Styrelsen för. HSB brf Skogalundshojden i Nacka. får härmed avge årsredovisning för foreningens verksamhet under räkenskapsåret L2_3I

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för. HSB brf Skogalundshojden i Nacka. får härmed avge årsredovisning för foreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010- L2_3I"

Transkript

1 Org Nr: Styrelsen för HSB brf Skogalundshojden i Nacka Org.nr: får härmed avge årsredovisning för foreningens verksamhet under räkenskapsåret L2_3I

2 ÄRSR.E&AVåSNäNG HSB:s Bostadsrättsftirening Skogalundshcijden i Nacka, organisationsnrlmmer Styrelsen ftjr HSB:s Bostadsrättsforening Skogalundshöjden i Nacka får härmed avge redovisning flor foreningens verksamhet under räkenskapsaret 1januariz}I} - 31 december F ÖRVAI,TNTNG S tsen:i.nrnr.sa Föreningen bildades den2l november 2001 och registrerades hos Bolagsverket den 28 februari Föreningen rir bildad for aff inneha och ftrvalta fastigheten Sicklaön 42:I i Nacka kommun. Föreningen består av totalt 67 bostadsrätter. MEDLEMM.AR. OCH ÖVN,N,ÅTEI,SER. Föreningen har 100 medlemmar därav ingår även HSB. Under året har 4st. överlåtelser skett. STYRELSE Styrelsen har sedan foreningsstämman den 6 maj 2010 haft ftiljande sammansättning: Ordförande: Vice ordftirande: Sekreterare: Ledamot: Åke Ström Åsa Altozano Suzanne Hederön Niklas Waller Lars Strannerdahl Sofia Krystek Bengt Hökervall genom HSB Christina Schön HSB FIRMATECKNARE Föreningens firma har tecknats av Åke Ström, Åsa Altozano, Lars Strannerdahl och Suzanne Hederön, två i forening tecknar. R.EWSORER Revisor har varit Fredrik Orneman med Berit Manell som revisor suppleant, samt BoRevision AB, av HSB:s Riksförbund utsedd revisionsbyrå. VALBEREDNå]NG Valberedningen bestar av Inga-Lill Lagergren och Susanne Takenaka båda på ett är. DTST'RIKTSOMB{Jä} Åke Ström och Åsa Altozano har varit distriktsombud till HSB Stockholms distrikt NacSS(

3 SAMMÄNTR.åDEN Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 13 protokollftrd.a sammanträden. Styrelsen har även medverkat på möten angående besiktning av vära fastigheter o mark. EKONOMI Arvode har under året utgått med kr FÖRVALTNINGSAVTAL Föreningen har haft avtal med HSB Stockholm gällande ekonomisk och administration som gällder till och med I. AKTUELLA I{I NDELSER UNDER. 2O1O Markskötsel En ny entreprenör iir kontrakterad. Med byet hoppas vi få en bättre kvalitet på utforda jobb och en mera moderat prisbild. Entreprenörens ätagande börjar ll4 ochpäg?'tl oktober månad ut. Våren 201i planeras ftjr plantering av ett antal frukffräd st utspridda i området för boende att ta del av skörd. Markbesiktning Den 5-ariga markbesiktningen genomfordes under hösten, och de felaktigheter som upptäcktes är åtgärdade, så när som på ett putsarbete vid m 64. För kylig väderlek. P-platser/P- avgifter. Styrelsen gjorde en helomviindning i frågan om P-avgifter och inftirde identifikationsparkering och nägra enkla regler omkring detta på våra gäst parkeringar. Resultatet blev battre, vi har haft mindre Zin tio som utn;'ttj atvära parkeringar ftr långtidsuppställning, varav några boende. Det tycker vi är ett oskick. Försöket har pägått i 7 man. Vi har satt upp tydligare skyltar och vi kommer att göra en ny utvärdering under hösten. Snöröjning / egen regi En ny entreprenör kontrakterades, och dennes arbeten specificerades noggrant. Handskottningen ville en överväldigande majoritet av medlemmarna sköta själva ftjr att på så sätt hålla kostnader nere. Och det har vi verkligen gjort. De som inte vill eller kan skotta själva upphandlades jobben åt vederbörande. Överlag har det gått bra - det iir viktigt att det är skottat och ser bebott ut. Individuell mätning och debiteriug av Värme&Varrnvatten Vi startade upp mätning den 1 juli. Med ett fåtal reklamationer så har det gått bra. Om ni drar er till minnes skälen så åir dom flera, dels ftir miljön som helhet då energiforbrukningen visar sig gå ned med c:a 20Yo. DeIs var det enkelt ftir oss - vi har inga gemensamhetsutr;'mmen (trapphus, hissar etc), så innanfor din yfterdörr sköter du dig själv. Då kan vi enkelt mäta ditt energiuttag och debitera dig din forbrukning. Tredje skälet ar vära viirmepumpar - med lägre energiuttag far forhoppningsvis de låingre livsliingd. Titta in på vår hemsida, där finns det vanliga frågor och svar om mätningen och även energispartips. Nedsäkring Vi siikrade ned våra teknikhus fran installerade 50A till35a. Skillnad i årspris /år inkl skatter i vår favör. Eå- åeveraeat91if

4 Vi har bl.tt el-leverantör under aret. Fran Nacka Energi till Lule Kraft. Vi hoppade på ett hängavtal som HSB Sverige har med Lule Energi, där vi får en egen el-mäklare vars jobb eir att köpa så billig el som möjligt till HSB. Vårt krav var likaså att vi köper enbart fornyelsebar el. I detta fall vattenkraft. Harspranget VKV. Nacka energi?ir fortfarande vår nätleverantör. Avfallskvarnar I oklober 2010 undersökle styrelsen om det var möjligt att installera avfallskvarnar i foreningen. Den infonnation som styrelsen fick då av Nacka Kommun (både muntligt och skriftlig) var att vi behövde söka tillstand ftir att installera avfallskvarnar. Föreningen behövde även an-lita en rörfirma for att noggrant gå igenom vårt avloppssystem(ledningar, pump och rör). Styrelsen fick information om att for att undvika att avloppsrören fick stopp redan hos hushållen var det viktigt att rören hade bra lutning och att man inte hade snålspolande kranar. Rekommendationen blev att inte installera avfall skvarnar i ftireninsen. Bolån 3 st lan a 12 milj st har omftirhandlats. Här var vi lite forsiktiga, så av de fyra lan på cirka 48 milj vi har, är två st bundna med olika löptider och wå st med rörlig riinta. Städdagar Vi har haft två städdagar under aret. Syftet med dagama är framforallt den sociala biten- liir känna din granne lite mer, saml att vi snyggar till och städar på våra marker. Uppslutningen har varit ganska bra men kan bli bäure. Vi har hypotesen att minst en person från varje lägenhet ftirväntas delta. Informationsbrev: Under 2010 delades 5 stycken informationsbrev ut i brevlådorna. Breven har innehållit alltifran information gällande regler, information om sopsortering och Gästparkering. Hemsidan Föreningens hemsida har under aret genomgått en översyn och uppfräschning. Den anvlinds som en informationsplats framftirallt ftir de boende men också för utomstående som kanske är intresserade av området. Vi arbetar for att hålla den så uppdaterad som möjligt. Hemsidan består av ett antal delar - Bilder, Dokument, Aktuella Datum, Nyheter och Styrelsen. Nyhetssidan uppdateras med akfuella saker som hiinder i ftireningen, t.ex. niir ett informationsbrev skickas ut eller när det åir dags fbr städdag. Dokumentsidan innehåller många olika typer av dokument som praktiska tips, FAQs, stadgar och trivselregler. Dessutom finns energideklarationer, årsredovisningar och en hel del annat att tillgå. Kort och gott så ska man som boende kunna kiirura att man far reda på den information man behöver på vår hemsida. Har man ytterligare frågor kan man gå in på styrelsesidan lor kontaktuppgifter och våinda sig hit. Egna o Kornmunala insatser Trädt?itlning Föreningen har fcirsökl fa kontakt med kommunen ftir att ta ner skrymmande träd. Tyvän fär vi inget svar så vi kommer att driva frägan vidare. yl '-""

5 FÖR.ST,AG TTLå. RESUX-TATD{SFOSITäON Stänman har attta ställnins till: Balanserat resultat Ärets lesultat I Surnma r 3s6 478 Styrelsen fiireslår fiiljande disposition: Uttag ur yffre fond Överföring till fond för yttre underhåtl enligt underhåilsplanen Balanserat resultat Summa L Föreningens ekonomiska ställning vid arets utgång samt årets resultat flamgar av efter'ft)ljande resultat- och balansräkninåj(

6 Org Nr: HSB blfskogalumdshöjden i Nacka o L ilettoomsättning Not LaA Fastighetskostnader Drift Planerat underhåll Avskrivningar Sum ma fastighetskostnader Not 2 Not I lbb Rörelseresultat L 53r.889 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Not 4 Not 5 42t BB r 20L 823 -L Resultat efter fi nansiella kostnader Inkomstskatt L 647-4L5 Ärets reiultåi : ws zla 33L zs? y<

7 Org Nr: HSB brf Skogalundshöjden i Nacka Ti gångar'i.::].. Anläggningstillgångar Materiel I a a n I ägg n i n g sti I I gå nga r Byggnader och ombyggnader Mark och markanläggningar Fi na nsie I la a n lägg n i n g sti I lg å n g a r l,ångfristigt värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Not 6 Not 7 Not B L A B2B 147 B2B gbl s t4b Omsättn ingstil lgå nga r Kortfristig a fo rd ri nga r Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Stockholm Skattekonto Forutbetalda kostnader och upplupna intäkter Handkassa Not L L Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar L487ee 824 L48ss7 oyf

8 Org Nr: HSB buf SkoEaEarmdsEröjdeer! Nacka Balansräkning 2010-L2-3X 2009-L2-3L Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Insatser Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Ärets resultat Not I 976 fi3 Z7A L Summa eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter Summa skulder Summa eeet kapitaloch skulder Poster inorn linjen Not 11 Not r7b 636 3L2 49 L L4 240 L s7 408 Ställda säkerheter Fastig hetsi nteckn i ngar stä lda för s ku lder ti ll kred iti nstitut Fastighetsinteckningar totalt uttagna Ansvarsförbindelser s Inga ooa Inqa >q './ -/

9 @ HSB hrf SkoEala.rndshöjden i F$acka Kassaflödesanalys Org Nr: CI-OX n Löpande verksanrhet Resultat efter finansiella poster Justering för poster som lgrte iergår i kassaf!ödet Avskrivningar Inkomstskatt Kassaflöde från löpande verksamhet T t L Kassaflöde från förändrlnear i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeri ngsverksamhet Investeringar i fastigheter Kassaflöde från investeringsverksamhet Fi na a'lsieni nesverksa nr het Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder Kassaflöde frå n fina nsieri ngsverksa m het Ärets kassaflöde Likvida rnedelvid årets början Likvida medetvid årets slut S L6 67L L22 59L " 836 I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto hos HSB Stockholm i de likvida medlen y1 '..,/

10 @ HSB brf Så<ogaEucrdshö3'dear E F$acka Org Nr: Redovisningsprinciper rn, rn. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och boköringsnämndens ailmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskafiningsvärden om inte annat anqes nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på byggnader Avskrivning sker enligt en 100-årig annuitetsplan och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknade ekonomiska livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning mellan år. Avskrivning på inventarier Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserad på inventariernas livslängd cirka 5 år. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna. In komstskatt och u nderskottsavd ra g En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 26,3 o/0. övriga boks!utskorn menta rer Föreningen har inte haft några anställda under året. Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden fötroendevalda Sociala kostnader uvnot Revisorer Föreningsvald t2-3I tis Totalt Löner och aruoden ingår i personalkostnader under not 2 Drifr. L': XX8-i24v.

11 Oro Nr: HSB brf Skogalundshöjden i F.lacka Noter Not 1 Nettoomsättning Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Ärsavgifter Hyror Övriga intäker Bruttoomsättning Avgifts- och hyresbortlall Drift Personalkostnader Fastighetsskötsel och lokalvård Reparationer EI Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-W Övriga avgifter Förvaltningsarvoden Övriga dritukostnader Avskrivningar Byggnader Om- och tillbyggnad Markanläggningar Ränteintäkter och I iknande resultatpostei RänteintälGer avräkningskonto HSB Stockholm Räntekostnader och liknande resultatpostei Räntekostnader långfristiga skulder Erhållna räntebidrag Övriga räntekostnader t B '''''.'.' ttg 787 5L s s L r I _-zm '': t s t 42L L L -r L LIg r3 tr s6 s ri Lot s t3L8 :.: rr s TEBT I s2 82 -m*,- --/-- :

12 I ti t HSB hsf SkoEaluradshöjden! Nacka Org Nr: Noter Not 6 Byggnader och ombyggnader 20! x.2-31 Not 7 TnnSenfi a 26qt,-ff^i^-^,å.ia rr ryuur rul sr rjtrdl ll lll lg>vol UE Ärets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Ärets avskrivningar Utgående avskrivningar BoKört värde Taxeringsvärde Byggnader Mark Mark och markanläggningar Ingående anskaffningsvärde mark Ingående anskaffningsvärde markanläggningar Utgående ackumulerade anskaffningwärden Ingående ackumulerade avskrivningar Ärets avskrivningar Utgående avskrivningar L BB ö.z5 J)b 1, ? o0a s 000 L s L bj5 5rv r r ZTs2 ooo BoKört värde Not 8 Aktier, andelar och värdepappei Ingående anskaffningsvårde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden s Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intåker HSB Comhem Länsförsäkringar Övr förutbetalda kostnader Upplupna intäkter tr s r LO23 Not 1O Förändring av eget kapital Underh.- Balanserat Uppl. Insatser avgifter fond resultat Ärets resultat t t 232 Belopp vid åreg ingång Vinstdisp enl. stämmobeslut Ärets resultat Belopp vid årets slut O -t

13 Org Nr: RevisEosrshenätäeEse Till fråineninesstämman I FåSB hcf SkoEalarmdslröideer i f*acka Organisationsnumrner M har granskat årsredovisningen dr bokftiringen sanrt styrelsens förvaltning i HSB brf skogalundshöjden i Nacka för räkenskapsåret 201G & Det är styrelsen som har anwaret för räkenskapshandlingarna och förualtningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsrcdwisningen och fönmltningen på grundval av vår revision' Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat odt genonrfört remsionen för att nted l't4 men inte absohlt säkerhet örsäka 6s om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innehttar att gmnska ett urval av urderlagen ftr belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår mkså att prova redovisningsprirrcjpema mh styrelsens tillämpning av dem samt att Möma de Hydelsefulla uppskatiningar som styrelsen giort när de upprättat årsredovisningen sarnt att utvärdera den smlade iörnntionen i årsredovisningen. Som urderlag for vårt uttalande om anwarsfrihet har vi granskat väseniliga beslut, åtgarder oot rornånrd"n i örenirpen för att kunna bedörna om nfuon stfdseledanpt är ersäeningss$dig nmt föreningen. M har även granskat om nfuon styrelseledanpt pd annat såitt handlat i strid md bostadsriittslagen, årsredovisningslagen eller föreningens sbdgar' M anser att Gr revision ger oss rimlig grund för våra uthlanden ndan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet nued årsredovisningslagen octr ger en rättvisande bild av ftrenirqens resultat octr ställning i enlighet n d god rdovisniressd i Suerige' Fonraltningsberäittelsen är förenlig nd årsredovisningens önigf ddar' M tillstyrker att öreningsstiimrnan ftststiiller resultatrtikningen octr balarsökningen för föreningen, behandlar resultatet enti4 fo.slugpt i önraltningsberättelsen ocr beviljar styrelsens ldanöter anwarsfrihet ör räkenskapsåret. stockholm a"n Jr$/ta- i1 / \ r-**-*-r) \ x."äs\ \tt " öryen Göfahe'j Av fdrreningen vald revisor izgoetl oa-nf tu'n BoReuision AB Av l-lsb Riksfööurd utsdd revisor

14 Org Nr:76960&0949 HSB brf Skogalundshöiden i Nacka /// lvh /t hottfl ' " fiffi1hönån 31o/o Totala kostnader Drt 63%,rfll&l^i'l( Fördet ni ng d riftkost nader aar2010 tr4r '.-,".*."*"..*" u"."..d*p

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö R {'? *':7-=o -if HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 7 1641 8-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 HSB Brf Stranden Org,nr: 716418-6905 sid 2is Styrelsen för bostadsrättsftireningen Stranden

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Ordförande till och med den 28 maj Vice ordförande till och med den 28 maj därefter ordförande. Ordinarie ledamot från och med den 28 maj

Ordförande till och med den 28 maj Vice ordförande till och med den 28 maj därefter ordförande. Ordinarie ledamot från och med den 28 maj ÅRSREDOVISNING HSB:s bostadsrättsförening FANÖ i Stockholm avseende år 29 Organisationsnummer: 716416-3722 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening FANÖ i Stockholm får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Brf Tempelekot Arsredovisning 2010 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tiänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Brf TELLUS 2009-01-01 Brf TELLUS 2009-12-31 2006 ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 1 Brf TELLUS 2006 2009-01-01 2009-12-31 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~.

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~. , HSB:s brfmälaren i Stockholm Arsredovisning 2010-2011 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s BrfMälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 Årsredovisning 2010-09-01 till 2011-08-31 1(10) ~ fl~~.t

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm ÅRSREDOVISNING 2009 Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga händelser 1 Allmänt om föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollholmen. Org.nr: 716418-7630. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollholmen. Org.nr: 716418-7630. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Trollholmen Org.nr: 716418-7630 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

- vad innebär det? ren bostadsrättsförening. Att bo. . Med bostadsrätt "äger" du inte din lägenhet i egentlig

- vad innebär det? ren bostadsrättsförening. Att bo. . Med bostadsrätt äger du inte din lägenhet i egentlig @ Att bo ren bostadsrättsförening - vad innebär det? o I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som qjänar pengar på ditt boende. Arsavgiften (= månadsavgiften, "hyrar^" X 12) täcker föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Kopparstaven Org.nr: 713200-0485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Org. nr: 713200-0485 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer