Benchmark Oil & Gas AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Benchmark Oil & Gas AB (publ) DELÅRSRAPPORT"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2006

2 BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) RAPPORTPERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek (2 014). Resultat efter skatt uppgick till ksek ( ). Resultat per aktie uppgick till SEK -0,06 (-0,09). Justerat resultat efter skatt och återläggande av kostnader för börsintroduktion är ksek Fokus är att öka kassaflödet och reservbasen. KVARTAL JULI -- SEPTEMBER 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek (663). Resultat efter skatt uppgick till ksek (-2 943). Resultat per aktie uppgick till SEK -0,01 (-0,02). EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG Borrning av källan Grogan Blackstone No. 1 i Liberty County, Texas. Källan var framgångsrik och gav två nya produktiva sandlager med olja och gas och vi lägger nu en pipeline i syfte att sälja gas. Vi förväntar oss att detta färdigställs inom de närmaste tre veckorna. Ett letter of intent har undertecknats med operatören i Orangefield om att dels överta operatörsskapet, dels öka Benchmarks Working Interest upp till 40%. KONCERNEN I SAMMANDRAG Koncernen i sammandrag juli -- september januari -- september Helår (ksek) Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter skatt Resultat per aktie, SEK -0,01-0,02-0,06-0,09-0,11 Förändring av likvida medel

3 VD KOMMENTAR BENCHMARKS STRATEGISKA PLAN Före börsintroduktionen 2006 Före börsintroduktionen i juni i år var Benchmark primärt ett litet kunskapsstarkt oljeexploateringsbolag vars fokus låg på att hitta och exploatera återstående olje- och gasreserver i äldre fält med hjälp av ny teknik. Bolaget hade dock ett mycket begränsat kapital, vilket gjorde att det bytte sina tekniska färdigheter mot en andel i den källa som skulle borras, leasingrätter till olja och/eller liknande aktiviteter. Till följd av det var Benchmarks intresse oekonomiskt lågt, andra bolag borrade källan och resultatet blev att bolaget hade liten eller ingen kontroll över sina kapitalutgifters storlek och tidsplanering. Dessutom hade det liten eller begränsad operationell kontroll över kvaliteten på borrning, tester och färdigställande av källor på grund av kravet på att antingen ha ett annat bolag som borrade källan eller behovet av att anlita ett teknisk konsultföretag för att driva källan på Benchmarks vägnar mot en avgift. Dessa källor med lågt intresse ledde till mycket små tillägg till de bevisade och troliga reserverna, vilka är den grund på vilken bolaget värderas, och kassaflödet från de framgångsrika källorna var inte tillräckligt för att täcka bolagets rörelsekostnader. Förändringar i Benchmarks planer efter börsintroduktionen Med kapitaltillskottet från börsintroduktionen i juni 2006 upprättades en strategisk plan för att avhjälpa befintliga problem. Ta kontroll Den första strategin var att ta kontroll över verksamheten. För att göra det i Texas måste ett tillstånd fås från State of Texas Raliroad Commission, enligt vilket bolaget blir licensierad operatör för att borra och producera källor. Till följd av detta blev bolaget operatör av de sista två källorna på Orangekupolen och de två källor som nyligen borrades i Lavaca County, varav alla beskrivs nedan. Dessutom kommer Benchmark att ta över driften på alla källor i Orangefield, nya källor i Orange 3D projektområdet och i Lavaca County, Texas. Till följd att detta övertagande av kontrollen har Benchmark tagit över driften av källan Chandler Cow Bayou Unit No. 1 i Orangefield. Denna källa hade exploderat, måste flyttas åt sidan och fastnade sedan i början av en infattning. Efter att ha löst alla anspråk med teknikföretaget tog Benchmark över driften av källan, flyttade in en rigg för färdigställandet och färdigställer källan i ett oljesandlager över det gassandlager som orsakade explosionen. Förbättra kassaflödet För det andra blev det nödvändigt att Benchmark ökade sitt kassaflöde snabbt så att extern finansiering inte längre skulle behövas som stöd för den löpande verksamheten. För att uppfylla detta mål är arbetet på kort sikt inriktat på Orange County och Lavaca County, vilka båda är områden där Benchmark har avslutat sitt undersökningsarbete och där ett positivt kassaflöde kan realiseras snabbast genom ett fokuserat, framgångsrikt borrningsprogram. Öka bolagets reservbas För det tredje är marknadsvärdet på alla oljebolag baserat på deras bevisade och sannolika reserver, de reserver av olja och gas som nästan säkert kommer att kunna produceras med vinst och säljas i framtiden. De kan liknas vid lagret i ett tillverkningsföretag. I detta avseende är Benchmarks befintliga reservbas koncentrerat till fältet på Orangekupolen. Trots att borrningen av producerande källor i fältet kommer att ge ett betydande kassaflöde kommer det inte att påverka bolagets reservbas i väsentlig grad eftersom majoriteten av dess borrningsplatser är avsedda för produktionen av kända reserver. I Lavaca County, där bolaget inte har någon produktion, ligger dock alla borrningsplatser över möjliga reserver. Allt eftersom dessa källor borras och färdigställs kommer de möjliga reserverna att övergå till 3

4 kategorierna möjliga och bevisade, och därmed öka bolagets reservbas och därigenom dess marknadsvärde stort. Genomföra planen För att genomföra denna treuddiga strategiska plan planerar bolaget att göra starka insatser under de närmaste tre åren, från sitt kärnområde i Orange County med fortlöpande borrnings- och produktionsverksamhet, till det nuvarande nya borrningsprogrammet i Lavaca county, som ett sätt att omvandla möjliga reserver till kategorierna bevisade och sannolika, samtidigt som det ökar sitt kassaflöde från verksamheten. Från denna solida bas på slätten vid Texas kust har bolaget nyligen flyttat sig försiktigt in i Upper Cook Inlet i Alaska för att utnyttja de politiskt drivna förändringarna i ekonomin för gasproduktionen i Anchorage området. Denna flytt har medfört en mycket stor, högkvalitativ, billig leasingposition, som nu utvecklas till en serie områden vars kostnader kommer att delas med kompenserande markinnehavare. Till följd av denna leasingplan har Benchmark gradvis blivit en viktig och erkänd aktör i denna produktiva gasdamm. Medan borrningsplaner formuleras i Cook Inlet-området kommer fler innehav med leasingrättigheter att erhållas och utvecklas i angränsande områden samt i utvalda områden utanför Nordamerika. Dessutom diskuterar bolaget gemensamma verksamheter med flera av de nuvarande industriproducenterna i Cook Inlet för att utveckla ytterligare reserver inom leasingavtal som för närvarande innehas av dem. Det kommer att slutföra expansionen av Benchmarks verksamhet på ett välplanerat sätt i flera steg, och garantera att varje steg slutförs innan nästa tas. Teknik för att återvinna återstående reserver från kända producerande fält kan tillämpas på områden utanför Texas kust. Bolaget ser över ett projekt med tung olja i sydvästra Texas som skulle kunna innebära ett tillskott av betydande reserver och kassaflöde till bolaget. Dessutom planerar bolaget att senare se over möjligheterna att använda denna teknik i de befintliga fälten i Nordafrika och förbereder sin strategi för att göra detta. VERKSAMHET Orangefield, Orange County, Texas Leasingavtal som innehas av produktion (Benchmarks Working Interest är 15 procent) Sun Fee No. B1 Benchmark borrade och färdigställde en ny källa den 5 september 2006, som hade mer än tio produktiva sandlager med totalt mer än 100 fot lönsam olja, brutto. Bolaget har 100-procent Working Interest i denna källa sedan dess partner med 85 procent avböjde att delta, dock har vi nu en ny överenskommelse som gör att Benchmark kommer att ha 40-procent Working Interest i källan. De beräknade reserverna är fat olja. Denna källa producerar för närvarande 80 fat olja per dag och bör ge ett kassaflöde om cirka USD per månad. Cora Granger No. B1 Den andra källan på Orangefield som ska drivas av Benchmark borrades och färdigställdes den 15 september I denna källa upptäcktes mer än nio produktiva oljesandlager med mer än 90 fot lönsam olja, brutto. Benchmark har även 100-procent Working Interest i denna källa, liksom i Sun Fee-källan, på grund av att dess partner har avböjt att delta i källan, dock har vi nu en ny överenskommelse som gör att Benchmark kommer att ha 40-procent Working Interest i källan. Reserverna beräknas vara

5 fat olja. Det förväntas att källan kommer att producera 80 fat olja per dag med ett resulterande kassaflöde om ytterligare cirka USD per månad. Stora förändringar sedan slutet av niomånadersperioden Under de senaste två veckorna har Benchmark förhandlat med operatören av leasingavtalet för Orangefieldkupolen som är HBP (held by production) om att omstrukturera ägandet och driften vid Orangefieldkupolen. Dessa förändringar är följande: 1. Benchmark ska betala USD för ett ytterligare 25-procent Working Interest i alla HBPleasingavtalen, och därmed öka vårt intresse (och vår reservbas) till 40 procent. 2. Benchmark driver alla källorna på fälten där man har Working Interest från och med den 1 november Benchmark ska driva de befintliga producerande källorna, eventuella nya källor och ge instruktioner om att källor ska repareras. 4. Benchmark säljer olje- och gasproduktionen på partnerskapets vägnar. 5. Benchmark ska som operatör belasta det gemensamma kontot för de kostnader som varje månad hör samman med driften av HBP-leasingavtalen. 6. Det nuvarande driftavtalet ska ändras för att avspegla att nya källor enligt driftavtalet ska borras enligt principen in or out. Det innebär att om en part väljer att inte delta i borrningen av nya källor ska de inte ha något ytterligare Working Interest i denna källa, eller i en radie av 3 4 tunnland som omger den nya källan. För att jämna ut ägandet över HBP-leasingavtalen ska Benchmarks partner återbetala 60 procent av de faktiska kostnader som Benchmark ådrar sig för att borra och färdigställa källorna Sun Fee No. B1 och Cora Granger No. B1 och därmed göra ägandet efter köp- och säljavtalet till HBP-leasingavtalen i Orangefield till ett 40-procent Working Interest för Benchmark och ett 60- procent Working Interest för den tidigare operatören. När köp- och säljavtalet har Källa: Benchmark. ingåtts kommer Benchmarks bevisat producerande reserver, på grundval av rapporten från den 1 januari 2006 att öka nästan tre gånger, från USD till USD, eller en ökning av producerade reserver till förmån för Benchmark från fat olja till fat olja. Dessutom kommer de bevisat outvecklade reserverna att öka från USD till USD. Det utgör en förändring i denna kategori från fat olja till fat olja. Frank Granger No.1 Benchmark har föreslagit att dess partner ska borra källan Frank Granger på HBP leasingavtalen. Benchmark har även ingått ett borrningsavtal för fyra källor, där denna skulle vara den andra källa som borras enligt detta avtal. Under det nya ägandet ska Benchmark vara operatör av källan och ha ett 40-procent Working Interest. Om källan blir framgångsrik skulle den omvandla cirka fat olja från kategorin bevisat ej producerande reserver till bevisat producerande. Den beräknade inledande produktionen är 80 5

6 fat olja per dag. Om källan blir framgångsrik skulle den kunna, vid 40-procent Working Interest, generera ett kassaflöde om USD i månaden till Benchmark. Sun Fee No. B2 Precis som med källan Frank Granger ovan har Benchmark föreslagit sin partner att borra den andra Sun Fee-källan på HBP-leasingavtalen. Detta blir den tredje källan i borrningsavtalet för fyra källor. Under det nya ägandet kommer Benchmark att vara operatör av denna källa, med ett 40-procent Working Interest. Om källan blir framgångsrik kommer fat olja att flyttas från kategorin bevisat ej producerande till bevisat producerande reserver. Den beräknade inledande dagliga produktionen är 80 fat olja per dag. Om källan blir framgångsrik skulle den kunna, vid 40-procent Working Interest, generera initialt så mycket som USD i månaden till Benchmark. Mose Granger No. B1 På liknande sätt har Benchmark begärt att dess partner ska borra den fjärde källan i denna borrningsserie med HBP-leasingavtal. Precis som tidigare blir Benchmark operatör och ska inneha ett 40-procent Working Interest. Källan förväntas börja den 15 november 2006 och om den blir framgångsrik bör den omvandla fat olja från bevisat ej producerande till bevisat producerande reserver. Den beräknade inledande dagliga produktionen är 80 fat olja per dag. Om källan blir framgångsrik skulle den kunna, vid 40-procent Working Interest, generera ett kassaflöde på USD i månaden till Benchmark. Orangefield, Orange County, Texas Orange 3-D-projekt Chandler Cow Bayou Unit-prospekt Denna källa, i vilken Benchmark har ett Working Interest på 11,64 procent, borrades förra sommaren och drevs av Benchmark med hjälp av ett tekniskt konsultföretag. Källan drabbades av borr-ningsproblem, däribland en kontrollerad djup explosion. Efter att borrningsverksamheten hade avslutats kunde konsultföretaget inte färdigställa källan som en producerande egendom. Benchmark har löst alla anspråk med konsultföretaget och tog över verksamheten på partnernas vägnar. Vi väntar på en rigg för att färdigställa källan i Frio B-sanden på fot. Om detta färdigställande blir framgångsrikt kan källan producera 500 miljoner kubikfot gas per dag, vilket kan generera ett kassaflöde på USD per månad för Benchmark. East LaFleur-prospekt Källan Norwood Heirs-LaFleur No. 1 Benchmark är operatör och har ett Working Interest på 56,5 procent i denna källa som kommer att testa flera syften i Marg- och Frio-sandlagren som har befunnits produktiva högre upp än de andra LaFleur-källorna. Den kommer att borras till ett totalt djup av fot och om den blir framgångsrik kommer de befintliga potentiella reserverna på fat olja att omvandlas till bevisat producerande reserver. Den fulla utvecklingen av prospektet kommer att kräva flera ytterligare källor. Ett borrningsavtal har ingåtts för denna källa. Borrning påbörjades den 25 oktober och om källan blir framgångsrik ska den,initialt kunna producera 150 fat olja per dag, vilket skulle kunna generera ett kassaflöde på USD i månaden för Benchmark. Sammanfattning av Orangefield Ovanstående beskrivningar av Benchmarks verksamhet på och runt Orangekupolen utgör genomförandet av bolagets strategi efter börsintroduktionen för att ta kontroll över sin verksamhet, väsentligt öka sitt kassaflöde och öka sin reservbas. Innan det fick tillgång till kapitalet från börsintroduktionen utförde Benchmark av skatteekonomiska skäl det tekniska arbetet för att identifiera borrningsplatserna på detta fält och ställa samman leasingblocken, och i gengäld för detta skulle företaget behålla ett litet Working Interest i den källan som borrades till följd av det. De ekonomiska resultaten av denna metod blev sådana att kostnaderna för bolagets dagliga verksamhet inte täcktes på ett tillfredsställande sätt. Sedan börsintroduktionen har en del av dessa kapitalbegränsningar tagits bort och de ovanstående exemplen är ett tecken på genomförandet av bolagets önskan att ta kontroll över sin verksamhet genom 6

7 driften av källorna, med förhandlingar om att köpa ut motsträviga partners och en vilja att få ett större Working Interest i varje källa. West Vienna Field, Lavaca County, Texas West Vienna Field 3-D-projekt West Vienna Field-projektet inleddes av Benchmark, med användning av dess uppsättning seismiska 3D-data. Ett stort antal borrningsprospekt på två olika nivåer, ett grunt och ett djupt, identifierades genom Benchmarks tekniska arbete. En stor leasingposition på tunnland har ställts samman och det resulterande borrningspaketet marknadsfördes gentemot industrin. Tre bolag köpte var för sig rättigheterna till att undersöka de resulterande prospekten och villkoren var sådana att Benchmark kompenserades tillräckligt för sitt arbete med att ställa samman avtalet. Benchmark blev operatör för de tre bolagen i detta projekt. En borrigg skaffades och omedelbart innan verksamheten inleddes hoppade ett av de tre bolagen av projektet. Benchmark tog, i enlighet med sin nya strategi, möjligheten att ta över det extra intresset och innehar nu ett Working Interest på 58,5 procent i hela projektet, i vilket mer än tjugo platser har definierats. De potentiella reserverna i detta stora område beräknas till 164,4 miljarder kubikfot gas och 11,5 miljoner fat olja (ej riskjusterat), netto för Benchmark. Källan Kocian-Reissig No.1 Detta var den första källa som borrades i West Vienna-området och den utformades för att testa ett geologiskt koncept med tre deltafacies som var avlagrade i en marin miljö vid den grunda horisonten Yegua. Källan borrades i mitten av september och var en icke kommersiell gaskälla. Källan pluggades därför igen. Information från kärnorna, testerna och loggdata från denna källa har använts för att höja kvaliteten på de andra borrningsplatserna i projektet. Källan Roberson-Ragsdale No.1 Med hjälp av informationen från källan Kocian-Reissig flyttade Benchmark den andra källan 350 fot åt sydväst från den ursprungliga platsen. Roberson-Ragsdale började borras den 25 september 2006 och den drevs av Benchmark med ett Working Interest på 58,5 procent i källan. Trots att källan hade tre sandlager som innehöll gas var ingen av dem tillräckligt kommersiella. Källan pluggades därför igen. Stora förändringar sedan rapporten för niomånadersperioden De källor som ingår i den årliga reservrapporten är de där borrningsplatserna har valts ut, där säkerheten är hög att de kommer att utvecklas inom rimlig tid och vilka är baserade på en grundlig teknisk analys. West Vienna Field 3D-projektet har många potentiella horisonter som innehåller gas och olja och många olika strukturer där gas och olja kan hittas. Genom tekniska analyser har det beräknats att de kan innehålla upp till 164 miljarder kubikfot gas och 11,5 miljoner fat olja. Därför tas många av dessa potentiella reserver inte upp i den nuvarande reservrapporten sedan den nya reservrapporten upprättades. Den misslyckade borrningen av dessa två grunda källor i projektet kan avlägsna 2 miljoner fat olja och 8 miljarder kubikfot gas från kategorin möjliga reserver i reservrapporten. När informationen från dessa källor har integrerats är det möjligt att många av dessa reserver kommer att föras in på nytt. De två källor som inte var framgångsrika har ingen effekt på de djupare prospekten med högre reservpotential i projektet. I början av nästa år kommer bolaget att börja utveckla de olje- och gasreserver som har upptäckts av analysen i de djupare horisonterna och det förväntar sig ett betydande kassaflöde. Bolaget innehar rättigheter till mer än tunnland potentiella gas- och oljeleasingavtal och förväntar sig att borra källor på dessa under de närmaste två åren. Sammanfattning av Lavaca County West Vienna Field-projektet, där Benchmark ännu inte har någon produktion, är strukturerat i enlighet med dess nya strategiska plan. Det betyder att det är ett stort borrningsprojekt med flera källor där Benchmark är operatör och har ett betydande intresse, och därigenom har kontroll över källornas tidsplanering och placering, och hanterar sitt eget kassaflöde från den löpande verksamheten på ett 7

8 bättre sätt. Eftersom Benchmark inte har någon produktion inom området är alla reserver i den potentiella kategorin. Framgångsrika källor förvandlar dem från potentiella reserver, som inte ingår i bolagets reservbas, till bevisat producerande och troliga reserver, som används för att värdera bolaget. Eftersom dessa prospekt har potential för betydande flöden av olja och gas kommer framgångsrika källor även att bidra stort till bolagets kassaflöde. Benchmark förbereder sig för att lämna ett bud för att köpa ett gasfält som gränsar till West Viennaprojektet. Om budet accepteras kommer de reserver som Benchmark kan utvinna i projektet att öka med mer än 50 miljarder kubikfot gas. Outnyttjade intressen inom Benchmarks kärnområde McCoy Field-projektet, Liberty County, Texas Detta fält, som ligger nordost om Houston, upptäcktes på 1940-talet, och producerade i två årtionden och övergavs sedan. De resulterande data studerades på nytt med hjälp av modern teknik av ett annat bolag och Benchmark erbjöds rätten att delta i nyutvecklingen av fältet. Detta erbjudande accepterades och Benchmark har ett Working Interest på 12,5 procent i fältet. Förra året borrades och färdigställdes källan Quinn-1 som en gaskälla och sattes i produktion. Den koncern som driver McCoyfältet kontaktades av an tredje part för att borra en källa på fot för att testa de djupare sandlager som ligger under fältets producerande horisonter. Ett avtal har ingåtts och till följd av det kommer Benchmark att behålla ett Working Interest på 2,32 procent i varje framgångsrik källa i detta djupa område, utan kostnad för bolaget. Den första källan bör borras senare i år. Grogans Blackstone No. 1 Benchmark har deltagit i borrningen av den andra källan i det befintliga McCoy fältet. Källan borrades till ett totalt djup av fot och två produktiva sandlager med gas och olja upptäcktes. Källan håller just nu på att färdigställas. Benchmark är inte operatör men har 12,5-procent Working Interest i källan. Det beräknas att kostnaden för att borra och färdigställa denna källa kommer att bli USD avseende Benchmarks Working Interest och källan kan producera ett kassaflöde på USD per månad. Vi förväntar att denna källa kommer att producera mer än 100 fat olja per dag. Sammanfattning av Liberty County Projektet på McCoyfältet inleddes före sommarens börsintroduktion och representerar därför Benchmarks tidigare strategi att låta andra bolag driva borrningen av källor och ha ett mindre Working Interest i projektet. Sett ur Benchmarks nya strategi är denna andelsnivå principiellt för låg. Hursomhelst, erhållen information har bedömts som mycket intressant för framtiden och Benchmark har därför förnärvarande inte inte dragit sig ur dessa projekt. Mindre andelsprojekt Utöver de tidigare nämnda större projekt som genomförs av Benchmark har bolaget ett pågående projekt med ett annat bolag som är aktivt i samma områden som Benchmark. I detta projekt har Benchmark rätt att regelbundet delta med ett Working Interest på 3,75 procent i en rad källor som har borrats och fortsätter att borras. Dessa källor har varit anmärkningsvärt framgångsrika och trots att deras resultat inte bidrar väsentligt till Benchmarks övergripande resultat bidrar de med en månadsintäkt på cirka USD per källa. Hittills har tio av dem redan borrats och färdigställts och ytterligare fyra kommer att borras i Lavaca county före slutet av Projekt som drivs av Benchmark utanför dess kärnområde Upper Cook Inlet, Alaska Som ett första stort steg för att gå utanför sitt traditionella område av arbetsexpertis har Benchmark mött den enormt förändrade ekonomin i att hitta och producera naturgas i detta förhållandevis tättbefolkade område i Alaska. Denna förändring uppstod när delstatsguvernören insåg att på grund av det låga enhetspriset för naturgas som betalades av gaskonsumenterna i Anchorageområdet hade ingen yt- 8

9 terligare prospektering gjorts i området på nästan tre årtionden och de befintliga reserverna började bli uttömda. Som erkännande av detta bestämde guvernören att alla gaspriser skulle sättas som om gasen producerades och såldes genom Henry Hub, det främsta stället för marknadsföring av gas på USA:s fastland. För det andra förklarades att de befintliga gasrörledningarna var gemensamma transportörer genom vilka alla gasproducenter kunde transportera sin gas till marknaden, till transportpriser som reglerades av delstaten. Mot denna politiska/ekonomiska bakgrund deltog Benchmark i delstaten Alaskas auktion av mineralrättigheter våren 2006 och vann 20 områden i Upper Cook Inlet som omfattade Källa: Benchmark. tunnland till en kostnad av USD. Inom och i anslutning till dessa 20 block finns sex viktiga avvikelser i magnetism och gravitation som påminner mycket om dem som ligger under producerande fält i samma sedimentära damm. Benchmark befäster för närvarande den befintliga databasen i sina filer och diskuterar med innehavarna av angränsande rättigheter om det bästa sättet att dela kostnaderna för förvärv av ytterligare data och borrning av fler källor. Potentiell internationell verksamhet Benchmark har i många år insett att förhållandet mellan enhetskostnad och nytta för verksamhet som bedrivs utanför Nordamerika är mycket mer attraktivt än för verksamhet som bedrivs i det starkt mogna amerikanska området. Därför har Benchmark inlett en rad noggrant utvalda, väl övervakade, billiga undersökningar av att expandera sin verksamhet till det internationella området. Fokusområdena för undersökningarna är de där ett stort antal bolag är aktiva, marknaderna är närbelägna, transaktionskostnaderna är relativt låga, processtransparensen är relativt hög och förfarandena för in- och utträde är okomplicerade. Det första av dessa områden som valdes är Nordafrika. Libyen Sedan sanktionerna hävdes har Libyen dominerat den nordafrikanska petroleumarenan, där de flesta av de största, multinationella och andra stora oljebolag trissade upp kostnaden för sina vilande ursprungliga licenser, främst i Sirtedammen, till oöverträffade nivåer. Hittills har Libyens regering haft tre rundor för att sälja petroleumrättigheter och fler har förutsetts. Benchmark kan inte konkurrera med bolag av denna storlek och har därför valt att undvika den populära Sirtedammen, och i stället koncentrera sig på andra områden utanför det nuvarande strålkastarljuset, där ett stort antal mindre fält upptäcktes på och 1970-talen. För att göra det har Benchmark valt att använda en ganska okänd mekanism för att lämna ett bud utanför auktionsförfarandet på ett eller flera block på ej konkurrerande villkor. Denna process verkade attraktiv till att börja med, men vid fortsatta studier har ett antal problem inom de tekniska och administrativa områdena uppstått, och man har ännu inte funnit några svar på dem. Tills dessa problem har blivit lösta på ett tillfredsställande sätt har projektet i Libyen därför lagts på is. Det kan mycket väl komma att aktiveras på nytt senare när ytterligare data och information har erhållits. Egypten Egyptens petroleumsektor har fungerat utomordentligt väl under de senaste fyra årtiondena mot en politisk bakgrund i ständig förändring. Under hela denna period har en mängd olika bolag varit aktiva i landet, upptäckterna har varit många, koncepten med delade produktionsavtal, gemensamma bolag och återfående av kostnader är välutvecklade, transaktionsprocesserna är relativt öppna, regeringens hantering av sektorn är professionell, förfarandena för in- och utträde är välkända och väl beprövade och databasen är stor och tillgänglig till en rimlig kostnad. 9

10 Mot bakgrund av detta har Benchmark anlitat ett utomstående konsultföretag för att hjälpa till att utveckla slutlistor över områden som uppfyller Benchmarks kriterier, hjälpa till att utvärdera dem som är av intresse och erbjuda stöd i de efterföljande förhandlingarna. Områden av intresse är Suezbukten, västra öknen och Nildeltats fastland, områden där det finns ett överflöd av fält och bolag, varav en del sannolikt kommer att bli tillgängliga för köp. Benchmark håller för närvarande på med att befästa denna slutlista över prospektiva fält/intressen och det förväntas att ett förvärv kan ske inom de närmaste tre åren. Framtida utveckling Koncernen har kontrakterat att borra fem nya källor före årsskiftet i Orangefield och förutsätter att dessa blir färdigställda och färdiga för produktion i mitten av december. Efter att ha tagit över som operatör har koncernen kontrakterat en work-over rigg att kontinuerligt återinträda och få inaktiva källor i produktion. Vi förväntar oss en ökning av produktionen från detta tidigt under Data erhållen från de två icke ekonomiska Yegua-källorna i Lavaca County ses över och används för att undvika ytterligare icke ekonomiska borrningar i projektet. Denna analys skall vara färdig i mitten av januari FINANSIELL OCH ÖVRIG INFORMATION Investeringar Koncernens nettoinvesteringar under perioden uppgår till ksek (6 544). Investeringarna består i huvudsak av Working Interest. Finansiell ställning Koncernens kassaflöde för perioden uppgår till ksek (2 495). Koncernens likvida medel uppgår per den 30 september 2006 till ksek (3 371). Soliditeten per den 30 september 2006 uppgår till 91,4 % (40,5%) och eget kapital uppgår per den 30 september 2006 till ksek (23 300). Organisation Benchmarks styrelse tillsatte under sommaren i år en ledningsgrupp bestående av CEO Jan Lundqvist, COO Robert Pledger och tf CFO Anders Ljunge. Dessa skall skapa en enad styrka i Benchmark oavsett om verksamheten bedrivs i Texas, Alaska, Nordafrika, internationellt eller i Sverige. Medelantalet anställda under peioden är sju, två i Sverige och fem i USA. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgår under perioden till ksek (2 379) med ett resultat efter finansiella poster på ksek (-15). Likvida medel per balansdagen är ksek (43 667) och investeringar under perioden är ksek 0 (22). Antalet anställda är 2 (2). Redovisnings- och värderingsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med IAS 34, Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31, Delårsrapporter för koncerner. Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste årsredovisningen. Regelverket och tolkningar av IFRS/IAS kan komma att ändras, vilket i så fall kan föranleda eventuella förändringar av redovisningsprinciperna. 10

11 Ekonomisk information Bokslutskommuniké Årsredovisning Delårsrapport kvartal Årsstämma Stockholm den 9 november 2006 Jan Lundqvist CEO För ytterligare information kontakta CEO Jan Lundqvist Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Fakta om Benchmark Oil & Gas AB (publ) Benchmark grundades Bolaget bedriver exploatering, prospektering och produktion av olje- och gasfyndigheter genom nytänkande och användande av modern teknik. Bolaget är för närvarande verksamt i USA som erbjuder goda geologiska förutsättningar för prospektering, utbyggnad och produktion, ekonomisk stabilitet, låg politisk risk samt en väl utbyggd infrastruktur av hög kvalitet. Idag fokuserar Bolaget på undersökning och produktion vid tre områden längs den amerikanska golfkusten, Orange Field, Lavaca County och Liberty County samt i Alaska. Benchmarks börsintroduktion blev framgångsrik och övertecknad. Adress huvudkontor Benchmark Oil & Gas AB (publ) Ny adress från den 1 januari 2007 V. Kanalgatan 6 Svärdvägen 25B SE MALMÖ SE DANDERYD SVERIGE SVERIGE 11

12 KONCERNENS RESULTATRÄKNING juli -- september januari -- september Helår (ksek) Nettoomsättning Kostnader för Working Interest Övriga externa kostnader 1) Personalkostnader Av- och nedskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt 2) Resultat efter skatt Resultat per aktie 3) -0,01-0,02-0,06-0,09-0,11 Vägt antal aktier (1000-tal) ) Kostnader för börsintroduktion ingår med MSEK 2,5. 2) Uppskjuten skattefordran redovisas ej. 3) Hänförligt till moderbolagets aktieägare (Utspädningseffekt beräknas ej då förlusten per aktie blir lägre). 12

13 KONCERNENS BALANSRÄKNING 30 september 30 september 31 december TILLGÅNGAR (ksek) Immatriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kundfordringar och andra fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR september 30 september 31 december EGET KAPITAL OCH SKULDER (ksek) Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder, räntebärande Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder, räntebärande Leverantörsskulder och andra skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 30 september 30 september 31 december (ksek) Ingående eget kapital enligt balansräkning Nyemission Omräkningsdifferenser Periodens resultat Eget kapital vid periodens slut KASSAFLÖDE KONCERNEN juli -- september januari -- september Helår (ksek) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Avstämning av förändring i likvida medel Ingående balans likvida medel Kursdifferens i likvida medel Utgående balans likvida medel Förändring av likvida medel

15 VERKSAMHETSOMRÅDEN juli -- september januari -- september Helår Nettoomsättning (ksek) Olja och gas Övriga intäkter Ofördelat Koncernen juli -- september januari -- september Helår Rörelseresultat (ksek) Olja och gas Övriga intäkter Ofördelat Koncernen Benchmark befinner sig fortfarande i en expansionsfas. Benchmark har under de senaste åren inte haft några väsentliga intäkter. Resultatet har varit negativt sedan förvärvet av verksamheten i USA. Huvudorsaken är att Benchmark har satsat på tillväxt och stora kostnader har investerats i prospektering och utvinning av olja och naturgasfyndigheter. I takt med att Koncernen växer och genererar intäkter kommer segmenteringen att förändras utifrån en management approach. Koncernens primärsegment är därför i detta stadium olja och naturgas samt övriga rörelseintäkter. Sekundärsegment är geografiska områden. NYCKELTAL KONCERNEN januari -- september Helår Nettoomsättning, ksek Omsättningsförändring, % 293,4% -56,6% -42,7% Rörelseresultat, ksek Resultat efter skatt, ksek Avkastning på eget kapital, % -14,8% -45,9% -15,0% Avkastning på totalt kapital, % -8,3% -17,3% -26,1% Soliditet, % 91,4% 40,5% 29,2% Balansomslutning, ksek Medelantal anställda, st

16 ANTAL AKTIER OCH AKTIEMÅTT 30 september 30 september 31 december Totalt antal utestående aktier; st Vägt genomsnittligt antal aktier, st Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,06-0,09-0,11 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1) e/t e/t e/t Eget kapital per aktie, SEK 0,49 0,19 0,18 1) e/t = ej tillämpligt. Resultat per aktie efter utspädning beräknas ej då förlusten per aktie blir lägre. VALUTAKURSER VID OMRÄKNING 30 september 30 september 31 december USD, Balansdagskurs 7,3125 7,7800 7,9525 USD, Genomsnittskurs 7,4718 7,3113 7,

17 V. Kanalgatan 6 SE Malmö SVERIGE Telefon: Fax: Ny adress från och med 1 januari 2007 Svärdvägen 25B SE DANDERYD SVERIGE Benchmark Oil & Gas Co S. Dairy Ashford rd, Ste 412 Houston, Texas USA Telefon: Fax: Benchmark Oil & Gas AB (publ) 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

Benchmark Oil & Gas AB (publ)

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Benchmark Oil & Gas AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2007 Halvåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till ksek 7 588 (3 209). Rörelseresultatet uppgick till ksek -20 208 (- 7 513). Resultat efter skatt

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004 s DELÅRSRAPPORT för perioden - Perioden i sammandrag Nettoomsättning 53 (222) TSEK Resultat efter skatt 90 (- 539) TSEK Resultat per aktie 0,23 (-0,8) SEK per aktie Som tidigare meddelats har Taurus Petroleum

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Stockholm den 5 maj 2015 Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Rekordkvartal med stark omsättningsökning och väsentlig förbättring av rörelseresultatet. Första kvartalet 2015 (januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment Halvårsrapport 26:e augusti 2015 Första halvåret 2015 unity Entertainment Halvårsrapport 2015 26 AUGUSTI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN för första halvåret uppgick till 543 (724) Tkr. RÖRELSERESULTAT före avskrivningar,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

US Energy Group AB (tidigare Swede Resources) delårsrapport 2, 2014-04-01-2014-06-30

US Energy Group AB (tidigare Swede Resources) delårsrapport 2, 2014-04-01-2014-06-30 US Energy Group AB (tidigare Swede Resources) delårsrapport 2, 2014-04-01-2014-06-30 Periodens resultat Periodens omsättning KSEK 327 (582 ) Periodens bruttoresultat KSEK - 1 121 (- 660 ) Periodens rörelseresultat

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2009

Delårsrapport januari - mars 2009 Delårsrapport januari - mars 2009 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet.

Läs mer