Benchmark Oil & Gas AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Benchmark Oil & Gas AB (publ) DELÅRSRAPPORT"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2006

2 BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) RAPPORTPERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek (2 014). Resultat efter skatt uppgick till ksek ( ). Resultat per aktie uppgick till SEK -0,06 (-0,09). Justerat resultat efter skatt och återläggande av kostnader för börsintroduktion är ksek Fokus är att öka kassaflödet och reservbasen. KVARTAL JULI -- SEPTEMBER 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek (663). Resultat efter skatt uppgick till ksek (-2 943). Resultat per aktie uppgick till SEK -0,01 (-0,02). EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG Borrning av källan Grogan Blackstone No. 1 i Liberty County, Texas. Källan var framgångsrik och gav två nya produktiva sandlager med olja och gas och vi lägger nu en pipeline i syfte att sälja gas. Vi förväntar oss att detta färdigställs inom de närmaste tre veckorna. Ett letter of intent har undertecknats med operatören i Orangefield om att dels överta operatörsskapet, dels öka Benchmarks Working Interest upp till 40%. KONCERNEN I SAMMANDRAG Koncernen i sammandrag juli -- september januari -- september Helår (ksek) Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter skatt Resultat per aktie, SEK -0,01-0,02-0,06-0,09-0,11 Förändring av likvida medel

3 VD KOMMENTAR BENCHMARKS STRATEGISKA PLAN Före börsintroduktionen 2006 Före börsintroduktionen i juni i år var Benchmark primärt ett litet kunskapsstarkt oljeexploateringsbolag vars fokus låg på att hitta och exploatera återstående olje- och gasreserver i äldre fält med hjälp av ny teknik. Bolaget hade dock ett mycket begränsat kapital, vilket gjorde att det bytte sina tekniska färdigheter mot en andel i den källa som skulle borras, leasingrätter till olja och/eller liknande aktiviteter. Till följd av det var Benchmarks intresse oekonomiskt lågt, andra bolag borrade källan och resultatet blev att bolaget hade liten eller ingen kontroll över sina kapitalutgifters storlek och tidsplanering. Dessutom hade det liten eller begränsad operationell kontroll över kvaliteten på borrning, tester och färdigställande av källor på grund av kravet på att antingen ha ett annat bolag som borrade källan eller behovet av att anlita ett teknisk konsultföretag för att driva källan på Benchmarks vägnar mot en avgift. Dessa källor med lågt intresse ledde till mycket små tillägg till de bevisade och troliga reserverna, vilka är den grund på vilken bolaget värderas, och kassaflödet från de framgångsrika källorna var inte tillräckligt för att täcka bolagets rörelsekostnader. Förändringar i Benchmarks planer efter börsintroduktionen Med kapitaltillskottet från börsintroduktionen i juni 2006 upprättades en strategisk plan för att avhjälpa befintliga problem. Ta kontroll Den första strategin var att ta kontroll över verksamheten. För att göra det i Texas måste ett tillstånd fås från State of Texas Raliroad Commission, enligt vilket bolaget blir licensierad operatör för att borra och producera källor. Till följd av detta blev bolaget operatör av de sista två källorna på Orangekupolen och de två källor som nyligen borrades i Lavaca County, varav alla beskrivs nedan. Dessutom kommer Benchmark att ta över driften på alla källor i Orangefield, nya källor i Orange 3D projektområdet och i Lavaca County, Texas. Till följd att detta övertagande av kontrollen har Benchmark tagit över driften av källan Chandler Cow Bayou Unit No. 1 i Orangefield. Denna källa hade exploderat, måste flyttas åt sidan och fastnade sedan i början av en infattning. Efter att ha löst alla anspråk med teknikföretaget tog Benchmark över driften av källan, flyttade in en rigg för färdigställandet och färdigställer källan i ett oljesandlager över det gassandlager som orsakade explosionen. Förbättra kassaflödet För det andra blev det nödvändigt att Benchmark ökade sitt kassaflöde snabbt så att extern finansiering inte längre skulle behövas som stöd för den löpande verksamheten. För att uppfylla detta mål är arbetet på kort sikt inriktat på Orange County och Lavaca County, vilka båda är områden där Benchmark har avslutat sitt undersökningsarbete och där ett positivt kassaflöde kan realiseras snabbast genom ett fokuserat, framgångsrikt borrningsprogram. Öka bolagets reservbas För det tredje är marknadsvärdet på alla oljebolag baserat på deras bevisade och sannolika reserver, de reserver av olja och gas som nästan säkert kommer att kunna produceras med vinst och säljas i framtiden. De kan liknas vid lagret i ett tillverkningsföretag. I detta avseende är Benchmarks befintliga reservbas koncentrerat till fältet på Orangekupolen. Trots att borrningen av producerande källor i fältet kommer att ge ett betydande kassaflöde kommer det inte att påverka bolagets reservbas i väsentlig grad eftersom majoriteten av dess borrningsplatser är avsedda för produktionen av kända reserver. I Lavaca County, där bolaget inte har någon produktion, ligger dock alla borrningsplatser över möjliga reserver. Allt eftersom dessa källor borras och färdigställs kommer de möjliga reserverna att övergå till 3

4 kategorierna möjliga och bevisade, och därmed öka bolagets reservbas och därigenom dess marknadsvärde stort. Genomföra planen För att genomföra denna treuddiga strategiska plan planerar bolaget att göra starka insatser under de närmaste tre åren, från sitt kärnområde i Orange County med fortlöpande borrnings- och produktionsverksamhet, till det nuvarande nya borrningsprogrammet i Lavaca county, som ett sätt att omvandla möjliga reserver till kategorierna bevisade och sannolika, samtidigt som det ökar sitt kassaflöde från verksamheten. Från denna solida bas på slätten vid Texas kust har bolaget nyligen flyttat sig försiktigt in i Upper Cook Inlet i Alaska för att utnyttja de politiskt drivna förändringarna i ekonomin för gasproduktionen i Anchorage området. Denna flytt har medfört en mycket stor, högkvalitativ, billig leasingposition, som nu utvecklas till en serie områden vars kostnader kommer att delas med kompenserande markinnehavare. Till följd av denna leasingplan har Benchmark gradvis blivit en viktig och erkänd aktör i denna produktiva gasdamm. Medan borrningsplaner formuleras i Cook Inlet-området kommer fler innehav med leasingrättigheter att erhållas och utvecklas i angränsande områden samt i utvalda områden utanför Nordamerika. Dessutom diskuterar bolaget gemensamma verksamheter med flera av de nuvarande industriproducenterna i Cook Inlet för att utveckla ytterligare reserver inom leasingavtal som för närvarande innehas av dem. Det kommer att slutföra expansionen av Benchmarks verksamhet på ett välplanerat sätt i flera steg, och garantera att varje steg slutförs innan nästa tas. Teknik för att återvinna återstående reserver från kända producerande fält kan tillämpas på områden utanför Texas kust. Bolaget ser över ett projekt med tung olja i sydvästra Texas som skulle kunna innebära ett tillskott av betydande reserver och kassaflöde till bolaget. Dessutom planerar bolaget att senare se over möjligheterna att använda denna teknik i de befintliga fälten i Nordafrika och förbereder sin strategi för att göra detta. VERKSAMHET Orangefield, Orange County, Texas Leasingavtal som innehas av produktion (Benchmarks Working Interest är 15 procent) Sun Fee No. B1 Benchmark borrade och färdigställde en ny källa den 5 september 2006, som hade mer än tio produktiva sandlager med totalt mer än 100 fot lönsam olja, brutto. Bolaget har 100-procent Working Interest i denna källa sedan dess partner med 85 procent avböjde att delta, dock har vi nu en ny överenskommelse som gör att Benchmark kommer att ha 40-procent Working Interest i källan. De beräknade reserverna är fat olja. Denna källa producerar för närvarande 80 fat olja per dag och bör ge ett kassaflöde om cirka USD per månad. Cora Granger No. B1 Den andra källan på Orangefield som ska drivas av Benchmark borrades och färdigställdes den 15 september I denna källa upptäcktes mer än nio produktiva oljesandlager med mer än 90 fot lönsam olja, brutto. Benchmark har även 100-procent Working Interest i denna källa, liksom i Sun Fee-källan, på grund av att dess partner har avböjt att delta i källan, dock har vi nu en ny överenskommelse som gör att Benchmark kommer att ha 40-procent Working Interest i källan. Reserverna beräknas vara

5 fat olja. Det förväntas att källan kommer att producera 80 fat olja per dag med ett resulterande kassaflöde om ytterligare cirka USD per månad. Stora förändringar sedan slutet av niomånadersperioden Under de senaste två veckorna har Benchmark förhandlat med operatören av leasingavtalet för Orangefieldkupolen som är HBP (held by production) om att omstrukturera ägandet och driften vid Orangefieldkupolen. Dessa förändringar är följande: 1. Benchmark ska betala USD för ett ytterligare 25-procent Working Interest i alla HBPleasingavtalen, och därmed öka vårt intresse (och vår reservbas) till 40 procent. 2. Benchmark driver alla källorna på fälten där man har Working Interest från och med den 1 november Benchmark ska driva de befintliga producerande källorna, eventuella nya källor och ge instruktioner om att källor ska repareras. 4. Benchmark säljer olje- och gasproduktionen på partnerskapets vägnar. 5. Benchmark ska som operatör belasta det gemensamma kontot för de kostnader som varje månad hör samman med driften av HBP-leasingavtalen. 6. Det nuvarande driftavtalet ska ändras för att avspegla att nya källor enligt driftavtalet ska borras enligt principen in or out. Det innebär att om en part väljer att inte delta i borrningen av nya källor ska de inte ha något ytterligare Working Interest i denna källa, eller i en radie av 3 4 tunnland som omger den nya källan. För att jämna ut ägandet över HBP-leasingavtalen ska Benchmarks partner återbetala 60 procent av de faktiska kostnader som Benchmark ådrar sig för att borra och färdigställa källorna Sun Fee No. B1 och Cora Granger No. B1 och därmed göra ägandet efter köp- och säljavtalet till HBP-leasingavtalen i Orangefield till ett 40-procent Working Interest för Benchmark och ett 60- procent Working Interest för den tidigare operatören. När köp- och säljavtalet har Källa: Benchmark. ingåtts kommer Benchmarks bevisat producerande reserver, på grundval av rapporten från den 1 januari 2006 att öka nästan tre gånger, från USD till USD, eller en ökning av producerade reserver till förmån för Benchmark från fat olja till fat olja. Dessutom kommer de bevisat outvecklade reserverna att öka från USD till USD. Det utgör en förändring i denna kategori från fat olja till fat olja. Frank Granger No.1 Benchmark har föreslagit att dess partner ska borra källan Frank Granger på HBP leasingavtalen. Benchmark har även ingått ett borrningsavtal för fyra källor, där denna skulle vara den andra källa som borras enligt detta avtal. Under det nya ägandet ska Benchmark vara operatör av källan och ha ett 40-procent Working Interest. Om källan blir framgångsrik skulle den omvandla cirka fat olja från kategorin bevisat ej producerande reserver till bevisat producerande. Den beräknade inledande produktionen är 80 5

6 fat olja per dag. Om källan blir framgångsrik skulle den kunna, vid 40-procent Working Interest, generera ett kassaflöde om USD i månaden till Benchmark. Sun Fee No. B2 Precis som med källan Frank Granger ovan har Benchmark föreslagit sin partner att borra den andra Sun Fee-källan på HBP-leasingavtalen. Detta blir den tredje källan i borrningsavtalet för fyra källor. Under det nya ägandet kommer Benchmark att vara operatör av denna källa, med ett 40-procent Working Interest. Om källan blir framgångsrik kommer fat olja att flyttas från kategorin bevisat ej producerande till bevisat producerande reserver. Den beräknade inledande dagliga produktionen är 80 fat olja per dag. Om källan blir framgångsrik skulle den kunna, vid 40-procent Working Interest, generera initialt så mycket som USD i månaden till Benchmark. Mose Granger No. B1 På liknande sätt har Benchmark begärt att dess partner ska borra den fjärde källan i denna borrningsserie med HBP-leasingavtal. Precis som tidigare blir Benchmark operatör och ska inneha ett 40-procent Working Interest. Källan förväntas börja den 15 november 2006 och om den blir framgångsrik bör den omvandla fat olja från bevisat ej producerande till bevisat producerande reserver. Den beräknade inledande dagliga produktionen är 80 fat olja per dag. Om källan blir framgångsrik skulle den kunna, vid 40-procent Working Interest, generera ett kassaflöde på USD i månaden till Benchmark. Orangefield, Orange County, Texas Orange 3-D-projekt Chandler Cow Bayou Unit-prospekt Denna källa, i vilken Benchmark har ett Working Interest på 11,64 procent, borrades förra sommaren och drevs av Benchmark med hjälp av ett tekniskt konsultföretag. Källan drabbades av borr-ningsproblem, däribland en kontrollerad djup explosion. Efter att borrningsverksamheten hade avslutats kunde konsultföretaget inte färdigställa källan som en producerande egendom. Benchmark har löst alla anspråk med konsultföretaget och tog över verksamheten på partnernas vägnar. Vi väntar på en rigg för att färdigställa källan i Frio B-sanden på fot. Om detta färdigställande blir framgångsrikt kan källan producera 500 miljoner kubikfot gas per dag, vilket kan generera ett kassaflöde på USD per månad för Benchmark. East LaFleur-prospekt Källan Norwood Heirs-LaFleur No. 1 Benchmark är operatör och har ett Working Interest på 56,5 procent i denna källa som kommer att testa flera syften i Marg- och Frio-sandlagren som har befunnits produktiva högre upp än de andra LaFleur-källorna. Den kommer att borras till ett totalt djup av fot och om den blir framgångsrik kommer de befintliga potentiella reserverna på fat olja att omvandlas till bevisat producerande reserver. Den fulla utvecklingen av prospektet kommer att kräva flera ytterligare källor. Ett borrningsavtal har ingåtts för denna källa. Borrning påbörjades den 25 oktober och om källan blir framgångsrik ska den,initialt kunna producera 150 fat olja per dag, vilket skulle kunna generera ett kassaflöde på USD i månaden för Benchmark. Sammanfattning av Orangefield Ovanstående beskrivningar av Benchmarks verksamhet på och runt Orangekupolen utgör genomförandet av bolagets strategi efter börsintroduktionen för att ta kontroll över sin verksamhet, väsentligt öka sitt kassaflöde och öka sin reservbas. Innan det fick tillgång till kapitalet från börsintroduktionen utförde Benchmark av skatteekonomiska skäl det tekniska arbetet för att identifiera borrningsplatserna på detta fält och ställa samman leasingblocken, och i gengäld för detta skulle företaget behålla ett litet Working Interest i den källan som borrades till följd av det. De ekonomiska resultaten av denna metod blev sådana att kostnaderna för bolagets dagliga verksamhet inte täcktes på ett tillfredsställande sätt. Sedan börsintroduktionen har en del av dessa kapitalbegränsningar tagits bort och de ovanstående exemplen är ett tecken på genomförandet av bolagets önskan att ta kontroll över sin verksamhet genom 6

7 driften av källorna, med förhandlingar om att köpa ut motsträviga partners och en vilja att få ett större Working Interest i varje källa. West Vienna Field, Lavaca County, Texas West Vienna Field 3-D-projekt West Vienna Field-projektet inleddes av Benchmark, med användning av dess uppsättning seismiska 3D-data. Ett stort antal borrningsprospekt på två olika nivåer, ett grunt och ett djupt, identifierades genom Benchmarks tekniska arbete. En stor leasingposition på tunnland har ställts samman och det resulterande borrningspaketet marknadsfördes gentemot industrin. Tre bolag köpte var för sig rättigheterna till att undersöka de resulterande prospekten och villkoren var sådana att Benchmark kompenserades tillräckligt för sitt arbete med att ställa samman avtalet. Benchmark blev operatör för de tre bolagen i detta projekt. En borrigg skaffades och omedelbart innan verksamheten inleddes hoppade ett av de tre bolagen av projektet. Benchmark tog, i enlighet med sin nya strategi, möjligheten att ta över det extra intresset och innehar nu ett Working Interest på 58,5 procent i hela projektet, i vilket mer än tjugo platser har definierats. De potentiella reserverna i detta stora område beräknas till 164,4 miljarder kubikfot gas och 11,5 miljoner fat olja (ej riskjusterat), netto för Benchmark. Källan Kocian-Reissig No.1 Detta var den första källa som borrades i West Vienna-området och den utformades för att testa ett geologiskt koncept med tre deltafacies som var avlagrade i en marin miljö vid den grunda horisonten Yegua. Källan borrades i mitten av september och var en icke kommersiell gaskälla. Källan pluggades därför igen. Information från kärnorna, testerna och loggdata från denna källa har använts för att höja kvaliteten på de andra borrningsplatserna i projektet. Källan Roberson-Ragsdale No.1 Med hjälp av informationen från källan Kocian-Reissig flyttade Benchmark den andra källan 350 fot åt sydväst från den ursprungliga platsen. Roberson-Ragsdale började borras den 25 september 2006 och den drevs av Benchmark med ett Working Interest på 58,5 procent i källan. Trots att källan hade tre sandlager som innehöll gas var ingen av dem tillräckligt kommersiella. Källan pluggades därför igen. Stora förändringar sedan rapporten för niomånadersperioden De källor som ingår i den årliga reservrapporten är de där borrningsplatserna har valts ut, där säkerheten är hög att de kommer att utvecklas inom rimlig tid och vilka är baserade på en grundlig teknisk analys. West Vienna Field 3D-projektet har många potentiella horisonter som innehåller gas och olja och många olika strukturer där gas och olja kan hittas. Genom tekniska analyser har det beräknats att de kan innehålla upp till 164 miljarder kubikfot gas och 11,5 miljoner fat olja. Därför tas många av dessa potentiella reserver inte upp i den nuvarande reservrapporten sedan den nya reservrapporten upprättades. Den misslyckade borrningen av dessa två grunda källor i projektet kan avlägsna 2 miljoner fat olja och 8 miljarder kubikfot gas från kategorin möjliga reserver i reservrapporten. När informationen från dessa källor har integrerats är det möjligt att många av dessa reserver kommer att föras in på nytt. De två källor som inte var framgångsrika har ingen effekt på de djupare prospekten med högre reservpotential i projektet. I början av nästa år kommer bolaget att börja utveckla de olje- och gasreserver som har upptäckts av analysen i de djupare horisonterna och det förväntar sig ett betydande kassaflöde. Bolaget innehar rättigheter till mer än tunnland potentiella gas- och oljeleasingavtal och förväntar sig att borra källor på dessa under de närmaste två åren. Sammanfattning av Lavaca County West Vienna Field-projektet, där Benchmark ännu inte har någon produktion, är strukturerat i enlighet med dess nya strategiska plan. Det betyder att det är ett stort borrningsprojekt med flera källor där Benchmark är operatör och har ett betydande intresse, och därigenom har kontroll över källornas tidsplanering och placering, och hanterar sitt eget kassaflöde från den löpande verksamheten på ett 7

8 bättre sätt. Eftersom Benchmark inte har någon produktion inom området är alla reserver i den potentiella kategorin. Framgångsrika källor förvandlar dem från potentiella reserver, som inte ingår i bolagets reservbas, till bevisat producerande och troliga reserver, som används för att värdera bolaget. Eftersom dessa prospekt har potential för betydande flöden av olja och gas kommer framgångsrika källor även att bidra stort till bolagets kassaflöde. Benchmark förbereder sig för att lämna ett bud för att köpa ett gasfält som gränsar till West Viennaprojektet. Om budet accepteras kommer de reserver som Benchmark kan utvinna i projektet att öka med mer än 50 miljarder kubikfot gas. Outnyttjade intressen inom Benchmarks kärnområde McCoy Field-projektet, Liberty County, Texas Detta fält, som ligger nordost om Houston, upptäcktes på 1940-talet, och producerade i två årtionden och övergavs sedan. De resulterande data studerades på nytt med hjälp av modern teknik av ett annat bolag och Benchmark erbjöds rätten att delta i nyutvecklingen av fältet. Detta erbjudande accepterades och Benchmark har ett Working Interest på 12,5 procent i fältet. Förra året borrades och färdigställdes källan Quinn-1 som en gaskälla och sattes i produktion. Den koncern som driver McCoyfältet kontaktades av an tredje part för att borra en källa på fot för att testa de djupare sandlager som ligger under fältets producerande horisonter. Ett avtal har ingåtts och till följd av det kommer Benchmark att behålla ett Working Interest på 2,32 procent i varje framgångsrik källa i detta djupa område, utan kostnad för bolaget. Den första källan bör borras senare i år. Grogans Blackstone No. 1 Benchmark har deltagit i borrningen av den andra källan i det befintliga McCoy fältet. Källan borrades till ett totalt djup av fot och två produktiva sandlager med gas och olja upptäcktes. Källan håller just nu på att färdigställas. Benchmark är inte operatör men har 12,5-procent Working Interest i källan. Det beräknas att kostnaden för att borra och färdigställa denna källa kommer att bli USD avseende Benchmarks Working Interest och källan kan producera ett kassaflöde på USD per månad. Vi förväntar att denna källa kommer att producera mer än 100 fat olja per dag. Sammanfattning av Liberty County Projektet på McCoyfältet inleddes före sommarens börsintroduktion och representerar därför Benchmarks tidigare strategi att låta andra bolag driva borrningen av källor och ha ett mindre Working Interest i projektet. Sett ur Benchmarks nya strategi är denna andelsnivå principiellt för låg. Hursomhelst, erhållen information har bedömts som mycket intressant för framtiden och Benchmark har därför förnärvarande inte inte dragit sig ur dessa projekt. Mindre andelsprojekt Utöver de tidigare nämnda större projekt som genomförs av Benchmark har bolaget ett pågående projekt med ett annat bolag som är aktivt i samma områden som Benchmark. I detta projekt har Benchmark rätt att regelbundet delta med ett Working Interest på 3,75 procent i en rad källor som har borrats och fortsätter att borras. Dessa källor har varit anmärkningsvärt framgångsrika och trots att deras resultat inte bidrar väsentligt till Benchmarks övergripande resultat bidrar de med en månadsintäkt på cirka USD per källa. Hittills har tio av dem redan borrats och färdigställts och ytterligare fyra kommer att borras i Lavaca county före slutet av Projekt som drivs av Benchmark utanför dess kärnområde Upper Cook Inlet, Alaska Som ett första stort steg för att gå utanför sitt traditionella område av arbetsexpertis har Benchmark mött den enormt förändrade ekonomin i att hitta och producera naturgas i detta förhållandevis tättbefolkade område i Alaska. Denna förändring uppstod när delstatsguvernören insåg att på grund av det låga enhetspriset för naturgas som betalades av gaskonsumenterna i Anchorageområdet hade ingen yt- 8

9 terligare prospektering gjorts i området på nästan tre årtionden och de befintliga reserverna började bli uttömda. Som erkännande av detta bestämde guvernören att alla gaspriser skulle sättas som om gasen producerades och såldes genom Henry Hub, det främsta stället för marknadsföring av gas på USA:s fastland. För det andra förklarades att de befintliga gasrörledningarna var gemensamma transportörer genom vilka alla gasproducenter kunde transportera sin gas till marknaden, till transportpriser som reglerades av delstaten. Mot denna politiska/ekonomiska bakgrund deltog Benchmark i delstaten Alaskas auktion av mineralrättigheter våren 2006 och vann 20 områden i Upper Cook Inlet som omfattade Källa: Benchmark. tunnland till en kostnad av USD. Inom och i anslutning till dessa 20 block finns sex viktiga avvikelser i magnetism och gravitation som påminner mycket om dem som ligger under producerande fält i samma sedimentära damm. Benchmark befäster för närvarande den befintliga databasen i sina filer och diskuterar med innehavarna av angränsande rättigheter om det bästa sättet att dela kostnaderna för förvärv av ytterligare data och borrning av fler källor. Potentiell internationell verksamhet Benchmark har i många år insett att förhållandet mellan enhetskostnad och nytta för verksamhet som bedrivs utanför Nordamerika är mycket mer attraktivt än för verksamhet som bedrivs i det starkt mogna amerikanska området. Därför har Benchmark inlett en rad noggrant utvalda, väl övervakade, billiga undersökningar av att expandera sin verksamhet till det internationella området. Fokusområdena för undersökningarna är de där ett stort antal bolag är aktiva, marknaderna är närbelägna, transaktionskostnaderna är relativt låga, processtransparensen är relativt hög och förfarandena för in- och utträde är okomplicerade. Det första av dessa områden som valdes är Nordafrika. Libyen Sedan sanktionerna hävdes har Libyen dominerat den nordafrikanska petroleumarenan, där de flesta av de största, multinationella och andra stora oljebolag trissade upp kostnaden för sina vilande ursprungliga licenser, främst i Sirtedammen, till oöverträffade nivåer. Hittills har Libyens regering haft tre rundor för att sälja petroleumrättigheter och fler har förutsetts. Benchmark kan inte konkurrera med bolag av denna storlek och har därför valt att undvika den populära Sirtedammen, och i stället koncentrera sig på andra områden utanför det nuvarande strålkastarljuset, där ett stort antal mindre fält upptäcktes på och 1970-talen. För att göra det har Benchmark valt att använda en ganska okänd mekanism för att lämna ett bud utanför auktionsförfarandet på ett eller flera block på ej konkurrerande villkor. Denna process verkade attraktiv till att börja med, men vid fortsatta studier har ett antal problem inom de tekniska och administrativa områdena uppstått, och man har ännu inte funnit några svar på dem. Tills dessa problem har blivit lösta på ett tillfredsställande sätt har projektet i Libyen därför lagts på is. Det kan mycket väl komma att aktiveras på nytt senare när ytterligare data och information har erhållits. Egypten Egyptens petroleumsektor har fungerat utomordentligt väl under de senaste fyra årtiondena mot en politisk bakgrund i ständig förändring. Under hela denna period har en mängd olika bolag varit aktiva i landet, upptäckterna har varit många, koncepten med delade produktionsavtal, gemensamma bolag och återfående av kostnader är välutvecklade, transaktionsprocesserna är relativt öppna, regeringens hantering av sektorn är professionell, förfarandena för in- och utträde är välkända och väl beprövade och databasen är stor och tillgänglig till en rimlig kostnad. 9

10 Mot bakgrund av detta har Benchmark anlitat ett utomstående konsultföretag för att hjälpa till att utveckla slutlistor över områden som uppfyller Benchmarks kriterier, hjälpa till att utvärdera dem som är av intresse och erbjuda stöd i de efterföljande förhandlingarna. Områden av intresse är Suezbukten, västra öknen och Nildeltats fastland, områden där det finns ett överflöd av fält och bolag, varav en del sannolikt kommer att bli tillgängliga för köp. Benchmark håller för närvarande på med att befästa denna slutlista över prospektiva fält/intressen och det förväntas att ett förvärv kan ske inom de närmaste tre åren. Framtida utveckling Koncernen har kontrakterat att borra fem nya källor före årsskiftet i Orangefield och förutsätter att dessa blir färdigställda och färdiga för produktion i mitten av december. Efter att ha tagit över som operatör har koncernen kontrakterat en work-over rigg att kontinuerligt återinträda och få inaktiva källor i produktion. Vi förväntar oss en ökning av produktionen från detta tidigt under Data erhållen från de två icke ekonomiska Yegua-källorna i Lavaca County ses över och används för att undvika ytterligare icke ekonomiska borrningar i projektet. Denna analys skall vara färdig i mitten av januari FINANSIELL OCH ÖVRIG INFORMATION Investeringar Koncernens nettoinvesteringar under perioden uppgår till ksek (6 544). Investeringarna består i huvudsak av Working Interest. Finansiell ställning Koncernens kassaflöde för perioden uppgår till ksek (2 495). Koncernens likvida medel uppgår per den 30 september 2006 till ksek (3 371). Soliditeten per den 30 september 2006 uppgår till 91,4 % (40,5%) och eget kapital uppgår per den 30 september 2006 till ksek (23 300). Organisation Benchmarks styrelse tillsatte under sommaren i år en ledningsgrupp bestående av CEO Jan Lundqvist, COO Robert Pledger och tf CFO Anders Ljunge. Dessa skall skapa en enad styrka i Benchmark oavsett om verksamheten bedrivs i Texas, Alaska, Nordafrika, internationellt eller i Sverige. Medelantalet anställda under peioden är sju, två i Sverige och fem i USA. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgår under perioden till ksek (2 379) med ett resultat efter finansiella poster på ksek (-15). Likvida medel per balansdagen är ksek (43 667) och investeringar under perioden är ksek 0 (22). Antalet anställda är 2 (2). Redovisnings- och värderingsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med IAS 34, Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31, Delårsrapporter för koncerner. Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste årsredovisningen. Regelverket och tolkningar av IFRS/IAS kan komma att ändras, vilket i så fall kan föranleda eventuella förändringar av redovisningsprinciperna. 10

11 Ekonomisk information Bokslutskommuniké Årsredovisning Delårsrapport kvartal Årsstämma Stockholm den 9 november 2006 Jan Lundqvist CEO För ytterligare information kontakta CEO Jan Lundqvist Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Fakta om Benchmark Oil & Gas AB (publ) Benchmark grundades Bolaget bedriver exploatering, prospektering och produktion av olje- och gasfyndigheter genom nytänkande och användande av modern teknik. Bolaget är för närvarande verksamt i USA som erbjuder goda geologiska förutsättningar för prospektering, utbyggnad och produktion, ekonomisk stabilitet, låg politisk risk samt en väl utbyggd infrastruktur av hög kvalitet. Idag fokuserar Bolaget på undersökning och produktion vid tre områden längs den amerikanska golfkusten, Orange Field, Lavaca County och Liberty County samt i Alaska. Benchmarks börsintroduktion blev framgångsrik och övertecknad. Adress huvudkontor Benchmark Oil & Gas AB (publ) Ny adress från den 1 januari 2007 V. Kanalgatan 6 Svärdvägen 25B SE MALMÖ SE DANDERYD SVERIGE SVERIGE 11

12 KONCERNENS RESULTATRÄKNING juli -- september januari -- september Helår (ksek) Nettoomsättning Kostnader för Working Interest Övriga externa kostnader 1) Personalkostnader Av- och nedskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt 2) Resultat efter skatt Resultat per aktie 3) -0,01-0,02-0,06-0,09-0,11 Vägt antal aktier (1000-tal) ) Kostnader för börsintroduktion ingår med MSEK 2,5. 2) Uppskjuten skattefordran redovisas ej. 3) Hänförligt till moderbolagets aktieägare (Utspädningseffekt beräknas ej då förlusten per aktie blir lägre). 12

13 KONCERNENS BALANSRÄKNING 30 september 30 september 31 december TILLGÅNGAR (ksek) Immatriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kundfordringar och andra fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR september 30 september 31 december EGET KAPITAL OCH SKULDER (ksek) Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder, räntebärande Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder, räntebärande Leverantörsskulder och andra skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 30 september 30 september 31 december (ksek) Ingående eget kapital enligt balansräkning Nyemission Omräkningsdifferenser Periodens resultat Eget kapital vid periodens slut KASSAFLÖDE KONCERNEN juli -- september januari -- september Helår (ksek) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Avstämning av förändring i likvida medel Ingående balans likvida medel Kursdifferens i likvida medel Utgående balans likvida medel Förändring av likvida medel

15 VERKSAMHETSOMRÅDEN juli -- september januari -- september Helår Nettoomsättning (ksek) Olja och gas Övriga intäkter Ofördelat Koncernen juli -- september januari -- september Helår Rörelseresultat (ksek) Olja och gas Övriga intäkter Ofördelat Koncernen Benchmark befinner sig fortfarande i en expansionsfas. Benchmark har under de senaste åren inte haft några väsentliga intäkter. Resultatet har varit negativt sedan förvärvet av verksamheten i USA. Huvudorsaken är att Benchmark har satsat på tillväxt och stora kostnader har investerats i prospektering och utvinning av olja och naturgasfyndigheter. I takt med att Koncernen växer och genererar intäkter kommer segmenteringen att förändras utifrån en management approach. Koncernens primärsegment är därför i detta stadium olja och naturgas samt övriga rörelseintäkter. Sekundärsegment är geografiska områden. NYCKELTAL KONCERNEN januari -- september Helår Nettoomsättning, ksek Omsättningsförändring, % 293,4% -56,6% -42,7% Rörelseresultat, ksek Resultat efter skatt, ksek Avkastning på eget kapital, % -14,8% -45,9% -15,0% Avkastning på totalt kapital, % -8,3% -17,3% -26,1% Soliditet, % 91,4% 40,5% 29,2% Balansomslutning, ksek Medelantal anställda, st

16 ANTAL AKTIER OCH AKTIEMÅTT 30 september 30 september 31 december Totalt antal utestående aktier; st Vägt genomsnittligt antal aktier, st Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,06-0,09-0,11 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1) e/t e/t e/t Eget kapital per aktie, SEK 0,49 0,19 0,18 1) e/t = ej tillämpligt. Resultat per aktie efter utspädning beräknas ej då förlusten per aktie blir lägre. VALUTAKURSER VID OMRÄKNING 30 september 30 september 31 december USD, Balansdagskurs 7,3125 7,7800 7,9525 USD, Genomsnittskurs 7,4718 7,3113 7,

17 V. Kanalgatan 6 SE Malmö SVERIGE Telefon: Fax: Ny adress från och med 1 januari 2007 Svärdvägen 25B SE DANDERYD SVERIGE Benchmark Oil & Gas Co S. Dairy Ashford rd, Ste 412 Houston, Texas USA Telefon: Fax: Benchmark Oil & Gas AB (publ) 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

Benchmark Oil & Gas AB (publ)

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Benchmark Oil & Gas AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till ksek 20 192 (9 052). Rörelseresultatet uppgick till ksek - 26 464 (- 16 582). Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Q1.2009. Benchmark Oil & Gas AB (publ) Delårsrapport Q1 2009

Q1.2009. Benchmark Oil & Gas AB (publ) Delårsrapport Q1 2009 Q1.2009 Benchmark Oil & Gas AB (publ) Delårsrapport Q1 2009 Kvartal januari - mars 2009 EBITDA uppgick till ksek -3 058 (986). Nettoomsättningen uppgick till ksek 2 931 (7 686). Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL)

BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 Koncernen i sammandrag BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) 556533-0189 Helåret 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 9 052 (3 462). Resultat efter skatt uppgick till ksek -18 107 (-13

Läs mer

Benchmark Oil & Gas AB (publ)

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Benchmark Oil & Gas AB (publ) KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Kvartal januari mars 2007 Nettoomsättningen uppgick till ksek 2 520 (1 203). Resultat efter skatt uppgick till ksek -9 947 (-3 429). Resultat

Läs mer

Benchmark Oil & Gas AB (publ)

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Benchmark Oil & Gas AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2007 Halvåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till ksek 7 588 (3 209). Rörelseresultatet uppgick till ksek -20 208 (- 7 513). Resultat efter skatt

Läs mer

Beslutad företrädesemissionen avslutades i augusti varvid aktiekapitalet ökade med SEK till SEK

Beslutad företrädesemissionen avslutades i augusti varvid aktiekapitalet ökade med SEK till SEK Q2.2010 Benchmark Oil & Gas AB (publ) Delårsrapport Q2 2010 Årets första sex månader 2010 Nettoomsättningen uppgick till ksek 7 995 (7 446). EBITDA uppgick till ksek -4 570 (-5 084). Resultat efter skatt

Läs mer

Q Benchmark Oil & Gas AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008

Q Benchmark Oil & Gas AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 Q1.2008 Benchmark Oil & Gas AB (publ) Delårsrapport 2008 Januari mars 2008 EBITDA uppgick till 986 ( 9 517). Nettoomsättningen uppgick till ksek 7 686 (2 520). Rörelseresultatet uppgick till ksek 324 (

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

Ny styrelse med bred erfarenhet från oljeindustrin Förändringsarbete påbörjat med syfte att sänka kostnader och höja produktionen

Ny styrelse med bred erfarenhet från oljeindustrin Förändringsarbete påbörjat med syfte att sänka kostnader och höja produktionen Q2.2008 Rapportperioden januari juni 2008 Ny styrelse med bred erfarenhet från oljeindustrin Förändringsarbete påbörjat med syfte att sänka kostnader och höja produktionen EBITA uppgick till 61 (- 19 059)

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- MARS 2007 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- MARS 2007 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- MARS 2007 FÖR CURERA Kvartal januari -- mars 2007 Nettoomsättningen uppgick till ksek 51 809 (30 390), en ökning med 70%. Rörelseresultatet uppgick till ksek 3 048 (601). Resultat

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2015 Stockholm, 21 maj 2015 Gripen Oil & Gas AB (publ) Vasavägen 76 181 41 Lidingö GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 1:a kvartalet 2015 Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Produktionsmängden var cirka fat (11 835) oljeekvivalenter, med ett snitt på 108 (44)fat oljeekvivalenter

Produktionsmängden var cirka fat (11 835) oljeekvivalenter, med ett snitt på 108 (44)fat oljeekvivalenter Benchmark Oil & Gas AB (publ) DelåRsrapport januari september 2007 DelåRsrapport januari september 2007 Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 755 (7 924). Rörelseresultatet uppgick till ksek -23 836 (-8

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

Aktieägarna i Benchmark kallas till årsstämma onsdagen den 19 maj 2010 klockan hos Advokatfirman Delphi, Regeringsgatan i Stockholm.

Aktieägarna i Benchmark kallas till årsstämma onsdagen den 19 maj 2010 klockan hos Advokatfirman Delphi, Regeringsgatan i Stockholm. Q1.2010 Benchmark Oil & Gas AB (publ) Delårsrapport Q1 2010 Kvartalet januari - mars 2010 EBITDA uppgick till ksek -2 342 (-3 058). Nettoomsättningen uppgick till ksek 3 138 (2 931). Resultat efter skatt

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

15 januari informerar Benchmark om svaga finanser. Benchmark kallar till extra bolagsstämma för genomförande av nyemission.

15 januari informerar Benchmark om svaga finanser. Benchmark kallar till extra bolagsstämma för genomförande av nyemission. Q4.2008 Benchmark Oil & Gas AB (publ) Bokslutskommuniké 2008 Helåret 2008 EBITDA uppgick till ksek -7 909 (-21 866). Nettoomsättningen uppgick till ksek 30 924 (20 192). Rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2015/2016 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 547 (12 826) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 2 370 (1 355) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017 NOVUS HALVÅRSRAPPORT Novus Group nternational AB (publ) Kvartalet oktober december Nettoomsättningen uppgick till ksek 13 881 (12 547) Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 903 (2 370) Rörelseresultat

Läs mer

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen. Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnohälsan genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer