Halvårsredogörelse för Excalibur 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvårsredogörelse för Excalibur 2014"

Transkript

1 Halvårsredogörelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB

2 Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge halvårsredogörelse för Excalibur för perioden 1 januari 30 juni 2014 Halvårsredogörelsen har upprättats i enlighet med lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. Finansiella instrument som fonden innehar värderas utifrån gällande marknadsvärde. Om sådant marknadsvärde saknas eller är uppenbart missvisande upptas finansiella instrument till ett på objektiva grunder bedömt marknadsvärde. Att spara i fonder är förenat med risk eftersom det inte finns någon garanti för framtida avkastning. En fonds värde kan komma att variera över tiden och en ogynnsam marknadsutveckling kan leda till att en investerare inte får tillbaka det insatta kapitalet. Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida utveckling.

3 Innehåll Excalibur Fondfakta 4 Förvaltningsberättelse 4 Förvaltningens mål och inriktning 4 Värdering 4 Riskredogörelse 4 Förvaltarkommentar 5 Marknadsöversikt 5 Utfall under första halvåret 6 Utsikter inför andra halvåret Emittentexponering 6 Värdeutveckling sedan start 7 Nyckeltal 8 Förändring av fondförmögenhet 9 Balansräkning 10 Noter 11 Granskningsrapport 14 Ordlista 15 Kontaktuppgifter 15

4 Excalibur Fondfakta Excalibur, org nr Placeringsinriktning: Absolutavkastande räntefond, investerar i räntemarknaderna i Europa och G7-området. Tillgångsslag: Räntebärande penningmarknads- och derivatinstrument, valutor och likvida medel. Startdag: 1 april Portföljförvaltare: Thomas Pohjanen och Björn Suurwee. Fast arvode: 1 % per år, debiteras månadsvis i efterskott. Prestationsbaserat arvode: 20 % av den del av totalavkastningen som överstiger jämförelseindex, debiteras månadsvis. Jämförelseindex: Tremånaders statsskuldväxelränta. High Watermark: Ja, det vill säga fonden erlägger endast prestationsbaserat arvode då eventuell underavkastning i förhållande till jämförelseindex från tidigare perioder har återhämtats. Insättnings- och uttagsavgift: Nej. Insättningsbelopp: Första insättning lägst Teckning/Inlösen: Månadsvis. Utdelning: Nej. Fondbolag: Excalibur Värdepappersfond AB, org nr Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Tillståndsgivande myndighet: Finansinspektionen. Revisor: KPMG AB, Huvudansvarig revisor - Hans Åkervall, auktoriserad revisor. Förvaltningsberättelse Förvaltningens mål och inriktning Excalibur är en specialfond enligt lagen om investeringsfonder. Fondens målsättning är att uppnå en över tiden god absolut avkastning genom aktiv förvaltning på svenska och internationella räntemarknader. Fonden strävar efter att leverera avkastning oberoende av kursutvecklingen på ränte- och valutamarknader. Excalibur verkar på de institutionella räntemarknaderna och investerar i instrument med genomgående god likviditet och hög kreditvärdighet. Handel med derivatinstrument utnyttjas löpande som ett led i fondens placeringsinriktning och är en integrerad del i förvaltningen. Syftet är att anpassa de investeringar som görs in fonden till önskad risknivå och för att skapa möjligheter till god absolut avkastning oberoende av riktningen på marknadens kursrörelser. Handel med derivatinstrument kan också ske i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar och att skydda tillgångarna mot kurs- och valutarisker. Värdering Fondens värdering per halvårsskiftet gjordes den 30 juni 2014 kl svensk tid. Värderingen sker i enlighet med fondbestämmelser och en av styrelsen antagen värderingspolicy. Innehaven värderas utifrån observerbara marknadspriser. Fondbolagets styrelse gör bedömningen att värderingen kan göras med god precision. Per den sista juni 2014 hade fonden inga svårvärderade innehav. Riskredogörelse Följande risker kan vara förknippade med de innehav fonden hade den 30 juni 2014: Marknadsrisk Att fondens tillgångar utvecklas negativt till följd av ofördelaktig utveckling av kurser, räntor eller andra marknadsvärderingsvariabler. Olika marknadsrisker kan vara ränterisker valutarisker och volatilitetsrisker. 4 halvårsredogörelse excalibur 2014

5 Kreditrisk Fonden investerar direkt eller indirekt i obligationer eller andra räntebärande instrument. Om en utgivare inte kan betala ränta och nominellt belopp i tid kan obligationen förlora mycket, eller hela sitt värde. Motpartsrisk Att en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot fonden. Likviditetsrisk Att en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris. Operativ risk Är risk för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser. Förvaltarkommentar Marknadsöversikt Första halvåret 2014 inleddes med en optimistisk grundsyn på de globala finansmarknaderna. Det huvudsakliga skälet stod att söka i bedömningen att de stora centralbankerna skulle komma att fortsätta att understödja finansiella placeringar via en mycket lätt penningpolitik. För aktiemarknaderna räknade placerare med att den stimulativa politiken skulle vara en grundsten för fortsatta uppgångar på världens börser, samtidigt som hållningen till räntemarknaderna var mer pessimistisk givet de låga marknadsräntorna vid ingången på I USA fortsatte den ekonomiska aktiviteten att visa sin underliggande styrka. Arbetslösheten som låg på 6,7 procent vid årsskiftet 2013/14 har fortsatt att falla ned till nivåer strax ovanför 6 procent vid halvårsskiftet. Inflationen har under årets första halvår fortsatt att närma sig 2 procents-nivån, och därmed närmar sig ekonomin den punkt då de lediga resurserna inte längre kan rida spärr mot riskerna för en alltför hög inflationstakt. Den inställning som förmedlades till finansmarknaderna från Federal Reserve var försiktigt positiv. Man har noterat den fortsatta återhämtningen, samtidigt som centralbankschefen Janet Yellen påpekar att det finns en dold arbetskraftsreserv i form av människor i arbetsför ålder som inte registrerat sig som arbetssökande alternativt har deltidsarbete men inte lyckas få heltid. En inte alltför långsökt bedömning är att Federal Reserve ogärna vill kommunicera ett alltför positivt budskap i syfte att inte försämra ekonomins möjlighet för fortsatt tillväxt, t ex i form av stigande marknadsräntor som tvivelsutan kommer den dag då Fed signalerar att 0-räntepolitiken ska överges till förmån för en period av gradvis stigande styrräntor. För Eurozonens del var första halvåret 2014 fortsatt besvärligt. Den svaga ekonomiska tillväxten kom under perioden att också manifesteras i en allt svagare inflationstakt. I årstakt har inflationen under den gångna 6-månadersperioden fallit från 1procents-nivån till 0,5 procent. Det är alltför långt ifrån ECB s mål på 2 procent för att banken skulle förhålla sig passiv och i juni presenterades ett brett åtgärdspaket i syfte att understödja ekonomin och lyfta prisstegringstakten närmare målet på sikt. Sammantaget ser de föreslagna åtgärderna ut att vara kraftfulla, men det behövs rimligen också ett stöd via en svagare Euro-kurs. Under första halvåret förändrades inte växelkursen visavi $ nämnvärt (1,38 vid årsskiftet 13/14 och 1,37 per den 30/6), vilket antyder att ytterligare åtgärder kan komma att behövas. I Sverige har perioden kännetecknats av en svag industrikonjunktur och en svag arbetsmarknad. Då inflationen i vårt land dessutom har varit i det närmaste obefintlig har många röster höjts för en lättare penningpolitik. Riksbanken har dock valt att lämna styrräntan oförändrad under perioden och det har skett med hänvisning till den i utgångsläget höga skuldsättning som de svenska hushållen sitter med. Riksbankschef Ingves oroar sig här förstås för uppbyggnaden av en fastighetsbubbla även i vårt land och valde under perioden fram till årsskiftet att inte ytterligare stimulera den svenska ekonomin. Överraskande svaga utfall för inflationen har dock lett till att andra ledamöter tydligt signalerat halvårsredogörelse excalibur

6 ett behov av att snabbare återföra inflationen upp mot 2 procents-nivån. Vid Riksbankens möte i början av juli beslutade sig en majoritet av ledamöterna för en sänkning och därmed möter svensk ekonomi ett andra halvår 2014 med en styrränta på 0,25 procent. Utfall under första halvåret Fondens utfall för första halvåret 2014 kom att uppgå till +2,04 procent. Marknadernas hållning till räntor i början av året kom att utmanas tidigt då framförallt amerikanska räntor trotsade den allmänna synen att högre nivåer var att vänta tvärtom skedde under årets inledande månader en tydlig nedgång av räntorna i USA. Även i Sverige rådde i början av året en syn där räntor successivt skulle handlas till högre nivåer, men med den överraskande låga inflationen så har det motsatta inträffat. Fonden har levererat en stabil månatlig avkastning under perioden, volatiliteten har varit låg under årets första hälft och därmed har möjligheterna till lönsamma taktiska dispositioner varit få. Samtidigt är riskfria räntor extremt nedtryckta och grundavkastningen på fondpositionerna därmed också låga. Utsikter inför andra halvåret 2014 I USA fortsätter nedtrappningen av den kvantitativa penningpolitiken i och med att Fed under årets andra halvår fortsätter att minska sina månatliga obligationsköp. Vi räknar med att centralbanken är klara med nedtrappningen under årets fjärde kvartal. Fed vill inte se en oordnad ränteuppgång som slår undan benen för husmarknaden och investeringar men kan inte heller ligga kvar med en 0 procents-ränta när krisen är över. En balansgång på slak lina, särskilt när inflationen nu synes nå nivåer som ligger runt de långsiktigt målsatta. Den avgörande frågan är förstås hur den sjunkande arbetslösheten kan tänkas påverka löneökningstakten. Ur ett historiskt perspektiv kommer vi under den närmaste 6-månadersperioden ned mot nivåer på arbetslösheten som förknippas med stigande löneökningstakt. I Europa kommer andra halvåret 2014 fortsatt att handla om vilka åtgärder ECB kan tänkas ta till för att understödja tillväxten och föra inflationen mot 2 procents-målet. Den kvantitativa penningpolitik med stora köp av obligationer som genomförts av centralbanker i såväl London som Washington har ännu inte prövats i Eurozonen. Det är vår bedömning att ECB är beredda även till den typen av åtgärder om det nya programmet med långsiktigt billig upplåning till Europas banker (T- LTRO) inte får det kraftfulla genomslag som banken i Frankfurt hoppas på och även räknar med. De geopolitiska spänningarna slår också in med full kraft mot den bräckliga ekonomin i Europa. I Ukrainas östra delar pågår en kraftmätning om det politiska inflytandet över en av Rysslands viktigaste grannländer och de ekonomiska sanktioner som nu sjösätts mot såväl individer som företag från Väst samtidigt som Ryssland skramlar med hot om strypta gasleveranser bådar inte gott för ekonomisk tillväxt inför andra halvåret. Situationen för den svenska ekonomin ser bra ut. Låga räntor bådar gott för konsumtion och investeringar samtidigt som en förhållandevis låg kronkurs ger en kraftfull vitamininjektion till den svenska exportindustrin. Givet den spänning som finns i den ovan diskuterade Ukraina-konflikten och de ekonomiska risker som skulle bli realiteter vid en ytterligare upptrappning så finns fog för försiktighet. Fonden har för avsikt att fortsätta med nuvarande placeringsinriktning vilket innebär att vi endast arbetar i de mest likvida marknaderna med högt ställda krav på kreditvärdighet och riskkontroll. Möjligheterna till fortsatt solid riskjusterad avkastning på årsbasis i fonden är goda tidigare perioder av mindre god avkastning vänds i fonden när analysens slutsatser korrekt förutser de framtida ränterörelserna. Emittentexponering Excalibur har i förekommande fall exponeringar genom olika typer av finansiella tillgångar mot ett och samma företag eller mot företag inom en och samma företagsgrupp. Per sista juni 2014 såg fördelningen ut enligt följande: Andel av Emittent förmögenheten Danske Bank och RealKredit 6,3% Handelsbanken 2,1% Nordea 9,1% Nykredit 1,4% SEB 5,3% Swedbank 4,7% 6 halvårsredogörelse excalibur 2014

7 Excaliburs avkastning sedan start jämfört med SIX RX och T-Bill , , , Excalibur SIXRX T-Bill jan-14 Ovanstående diagram illustrerar Excaliburs värdeutveckling efter arvoden sedan start i jämförelse med det korta ränteindexet T-Bill och det återinvesterande aktieindexet SIXRX. Excalibur har sedan fonden startade den 1 april 2001 haft en värdeutveckling på nästan 120 procent samtidigt som T-Bill haft en utveckling på drygt 34 procent och SIXRX på drygt 205 procent. Under första halvåret 2014 har Excalibur haft en avkastning på 2 procent samtidigt som SIXRX avkastat 9,5 procent och T-Bill indexet 0,3 procent. halvårsredogörelse excalibur

8 nyckeltal sedan start Excalibur 3 mån SSVX SIXRX MSCI World SEK AVKASTNING, % ) 2,04 0,29 9,46 8, ,77 0,78 27,95 23, ,49 1,08 16,49 6, ,87 1,50-13,51-6, ,06 0,24 26,70 3, ,79 0,35 52,51 18, ,32 4,26-39,05-30, ,47 3,39-2,60 1, ,74 2,15 28,06 1, ,20 1,74 36,32 28, ,64 2,20 20,75 4, ,01 3,16 34,15 8, ,18 4,14-35,90-34, ) 3,26 3,02 3,97-4,79 Sedan fondens start ( ) 119,88 32,18 205,07 6,08 Avkastning senaste 3 åren 14,08 2,95 42,12 38,99 Avkastning senaste 5 åren 27,70 4,01 119,16 56,26 Genomsnittlig årsavkastning sedan start 6,13 2,13 8,78 0,45 AVKASTNINGSANALYS Bästa kvartalet, 3 år, % 2,8-11,3 8,7 Sämsta kvartalet, 3 år % 0, ,7-9,7 Bästa kvartalet, 5 år, % 3,5-26,4 12,9 Sämsta kvartalet, 5 år % -1, ,7-9,7 Andel negativa kvartal sedans start, % 24,5-35,8 37,7 RISKMÅTT OCH ÖVRIGA NYCKELTAL 3) Standardavvikelse , % 1,06-9,89 6,01 Standardavvikelse , % 1,42 11,70 5,69 Standardavvikelse , % 1,43-15,49 7,54 Standardavvikelse , % 2,06-17,14 10,08 Standardavvikelse , % 4,01-19,74 11,12 Standardavvikelse , % 6,43-28,43 16,44 Standardavvikelse , % 6,62-22,27 15,07 Standardavvikelse , % 4,41-14,48 9,72 Standardavvikelse , % 3,20-12,77 9,94 Standardavvikelse , % 3,58-9,97 8,79 Standardavvikelse sedan fondens start 5,54-19,76 12,75 Sharpe-kvot sedan fondens start 0,72-0,34-0,13 Korrelation mellan Excalibur och angivet index sedan fondens start ,18-0,19 1) Avser perioden ) Sedan fondens start, d v s ) Standardavvikelse enskilda år beräknad för de senaste 24 månaderna. 8 halvårsredogörelse excalibur 2014

9 förändring av fondförmögenhet Belopp i TSEK 2014* Ingående fondförmögenhet 1 januari Transaktioner under året Andelsutgivning Andelsinlösen Utdelning Årets resultat Total fondförmögenhet 31 december Antal utelöpande fondandelar Andelsvärde, SEK** , , , , ,95 Avkastning 2,0% 1,8% 8,5% 3,9% 7,1% Belopp i TSEK Ingående fondförmögenhet 1 januari Transaktioner under året Andelsutgivning Andelsinlösen Utdelning Årets resultat Total fondförmögenhet 31 december Antal utelöpande fondandelar Andelsvärde, SEK** , , , , ,77 Avkastning 11,8% 7,3% 5,5% 2,7% 1,2% Belopp i TSEK Ingående fondförmögenhet 1 januari Transaktioner under året Andelsutgivning Andelsinlösen Utdelning Årets resultat Total fondförmögenhet 31 december Antal utelöpande fondandelar Andelsvärde, SEK** , , , ,59 Avkastning 9,6% 12,0% 5,2% 3,3%*** * Avser perioden ** Normalt emitteras nya fondandelar till fondens andelsägare i samband med debitering av prestationsbaserat arvode varvid fondandelsvärdet justeras. Notera därför att andelsvärdet inte speglar fondens värdeutveckling. *** Avser perioden , d v s från fondens startdatum. halvårsredogörelse excalibur

10 balansräkning Belopp i TSEK Not TILLGÅNGAR Överlåtbara värdepapper OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Övriga tillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder SUMMA SKULDER Fondförmögenhet POSTER INOM LINJEN Procentsatser avser andel av fondförmögenhet Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument % % Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument % % Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument % % 10 halvårsredogörelse excalibur 2014

11 Not 1 FONDENS INNEHAV Finansiella instrument Finansiella instrument Valuta Kupong, % Andel av fondförmögenhet Förfallodatum Nominellt belopp (tusental) Marknadsvärde (TSEK) Skuldförbindelser utfärdade eller garanterade av stater Finish Government EUR ,4% Irish Government EUR 3, ,7% Irish Government EUR 3, ,4% Carnegie FRN Government Guaranteed SEK 1, ,9% Kommuninvest SEK 2, ,5% Kommuninvest SEK ,3% SO 1057 SEK 1, ,0% City of Gothenburg SEK 2, ,8% City of Gothenburg SEK 1, ,9% City of Gothenburg SEK 1, ,8% Lunds kommun FRN SEK 1, ,9% Summa ,7% Skuldförbindelser utfärdade av finansiella institut Handelsbanken EUR 4, ,6% Länsförsäkringar Hypotek EUR 1, ,3% Länsförsäkringar Hypotek EUR 1, ,7% Nordea EUR 2, ,0% Nordea EUR 1, ,7% Nordea EUR ,9% RBS EUR 5, ,7% SEB EUR ,4% SEB EUR 1, ,2% Swedbank EUR 3, ,9% Danske Bank FRN SEK 1, ,9% Danske Bank FRN SEK 3, ,4% Danske Bank FRN SEK 2, ,9% Jyske Bank FRN SEK 1, ,8% Landshypotek SEK 2, ,7% Landshypotek FRN SEK 1, ,8% Länsförsäkringar FRN SEK 2, ,8% Nykredit SEK 2, ,8% Realkredit FRN SEK 1, ,8% SBAB FRN SEK 1, ,6% SBAB FRN SEK 1, ,6% Sparebank 1 FRN SEK 2, ,9% Sparebank 1 FRN SEK 1, ,8% Ålandsbanken FRN SEK 1, ,7% Summa ,0% Skuldförbindelser utfärdade av företag Castellum FRN SEK 3, ,9% Fortum FRN SEK 1, ,6% Hemsö FRN SEK 1, ,0% Jernhusen SEK 2, ,9% PostNord FRN SEK 2, ,7% PostNord FRN SEK 2, ,8% PostNord FRN SEK 1, ,8% Sveaskog FRN SEK 1, ,8% Sveaskog FRN SEK 1, ,8% Swedavia FRN SEK 1, ,9% Vasakronan SEK 2, ,7% Vasakronan FRN SEK 1, ,9% Vasakronan FRN SEK 1, ,7% Summa ,6% halvårsredogörelse excalibur

12 Not 1 FONDENS INNEHAV forts Finansiella instrument Valuta Kupong, % Andel av fondförmögenhet Förfallodatum Nominellt belopp (tusental) Marknadsvärde (TSEK) Ränterelaterade terminer, börsclearade FRA SEK ,0% FRA SEK ,0% FRA SEK ,0% Swedish 5YR SEK ,0% Bund EUR ,0% Euribor EUR ,0% Euribor EUR ,0% Euribor EUR ,0% GBPLibor GBP ,0% GBPLibor GBP ,0% Eurodollar USD ,0% Eurodollar USD ,0% Eurodollar USD ,0% Eurodollar USD ,0% Summa ,0% Ränterelaterade optioner, börsclearade Euribor 2Y Mid-curve, köpoption EUR ,0% GBPLibor Mid-curve, säljoption GBP ,0% Summa ,0% Ränteswapar, OTC IRS EUR ,1% IRS EUR ,5% IRS EUR ,2% IRS SEK ,5% IRS SEK ,6% IRS SEK ,2% IRS SEK ,2% IRS SEK ,2% IRS SEK ,3% IRS SEK ,3% IRS SEK ,2% IRS SEK ,2% IRS SEK ,3% IRS SEK ,2% IRS SEK ,2% IRS SEK ,3% IRS SEK ,5% Summa ,6% Ränterelaterade optioner, OTC Swaption, säljoption EUR ,0% Swaption, säljoption EUR ,0% Swaption, säljoption SEK ,0% Summa ,0% Valutainstrument, OTC EUR/SEK EUR ,5% EUR/SEK EUR ,1% EUR/SEK EUR ,0% GBP/SEK GBP ,0% NOK/SEK NOK ,0% USD/SEK USD ,1% Summa ,4% 12 halvårsredogörelse excalibur 2014

13 Not 1 FONDENS INNEHAV forts Marknadsvärde (TSEK) Andel av fondförmögenhet Summa finansiella instrument, netto ,2% Övriga tillgångar och skulder, netto ,2% TOTAL FONDFÖRMÖGENHET ,0% Kategorier 1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad - - eller en motsvarande marknad utanför EES. 2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad ,0% eller en motsvarande marknad utanför EES. 3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon ,2% annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon - - annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel - - på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. 6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden - - handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. 7. Övriga finansiella instrument ,1% Summa finansiella instrument ,2% Not 2 ÖVRIGA TILLGÅNGAR Fondlikvidfordran Repoavtal Övriga kortfristiga fordringar 4 10 Summa Not 3 ÖVRIGA SKULDER Fondlikvidskuld Repoavtal Skuld avseende inlösen per 30 juni Övriga kortfristiga skulder Summa halvårsredogörelse excalibur

14 Stockholm den 27 augusti 2014 EXCALIBUR VÄRDEPAPPERSFOND AB Rune Andersson Ordförande Thomas Pohjanen Verkställande direktör Björn Suurwee Sten Libell Granskningsrapport - Excalibur Till andelsägarna i fonden Excalibur org nr I egenskap av revisorer i Excalibur Värdepappersfond AB, organisationsnummer , har vi utfört en översiktlig granskning av bifogade halvårsredogörelse för fonden Excalibur per och för perioden Det är fondbolagets styrelse som har ansvaret för att upprätta och presentera denna halvårsredogörelse i enlighet med lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna halvårsredogörelse grundad på vår översiktliga granskning. Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standards on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing ISA och god revisionssed i Sverige har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade halvårsredogörelsen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. Stockholm den 28 augusti 2014 KPMG AB Hans Åkervall Auktoriserad revisor 14 halvårsredogörelse excalibur 2014

15 Ordlista och definitioner Korrelation Ett statistiskt mått som uttrycker riktningen och styrkan hos ett linjärt samband mellan två tidsserier. Korrelationen antar per definition ett värde mellan +1,0 (perfekt positiv korrelation) och 1,0 (perfekt negativ korrelation). En korrelation på noll indikerar att något samband inte existerar. MSCI Gross World Index (SEK) Ett brett aktieindex som omfattar över bolag i över 20 i-länder. Utdelningar återinvesteras i index. Indexet är här uttryckt i SEK. Källa: Bloomberg SHB T-Bill Index Ett index för av Riksgäldskontoret och Kommuninvest emitterade statsskuldväxlar med benchmarkstatus. Källa: Bloomberg SIXRX Ett aktieindex som speglar marknadsutvecklingen av bolag på Stockholmsbörsen. Utdelningar återinvesteras på ex-dagen. Källa: Bloomberg Sharpe-kvot Ett mått på en tillgångs avkastning i förhållande till dess risk. Beräknas som avkastningen utöver den riskfria räntan i relation till investeringens risk, definierad som standardavvikelse. Standardavvikelse Ett mått på spridningen i en datamängd. I detta sammanhang ett riskmått som förenklat kan sägas mäta hur mycket en tillgångs avkastning i snitt har avvikit från medelavkastningen. Standardavvikelsen är här beräknad på månadsnoteringar uppräknade till årsbasis. Specialfond En specialfond är en fond som Finansinspektionens tillstånd att placera med vidare ramar än vad som generellt är tillåtet enligt gällande lagstiftning. Kontaktuppgifter Förvaltande bolag: Excalibur Värdepappersfond AB Besöksadress: Birger Jarlsgatan 15, 2 tr, Stockholm Postadress: Birger Jarlsgatan 15, 2tr Stockholm Kontaktpersoner: Thomas Pohjanen Björn Suurwee Mikael Friberg Julie Bonde Louise Möllander Alexandra Truusööt Telefon: Fax: E-post: Webbplats: halvårsredogörelse excalibur

Årsberättelse för Excalibur 2014

Årsberättelse för Excalibur 2014 Årsberättelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2014 Årsberättelsen

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2014

Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2014. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy Master är en specialmottagarfond som investerar i hedgefonder förvaltade av

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder i korthet 2 HealthInvest Fonder INRIKTNING Svenska specialfonder och värdepappersfonder som investerar inom hälso och sjukvårdsområdet. Viktiga sektorer

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvariga: Martin Larsén och Patrik Olsson FÖRVALTNINGSMÅL

Läs mer

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvarig: Kent Janér FÖRVALTNINGSMÅL Avkastningsmål:

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01 Informationsbroschyr Senast uppdaterad 2013-01-01 Enligt 4 kap. 15 lagen (2004:46) om investeringsfonder skall för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet.

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9 Årsberättelse 2010 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 6 Förslag till placeringsreglemente Kongress 2013 PLACERINGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Innehållsförteckning Listed Private Equity i korthet 4, 6 Placeringsinriktning

Läs mer

Information. om fondsparande i AMFs fonder

Information. om fondsparande i AMFs fonder Information om fondsparande i AMFs fonder Allmän information om AMFs värdepappersfonder Publiceringsdag 1 juni 2015 Denna information tillsammans med fondbestämmelserna utgör informationsbroschyr i enlighet

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

AP7. årsredovisning 2010

AP7. årsredovisning 2010 AP7 årsredovisning 2010 Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra. Innehåll Vd-ord 3 Ett händelserikt år 5 Såfa för de som inte vill välja 6 Aktier i ett längre perspektiv

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder

Läs mer