Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 25 mars 2004 kl Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Gunnel Orselius-Dahl (fp), vice ordförande Elisabeth Rydström (c) Lars-Bertil Ohlsson (kd) Hans Strandin (s) Jaana Tilles (s) Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm Hans Strandin (s) Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Anna Lindholm Paragrafer Ordförande Sten-Åke Adlivankin Justerande Hans Strandin BEVIS Protokollet har anmälts hos kommunstyrelsen 1 (36)

2 Innehållsförteckning: Kulturskolan avgifter ändring av...3 Motion demoex: Behåll datatekniker vid Vallentuna Gymnasium...5 Motion nytt övergångsställe vid Vallentuna station...7 Banvägens upprustning, slutredovisning...8 Månadsuppföljning februari...9 Årsredovisning och verksamhetsberättelser Ombudgeteringar i 2003 års bokslut...11 Förslag till disposition av kommunstyrelsens överskott...13 Budgetjustering 2004 års driftbudget...14 Össebyhus förslag till ändring av ägardirektiv samt motionssvar...16 Redovisning av inlämnade motioner till kommunfullmäktige som är obesvarade...21 Revisionsrapport, barn-och ungdomsnämndens styrning, ledning, uppföljning och kontroll...23 Oxundaåns vattenvårdsprojekt, antagande av samverkansavtal mellan kommunerna remiss...28 Bolagisering av Vallentunas va-verksamhet och samgående med Roslagsvatten AB32 Antagande av UNO yttrande till Finansdepartementet på Ansvarskommitténs delbetänkande Utvecklingskraft för hållbar välfärd...35 Information...36 Sid 2 (36)

3 Kulturskolan avgifter ändring av AU 28 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Barn- och ungdomsnämndens förslag till avgifter inom kulturskolan fastställs att gälla fr o m höstterminen 2004: Kr per termin Enskilt ämne Dans, drama/teater, bild, kör, rockgrupp Musikämnen i Karby och Kårsta, termin Instrumenthyra 400 Materialkostnad för bild tillkommer med ca 150 Ärendet Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår vissa avgiftsjusteringar inom musikskolan att gälla fr o m höstterminen Avgiften för dans, drama/teater, bild, kör och rockgrupp föreslås höjd från 800 kr per termin till kr. Avgiften blir därmed mera likvärdig den som gäller för enskilt ämne, kr. Ca 100 elever berörs av höjningen. Avgiften för instrumenthyra föreslås höjd från 300 till 400 kr/termin. Detta berör också ca 100 elever och avgiften ska täcka kostnaderna för underhåll av instrument. Kommunstabens synpunkter Kommunstaben har ingen erinran mot förslaget. Kommunfullmäktige föreslås fastställa barn- och ungdomsnämndens förslag till avgifter inom kulturskolan fr o m höstterminen Yrkanden Hans Strandin (s) yrkar att kulturskolans taxor skall halveras med motiveringen att det är mycket viktigt att fler barn får möjlighet att delta. Dagens mycket höga taxor blir alltför svåra att klara för flerbarnsfamiljer. För varje barn är det mycket viktigt att få chans att delta i Kulturskolans aktiviteter. Beslutsgång Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition på Strandins yrkande och finner att arbetsutskottet avslår det och istället föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Reservationer Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Hans Strandin förslag. 3 (36)

4 Forts 28 Handlingar i ärendet 1. Protokoll från Barn- och ungdomsnämnden 4 (36)

5 Motion demoex: Behåll datatekniker vid Vallentuna Gymnasium AU 29 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommunstyrelsens beslut samt vad kommunstaben anfört i ärendet Ärendet Motionärens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att Vallentuna Gymnasium skall behålla åtminstone en IT-tekniker i heltidstjänst inom gymnasiets organisation. Bakgrund: Kommunens ledningsgrupp (förvaltningscheferna) har uppdragit åt en projektgrupp under ledning av IT-strategen Lars-Inge Andersson att lägga samman de olika IT-resurser som idag finns på olika förvaltningar med syfte att effektivisera verksamheten och förbättra servicen mot IT-användare såväl inom administrationen som pedagogisk verksamhet och omsorg. Kommunstyrelsen beslöt den 16 februari 2004: IT-enheterna sammanläggs enligt projektgruppens förslag. Kommundirektören får i uppdrag att besluta om bemanning av organisationen. Kommunstaben får återkomma med förslag till budgetjusteringar med anledning av de nya ekonomiska principerna. Utvärdering av den nya IT-organisationen genomförs hösten Kommunstaben: Som framgår av uppdraget är ett av syftena med sammanläggningen att förbättra servicen mot bl a den pedagogiska verksamheten inklusive gymnasiet. Detta skall ske bl a genom den större kompetens som den samlade IT-enheten kan erbjuda, genom att gymnasiet och andra IT-användare kan teckna serviceavtal på önskad servicenivå, genom att en enhetlig teknisk plattform med möjligheter till snabb återställning av arbetsstationer införs, genom heltäckande backupsystem, bättre skydd mot virus- och andra attacker. Den samlade IT-investeringsbudgeten för hela kommunen ger också möjligheter till snabbare utbyte av äldre arbetsstationer, t ex på gymnasiet. Av underlaget till kommunstyrelsens beslut framgår också att elevdatagruppen på gymnasiet kommer att stöttas och utvecklas. 5 (36)

6 Forts 29 Den nya organisationen träder formellt i kraft den 1 april, serviceavtal och övriga förändringar i ekonomin den 1 juli. Som framgår ovan kommer en utvärdering att ske hösten Mot bakgrund av ovanstående finns ingen anledning att så som motionären föreslår bryta upp den nya organisationen redan innan den trätt i kraft. Gymnasiet bör istället inrikta sig på att träffa serviceavtal på den nivå man anser sig behöva och kunna betala för. Beslutsgång Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Demoex motion 6 (36)

7 Motion nytt övergångsställe vid Vallentuna station AU 30 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige konstaterar att motionen är bifallen med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens överenskommelse med SL Infrateknik. Ärendet Socialdemokraterna i Vallentuna föreslog i en motion till kommunfullmäktige, inlämnad , att kommunstyrelsen skulle ges i uppdrag att i samråd med SL se till att det byggs ett övergångsställe över spåren i perrongernas norra ände vid Vallentuna station. Kommunstaben remitterade motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Kommunstabens synpunkter Samhällsbyggnadsnämnden har nu presenterat en överenskommelse med SL Infrateknik som innebär att en plankorsning kommer att byggas norr om perrongerna vid Vallentuna station. Projektet kommer att genomföras under sommaren Med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens beslut anser kommunstaben att motionen är bifallen. Beslutsgång Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Motion från Socialdemokraterna 7 (36)

8 Banvägens upprustning, slutredovisning AU 31 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Samhällsbyggnadsnämndens slutredovisning för Banvägens upprustning läggs till handlingarna. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har överlämnat slutredovisning av projektet avseende Banvägens ombyggnad. Med anledning av kommunstyrelsens uttalande den 8 september 2003, 105, Slutredovisning av investeringsprojekt, årstidsvägarna, upplyser samhällsbyggnadsnämnden kommunstyrelsen om att detta projekt, liksom årstidsvägarna, var färdigställt innan nuvarande nämnd tillträdde den 1 januari Följaktligen har inte denna nämnd haft någon möjlighet att ha kontroll över kostnadsutvecklingen. Kommunstabens synpunkter Av slutredovisningen framgår att projektets slutkostnad uppgår till netto tkr jämfört med ursprunglig budget tkr, ett överskridande med ca 21 %. Av samhällsbyggnadsnämndens redovisning framgår att anledningen till den fördyrade kostnaden bl a är brister i förfrågningsunderlag, problem i samordningen med SL samt en alltför låg reserv för oförutsedda kostnader. Samhällsbyggnadsnämnden har dragit slutsatser av detta projekt som ska kunna användas för att undvika sådana felaktigheter i investeringskalkyler och anslagskontroll, som påtalats av kommunstyrelsen. Kommunstaben föreslår att kommunfullmäktige lägger slutredovisningen till handlingarna. Beslutsgång Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 8 (36)

9 Månadsuppföljning februari AU 32 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen noterar informationen från nämndernas månadsuppföljning. Ärendet I bilaga redovisas nämndernas ekonomiska månadsuppföljning för februari månad Kommunstabens kommentarer Nämndernas prognoser över budgetutfallet i månadsuppföljning för februari visar ett underskott med ca 2,1 miljoner kr jämfört med budget. I redovisningen har flertalet nämnder ännu inte beaktat kommunfullmäktiges beslut om överföring av överskott från 2003 års bokslut jämfört med vad som redovisades i BUF 3/03. Barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden har dock beaktat en beräknad ombudgetering. Socialnämnden redovisar en prognos med 5,7 miljoner kr i underskott, vilket är 0,8 mkr mer än i prognosen efter januari. Kommunstaben bedömer att nämnden får svårt att klara sin budget utan det tillskott med 5,0 mkr som föreslås i särskilt ärende. Samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden redovisar också underskott innan ombudgetering från 2003 beaktats. Övriga nämnder redovisar 0-utfall men det kan påpekas att det för kommunstyrelsen då förutsätts att betydande medel i KS OF kommer att förbrukas vilket det ännu inte finns beslut om. Skolpengsbudgeten beräknas ge ett överskott med 6,4 mkr sedan hänsyn tagits till prognoser över barnantalet enligt befolkningsprognos 04A samt de nya skolpengsbelopp som ska gälla fr o m hösten Av det beräknade överskottet tas 6 mkr i anspråk för omdisponering enligt förslag i särskilt ärende. En säkrare prognos kommer att erhållas i BUF 1/2004 som baseras på redovisningen under första kvartalet och redovisas till kommunstyrelsen i maj. Då kommer samtliga budgetjusteringar att vara beaktade. Beslutsgång Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet: 1. Nämndernas månadsuppföljning februari (36)

10 Årsredovisning och verksamhetsberättelser 2003 AU 33 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen hemställer att: 1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna den framlagda årsredovisningen för 2003 för Vallentuna kommun års negativa resultat enligt kommunallagens balanskrav, 4,0 mkr täcks i 2005 års budget. Ärendet Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisning för Vallentuna kommun för verksamhetsåret Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelser från de olika nämnderna samt en kommentar av kommunalrådet Sten-Åke Adlivankin. Av den ekonomiska översikten framgår att resultatet för kommunen 2003 är negativt, 4,5 miljoner kr. Det är ca 5,6 mkr sämre än den av kommunfullmäktige godkända budgeten sedan hänsyn tagits till ombudgeteringar från 2002 års bokslut samt budgetjusteringar under året. Resultatet är väsentligt mycket bättre än de redovisade utfallsprognoserna i de kvartalsvisa uppföljningarna under året. Den största negativa budgetavvikelsen redovisas av socialnämnden med - 4,2 mkr. Kommunstyrelsen har den största positiva avvikelsen, + 2,4 mkr. Enligt kommunallagens balanskrav skall ett negativt resultat regleras genom att motsvarande överskott budgeteras inom de två följande budgetåren års negativa resultat föreslås regleras genom täckning i 2005 års budget. Beslutsgång Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsberättelser 10 (36)

11 Ombudgeteringar i 2003 års bokslut AU 34 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 1. Fastställa ombudgeteringar till 2004 med netto tkr för driftbudgeten enligt kommunstabens sammanställning Fastställa ombudgeteringar till 2004 med netto tkr för investeringsbudgeten enligt kommunstabens sammanställning Ärendet Kommunledningen har haft genomgångar kring 2003 års bokslut med representanter för nämnder/förvaltningar. Vid dessa överläggningar har berörts frågan om ombudgeteringar av de överskott respektive underskott som redovisas i bokslutet. Kommunstaben har tagit fram förslag till ombudgeteringar enligt bifogad redovisning. Gällande beslut Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2003, 58, att samtliga under- och överskott från 2003 ska tas med till Vid fastställande av budgetramar i samband med behandlingen av kommunplanen för anpassades beloppen i driftbudgeten för 2004 utifrån nämndernas prognoser i budgetuppföljningen efter tre kvartal, BUF 3/03. Samtidigt uttalades att budgetbeloppen skulle korrigeras för eventuell differens mellan prognosen i BUF 3 och bokslutsutfallet. Driftbudgeten Den totala budgetavvikelsen i bokslut 2003 är tkr. Jämfört med prognosen i BUF 3, tkr, så är differensen tkr. För de avgiftsfinansierade verksamheterna, VA-verk och avfallshantering, måste ombudgetering ske med den exakta avvikelsen i bokslutet. Totalt belopp att ombudgetera till 2004 enligt bilaga 1 uppgår därmed till tkr. Investeringsbudget Totalt uppgår budgetavvikelsen i bokslut 2003 till tkr för de projekt som nämnderna redovisar i sina verksamhetsberättelser. Efter korrigering för de projekt som slutredovisats under året samt sådana projekt där årliga investeringsanslag förekommer, föreslår kommunstaben att sammanlagt tkr netto ombudgeteras till 2004 års budget. Enligt uppgift från projektgruppen för GIS-projektet, som redovisas under kommunstyrelsen, har en tidigare felaktig ombudgetering gjort att budgeten för projektet angivits till för högt belopp vilket nu korrigeras i förslaget. 11 (36)

12 Forts 34 Beslutsgång Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Ombudgeteringar driftbudget 2. Ombudgeteringar investeringsbudget 12 (36)

13 Förslag till disposition av kommunstyrelsens överskott AU 35 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstabens förslag om fördelning av kommunstyrelsens överskottet, bilaga 1. Ärendet De över- respektive underskott som uppstått i bokslutet för 2003 ska enligt gällande ekonomistyrprinciper ombudgeteras för respektive nämnd till 2004 års budget. Ombudgeteringarna som helhet tas beslut om i särskilt ärende vid fullmäktigemötet 3 maj. Kommunstyrelsen har ett positivt resultat år 2003 med tkr inom driften och tkr vad gäller investeringar. Överskott har uppstått inom flera verksamheter inom nämndens ansvarområden och budgetansvariga framställer härmed en begäran om att få disponera delar av överskottet så som framgår i bilaga 1. I bilagan anges begärt ombudgeterat belopp samt syfte/motiv för ombudgeteringen. För att en ombudgetering ska göras till en viss verksamhet inom nämndens område anser förvaltningen att medlen antingen ska ha varit öronmärkta, men ej ianspråktagna, under 2003 eller avse särskilda projekt/insatser 2003 eller 2004 som inte ingår i den normalt löpande verksamheten. D v s kostnader som inte täcks av den fastställda grundbudgeten för Handlingar i ärendet 1. Förslag på fördelning av överskott inom kommunstyrel- sen 2. Bokslut 2003 på verksamhetsnivå för KS 13 (36)

14 Budgetjustering 2004 års driftbudget AU 36 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Budgetjustering genomförs så att medel för höjda politikerarvoden dras ifrån nämndernas budget och tillförs kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov, KS OF, enligt följande fördelning. Kommunstyrelsen tkr Samhällsbyggnad/MTM Fritidsnämnden Kulturnämnden Barn- och ungdomsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden KS OF tkr 2. Skolpengsbudgeten 2004 reduceras med 6 miljoner kronor till 373 miljoner. 1 miljon kronor tillförs utbildningsnämndens budget och 5 miljoner tillförs socialnämndens budget. Ärendet Kommunstyrelsen gav kommunstaben i uppdrag att redovisa förslag till budgetjusteringar i 2004 års budget. Från nämndernas budget ska medel överföras till KS OF eftersom någon höjning av politikerarvodena ännu inte beslutats. Skolpengsbudgeten kan reduceras eftersom barnantalet enligt prognos blir lägre än tidigare beräknat. Dessa medel kan användas att tillföra ytterligare resurser till utbildnings- och socialnämnderna. Kommunstabens kommentarer Kommunstaben har i särskild skrivelse redovisat nya beräkningar för skolpengsbudgeten 2004 utifrån nya prognoser över barnantalets utveckling samt de nya skolpengsbelopp som kommunfullmäktige fastställt för läsåret 2004/05. Samtidigt har behovet av förstärkning av utbildningsnämndens och socialnämndens budgetar belysts. Kommunstaben föreslår därför en överföring av resurser från skolpengsbudgeten 2004 med 1,0 mkr till utbildningsnämnden och 5,0 mkr till socialnämnden. Budgetberedningen har beslutat föreslå att det utrymme i nämndernas budgetar 2004 som ursprungligen var avsett att täcka höjda politikerarvoden dras tillbaka och tillförs kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Om förslag från den sittande arvodeskommittén blir klart under året och får effekter på nämndernas ekonomi så kan medel då fördelas ut genom beslut i kommunstyrelsen. 14 (36)

15 Forts 36 Beslutsgång Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. 15 (36)

16 Össebyhus förslag till ändring av ägardirektiv samt motionssvar AU 37 Dnr Dnr Dnr Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Gällande ägardirektiv för AB Össebyhus kompletteras med ett uppdrag att bygga hyreslägenheter vid Lindvägen i Karby. 2. Motion Byggande av allmännyttiga lägenheter i AB Össebyhus (Dnr ) kan nu anses bifallen. 3. Motion Bygg hyresrätter med statsbidrag ((Dnr ) kan nu anses bifallen. Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 1. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra erforderliga ändringar i detaljplanerna för Karby 3:90 och 3:2 för aktuell bostadsutveckling. 2. AB Össebyhus får i uppdrag att till kommunstyrelsen löpande avrapportera hur projektet framskrider. 3. AB Össebyhus får genomföra erforderliga investeringar för att kunna hyra ut en tomställd lokal i Karby, alternativt bygga om den till bostadslägenheter. Arbetsutskottet beslutar 1. Kommunstaben får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 19 april dela på ärendet så att motionerna behandlas separat. 2. En preliminär hyreskalkyl också skall presenteras vid sammanträdet den 19 april Ärendet I samband med diskussion med samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott angående landshövdingens bostadsuppdrag gav kommunstyrelsens arbetsutskott kommunstaben i uppdrag att utforma direktiv som kommunfullmäktige kan ge till AB Össebyhus om att utreda och redovisa vilka möjligheter bolaget har att utveckla bostadsbeståndet samt om hur bostadsbolaget ska utvecklas. 16 (36)

17 Forts 37 Frågan har vilat i avvaktan på att bolagets försäljning av fastigheten Karby 3:90 slutligt skulle prövas. Boverket har avslagit bolagets överklagande av Länsstyrelsens beslut att inte lämna tillstånd till försäljning av fastigheten. Beslutet kan inte överklagas. Nu gällande direktiv Bolagets verksamhet regleras i gällande bolagsordning, senast reviderad av kommunfullmäktige , samt av fastställda ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige Bolaget efterlyste i skrivelse en ambitionsförklaring om ägarens kommunens framtida planer för bolaget. Kommunstaben angav i ett yttrande tre möjliga alternativ för framtida utveckling: Alt 1 Försäljning Alt 2 Behålla bolaget oförändrat Alt 3 Utveckla bolaget Kommunstyrelsen beslutade att bifalla alternativ 1 innebärande en avyttring av bolaget. Detta beslut har dock inte varit möjligt att fullfölja på grund av gällande lagstiftning. Överenskommelse med landshövdingen om bostadsbyggande Kommunfullmäktige godkände en överenskommelse mellan Vallentuna kommun och landshövding Mats Hellström avseende bostadsbyggande m m. Kommunen förbinder sig bl a att verka för ett bostadsbyggande om ca 1000 bostäder under , varav 80 lägenheter upplåts med hyresrätt. Landshövding Mats Hellström förbinder sig att reservera kronor för investeringsbidrag till nybyggnad av hyreslägenheter i Vallentuna kommun, vilket enligt nuvarande regler ska räcka till minst 38 lägenheter. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag Efter Boverkets avslag på överklagandet om försäljning av Karby 3:90 har samhällsbyggnadsförvaltningen aktualiserat frågan om att låta AB Össebyhus genomföra den byggnation som det annars var tänkt att Byggmästaren U J Johansson skulle utföra. 17 (36)

18 Forts 37 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har föreslagit kommunfullmäktige att ge AB Össebyhus ägardirektiv att bygga lägenheter vid Lindvägen i Karby. Kommunstyrelsen föreslås ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra erforderliga ändringar av detaljplanerna för Karby 3:90 och 3:2 för aktuell bostadsutveckling. Kommunstabens synpunkter Med nu gällande lagstiftning kan kommunstyrelsens tidigare beslut, om att AB Össebyhus ska säljas, inte genomföras på rimliga villkor. Den kompletterande bostadsbebyggelse, som avsågs komma till stånd genom avtalet om försäljning av Karby 3:90, kan troligen inte heller genomföras annat än på det sätt som samhällsbyggnadsförvaltningen föreslagit d v s genom byggnation i AB Össebyhus regi. En bostadsproduktion i AB Össebyhus regi kan delvis finansieras genom att ta i anspråk det bidrag som landshövdingen reserverat för Vallentuna. Kommunstaben tillstyrker därför det förslag som samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott ställt sig bakom. Gällande bolagsordning och ägardirektiv ger möjlighet för bolaget att genomföra den aktuella bostadsproduktionen, men större investeringsprojekt - som detta - ska godkännas av kommunen. Ett sådant godkännande kan ges genom att kommunfullmäktige I detta fall beslutar om kompletterande ägardirektiv. Detta skulle I så fall kunna ses som ett första steg I en framtida utveckling av AB Össebyhus. Bolaget bör anlita samhällsbyggnadsförvaltningen för planering av projektet och lämna löpande rapporter till kommunstyrelsen om hur projektet framskrider. Övriga ärenden som ej slutbehandlats som följd av den osäkra situationen för AB Össebyhus Motion. Byggande av allmännyttiga lägenheter i AB Össebyhus. (Dnr ) I motion från socialdemokraterna föreslås att utbyggnadsmöjligheter utreds vid Fornminnesvägen, i Karby och Kårsta. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunfullmäktige beslutade 101/2001 att återremittera ärendet. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uttala att motionen nu kan anses bifallen. 18 (36)

19 Forts 37 Motion. Bygg hyresrätter med statsbidrag (Dnr ) Socialdemokraterna föreslår i en motion att Vallentuna kommun tar sitt ansvar för bostadssituationen och ger AB Össebyhus i uppdrag att starta byggandet av hyreslägenheter med hjälp av det nya investeringsbidraget. Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uttala att motionen nu kan anses bifallen. Begäran om yttrande över investeringsprojekt i AB Össebyhus (Dnr ) Styrelsen i AB Össebyhus har begärt kommunstyrelsens yttrande om ett investeringsprojekt för 1,45 miljoner kr som innebär ombyggnad av en lokal i souterrängplan i fastigheten i Karby till tre mindre bostadslägenheter. KS AU har föreslagit kommunstyrelsen att tillstyrka Össebyhus framställan. Kommunstyrelsen beslutade i 17/2002 att bordlägga ärendet. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen godkänner att AB Össebyhus genomför erforderliga investeringar för att kunna hyra ut lokalen, alternativt bygga om den till bostadslägenheter. Yrkanden Hans Strandin (s) yrkar att arbetsutskottet uppdrar åt kommunstaben att till kommunstyrelsens sammanträde den 19 april dela på ärendet så att motionerna behandlas separat. Sten-Åke Adlivankin yrkar att en preliminär hyreskalkyl också skall presenteras vid sammanträdet den 19 april Beslutsgång Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition på Strandins ändringsförslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med det. Vidare ställer han proposition på sitt eget ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet bifaller det. Vad gäller ägardirektivet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. 19 (36)

20 Forts 37 Handlingar i ärendet 1. Bolagsordning för AB Össebyhus 2. Ägardirektiv för AB Össebyhus 3. Överenskommelse med landshövdingen 4. Samhällsbyggnadsnämndens AU-protokoll Motion. Byggande av allmännyttiga lägenheter i AB Össebyhus 6. Motion. Bygg hyresrätter med statsbidrag. 20 (36)

21 Redovisning av inlämnade motioner till kommunfullmäktige som är obesvarade AU 38 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. Kommunstaben får också i uppdrag att skyndsamt handlägga de två motioner som är obehandlade. Ärendet Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall de motioner som är obesvarade redovisas för kommunfullmäktige en gång om året. Följande motioner är av kommunfullmäktige obesvarade: Inkom till KF Från Ärende Behandling Socialdemokraterna Sociala lägenheteranskaffande av Socialdemokraterna Byggande av allmännyttiga lägenheter i AB Össebyhus Socialdemokraterna Bygg hyresrätter med statsbidrag Socialdemokraterna Nytt övergångsställe vid Vallentuna station Demoex Ingen höjning av chefslöner och arvoden förrän balanskravet uppnås Demoex Behåll datatekniker vid Vallentuna Gymnasium KS har den 12 nov 2001 återremitterat ärendet KS har den 11 dec 2001 återremitterat ärendet Ärendet behandlas vi KSAU den 25 mars Ärendet remitterat till SBN Ärendet behandlas vi KSAU den 25 mars Ärendet behandlas vi KSAU den 25 mars Ärendet ligger för beredning hos kommunstaben Ärendet ligger för beredning hos kommunstaben Ärendet behandlas vi KSAU den 25 mars Yrkanden Ordförande Sten-Åke Adlivankin yrkar att arbetsutskottet uppdrar åt kommunstaben att skyndsamt handlägga de två motioner som är obehandlade. 21 (36)

22 Forts 38 Beslutsgång Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller det i övrigt föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. 22 (36)

23 Revisionsrapport, barn-och ungdomsnämndens styrning, ledning, uppföljning och kontroll AU 39 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar överlämna kommunstabens synpunkter som svar till revisorerna på Komrevs revisionsrapport avseende barnoch ungdomsnämndens styrning, ledning och kontroll. Ärendet Revisorerna i Vallentuna har överlämnat en granskningsrapport upprättad av Komrev, gällande barn- och ungdomsnämndens styrning, ledning, uppföljning och kontroll, och begärt svar i form av barn-och ungdomsnämndens och kommunstyrelsens yttrande samt beslut om åtgärder. I revisionsrapporten framförs att för en fungerande ekonomistyrning krävs följande: Tydliga styrprinciper (dvs om ansvaret för ekonomi och verksamhet är tydligt uttryckt, om det finns tydliga spelregler) Ändamålsenlig budgetprocess (dvs en budgetprocess och dess organisering som resulterar i en realistisk och överenskommen budget) Ändamålsenlig resultatuppföljning (dvs rutiner för uppföljning och resultatanalys som ger erforderligt beslutsunderlag) Utarbetade rutiner för genomförande och uppföljning av beslutade åtgärder. Efter att ha granskat verksamheten rekommenderar revisorerna inom barn-och ungdomsnämndens ansvarsområde att: Nämnden när så är påkallat av den ekonomiska och/eller verksamhetsmässiga situationen fattar mer aktiva och tydliga beslut. Prognoserna på rektorsområdesnivå vid en negativ avvikelse innehåller kommentarer av hur överskridandet skall hanteras. Nämnden tar fram regler/riktlinjer kring hur resultatenheterna skall fungera. Tydliga regler utformas för under- respektive överskott. Utveckla budgetsystemet så att verksamheterna ges kända och stabila förutsättningar/spelregler inför verksamhetsåret. En utveckling sker så att effektmål formuleras och styrningen därigenom stärks. Nämnden initierar en utvärdering av resursfördelningsmodellen ( skolpeng ). Syftet bör vara att blansera svängningar i barn- /elevunderlag. 23 (36)

24 Forts 39 En fortsatt utveckling sker av att i budgeten för de olika verksamhetsområdena återger resultat av under året gjorda utvärderingar och att koppla detta till målen i kommande budget. De månatliga uppföljningarna utvecklas så att ett antal styrtal, dvs nyckeltal och verksamhetsmått som är strategiska för nämndens styrning,redovisas i dessa uppföljningar. Inom kommunstyrelsens ansvarsområde rekommenderas att Styrdialogen mellan kommunstyrelsen och nämnden stärks och utvecklas Utveckla målarbetet i kommunen så att målen för barn-och ungdomsnämndens verksamhetsområde är formulerat på samma sätt i kommunplan och skolplan. Kommunens ekonomistyrprinciper revideras så att barn-och ungdomsnämndens verksamhetsområde blir en integrerad del i kommunens styrning vad gäller målstyrning och decentralisering av budgetansvar och befogenheter. Utveckla budgetssystemet så att verksamheterna ges kända och stabila förutsättningar/spelregler inför verksamhetsåret. Kommunstabens synpunkter Revisorernas granskning behandlar förhållandena före Därmed har man inte beaktat de förändringar som skett i barn-och ungdomsförvaltningens organisation och inte heller de förändringar som skett i arbetet med Kommunplan Det innebär att många av de synpunkter som framförs saknar aktualitet. De rekommendationer som revisorna framfört inom kommunstyrelsens ansvarsområde kommenteras nedan. 1. Styrdialogen mellan kommunstyrelsen och nämnden stärks och utvecklas Kommentar: Den årliga styrdialogen mellan kommunstyrelsen och barn-och ungdomsnämnden har enligt kommunstyrelsens tidplan för 2004 planerats på följande sätt för Kommunplan Kommunstyrelsens budgetberedning har under vecka 8 en genomgång av 2003 års bokslut med barn-och ungdomsnämndens ordförande och förvaltningschef. Den 15 mars beslutar kommunstyrelsen om remiss till barn-och ungdomsnämnden av förslaget till Kommunplan (36)

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Ärenderubrik Diarienummer 3 Motion (DEX) Använd klarspråk i politiken KS 2010.058 4 Lokalpolicy i Vallentuna kommun KS 2011.012 5 Reviderad inträdesordning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! Årsredovisning 2004 Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! (Foto: Lars Wiklund) VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 11 december 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 163. Upprop och anmälningar

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Kommunrevisionens granskning 2012

Kommunrevisionens granskning 2012 Bilaga 1 till revisionsberättelse för år 2012 2013-04-29 Kommunfullmäktige Sid 1 (42) Dnr 13REK7 Kommunrevisionens granskning 2012 KOMMUNREVISIONEN Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset,

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer