Säker #1/15. Första kullen VVS-konsulter utbildade i branschreglerna. Vatteninstallation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säker #1/15. Första kullen VVS-konsulter utbildade i branschreglerna. Vatteninstallation"

Transkript

1 Säker Vatteninstallation Tidningen för dig som vill veta mer om Säker Vatteninstallation #1/15 domstol: Rätt att kräva auktorisation Kostnader på sikt viktigare än priset nu 148 år gammalt ROT-objekt renoveras enligt Säker Vatteninstallation Första kullen VVS-konsulter utbildade i branschreglerna Sluta ta risker med vattnet!

2 Ledare Nu finns det svart på vitt att auktorisation gör nytta Foto: Lukasz Kondracki Det är både lagligt och rimligt att kommuner kräver auktorisation i upphandlingar. Det har för andra gången fastställts av domstol. Första gången handlade det om en VVS-entreprenad i Skellefteå. Tre företag lämnade anbud. En av förlorarna överklagade med motiveringen att vinnaren inte styrkt sin kompetens på rätt sätt, bara med en utskrift från Säker Vattens hemsida. Första instans gav den klagande rätt, men kommunen gick vidare till kammarrätten i Sundsvall som underkände domen. Rätten gjorde klart att det var rätt av kommunen att kräva auktorisation enligt Säker Vatten och att en utskrift från hemsidan uppfyller kraven på dokumentation. Eftersom målet gällde utskriftens värde som intyg, saknades fortfarande ett fullgott prejudikat för kravet på auktorisation i offentlig upphandling. I våras tog Nacka kommun in anbud på en takentreprenad. Ett av villkoren var TIB-auktorisation, takläggarnas motsvarighet till Säker Vatten-auktorisation.. En av anbudsgivarna saknade auktorisation och överklagade beslutet. Kravet ansågs strida mot proportionalitetsprincipen i Lagen om offentlig upphandling. Enligt deras uppfattning kunde kommunen ha ställt egna kvalitetskrav utan att kräva TIB-auktorisation. Nacka kommun försvarade sig med att enbart ett medlemsskap i en branschorganisation inte är någon garanti för arbetets utförande, medan en auktorisation styrker bland annat att entreprenören har särskilda kunskaper och gått vissa utbildningar. Förvaltningsrätten gick på kommunens linje. Rätten skriver att kommunen visserligen kan ställa egna kvalitetskrav, men att det rimligen inte inneburit samma prövning och kontroll som vid en auktorisation. Beslutet överklagades till kammarrätten som inte beviljade prövningstillstånd. För de auktoriserade VVS-företagen har domarna stor betydelse. Nu finns tydliga prejudikat om att kommuner har rätt att kräva auktorisation vid upphandlingar. Vidare finns det svart på vitt att auktorisation tillför ett mervärde för kunden. Förvaltningsrätten skriver också att kravet om auktorisation framstår som befogat för att kommunen ska kunna förvissa sig om att den vinnande leverantören kan utföra arbetena på ett tillfredsställande sätt. Men samtidigt som domarna ger de auktoriserade företagen stora fördelar i upphandlingar, läggs också ett större ansvar på företagen. Rättsfallen visar hur viktigt det är med relevant utbildning, med bevisad kompetens och att leverera vattensäkra installation. Vi måste leva upp till vad vi lovar. S Hyresgäst fick skadestånd för legionella n För snart fem år sedan var en kvinna i Gävle nära att dö av en legionellainfektion. Nu får hon skadestånd av hyresvärden. Smittkällan visade sig vara badvattnet hemma i hennes lägenhet. Eftersom sjukdomen ledde till långvarigt nedsatt arbetsförmåga fick hon hjälp att kräva skadestånd från Hyresgästföreningen. Kravet var ett skadestånd på kronor, men ärendet gick aldrig till rättegång. Parterna träffade i slutet av oktober en förlikning. Beloppet är hemligt, vilket Hyresgästföreningens jurist Anna Hallberg kommenterar att en förlikning per definition betyder att man är överens. Fem år efter sjukdomen besväras kvinnan fortfarande av nedsatt minne, yrsel och balansproblem. Men hon säger sig ändå vara lättad över att tvisten har kommit till ett avslut. Misstänkt legionella kan bli dyrt n Den här gången var det falskt alarm. Proverna visade på för höga halter av legionellabakterier i tappvattnet, men ingen av de boende på Bergagårdens äldreboende i Eslöv hade drabbats av legionellainfektion. Det som gjorde personalen så oroliga att man slog larm visade sig vara övre luftvägsinfektioner. Men Eslövs kommun har ändå beslutat att utföra åtgärder för ledningssystemet på boendet och installera specialmunstycken i duscharna för att minska riskerna för de boende. Lärdomen av det inträffade är att det lönar sig att installera legionellasäkert redan från början. Blott misstanken skapar oro och leder till onödiga kostnader. Peter Knutsson Thomas Helmerson VD, Säker Vatten AB Liten läcka ger stor skada n Det krävs inga stora vattenläckor för att orsaka stora vattenskador. På Brinells högstadium i Nässjö glömde någon att stänga en luftningsventil till en radiator. Radiatorn satt i skolans nybyggda lektionssal för träslöjd. Vattnet rann ned på ett ekparkettgolv lagt på betong. Vattnet spred sig över hela lokalen. Skadorna blev så omfattande att maskiner och inredning fick tas bort och golvet läggas om. Lokalen var i stort sett klar, men beroende på en liten försummelse så fick hela jobbet göras om. 2 Säker Vatten #1/15

3 wnoterat Vatten är ett livsmedel Vad allt för få tänker på, är att VVS är ett system för leverans av livsmedel. På reningsverken skärps kraven och i vissa delar krävs numera motsvarande skyddsåtgärder som i en livsmedelsindustri. Men på ett bygge kan vattenledningsrören ligga oproppade i flera veckor utom hus, säger Torbjörn Lindberg som arbetar med drickvatten på Livsmedelsverket. Livsmedelsverket har ansvaret för vatten som livsmedel. Vårt vanligaste livsmedel dessutom och i ett globalt perspektiv en av de främsta orsakerna till sjukdomar och förgiftning. Torbjörn Lindberg, Det svenska Livsmedelsverket vattnet är bra, men det betyder inte att vi kan slappna av, säger Torbjörn Lindberg. De stora utmaningarna är klimatförändringar, ökad kemikalieanvändning och annat som ligger utanför VVS-branschens kontroll. VVS är viktigt Den enskilde VVS-montören har en viktig roll att fylla, så att bra vatten inte förstörs de sista metrarna fram till konsumenten. Det ska vara rent, snyggt, lättstädat och inte kontaminerat, säger Torbjörn Lindberg. Kontaminerade, eller enklare uttryckt förorenade ledningar, som exempelvis oproppade dricksvattenledningar pekar Lindberg vidare på som ett varnande exempel. Bakterier är ett av hoten mot dricks vattnet och för VVS-branschen är legionella den mest uppmärksammade varianten. Livsmedelsverkets tillsyn gäller i första hand reningsverk och andra delar av VA-systemet. Allehanda bakterier finns på listan över sådant som ska begränsas och bekämpas. Ansvaret för legionella Legionellabakterierna som växer till i VVS-systemen kommer in via dricksvattnet. Vore det inte bättre att stoppa bakterierna vid källan så att man slipper ta hänsyn till detta i konstruktion och installation av tappvatten? Jag är ingen expert på legionella, men rent allmänt kan man säga att legionellabakterier ingår i den naturliga floran. De går inte att filtera bort, även om det handlar om små mängder bakterier, säger Torbjörn Lindberg. Vilket innebär att skydd mot legionella även fortsättningsvis är ett ansvar för den Vatten är ett livsmedel och ska behandlas som ett sådant även inom VVS. som konstruerar och installerar VVS. Det är inne i husen som temperaturen är den rätta för bakterietillväxt. Och det är bara inne i byggnader som man kan stoppa tillväxten. Sammanfattningsvis så är vatten ett livsmedel, och måste också behandlas som det. Vanliga hygienregler gäller vid en VVSinstallation och det ska vara rent och snyggt för att inte riskera vattnets kvalitet. S Typschakt ska stoppa legionella i kallvattnet Risken för tillväxt av legionella i kallvattenledningar har underskattats. Tvärtom kan risken vara större än i varmvattnet. Det visar mätningar utförda vid Högskolan i Gävle. Legionellarisken i kallvatten är förvisso känd sedan tidigare och berörs i branschregler Säker Vatteninstallation. Bland annat står följande i reglerna: Tappkallvattenledningar ska Rolf Kling, teknisk chef VVS Företagen. inte förläggas i utrymmen med hög temperatur. Installation för tappkallvatten ska utformas så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt. Men krutet i både regler och tillämpning har lagts på varmvatten sidan. Varje VVSmontör som gått utbildning i branschregler Säker Vatteninstallation kan i sömnen rabbla att temperaturen i varmvattenberedaren ska vara minst 60 grader, 50 grader vid tapp stället och högst 38 när vattnet lämnar armaturen. I dagens branschregler hittar man som en vägledning för förläggningen av tappkallvatten att ledningar inte bör förläggas i väggar, golv eller tak i rum där temperaturen överstiger 24 C, exempelvis bastu eller i ett bjälklag med golvvärme. Kallvatten störst risk Men det betyder inte att kallvattnet utgör en mindre risk. Det kan vara tvärt om. Våra mätningar visar att kall vattnet kan bli 30 grader varmt, om det har stått stilla över natten, säger Rolf Kling, teknisk chef på VVS Företagen. Uppvärmningen sker bland annat i schakt och där en uppvärmning kan komma från varmvattenledningar som ligger i samma schakt. Bidragande orsak är otillräcklig isolering av både kall- och varmvattenledningar. 30 grader är ur ett legionellaperspektiv en otäck temperatur. Bakterierna förökar sig när det är mellan 20 och 45 grader. Vi har inte tidigare förstått att kallvattnet kan värmas upp så här mycket, säger Rolf Kling. Typschakt på gång Efter insikten pågår konstruktionen av typschakt, som ska förebygga legionellaproblem även på kallvattensidan. Det sker i samverkan med övriga delar av byggbranschen och myndigheter och den slutliga lösningen kommer att bygga på etablerade metoder och vunna erfarenheter från fältet. Det återstår en del arbete, men det kommer tas fram olika typlösningar för exempelvis schakt som även kommer att ingå i den kommande revideringen av branschregler Säker Vatteninstallation, säger Rolf Kling. S Säker Vatten #1/15 3

4 Nationalmuseum För första gången på 148 år ska Nationalmuseum totalrenoveras och på samma gång återställas till sitt ursprungliga utseende. Samtidigt är kravet att vatten inte får skada byggnaden eller de ovärderliga samlingarna. Krav när Nationalmuseum renoveras: Följ branschreglerna utan att det Renoveringen av Nationalmuseum på Blasieholmen i Stockholm är högintressant för hela VVS-branschen. Byggnaden invigdes 1866, innan huvudstaden ens hade elnät eller kommunalt vatten. Kravet är att vatten och avlopp ska projekteras och utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallation, säger Magnus Kruså på Statens fastighetsverk. En vanlig invändning är att branschreglerna kan vara svåra att följa i ROT-projekt. Och då brukar det handla om fastigheter ur miljonprogrammet. Svårighetsgraden på Nationalmuseum är flera gånger högre, VVS måste dras i naturliga schakt och liknande för att inte ändra byggnadens ursprungliga karaktär. men beställaren gör inte avkall på vattensäkerheten. Skälet är de ovärderliga samlingarna och att museet i sig är ett byggnadsminne. Våra lösningar uppfyller alla ska-krav i branschreglerna och utgår från själva syftet med dem, att eventuella läckor som uppstår inte ska kunna orsaka vattenskador, säger Tomas Engdahl på konsultföretaget Bengt Dahlgren som svarar för den grannlaga projekteringen. Byggnaden återställs Han beskriver projektet som mycket lärorikt. Byggnaden är inget normalt ROT-objekt och kräver åtskilligt av tänkande och anpassning för att dagens branschregler ska kunna uppfyllas. Det blir inte lättare av att museet och fastighetens ägare staten strävar efter att återställa huset till det kongliga museum som arkitekt Friedrich August Stüler en gång skapade. Museet har byggt om flera gånger, men det har inte skett någon genomgripande renovering sedan det öppnades, berättar Magnus Kruså. För första gången på 148 år sker nu en totalrenovering. Det tog ett år att tömma museet på samlingarnas föremål. I somras startade projektet med att alla tekniska installationer avlägsnas. Allt, precis allt, ifråga om teknik blir nytt. Osynliga installationer Uppgiften blir ännu svårare genom att den nya tekniken inte får synas eller stjäla utrymme från verksamheten. Ha i åtanke då att utrymmet för installationer i byggnaden kräver en volym på ungefär kubikmeter. På Nationalmuseet måste istället naturliga schakt och andra möjligheter till kanalisation utnyttjas. Vidare kan vattnet inte dras i närheten av de utställda föremålen. Det får inte finnas minsta risk att droppande vatten eller kondens förstör ovärderliga konstverk. Det här driver fram nyskapande lösningar. Bland annat höjs golven i två ljusgårdar med 170 centimeter, till samma nivå som i resten av huset. Under byggs rum för luftbehandlingsaggregat och annan teknik. På flera punkter går man till och med längre än vad branschreglerna kräver. Det gäller bland annat skyddet mot legionella. På några ställen kan tappkallvatten bli stillastående under längre tid med risk för uppvärmning till riskabla temperaturer. Vattnet dras därför vidare till utrymmen med större förbrukning, för att garantera en god cirkulation, säger Tomas Engdahl. Nydanande projekt Även inom andra teknikområden är projektet nydanande. Det gäller bland annat klimatet på de två våningsplanen med utställnings- 4 Säker Vatten #1/15

5 Auktorisation av konsulter Kunskap ger rätt konstruktion Råg i ryggen för VVS-konsulter mot beställare och arkitekter Landets VVS-konsulter stärker sin position i byggprocessen genom att auktorisera och utbilda sig i Säker Vatteninstallation. Det anser Liza Andersson och Tord Ekberg, båda VVS- konsulter och delaktiga i utvecklingen av den nya utbildningen. Det tog ett år att tömma Nationalmuseum för renovering. syns lokaler. Det är snäva toleranser för luftens relativa fuktighet och temperatur och kraven skiftar beroende på vilka föremål som ställs ut. Vattnet till befuktningsaggregaten renas med osmosteknik. I projekteringsanvisningarna finns inskrivet att branschregler Säker Vatten installation ska följas i projektering och installation. De färdiga VVS-handlingarna kan sedan enkelt ligga till grund när man handlar upp ett auktoriserat VVS-företag Arkitekter borde utbildas Statens Fastighetsverk förvaltar fastigheter med byggnader. Av dessa är 300 statliga byggnadsminnen. Sju finns med på Unescos lista över världsarv. Även en liten vattenskada kan orsaka dyrbara och rentav oersättliga skador. Därför är svårigheterna att följa branschregler Säker Vatteninstallation ingen ursäkt. Vi ser positivt på att VVS-konsulter kommer få en auktorisation i branschregler Säker Vatteninstallation och skulle gärna se att även arkitekter och konstruktörer går utbildningen, säger Magnus Kruså. Nationalmuseum beräknas stå färdigt 2017.S Ett återkommande klagomål från entreprenörsledet är att de inte får möjlighet att följa branschreglerna. Underförstått, konsulterna har inte projekterat enligt dem.. Men så enkelt är det inte. Så här säger Liza Andersson, VVS-konsult på Tyréns: Vi måste ofta ta hänsyn till en befintlig byggnads utformning och även lyssna på beställaren och arkitekternas behov. Men samtidigt ligger det i vårt intresse att göra rätt från början och göra det möjligt för efterföljande led att följa branschreglerna. Det är enklare att framföra sina synpunkter om man har stöd i en certifiering, säger Tord Ekberg. Kunskap och pondus Förutsättningarna har funnits i några år. Kraven i branschregler Säker Vatteninstallation och AMA överensstämmer i många avseenden. För att få med allt i branschreglerna in i handlingarna har Säker Vatten tagit fram projekteringsvägledning och branschmallar som stöd. Projektören måste aktivt upplysa beställaren om vikten av att välja ett auktoriserat VVS-företag för att säkerställa ett utförande enligt branschregler Säker Vatteninstallation, säger Tord Ekberg som är konsult på Helenius. Men trots det försöker de flesta konsulter att följa branschregler för Säker Vatteninstallation. Ingen vill vara orsaken till avvikelserapporter eller mindre lyckade lösningar ute på bygget. Viljan finns alltså och det handlar egentligen om att konsulten måste få kunskapen och argumenten för att övertyga beställare och arkitekter om mervärdet med att följa Säker Vattens branschregler och ta de eventuella merkostnader eller designförändringar som kan bli följden. Avvikelser inte vattensäkert På detta område finns erfarenheter att hämtas från bland annat Helenius, ett företag som är certifierat enligt ISO 9000 och ISO Kvalitetsoch miljö ledningssystemen ställer allehanda krav som får effekter på beställaren. Det är enklare att framföra sina synpunkter om man har stöd i en certifiering, konstaterar Tord Ekberg. Helenius har redan idag en intern avvikelsehantering som även omfattar andra områden än VVS. Vilket är en nödvändighet eftersom 80 procent av dagens projekteringar är om- och till - byggnader, vilket gör det svårare att till punkt och pricka följa olika branschregler. Samtidigt påpekar Liza Andersson att det inte blir en säker vatteninstallation om sedan bygghandlingarna åtföljs av 16 avvikelserapporter. Den stora utmaningen är att uppfylla branschreglerna, trots att förutsättningarna inte är optimala. För att lyckas med det konstycket behöver VVS-konsulterna kunskap och råg i ryggen. Det är vad auktorisationen för VVS-konsulter ska utmynna i.s Säker Vatten #1/15 5

6 Auktorisation av konsulter Drygt 20 VVS-konsulter deltog i den första utbildningen för att auktorisera sina företag i Säker Vattens branschregler. Första utbildningen för blivande konsulter auktoriserade i Säker Viktigt att göra rätt redan Drygt 20 VVS-konsulter är samlade till den första utbildningen för att auktorisera VVS-konsulter. Några med många år i yrket, andra hade nyss gjort entré i branschen. Det börjar med att Tord Ekberg, en av lärarna, frågar hur många som har skrivit en avvikelse från branschreglerna. Ingen räcker upp handen. Den här bilden sammanfattar varför landets VVS-konsulter behöver utbildas i Säker Vatteninstallation. Utbildningen är inte för att de ska lära sig VVS, utan för att få verktyg för att skapa säkra vatteninstallationer. Och kraft att lägga bakom orden. Ju tidigare vi sätter lampan på bristerna, desto bättre blir slutresultatet, förklarade Tord Ekberg. I och med att det var första tillfället för utbildningen, fanns det tre lärare på plats som ansvarade för varsitt avsnitt. På plats fanns även representanter från Säker Vatten, som både medverkade på scenen och som studerade utfallet av olika utbildningsmoment. Samt tre utsända journalister, där en skriver detta, en journalist från VVS-Forum samt en redaktör från Svensk Byggtjänst. Onödiga avvikelser Första avsnittet, som leddes av Tord Ekberg, handlade om hur man upprättar bra bygg - handlingar. Som inte bara uppfyller kraven i branschreglerna, utan även fungerar ute på bygget ända fram till slutbesiktning. Här är branschreglerna ett beprövat verktyg som i ett tidigt skede kan medverka till att förhindra problem i slutfasen och onödiga avvikelser, vilka i värsta fall kan orsaka vattenskador. Det kan sluta med att försäkringsbolagen inte betalar ersättning för en skada, varnade Fredrik Runius som leder arbetet med branschregler Säker Vatteninstallation. Nästa lärare var Östen Edén, känd av många VVS-montörer efter att ha utbildat fler än 1200 av dem i branschreglerna. Gammalt används fortfarande Han gick steg för steg igenom branschreglerna, men kom även med tips och varningar. En av dessa handlade om VA Byggnorm från Den förföljer oss. Tabellerna används fortfarande i ursprunglig utgåva och där står bland annat att man kan förlägga avlopp fem meter utan fall. Det fungerar inte med dagens snålspolande toaletter. Det ska vara fall hela vägen enligt Säker Vattens branschregler, förklarade han. Han gav exempel på vad dåligt utförda VVS-jobb kan kosta. Det handlade om ett klent opressat rör som gled isär med en stor vattenskada som följd.det initiala skadeståndskravet var på 100-tals miljoner då en produktionsanläggning också skadades vid läckaget. Pierre Lundborg från Installatörernas Utbildningscentrum i Katrineholm svarade för det tredje avsnittet av kursen, vilket handlar om skydd mot personskador 6 Säker Vatten #1/15

7 Auktorisation av konsulter Tabellerna från 1970 års utgåva av VA-byggnormen används fortfarande. Enligt Östen Edén är det dags att kasta dem och använda branschregler Säker Vatteninstallation istället. Vatteninstallation från början i form av legionellatillväxt, brännskador och återströmning. Legionella och brännskador är två sidor av samma mynt. Människor skadas, blir sjuka och avlider av båda orsakerna, förklarade Pierre och uppmanade kursdeltagarna att vara uppmärksamma på riskerna i sina konstruktioner. Läst utan att förstå? Han pekade även på riskerna med smarta lösningar i befintliga anläggningar och berättade om badhuset där man spolade ledningarna varje natt med skållhett vatten för att avdöda bakterier. Spolningen styrdes av en klocka som en dag gick fel. Mitt på dagen strömmade hett vatten ut överallt i duschrummet och det var bara turen som gjorde att ingen människa kom till skada. Han tog även upp gällande standard rörande återströmning. Den heter SS-EN Och så ställde han den kritiska frågan om de närvarande bara hänvisar till den eller Premiärkursen hade tre lärare mot normalt en. Alla tre kommer att utbilda fler VVS-konsulter. Fr v Tord Ekberg, Pierre Lundborg och Östen Edén. har läst standarden och dess motsvarighet i branschregler Säker Vatteninstallation. Ovanstående är bara ett kort sammandrag av en fullmatad utbildning. Om VVSkonsulterna var tvivlande innan så kom de ut från kursen med nya insikter och nya verktyg för att göra ett ännu bättre jobb, med vattensäkra hus som slutresultat. S Säker Vatten #1/15 7

8 Auktorisation av konsulter Bra betyg från premiärelever Utbildningen för VVS-konsulter i Säker Vattens branschregler får bra betyg av deltagarna på premiären. En av dem som var med är Marie Forshällen från Skanska Teknik. Det viktiga är att få ett förtydligande av branschreglerna och vad de innebär, säger hon. Från flera håll hördes åsikten att branschregler Säker Vatteninstallation borde utvidgas. Det ansåg Magnus Forshällen från Incoord som var mer precis i sin fråga: Boendesprinkler orsakar många vattenskador och det är ett område som Säker Vatten borde titta närmare på, ansåg han. Svaret kom direkt. Hampus Asp, som numera arbetar med teknikfrågor på Säker Vatten och gjorde sitt examensarbete på KTH om just boendesprinklers som intygar att frågan redan finns med i tankegångarna. Det är bra att vi och VVS-entreprenörerna är synkroniserade, säger Erik Danielsson från Helenius. Fler typkonstruktioner Ett annat önskemål från Magnus var fler typkonstruktioner, så att konsulter slipper uppfinna hjulet på nytt och i ett tidigt skede kan förklara för beställare och arkitekter vad som krävs för att åstadkomma en viss funktion och redovisa en säkerställd lösning. Även här fick han lugnande besked. Utvecklingen av ett standardiserat schakt är i slutfasen. Det uppfyller Boverkets nya temperaturkrav på att kallvattnet får bli högst 24 grader varmt efter att ha stått stilla i åtta timmar. Redan idag finns standardiserade konstruktioner i våtrum för innervägg, yttervägg och golvbjälklag. I slutet av året börjar vi även titta på köket, där vattenskadorna ökar, berättade Säker Vattens VD Thomas Helmerson. Den samordnande funktionen som Säker Vatten har är något som Erik Danielsson från Helenius lyfter fram: Det är bra att vi blir synkade och arbetar tillsammans i samma värld. S Det viktigaste med kursen är att få veta vad som står mellan raderna, säger Marie Forshällen från Skanska Teknik. Enligt Magnus Forshällen på Incoord behövs fler typkonstruktioner. Förslaget framförde han till Säker Vattens Fredrik Runius (t v). 8 Säker Vatten #1/15

9 Auktorisation av konsulter foto: istocphoto Det är viktigt att konsulterna utbildar sig. Det räcker inte med att bara plugga reglerna, säger Kjell-Åke Henriksson på JM. JM om konsulternas Säker Vatten-auktorisation: Nu är det dags för VVSkonsulterna att stiga på tåget Utbildning av VVS-konsulter i branschregler Säker Vatteninstallation välkomnas av byggbranschen. För oss är kunskapen om vad som gäller avgörande, säger Kjell-Åke Henriksson, installations- och energi ansvarig på JM. Enligt Kjell-Åke Henriksson måste den som gör konstruktion kunna och förstå branschreglerna. Här fyller auktorisationen en viktig roll med att visa vilka som kan. Vi ser fram emot att kunna välja bland auktoriserade VVS-konsultföretag som gått utbildningen och klarat provet. Nu är det dags JM har ändå från starten varit tillskyndare av Säker Vatten och följer reglerna i sina egna projekt. Numera vet man att reglerna gör nytta både när det gäller utförande och material. För ett stort byggföretag handlar det om betydande besparingar. En vattenskada i en inflyttad lägenhet kostar JM mellan och kronor. Då tillkommer det även evakuering och annat som kan drabba de boende. Installatörer och leverantörer är med på tåget. Nu är det dags för VVS-konsulterna att utbilda sig och konstruera enligt branschregler Säker Vatteninstallation, säger Kjell- Åke Henriksson. Mer än reglerna VVS-konsulter är en välutbildad yrkes kår. Räcker det inte för dem att ladda ned bransch regler och projekteringsanvisningar och läsa in sig på ämnet? Utbildning är mer än att plugga in regler. När man har möjlighet att ställa frågor och diskutera med kolleger över en kopp kaffe så förstår man även bakgrunden och vad som kan hända och vad det kostar att inte följa branschreglerna, svarar Kjell-Åke Henriksson. JM ställer inte bara krav på andra att förstå och följa Säker Vatteninstallation. Sedan några år tillbaka har Säker Vatten även hållit i information för JM:s produktionspersonal med start i Skåne. Och nu förväntar man sig att VVS-konsulterna ska följa exemplet. S När man har möjlighet att ställa frågor och diskutera med kolleger över en kopp kaffe så förstår man även bakgrunden Kjell-Åke Henriksson, JM. foto: tomas jansohn Kontroller gav napp direkt n Alla miljökontor i Östergötland kontrollerar under hösten sjukhus, badhus, sporthallar och andra lokaler med risk för legionellasmitta. Kontrollerna görs med enkäter och med provtagning i känsliga miljöer. I Boxholm blev det napp tämligen omgående. I sporthallen upptäcktes så höga halter av legionellabakterier att samtliga duschar stängdes av direkt. Ledningarna sanerades och nya prover togs, vilka visade på att bakterierna fanns kvar. I väntan på att åtgärderna ska ge resultat, har skolorna i Boxholm fått lägga om sin gymnastikundervisning. Vissa klasser har förlagt gymnastikundervisningen till ortens simhall, andra har valt att ägna gymnastiklektionerna åt aktiviteter som inte kräver efterföljande duschning. Dubbla smittkällor n I somras insjuknade en patient vid Nyköpings lasarett. Patienten tillfrisknade, men spårningen av orsaken till sjukdomen försvårades av att patienten både varit inlagd på sjukhuset och på ett korttidsboende under den tid då personen blivit smittad. Provtagning visade på förhöjda halter av legionellabakterier både på sjukhuset och korttidsboendet. Ledningarna på båda ställena renspolades med hetvatten och åtgärder har vidtagits för att bakterierna inta ska få nytt fäste i ledningarna. Fällda för vattensabotage n Det kan bli dyrt för den som medvetet orsakar vattenskador. Två högstadieelever på Rudsskolan i Karlstad täppte i våras igen avloppet i ett handfat och skruvade på vattnet. Skadorna kostade kronor att åtgärda. Det stod redan från början klart att skadan var anlagd. Två flickor, 15 och 16 år, erkände tilltaget och ställdes i somras inför rätta. De dömdes till dagsböter för skadegörelse och måste betala vad skadan kostade att åtgärda, kronor var. Säker Vatten #1/15 9

10 Lindbäcks Bygg Branschreglerna allt viktigare Beställarna räknar på sina Lindbäcks Bygg i Piteå är en av de ledande aktörerna på industriellt byggande av flerbostadshus i trä. Jag förutsätter att våra VS-projektörer följer branschregler Säker Vatteninstallation. Vår egen personal i fabriken som installerar VVS har själva gått utbildning i branschreglerna, säger Jukka Vaattovaara, installationssamordnare på Lindbäcks Bygg. Så här resonerar allt fler byggare och beställare. Enligt Berndt Hortlund på Norconsult, en av de projektörer som Lindbäcks Bygg anlitar, har det skett en kraftig omsvängning under de senaste åren. Tidigare var byggkostnaden viktigast. Numera är beställarna mer intresserade av vad det kostar om 20 år. Vi räknar på livscykelkostnader hela tiden, säger han. Säker Vattens branschregler är en viktig pus selbit i kvalitets arbetet hos Lindbäcks Bygg. Kostnaden på sikt Vad priset blir om två decennier beror på andra faktorer än de initiala byggkostnaderna. Då gäller det att installationerna är åtkomliga från neutralt utrymme, så att de kan repareras och bytas ut, samt att eventuella vattenläckor ändå inte orsakar kostsamma vattenskador. Får du en vattenläcka på översta våningen i ett flerbostadshus så kan det leda till att lägenheter på fem våningar måste utrymmas och repareras. Så tänker beställarna idag och då blir det viktigt att prioritera vattensäkra material och metoder, säger Bernt Hortlund. Utbildning i installationsteknik Han ser även att insikten börjar sprida sig bland arkitekter. Själv håller han i en utbildning i installations teknik för på det arkitektoniska byggprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet. Att utbildningen kommit till talar sitt tydliga språk. Lindbäcks Bygg är en av landets ledande tillverkare av prefabricerade flerfamiljshus. Deras krav är att VVS-konsulterna följer branschregler Säker Vatteninstallation. 10 Säker Vatten #1/15

11 Lindbäcks Bygg kostnader om 20 år Eleverna förstår att väl fungerande installationer inte kan underordnas formen utan kräver utrymmen, vilket arkitekten måste ta hänsyn till i sitt arbete, säger Berndt Hortlund som konstaterar att branschregler Säker Vatteninstallation ligger rätt i tiden. Viktig pusselbit En parallell är beställarnas energi - krav. Kraven i Boverkets Byggregler är numera en lägstanivå som man utgår från. Det är inte ovanligt att kraven är 20 procent lägre energiförbrukning än BBR eller mer. För vatten installationer är Säker Vattens branschregler det som gäller, men det är inte osannolikt att kraven även här går än längre än vad som anges i branschreglerna. Lindbäcks Bygg är ett exempel på en uppdragsgivare som resonerar på det här sättet. Det är ett av landets mest expansiva byggföretag med 70 procent av uppdragen i Mälardalen. Orderböckerna är överfulla och nyligen fattades beslutet att bygga en ny fabrik i Piteå, dubbelt så stor som den nuvarande i Öjebyn. Framgången beror, enligt Jukka Vaattovaara, på att Linbäcks Bygg har prioriterat rationell produktion med hög kvalitet och låga kostnader över tiden. Säker Vattens branschregler är en pusselbit i vårt kvalitetsarbete, säger han.s Linbäcks bygg är ett av de mest expansiva byggföretagen i Sverige. Kostnaden på sikt börjar bli viktigare för beställarna än priset för stunden, säger Berndt Hortlund på Norconsult. Säker Vatten #1/15 11

12 Returadress: Säker Vatten AB Box Stockholm Elfirman började med VVS och ansökte direkt om auktorisation 2008 anställde Karlssons Elektriska i Kisa två VVS-montörer. Tämligen omgående ansökte företaget om auktorisation hos Säker Vatten. Det är självklart att man ska vara behörig, säger ägaren Henrik Karlsson. Som elektriker i fjärde generation tycker han att auktorisation är en självklarhet. Ingen släpps in i ett elskåp utan behörighet. Och skulle det ske, så kan det leda till ingripande från myndigheter. Det pratas om att det bara krävs två skift nycklar och en servicebil för att starta VVS-firma, säger Henrik som ser bristande kompetens som ett hot mot hela branschen. För honom betyder auktorisation med utbildade montörer trygghet för kunderna, trygghet för det egna företaget och fler uppdrag, inte minst från kommunen och industrier i regionen. Text & bild: Janne Näsström. Tryck: Printfabriken 2014 Stora projekt För tillfället har företaget, som numera heter Karlssons El & VVS, två stora projekt: Omoch tillbyggnad av Värgårdsskolan i Kisa och löpande uppdrag på ortens pappersbruk Swedish Tissue. I båda fallen handlar det om el och VVS. I båda fallen är det tveksamt om det blivit några jobb utan behörighet och auktorisation. Johan Sandström är en av företagets VVS-montörer med branschlegitimation. Folk känner igen Säker Vattem-symbolen, säger Alex och Henrik Karlsson. Ett tecken på auktorisationens betydelse är att VVS-sidan har vuxit kraftigt. Idag har man 18 anställda, varav sju elektriker och sju VVS-montörer. Dessutom har man numera butik med VVS-inriktning och ingår i kedjan Bad & Värme. Årets Företagare Den snabba tillväxten ledde till att Karlssons El & VVS utnämndes till Årets Företag i Kinda kommun 2014 av organisationen Företagarna. En bidragande faktor är de två skyltar som sitter vid entrén till butiken, för elbranschens organisation EIO och från Säker Vatten. Folk känner igen Säker Vatten-symbolen, även om det är tveksamt om de riktigt förstår innebörden av auktorisation och branschregler, säger Henrik. En återkommande synpunkt på Säker Vatten är att det är för mycket regler, för mycket papper och för många kurser. Henrik förstår den uppfattningen, men pekar på att sådan är utvecklingen i hela samhället. För min egen del är det mer jobb med den allmänna behörigheten för el än med Säker Vatten, säger Henrik Karlsson. S Folk känner igen Säker Vatten-symbolen Henrik Karlsson, Karlssons El & VVS Besök { och följ oss på sociala medier twitter.com/sakervatten facebook.com/sakervatten youtube.com/sakervatten

Bästa. Energieffektiviseringar finansierar stambytet. Vattenfiltret räddade Åby spa. Dödsbränderna noll med brandsprinkler. SCA brinner för fjärrvärme

Bästa. Energieffektiviseringar finansierar stambytet. Vattenfiltret räddade Åby spa. Dödsbränderna noll med brandsprinkler. SCA brinner för fjärrvärme TRYCK N o 3 / 2014 idéer, nyheter och lösningar från dahl Energieffektiviseringar finansierar stambytet Roland Jonsson, HSB, sid. 8 Dödsbränderna noll med brandsprinkler sid. 14 Vattenfiltret räddade Åby

Läs mer

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre.

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 2 2010 TEMA säkerhet det föreningen behöver veta Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

bostadsrätt Vattenskadan Din kan påverka hela föreningens ekonomi Spara pengar välj rätt elleverantör Om vikten av att ha en bra hemförsäkring

bostadsrätt Vattenskadan Din kan påverka hela föreningens ekonomi Spara pengar välj rätt elleverantör Om vikten av att ha en bra hemförsäkring Din En tidning till dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC bostadsrätt nr 4 2002 www.sbc.se Om vikten av att ha en bra hemförsäkring Spara pengar välj rätt elleverantör Vattenskadan kan påverka

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

tjana Bo bättre engar att på rätt avtal Så förebygger ni katastrofen bobattre.se Nu öppnar vi stambytesbloggen

tjana Bo bättre engar att på rätt avtal Så förebygger ni katastrofen bobattre.se Nu öppnar vi stambytesbloggen b o s t a d s r ä t t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 1 2010 Bo bäst! nyhet med förmånspriser för medlemmar bobattre.se nu ännu mer nytta på nätet det föreningen behöver veta TEMA parkering

Läs mer

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. "Vi borde inte ha betalat" SARAS BADRUM

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. Vi borde inte ha betalat SARAS BADRUM För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 4 2013 VARNING FÖR FUSKBYGGARNA Expertens bästa tips gör så här FÖR ATT INTE BLI BLÅST Hela listan län för län MEST ANMÄLDA HANTVERKARNA

Läs mer

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.4 FOKUS BOSTADSRÄTT Byggfällans Peter & Renée Nyberg: Vi har exempel

Läs mer

Alltid Jouröppet. för Mehdi Zaghloumi. på Svanströms El & VVS. Kombinera fjärrvärme och värmepump. Gasen i toppen.

Alltid Jouröppet. för Mehdi Zaghloumi. på Svanströms El & VVS. Kombinera fjärrvärme och värmepump. Gasen i toppen. N o 1 / 2014 idéer, nyheter och lösningar från dahl Lysande toatrend sid. 18 Kombinera fjärrvärme och värmepump sid. 8 Värt att satsa på verktygen sid. 14 Gasen i toppen sid. 4 Alltid Jouröppet Värsta

Läs mer

Programmet och trailern frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet eller bestämmelsen om respekt för privatlivet.

Programmet och trailern frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet eller bestämmelsen om respekt för privatlivet. 1/22 BESLUT 2013-11-25 Dnr: 13/00827 och 1127 SAKEN Fuskbyggarna, TV4, 2013-04-04, program om en lägenhetsrenovering och säsongstrailer för Fuskbyggarna, TV4, 2013-03-07; fråga om saklighet och respekt

Läs mer

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket magasinet HBV NYTT oktober 2009 Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

SUGER VÄRME. Dahl. Mikael Wargbäck. Lyftet för miljonprogrammet. Det blir fler och fler konstiga installationer. Så slipper du fettproppen

SUGER VÄRME. Dahl. Mikael Wargbäck. Lyftet för miljonprogrammet. Det blir fler och fler konstiga installationer. Så slipper du fettproppen N o 4 / 2014 från Idéer, nyheter Dahl O c h l ö s nin g a r Så slipper du fettproppen sid. 8 Lyftet för miljonprogrammet sid. 10 Brandsäkrat i Hallandsåsen sid. 16 Det blir fler och fler konstiga installationer

Läs mer

#110. Så ska RSK-databasen bli bättre. Nyheter i RSK-administrationen Större flexibilitet ska öka användarvänligheten

#110. Så ska RSK-databasen bli bättre. Nyheter i RSK-administrationen Större flexibilitet ska öka användarvänligheten #110 VVS Grossist AB Nyheter i RSK-administrationen Större flexibilitet ska öka användarvänligheten Så ska RSK-databasen bli bättre Aktuellt för fabrikanter, grossister och installatörer i VVS-branschen

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT AKTIVT BOENDE MAJ 2006

BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT AKTIVT BOENDE MAJ 2006 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BOSTADSFÖRVALTNING DIN GUIDE TILL ETT AKTIVT BOENDE MAJ 2006 Foto:Amelie Westerberg MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET MAJ

Läs mer

Din guide inför valet

Din guide inför valet Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 7 september 20100 NYA SPELREGLER FÖR HYRAN Nu börjar striden om hur lagen ska tolkas GÖTEBORG KLARAR KRISEN Stabil fastighetsmarknad visar vår Barometer

Läs mer

Sänk din ränta. Experten Claes Hembergs tips gav Amanda lägre lånekostnader KONSUMENTMAKT DRÖMMEN RISK & CHANS. Vad passar din boendekonomi?

Sänk din ränta. Experten Claes Hembergs tips gav Amanda lägre lånekostnader KONSUMENTMAKT DRÖMMEN RISK & CHANS. Vad passar din boendekonomi? För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 1 2013 5 400 kronor sparade Amanda Fog per år genom att pruta på sin bolåneränta Sänk din ränta Experten Claes Hembergs tips gav

Läs mer

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK BRA MILJÖTEKNIK EN TIDNING FRÅN: VÅREN 2015 TRYGGHETEN AVGJORDE Reidar och Annika satte tryggheten främst när de bytte avlopp. SID 6 GUIDE: EGET AVLOPP Den som ska investera i ett nytt avlopp har mycket

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på S O S En tidning från SOS Alarm Nr 2 2013 profilen, sidan 17 Man ska kunna känna sig trygg och veta att någon svarar och att något händer när man ringer till larmnumret. Försvarsminister Karin Enström

Läs mer