer klart framgår. Omfattning skall vara sådan att man i driftbeskrivning styr inte behöver upprätta särskilda driftkort utan att styrkonsult/entreprenör kan få all information från av VVS projektören upprättade scheman. - planer, normalt i skala 1:100 visande huvudförläggning, dimensioner och brandcellsgränser - undercentraler i skala 1:50, apparatrum och fläktrum: redovisas med huvudkomponenter placerade så att disposition och tillgänglighet klart framgår: mått visande fria passager, serviceutrymme och placering i förhållande till väggar skall redovisas. Även apparatskåp redovisas med dess beteckning. - huvudsektioner i skala 1:100 eller 1:50: genom huset visande både rör, el och ventilationskanaler samt undertak i olika typrum så att huvudförsörjning klart framgår. Placering måttsätts. - Principsektioner, samordnade, och särskilt studerade snitt i skala 1:20 alt 1:25, redovisas komplett med med el-, rör, undertak och ventilationskanaler. VVS Projektör ansvarar. Version:

10 - huvud- och typschakt redovisas med rör och kanaler i skala 1:50 - typrum samordnat och samredovisat med el konsult och arkitekt i skala 1:50 - övergripande komponentplaceringsritning för Klimatstyr så att Elprojektör kan kalkylera elkablar och kanalisation I övrigt redovisa vilka korspunkter, fördelningspunkter, speciella nivåförändringspunkter som kommer att kräva extra samordningsinsatser och detaljredovisning i form av förstorade snitt och delplaner. ANSVAR VVS Projektör VVS Projektören är samordningsansvarig för och sammanställer projektgemensam gränsdragningslista enligt mall från Kärnfastigheter. Respektive projektör skall lämna underlag för sin del enligt mallen. VVS Projektören är samordningsansvarig för alla installationer och skall aktivt samordna gränsöverskridande uppgifter. Härför ansvarar även VVS Projektören för att samordnade sektioner och typrum upprättas. KALKYL Kalkylen skall till största delen vara mängdbaserad. Förenklingar och antaganden får göras där information saknas. Kalkylen VVS skall innehålla kostnaderna för VVS anläggningen. Projektledaren gör sedan påslag för oförutsett och byggherrekostnader. Normalt ingår kalkyl i VVS Projektörens åtagande. Version:

11 PROJEKTERINGSSKEDE: DETALJPROJEKTERING - FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlaget skall alltid ha en sådan form och innehålla alla erforderliga detaljer för att entreprenören skall kunna beräkna kostnaderna och lämna ett bindande anbud utan reservationer. Handlingar skall redovisas så detaljerat att omfattning, kvalitet och utförande av ingående konstruktioner, apparater och material framgår helt entydigt. Underlaget skall vidare redovisa entreprenadens omfattning och dess gränser. Om förändringar sker som ändrar förutsättningarna från systemskedet så skall de delar av systemskedet som berörs göras om. KONSTRUKTION INTERAKTION MELLAN KONSULTER I detta skede sker det egentliga konstruktionsarbetet med dimensionering och bearbetning av systemhandlingarnas generalitet. Utbytet av information mellan de olika konsultdisciplinerna är högst avgörande. Var och en ansvarar för sitt aktiva deltagande vid utbyte av information både för att ge och att få information. Målet är att efter detta skede kan merparten av det återstående konstruktiva arbetet utföras enskilt av respektive konsult. Geometri Byggnadens geometri fastställs. Dimensionering och bearbetning av systemhandlingarna till underlag med status motsvarande 50- delsritningar tas fram. Alla mått och dimensioner bestäms. Vilka kompletterande sektioner och detaljer som skall finnas bestäms gemensamt mellan konsulterna. Principer för undertak och inredning fastställs. VVS informerar övriga om var han kan behöva ha inspektionsluckor i undertak, var han måste ha demonterbara eller fällbara undertak, efter vilka principer han behöver placera don i undertak samt om han behöver dra rör i eller bakom inredning och var i så fall. Beskrivningsarbete påbörjas enligt AMA med mängdförteckning och sakvaror. AVSTÄMNING GEOMETRI: PLANER OCH SEKTIONER - planritningar Arkitekt skala 1:50 fastställs - principer för undertak typer, höjder och indelning bestäms Version:

12 - var och vilka kompletterande sektioner och detaljer som behövs bestäms. Samt i vilken skala de skall redovisas - behov av inklädnader och takgenomföringar anges principiellt - deltaga i 3-D samordning av ritningar under särskilda konsultsamordningsmöten - konsekvenser, miljö- och hälsa, av valda material verifieras - konsekvenser arbetsmiljö för valda material och placering av komponenter verifieras Detaljering I detta skede ritas merparten av byggnadens detaljer och inredning. Kontakten och dialogen mellan de inblandade konsulterna är tät och detaljerad. Samtliga förutsättningar för utförande av resterande arbete skall redovisas. Efter denna fas är detaljering så klar att respektive konsult själv kan rita klart sina ritningar. Alla typer av rum ritas igenom så långt att man ser att alla rör- och kanaldragningar inte kolliderar med övriga installationer samt att de få plats ovan undertak, bakom inredning etc. Installationstäta rum av speciell karaktär ägnas särskild uppmärksamhet och samordnas både mot elinstallationer, undertak, inredning och utrustning. Bjälklag, undertak och nivåförändringar byggnad samt alla installationer måttsätts med plushöjder. Håltagningar lämnas på CAD underlag måttsatta till storlek och läge till konstruktören enligt följande: Hål <=30mm i upp till 200mm tjocka väggar och bjälklag tar resp entreprenör själv. Hål större än det eller djupare skall vara inritade på K-ritning. I lättväggar tar respektive entreprenör hål <=30mm. Övriga markeras av resp entreprenör och "BE" tar dem. Beräkningar: Effektbehov, transmissionsbehov, energibehov, klimat, temperatur, luft- och mediaflöde och SFPv tal färdigställs. Tryckfall, ljud beräknas kontinuerligt tills ritningarna är färdigställda. Dimensioneringar: Apparater, rörledningar och kanaler, ljudfällor, pumpar, expansionskärl, fläktar, etc. AVSTÄMNING: KONSULTSAMORDNING: Vid konsultsamordningsmöte samordnas - undertak och installationer i och på dess bärverk - inklädnader - inredning - sektioner och detaljer - utrustning - höjder - håltagning, ursparning enligt ovan - VVS installationer mot elinstallationer och styrinstallationer - Komponentplaceringar lämnas till elprojektör avseende Klimatstyrs komponenter - att 3-D modell uppdateras och är utan fel - uppfyllandet av brandkrav Version:

13 - gränsdragning - tillträdesvägar - plats för service - provningar - samordnad funktionsprovning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Detaljeringen av förfrågningsunderlaget kan variera beroende på projektets art men skall alltid ha en sådan form att entreprenörerna kan beräkna sina kostnader och att det klart framgår vad som skall ingå i upphandlingen och hur kvaliteten på produkten kommer att säkerställas. Kärnfastigheters mall för administrativa föreskrifter anpassas till det aktuella projektet. Respektive konsult kompletterar texten tillsammans med projektledaren. Handlingarna skall betecknas FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG och dateras. Dokumentation I detta skede tas ett komplett preliminärt förfrågningsunderlag fram inför slutsamordning bestående av alla ritningar, sammanslagen 3-D modell, och beskrivningar inklusive eventuella Bygg-PM. Utbyte av kompletterande detaljuppgifter utförs. Hänvisning till annans handling får ej göras utan överenskommelse mellan parterna. Respektive projektör skall verifiera att av den lämnade uppgifter har införts rätt i annans handling. Ritningar utförs med redovisningsteknik motsvarande rekommendationer i av Byggstandardiseringen (BST) och SIS utgiven publikation Bygghandlingar 90. Beteckningar och symboler skall följa svensk standard alternativt av branschorganisationer eller BST rekommenderad standard. Kärnfastigheters beteckningsstandard skall följas, se bilaga MÄRKNING AV VVS OCH STYRSYSTEM. För ritningar skall användas program enligt Kärnfastigheters CAD manual. Material- och arbetsbeskrivningar utförs enligt AMA med mängdförteckning över sakvaror. Handlingarna skall även innehålla sådana krav som beställaren har för dokumentation, uppföljning och förvaltning av byggnaden, se nedan. Tilläggskontroll som krävs enligt myndighetsföreskrifter eller intern föreskrift skall vara preciserad i dokument eller förteckning i förfrågningsunderlaget och de skall användas för verifiering i entreprenaden. Kompletterande utbyte av uppgifter med övriga projektörer - ursparningar, håltagningar, montageöppningar, ingjutningsgods, takuppbyggnader och dyl som kan påverka byggnadskonstruktionens hållfasthet eller andra konstruktioner redovisas med mått såväl till storlek som läge Version:

14 - laster och krafter som påverkar andra konstruktioner redovisas till aktuell projektör, redovisning sker skalenligt på A- och/eller K-ritningar och i samråd med K - underlag till Arkitekt skall redovisa samtliga komponenter som monteras i undertak - uppgifter om funktioner och larm samt effektuppgifter för apparater och utrustning, anslutningseffekter o d redovisas till styrprojektör och till elprojektör - underlag till Elprojektör skall redovisa samtliga komponenter som skall elanslutas i Klimatstyr - uppgifter om typ av kabel för Klimatstyr lämnas till elprojektör - underlag för samordnad provning till projektör för styr- och övervakning - VVS projektör stämmer av, samordnar och uppdaterar BYGG-PM projektgemensam gränsdragningslista. Installationssystem VVS projektören redovisar handlingar enligt nedan för de installationssystem som förekommer i projektet. Förekommande installationssystem är: - röranläggning inkl centraldammsugningsanläggning Inre VA under källargolv eller i bottenplatta till 1m utanför fasad VA ledningar med sanitära installationer och utrustningar värmepump- och eller kylinstallationer värmeinstallationer kulvertrör för värme- och eller vatten - kylanläggning (vid större anläggningar annars ingår mindre enheter i rör ovan - luftbehandlingsanläggning inkl ev klimatstyrningsanläggning Beskrivningar Beskrivningar upprättas för dokumentation av förfrågningsunderlaget för alla förekommande system. Förfrågningsunderlaget skall omfatta: - röranläggning - kylanläggning - luftbehandlingsanläggning inkl klimatstyrningsanläggning Bilagor - handlingsförteckning innehållande alla förekommande handlingar - Bygg-PM VVS - BYGG-PM Projektgemensam gränsdragningslista - underlag för belastningsprovning innehållande provningsprotokoll, se Tekniska anvisningar o SFPv värde o temperaturverkningsgrad o effektmätning - provnings- och inspektionsplan för obligatorisk funktionskontroll (OVK) redovisas Version:

15 Ritningar Ritningar upprättas för dokumentation av förfrågningsunderlaget för alla förekommande system. Förfrågningsunderlaget skall omfatta ritningar för: - funktions- och flödesschema innehållande styr- och klimatstyrkomponenter samt dess beteckningar enligt Kärnfastigheters standard, dessa ersätter driftkort i styr och skall vara underlag till styrentreprenörens driftkort. Texthöjd skall minst vara 2,5mm (A1), 1,25mm (A3) - planritningar i skala 1:50 med angivande av lednings/kanaltyp material och dimensioner redovisas med angivande av: plushöjder, nivåförändringar, fall och isolering kritiska snitt måttsätts utrustningar och anslutning till inredning redovisas brandcellsindelning med angivande av brandcellsklass höjder på undertak samt ange om det är fast eller demonterbart - relationsritning/annan ritning med redovisad rivning och demontering vid ombyggnad - apparat/fläktrum i plan och sektion redovisas i skala 1:50 eller 1:20: placering av större komponenter måttsätts Placering och beteckning av Styr och Klimatstyrs apparatskåp redovisas på planritning. plats för service redovisas - erforderliga sektioner, snitt och detaljer ofta i skala 1:20 eller 1:50 över komplicerade eller trånga knutpunkter och passager redovisas, höjder och nivåförändringar skall klart framgå - fixpunkter, styrningar, stöd etc redovisas i princip - inspektionsluckor/slitsluckor redovisas med läge och storlek - rörritning: förinställningsvärde Kv värde redovisas för radiatorer för reglerventiler även flöde, urluftning och avtappning redovisas - ventilationsritning: - i rum redovisas dimensionerande förutsättningar antal personer samt luftflöde don samt dess storlek: ljuddämpare, spjäll, till- och frånluftsdon, efterbehandlingsapparater, rensdon, brandspjäll m m. - anordningar för luftflödesmätningar anges till typ och läge - anordningar för rensningsmöjligheter redovisas - Informationsritningar: kabelritningar från Elprojektören med förekommande klimatstyrkomponenter inritade AVSTÄMNING: SLUTSAMORDNING. ANSVAR VVS Projektör VVS Projektören är samordningsansvarig för och sammanställer projektgemensam gränsdragningslista enligt mall från Kärnfastigheter. Den från systemhandlingen upprättade skall kontinuerligt genom processen uppdateras. Respektive projektör skall lämna underlag för sin del enligt mallen. VVS Projektören är samordningsansvarig för alla installationer och skall aktivt samordna gränsöverskridande uppgifter. Härför ansvarar även VVS Projektören för att samordnade sektioner och typrum kontinuerligt uppdateras. Version:

16 Kontroll Efter den gemensamma slutsamordningen av dokumentationen ovan införs de överenskomna förändringarna och kompletteringarna. En granskningshandling upprättas och distribueras. Kontrollskedet anger inte ett skede där egenkontrollen skall börja utan ett skede där den avslutas. Egenkontroll skall utföras kontinuerligt under alla de tidigare skedena. Så kallade konstruktionsgenomgångar skall utföras internt i alla de tidigare skedena. Efter varje avslutat skede (Program-, System-, och Detaljprojekteringsskede) skall en slutgenomgång utföras där eventuella kvarvarande fel upptäckta i de tidigare konstruktionsgenomgångarna skall vara åtgärdade. Av annan utförd AF del kompletteras med specifik text för VVS. AVSTÄMNING: SLUTGRANSKNING - remiss till berörd förvaltning/nyttjare, förvaltare och sakkunniga AVSTÄMNING: KALKYL - VVS Projektören gör en sammanställning av de kostnadspåverkande förändringar som skett samt dess kostnad Färdigställande När inkomna granskningssynpunkter bearbetats och handlingarna har uppdaterats färdigställs Förfrågningsunderlaget och en intern genomgång utförs kallad frisläppande av handling. I denna säkerställer man att underlaget är komplett och att inga kvarvarande fel finns. Därefter läggs handlingarna upp på Kärnfastigheters projektportal. AVSTÄMNING: SKEDE DETALJPROJEKTERING - VVS Projektören deltar och delger återföring av erfarenheter UPPHANDLING AV ENTREPRENÖRER - VVS Projektören deltar endast vid behov Version:

17 BYGGSKEDE Byggskedet inleds med att färdigställa bygghandlingarna. Vid ombyggnad kan kompletterande inventeringar vara nödvändiga särskilt om det förekommit rivningsarbeten. Eventuella förändringar skall utredas och förslag till åtgärder upprättas. Bygghandling Bygghandlingarna skall ge entreprenören den information denne behöver för att uppfylla byggherrens krav som hämtats från systemprojekteringen. Efter det att entreprenör är upphandlad skall bygghandlingarna färdigställas. Respektive konsult arbetar då in de eventuella förändringar som upphandlingen har inneburit. Konsult deltar efter behov vid startmöte med entreprenörerna. Projektledaren kallar de som han anser skall närvara. AVSTÄMNING BYGGHANDLING: - slutlig egenkontroll, samordning vid behov STARTMÖTE MED ENTREPRENÖRER - VVS Projektör deltar Produktion Konsulter deltar vid informationsmöten / konstruktionsgenomgångar inför påbörjande av nya arbetsmoment på byggarbetsplatsen samt skall ha beredskap att svara på telefonfrågor och göra arbetsplatsbesök vid behov. Normalt förmedlas dessa frågor via beställarens representanter i byggprocessen. Frågor som förmedlas direkt mellan entreprenör och konsult skall dokumenteras och kännedomskopia skall delges beställarens representanter/sakkunniga. Information skall även omfatta de arbetsmoment i entreprenaden som projektören identifierat som kritiska ur kvalitets-, arbetsmiljö och miljö- /hälsosynpunkt. VVS projektör projekterar underlag för drift- och skötselpärmar och pärm för Entreprenaddokumentation som entreprenören sedan kompletterar. (Omfattar pärm med försättssida, innehållsförteckning, orienteringsplan, orienterande uppgifter som översiktlig beskrivning av systemuppbyggnad samt driftstrategi) VVS-projektören projekterar underlag till en Objektorienteringspärm. El- och Styr projektör lämnar underlag för sina discipliner. (Omfattar underlag för objektorienteringsplan, orienterande uppgifter som översiktlig beskrivning av systemuppbyggnad samt driftstrategi). VVS projektören sammanställer pärmen. Objektorienteringsplanerna skall även användas av styrprojektören/entreprenören i DWG format som i bild kompletterar med värden från temperatur, CO2- och fuktgivare. Version:

18 Dokumentation BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET Relationshandlingar upprättas från det underlag som entreprenörerna har tillhandahållit. För de arbeten i entreprenaden som innebär konstruktion och projektering ingår för entreprenören att ta fram relationshandlingar enligt respektive bilaga. VVS projektör färdigställer en objektorienteringspärm från det underlag som respektive entreprenör lämnar in. Entreprenörer skall även lämna underlag för CE-märkning som skall samlas i särskild pärm. Detta underlag skall vara färdigt i god tid innan slutbesiktning. Innan slutbesiktning skall utbildning av drift- och underhållspersonal ske. Denna skall ske med de upprättade pärmarna för drift- och skötsel som grund. SLUTBESIKTNING - VVS projektör deltar normalt inte vid slutbesiktning - VVS projektör deltar vid behov vid överlämning av projekt tillförvaltaren och vid utbildning av driftpersonal (Gäller oftast anläggningar som är tekniskt komplexa) AVSTÄMNING: BYGGSKEDE - VVS projektör sammanställer sina synpunkter och deltar vid möte om återföring av erfarenheter från byggprocessen. Mötet hålls med inblandade entreprenörer och skall behandla byggbarhet efter handlingarna, kostnadsutfall, samarbete med entreprenörer Version:

19 FÖRVALTNINGSSKEDE Under förvaltningsskedet skall uppföljning av det levererade projektet utföras. I projektet inblandade sakkunniga, entreprenörer, förvaltning/nyttjare skall tillsammans med förvaltaren, driftpersonal, Kärnfastigheters teknikavdelning och projektledaren träffas för att utvärdera det färdiga resultatet. Vid behov kallas även berörda projektörer. Driftuppföljning Driftuppföljning innebär bl a att de förväntade energimål som satts i projekteringsprocessen verifieras. Men det är även en erfarenhetsåterföring från aktuell förvaltning/nyttjare om vad som fungerar bra och vad som fungerar dåligt i anläggningen. 3-5st möten á 3-4h skall ingå i projektet. Normalt leder och protokollför sakkunnig VVS/Styr mötet. Det sista mötet skall hållas precis innan 2-års besiktningen. Vid det bör även projektörerna och samordningsansvarig för energi och eventuellt för fukt deltaga och då görs även en genomgång av de samlade erfarenheterna. Tillhandahållna mallar: - protokollmall för Driftuppföljningsmöte Utförande: Projektledaren ansvarar för: - att kallelse utöver den i utlåtandet inskrivna sker till berörda - att aktuell förvaltning/nyttjare till mötet har sammanställt synpunkter avseende: - funktion - trivsel - klimat - belysning - akustik - säkerhet - rätt/fel - att förvaltaren till mötet ska ha sammanställt synpunkter på: - funktion - slitage/underhåll - rätt/fel - energi användning uppdelad på energislag och poster - fukt - service - att driftorganisationen till mötet ska ha sammanställt synpunkter på: - funktion - slitage/underhåll - rätt/fel - service Version:

BILAGA STYRSYSTEM KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA STYRSYSTEM KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 3 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0BEHOVSANALYS... 4 1BKRAVSPECIFIKATIONER... 4 31BLokal- och funktionsprogram... 4 41BLokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 51Byggnadsprogram...

Läs mer

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

BILAGA ARBETSMILJÖ KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA ARBETSMILJÖ KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 2a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 3 BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram...

Läs mer

BILAGA FÖRVALTARE/TEKNISK FÖRVALTARE KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FÖRVALTARE/TEKNISK FÖRVALTARE KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version 2 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

BILAGA MILJÖ OCH HÄLSA KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA MILJÖ OCH HÄLSA KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 2a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 3 BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram...

Läs mer

BILAGA MARK OCH YTTRE VA KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA MARK OCH YTTRE VA KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 2a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 3 BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Preliminärt Lokalprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram...

Läs mer

BILAGA KONSTRUKTÖR KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA KONSTRUKTÖR KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 3 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 4 BEHOVSANALYS... 4 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram...

Läs mer

BILAGA ENERGI KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA ENERGI KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

BILAGA EL, TELE, OCH TRANSPORTSYSTEM KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA EL, TELE, OCH TRANSPORTSYSTEM KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR BILAGA EL, TELE, OCH TRANSPORTSYSTEM Version: 3 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 4 BEHOVSANALYS... 4 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- Fastighets- tomtutredning

Läs mer

BILAGA AKUSTIK KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA AKUSTIK KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 2a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 3 BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Preliminärt Lokalprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram...

Läs mer

BILAGA BRANDSKYDD KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA BRANDSKYDD KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 2a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 4 BEHOVSANALYS... 4 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram...

Läs mer

UPPDRAGSSPECIFIKATION

UPPDRAGSSPECIFIKATION UPPDRAGSSPECIFIKATION VVS-KONSULTENS UPPDRAG 1. PROGRAMSKEDE Ingår inte i uppdraget. Åtgärdsprogram, förstudie och skissritningar bifogas. 2. FÖRSLAGSHANDLINGAR Förslagshandlingar utgör en översiktlig

Läs mer

GENERELLA ANVISNINGAR

GENERELLA ANVISNINGAR Beskrivning av projekteringsprocessen för om- och nybyggnadsprojekt inom Kärnfastigheter i Helsingborg samt projekteringsanvisningar för respektive deltagare i projekteringsprocessen Helsingborgs Stad

Läs mer

BILAGA PROJEKTLEDARE KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA PROJEKTLEDARE KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 3 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 4 ARBETSMETODIK... 4 BEHOVSANALYS... 4 KRAVSPECIFIKATIONER... 5 Lokal- och funktionsprogram... 5 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys...

Läs mer

BILAGA ARKITEKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA ARKITEKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 3 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 4 BEHOVSANALYS... 4 KRAVSPECIFIKATION... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram...

Läs mer

UPPDRAGSSPECIFIKATION

UPPDRAGSSPECIFIKATION UPPDRAGSSPECIFIKATION VVS-KONSULTENS UPPDRAG 1. PROGRAMSKEDE Ingår inte i uppdraget. Program har utarbetats av beställaren. 2. FÖRSLAGSHANDLINGAR Förslagshandlingar utgör en översiktlig redovisning av

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 CHECKLISTA Underlag för vilka krav som

Läs mer

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 5 LSU2014-0028 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFATTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och Anläggning...2 1.3 Bygg, Hus...3 1.4 Installation, VVS...4 1.5 Installation,

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Styr- Regler- och Övervakningsanläggning /Rev. / Utfärdat av Projekteringsdirektiv, 2 (9) Allmänt Detta projekteringsdirektiv är ett av flera för anläggningar inom Malmö Stad och s förvaltningsområde.

Läs mer

Fuktbegrepp - definitioner

Fuktbegrepp - definitioner 1 Fuktbegrepp - definitioner Översikt SKEDE AKTIVITET RESULTAT UTFÖRARE PROGRAM Att (om)formulera byggherrens krav på fuktsäkerhet i program och AF eller i ett speciellt fuktsäkerhetsprogram Upprätta en

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Bygg- och förvaltningsprocesserna

Bygg- och förvaltningsprocesserna Bygg- och förvaltningsprocesserna Informationsleveranser i bygg och förvaltning Exempel Regionservice Verksamhetsstöd Regionservice ska vara en självklar partner i allt arbete som rör förvaltning av våra

Läs mer

MILJÖBYGGPROGRAM SYD. Kap 5 Byggnadsakustik 2013-03-14 Eva Sjödahl

MILJÖBYGGPROGRAM SYD. Kap 5 Byggnadsakustik 2013-03-14 Eva Sjödahl MILJÖBYGGPROGRAM SYD Kap 5 Byggnadsakustik 2013-03-14 Eva Sjödahl Kärnområden Miljöbyggprogram Syd version 2 innehåller följande kärnområden 1. Energi 2. Fuktsäkerhet 3. Innemiljö 4. Urban biologisk mångfald

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2016 /Rev. / Utfärdat av Projekteringsdirektiv, 2 (10) Allmänt Detta projekteringsdirektiv är ett av flera för anläggningar inom Malmö Stad och

Läs mer

TEKNISKA SYSTEM VVS. Ämnets syfte

TEKNISKA SYSTEM VVS. Ämnets syfte TEKNISKA SYSTEM VVS Ämnet tekniska system VVS behandlar den arbetsprocess där man projekterar och dokumenterar tekniska system och anläggningar inom teknikområdet VVS-installation. I projektering ingår

Läs mer

Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik.

Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik. SAMHÄLLSBYGGANDE Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet samhällsbyggande ska syfta till

Läs mer

BRANDSKYDD RÄTT UTFÖRT Från projektering till färdig byggnad. Malin T. Vester Bengt Dahlgren AB

BRANDSKYDD RÄTT UTFÖRT Från projektering till färdig byggnad. Malin T. Vester Bengt Dahlgren AB BRANDSKYDD RÄTT UTFÖRT Från projektering till färdig byggnad Malin T. Vester Bengt Dahlgren AB Målsättning Minska antalet fel under byggtid Minska kostnader för åtgärdande av fel Bättre möjlighet att hålla

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

Innovativ Projektledning KRESP

Innovativ Projektledning KRESP Innovativ Projektledning AGENDA AMA i projekteringen AMA i produktion Frågor och diskussion Innovapro och Rickard Borg Grundare av Projektledningsföretaget Innovapro Sverige AB Tidigare erfarenhet från

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år;

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den -- maj 2015. Skolverket föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 förordning

Läs mer

Investeringsprocessen

Investeringsprocessen Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisning 2016-06- Kommunchef Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Kommunstyrelsen/fastighetoch servicenämnden

Läs mer

UPPDRAGSSPECIFIKATION

UPPDRAGSSPECIFIKATION UPPDRAGSSPECIFIKATION BYGGKONSULTENS UPPDRAG 1. PROGRAMSKEDE Ingår inte i uppdraget. Program har utarbetats av beställaren. 2. FÖRSLAGSHANDLINGAR Förslagshandlingar utgör en översiktlig redovisning av

Läs mer

SKOLFS. beslutade den maj 2015.

SKOLFS. beslutade den maj 2015. SKOLFS Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:44) om ämnesplan för ämnet samhällsbyggande i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den maj

Läs mer

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB Oxelgårdens Äldreboende, Fjugesta RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Örebro 2 (6) Innehållsförteckning 5... VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Rev datum 2008-02-26 4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Allmänt En driftinstruktion beskriver komponentens funktion och placering. I den ingår driftkort, betjäningsområden, situationsplaner,

Läs mer

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Projektnamn, Projektnummer Upprättad av: Fuktsakkunnig, ort, datum Godkänd av: Byggherre, ort, datum Senast reviderad Datum Fuktsäkerhet i byggprocessen. Version 1.0. 1 Anvisning

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens LSU MIKAEL ERIKSSON KRVSPECIFIKTION KRVSPEC 7.1.1 BILG 5 LSU2014-0028 1 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFTTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och nläggning...2 1.3 Omfattning Bygg, Hus...3 1.4 Omfattning Installation, VVS...4

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga A Projektspecifika uppgifter OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för VVS-montörer. Innehåll: VVS-teori och VVS-material 2. VVS-svets och lödning 3. Arbetsmiljö och säkerhet 3

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för VVS-montörer. Innehåll: VVS-teori och VVS-material 2. VVS-svets och lödning 3. Arbetsmiljö och säkerhet 3 MÅLBESKRIVNING Grundutbildning för VVS-montörer Innehåll: VVS-teori och VVS-material 2 VVS-svets och lödning 3 Arbetsmiljö och säkerhet 3 Arbetsredskap 4 Ellära och elkompetens 4 Energi 5 Entreprenadkunskap

Läs mer

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 1/6 Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 2013-03-08 1. INLEDNING Denna förfrågan avser projektering av Arkitekthandlingar. Som option kan även uppdraget utökas och komma att omfatta upphandling och samordning

Läs mer

Utförs av Aktivitet Not Skede Huvudarena Arkitekt tidig Volymstudie av kommersiella lokaler och Pågår. Klart sep-14

Utförs av Aktivitet Not Skede Huvudarena Arkitekt tidig Volymstudie av kommersiella lokaler och Pågår. Klart sep-14 014-07-14 Rev B 014-09-18 Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB 1 (8) Underlag och handlingar i skede 1 tas fram som del i ett beslutsunderlag för kommunstyrelse/ -fullmäktige och tas fram

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 BRF UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN, VÄRMDÖ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 Tillbyggnad 20 radhus Ljung 1:4, Värmdö 2012-06-18 Upprättad av: Ingrid Westman 2012-06-18 ALLMÄN ORIENTERING Brf Utsikten Torsbyfjärden

Läs mer

Kontrollplan enligt PBL 2010

Kontrollplan enligt PBL 2010 Kontrollplan enligt PBL 2010 Kontrollplanens ändamål På ett ändamålsenligt sätt säkerställa att kraven som avses i 8 kap. 4, 13, 17, 18 uppfylls. Kontrollplanens styrning Säkerställandet sker genom 1.

Läs mer

PROJEKTSPECIFIKATION OCH BESTÄLLARHANDLEDNING

PROJEKTSPECIFIKATION OCH BESTÄLLARHANDLEDNING PROJEKTSPECIFIKATION OCH BESTÄLLARHANDLEDNING GR:s seminarium Hans-Åke Ivarsson Byggherrens betydelse 13 mars 2001 L O K A L F Ö R S Ö R J N I N G S F Ö R V A L T N I N G E N G Ö T E B O R G LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader

Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader ByggaF L E www.fuktcentrum.se www.lufttathet.se Finansiärer till ByggaE ByggaE utvecklas i samverkan med företagen inom FoU Väst. Finansieras av:

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering

Läs mer

Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar. Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB

Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar. Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB Bilaga 1 2012-03-09 Teknisk kravspecifikation Dnr LiU-2012-00496 1(19) Bilaga 1) Teknisk kravspecifikation OP-lampor samt takpendlar för operationssalar Underlaget är framtaget av Ramböll Sverige AB Handling

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

www.caddirekt.se 2013-03-01

www.caddirekt.se 2013-03-01 MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 CADdirekt VVS CADdirekt VVS är inte NY! CADdirekt VVS hette tidigare AutoVVS för AutoCAD. CADdirekt VVS har behållit samma grundutseende och arbetsflöde, programkoden

Läs mer

Överlämning och avslut av projekt

Överlämning och avslut av projekt Sida 1 ( 8 ) Överlämning och avslut av projekt Överlämnings- och avslutsmöte av projekt skall protokollföras, mall för detta möte skall användas i tillämpliga delar samt genomgås enligt nedanstående rutinbeskrivning.

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

ByggaF. metod för fuktsäker byggprocess Kristina Mjörnell

ByggaF. metod för fuktsäker byggprocess Kristina Mjörnell ByggaF metod för fuktsäker byggprocess Fuktsäkerhet i byggprocessen 2007 kom FoI rapporten om ByggaF 2008 lanserades ByggaF Bakgrund 2012-2013 vidareutvecklades ByggaF till svensk branschstandard Vissa

Läs mer

Bygglov/anmälan

Bygglov/anmälan Bygglov/anmälan 2016-11-24 Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) och Plan- och byggförordningen, PBF (2011:338) reglerar byggnation. Vad kräver lov? Bygga nytt Bygga till Ändra användning Färga om hus Byta

Läs mer

KONTROLLPLAN ENLIGT PBL PBL KAPITEL 10 kap 6. DATUM: 20141230 rev.: FASTIGHETSBETECKNING: Umeå 7:4. Adress:Riddaregatan??, Umeå

KONTROLLPLAN ENLIGT PBL PBL KAPITEL 10 kap 6. DATUM: 20141230 rev.: FASTIGHETSBETECKNING: Umeå 7:4. Adress:Riddaregatan??, Umeå FÖRSLAG ILL KONROLLPLAN ENLIG PBL PBL KAPIEL 10 kap 6 FASIGHESBEECKNING: Umeå 7:4 Adress:Riddaregatan??, Umeå Ombyggnad för alternativt kulturhus, Ändring av verksamhet DAUM: 20141230 rev.: BYGGHERRE XXXX

Läs mer

Byggherrens fuktsäkerhetskrav och krav på aktiviteter

Byggherrens fuktsäkerhetskrav och krav på aktiviteter Byggherrens fuktsäkerhetskrav och krav på aktiviteter Nedan följer förslag på tekniska krav och krav på aktiviteter som byggherren kan ställa utöver samhällets krav. Byggherren gör överväganden avseende

Läs mer

Kvalitet och miljö. Kvalitet

Kvalitet och miljö. Kvalitet Kvalitet och miljö Bilaga X, 19 sidor Då kompetensen finns inom bolaget har vi utvecklat ett eget kvalitet- och miljösystem. Nedan följer en beskrivning på hur vi arbetar med kvalitet och miljö frågor.

Läs mer

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER?

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Serien - Byggherrens betydelse Hur konsulterna vill utveckla byggsektorn i samarbete med byggherrarna VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Seminarium 25 september 2003 LILJEWALL arkitekter ab Göteborgsregionens

Läs mer

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET N VVS ARKITEKT KONSTRUKTÖR KVALITETSSÄKRING AV HANDLINGAR EL BYGGHERRE PROJEKTLEDARE KVALITETSSÄKRING AV BYGGPROCESS ENTREPRENÖR UPPFÖLJNING UTBILDNING/STÖD AV PROJEKTGRUPP ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I

Läs mer

Beräknad och verklig energianvändning

Beräknad och verklig energianvändning Beräknad och verklig energianvändning 2016-11-29 Jasenka Hot 2016-04-05 Helhet exempel Norra Djurgårdsstaden, Stockholm Uppdrag åt Exploateringskontoret 1) - Begära in och granska energiberäkningar kontinuerligt

Läs mer

Ombyggnad - processen Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn

Ombyggnad - processen Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn Ombyggnad - processen Per Lilliehorn Standardförändringar 2 Byggprocessen Min definition: Börjar med att någon vill bygga ett nytt hus eller bygga om ett befintligt och slutar med att byggnaden, efter

Läs mer

ARKITEKTENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

ARKITEKTENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå ARKITEKTENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst 113 87 Stockholm Tel 08-457 10 00 www.byggtjanst.se Svenska Teknik & Designföretagen, STD-företagen, arbetar

Läs mer

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING FÖRKORTNINGAR Entreprenör: Tidsskede: GE/TE= General/Totalentreprenör BE = Byggentreprenör/ Generalentreprenör SA:Permanent spänningssatt anläggning ME = Markentreprenör E:

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014

VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 VIRTUELLA INSTALLATIONER 2014 LEVERANSSPECIFIKATION EL TELE Det här dokumentet kan användas som checklista för att precisera vilken information företaget önskar från system till system. Man använder tillämpliga

Läs mer

FÖRSLAG. Landstingsstyrelsens beslut. 3. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att genomföra ombyggnaden.

FÖRSLAG. Landstingsstyrelsens beslut. 3. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att genomföra ombyggnaden. Landstingsstyrelsen FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-28 LS-LED10-496 173 VC City. Modernisering av ventilations- och styranläggning Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner modernisering

Läs mer

Till boende på Brf S:t Göran 3, Maria Prästgårdsgata 10 / Björngårdsgatan 8

Till boende på Brf S:t Göran 3, Maria Prästgårdsgata 10 / Björngårdsgatan 8 Till boende på Brf S:t Göran 3, Maria Prästgårdsgata 10 / Björngårdsgatan 8 Information angående stambyte mm överlämnat på informationsmötet den 23 November Vi på Projektledarhuset AB, har erhållit styrelsens

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Repetition 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid Viktigt med kommunikation!!! God projektstyrning Effektiv organisation-beror

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER Instrument för miljöstyrning En miljöbedömning ger dig kunskap om dina fastigheters miljöbelastning. Systemet redovisar olika miljönyckeltal

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

BESKRIVNING ENTREPRENAD

BESKRIVNING ENTREPRENAD BESKRIVNING ENTREPRENAD MARKENTREPRENAD AB04 (Markarbeten och Grundläggning) MÖRTNÄS 1:728 ENFAMILJSHUS FÖRFRÅGNINGSHANDLING V6.0-F 2015-12-07 Innehållsförteckning 1. Allmän Information... 3 2. Beskrivning

Läs mer

Från idé till verklighet. Att arbeta i ett lokalprojekt

Från idé till verklighet. Att arbeta i ett lokalprojekt Från idé till verklighet Att arbeta i ett lokalprojekt .4 3 12 D 000 R m² korr S10D S21A RFP 017 MÖTE BIBLIOTEK 17,4 m² disp frd D -/--- S21B RFP 021 7 A 46.4 4 DISP. 114EV. FRD 7,3 m² 6 disp frd C disp

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

BeBo-processen Ett verktyg för energieffektiviserande renovering Emma Karlsson, WSP

BeBo-processen Ett verktyg för energieffektiviserande renovering Emma Karlsson, WSP BeBo-processen Ett verktyg för energieffektiviserande renovering Emma Karlsson, WSP Mer info om BeBo: www.bebostad.se BeBo-Processen Bakgrund Hur genomförs en energieffektiviserande renovering på ett bra

Läs mer

VVS-ingenjör. Enstaka kurser du kan söka från utbildningen: Utbildningsanordnare: TUC Sweden AB

VVS-ingenjör. Enstaka kurser du kan söka från utbildningen: Utbildningsanordnare: TUC Sweden AB Enstaka kurser du kan söka från utbildningen: Utbildningsanordnare: TUC Sweden AB VVS-ingenjör Kurs Kursbeskrivning Kursort/Distans Antal YH-poäng Antal lektionstimmar/vecka Startdatum Slutdatum Senaste

Läs mer

Bilaga 7: Fiberanläggningsprojekt Ver. 1.1

Bilaga 7: Fiberanläggningsprojekt Ver. 1.1 Anvisningar för robust fiber Bilaga 7: Fiberanläggningsprojekt Ver. 1.1 Innehållsförteckning 1. BESKRIVNING AV FIBERANLÄGGNINGSPROJEKT... 4 1.1 Planera... 4 1.1.1 Bestämma område... 4 1.1.2 Kontrollera

Läs mer

STOCKHOLMS HAMN. 1. ANVISNING Version 1.1

STOCKHOLMS HAMN. 1. ANVISNING Version 1.1 Sidantal 9 PREFABRICERADE SYSTEM FÖR ENKLARE FASTIGHETER Version. Stockholms Hamn AB Box 273 4 02 54 STOCKHOLM Tel 08-670 26 00 Fax 08-665 08 38 E-post info@stockholmshamnar.se Innehållsförteckning Sid

Läs mer

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 1. Orientering Projekt: Tillbyggnad av fritidshus Byggherre: Helena och Björn Tegeberg Fastighetsbeteckning: Haninge Fåglarö 1:39 Diarienr/bygglov: Bränningevägen

Läs mer

Teknisk handbok Projektering

Teknisk handbok Projektering Teknisk handbok Projektering Teknisk handbok Projektering... 1 Läsanvisningar... 2 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 2 1.1. Handlingar som åberopas... 2 2. Projektledning... 2 2.1. Projektstart...

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

Ormen 7 Sidan 1 av 12 COOR Förfrågningsunderlag Luleå 2013-12-02

Ormen 7 Sidan 1 av 12 COOR Förfrågningsunderlag Luleå 2013-12-02 Ormen 7 Sidan 1 av 12 Ormen 7 Lokalanpassning Coor 6.2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-12-02 Senast ändrad: - PRIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KRAV. KVALITETSARBETE Del A, Projektering PROJEKTNAMN

KRAV. KVALITETSARBETE Del A, Projektering PROJEKTNAMN kademiska Hus KRV på leverantörernas KVLITETSRETE el, Projektering För Projektet nr: PROJEKTNMN Fastighetsbeteckning Ort Upprättad 200x-xx-xx.(Projektledaren) Kompletterande dokument 200x-xx-xx...(Projektledaren)

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK VVS

INSTALLATIONSTEKNIK VVS INSTALLATIONSTEKNIK VVS Ämnet installationsteknik VVS behandlar uppbyggnad och funktion av system och installationer inom VVS-området. Det behandlar också hur dessa utformas för att ge ett tillfredsställande

Läs mer

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE EL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. Genomgripande ombearbetning Förändring i förord Upplysningar om innehållet kan lämnas

Läs mer

SYSTEMKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SYSTEMKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SYSTEMKUNSKAP Ämnet systemkunskap behandlar hur VVS-, ventilations-, kyl- och värmepumpssystem fungerar och är uppbyggda. Det behandlar också betydelsen av underhåll av systemen. I ämnet behandlas dessutom

Läs mer