Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet "

Transkript

1 BESLUT Ärendenr. 136 Sökande Baltic Saftey Products AB, , Box 60, Älgarås Ombud: Prodocon AB, Peter J, Gårda Torget 2, Göteborg Motpart Name Navigation AB, , Box 403, Bandhagen Ombud: Karl-Fredrik B, Advokatfirman Carler, Box 7557, Stockholm Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <baltic.se> Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande Beslut Domännamnet <baltic.se> överförs till Sökanden, Baltic Saftey Products AB Postadress Besöksadress Telefon Telefax Hemsida II-Stiftelsen Box STOCKHOLM Ringvägen E-post:

2 2 Bakgrund Sökanden bedriver konstruktion, produktion, marknadsföring och försäljning av flytvästar och annan marin säkerhetsutrustning under firma Baltic Safety Products AB. Sökanden är innehavare av Gemenskapsregistreringen nr BALTIC (ord), ingiven 28 april 2004 och registrerad 3 augusti 2005 för varor i klasserna 9 och 25 (Bilaga 1 till Ansökan). Vidare innehar Sökanden nyttjanderätten till den svenska nationella varumärkesregistreringen nr BALTIC (figurativ), ingiven 14 juni 1989 och registrerad 13 december 1991 för varor i klass 9 (Bilaga 2 och 3 till Ansökan). Registrerad innehavare till sistnämnda varumärke är Per F, Sökandens vd. Motparten bedriver verksamhet inom bl a sökordsmarknadsföring och lät registrera <baltic.se> den 10 april Ett domännamn <baltic.se> hade registrerats den 3 april 2005 med en Göran G som innehavare. Göran G är vd och grundare av Motparten och har efter tillkomsten av motpartsbolaget överfört rätten till det omtvistade domännamnet till Motparten. Den 19 april 2005 tillskrev Sökanden Göran G, informerade att Sökanden har varumärkesskydd för BALTIC inom EU och framförde sitt intresse att överta domännamnet. Göran G svarade den 21 april 2005 och meddelade att domännamnet registrerats för ett projekt. Den 9 juni 2006 skickade Sökanden ansökan om Alternativt tvistlösningsförfarande till Stiftelsen för Internetinfrastruktur (IIS). IIS förelade Motparten att senast den 10 augusti 2006 inkomma med svaromål i anledning av Ansökan. Motparten ansökte om, och beviljades, två veckors anstånd och inkom med svaromål den 24 augusti Den 20 september inkom Motparten med ett kompletterande yttrande, vilket Tvistlösarna beslöt godkänna som del av beslutsunderlaget. I anledning av detta utfärdade Tvistlösarna den 27 september 2006 ett meddelande där Sökanden gavs tillfälle att senast den 9 oktober 2006 yttra sig över kompletteringen. Då Sökanden inte nåtts av nämnda meddelande, förlängdes svarstiden den 12 oktober 2006 till den 26 oktober Samma dag, 12 oktober 2006, meddelade Sökandens ombud att något yttrande inte skulle inkomma. Motparten har begärt att Ansökan ska prövas av tre tvistlösare, och utsett Per Carlsson. Sökanden har utsett Peter Hedberg, och IIS har utsett P-E H Petter Rindforth som tvistlösare, tillika ordförande mellan tvistlösarna. Ärendet ska vara avgjort senast den 6 november Då Ansökan enligt Tvistlösarna uppfyller kraven i IIS Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen.se ska Tvistlösarna fatta beslut i tvisten. Beslutet ska grundas på Ansökan, Motpartens svar samt Motpartens komplettering. Förfarandespråket är svenska.

3 3 Yrkanden Sökanden yrkar att domännamnet <baltic.se> överförs till Sökanden, Baltic Saftey Products AB. Motparten bestrider yrkandet om överföring. Parterna har anfört Sökanden Sökanden uppger sig ha sålt flytvästar i Sverige i över 25 år och vara en av Europas största tillverkare. Produkterna marknadsförs i ett 30-tal länder, bl a via Internet. Under räkenskapsåret 2004/2005 uppgick marknadsföringskostnaderna till över 1,7 miljoner kronor och omsättningen var drygt 48,5 miljoner kronor (Bilaga 4 till Ansökan, intyg från Sökandens revisor). Sökanden anser att BALTIC inte är beskrivande för Sökandens verksamhet eller varor, utan väl inarbetat och ett starkt varumärke med god särskiljningsförmåga. Till styrkande av detta har Sökanden bifogat ett intyg från Båtbranschens Riksförbund (Bilaga 5). Sökanden noterar att det finns många andra varumärken som innehåller benämningen BALTIC, men menar att det endast är Sökanden som har skydd för ordet BALTIC ensamt och drar slutsatsen att Sökandens kunder därför riskerar att vilseledas och utgå från att <baltic.se> tillhör Sökanden, vilket är till skada för varumärkets anseende. Enligt Sökanden har Motparten ingen rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet, då Motparten inte har någon känneteckensrätt till BALTIC och domännamnet inte används för att marknadsföra Motpartens egna varor eller tjänster. Motparten har använt <baltic.se> för en hemsida med länkar till bl a flytvästar tillverkade av andra än Sökanden. Sökanden pekar vidare på det faktum att Motparten är/har varit innehavare till ca 900 domännamn och menar att närmare 200 av dessa består av andras varumärken. Motparten har också varit inblandad i ett stort antal tvistlösningsförfaranden. Sökanden drar därför slutsatsen att Motpartens affärsidé är att dra fördel av kända varumärkens renommé, och att <baltic.se> är registrerat i ond tro. Med hänvisning till mailkorrespondensen i april 2005 och den fortsatta användningen av det omtvistade domännamnen anser Sökanden att Motparten i varje fall använt <baltic.se> i ond tro sedan nämnda datum. Motparten Motparten uppger sig vara ett av Sveriges ledande företag inom sökordsmarknadsföring, och äger och förvaltar ett stort antal domännamn under toppdomänerna.se och.com. Affärsverksamheten går ut på att koppla dessa domännamn till hemsidor med sponsrade länkar som ska ha relevant koppling till domännamnet och tillsammans med övriga av Motpartens domännamn bilda ett nätverk.

4 4 Motparten anser att det inte finns någon förväxlingsrisk mellan det omtvistade domännamnet och Sökandens varumärke BALTIC, då det sistnämnda är registrerat för varor i klasserna 9 och 25 medan Motparten inte säljer varor utan förrmedlar tjänster. Motparten bestrider också Sökandens påstående att BALTIC är väl ansett i Sverige och att Motparten drar otillbörlig fördel av kännetecknet så att användningen är till förfång för dess särskiljningsförmåga eller anseende. Sökanden innehar inte baltic.com (som innehåller information om de baltiska staterna) eller baltic.eu, och är inte ensamma om ett varumärke innehållande beteckningen BALTIC. Sökandens firma är vare sig identisk eller förväxlingsbar med <baltic.se>, då såväl firma som verksamhet är olika. Motparten anför att Sökandens Gemenskapsvarumärke registrerades den 3 augusti 2005, fem månader efter det att Motparten registrerade det omtvistade domännamnet. Eftersom Sökandens svenska varumärkesregistrering är ett figurvarumärke, kan förväxling med domännamn inte uppstå och nämnda varumärke således inte tillmätas någon betydelse i ärendet. Motparten drar slutsatsen att <baltic.se> inte är identiskt eller förväxlingsbart med Sökandens varumärken. Motparten hävdar att dess verksamhet är reell och legitim, och består i att erbjuda tjänster i form av sökhjälp till konsumenter och försäljning av annonsutrymme till annonsörer. Det omtvistade domännamnet är en generisk / geografisk domän, då Baltic är den internationella benämningen på Baltikum (Bilagorna 3 5, utdrag ur Encyclopedia Britannica Online och Wikipedia har bilagts Motpartens svaromål till stöd för detta). Enligt Motparten används <baltic.se> i sin geografiska betydelse, med informationslänkar om Baltikum. Motparten vitsordar uppgiften att Sökanden tidigare skickat till Göran G och därvid anfört sig ha varumärkesrättigheter till BALTIC. Efter Motpartens svar har dock ingen vidare kontakt skett mellan parterna, av vilket Motparten drar slutsatsen att det omtvistade domännamnet är av mindre intresse för Sökanden och den tid som förflutit därefter har, genom Motpartens användning, givit Motparten ett berättigat intresse till <baltic.se>. Motparten bestrider slutligen att domännamnet är registrerat i ond tro. Motpartens kompletterande skrivelse Kompletteringen hänvisar främst till ett av professor Marianne Levin utfärdat rättsutlåtande, i anledning av tvist i Hässleholms tingsrätt mellan Göran G och BergendahlsGruppen AB (mål nr T ) beträffande domännamnet ags.se. Vidare hänvisas till ATF Ärende nr 137 (Diligensen i Hälsingland AB vs Name Navigation AB), beträffande domännamnet diligensen.se. Utifrån dessa två handlingar menar Motparten att en person som registrerat ett

5 5 domännamn i god tro inte automatiskt bör anses försättas i ond tro genom erhållandet av ett varningsbrev eller liknande från en känneteckensinnehavare. Motparten hävdar att användning i ond tro förutsätter att det rör sig om ett väl ansett varumärke eller en Internetadress med intensiv trafik. Slutligen konstaterar Motparten att dennes verksamhet är av sådant slag att det finns ett berättigat intresse att registreria generiska domännamn, och att det därför ankommer på Sökanden att motbevisa denna ståndpunkt. Tvistlösarnas skäl Enligt punkt 17 c) i Allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen.se, får ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), eller titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och i) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och ii) domännamnet registrerats eller använts i ond tro. Identiskt eller förväxlingsbart Som ovan angivits får ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken [vilket] har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösninghen kan visa rätt. Motparten uppger att <baltic.se> registrerades av denne den 3 april Dock framgår av övriga uppgifter i ärendet att registrerad innehavare vid denna tid var Göran G. Motpart i detta ärende är Name Navigation AB, inte Göran G. Det omtvistade domännamnet registrerades på Motparten den 10 april 2006, vilket således är det registreringsdatum som gäller i ärendet. Sökanden är innehavare av en Gemenskapsregistrering för ordet BALTIC, ingiven 28 april 2004 och registrerad 3 augusti Då Sverige är medlem av EU, har sagda Gemenskapsregistrering rättsgrund i Sverige. Sökanden innehar även nyttjanderätten till en svensk nationell registrering för BALTIC i visst figurutförande, ingiven den 14 juni 1989 och registrerad den 13 december Sökandens rätt till den nationella varumärkesregistreringen har inte ifrågasatts av Motparten. Det är Tvistlösarnas uppfattning att domännamnet <baltic.se> är identiskt med Sökandens ordvarumärke BALTIC, och att nämnda domännamn åtminstone är förväxlingsbart med figurvarumärket BALTIC där ordet BALTIC framgår tydligt.

6 6 Rätt eller berättigat intresse Motparten kan inte sägas ha någon rätt till <baltic.se>, om man med rätt menar ett från känneteckensinnehavarens sida uttryckligen eller underförstått medgivande till registrering av ett med kännetecknet identiskt eller förväxlingsbart domännamn. Vidare föreligger inte heller något berättigat intresse i så mening att Motparten förvärvat ensamrätt till ordet BALTIC i domännamnet, eller såvitt framgår av inlagorna i ärendet - att domännamnet är allmänt känt för Motparten. Däremot har Motparten visat att användning av domännamnet skett i samband med marknadsföring av såväl varor som tjänster innan tvistlösningen inleddes. Det sagda framgår bl a av Bilagorna 7 och 8 till ansökan, samt av Motpartens svaromål. Motparten bedriver en i sig fullt legitim verksamhet där olika av Motparten innehavda domännamn kopplas till sponsrade länkar. Enligt Motparten är de annonser som visas på de till domännamnen kopplade hemsidorna optimerade för att spegla domännamnets lydelse, vilket medför att länkarna som visas alltid förblir relevanta och intressanta för besökarna. Tvistlösarna konstaterar att ordet Baltic är en generisk geografisk benämning för de havs- och landområden som omfattar Baltikum. Motparten hävdar att domännamnet <baltic.se> används och fortsättningsvis kommer att användas i sin geografiska betydelse med länkar angående resor och hotell, främst inriktat mot Baltikum. Något material som visar att <baltic.se> används just med inriktning på Baltikum föreligger inte i ärendet, dock framgår av Sökandens Bilaga 7 att det omtvistade domännamnet generellt används för att marknadsföra olika flygbolag och researrangörer. Det är Tvistlösarnas mening att nämnda användning är av sådant slag som i och för sig skulle ge Motparten ett berättigat intresse till domännamnet. Domännamnet har dock även använts för sponsrade länkar om flytvästar, d v s de produkter som Sökandens varumärke främst avser. Av Bilaga 8 i Ansökan framgår att <baltic.se> kopplats till länkar för olika andrahandsmarknader för flytvästar, bl a med texten Flytvästar. Köp eller sälj billiga och/eller obskyra reservdelar online Detta förhållande är oemotsagt i Motpartens för övrigt mycket omfattande svaromål. Om, med Motpartens beskrivning, annonserna är optimerade för att spegla domännamnets betydelse, har <baltic.se> medvetet använts i kommersiellt syfte för att styra de konsumenter som söker information om Sökandens flytvästar till hemsidor med, som det får förmodas, liknande

7 produkter tillverkade av Sökandens konkurrenter. Länkarna kopplar även samman BALTIC med flytvästar och billiga och/eller obskyra reservdelar, vilket får antagas vara till skada för varumärket BALTICs anseende. Tvistlösarna konstaterar att sådan användning inte ger ett berättigat intresse till domännamnet i den mening som avses i Allmänna Villkor. Rekvisitet berättigat intresse är på så sätt nära knutet till frågan om huruvida domännamnet registrerats eller använts i ond tro. Ett domännamn som, utan tillstånd av rättighetsinnehavare, använts med medveten associering till en särskild varumärkesinnehavare och dennes rättigheter kan inte utgöra grund för berättigat intresse. Det faktum att domännamnet även använts i legitimt syfte får då av billighetsskäl stå tillbaka för den del av användningen som skett i ond tro. Sammanfattningsvis konstaterar Tvistlösarna att Motparten inte har någon rätt eller berättigat intresse till <baltic.se>. 7 Registrerats eller använts i ond tro Sökanden har tillskrivit den tidigare innehavaren av det omtvistade domännamnet, Göran G, och informerat denne om sin känneteckensrätt till BALTIC. Även om nämnda kontakt skulle kunna anses ha kommit till Motpartens kännedom genom det faktum att Göran G har en betydande ställning hos Motparten, anser Tvistlösarna det tveksamt om en innehavare av ett kännetecken som regel ska kunna försätta en innehavare av ett domännamn i ond tro bara genom att underrätta denne om att känneteckenshavaren har en känneteckensrätt. I nu aktuellt fall har nämnda underrättelse dessutom skett i relativt vaga formuleringar - vi är intresserade att överta denna domän, vi har sedan tidigare ordvarumärkesskydd på Baltic inom EU, så denna domän är naturligtvis av intresse för oss. Tvistlösarna drar slutsatsen att Motpartens eventuella kännedom om underrättelsen från Sökanden inte har betydelse för bedömningen om domännamnet är registrerat eller använt i ond tro. Som Motparten anfört är Baltic ett i grunden generiskt ord. Sådana är naturligtvis fria att använda i sin generiska betydelse, men inte för de varor/tjänster som omfattas av någon annans varumärkesskydd för samma ord. Motparten är innehavare av ett stort antal domännamn, vilket är fullt legitimt så länge dessa inte gör intrång i annans känneteckensrättigheter. En del av dessa domännamn har varit föremål för tvistlösningsärenden. Enligt Motparten inträffar det stundtals, av misstag eller förbiseende att man registrerar domännamn som innebär intrång i andras immateriella rättigheter. Tvistlösarna konstaterar att sådana intrång kan förekomma, särskilt när det gäller ett stort antal generiska ord och benämningar, och att domännamnen enbart av detta skäl inte kan anses ha registrerats eller använts i ond tro.

8 En genomgång av Bilaga 10 till ansökan, vilken inte avvisats av Motparten, visar dock ett betydande antal uppenbara kännetecken, såsom Callaway och Birka Line m fl, och felskrivningar av kännetecken, t ex Wolksvagen, Sveska Spel, Cyckelringen, Altvista, Rainair, Peugoet, Nodea, m fl. Även om dessa domännamn inte är föremål för prövning i nu aktuellt ärende, kan därmed ifrågasättas huruvida registreringen av vissa generiska ord som även är varumärken, såsom BALTIC enbart tillkommit av misstag eller förbiseende. Av utredningen får anses framgå att varumärket BALTIC använts under tämligen lång tid och i tämligen stor omfattning. Särskilt intyget från Båtbranschens Riksförbund vittnar om att kännetecknet genom användning förvärvat en förstärkt särskiljningsförmåga, även om det inte innehåller någon uppgift om vad märket använts för eller än mindre i vilken omfattning andra än förbundet (allra minst konsumenterna) känner till märket (för flytvästar). Det är dock inte styrkt att BALTIC använts i så stor omfattning att det kan anses vara ett väl ansett kännetecken och som sådant känt för den breda allmänheten. Även om det således är sannolikt att Motparten vid registreringen av <baltic.se> kände till Sökandens varumärke BALTIC, anser Tvistlösarna det inte tillförlitligen styrkt att så var fallet. Som ovan angivits har dock det omtvistade domännamnet använts för sponsrade länkar om flytvästar (Sökandens huvudsakliga användningsområde för varumärket BALTIC), vilket inte bestridits av Motparten. Med hänvisning till Motpartens affärsverksamhet, får det anses högst sannolikt att denna användning skett i syfte att dra kommersiell nytta förväxlingsrisken mellan domännamnet och Sökandens varumärke. Det är Tvistlösarnas mening att <baltic.se> åtminstone använts i ond tro. Mot bakgrund av vad som ovan anförts finner Tvistlösarna att det omtvistade domännamnet är förväxlingsbart med Sökandens kännetecken med rättsgrund i Sverige. Motparten har inte ett berättigat intresse till <baltic.se> och har varit i ond tro vid användningen av detta. Domännamnet skall därför överföras till Sökanden. 8 På Stiftelsen för InternetInfrastrukturs vägnar Petter Rindforth Per Carlsson Peter Hedberg Skiljaktig mening (Per Carlson), bilaga 1.

9 9 ATF Ärende nr 136 Bilaga 1 Per Carlson är av skiljaktig mening samt anför att skälen för avgörandet enligt hans mening bör ha följande innehåll. Name Navigation AB:s domännamn baltic.se får anses vara identiskt med Baltic Safety Products AB:s EG-varumärke BALTIC och förväxlingsbart likt det svenska nationella varumärket BALTIC i figur som bolaget har nyttjanderätt till. Det är vanligt att innehavare av webbplatser använder deskriptiva ord och uttryck som domännamn för att dra till sig uppmärksamhet bland dem som söker information m.m. på Internet. Det kan därmed ligga nära till hands för den som likt Name Navigation på olika sätt arbetar med marknadsföring att välja ett allmänt känt geografiskt namn såsom baltic som domännamn. Enligt vad utredningen visar använder Name Navigation domännamnet i en aktiv marknadsföring av främst olika flygbolag och researrangörer, vilket i sig får anses vara ägnat att grunda ett berättigat intresse till domännamnet. Såvitt utredningen visar har domännamnet också använts vid marknadsföring av bl.a. flytvästar, något som i sig också får anses kunna grunda ett berättigat intresse. En annan sak är, att Name Navigation inte kan anses ha ett berättigat intresse till domännamnet för en verksamhet av detta slag, om domännamnet begärts registrerat med vetskap om att Baltic Safety Products använde kännetecknet BALTIC för bl.a. flytvästar. Enbart det förhållandet att Name Navigations domännamn baltic.se är identiskt med Baltic Safety Products kännetecken BALTIC medför inte att domännamnet måste ha begärts registrerat med vetskap om kännetecknet, särskilt med hänsyn till kännedomen om baltic som geografiskt namn. Baltic Safety Products har inte påstått att det innan domännamnet begärdes registrerat förekommit någon kontakt mellan Name Navigation eller den från vilken bolaget förvärvade rätten till domännamnet och Baltic Safety Products, och än mindre att Name Navigation genom en sådan kontakt skulle ha fått vetskap om användningen av kännetecknet BALTIC. Det finns emellertid andra omständigheter som är av betydelse för bedömningen av om domännamnet baltic.se begärts registrerat med vetskap om användningen av kännetecknet BALTIC för bl.a. flytvästar, särskilt vad som framkommit om den omfattning i vilken kännetecknet använts. Av utredningen framgår, att Baltic Safety Products bedrivit verksamhet under förhållandevis lång tid och i tämligen stor omfattning.

10 10 I ett intyg dagtecknat den 24 maj 2006 har Båtbranschens Riksförbund genom Björn Lagerkvist, anfört bl.a. att Baltic Safety Products produkter säljs i fler än 20 länder i Europa och att BALTIC är det sannolikt mest väletablerade varumärket i sin nisch. Och av ett intyg från Baltic Safety Products revisor, auktoriserade revisorn Ingemar Venemyr, dagtecknat den 12 maj 2006, framgår, att bolagets omsättning under bokslutsåret uppgick till ca 48,5 milj. kr och att dess kostnader för marknadsföring under samma tid uppgick till ca 1,7 milj. kr. Intygen innehåller emellertid inte någon uppgift om vilka produkter som kännetecknet BALTIC använts för eller vilket genomslag användningen haft bland t.ex. slutanvändarna av produkterna. Intygen kan därför inte ensamma för sig eller i förening med utredningen i övrigt läggas till grund för slutsatsen att BALTIC skulle vara väl ansett för flytvästar. Vad som kommit fram angående kännedomen om BALTIC medför vid dessa förhållanden inte att domännamnet måste ha begärts registrerat med vetskap om kännetecknet. Inte heller vad som i övrigt förekommit styrker mot Name Navigations bestridande att domännamnet begärts registrerat med vetskap om användningen av kännetecknet BALTIC för bl.a. flytvästar. Att Name Navigation använt domännamnet baltic.se med avseende på bl.a. flytvästar, efter det att bolaget underrättats om att Baltic Safety Products använder kännetecknet BALTIC för bl.a. produkter av detta slag, innebär inte att Name Navigation kan anses vara i ond tro. På grund av det anförda skall yrkandet om överföring av domännamnet avslås.

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-05-11 300 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Microsoft AB 164 93 Kista Ombud: Advokatfirman Fylgia KB Malin F 102 04 Stockholm MOTPART Niclas V 623 46 Hemse SAKEN

Läs mer

BESLUT 2005-03-31. Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn. AB N Esbjörnsson, 556087-5212, Box 7, 277 21 Kivik

BESLUT 2005-03-31. Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn. AB N Esbjörnsson, 556087-5212, Box 7, 277 21 Kivik BESLUT 2005-03-31 Ärendenr. 78 Sökande Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn Ombud: Sveriges Kommuner och Landsting, Förbundsjurist Ellen H H, 118 82 Stockholm Motpart AB N Esbjörnsson, 556087-5212,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-12-12 444 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Johan Å 187 77 Täby MOTPART Håkan H Webshop Trollhättan 461 42 Trollhättan SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-10 207 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockholmshem AB Box 9003 102 71 Stockholm Ombud: Prodocon AB, Gårda Torget 2 412 50 Göteborg MOTPART Name Navigation

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-03 236 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Samsung Electronics Co. Ltd of Korea 416, Maetan-dong 443-742 Suweon-si, Kyungki-do, Republiken Korea Ombud Baker and

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-06-23 762 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Takvandring Sverige AB (556662-9621) Södra Allén 5 852 39 Sundsvall Ombud: VAMO Varumärkesombudet AB Box 7067 402 32

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-04-06 659 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Itelligence AG (DE813209371) Königsbreede 1 D-33605 Bielefeld Tyskland Ombud: Maria Z c/o Fenix Legal KB Stureplan 4C,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-03-20 804 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Gunnar L Ombud: Kajsa Åkesson Skarp Stockholm Advokatbyrå AB Box 7467 103 92 Stockholm INNEHAVARE Podiet Skattekonsulter

Läs mer

VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 21 NUMMER 2 2010

VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 21 NUMMER 2 2010 VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 21 NUMMER 2 2010 NORDEN Ny varemerkelov i Norge DESIGNSKYDD Designkollision med gamla varumärken VITE Hundmat i Högsta domstolen REKLAMJURIDIK I huvudet

Läs mer

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012-12-11 2012:15 Mål C 26/11 KÄRANDE Elskling AB, Sandelsgatan 16, bv, 115 34 Stockholm Ombud: Advokaterna M. F. och C. T., S. Advokatbyrå, Box 4501, 203 20 Malmö SVARANDE Kundkraft

Läs mer

Marknadsföring av guldköptjänster

Marknadsföring av guldköptjänster MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:11 2008: Datum 2011-05-24 Dnr C 8/10 KÄRANDE/GENSVARANDE SMS Guld AB, Box 5075, 102 42 Stockholm Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

Varumärken på Internet

Varumärken på Internet VARUMÄRKESSKYDD DESIGNSKYDD BRANDING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 26 NUMMER 1 2015 Varumärken på Internet 18 22 26 32 40 Tvist: Fängelse och skadestånd för piratkopiehandel. Tvist: Nedsänkt lock gör snusdosor

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:12 2007-05-16 Dnr C 31/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:12 2007-05-16 Dnr C 31/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:12 2007-05-16 Dnr C 31/05 KÄRANDE Synsam Service Aktiebolag, Box 30153, 104 25 STOCKHOLM Ombud: advokaten T. C-W. och jur. kand. K. L., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

Marknadsföring av katalogtjänster på Internet

Marknadsföring av katalogtjänster på Internet MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:8 2008: Datum 2011-04-05 Dnr C 12/10 KÄRANDE Hittapunktse AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm Ombud: advokaten P. E. A., Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:13 2004-05-11 Dnr C 13/03

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:13 2004-05-11 Dnr C 13/03 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:13 2004-05-11 Dnr C 13/03 KÄRANDE TTG Sverige AB, Box 26206, 100 41 STOCKHOLM Ombud: advokaten Carl Anders Svensson och jur. kand. Katarina Ladenfors, Advokatfirman Konsultbyrån

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:19 2005-06-07 Dnr C 19/04

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:19 2005-06-07 Dnr C 19/04 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:19 2005-06-07 Dnr C 19/04 KÄRANDE OLKA Golf & Konferens Resor Aktiebolag, Stora Nygatan 13, 411 08 GÖTEBORG Ombud: advokaten Christina Berggren och jur kand Marie Widmark, Magnusson

Läs mer

Marknadsföring av fläckborttagningsmedel. 1. Marknadsdomstolen lämnar Universalbolaget i Helsingborg Aktiebolags talan utan bifall.

Marknadsföring av fläckborttagningsmedel. 1. Marknadsdomstolen lämnar Universalbolaget i Helsingborg Aktiebolags talan utan bifall. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:27 2008: Datum 2010-11-02 Dnr C Dnr 35/09 och C 2/10 KÄRANDE Universalbolaget i Helsingborg Aktiebolag, Box 22064, 250 22 Helsingborg Ombud: advokaten M. P., Advokatfirman J.

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 5. DOM (DELDOM) 2015-05-19 meddelad i Stockholm

1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 5. DOM (DELDOM) 2015-05-19 meddelad i Stockholm 1 (DEL) meddelad i Stockholm Mål nr: PARTER (Antal motparter: 2) Motpart Offentlig försvarare: Advokat Foyen Advokatfirma Göteborg AB Stora Nygatan 33 411 08 Göteborg Åklagare Kammaråklagare Åklagarmyndigheten

Läs mer

ANVÄNDNING AV VARUMÄRKEN PÅ INTERNET

ANVÄNDNING AV VARUMÄRKEN PÅ INTERNET Av Sarah Snyder 1 I den allt hårdare konkurrensen kan en produkts namn och design bli avgörande för ett företags framgång. Varumärket som individualiseringsmedel har därför fått en allt större betydelse

Läs mer

Frobbit AB www.frobbit.se

Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit AB www.frobbit.se Svar på Remiss från.se angående Alternativt Tviste Förfarande Frobbit! lämnar härmed sina synpunkter på.se remiss angående Alternativt TvisteFörfarande (ATF)..SE ställde i remissen

Läs mer

Toppdomänen.se - med eller utan förprövning?

Toppdomänen.se - med eller utan förprövning? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Kristian Ford Toppdomänen.se - med eller utan förprövning? Examensarbete 20 poäng Handledare: Ulf Maunsbach Kommersiell IT-rätt Domännamnsrätt Höstterminen 2000

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning.

Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning. BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-05-23 Dnr: 08-11198 42 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 Peder.Cristvall@pts.se Stiftelsen för Internetinfrastruktur Att. Danny Aerts Box

Läs mer

IMMATERIALRÄTT OCH MEDIARÄTT

IMMATERIALRÄTT OCH MEDIARÄTT NR 2 2005 REDAKTION: Advokat Petra Hansson Advokat Jens Kinnander ANSVARIG UTGIVARE: Advokat Per Josefson KONTAKTPERSONER: Advokat Karin Cederlund, Stockholm Telefon 08-505 764 95 e-post karin.cederlund@msa.se

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:25 2002-10-15 Dnr C 15/01

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:25 2002-10-15 Dnr C 15/01 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:25 2002-10-15 Dnr C 15/01 KÄRANDE AB LivsHälsa medvetandeutveckling, 556511-4112, Torstenssonsgatan 3, 114 56 STOCKHOLM Ombud: dr. Henning Witte, Villagatan 13 B, 114 32 STOCKHOLM

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:30 2006-11-15 Dnr C 32/04

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:30 2006-11-15 Dnr C 32/04 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:30 2006-11-15 Dnr C 32/04 SÖKANDE Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik, Box 23727, 102 54 STOCKHOLM Ombud: advokaten Owe Hjelmqvist, Setterwalls Advokatbyrå, Arsenalsgatan

Läs mer

DOM 2013-10-14 Stockholm

DOM 2013-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060204 DOM 2013-10-14 Stockholm Mål nr M 11581-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-06 i mål nr M 4232-12, se bilaga

Läs mer