Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 25 mars 2004 kl Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Gunnel Orselius-Dahl (fp), vice ordförande Elisabeth Rydström (c) Lars-Bertil Ohlsson (kd) Hans Strandin (s) Jaana Tilles (s) Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm Hans Strandin (s) Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Anna Lindholm Paragrafer Ordförande Sten-Åke Adlivankin Justerande Hans Strandin BEVIS Protokollet har anmälts hos kommunstyrelsen 1 (36)

2 Innehållsförteckning: Kulturskolan avgifter ändring av...3 Motion demoex: Behåll datatekniker vid Vallentuna Gymnasium...5 Motion nytt övergångsställe vid Vallentuna station...7 Banvägens upprustning, slutredovisning...8 Månadsuppföljning februari...9 Årsredovisning och verksamhetsberättelser Ombudgeteringar i 2003 års bokslut...11 Förslag till disposition av kommunstyrelsens överskott...13 Budgetjustering 2004 års driftbudget...14 Össebyhus förslag till ändring av ägardirektiv samt motionssvar...16 Redovisning av inlämnade motioner till kommunfullmäktige som är obesvarade...21 Revisionsrapport, barn-och ungdomsnämndens styrning, ledning, uppföljning och kontroll...23 Oxundaåns vattenvårdsprojekt, antagande av samverkansavtal mellan kommunerna remiss...28 Bolagisering av Vallentunas va-verksamhet och samgående med Roslagsvatten AB32 Antagande av UNO yttrande till Finansdepartementet på Ansvarskommitténs delbetänkande Utvecklingskraft för hållbar välfärd...35 Information...36 Sid 2 (36)

3 Kulturskolan avgifter ändring av AU 28 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Barn- och ungdomsnämndens förslag till avgifter inom kulturskolan fastställs att gälla fr o m höstterminen 2004: Kr per termin Enskilt ämne Dans, drama/teater, bild, kör, rockgrupp Musikämnen i Karby och Kårsta, termin Instrumenthyra 400 Materialkostnad för bild tillkommer med ca 150 Ärendet Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår vissa avgiftsjusteringar inom musikskolan att gälla fr o m höstterminen Avgiften för dans, drama/teater, bild, kör och rockgrupp föreslås höjd från 800 kr per termin till kr. Avgiften blir därmed mera likvärdig den som gäller för enskilt ämne, kr. Ca 100 elever berörs av höjningen. Avgiften för instrumenthyra föreslås höjd från 300 till 400 kr/termin. Detta berör också ca 100 elever och avgiften ska täcka kostnaderna för underhåll av instrument. Kommunstabens synpunkter Kommunstaben har ingen erinran mot förslaget. Kommunfullmäktige föreslås fastställa barn- och ungdomsnämndens förslag till avgifter inom kulturskolan fr o m höstterminen Yrkanden Hans Strandin (s) yrkar att kulturskolans taxor skall halveras med motiveringen att det är mycket viktigt att fler barn får möjlighet att delta. Dagens mycket höga taxor blir alltför svåra att klara för flerbarnsfamiljer. För varje barn är det mycket viktigt att få chans att delta i Kulturskolans aktiviteter. Beslutsgång Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition på Strandins yrkande och finner att arbetsutskottet avslår det och istället föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Reservationer Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Hans Strandin förslag. 3 (36)

4 Forts 28 Handlingar i ärendet 1. Protokoll från Barn- och ungdomsnämnden 4 (36)

5 Motion demoex: Behåll datatekniker vid Vallentuna Gymnasium AU 29 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommunstyrelsens beslut samt vad kommunstaben anfört i ärendet Ärendet Motionärens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att Vallentuna Gymnasium skall behålla åtminstone en IT-tekniker i heltidstjänst inom gymnasiets organisation. Bakgrund: Kommunens ledningsgrupp (förvaltningscheferna) har uppdragit åt en projektgrupp under ledning av IT-strategen Lars-Inge Andersson att lägga samman de olika IT-resurser som idag finns på olika förvaltningar med syfte att effektivisera verksamheten och förbättra servicen mot IT-användare såväl inom administrationen som pedagogisk verksamhet och omsorg. Kommunstyrelsen beslöt den 16 februari 2004: IT-enheterna sammanläggs enligt projektgruppens förslag. Kommundirektören får i uppdrag att besluta om bemanning av organisationen. Kommunstaben får återkomma med förslag till budgetjusteringar med anledning av de nya ekonomiska principerna. Utvärdering av den nya IT-organisationen genomförs hösten Kommunstaben: Som framgår av uppdraget är ett av syftena med sammanläggningen att förbättra servicen mot bl a den pedagogiska verksamheten inklusive gymnasiet. Detta skall ske bl a genom den större kompetens som den samlade IT-enheten kan erbjuda, genom att gymnasiet och andra IT-användare kan teckna serviceavtal på önskad servicenivå, genom att en enhetlig teknisk plattform med möjligheter till snabb återställning av arbetsstationer införs, genom heltäckande backupsystem, bättre skydd mot virus- och andra attacker. Den samlade IT-investeringsbudgeten för hela kommunen ger också möjligheter till snabbare utbyte av äldre arbetsstationer, t ex på gymnasiet. Av underlaget till kommunstyrelsens beslut framgår också att elevdatagruppen på gymnasiet kommer att stöttas och utvecklas. 5 (36)

6 Forts 29 Den nya organisationen träder formellt i kraft den 1 april, serviceavtal och övriga förändringar i ekonomin den 1 juli. Som framgår ovan kommer en utvärdering att ske hösten Mot bakgrund av ovanstående finns ingen anledning att så som motionären föreslår bryta upp den nya organisationen redan innan den trätt i kraft. Gymnasiet bör istället inrikta sig på att träffa serviceavtal på den nivå man anser sig behöva och kunna betala för. Beslutsgång Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Demoex motion 6 (36)

7 Motion nytt övergångsställe vid Vallentuna station AU 30 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige konstaterar att motionen är bifallen med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens överenskommelse med SL Infrateknik. Ärendet Socialdemokraterna i Vallentuna föreslog i en motion till kommunfullmäktige, inlämnad , att kommunstyrelsen skulle ges i uppdrag att i samråd med SL se till att det byggs ett övergångsställe över spåren i perrongernas norra ände vid Vallentuna station. Kommunstaben remitterade motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Kommunstabens synpunkter Samhällsbyggnadsnämnden har nu presenterat en överenskommelse med SL Infrateknik som innebär att en plankorsning kommer att byggas norr om perrongerna vid Vallentuna station. Projektet kommer att genomföras under sommaren Med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens beslut anser kommunstaben att motionen är bifallen. Beslutsgång Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Motion från Socialdemokraterna 7 (36)

8 Banvägens upprustning, slutredovisning AU 31 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Samhällsbyggnadsnämndens slutredovisning för Banvägens upprustning läggs till handlingarna. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har överlämnat slutredovisning av projektet avseende Banvägens ombyggnad. Med anledning av kommunstyrelsens uttalande den 8 september 2003, 105, Slutredovisning av investeringsprojekt, årstidsvägarna, upplyser samhällsbyggnadsnämnden kommunstyrelsen om att detta projekt, liksom årstidsvägarna, var färdigställt innan nuvarande nämnd tillträdde den 1 januari Följaktligen har inte denna nämnd haft någon möjlighet att ha kontroll över kostnadsutvecklingen. Kommunstabens synpunkter Av slutredovisningen framgår att projektets slutkostnad uppgår till netto tkr jämfört med ursprunglig budget tkr, ett överskridande med ca 21 %. Av samhällsbyggnadsnämndens redovisning framgår att anledningen till den fördyrade kostnaden bl a är brister i förfrågningsunderlag, problem i samordningen med SL samt en alltför låg reserv för oförutsedda kostnader. Samhällsbyggnadsnämnden har dragit slutsatser av detta projekt som ska kunna användas för att undvika sådana felaktigheter i investeringskalkyler och anslagskontroll, som påtalats av kommunstyrelsen. Kommunstaben föreslår att kommunfullmäktige lägger slutredovisningen till handlingarna. Beslutsgång Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 8 (36)

9 Månadsuppföljning februari AU 32 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen noterar informationen från nämndernas månadsuppföljning. Ärendet I bilaga redovisas nämndernas ekonomiska månadsuppföljning för februari månad Kommunstabens kommentarer Nämndernas prognoser över budgetutfallet i månadsuppföljning för februari visar ett underskott med ca 2,1 miljoner kr jämfört med budget. I redovisningen har flertalet nämnder ännu inte beaktat kommunfullmäktiges beslut om överföring av överskott från 2003 års bokslut jämfört med vad som redovisades i BUF 3/03. Barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden har dock beaktat en beräknad ombudgetering. Socialnämnden redovisar en prognos med 5,7 miljoner kr i underskott, vilket är 0,8 mkr mer än i prognosen efter januari. Kommunstaben bedömer att nämnden får svårt att klara sin budget utan det tillskott med 5,0 mkr som föreslås i särskilt ärende. Samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden redovisar också underskott innan ombudgetering från 2003 beaktats. Övriga nämnder redovisar 0-utfall men det kan påpekas att det för kommunstyrelsen då förutsätts att betydande medel i KS OF kommer att förbrukas vilket det ännu inte finns beslut om. Skolpengsbudgeten beräknas ge ett överskott med 6,4 mkr sedan hänsyn tagits till prognoser över barnantalet enligt befolkningsprognos 04A samt de nya skolpengsbelopp som ska gälla fr o m hösten Av det beräknade överskottet tas 6 mkr i anspråk för omdisponering enligt förslag i särskilt ärende. En säkrare prognos kommer att erhållas i BUF 1/2004 som baseras på redovisningen under första kvartalet och redovisas till kommunstyrelsen i maj. Då kommer samtliga budgetjusteringar att vara beaktade. Beslutsgång Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet: 1. Nämndernas månadsuppföljning februari (36)

10 Årsredovisning och verksamhetsberättelser 2003 AU 33 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen hemställer att: 1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna den framlagda årsredovisningen för 2003 för Vallentuna kommun års negativa resultat enligt kommunallagens balanskrav, 4,0 mkr täcks i 2005 års budget. Ärendet Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisning för Vallentuna kommun för verksamhetsåret Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelser från de olika nämnderna samt en kommentar av kommunalrådet Sten-Åke Adlivankin. Av den ekonomiska översikten framgår att resultatet för kommunen 2003 är negativt, 4,5 miljoner kr. Det är ca 5,6 mkr sämre än den av kommunfullmäktige godkända budgeten sedan hänsyn tagits till ombudgeteringar från 2002 års bokslut samt budgetjusteringar under året. Resultatet är väsentligt mycket bättre än de redovisade utfallsprognoserna i de kvartalsvisa uppföljningarna under året. Den största negativa budgetavvikelsen redovisas av socialnämnden med - 4,2 mkr. Kommunstyrelsen har den största positiva avvikelsen, + 2,4 mkr. Enligt kommunallagens balanskrav skall ett negativt resultat regleras genom att motsvarande överskott budgeteras inom de två följande budgetåren års negativa resultat föreslås regleras genom täckning i 2005 års budget. Beslutsgång Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsberättelser 10 (36)

11 Ombudgeteringar i 2003 års bokslut AU 34 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 1. Fastställa ombudgeteringar till 2004 med netto tkr för driftbudgeten enligt kommunstabens sammanställning Fastställa ombudgeteringar till 2004 med netto tkr för investeringsbudgeten enligt kommunstabens sammanställning Ärendet Kommunledningen har haft genomgångar kring 2003 års bokslut med representanter för nämnder/förvaltningar. Vid dessa överläggningar har berörts frågan om ombudgeteringar av de överskott respektive underskott som redovisas i bokslutet. Kommunstaben har tagit fram förslag till ombudgeteringar enligt bifogad redovisning. Gällande beslut Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2003, 58, att samtliga under- och överskott från 2003 ska tas med till Vid fastställande av budgetramar i samband med behandlingen av kommunplanen för anpassades beloppen i driftbudgeten för 2004 utifrån nämndernas prognoser i budgetuppföljningen efter tre kvartal, BUF 3/03. Samtidigt uttalades att budgetbeloppen skulle korrigeras för eventuell differens mellan prognosen i BUF 3 och bokslutsutfallet. Driftbudgeten Den totala budgetavvikelsen i bokslut 2003 är tkr. Jämfört med prognosen i BUF 3, tkr, så är differensen tkr. För de avgiftsfinansierade verksamheterna, VA-verk och avfallshantering, måste ombudgetering ske med den exakta avvikelsen i bokslutet. Totalt belopp att ombudgetera till 2004 enligt bilaga 1 uppgår därmed till tkr. Investeringsbudget Totalt uppgår budgetavvikelsen i bokslut 2003 till tkr för de projekt som nämnderna redovisar i sina verksamhetsberättelser. Efter korrigering för de projekt som slutredovisats under året samt sådana projekt där årliga investeringsanslag förekommer, föreslår kommunstaben att sammanlagt tkr netto ombudgeteras till 2004 års budget. Enligt uppgift från projektgruppen för GIS-projektet, som redovisas under kommunstyrelsen, har en tidigare felaktig ombudgetering gjort att budgeten för projektet angivits till för högt belopp vilket nu korrigeras i förslaget. 11 (36)

12 Forts 34 Beslutsgång Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Ombudgeteringar driftbudget 2. Ombudgeteringar investeringsbudget 12 (36)

13 Förslag till disposition av kommunstyrelsens överskott AU 35 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstabens förslag om fördelning av kommunstyrelsens överskottet, bilaga 1. Ärendet De över- respektive underskott som uppstått i bokslutet för 2003 ska enligt gällande ekonomistyrprinciper ombudgeteras för respektive nämnd till 2004 års budget. Ombudgeteringarna som helhet tas beslut om i särskilt ärende vid fullmäktigemötet 3 maj. Kommunstyrelsen har ett positivt resultat år 2003 med tkr inom driften och tkr vad gäller investeringar. Överskott har uppstått inom flera verksamheter inom nämndens ansvarområden och budgetansvariga framställer härmed en begäran om att få disponera delar av överskottet så som framgår i bilaga 1. I bilagan anges begärt ombudgeterat belopp samt syfte/motiv för ombudgeteringen. För att en ombudgetering ska göras till en viss verksamhet inom nämndens område anser förvaltningen att medlen antingen ska ha varit öronmärkta, men ej ianspråktagna, under 2003 eller avse särskilda projekt/insatser 2003 eller 2004 som inte ingår i den normalt löpande verksamheten. D v s kostnader som inte täcks av den fastställda grundbudgeten för Handlingar i ärendet 1. Förslag på fördelning av överskott inom kommunstyrel- sen 2. Bokslut 2003 på verksamhetsnivå för KS 13 (36)

14 Budgetjustering 2004 års driftbudget AU 36 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Budgetjustering genomförs så att medel för höjda politikerarvoden dras ifrån nämndernas budget och tillförs kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov, KS OF, enligt följande fördelning. Kommunstyrelsen tkr Samhällsbyggnad/MTM Fritidsnämnden Kulturnämnden Barn- och ungdomsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden KS OF tkr 2. Skolpengsbudgeten 2004 reduceras med 6 miljoner kronor till 373 miljoner. 1 miljon kronor tillförs utbildningsnämndens budget och 5 miljoner tillförs socialnämndens budget. Ärendet Kommunstyrelsen gav kommunstaben i uppdrag att redovisa förslag till budgetjusteringar i 2004 års budget. Från nämndernas budget ska medel överföras till KS OF eftersom någon höjning av politikerarvodena ännu inte beslutats. Skolpengsbudgeten kan reduceras eftersom barnantalet enligt prognos blir lägre än tidigare beräknat. Dessa medel kan användas att tillföra ytterligare resurser till utbildnings- och socialnämnderna. Kommunstabens kommentarer Kommunstaben har i särskild skrivelse redovisat nya beräkningar för skolpengsbudgeten 2004 utifrån nya prognoser över barnantalets utveckling samt de nya skolpengsbelopp som kommunfullmäktige fastställt för läsåret 2004/05. Samtidigt har behovet av förstärkning av utbildningsnämndens och socialnämndens budgetar belysts. Kommunstaben föreslår därför en överföring av resurser från skolpengsbudgeten 2004 med 1,0 mkr till utbildningsnämnden och 5,0 mkr till socialnämnden. Budgetberedningen har beslutat föreslå att det utrymme i nämndernas budgetar 2004 som ursprungligen var avsett att täcka höjda politikerarvoden dras tillbaka och tillförs kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Om förslag från den sittande arvodeskommittén blir klart under året och får effekter på nämndernas ekonomi så kan medel då fördelas ut genom beslut i kommunstyrelsen. 14 (36)

15 Forts 36 Beslutsgång Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. 15 (36)

16 Össebyhus förslag till ändring av ägardirektiv samt motionssvar AU 37 Dnr Dnr Dnr Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Gällande ägardirektiv för AB Össebyhus kompletteras med ett uppdrag att bygga hyreslägenheter vid Lindvägen i Karby. 2. Motion Byggande av allmännyttiga lägenheter i AB Össebyhus (Dnr ) kan nu anses bifallen. 3. Motion Bygg hyresrätter med statsbidrag ((Dnr ) kan nu anses bifallen. Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 1. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra erforderliga ändringar i detaljplanerna för Karby 3:90 och 3:2 för aktuell bostadsutveckling. 2. AB Össebyhus får i uppdrag att till kommunstyrelsen löpande avrapportera hur projektet framskrider. 3. AB Össebyhus får genomföra erforderliga investeringar för att kunna hyra ut en tomställd lokal i Karby, alternativt bygga om den till bostadslägenheter. Arbetsutskottet beslutar 1. Kommunstaben får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 19 april dela på ärendet så att motionerna behandlas separat. 2. En preliminär hyreskalkyl också skall presenteras vid sammanträdet den 19 april Ärendet I samband med diskussion med samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott angående landshövdingens bostadsuppdrag gav kommunstyrelsens arbetsutskott kommunstaben i uppdrag att utforma direktiv som kommunfullmäktige kan ge till AB Össebyhus om att utreda och redovisa vilka möjligheter bolaget har att utveckla bostadsbeståndet samt om hur bostadsbolaget ska utvecklas. 16 (36)

17 Forts 37 Frågan har vilat i avvaktan på att bolagets försäljning av fastigheten Karby 3:90 slutligt skulle prövas. Boverket har avslagit bolagets överklagande av Länsstyrelsens beslut att inte lämna tillstånd till försäljning av fastigheten. Beslutet kan inte överklagas. Nu gällande direktiv Bolagets verksamhet regleras i gällande bolagsordning, senast reviderad av kommunfullmäktige , samt av fastställda ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige Bolaget efterlyste i skrivelse en ambitionsförklaring om ägarens kommunens framtida planer för bolaget. Kommunstaben angav i ett yttrande tre möjliga alternativ för framtida utveckling: Alt 1 Försäljning Alt 2 Behålla bolaget oförändrat Alt 3 Utveckla bolaget Kommunstyrelsen beslutade att bifalla alternativ 1 innebärande en avyttring av bolaget. Detta beslut har dock inte varit möjligt att fullfölja på grund av gällande lagstiftning. Överenskommelse med landshövdingen om bostadsbyggande Kommunfullmäktige godkände en överenskommelse mellan Vallentuna kommun och landshövding Mats Hellström avseende bostadsbyggande m m. Kommunen förbinder sig bl a att verka för ett bostadsbyggande om ca 1000 bostäder under , varav 80 lägenheter upplåts med hyresrätt. Landshövding Mats Hellström förbinder sig att reservera kronor för investeringsbidrag till nybyggnad av hyreslägenheter i Vallentuna kommun, vilket enligt nuvarande regler ska räcka till minst 38 lägenheter. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag Efter Boverkets avslag på överklagandet om försäljning av Karby 3:90 har samhällsbyggnadsförvaltningen aktualiserat frågan om att låta AB Össebyhus genomföra den byggnation som det annars var tänkt att Byggmästaren U J Johansson skulle utföra. 17 (36)

18 Forts 37 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har föreslagit kommunfullmäktige att ge AB Össebyhus ägardirektiv att bygga lägenheter vid Lindvägen i Karby. Kommunstyrelsen föreslås ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra erforderliga ändringar av detaljplanerna för Karby 3:90 och 3:2 för aktuell bostadsutveckling. Kommunstabens synpunkter Med nu gällande lagstiftning kan kommunstyrelsens tidigare beslut, om att AB Össebyhus ska säljas, inte genomföras på rimliga villkor. Den kompletterande bostadsbebyggelse, som avsågs komma till stånd genom avtalet om försäljning av Karby 3:90, kan troligen inte heller genomföras annat än på det sätt som samhällsbyggnadsförvaltningen föreslagit d v s genom byggnation i AB Össebyhus regi. En bostadsproduktion i AB Össebyhus regi kan delvis finansieras genom att ta i anspråk det bidrag som landshövdingen reserverat för Vallentuna. Kommunstaben tillstyrker därför det förslag som samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott ställt sig bakom. Gällande bolagsordning och ägardirektiv ger möjlighet för bolaget att genomföra den aktuella bostadsproduktionen, men större investeringsprojekt - som detta - ska godkännas av kommunen. Ett sådant godkännande kan ges genom att kommunfullmäktige I detta fall beslutar om kompletterande ägardirektiv. Detta skulle I så fall kunna ses som ett första steg I en framtida utveckling av AB Össebyhus. Bolaget bör anlita samhällsbyggnadsförvaltningen för planering av projektet och lämna löpande rapporter till kommunstyrelsen om hur projektet framskrider. Övriga ärenden som ej slutbehandlats som följd av den osäkra situationen för AB Össebyhus Motion. Byggande av allmännyttiga lägenheter i AB Össebyhus. (Dnr ) I motion från socialdemokraterna föreslås att utbyggnadsmöjligheter utreds vid Fornminnesvägen, i Karby och Kårsta. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunfullmäktige beslutade 101/2001 att återremittera ärendet. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uttala att motionen nu kan anses bifallen. 18 (36)

19 Forts 37 Motion. Bygg hyresrätter med statsbidrag (Dnr ) Socialdemokraterna föreslår i en motion att Vallentuna kommun tar sitt ansvar för bostadssituationen och ger AB Össebyhus i uppdrag att starta byggandet av hyreslägenheter med hjälp av det nya investeringsbidraget. Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uttala att motionen nu kan anses bifallen. Begäran om yttrande över investeringsprojekt i AB Össebyhus (Dnr ) Styrelsen i AB Össebyhus har begärt kommunstyrelsens yttrande om ett investeringsprojekt för 1,45 miljoner kr som innebär ombyggnad av en lokal i souterrängplan i fastigheten i Karby till tre mindre bostadslägenheter. KS AU har föreslagit kommunstyrelsen att tillstyrka Össebyhus framställan. Kommunstyrelsen beslutade i 17/2002 att bordlägga ärendet. Kommunstabens förslag: Kommunstyrelsen godkänner att AB Össebyhus genomför erforderliga investeringar för att kunna hyra ut lokalen, alternativt bygga om den till bostadslägenheter. Yrkanden Hans Strandin (s) yrkar att arbetsutskottet uppdrar åt kommunstaben att till kommunstyrelsens sammanträde den 19 april dela på ärendet så att motionerna behandlas separat. Sten-Åke Adlivankin yrkar att en preliminär hyreskalkyl också skall presenteras vid sammanträdet den 19 april Beslutsgång Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition på Strandins ändringsförslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med det. Vidare ställer han proposition på sitt eget ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet bifaller det. Vad gäller ägardirektivet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. 19 (36)

20 Forts 37 Handlingar i ärendet 1. Bolagsordning för AB Össebyhus 2. Ägardirektiv för AB Össebyhus 3. Överenskommelse med landshövdingen 4. Samhällsbyggnadsnämndens AU-protokoll Motion. Byggande av allmännyttiga lägenheter i AB Össebyhus 6. Motion. Bygg hyresrätter med statsbidrag. 20 (36)

21 Redovisning av inlämnade motioner till kommunfullmäktige som är obesvarade AU 38 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. Kommunstaben får också i uppdrag att skyndsamt handlägga de två motioner som är obehandlade. Ärendet Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall de motioner som är obesvarade redovisas för kommunfullmäktige en gång om året. Följande motioner är av kommunfullmäktige obesvarade: Inkom till KF Från Ärende Behandling Socialdemokraterna Sociala lägenheteranskaffande av Socialdemokraterna Byggande av allmännyttiga lägenheter i AB Össebyhus Socialdemokraterna Bygg hyresrätter med statsbidrag Socialdemokraterna Nytt övergångsställe vid Vallentuna station Demoex Ingen höjning av chefslöner och arvoden förrän balanskravet uppnås Demoex Behåll datatekniker vid Vallentuna Gymnasium KS har den 12 nov 2001 återremitterat ärendet KS har den 11 dec 2001 återremitterat ärendet Ärendet behandlas vi KSAU den 25 mars Ärendet remitterat till SBN Ärendet behandlas vi KSAU den 25 mars Ärendet behandlas vi KSAU den 25 mars Ärendet ligger för beredning hos kommunstaben Ärendet ligger för beredning hos kommunstaben Ärendet behandlas vi KSAU den 25 mars Yrkanden Ordförande Sten-Åke Adlivankin yrkar att arbetsutskottet uppdrar åt kommunstaben att skyndsamt handlägga de två motioner som är obehandlade. 21 (36)

22 Forts 38 Beslutsgång Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller det i övrigt föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. 22 (36)

23 Revisionsrapport, barn-och ungdomsnämndens styrning, ledning, uppföljning och kontroll AU 39 Dnr Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar överlämna kommunstabens synpunkter som svar till revisorerna på Komrevs revisionsrapport avseende barnoch ungdomsnämndens styrning, ledning och kontroll. Ärendet Revisorerna i Vallentuna har överlämnat en granskningsrapport upprättad av Komrev, gällande barn- och ungdomsnämndens styrning, ledning, uppföljning och kontroll, och begärt svar i form av barn-och ungdomsnämndens och kommunstyrelsens yttrande samt beslut om åtgärder. I revisionsrapporten framförs att för en fungerande ekonomistyrning krävs följande: Tydliga styrprinciper (dvs om ansvaret för ekonomi och verksamhet är tydligt uttryckt, om det finns tydliga spelregler) Ändamålsenlig budgetprocess (dvs en budgetprocess och dess organisering som resulterar i en realistisk och överenskommen budget) Ändamålsenlig resultatuppföljning (dvs rutiner för uppföljning och resultatanalys som ger erforderligt beslutsunderlag) Utarbetade rutiner för genomförande och uppföljning av beslutade åtgärder. Efter att ha granskat verksamheten rekommenderar revisorerna inom barn-och ungdomsnämndens ansvarsområde att: Nämnden när så är påkallat av den ekonomiska och/eller verksamhetsmässiga situationen fattar mer aktiva och tydliga beslut. Prognoserna på rektorsområdesnivå vid en negativ avvikelse innehåller kommentarer av hur överskridandet skall hanteras. Nämnden tar fram regler/riktlinjer kring hur resultatenheterna skall fungera. Tydliga regler utformas för under- respektive överskott. Utveckla budgetsystemet så att verksamheterna ges kända och stabila förutsättningar/spelregler inför verksamhetsåret. En utveckling sker så att effektmål formuleras och styrningen därigenom stärks. Nämnden initierar en utvärdering av resursfördelningsmodellen ( skolpeng ). Syftet bör vara att blansera svängningar i barn- /elevunderlag. 23 (36)

24 Forts 39 En fortsatt utveckling sker av att i budgeten för de olika verksamhetsområdena återger resultat av under året gjorda utvärderingar och att koppla detta till målen i kommande budget. De månatliga uppföljningarna utvecklas så att ett antal styrtal, dvs nyckeltal och verksamhetsmått som är strategiska för nämndens styrning,redovisas i dessa uppföljningar. Inom kommunstyrelsens ansvarsområde rekommenderas att Styrdialogen mellan kommunstyrelsen och nämnden stärks och utvecklas Utveckla målarbetet i kommunen så att målen för barn-och ungdomsnämndens verksamhetsområde är formulerat på samma sätt i kommunplan och skolplan. Kommunens ekonomistyrprinciper revideras så att barn-och ungdomsnämndens verksamhetsområde blir en integrerad del i kommunens styrning vad gäller målstyrning och decentralisering av budgetansvar och befogenheter. Utveckla budgetssystemet så att verksamheterna ges kända och stabila förutsättningar/spelregler inför verksamhetsåret. Kommunstabens synpunkter Revisorernas granskning behandlar förhållandena före Därmed har man inte beaktat de förändringar som skett i barn-och ungdomsförvaltningens organisation och inte heller de förändringar som skett i arbetet med Kommunplan Det innebär att många av de synpunkter som framförs saknar aktualitet. De rekommendationer som revisorna framfört inom kommunstyrelsens ansvarsområde kommenteras nedan. 1. Styrdialogen mellan kommunstyrelsen och nämnden stärks och utvecklas Kommentar: Den årliga styrdialogen mellan kommunstyrelsen och barn-och ungdomsnämnden har enligt kommunstyrelsens tidplan för 2004 planerats på följande sätt för Kommunplan Kommunstyrelsens budgetberedning har under vecka 8 en genomgång av 2003 års bokslut med barn-och ungdomsnämndens ordförande och förvaltningschef. Den 15 mars beslutar kommunstyrelsen om remiss till barn-och ungdomsnämnden av förslaget till Kommunplan (36)

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 8 september 2003 kl 18.00 19.45

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 8 september 2003 kl 18.00 19.45 Kommunstyrelsen 8 september 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 8 september 2003 kl 18.00 19.45 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-11-15 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagen den 15 november 2007 kl 9.00-13.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef Ingrid Ullman, kulturchef 40

Annika Wallenskog, kommundirektör Shula Gladnikoff, kommunplanerare Olle Wallin, stadsbyggnadschef Ingrid Ullman, kulturchef 40 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-04-12 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagdag den 12 april 2007 kl 10.00-12.15 Örjan Lid (m),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 11 april 2005

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 11 april 2005 Kommunstyrelsen 11 april 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 11 april 2005 kl.18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Vallentuna

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45 Extra Kommunstyrelse 2009-11-09 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45 Beslutande Ersättare Örjan Lid (M), ordförande Raimo

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen den 14 augusti 2003 kl 17.00 18.30

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen den 14 augusti 2003 kl 17.00 18.30 Kulturnämndens arbetsutskott 14 augusti 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

KALLELSE. Socialnämnden 2004-02-03. Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 februari 2004 kl 18.

KALLELSE. Socialnämnden 2004-02-03. Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 februari 2004 kl 18. Socialnämnden 2004-02-03 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 februari 2004 kl 18.30, Genomgång av handlingar kl 17.30 Kallade tjänstemän

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Linnéa Nyman (s) och Lars Rundgren (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Linnéa Nyman (s) och Lars Rundgren (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunfullmäktige 2000-12-18 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 18 december 2000, kl 19.00-19.50

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Victor Kilén, chef KS kansli Patric Andersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 Utbildningsnämnden 2005-10-06 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl Socialnämndens arbetsutskott 27 januari 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

PROTOKOLL Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Paragrafer 62-73 Ordförande Justerande

PROTOKOLL Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Paragrafer 62-73 Ordförande Justerande Kommunfullmäktige 8 november 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 8 november 2004 kl 19.00 20.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande)

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 21 augusti 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 15 juni 2015 kl. 10:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 KALLELSE Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna Tisdag 5 februari 2002 kl 19.00 Göran Nydahl, förvaltningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats Utses att justera Jaana Tilles (S) Justeringens tid och plats Kommunstyrelsens kansli, JO t j o4 - t cl Underskrifter Sekreterare elie Hallin Ordftirande Örjan Lid L-- Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen

Läs mer