INBJUDAN TILL ANBUDSANSÖKNING AVSEENDE UPPHANDLING AV VATTENKONTROLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN TILL ANBUDSANSÖKNING AVSEENDE UPPHANDLING AV VATTENKONTROLL"

Transkript

1 INBJUDAN TILL ANBUDSANSÖKNING AVSEENDE UPPHANDLING AV 1.1 ALLMÄN INFORMATION 1.2 Inbjudan Swedavia AB inbjuder härmed till anbudsansökan i rubricerad upphandling. 1.3 Benämningar Om inte annat särskilt anges benämns parterna fortsättningsvis enligt följande: Swedavia AB kallas Swedavia den/de som ansöker om att få lägga anbud kallas anbudssökande den/de som väljs ut att lämna anbud kallas anbudsgivare den anbudsgivare som vinner anbudstävlan kallas leverantör 1.4 Förfarande Upphandlingen görs enligt bestämmelserna om förhandlat förfarande i Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Ersättning för kostnader i samband med anbudsansökan utgår inte. 1.5 Förfarande Upphandlingen görs som ett urvalsförfarande, d.v.s. i två steg. Steg 1. Intresserade företag ansöker om att få lämna anbud. Bland dessa företag väljs de ut som ges möjlighet att lämna anbud. Steg 1 genomförs enligt denna inbjudan. Steg 2. Anbudssökande som valts ut ges möjlighet att lämna anbud utifrån de förutsättningar som kommer att anges i det förfrågningsunderlag vilket distribueras till dem som har kvalificerat sig i Steg Presentation av Swedavia Swedavia är ett av svenska staten helägt aktiebolag och ansvarar för drift och utveckling av statens civila flygplatsverksamhet. Koncernen, som består av Swedavia samt dotter- och intressebolag, har cirka 2500 medarbetare och omsatte under 2011 cirka 4,7 miljarder kronor. Swedavias verksamhet omfattar tillhandahållande och utveckling av flygplatsoperativa tjänster, så som start-, landnings- och passagerartjänst, samt kommersiella tjänster med anknytning till flygplatsverksamhet, så som bilparkering, reklam, marktjänster, 1 / 10

2 etc. I nuläget bedriver Swedavia verksamhet vid 11 flygplatser, men en anpassning av flygplatsverksamhetens omfattning pågår vilket medför att en flygplats (Sundsvall Härnösand Airport) kommer att säljas ut under året. Detta innebär att Swedavia framöver kommer att omfatta följande flygplatser (i storleksordning baserat på passagerarmängd); Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport, Bromma Stockholm Airport, Malmö Airport, Luleå Airport, Umeå Airport, Åre Östersund Airport, Visby Airport, Ronneby Airport samt Kiruna Airport. Utöver verksamhet på ovanstående flygplatser arbetar närmre 100 medarbetare i Norrköping med framförallt business support och konsultverksamhet. Swedavias huvudkontor är placerat på Stockholm Arlanda Airport. Swedavia verkar för att en god ekologisk och kemisk status ska uppnås och säkerställas i de vatten som vår verksamhet påverkar. Förorenat vatten från Swedavias verkstäder, brandövningsplatser, fordonstvättar, vatten från toaletter på flygplan samt från externa fastigheter på flygplatserna leds via spillvattenledningar till reningsverk. I spillvattnet från flygplatserna finns olja och vissa tungmetaller. Kontroll av kemikaliehantering och oljeavskiljare på flygplatsen minimerar miljöpåverkan vid utsläpp till spillvattennätet. Vårt mål är att alla flygplatser ska leva upp till kriterierna i Vattendirektivet redan nu, därför har flera flygplatser uppdaterat sina kontrollprogram avseende flygplatsens påverkan på vatten. Under 2011 har fördjupade studier i form av vattenprovtagningar och kemiska analyser genomförts vid bland annat Stockholm Arlanda, Göteborg Landvetter och Malmö Airport. Det är den tidigare användningen av brandsläckningsskum som innehållit denna kemikalie som troligtvis är källan till PFOS förekomsten. Under vintern sker halkbekämpning företrädelsevis med formiat. Glykol används vid avisning av flygplan. Dessa ämnen kan orsaka syrebrist i sjöar och vattendrag. Vintertid sugs det mesta av glykolen upp av särskilda fordon för återvinning. Det som inte sugs upp samlas vid flertalet flygplatser i utjämningsdammar. Under 2011 minskade användningen av såväl halkbekämpningsmedel som glykol drastiskt, framförallt beroende på mild väderlek. Miljöfrågor är av största betydelse för Swedavia och något som koncernen arbetat målmedvetet med under många år. Swedavia är idag en internationell förebild när det gäller att utveckla flygplatser med minsta möjliga påverkan på klimatet. Flygets miljöpåverkan är av avgörande betydelse för flygbranschens utveckling och därmed för Swedavias verksamhet. Vi tar ett brett miljöansvar på alla våra flygplatser och prioriterar våra insatser för att behålla vår världsledande position inom klimatarbetet. Fokus för Swedavias miljöarbete är att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, minimera energianvändningen och minska utsläpp till luft och vatten från den egna verksamheten. Swedavia arbetar även systematiskt med bullerfrågan. För mer information avseende Swedavias arbete och organisation besök gärna: Upplysningar och kontaktperson Frågor om eventuella oklarheter i inbjudan under ansökningstiden ställs via e-avrop. Swedavia Inköps kontaktperson: Åse Johannesson, Swedavia Inköp tfn e-post 1.8 Omfattning Upphandlingen avser tjänster för provtagning och analys gällande Swedavias kontroll av verksamhetens påverkan på vattenmiljön. Enligt miljöbalken ska en verksamhetsutövare idka egenkontroll av sin verksamhets 2 / 10

3 miljöpåverkan. Swedavia har även tillståndsvillkor och egna miljömål gällande påverkan på vattenmiljön. För Swedavia ska utförandet av upphandlad tjänst innebära stöd i det dagliga miljöarbetet vad gäller kontroll och uppföljning av påverkan på vattenmiljön. Följande tjänster skall ingå: tillhandahållande av utrustning till provtagning provtagning av yt-, grund-, dag- och spillvatten, enligt kontrollprogram transporttjänst av prover till analys analyser av prover på yt-, grund-, dag-, dricks- och spillvatten rådgivning gällande och tolkning av analysresultat tillhandahållande av resultat genom en elektronisk databas tillgänglig för Swedavia via webben Följande tjänster kan komma att ingå: Provtagning och analyser av prover utanför kontrollprogrammen kan förekomma, inklusive provtagning på dricksvatten, mark och sediment. Även viss rapportskrivning utifrån provtagningsresultat kan förekomma. Omfattning: Behovet omfattar samtliga Swedavias 10 flygplatser och uppskattas totalt till; provtagningspunkter varav extern provtagning efterfrågas i dagsläget vid punkter varav samtliga finns på Stockholm-Arlanda Airport provtagningar årligen varav merparten under vinterhalvåret vid Stockholm-Arlanda Airport enskilda analyser årligen hämtningar/transporter av prover från flygplats till analys Ovan angivet är uppskattningar och medför ingen förpliktelse från Swedavias sida utan skall endast ses som en indikation. 1.9 Varaktighet Upphandlingen syftar till att teckna avtal för en tidsperiod om 2 år med möjlighet till förlängning om upp till 24 månader vid ett tillfälle, alltså längst i 4 år. Avtalsstarten beräknas till för flygplatserna Arlanda och Bromma och till för övriga flygplatser Bilagor till denna inbjudan Bilaga 1. Kontaktuppgifter anbudssökande Bilaga 2. Referensförteckning Bilaga 3. Information och instruktion för att lämna anbudsansökan 3 / 10

4 2 ANSÖKAN 2.1 Helt eller delat uppdrag Anbudsansökan gäller endast hela uppdraget. Det slutgiltiga uppdraget kommer att tilldelas en leverantör. 2.2 Frågor och svar under ansökningstiden Frågor angående inbjudan skall ställas skriftligen senast 7 dagar innan ansökningstidens utgång. Swedavia förbehåller sig dock rätten att i normalfallet inte svara på frågor inkomna senare än 7 dagar före sista ansökningsdag. Frågor skickas elektroniskt via e-avrop. Svar på eventuella önskemål om förtydliganden/kompletteringar kommer skriftligen att skickas till samtliga som hämtat ut underlag via e-avrop. Endast skriftliga svar från Swedavia Inköp är bindande för Swedavia i denna upphandling. 2.3 Anbudsansökans form och innehåll Anbudssökanden uppmanas att noggrant följa instruktionerna som lämnas i denna inbjudan. Anbudsansökan skall: tydligt visa hur ställda krav uppfylls innehålla en bekräftelse på att anbudssökanden godtar samtliga villkor i anbudsinbjudan vara skriven på svenska vara undertecknad av behörig företrädare Till anbudsansökan skall följande bifogas: kopia på gällande ansvarsförsäkring och företagsförsäkring ifylld bilaga 1 ifylld bilaga Försummelse att uppfylla skall-krav Anbudsansökan som inte uppfyller samtliga skall-krav eller är ofullständigt kan komma att förkastas. Vidare kan oklarheter i anbudsansökan tolkas till nackdel för anbudssökanden. Anbudssökanden uppmanas därför att noggrant läsa igenom denna inbjudan med tillhörande bilagor och följa de instruktioner angående anbudsansökans innehåll. 4 / 10

5 2.5 Inlämning av ansökan med e-avrop Ansökan skickas elektroniskt via e-avrop. Se bilaga Ansökningstidens utgång Anbudsansökan skall vara Swedavia tillhanda senast tisdagen den 5 juni Anbudsansökan som inkommer efter denna dag kommer inte tas upp till prövning. 2.7 Öppning av inkomna ansökningar Öppning av inkomna ansökningar beräknas ske snarast efter anbudstidens utgång enligt 9 kap. 7 2 st. LUF. 2.8 Uteslutning och kvalificering Urvalet kommer att ske i två steg. Steg 1 Uteslutning Swedavia kommer att utesluta anbudssökanden från fortsatt deltagande i upphandlingen i enlighet med 10 kap. 1. LUF. Vidare kan anbudssökanden uteslutas från deltagande i upphandlingen om någon av de uteslutningsgrunder som anges i 10 kap. 3. LUF föreligger. Anbudssökanden som omfattas av 10 kap. 3. LUF kan till sitt anbud bifoga bevis för att det inte finns grund för uteslutning i enlighet med 10 kap. 4. LUF. I det fall anbudssökande avser att använda underleverantörer skall även dessa uppfylla kraven enligt ovan. Endast anbudssökande som uppfyller uteslutningsfasens krav får delta i steg 2, Kvalificering. Steg 2 Kvalificering Kvalificeringen omfattar följande delmoment och är angivna i rangordning A. att samtliga skall-krav är besvarade och uppfyllda B. accept av i denna inbjudan angivna förutsättningar Därefter görs utöver det som anges som skall-krav en rimlighetsbedömning av anbudssökandenas tekniska och yrkesmässiga kapacitet. 2.9 Förhandlat förfarande Syftet med upphandlingsformen förhandlat förfarande är att göra det möjligt för upphandlande enheter att bland de anbudssökande välja ut de leverantörer som anses mest konkurrenskraftiga och mest lämpade för uppdraget samtidigt som grunderna i 1 kap. 24. LUF iakttas, dvs. att principerna om likabehandling, transparens, icke-diskriminering, ömsesidigt erkännande och proportionalitet beaktas i upphandlingen. Syftet är däremot inte att begränsa konkurrensen. 5 / 10

6 Med begreppet inbjudan till anbudsansökan avses att den upphandlande enheten bjuder in alla leverantörer som är intresserade att ansöka om att lämna anbud Förfrågningsunderlaget Förfrågningsunderlag kommer sedan skickas ut till de anbudssökande som blivit utvalda. Anbudssökande som inte medtagits i urvalet kommer skriftligen att meddelas. 6 / 10

7 3 TEKNISK OCH YRKESMÄSSIG KAPACITET Kravspecifikation avseende omständigheter och bevis för anbudssökandens förmåga och kapacitet. 3.1 Anbudssökandes personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister Anbudssökanden skall uppfylla i Sverige eller i hemlandet i lag ställda krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Swedavia inhämtar därför som bevis; Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling, Skatteverkets blankett SKV 4820, ifylld av Skatteverket och, i förekommande fall, av Kronofogdemyndigheten. Avser anbudssökanden åberopa annat företags kapacitet enligt 11 kap. 5. LUF skall detta anges i ansökan med företagsnamn och organisationsnummer. För det fallet att anbudssökanden avser använda underleverantör skall förutom anbudssökanden även underleverantören uppfylla ovan angivna krav. Anbudssökanden skall i sådant fall för varje underleverantör i ansökan redovisa företagsnamn och organisationsnummer. Utländska anbudssökanden skall i stället för registreringsbevis, kopia på F-skattesedel och SKV 4820 till sin anbudsansökan bifoga vidimerat intyg, inte äldre än 3 månader, från relevanta myndigheter i det land som anbudssökanden är etablerad som påvisar att anbudssökanden är registrerad i yrkes- och handelsregister betalt föreskrivna sociala avgifter betalt föreskrivna skatter och avgifter 3.2 Ekonomisk och finansiell kapacitet Anbudssökande skall inneha sådan ekonomisk och finansiell stabilitet och styrka att det är klarlagt att anbudssökande klarar av att leverera det som efterfrågas i upphandlingen. Swedavia inhämtar kreditvärdering som styrker att anbudssökanden har en kreditvärdering som uppfyller minst UC riskklass 3 (normal risk) enligt UC Risks Riskklassificeringssystem eller motsvarande rating från annat kreditvärderingsinstitut som uppvisar motsvarande kreditvärdighet. Swedavia kommer vid den ekonomiska kvalificeringen göra en helhetsbedömning av den ekonomiska riskbilden för det anbudssökande företaget. Vid bedömning av den ekonomiska risken kan Swedavia bland annat granska anbudssökandens soliditet, likviditet och resultat. Swedavia kan därvid bland annat komma att inhämta ytterligare information via affärs- och kreditföretaget UC AB. Om anbudssökanden inte uppnår de ovan nämnda skall-kraven kan det ändå komma att anses klarlagt att anbudssökanden har en acceptabel finansiell och ekonomisk ställning om en godtagbar förklaring lämnas med anbudet, till exempel med hänvisning till en bifogad koncern- eller bankgaranti. Swedavia kan komma att begära in årsredovisning eller motsvarande för att komplettera den ekonomiska utvärderingen. 7 / 10

8 3.3 Teknisk kapacitet Anbudssökande skall ha kapacitet, erfarenhet och kompetens som krävs för att kunna fullgöra uppdraget. Till anbudsansökan skall bifogas; kortfattad beskrivning av den tjänst som avses erbjudas kortfattad företagspresentation inkluderande en beskrivning av företagets organisation som styrker att anbudssökanden klarar uppdraget Anbudssökanden skall arbeta för att utveckla sitt ledningssystem för kvalitet samt administrativa och tekniska system som styr laboratorieverksamheten (Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier). Till anbudsansökan skall bifogas; kortfattad beskrivning av hur anbudssökanden arbetar med att utveckla sitt ledningssystem. Innehar anbudssökanden en ackreditering enligt ISO eller motsvarande tredjepartscertifierat system skall kopia på certifikatet biläggas anbudsansökan. Anbudssökanden skall ha ett strukturerat kvalitetsledningsarbete. Anbudssökanden skall garantera att leveranser till Swedavia sker i överensstämmelse med detta arbete under hela avtalsperioden. Det strukturerade kvalitetsledningsarbetet skall omfatta minst den del av anbudssökandens verksamhet som innefattas av den i annonsen efterfrågade tjänsten exempelvis hur man arbetar med kundnöjdhet och uppföljning. Till anbudsansökan skall bifogas; kortfattad beskrivning av hur anbudssökanden arbetar med sin kvalitetssäkring. Innehar anbudssökanden ISO 9001 eller motsvarande tredjepartscertifierat system skall kopia på certifikatet biläggas anbudsansökan. Certifikatets giltighetstid och vilka delar av verksamheten som omfattas skall tydligt framgå. kortfattad beskrivning av hur man kvalitetssäkrar samarbetspartners. Swedavia har ett strukturerat miljöledningsarbete i enlighet med ISO vilket innebär bl.a. att krav på anbudssökandes miljöarbete ställs vid anskaffningar. Anbudssökande skall ha ett strukturerat miljöarbete som visar att företaget känner till sin verksamhets betydande miljöaspekter och som genom ständiga förbättringar leder till minskad miljöpåverkan. Det strukturerade miljöarbetet skall omfatta minst den del av anbudssökandes verksamhet, såväl organisatoriskt som geografiskt, som ställs till förfogande för att kunna leverera den i annonsen efterfrågande tjänsten. Om underleverantörer anlitas för leveransen, skall även dessas verksamhet omfattas i enlighet med samma avgränsning som tillämpas på leverantören. Till anbudsansökan skall bifogas; 8 / 10

9 Anbudssökande som har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO eller motsvarande certifiering skall bifoga en kopia på certifikatet. Certifikatets giltighetstid och vilka delar av verksamheten som omfattas skall framgå. Anbudssökande som inte har ett certifierat miljöledningssystem skall bifoga samtliga följande verifikat: o en kortfattad beskrivning av anbudssökandes miljöledningsarbete o anbudssökandes miljöpolicy o en redovisning av anbudssökandes betydande miljöaspekter o redovisning av anbudssökandes miljömål och miljöprogram som syftar till konkreta miljöförbättringar o en redovisning av hur anbudssökande utbildar sin personal i miljöfrågor o anbudssökandes rutiner för bevakning av miljölagstiftning som företagets verksamhet berörs av. Anbudssökande skall ange namn och kontaktuppgifter till företagets kontaktperson för miljöfrågor Anbudssökanden skall aktivt arbeta med hantering av uppförandekoder både internt och gentemot sina leverantörer och eventuella underleverantörer. Till anbudsansökan skall bifogas; beskrivning av hur anbudssökanden hanterar frågor rörande uppförandekoder och dokumentation (exempelvis Code of Conduct) som visar vilka krav anbudssökande ställer på sina leverantörer. I beskrivningen skall ingå en redogörelse för hur anbudssökanden säkerställer att dessa krav efterlevs både hos leverantörer och eventuella underleverantörer. kortfattad beskrivning av hur anbudssökanden arbetar med miljöfrågor. Innehar anbudssökanden ISO eller motsvarande tredjepartscertifierat system skall kopia på certifikatet biläggas anbudsansökan 3.4 Referenser Till anbudsansökan skall biläggas en referensförteckning över tre (3) uppdrag som bör vara likartade med det som nu upphandlas. Uppdragen skall vara påbörjade/genomförda under de senaste fem (5) åren och beskrivas i en referensförteckning med; respektive uppdrags eventuella namn referensens organisations namn och organisationsnummer namn på referensperson, befattning och telefonnummer referensuppdragets omfattning och tidsomfång: o o o o Vilken typ av tjänster som utförts? Vilken typ av analyser som utförts? Geografiskt område där tjänsterna utförts? Om tjänsterna/uppdragen utförts på flera orter? 9 / 10

10 Swedavia kan komma att inhämta andra referenser än de av anbudssökanden angivna vad avser utförande och kvalitet gällande de offererade tjänsterna. Swedavia kan också komma att beakta eventuella egna erfarenheter av anbudssökandes tjänster. Samtliga givna referenser skall kunna bekräfta att uppdragen har genomförts på ett professionellt och klanderfritt sätt. 10 / 10

INBJUDAN TILL ANBUDSANSÖKNING AVSEENDE UPPHANDLING AV LOKALVÅRD STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT OCH BROMMA STOCKHOLM AIRPORT

INBJUDAN TILL ANBUDSANSÖKNING AVSEENDE UPPHANDLING AV LOKALVÅRD STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT OCH BROMMA STOCKHOLM AIRPORT INBJUDAN TILL ANBUDSANSÖKNING AVSEENDE UPPHANDLING AV STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT OCH 1.1 ALLMÄN INFORMATION 1.2 Inbjudan Swedavia AB (publ.) (org. nr. 556797-0818) med dotterbolag inbjuder härmed till ansökan

Läs mer

INBJUDAN TILL ANBUDSANSÖKNING AVSEENDE UPPHANDLING AV BAGAGEHANTERINGSSYSTEM (BHS) FÖR LULEÅ AIRPORT

INBJUDAN TILL ANBUDSANSÖKNING AVSEENDE UPPHANDLING AV BAGAGEHANTERINGSSYSTEM (BHS) FÖR LULEÅ AIRPORT INBJUDAN TILL ANBUDSANSÖKNING AVSEENDE UPPHANDLING AV BAGAGEHANTERINGSSYSTEM (BHS) FÖR LULEÅ AIRPORT 1.1 Inbjudan Swedavia AB inbjuder härmed till anbudsansökan i rubricerad upphandling. 1.2 ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information INBJUDAN TILL ANSÖKAN AVSEENDE UPPHANDLING AV 1. Allmän information 1.1. Inbjudan Swedavia AB, organisationsnummer 556797-0818, (härefter Swedavia) inbjuder härmed till anbudsansökan i ovan rubricerad

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

TIDNINGSPRODUKTION FÖR SWEDAVIAS INTERNA OCH EXTERNA MÅLGRUPPER.

TIDNINGSPRODUKTION FÖR SWEDAVIAS INTERNA OCH EXTERNA MÅLGRUPPER. INBJUDAN TILL ANBUDSANSÖKAN AVSEENDE UPPHANDLING: FÖR SWEDAVIAS INTERNA OCH EXTERNA MÅLGRUPPER. 1.1 ALLMÄN INFORMATION 1.2 Inbjudan Swedavia AB inbjuder härmed till anbudsansökan i rubricerad upphandling.

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Märke: Anbud Ängskärs havscamping 2013 Sista dag för anbud: 2013-08-30 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Bilagor 1. Förutsättningar och krav 2. Faktablad 3. Mall

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

SID 1 (6) 2016-05-25. Förfrågningsunderlag. Anbudsformulär. För drift- och transportentreprenad. ÅVC Östberga

SID 1 (6) 2016-05-25. Förfrågningsunderlag. Anbudsformulär. För drift- och transportentreprenad. ÅVC Östberga SID 1 (6) Förfrågningsunderlag Anbudsformulär För drift- och transportentreprenad ÅVC Östberga SID (6) ÅVC Bromma Denna handling anger vilka bevis som ska bifogas anbudet för att kraven i förfrågningsunderlaget

Läs mer

MALL FÖR UTVÄRDERING AV ENTREPRENADANBUD

MALL FÖR UTVÄRDERING AV ENTREPRENADANBUD MALL FÖR UTVÄRDERING AV ENTREPRENADANBUD Utvärdering av anbud kommer att göras i två steg : 1. Kvalificering De anbudsgivare som inte uppfyller nedan angivna krav på seriositet och andra ställda grundkrav

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za13.0109 ANBUD/Utvärderingstjänster Anbudet skall ha kommit in: 2014-01-22 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-05-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Bilaga 1. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Krav för kvalificering 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid.

Bilaga 1. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Krav för kvalificering 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. Bilaga 1 Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Krav för kvalificering 2011-04-28 Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (5) Kvalificering av leverantör Kvalificering avser säkerställa att leverantör

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Diarie KFKS 2013/75-050 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB

Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB Handläggare: Fredrik Bäckström Tfn: 010-471 30 06 Ärende nr: 2011-3606 Datum: 2011-05-21 Sida 1 (5) Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB Bakgrund Movexum är

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Sid 1 (12) 2016-02-25 Dnr UPP 2016/38 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Innehållsförteckning Sid ANBUDSINBJUDAN 3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 Krav på leverantören

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1.0 ANSÖKAN OM ATT FÅ LÄMNA ANBUD

1.0 ANSÖKAN OM ATT FÅ LÄMNA ANBUD Upphandlande myndighet Swedavia upphandling Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Snö- anläggningstransporter Diarie SDA 2011-001014 Ansvarig upphandlare Tony Reitzuch Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor)

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor) 1 (19) Datum 2015-12-11 Diarienr (åberopas) 936-A437.336/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Arash Jahani E-post arash.jahani@polisen.se ANBUDSFÖRFRÅGAN UPPHANDLING AV SKJORTOR

Läs mer

Ansökningsinbjudan 2015-04-30 Upphandling av Stordatordrift Sida 1 av 5. Ansökningsinbjudan. Upphandling av Stordatordrift Dnr: MD 2015/160

Ansökningsinbjudan 2015-04-30 Upphandling av Stordatordrift Sida 1 av 5. Ansökningsinbjudan. Upphandling av Stordatordrift Dnr: MD 2015/160 Upphandling av Stordatordrift Sida 1 av 5 Ansökningsinbjudan Upphandling av Stordatordrift Dnr: MD 2015/160 Upphandling av stordatordrift Sida 2 av 5 Innehållsförteckning 1 Allmän orientering...3 1.1 Omfattning...

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut SID 1 (13) Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 SID 2 (13) Innehållsförteckning Bakgrund... 4 1 Upphandlingsförutsättningar...

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Upphandling av internrevisionstjänster

Förfrågningsunderlag. Upphandling av internrevisionstjänster Förfrågningsunderlag Upphandling av internrevisionstjänster 1. Allmän information 1.1 Om Sjunde AP-FONDEN Sjunde AP-fonden (AP7) presenteras på www.ap7.se där även den senaste årsredovisningen (2011) och

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749. Hemtjänst Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.aspx External tender id N-3631006 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Simplified procurement Contract

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutredare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Diarie Ange företagets kontaktperson för upphandlingen med namn, telefonnummer och epostadress.

Diarie Ange företagets kontaktperson för upphandlingen med namn, telefonnummer och epostadress. Karlstads inköpscentral Skallkrav Diarie 9909-14 Namn Nätverkstjänster Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom

Läs mer

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst Anbudsförfrågan Avseende Eskilstuna kommun, inbjuder presumtiva anbudsgivare att lämna anbud på avtal avseende projektet Löneförmedling enligt detta förfrågningsunderlag. Emma Larsson Upphandlare Datum:

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Frukt och grönt

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Frukt och grönt Värmdö kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Frukt och grönt Diarie UH-2014-48 Upphandlare Annie Mägi Gillstedt Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Ansökan om godkännande för valfrihetssystem, hemvård i Mariestads kommun

Ansökan om godkännande för valfrihetssystem, hemvård i Mariestads kommun Ansökan om godkännande för valfrihetssystem, hemvård i Mariestads kommun Sänds till: Mariestads kommun Socialförvaltningen 542 86 Mariestad Fyll i samtliga uppgifter i nedan angivna fält. OBS: Originalet

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Gislaveds kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Diarie 13-121-61 Ansvarig upphandlare Robert Andersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (15) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2015-10-10 2 (15) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING SPACE

ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING SPACE ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING SPACE 1 Orientering av uppdraget 1.1 Upphandlande organisation och beställare Sjuhärads samordningsförbund Projekt SPACE Österlånggatan 74 503 37 Borås Sjuhärads samordningsförbund

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbudsansökan - Huvuddokument Förhandlat förfarande Minnesgåvor

1. Inbjudan att inkomma med anbudsansökan - Huvuddokument Förhandlat förfarande Minnesgåvor Anbudsansökningsinbjudan 2011-10-31 Upphandlingsansvarig Upphandling Posten AB Minnesgåvor Heidi Karlander 11/223 Sista ansökansdag: 2011-11-14 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster Datum 2012-03-06 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post-

Läs mer

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10 DiarieNr: 0202/10 Handläggare Susanne Hedberg 031-334 37 08 Göteborgs Stads Upphandlings AB Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg 1. Anbudsinbjudan Anbudsinbjudan Göteborgs Stads Upphandlings AB injuder

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

2.0 Krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

2.0 Krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Upphandlingscenter Avtalsform Rangordnat avtal Namn Miljökonsulttjänster inom kemikalie- och avfallsområdet Diarie UH-2013-261 Upphandlare Nina Svensson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se

1 (6) Webbplats: www.vgregion.se 1 (6) Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNS 2016 00062 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Beställare Fiber Optic Valley AB Upphandlingsform: Förenklad upphandling Anbud tillhanda senast

Läs mer

Anbudsformulär Anbud avseende Linden och Lönnens äldreboende

Anbudsformulär Anbud avseende Linden och Lönnens äldreboende Anbudsformulär Anbud avseende Linden och Lönnens äldreboende 1 (6) Anvisningar: Anbudet ska lämnas på detta formulär eller ställas upp med samma rubriker och innehåll. Anbud som lämnas på detta formulär

Läs mer

2011-10-06. Sista ansökansdag:

2011-10-06. Sista ansökansdag: Anbudsansökningsinbjudan 2011-10-06 Upphandlingsansvarig Arbetsförmedlingen Maria Gustavsson Upphandling Byråtjänster inom marknadskommunikation, internkommunikation och PR Af-2011/299348 Sista ansökansdag:

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

Inbjudan 2011-05-06. Entreprenör till cafeterian på Herrgårdsgymnasiet

Inbjudan 2011-05-06. Entreprenör till cafeterian på Herrgårdsgymnasiet Inbjudan 2011-05-06 Entreprenör till cafeterian på Herrgårdsgymnasiet FÖRFRÅGAN Cafeteria till Herrgårdsgymnasiet 1. Bakgrund Säffle kommun söker en entreprenör som vill utveckla och driva cafeterian på

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar

Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar Inköpssamverkan Motala Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar Diarie UH-2013-20 Ansvarig upphandlare Jimmy Petersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förfrågningsunderlag 2014-04-22 Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå Upphandling

Läs mer

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 2 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND/INLEDNING... 3 1.1 DEN

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

Inconel 625 eldstadsväggar PVG 100.

Inconel 625 eldstadsväggar PVG 100. Inconel 625 eldstadsväggar PVG 100. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/31346705.aspx Externt anbuds-id 404245-2011 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling Anbudsprocess

Läs mer

Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar

Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar Dnr 2010/963/16 2010-05-28 Sid. 1 (11) Innehållsförteckning 1 Anbudsinbjudan... 4 2 Allmän information... 4 2.1 Om SMHI... 4 2.2 Om denna upphandling... 4 2.2.1

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING PROJEKT

ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING PROJEKT ANBUDSFÖRFRÅGAN UTVÄRDERING PROJEKT 1 Orientering av uppdraget 1.1 Upphandlande organisation och beställare Sjuhärads samordningsförbund Projekt POINT Österlånggatan 74 503 37 Borås Sjuhärads samordningsförbund

Läs mer

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbud avseende: c._bilaga_1_ _Bygg_o_Mark.doc Bygg & Mark För Käppalaförbundet Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbudsgivare: Behörig avtalstecknare : Datum: Underskrift Namnförtydligande Anbudets giltighetstid

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

DOM 2016-02-17 Meddelad i Härnösand

DOM 2016-02-17 Meddelad i Härnösand 2016-02-17 Meddelad i Härnösand Mål nr 1 SÖKANDE Wifsta Glas Handelsbolag, 969760-4529 Gäddviken 907 860 35 Söråker MOTPART Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091)

Läs mer

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande.

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. Administrativa föreskrifter sammanfattning Avtalsperiod: 2016-03-01 2016-12-31 Beräknat värde: Ca 500 000 Sek Sista anbudsdag:

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE

ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE 1. BAKGRUND Upprinnelsen till bygget av den thailändska paviljongen i Utanede uppstod

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

DOM 2V2 -Ib 2 3. eddelad i Malmö. SÖKANDE KommuniMera AB, 556812-0322 Box 857 301 18 Halmstad

DOM 2V2 -Ib 2 3. eddelad i Malmö. SÖKANDE KommuniMera AB, 556812-0322 Box 857 301 18 Halmstad FÖRVALTNINGSRÄTTEN Sune Wennerberg DOM 2V2 -Ib 2 3 eddelad i Malmö Mål nr 10842-12 Sida 1 (6 SÖKANDE KommuniMera AB, 556812-0322 Box 857 301 18 Halmstad MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm SAKEN

Läs mer

1 Administrativa föreskrifter

1 Administrativa föreskrifter 1 Administrativa föreskrifter 1.1 Beteckning och benämning Förfrågningsunderlag för upphandling av med diarienummer. Upphandlingen genomförs enligt LOU (2007:1091). 1.2 Upphandlingens omfattning/volym

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 1/12 2015-07-08 DNR 2015/873/2.4.1 Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 2015-07-08 Upphandlingsform Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t.o.m.

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd.

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. Skurup den 30 januari 2012 Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. 1. Bakgrund Previa bedriver projektet ALERT (Arbete för Lärande och Engagemang som Resulterar i Trivsel och färre sjukskrivningar)

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Rangordnat avtal Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Diarie UH-2013-630 Upphandlare Pia Sundell Detta dokument är en kopia på

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2011-04-12 Upphandlingsansvarig Regeringskansliet Peter Kokk Upphandling Rekryteringstjänster gällande myndighetschefer m.fl. S2011/3803/ESA Sista anbudsdag: 2011-05-23 Symbolförklaring:

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär

Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär Publicerad på Kammarkollegiets webbplats den 15 juni 2009. Ärendenummer

Läs mer

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av IT-tjänster

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av IT-tjänster INBJUDAN UPPHANDLING Sida 1(6) Handläggare Lars I Eriksson 023-77 70 68 lars-ingvar.eriksson@regiondalarna.se Datum 2015-11-06 Diarienummer RD 2012/101 Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer