Benchmark Oil & Gas AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Benchmark Oil & Gas AB (publ) DELÅRSRAPPORT"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2006

2 BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) RAPPORTPERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek (2 014). Resultat efter skatt uppgick till ksek ( ). Resultat per aktie uppgick till SEK -0,06 (-0,09). Justerat resultat efter skatt och återläggande av kostnader för börsintroduktion är ksek Fokus är att öka kassaflödet och reservbasen. KVARTAL JULI -- SEPTEMBER 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek (663). Resultat efter skatt uppgick till ksek (-2 943). Resultat per aktie uppgick till SEK -0,01 (-0,02). EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG Borrning av källan Grogan Blackstone No. 1 i Liberty County, Texas. Källan var framgångsrik och gav två nya produktiva sandlager med olja och gas och vi lägger nu en pipeline i syfte att sälja gas. Vi förväntar oss att detta färdigställs inom de närmaste tre veckorna. Ett letter of intent har undertecknats med operatören i Orangefield om att dels överta operatörsskapet, dels öka Benchmarks Working Interest upp till 40%. KONCERNEN I SAMMANDRAG Koncernen i sammandrag juli -- september januari -- september Helår (ksek) Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter skatt Resultat per aktie, SEK -0,01-0,02-0,06-0,09-0,11 Förändring av likvida medel

3 VD KOMMENTAR BENCHMARKS STRATEGISKA PLAN Före börsintroduktionen 2006 Före börsintroduktionen i juni i år var Benchmark primärt ett litet kunskapsstarkt oljeexploateringsbolag vars fokus låg på att hitta och exploatera återstående olje- och gasreserver i äldre fält med hjälp av ny teknik. Bolaget hade dock ett mycket begränsat kapital, vilket gjorde att det bytte sina tekniska färdigheter mot en andel i den källa som skulle borras, leasingrätter till olja och/eller liknande aktiviteter. Till följd av det var Benchmarks intresse oekonomiskt lågt, andra bolag borrade källan och resultatet blev att bolaget hade liten eller ingen kontroll över sina kapitalutgifters storlek och tidsplanering. Dessutom hade det liten eller begränsad operationell kontroll över kvaliteten på borrning, tester och färdigställande av källor på grund av kravet på att antingen ha ett annat bolag som borrade källan eller behovet av att anlita ett teknisk konsultföretag för att driva källan på Benchmarks vägnar mot en avgift. Dessa källor med lågt intresse ledde till mycket små tillägg till de bevisade och troliga reserverna, vilka är den grund på vilken bolaget värderas, och kassaflödet från de framgångsrika källorna var inte tillräckligt för att täcka bolagets rörelsekostnader. Förändringar i Benchmarks planer efter börsintroduktionen Med kapitaltillskottet från börsintroduktionen i juni 2006 upprättades en strategisk plan för att avhjälpa befintliga problem. Ta kontroll Den första strategin var att ta kontroll över verksamheten. För att göra det i Texas måste ett tillstånd fås från State of Texas Raliroad Commission, enligt vilket bolaget blir licensierad operatör för att borra och producera källor. Till följd av detta blev bolaget operatör av de sista två källorna på Orangekupolen och de två källor som nyligen borrades i Lavaca County, varav alla beskrivs nedan. Dessutom kommer Benchmark att ta över driften på alla källor i Orangefield, nya källor i Orange 3D projektområdet och i Lavaca County, Texas. Till följd att detta övertagande av kontrollen har Benchmark tagit över driften av källan Chandler Cow Bayou Unit No. 1 i Orangefield. Denna källa hade exploderat, måste flyttas åt sidan och fastnade sedan i början av en infattning. Efter att ha löst alla anspråk med teknikföretaget tog Benchmark över driften av källan, flyttade in en rigg för färdigställandet och färdigställer källan i ett oljesandlager över det gassandlager som orsakade explosionen. Förbättra kassaflödet För det andra blev det nödvändigt att Benchmark ökade sitt kassaflöde snabbt så att extern finansiering inte längre skulle behövas som stöd för den löpande verksamheten. För att uppfylla detta mål är arbetet på kort sikt inriktat på Orange County och Lavaca County, vilka båda är områden där Benchmark har avslutat sitt undersökningsarbete och där ett positivt kassaflöde kan realiseras snabbast genom ett fokuserat, framgångsrikt borrningsprogram. Öka bolagets reservbas För det tredje är marknadsvärdet på alla oljebolag baserat på deras bevisade och sannolika reserver, de reserver av olja och gas som nästan säkert kommer att kunna produceras med vinst och säljas i framtiden. De kan liknas vid lagret i ett tillverkningsföretag. I detta avseende är Benchmarks befintliga reservbas koncentrerat till fältet på Orangekupolen. Trots att borrningen av producerande källor i fältet kommer att ge ett betydande kassaflöde kommer det inte att påverka bolagets reservbas i väsentlig grad eftersom majoriteten av dess borrningsplatser är avsedda för produktionen av kända reserver. I Lavaca County, där bolaget inte har någon produktion, ligger dock alla borrningsplatser över möjliga reserver. Allt eftersom dessa källor borras och färdigställs kommer de möjliga reserverna att övergå till 3

4 kategorierna möjliga och bevisade, och därmed öka bolagets reservbas och därigenom dess marknadsvärde stort. Genomföra planen För att genomföra denna treuddiga strategiska plan planerar bolaget att göra starka insatser under de närmaste tre åren, från sitt kärnområde i Orange County med fortlöpande borrnings- och produktionsverksamhet, till det nuvarande nya borrningsprogrammet i Lavaca county, som ett sätt att omvandla möjliga reserver till kategorierna bevisade och sannolika, samtidigt som det ökar sitt kassaflöde från verksamheten. Från denna solida bas på slätten vid Texas kust har bolaget nyligen flyttat sig försiktigt in i Upper Cook Inlet i Alaska för att utnyttja de politiskt drivna förändringarna i ekonomin för gasproduktionen i Anchorage området. Denna flytt har medfört en mycket stor, högkvalitativ, billig leasingposition, som nu utvecklas till en serie områden vars kostnader kommer att delas med kompenserande markinnehavare. Till följd av denna leasingplan har Benchmark gradvis blivit en viktig och erkänd aktör i denna produktiva gasdamm. Medan borrningsplaner formuleras i Cook Inlet-området kommer fler innehav med leasingrättigheter att erhållas och utvecklas i angränsande områden samt i utvalda områden utanför Nordamerika. Dessutom diskuterar bolaget gemensamma verksamheter med flera av de nuvarande industriproducenterna i Cook Inlet för att utveckla ytterligare reserver inom leasingavtal som för närvarande innehas av dem. Det kommer att slutföra expansionen av Benchmarks verksamhet på ett välplanerat sätt i flera steg, och garantera att varje steg slutförs innan nästa tas. Teknik för att återvinna återstående reserver från kända producerande fält kan tillämpas på områden utanför Texas kust. Bolaget ser över ett projekt med tung olja i sydvästra Texas som skulle kunna innebära ett tillskott av betydande reserver och kassaflöde till bolaget. Dessutom planerar bolaget att senare se over möjligheterna att använda denna teknik i de befintliga fälten i Nordafrika och förbereder sin strategi för att göra detta. VERKSAMHET Orangefield, Orange County, Texas Leasingavtal som innehas av produktion (Benchmarks Working Interest är 15 procent) Sun Fee No. B1 Benchmark borrade och färdigställde en ny källa den 5 september 2006, som hade mer än tio produktiva sandlager med totalt mer än 100 fot lönsam olja, brutto. Bolaget har 100-procent Working Interest i denna källa sedan dess partner med 85 procent avböjde att delta, dock har vi nu en ny överenskommelse som gör att Benchmark kommer att ha 40-procent Working Interest i källan. De beräknade reserverna är fat olja. Denna källa producerar för närvarande 80 fat olja per dag och bör ge ett kassaflöde om cirka USD per månad. Cora Granger No. B1 Den andra källan på Orangefield som ska drivas av Benchmark borrades och färdigställdes den 15 september I denna källa upptäcktes mer än nio produktiva oljesandlager med mer än 90 fot lönsam olja, brutto. Benchmark har även 100-procent Working Interest i denna källa, liksom i Sun Fee-källan, på grund av att dess partner har avböjt att delta i källan, dock har vi nu en ny överenskommelse som gör att Benchmark kommer att ha 40-procent Working Interest i källan. Reserverna beräknas vara

5 fat olja. Det förväntas att källan kommer att producera 80 fat olja per dag med ett resulterande kassaflöde om ytterligare cirka USD per månad. Stora förändringar sedan slutet av niomånadersperioden Under de senaste två veckorna har Benchmark förhandlat med operatören av leasingavtalet för Orangefieldkupolen som är HBP (held by production) om att omstrukturera ägandet och driften vid Orangefieldkupolen. Dessa förändringar är följande: 1. Benchmark ska betala USD för ett ytterligare 25-procent Working Interest i alla HBPleasingavtalen, och därmed öka vårt intresse (och vår reservbas) till 40 procent. 2. Benchmark driver alla källorna på fälten där man har Working Interest från och med den 1 november Benchmark ska driva de befintliga producerande källorna, eventuella nya källor och ge instruktioner om att källor ska repareras. 4. Benchmark säljer olje- och gasproduktionen på partnerskapets vägnar. 5. Benchmark ska som operatör belasta det gemensamma kontot för de kostnader som varje månad hör samman med driften av HBP-leasingavtalen. 6. Det nuvarande driftavtalet ska ändras för att avspegla att nya källor enligt driftavtalet ska borras enligt principen in or out. Det innebär att om en part väljer att inte delta i borrningen av nya källor ska de inte ha något ytterligare Working Interest i denna källa, eller i en radie av 3 4 tunnland som omger den nya källan. För att jämna ut ägandet över HBP-leasingavtalen ska Benchmarks partner återbetala 60 procent av de faktiska kostnader som Benchmark ådrar sig för att borra och färdigställa källorna Sun Fee No. B1 och Cora Granger No. B1 och därmed göra ägandet efter köp- och säljavtalet till HBP-leasingavtalen i Orangefield till ett 40-procent Working Interest för Benchmark och ett 60- procent Working Interest för den tidigare operatören. När köp- och säljavtalet har Källa: Benchmark. ingåtts kommer Benchmarks bevisat producerande reserver, på grundval av rapporten från den 1 januari 2006 att öka nästan tre gånger, från USD till USD, eller en ökning av producerade reserver till förmån för Benchmark från fat olja till fat olja. Dessutom kommer de bevisat outvecklade reserverna att öka från USD till USD. Det utgör en förändring i denna kategori från fat olja till fat olja. Frank Granger No.1 Benchmark har föreslagit att dess partner ska borra källan Frank Granger på HBP leasingavtalen. Benchmark har även ingått ett borrningsavtal för fyra källor, där denna skulle vara den andra källa som borras enligt detta avtal. Under det nya ägandet ska Benchmark vara operatör av källan och ha ett 40-procent Working Interest. Om källan blir framgångsrik skulle den omvandla cirka fat olja från kategorin bevisat ej producerande reserver till bevisat producerande. Den beräknade inledande produktionen är 80 5

6 fat olja per dag. Om källan blir framgångsrik skulle den kunna, vid 40-procent Working Interest, generera ett kassaflöde om USD i månaden till Benchmark. Sun Fee No. B2 Precis som med källan Frank Granger ovan har Benchmark föreslagit sin partner att borra den andra Sun Fee-källan på HBP-leasingavtalen. Detta blir den tredje källan i borrningsavtalet för fyra källor. Under det nya ägandet kommer Benchmark att vara operatör av denna källa, med ett 40-procent Working Interest. Om källan blir framgångsrik kommer fat olja att flyttas från kategorin bevisat ej producerande till bevisat producerande reserver. Den beräknade inledande dagliga produktionen är 80 fat olja per dag. Om källan blir framgångsrik skulle den kunna, vid 40-procent Working Interest, generera initialt så mycket som USD i månaden till Benchmark. Mose Granger No. B1 På liknande sätt har Benchmark begärt att dess partner ska borra den fjärde källan i denna borrningsserie med HBP-leasingavtal. Precis som tidigare blir Benchmark operatör och ska inneha ett 40-procent Working Interest. Källan förväntas börja den 15 november 2006 och om den blir framgångsrik bör den omvandla fat olja från bevisat ej producerande till bevisat producerande reserver. Den beräknade inledande dagliga produktionen är 80 fat olja per dag. Om källan blir framgångsrik skulle den kunna, vid 40-procent Working Interest, generera ett kassaflöde på USD i månaden till Benchmark. Orangefield, Orange County, Texas Orange 3-D-projekt Chandler Cow Bayou Unit-prospekt Denna källa, i vilken Benchmark har ett Working Interest på 11,64 procent, borrades förra sommaren och drevs av Benchmark med hjälp av ett tekniskt konsultföretag. Källan drabbades av borr-ningsproblem, däribland en kontrollerad djup explosion. Efter att borrningsverksamheten hade avslutats kunde konsultföretaget inte färdigställa källan som en producerande egendom. Benchmark har löst alla anspråk med konsultföretaget och tog över verksamheten på partnernas vägnar. Vi väntar på en rigg för att färdigställa källan i Frio B-sanden på fot. Om detta färdigställande blir framgångsrikt kan källan producera 500 miljoner kubikfot gas per dag, vilket kan generera ett kassaflöde på USD per månad för Benchmark. East LaFleur-prospekt Källan Norwood Heirs-LaFleur No. 1 Benchmark är operatör och har ett Working Interest på 56,5 procent i denna källa som kommer att testa flera syften i Marg- och Frio-sandlagren som har befunnits produktiva högre upp än de andra LaFleur-källorna. Den kommer att borras till ett totalt djup av fot och om den blir framgångsrik kommer de befintliga potentiella reserverna på fat olja att omvandlas till bevisat producerande reserver. Den fulla utvecklingen av prospektet kommer att kräva flera ytterligare källor. Ett borrningsavtal har ingåtts för denna källa. Borrning påbörjades den 25 oktober och om källan blir framgångsrik ska den,initialt kunna producera 150 fat olja per dag, vilket skulle kunna generera ett kassaflöde på USD i månaden för Benchmark. Sammanfattning av Orangefield Ovanstående beskrivningar av Benchmarks verksamhet på och runt Orangekupolen utgör genomförandet av bolagets strategi efter börsintroduktionen för att ta kontroll över sin verksamhet, väsentligt öka sitt kassaflöde och öka sin reservbas. Innan det fick tillgång till kapitalet från börsintroduktionen utförde Benchmark av skatteekonomiska skäl det tekniska arbetet för att identifiera borrningsplatserna på detta fält och ställa samman leasingblocken, och i gengäld för detta skulle företaget behålla ett litet Working Interest i den källan som borrades till följd av det. De ekonomiska resultaten av denna metod blev sådana att kostnaderna för bolagets dagliga verksamhet inte täcktes på ett tillfredsställande sätt. Sedan börsintroduktionen har en del av dessa kapitalbegränsningar tagits bort och de ovanstående exemplen är ett tecken på genomförandet av bolagets önskan att ta kontroll över sin verksamhet genom 6

7 driften av källorna, med förhandlingar om att köpa ut motsträviga partners och en vilja att få ett större Working Interest i varje källa. West Vienna Field, Lavaca County, Texas West Vienna Field 3-D-projekt West Vienna Field-projektet inleddes av Benchmark, med användning av dess uppsättning seismiska 3D-data. Ett stort antal borrningsprospekt på två olika nivåer, ett grunt och ett djupt, identifierades genom Benchmarks tekniska arbete. En stor leasingposition på tunnland har ställts samman och det resulterande borrningspaketet marknadsfördes gentemot industrin. Tre bolag köpte var för sig rättigheterna till att undersöka de resulterande prospekten och villkoren var sådana att Benchmark kompenserades tillräckligt för sitt arbete med att ställa samman avtalet. Benchmark blev operatör för de tre bolagen i detta projekt. En borrigg skaffades och omedelbart innan verksamheten inleddes hoppade ett av de tre bolagen av projektet. Benchmark tog, i enlighet med sin nya strategi, möjligheten att ta över det extra intresset och innehar nu ett Working Interest på 58,5 procent i hela projektet, i vilket mer än tjugo platser har definierats. De potentiella reserverna i detta stora område beräknas till 164,4 miljarder kubikfot gas och 11,5 miljoner fat olja (ej riskjusterat), netto för Benchmark. Källan Kocian-Reissig No.1 Detta var den första källa som borrades i West Vienna-området och den utformades för att testa ett geologiskt koncept med tre deltafacies som var avlagrade i en marin miljö vid den grunda horisonten Yegua. Källan borrades i mitten av september och var en icke kommersiell gaskälla. Källan pluggades därför igen. Information från kärnorna, testerna och loggdata från denna källa har använts för att höja kvaliteten på de andra borrningsplatserna i projektet. Källan Roberson-Ragsdale No.1 Med hjälp av informationen från källan Kocian-Reissig flyttade Benchmark den andra källan 350 fot åt sydväst från den ursprungliga platsen. Roberson-Ragsdale började borras den 25 september 2006 och den drevs av Benchmark med ett Working Interest på 58,5 procent i källan. Trots att källan hade tre sandlager som innehöll gas var ingen av dem tillräckligt kommersiella. Källan pluggades därför igen. Stora förändringar sedan rapporten för niomånadersperioden De källor som ingår i den årliga reservrapporten är de där borrningsplatserna har valts ut, där säkerheten är hög att de kommer att utvecklas inom rimlig tid och vilka är baserade på en grundlig teknisk analys. West Vienna Field 3D-projektet har många potentiella horisonter som innehåller gas och olja och många olika strukturer där gas och olja kan hittas. Genom tekniska analyser har det beräknats att de kan innehålla upp till 164 miljarder kubikfot gas och 11,5 miljoner fat olja. Därför tas många av dessa potentiella reserver inte upp i den nuvarande reservrapporten sedan den nya reservrapporten upprättades. Den misslyckade borrningen av dessa två grunda källor i projektet kan avlägsna 2 miljoner fat olja och 8 miljarder kubikfot gas från kategorin möjliga reserver i reservrapporten. När informationen från dessa källor har integrerats är det möjligt att många av dessa reserver kommer att föras in på nytt. De två källor som inte var framgångsrika har ingen effekt på de djupare prospekten med högre reservpotential i projektet. I början av nästa år kommer bolaget att börja utveckla de olje- och gasreserver som har upptäckts av analysen i de djupare horisonterna och det förväntar sig ett betydande kassaflöde. Bolaget innehar rättigheter till mer än tunnland potentiella gas- och oljeleasingavtal och förväntar sig att borra källor på dessa under de närmaste två åren. Sammanfattning av Lavaca County West Vienna Field-projektet, där Benchmark ännu inte har någon produktion, är strukturerat i enlighet med dess nya strategiska plan. Det betyder att det är ett stort borrningsprojekt med flera källor där Benchmark är operatör och har ett betydande intresse, och därigenom har kontroll över källornas tidsplanering och placering, och hanterar sitt eget kassaflöde från den löpande verksamheten på ett 7

8 bättre sätt. Eftersom Benchmark inte har någon produktion inom området är alla reserver i den potentiella kategorin. Framgångsrika källor förvandlar dem från potentiella reserver, som inte ingår i bolagets reservbas, till bevisat producerande och troliga reserver, som används för att värdera bolaget. Eftersom dessa prospekt har potential för betydande flöden av olja och gas kommer framgångsrika källor även att bidra stort till bolagets kassaflöde. Benchmark förbereder sig för att lämna ett bud för att köpa ett gasfält som gränsar till West Viennaprojektet. Om budet accepteras kommer de reserver som Benchmark kan utvinna i projektet att öka med mer än 50 miljarder kubikfot gas. Outnyttjade intressen inom Benchmarks kärnområde McCoy Field-projektet, Liberty County, Texas Detta fält, som ligger nordost om Houston, upptäcktes på 1940-talet, och producerade i två årtionden och övergavs sedan. De resulterande data studerades på nytt med hjälp av modern teknik av ett annat bolag och Benchmark erbjöds rätten att delta i nyutvecklingen av fältet. Detta erbjudande accepterades och Benchmark har ett Working Interest på 12,5 procent i fältet. Förra året borrades och färdigställdes källan Quinn-1 som en gaskälla och sattes i produktion. Den koncern som driver McCoyfältet kontaktades av an tredje part för att borra en källa på fot för att testa de djupare sandlager som ligger under fältets producerande horisonter. Ett avtal har ingåtts och till följd av det kommer Benchmark att behålla ett Working Interest på 2,32 procent i varje framgångsrik källa i detta djupa område, utan kostnad för bolaget. Den första källan bör borras senare i år. Grogans Blackstone No. 1 Benchmark har deltagit i borrningen av den andra källan i det befintliga McCoy fältet. Källan borrades till ett totalt djup av fot och två produktiva sandlager med gas och olja upptäcktes. Källan håller just nu på att färdigställas. Benchmark är inte operatör men har 12,5-procent Working Interest i källan. Det beräknas att kostnaden för att borra och färdigställa denna källa kommer att bli USD avseende Benchmarks Working Interest och källan kan producera ett kassaflöde på USD per månad. Vi förväntar att denna källa kommer att producera mer än 100 fat olja per dag. Sammanfattning av Liberty County Projektet på McCoyfältet inleddes före sommarens börsintroduktion och representerar därför Benchmarks tidigare strategi att låta andra bolag driva borrningen av källor och ha ett mindre Working Interest i projektet. Sett ur Benchmarks nya strategi är denna andelsnivå principiellt för låg. Hursomhelst, erhållen information har bedömts som mycket intressant för framtiden och Benchmark har därför förnärvarande inte inte dragit sig ur dessa projekt. Mindre andelsprojekt Utöver de tidigare nämnda större projekt som genomförs av Benchmark har bolaget ett pågående projekt med ett annat bolag som är aktivt i samma områden som Benchmark. I detta projekt har Benchmark rätt att regelbundet delta med ett Working Interest på 3,75 procent i en rad källor som har borrats och fortsätter att borras. Dessa källor har varit anmärkningsvärt framgångsrika och trots att deras resultat inte bidrar väsentligt till Benchmarks övergripande resultat bidrar de med en månadsintäkt på cirka USD per källa. Hittills har tio av dem redan borrats och färdigställts och ytterligare fyra kommer att borras i Lavaca county före slutet av Projekt som drivs av Benchmark utanför dess kärnområde Upper Cook Inlet, Alaska Som ett första stort steg för att gå utanför sitt traditionella område av arbetsexpertis har Benchmark mött den enormt förändrade ekonomin i att hitta och producera naturgas i detta förhållandevis tättbefolkade område i Alaska. Denna förändring uppstod när delstatsguvernören insåg att på grund av det låga enhetspriset för naturgas som betalades av gaskonsumenterna i Anchorageområdet hade ingen yt- 8

9 terligare prospektering gjorts i området på nästan tre årtionden och de befintliga reserverna började bli uttömda. Som erkännande av detta bestämde guvernören att alla gaspriser skulle sättas som om gasen producerades och såldes genom Henry Hub, det främsta stället för marknadsföring av gas på USA:s fastland. För det andra förklarades att de befintliga gasrörledningarna var gemensamma transportörer genom vilka alla gasproducenter kunde transportera sin gas till marknaden, till transportpriser som reglerades av delstaten. Mot denna politiska/ekonomiska bakgrund deltog Benchmark i delstaten Alaskas auktion av mineralrättigheter våren 2006 och vann 20 områden i Upper Cook Inlet som omfattade Källa: Benchmark. tunnland till en kostnad av USD. Inom och i anslutning till dessa 20 block finns sex viktiga avvikelser i magnetism och gravitation som påminner mycket om dem som ligger under producerande fält i samma sedimentära damm. Benchmark befäster för närvarande den befintliga databasen i sina filer och diskuterar med innehavarna av angränsande rättigheter om det bästa sättet att dela kostnaderna för förvärv av ytterligare data och borrning av fler källor. Potentiell internationell verksamhet Benchmark har i många år insett att förhållandet mellan enhetskostnad och nytta för verksamhet som bedrivs utanför Nordamerika är mycket mer attraktivt än för verksamhet som bedrivs i det starkt mogna amerikanska området. Därför har Benchmark inlett en rad noggrant utvalda, väl övervakade, billiga undersökningar av att expandera sin verksamhet till det internationella området. Fokusområdena för undersökningarna är de där ett stort antal bolag är aktiva, marknaderna är närbelägna, transaktionskostnaderna är relativt låga, processtransparensen är relativt hög och förfarandena för in- och utträde är okomplicerade. Det första av dessa områden som valdes är Nordafrika. Libyen Sedan sanktionerna hävdes har Libyen dominerat den nordafrikanska petroleumarenan, där de flesta av de största, multinationella och andra stora oljebolag trissade upp kostnaden för sina vilande ursprungliga licenser, främst i Sirtedammen, till oöverträffade nivåer. Hittills har Libyens regering haft tre rundor för att sälja petroleumrättigheter och fler har förutsetts. Benchmark kan inte konkurrera med bolag av denna storlek och har därför valt att undvika den populära Sirtedammen, och i stället koncentrera sig på andra områden utanför det nuvarande strålkastarljuset, där ett stort antal mindre fält upptäcktes på och 1970-talen. För att göra det har Benchmark valt att använda en ganska okänd mekanism för att lämna ett bud utanför auktionsförfarandet på ett eller flera block på ej konkurrerande villkor. Denna process verkade attraktiv till att börja med, men vid fortsatta studier har ett antal problem inom de tekniska och administrativa områdena uppstått, och man har ännu inte funnit några svar på dem. Tills dessa problem har blivit lösta på ett tillfredsställande sätt har projektet i Libyen därför lagts på is. Det kan mycket väl komma att aktiveras på nytt senare när ytterligare data och information har erhållits. Egypten Egyptens petroleumsektor har fungerat utomordentligt väl under de senaste fyra årtiondena mot en politisk bakgrund i ständig förändring. Under hela denna period har en mängd olika bolag varit aktiva i landet, upptäckterna har varit många, koncepten med delade produktionsavtal, gemensamma bolag och återfående av kostnader är välutvecklade, transaktionsprocesserna är relativt öppna, regeringens hantering av sektorn är professionell, förfarandena för in- och utträde är välkända och väl beprövade och databasen är stor och tillgänglig till en rimlig kostnad. 9

10 Mot bakgrund av detta har Benchmark anlitat ett utomstående konsultföretag för att hjälpa till att utveckla slutlistor över områden som uppfyller Benchmarks kriterier, hjälpa till att utvärdera dem som är av intresse och erbjuda stöd i de efterföljande förhandlingarna. Områden av intresse är Suezbukten, västra öknen och Nildeltats fastland, områden där det finns ett överflöd av fält och bolag, varav en del sannolikt kommer att bli tillgängliga för köp. Benchmark håller för närvarande på med att befästa denna slutlista över prospektiva fält/intressen och det förväntas att ett förvärv kan ske inom de närmaste tre åren. Framtida utveckling Koncernen har kontrakterat att borra fem nya källor före årsskiftet i Orangefield och förutsätter att dessa blir färdigställda och färdiga för produktion i mitten av december. Efter att ha tagit över som operatör har koncernen kontrakterat en work-over rigg att kontinuerligt återinträda och få inaktiva källor i produktion. Vi förväntar oss en ökning av produktionen från detta tidigt under Data erhållen från de två icke ekonomiska Yegua-källorna i Lavaca County ses över och används för att undvika ytterligare icke ekonomiska borrningar i projektet. Denna analys skall vara färdig i mitten av januari FINANSIELL OCH ÖVRIG INFORMATION Investeringar Koncernens nettoinvesteringar under perioden uppgår till ksek (6 544). Investeringarna består i huvudsak av Working Interest. Finansiell ställning Koncernens kassaflöde för perioden uppgår till ksek (2 495). Koncernens likvida medel uppgår per den 30 september 2006 till ksek (3 371). Soliditeten per den 30 september 2006 uppgår till 91,4 % (40,5%) och eget kapital uppgår per den 30 september 2006 till ksek (23 300). Organisation Benchmarks styrelse tillsatte under sommaren i år en ledningsgrupp bestående av CEO Jan Lundqvist, COO Robert Pledger och tf CFO Anders Ljunge. Dessa skall skapa en enad styrka i Benchmark oavsett om verksamheten bedrivs i Texas, Alaska, Nordafrika, internationellt eller i Sverige. Medelantalet anställda under peioden är sju, två i Sverige och fem i USA. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgår under perioden till ksek (2 379) med ett resultat efter finansiella poster på ksek (-15). Likvida medel per balansdagen är ksek (43 667) och investeringar under perioden är ksek 0 (22). Antalet anställda är 2 (2). Redovisnings- och värderingsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med IAS 34, Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31, Delårsrapporter för koncerner. Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste årsredovisningen. Regelverket och tolkningar av IFRS/IAS kan komma att ändras, vilket i så fall kan föranleda eventuella förändringar av redovisningsprinciperna. 10

Benchmark Oil & Gas AB (publ)

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Benchmark Oil & Gas AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRETAGSPRESENTATION Benchmark i korthet... 3 Året som gått... 3 VD har ordet... 4 Affärsidé, vision, mål och strategi... 5 Teknik...

Läs mer

TEXAS ONSHORES BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR PERIODEN 2009

TEXAS ONSHORES BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR PERIODEN 2009 Q4 TEXAS ONSHORES BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR PERIODEN 2009 Sammanfattning fjärde kvartalet 2009 Koncernens intäkter från försäljning av olja och gas uppgick till 409 TSEK (2 147 TSEK) för fjärde kvartalet.

Läs mer

Texas Onshore AB satsar i Ryssland och Mellanöstern

Texas Onshore AB satsar i Ryssland och Mellanöstern Årsredovisning 011 INNEHÅLL INLEDNING Texas Onshore AB satsar i Ryssland och Mellanöstern Bolaget är i ett mycket aktivt och spännande skede, och vi har ett mycket spännande år framför oss. Försäljningen

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) Foto: Benchmark där inget annat är angivet. 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Erbjudandet i sammandrag. Allmän information

Erbjudandet i sammandrag. Allmän information Prospekt mars - april 2007 1 Allmän information Finansinspektionens godkännande: Detta prospekt har registrerats och godkänts av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Texas Onshore AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Texas Onshore AB (publ) PROSPEKT Inbjudan till förvärv av aktier i Texas Onshore AB (publ) 2 Innehållsförteckning 4 Sammanfattning 9 Riskfaktorer 12 Inbjudan till teckning av aktier 14 Erbjudande 16 Organisationen 27 Bolagets

Läs mer

Prospekt. För inbjudan till förvärv av aktier i Texas Onshore AB (publ) från 2B Real Estate AB

Prospekt. För inbjudan till förvärv av aktier i Texas Onshore AB (publ) från 2B Real Estate AB Prospekt För inbjudan till förvärv av aktier i Texas Onshore AB (publ) från 2B Real Estate AB 2 Innehållsförteckning 4 Sammanfattning 10 Riskerfaktorer 14 Inbjudan till köp av aktier 16 Erbjudande 18 Organisationen

Läs mer

Tethys Oil AB (publ) Rapport för perioden 1 januari 2011 31 mars 2011

Tethys Oil AB (publ) Rapport för perioden 1 januari 2011 31 mars 2011 Tremånadersrapport 2011 Tethys Oil AB (publ) Rapport för perioden 1 januari 2011 31 mars 2011 VÄSENTLIGA HÄNDELSER Under första kvartalet 2011 sålde Tethys Oil 16 032 fat olja, efter statens andel, från

Läs mer

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007 Libertas Capital ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Teckningskurs: De som på avstämningsdagen den 12 april 2007

Läs mer

Andra kvartalet och halvårsrapport 2015

Andra kvartalet och halvårsrapport 2015 Q2 och halvårsrapport och halvårsrapport Försäljning andra kvartalet uppgick till MSEK 265 jämfört med MSEK 163 för det första kvartalet, en ökning med 63 procent. Den starka försäljningsutvecklingen beror

Läs mer

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ)

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ) Årsredovisning 2011 Crown Energy AB (publ) Innehåll Kort om Crown energy.................................................... 3 inledning..................................................................

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Dome Energy AB (publ)

Dome Energy AB (publ) Dome Energy AB (publ) Bolagsbeskrivning Maj 2014 VIKTIG INFORMATION OM NASDAQ OMX FIRST NORTH NASDAQ OMX First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

US Energy Group AB (tidigare Swede Resources) delårsrapport 2, 2014-04-01-2014-06-30

US Energy Group AB (tidigare Swede Resources) delårsrapport 2, 2014-04-01-2014-06-30 US Energy Group AB (tidigare Swede Resources) delårsrapport 2, 2014-04-01-2014-06-30 Periodens resultat Periodens omsättning KSEK 327 (582 ) Periodens bruttoresultat KSEK - 1 121 (- 660 ) Periodens rörelseresultat

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 Stockholm den 28 februari 2011 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 3,8 Mkr (4,2 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Fortsatt kraftig tillväxt

Fortsatt kraftig tillväxt Delårsrapport januari-juni 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Delårsrapport 1 oktober 31 december 2012.

Delårsrapport 1 oktober 31 december 2012. Seamless Delårsrapport 1 oktober 31 december 2012. 1 Det fjärde kvartalet har kännetecknats av en rekordartad utrullning av SEQR i Sverige och en lyckad företrädesemission som kraftigt övertecknades. Pengarna

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer

Tethys Oil AB (publ) Notering på NASDAQ OMX Stockholm

Tethys Oil AB (publ) Notering på NASDAQ OMX Stockholm Tethys Oil AB (publ) Notering på NASDAQ OMX Stockholm 2013 Definitioner och förkortningar Tethys Oil eller Bolaget Tethys Oil AB (publ), org. nr. 556615-8266 Koncernen Tethys Oil AB (publ) med dotterbolag,

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I LUNDIN PETROLEUM AB (PUBL) MED ANLEDNING AV ATT HANDEL MED BOLAGETS AKTIER PÅBÖRJAS PÅ NYA MARKNADEN VID

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I LUNDIN PETROLEUM AB (PUBL) MED ANLEDNING AV ATT HANDEL MED BOLAGETS AKTIER PÅBÖRJAS PÅ NYA MARKNADEN VID INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I LUNDIN PETROLEUM AB (PUBL) MED ANLEDNING AV ATT HANDEL MED BOLAGETS AKTIER PÅBÖRJAS PÅ NYA MARKNADEN VID STOCKHOLMSBÖRSEN INNEHÅLL Bakgrund.......................................

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Ferronordic Machines AB

Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Ferronordic Machines AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Årsredovisning och koncernredovisning 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Bokslutskommuniké 2009. Nettoomsättningen ökade till 7 941 MSEK (7 585) Rörelseresultatet uppgick till 148 MSEK (82) inklusive bolagiseringskostnader om 58 MSEK (58) Årets resultat uppgick till 118 MSEK

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2009

Delårsrapport januari - juni 2009 Delårsrapport januari - juni 2009 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet.

Läs mer