Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet "

Transkript

1 BESLUT Ärendenr. 136 Sökande Baltic Saftey Products AB, , Box 60, Älgarås Ombud: Prodocon AB, Peter J, Gårda Torget 2, Göteborg Motpart Name Navigation AB, , Box 403, Bandhagen Ombud: Karl-Fredrik B, Advokatfirman Carler, Box 7557, Stockholm Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <baltic.se> Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande Beslut Domännamnet <baltic.se> överförs till Sökanden, Baltic Saftey Products AB Postadress Besöksadress Telefon Telefax Hemsida II-Stiftelsen Box STOCKHOLM Ringvägen E-post:

2 2 Bakgrund Sökanden bedriver konstruktion, produktion, marknadsföring och försäljning av flytvästar och annan marin säkerhetsutrustning under firma Baltic Safety Products AB. Sökanden är innehavare av Gemenskapsregistreringen nr BALTIC (ord), ingiven 28 april 2004 och registrerad 3 augusti 2005 för varor i klasserna 9 och 25 (Bilaga 1 till Ansökan). Vidare innehar Sökanden nyttjanderätten till den svenska nationella varumärkesregistreringen nr BALTIC (figurativ), ingiven 14 juni 1989 och registrerad 13 december 1991 för varor i klass 9 (Bilaga 2 och 3 till Ansökan). Registrerad innehavare till sistnämnda varumärke är Per F, Sökandens vd. Motparten bedriver verksamhet inom bl a sökordsmarknadsföring och lät registrera <baltic.se> den 10 april Ett domännamn <baltic.se> hade registrerats den 3 april 2005 med en Göran G som innehavare. Göran G är vd och grundare av Motparten och har efter tillkomsten av motpartsbolaget överfört rätten till det omtvistade domännamnet till Motparten. Den 19 april 2005 tillskrev Sökanden Göran G, informerade att Sökanden har varumärkesskydd för BALTIC inom EU och framförde sitt intresse att överta domännamnet. Göran G svarade den 21 april 2005 och meddelade att domännamnet registrerats för ett projekt. Den 9 juni 2006 skickade Sökanden ansökan om Alternativt tvistlösningsförfarande till Stiftelsen för Internetinfrastruktur (IIS). IIS förelade Motparten att senast den 10 augusti 2006 inkomma med svaromål i anledning av Ansökan. Motparten ansökte om, och beviljades, två veckors anstånd och inkom med svaromål den 24 augusti Den 20 september inkom Motparten med ett kompletterande yttrande, vilket Tvistlösarna beslöt godkänna som del av beslutsunderlaget. I anledning av detta utfärdade Tvistlösarna den 27 september 2006 ett meddelande där Sökanden gavs tillfälle att senast den 9 oktober 2006 yttra sig över kompletteringen. Då Sökanden inte nåtts av nämnda meddelande, förlängdes svarstiden den 12 oktober 2006 till den 26 oktober Samma dag, 12 oktober 2006, meddelade Sökandens ombud att något yttrande inte skulle inkomma. Motparten har begärt att Ansökan ska prövas av tre tvistlösare, och utsett Per Carlsson. Sökanden har utsett Peter Hedberg, och IIS har utsett P-E H Petter Rindforth som tvistlösare, tillika ordförande mellan tvistlösarna. Ärendet ska vara avgjort senast den 6 november Då Ansökan enligt Tvistlösarna uppfyller kraven i IIS Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen.se ska Tvistlösarna fatta beslut i tvisten. Beslutet ska grundas på Ansökan, Motpartens svar samt Motpartens komplettering. Förfarandespråket är svenska.

3 3 Yrkanden Sökanden yrkar att domännamnet <baltic.se> överförs till Sökanden, Baltic Saftey Products AB. Motparten bestrider yrkandet om överföring. Parterna har anfört Sökanden Sökanden uppger sig ha sålt flytvästar i Sverige i över 25 år och vara en av Europas största tillverkare. Produkterna marknadsförs i ett 30-tal länder, bl a via Internet. Under räkenskapsåret 2004/2005 uppgick marknadsföringskostnaderna till över 1,7 miljoner kronor och omsättningen var drygt 48,5 miljoner kronor (Bilaga 4 till Ansökan, intyg från Sökandens revisor). Sökanden anser att BALTIC inte är beskrivande för Sökandens verksamhet eller varor, utan väl inarbetat och ett starkt varumärke med god särskiljningsförmåga. Till styrkande av detta har Sökanden bifogat ett intyg från Båtbranschens Riksförbund (Bilaga 5). Sökanden noterar att det finns många andra varumärken som innehåller benämningen BALTIC, men menar att det endast är Sökanden som har skydd för ordet BALTIC ensamt och drar slutsatsen att Sökandens kunder därför riskerar att vilseledas och utgå från att <baltic.se> tillhör Sökanden, vilket är till skada för varumärkets anseende. Enligt Sökanden har Motparten ingen rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet, då Motparten inte har någon känneteckensrätt till BALTIC och domännamnet inte används för att marknadsföra Motpartens egna varor eller tjänster. Motparten har använt <baltic.se> för en hemsida med länkar till bl a flytvästar tillverkade av andra än Sökanden. Sökanden pekar vidare på det faktum att Motparten är/har varit innehavare till ca 900 domännamn och menar att närmare 200 av dessa består av andras varumärken. Motparten har också varit inblandad i ett stort antal tvistlösningsförfaranden. Sökanden drar därför slutsatsen att Motpartens affärsidé är att dra fördel av kända varumärkens renommé, och att <baltic.se> är registrerat i ond tro. Med hänvisning till mailkorrespondensen i april 2005 och den fortsatta användningen av det omtvistade domännamnen anser Sökanden att Motparten i varje fall använt <baltic.se> i ond tro sedan nämnda datum. Motparten Motparten uppger sig vara ett av Sveriges ledande företag inom sökordsmarknadsföring, och äger och förvaltar ett stort antal domännamn under toppdomänerna.se och.com. Affärsverksamheten går ut på att koppla dessa domännamn till hemsidor med sponsrade länkar som ska ha relevant koppling till domännamnet och tillsammans med övriga av Motpartens domännamn bilda ett nätverk.

4 4 Motparten anser att det inte finns någon förväxlingsrisk mellan det omtvistade domännamnet och Sökandens varumärke BALTIC, då det sistnämnda är registrerat för varor i klasserna 9 och 25 medan Motparten inte säljer varor utan förrmedlar tjänster. Motparten bestrider också Sökandens påstående att BALTIC är väl ansett i Sverige och att Motparten drar otillbörlig fördel av kännetecknet så att användningen är till förfång för dess särskiljningsförmåga eller anseende. Sökanden innehar inte baltic.com (som innehåller information om de baltiska staterna) eller baltic.eu, och är inte ensamma om ett varumärke innehållande beteckningen BALTIC. Sökandens firma är vare sig identisk eller förväxlingsbar med <baltic.se>, då såväl firma som verksamhet är olika. Motparten anför att Sökandens Gemenskapsvarumärke registrerades den 3 augusti 2005, fem månader efter det att Motparten registrerade det omtvistade domännamnet. Eftersom Sökandens svenska varumärkesregistrering är ett figurvarumärke, kan förväxling med domännamn inte uppstå och nämnda varumärke således inte tillmätas någon betydelse i ärendet. Motparten drar slutsatsen att <baltic.se> inte är identiskt eller förväxlingsbart med Sökandens varumärken. Motparten hävdar att dess verksamhet är reell och legitim, och består i att erbjuda tjänster i form av sökhjälp till konsumenter och försäljning av annonsutrymme till annonsörer. Det omtvistade domännamnet är en generisk / geografisk domän, då Baltic är den internationella benämningen på Baltikum (Bilagorna 3 5, utdrag ur Encyclopedia Britannica Online och Wikipedia har bilagts Motpartens svaromål till stöd för detta). Enligt Motparten används <baltic.se> i sin geografiska betydelse, med informationslänkar om Baltikum. Motparten vitsordar uppgiften att Sökanden tidigare skickat till Göran G och därvid anfört sig ha varumärkesrättigheter till BALTIC. Efter Motpartens svar har dock ingen vidare kontakt skett mellan parterna, av vilket Motparten drar slutsatsen att det omtvistade domännamnet är av mindre intresse för Sökanden och den tid som förflutit därefter har, genom Motpartens användning, givit Motparten ett berättigat intresse till <baltic.se>. Motparten bestrider slutligen att domännamnet är registrerat i ond tro. Motpartens kompletterande skrivelse Kompletteringen hänvisar främst till ett av professor Marianne Levin utfärdat rättsutlåtande, i anledning av tvist i Hässleholms tingsrätt mellan Göran G och BergendahlsGruppen AB (mål nr T ) beträffande domännamnet ags.se. Vidare hänvisas till ATF Ärende nr 137 (Diligensen i Hälsingland AB vs Name Navigation AB), beträffande domännamnet diligensen.se. Utifrån dessa två handlingar menar Motparten att en person som registrerat ett

5 5 domännamn i god tro inte automatiskt bör anses försättas i ond tro genom erhållandet av ett varningsbrev eller liknande från en känneteckensinnehavare. Motparten hävdar att användning i ond tro förutsätter att det rör sig om ett väl ansett varumärke eller en Internetadress med intensiv trafik. Slutligen konstaterar Motparten att dennes verksamhet är av sådant slag att det finns ett berättigat intresse att registreria generiska domännamn, och att det därför ankommer på Sökanden att motbevisa denna ståndpunkt. Tvistlösarnas skäl Enligt punkt 17 c) i Allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen.se, får ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), eller titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och i) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och ii) domännamnet registrerats eller använts i ond tro. Identiskt eller förväxlingsbart Som ovan angivits får ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken [vilket] har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösninghen kan visa rätt. Motparten uppger att <baltic.se> registrerades av denne den 3 april Dock framgår av övriga uppgifter i ärendet att registrerad innehavare vid denna tid var Göran G. Motpart i detta ärende är Name Navigation AB, inte Göran G. Det omtvistade domännamnet registrerades på Motparten den 10 april 2006, vilket således är det registreringsdatum som gäller i ärendet. Sökanden är innehavare av en Gemenskapsregistrering för ordet BALTIC, ingiven 28 april 2004 och registrerad 3 augusti Då Sverige är medlem av EU, har sagda Gemenskapsregistrering rättsgrund i Sverige. Sökanden innehar även nyttjanderätten till en svensk nationell registrering för BALTIC i visst figurutförande, ingiven den 14 juni 1989 och registrerad den 13 december Sökandens rätt till den nationella varumärkesregistreringen har inte ifrågasatts av Motparten. Det är Tvistlösarnas uppfattning att domännamnet <baltic.se> är identiskt med Sökandens ordvarumärke BALTIC, och att nämnda domännamn åtminstone är förväxlingsbart med figurvarumärket BALTIC där ordet BALTIC framgår tydligt.

6 6 Rätt eller berättigat intresse Motparten kan inte sägas ha någon rätt till <baltic.se>, om man med rätt menar ett från känneteckensinnehavarens sida uttryckligen eller underförstått medgivande till registrering av ett med kännetecknet identiskt eller förväxlingsbart domännamn. Vidare föreligger inte heller något berättigat intresse i så mening att Motparten förvärvat ensamrätt till ordet BALTIC i domännamnet, eller såvitt framgår av inlagorna i ärendet - att domännamnet är allmänt känt för Motparten. Däremot har Motparten visat att användning av domännamnet skett i samband med marknadsföring av såväl varor som tjänster innan tvistlösningen inleddes. Det sagda framgår bl a av Bilagorna 7 och 8 till ansökan, samt av Motpartens svaromål. Motparten bedriver en i sig fullt legitim verksamhet där olika av Motparten innehavda domännamn kopplas till sponsrade länkar. Enligt Motparten är de annonser som visas på de till domännamnen kopplade hemsidorna optimerade för att spegla domännamnets lydelse, vilket medför att länkarna som visas alltid förblir relevanta och intressanta för besökarna. Tvistlösarna konstaterar att ordet Baltic är en generisk geografisk benämning för de havs- och landområden som omfattar Baltikum. Motparten hävdar att domännamnet <baltic.se> används och fortsättningsvis kommer att användas i sin geografiska betydelse med länkar angående resor och hotell, främst inriktat mot Baltikum. Något material som visar att <baltic.se> används just med inriktning på Baltikum föreligger inte i ärendet, dock framgår av Sökandens Bilaga 7 att det omtvistade domännamnet generellt används för att marknadsföra olika flygbolag och researrangörer. Det är Tvistlösarnas mening att nämnda användning är av sådant slag som i och för sig skulle ge Motparten ett berättigat intresse till domännamnet. Domännamnet har dock även använts för sponsrade länkar om flytvästar, d v s de produkter som Sökandens varumärke främst avser. Av Bilaga 8 i Ansökan framgår att <baltic.se> kopplats till länkar för olika andrahandsmarknader för flytvästar, bl a med texten Flytvästar. Köp eller sälj billiga och/eller obskyra reservdelar online Detta förhållande är oemotsagt i Motpartens för övrigt mycket omfattande svaromål. Om, med Motpartens beskrivning, annonserna är optimerade för att spegla domännamnets betydelse, har <baltic.se> medvetet använts i kommersiellt syfte för att styra de konsumenter som söker information om Sökandens flytvästar till hemsidor med, som det får förmodas, liknande

7 produkter tillverkade av Sökandens konkurrenter. Länkarna kopplar även samman BALTIC med flytvästar och billiga och/eller obskyra reservdelar, vilket får antagas vara till skada för varumärket BALTICs anseende. Tvistlösarna konstaterar att sådan användning inte ger ett berättigat intresse till domännamnet i den mening som avses i Allmänna Villkor. Rekvisitet berättigat intresse är på så sätt nära knutet till frågan om huruvida domännamnet registrerats eller använts i ond tro. Ett domännamn som, utan tillstånd av rättighetsinnehavare, använts med medveten associering till en särskild varumärkesinnehavare och dennes rättigheter kan inte utgöra grund för berättigat intresse. Det faktum att domännamnet även använts i legitimt syfte får då av billighetsskäl stå tillbaka för den del av användningen som skett i ond tro. Sammanfattningsvis konstaterar Tvistlösarna att Motparten inte har någon rätt eller berättigat intresse till <baltic.se>. 7 Registrerats eller använts i ond tro Sökanden har tillskrivit den tidigare innehavaren av det omtvistade domännamnet, Göran G, och informerat denne om sin känneteckensrätt till BALTIC. Även om nämnda kontakt skulle kunna anses ha kommit till Motpartens kännedom genom det faktum att Göran G har en betydande ställning hos Motparten, anser Tvistlösarna det tveksamt om en innehavare av ett kännetecken som regel ska kunna försätta en innehavare av ett domännamn i ond tro bara genom att underrätta denne om att känneteckenshavaren har en känneteckensrätt. I nu aktuellt fall har nämnda underrättelse dessutom skett i relativt vaga formuleringar - vi är intresserade att överta denna domän, vi har sedan tidigare ordvarumärkesskydd på Baltic inom EU, så denna domän är naturligtvis av intresse för oss. Tvistlösarna drar slutsatsen att Motpartens eventuella kännedom om underrättelsen från Sökanden inte har betydelse för bedömningen om domännamnet är registrerat eller använt i ond tro. Som Motparten anfört är Baltic ett i grunden generiskt ord. Sådana är naturligtvis fria att använda i sin generiska betydelse, men inte för de varor/tjänster som omfattas av någon annans varumärkesskydd för samma ord. Motparten är innehavare av ett stort antal domännamn, vilket är fullt legitimt så länge dessa inte gör intrång i annans känneteckensrättigheter. En del av dessa domännamn har varit föremål för tvistlösningsärenden. Enligt Motparten inträffar det stundtals, av misstag eller förbiseende att man registrerar domännamn som innebär intrång i andras immateriella rättigheter. Tvistlösarna konstaterar att sådana intrång kan förekomma, särskilt när det gäller ett stort antal generiska ord och benämningar, och att domännamnen enbart av detta skäl inte kan anses ha registrerats eller använts i ond tro.

8 En genomgång av Bilaga 10 till ansökan, vilken inte avvisats av Motparten, visar dock ett betydande antal uppenbara kännetecken, såsom Callaway och Birka Line m fl, och felskrivningar av kännetecken, t ex Wolksvagen, Sveska Spel, Cyckelringen, Altvista, Rainair, Peugoet, Nodea, m fl. Även om dessa domännamn inte är föremål för prövning i nu aktuellt ärende, kan därmed ifrågasättas huruvida registreringen av vissa generiska ord som även är varumärken, såsom BALTIC enbart tillkommit av misstag eller förbiseende. Av utredningen får anses framgå att varumärket BALTIC använts under tämligen lång tid och i tämligen stor omfattning. Särskilt intyget från Båtbranschens Riksförbund vittnar om att kännetecknet genom användning förvärvat en förstärkt särskiljningsförmåga, även om det inte innehåller någon uppgift om vad märket använts för eller än mindre i vilken omfattning andra än förbundet (allra minst konsumenterna) känner till märket (för flytvästar). Det är dock inte styrkt att BALTIC använts i så stor omfattning att det kan anses vara ett väl ansett kännetecken och som sådant känt för den breda allmänheten. Även om det således är sannolikt att Motparten vid registreringen av <baltic.se> kände till Sökandens varumärke BALTIC, anser Tvistlösarna det inte tillförlitligen styrkt att så var fallet. Som ovan angivits har dock det omtvistade domännamnet använts för sponsrade länkar om flytvästar (Sökandens huvudsakliga användningsområde för varumärket BALTIC), vilket inte bestridits av Motparten. Med hänvisning till Motpartens affärsverksamhet, får det anses högst sannolikt att denna användning skett i syfte att dra kommersiell nytta förväxlingsrisken mellan domännamnet och Sökandens varumärke. Det är Tvistlösarnas mening att <baltic.se> åtminstone använts i ond tro. Mot bakgrund av vad som ovan anförts finner Tvistlösarna att det omtvistade domännamnet är förväxlingsbart med Sökandens kännetecken med rättsgrund i Sverige. Motparten har inte ett berättigat intresse till <baltic.se> och har varit i ond tro vid användningen av detta. Domännamnet skall därför överföras till Sökanden. 8 På Stiftelsen för InternetInfrastrukturs vägnar Petter Rindforth Per Carlsson Peter Hedberg Skiljaktig mening (Per Carlson), bilaga 1.

9 9 ATF Ärende nr 136 Bilaga 1 Per Carlson är av skiljaktig mening samt anför att skälen för avgörandet enligt hans mening bör ha följande innehåll. Name Navigation AB:s domännamn baltic.se får anses vara identiskt med Baltic Safety Products AB:s EG-varumärke BALTIC och förväxlingsbart likt det svenska nationella varumärket BALTIC i figur som bolaget har nyttjanderätt till. Det är vanligt att innehavare av webbplatser använder deskriptiva ord och uttryck som domännamn för att dra till sig uppmärksamhet bland dem som söker information m.m. på Internet. Det kan därmed ligga nära till hands för den som likt Name Navigation på olika sätt arbetar med marknadsföring att välja ett allmänt känt geografiskt namn såsom baltic som domännamn. Enligt vad utredningen visar använder Name Navigation domännamnet i en aktiv marknadsföring av främst olika flygbolag och researrangörer, vilket i sig får anses vara ägnat att grunda ett berättigat intresse till domännamnet. Såvitt utredningen visar har domännamnet också använts vid marknadsföring av bl.a. flytvästar, något som i sig också får anses kunna grunda ett berättigat intresse. En annan sak är, att Name Navigation inte kan anses ha ett berättigat intresse till domännamnet för en verksamhet av detta slag, om domännamnet begärts registrerat med vetskap om att Baltic Safety Products använde kännetecknet BALTIC för bl.a. flytvästar. Enbart det förhållandet att Name Navigations domännamn baltic.se är identiskt med Baltic Safety Products kännetecken BALTIC medför inte att domännamnet måste ha begärts registrerat med vetskap om kännetecknet, särskilt med hänsyn till kännedomen om baltic som geografiskt namn. Baltic Safety Products har inte påstått att det innan domännamnet begärdes registrerat förekommit någon kontakt mellan Name Navigation eller den från vilken bolaget förvärvade rätten till domännamnet och Baltic Safety Products, och än mindre att Name Navigation genom en sådan kontakt skulle ha fått vetskap om användningen av kännetecknet BALTIC. Det finns emellertid andra omständigheter som är av betydelse för bedömningen av om domännamnet baltic.se begärts registrerat med vetskap om användningen av kännetecknet BALTIC för bl.a. flytvästar, särskilt vad som framkommit om den omfattning i vilken kännetecknet använts. Av utredningen framgår, att Baltic Safety Products bedrivit verksamhet under förhållandevis lång tid och i tämligen stor omfattning.

10 10 I ett intyg dagtecknat den 24 maj 2006 har Båtbranschens Riksförbund genom Björn Lagerkvist, anfört bl.a. att Baltic Safety Products produkter säljs i fler än 20 länder i Europa och att BALTIC är det sannolikt mest väletablerade varumärket i sin nisch. Och av ett intyg från Baltic Safety Products revisor, auktoriserade revisorn Ingemar Venemyr, dagtecknat den 12 maj 2006, framgår, att bolagets omsättning under bokslutsåret uppgick till ca 48,5 milj. kr och att dess kostnader för marknadsföring under samma tid uppgick till ca 1,7 milj. kr. Intygen innehåller emellertid inte någon uppgift om vilka produkter som kännetecknet BALTIC använts för eller vilket genomslag användningen haft bland t.ex. slutanvändarna av produkterna. Intygen kan därför inte ensamma för sig eller i förening med utredningen i övrigt läggas till grund för slutsatsen att BALTIC skulle vara väl ansett för flytvästar. Vad som kommit fram angående kännedomen om BALTIC medför vid dessa förhållanden inte att domännamnet måste ha begärts registrerat med vetskap om kännetecknet. Inte heller vad som i övrigt förekommit styrker mot Name Navigations bestridande att domännamnet begärts registrerat med vetskap om användningen av kännetecknet BALTIC för bl.a. flytvästar. Att Name Navigation använt domännamnet baltic.se med avseende på bl.a. flytvästar, efter det att bolaget underrättats om att Baltic Safety Products använder kännetecknet BALTIC för bl.a. produkter av detta slag, innebär inte att Name Navigation kan anses vara i ond tro. På grund av det anförda skall yrkandet om överföring av domännamnet avslås.

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-11-19 273 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Specsavers BV 1211 EC Hilversum Nederländerna OMBUD: Stefan B. och Dan K., Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Box 5719

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-07-29 414 ÄRENDENUMMER SÖKANDE/APPLICANT STR Service AB (org nr 556059-9739) Järvagatan 4 261 44 Landskrona Ombud/Counsel: Advokatfirman Wilensky &

Läs mer

Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm

Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm BESLUT 2003-07-24 Ärendenr. 5. Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm Ombud: Otto G Västerled 43 167 55 Bromma Tel. nr 08-564 368 45 Motpart ReseCentrum

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-06-19 247 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Wasabröd AB Box 6722 133 85 STOCKHOLM Ombud: Bengt E, Zacco Sweden AB Box 23 101 104 35 STOCKHOLM MOTPART Name Navigation

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-05-31 381 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Vitvarumäklarna AB 113 48 Stockholm Ombud: Two i Sverige AB 652 24 Karlstad MOTPART Albert W 8042 Graz Austria SAKEN

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet 121.se

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet 121.se BESLUT 2006-11-06 Ärendenr. 129 Sökande One To One AB, 556558-9222, Solåsvägen 22, 553 03 Jönköping Ombud Niclas I, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 55631, 102 43 Stockholm Innehavare Name Navigataion AB,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet . Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <diligensen.se>. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2006-08-26 Ärendenr. 137 Sökande Diligensen i Hälsingland AB, 556298-9623, Storhagavägen 6, 827 94 Ljusdal, Kontaktperson Ralf P Motpart Name Navigation AB, 556678-3485, Box 403, 124 04 Bandhagen

Läs mer

Sökande. Motpart. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet digikom.se. Beslut. Ärendenr. 100 BESLUT 2005-10-07

Sökande. Motpart. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet digikom.se. Beslut. Ärendenr. 100 BESLUT 2005-10-07 BESLUT 2005-10-07 Ärendenr. 100 Sökande Eastpoint AB, 556602-8550, Byängsgränd 22, 120 40 Årsta Motpart Fredrik S Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet digikom.se --------- Stiftelsen

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-14 337 ÄRENDENUMMER SÖKANDE OK-Q8 Bank AB c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm Ombud: Sofia A c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm MOTPART Jan O 29601 Marbella

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-06-02 758 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stam fyra Östermalm AB (556851-3005) 113 88 Stockholm Ombud: Brann AB Att: Tomas J Box 12246 102 26 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

Beslut Härmed beslutas att domännamnet ryanair.se skall överföras till sökanden.

Beslut Härmed beslutas att domännamnet ryanair.se skall överföras till sökanden. BESLUT 2003-12-10 Ärendenr. 34 Sökande Ryanair Ltd., org. nr. 104547 Dublin Airport, Dublin 1 Irland Ombud: Owe H och Fredrik von B Setterwalls Advokatbyrå AB Arsenalgatan 6 111 47 Stockholm Tel. nr. 08-598

Läs mer

Ärendenr. 90 BESLUT 2005-06-29

Ärendenr. 90 BESLUT 2005-06-29 BESLUT 2005-06-29 Ärendenr. 90 Sökande B locket AB, 556634-1417, Pipersväg 165, 170 73 Solna Ombud: Advokaten Per Eric A och Jur kand Therese C Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm Saken

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2011-12-27 533 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Svenska Menskoppen AB 821 30 Bollnäs MOTPART Helo Holdings Ltd. E182AN London Great Britain SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-28 349 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Hydro Building Systems AB 360 70 Åseda MOTPART Trädgårdsteknik AB 262 96 Helsingborg Ombud: Patentbyrån Y Wallengren

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-06-09 248 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Prevent Box 20133 104 60 Stockholm MOTPART Adam S 217 55 Malmö SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet Beslut. Ärendenr. 128 BESLUT

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <ordupp.se> Beslut. Ärendenr. 128 BESLUT BESLUT 2006-07-14 Ärendenr. 128 Sökande Ordupp Handelsbolag, 969689-0178, Bergsgatan 46, 214 22 Malmö Motpart Rickard K Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet --------- Stiftelsen

Läs mer

BESLUT 2005-05-06. Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö

BESLUT 2005-05-06. Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö BESLUT 2005-05-06 Ärendenr. 79 Sökande Volvo Trademark Holding AB, 556567-0428, c/o AB Volvo, VHK, avd 641, 405 08 Göteborg Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö

Läs mer

Sökande. Motpart. Saken. Beslut. Ärendenr. 99 BESLUT Callidus AB, , Box 21, Kållered

Sökande. Motpart. Saken. Beslut. Ärendenr. 99 BESLUT Callidus AB, , Box 21, Kållered BESLUT 2005-10-12 Ärendenr. 99 Sökande Callidus AB, 556060-7276, Box 21, 428 21 Kållered Ombud: Caroline Y, Advokatfirman Delphi & Co, Östra Hamngatan 29, 411 10 Göteborg Motpart Johan A Ombud: Berit L,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-12-12 444 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Johan Å 187 77 Täby MOTPART Håkan H Webshop Trollhättan 461 42 Trollhättan SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Sökande Sveriges Television AB, , Stockholm

Sökande Sveriges Television AB, , Stockholm BESLUT 2003-09-30 Ärendenr. 19. Sökande Sveriges Television AB, 556033-4258, 105 10 Stockholm Ombud: P-E Petter R, c/o Groth & Co KB, Box 6107, 102 32 Stockholm Motpart Esias Consulting KB, 969656-6992,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-11-12 707 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Domaininfo AB (org. nr 556492-8413) William Gibsons väg 1 433 76 Jonsered Ombud: Domain and Intellectual property Consultants,

Läs mer

BESLUT 2006-05-24. Ticnet AB, 556401-2887, Box 6639, 113 84 Stockholm

BESLUT 2006-05-24. Ticnet AB, 556401-2887, Box 6639, 113 84 Stockholm BESLUT 2006-05-24 Ärendenr. 117 Sökande Ticnet AB, 556401-2887, Box 6639, 113 84 Stockholm Ombud: Advokat Per Eric A och jur kand Karolina M, Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm Motpart

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-07-09 252 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Volvo Trademark Holding ARSC 3H 405 08 Göteborg OMBUD: Niels L., Valea AB Lindholmspiren 5 417 56 Göteborg MOTPART Bra

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet seochhör.se

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet seochhör.se BESLUT 2004-09-07 Ärendenr. 63 Sökande Allers Förlag AB, (556033-5803) Landskronavägen 18, 251 85 Helsingborg Motpart Anders M Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet seochhör.se ---------

Läs mer

Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet funai.se överförs till sökanden, Funai Electric Company Limited.

Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet funai.se överförs till sökanden, Funai Electric Company Limited. BESLUT 2004-01- 12 Ärendenr 37. Sökande Funai Electric Company Limited, 7-ban, 1-go, Nakagaido 7-chome, Daito-Shi, JP- OSAKA-FU, Japan Ombud: Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Johan S, Box 10316, 100 55 Stockholm

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-11-17 430 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Emaco KonsultPoolen AB 421 32 V Frölunda Ombud: Business & Entertainment Law HB, Claes Å 411 17 Göteborg MOTPART Kjell

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen och .

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen <aschberg.se> och <robertaschberg.se>. 1 BESLUT 2004-02-20 Ärendenr. 41. Sökande Robert A Ombud: Andreas E, Bolagsjurist Strix Television AB, Lumaparksvägen 11, entré 1C, 120 87 Stockholm Motpart Stefan B Saken Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

BESLUT 2004-06-18. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2004-06-18. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2004-06-18 Ärendenr. 52 Sökande Volvo Trademark Holding AB, 556567-0428, c/o AB Volvo, VHK, avd. 641, 405 08 Göteborg Ombud: Jur kand. Henrietta D, Advokatbyrån Jonas Gulliksson AB, Box 4171, 203

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-31 217 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Arkitektritade Thermohus i Skåne Försäljnings AB Box 4252 203 13 Malmö Sverige MOTPART EMRA Förvaltningsaktiebolag Box

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-07-26 406 ÄRENDENUMMER SÖKANDE SMS Guld AB 102 42 Stockholm Ombud: Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt AB, Advokat Daniel T 111 34 Stockholm

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-03-04 374 ÄRENDENUMMER SÖKANDE MOLWAY på Nygård AB 261 92 Härslöv Ombud: Dipcon AB/Magnus B och Jonas W 433 76 Jonsered MOTPART balata.com ltd 3705

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-06-26 315 ÄRENDENUMMER SÖKANDE SJ AB 105 50 Stockholm Ombud: Groth & Co KB Johan S 102 32 Stockholm MOTPART Christer A 302 45 Halmstad SAKEN Alternativt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-05-18 187 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Nordian i Rosersberg HB Box 4010 195 04 Rosersberg MOTPART Åsa P SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2008-09-08 259 SÖKANDE Sundbybergs Stadsnätsbolag AB c/o Fastighets AB Förvaltaren 174 07 Sundbyberg Ombud: Foyen Advokatfirma AB, Advokat

Läs mer

Motpart Benkestok B.V., [NL] 009.281.435.B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland

Motpart Benkestok B.V., [NL] 009.281.435.B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland BESLUT 2004-07-02 Ärendenr. 49. Sökande The Interactive Institute II AB, 556557-3077, Box 24081, 104 50 Stockholm Motpart Benkestok B.V., [NL] 009.281.435.B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland

Läs mer

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet koskenkorva.se bifalles. Domännamnet ska således överföras till Sökanden.

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet koskenkorva.se bifalles. Domännamnet ska således överföras till Sökanden. Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-08-07 255 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Altia plc P.O. Box 350 FIN-00101 Helsinki Finland Ombud: Johan S, Groth & Co KB 102 32 Stockholm MOTPART Peter J 115

Läs mer

BESLUT Union Eurocredit AB, Box STOCKHOLM. Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet eurokredit.se.

BESLUT Union Eurocredit AB, Box STOCKHOLM. Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet eurokredit.se. BESLUT 2005-06-29 Ärendenr. 89. Sökande Union Eurocredit AB, 556334-4570 Box 27218 102 53 STOCKHOLM Motpart Euro Finans AB, 556360-0674 Box 167 221 00 LUND Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för

Läs mer

BESLUT 2006-08-08. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2006-08-08. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2006-08-08 Ärendenr. 131 Sökande Grenkeleasing AB, 556649-3929, Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista Motpart Shepstone Editing Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Läs mer

Sökande VCW, Internet Services AB, 556541-8752, Box 140 77, 167 14 Bromma. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet aktietips.

Sökande VCW, Internet Services AB, 556541-8752, Box 140 77, 167 14 Bromma. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet aktietips. BESLUT 2003-09-15 Ärendenr 13 Sökande VCW, Internet Services AB, 556541-8752, Box 140 77, 167 14 Bromma Motpart Christina O Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet aktietips.se ---------

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-06-10 398 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Grundfos A/S 6850 Bjerringsbro Denmark Ombud: Groth & Co KB/Johan S 102 32 Stockholm MOTPART Jacek K Podkarpackie Poland

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-03 236 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Samsung Electronics Co. Ltd of Korea 416, Maetan-dong 443-742 Suweon-si, Kyungki-do, Republiken Korea Ombud Baker and

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-01-28 229 ÄRENDENUMMER SÖKANDE ABB Asea Brown Boveri Ltd CH-8050 ZÛRICH Schweiz Ombud Rune P, Brann AB 801 33 GÄVLE MOTPART Harri L 725 91 VÄSTERÅS

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-01-31 636 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Enertech AB (556060-2269) Box 309 341 26 Ljungby Ombud: Dipcon AB William Gibsons väg 1 433 76 Jonsered INNEHAVARE Name

Läs mer

Sökande Cine Craft Limited, 34286, 3 Bell Lane, Gibraltar

Sökande Cine Craft Limited, 34286, 3 Bell Lane, Gibraltar BESLUT 2004-11-26 Ärendenr. 68 Sökande Cine Craft Limited, 34286, 3 Bell Lane, Gibraltar Ombud: Advokaten Mats B Motpart Stiftelsen Patentväktaren, 884402-1504, Box 15149, 104 65 Stockholm Saken Alternativt

Läs mer

BESLUT 2006-11-27. Ärendenr. 148 SÖKANDE. Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö

BESLUT 2006-11-27. Ärendenr. 148 SÖKANDE. Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö BESLUT 2006-11-27 Ärendenr. 148 SÖKANDE Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö Ombud: Petter R Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm MOTPART B & M Fuktteknik AB, org.nr.

Läs mer

BESLUT 2006-05-30. LB-Hus AB, 556482-2319, Box 67, 295 21 Bromölla. Ombud: Advokat Madeleine L, Advokatfirman Lilliehöök, Box 30, 201 20 Malmö

BESLUT 2006-05-30. LB-Hus AB, 556482-2319, Box 67, 295 21 Bromölla. Ombud: Advokat Madeleine L, Advokatfirman Lilliehöök, Box 30, 201 20 Malmö BESLUT 2006-05-30 Ärendenr. 116 Sökande LB-Hus AB, 556482-2319, Box 67, 295 21 Bromölla Ombud: Advokat Madeleine L, Advokatfirman Lilliehöök, Box 30, 201 20 Malmö Motpart XLNS Strategy Resort AB, 556632-5972,

Läs mer

Sökande Overture Services, Inc. [US] 95-4652060, 74 N. Pasadena Ave, 3 rd Floor, Pasadena, California 91101 USA

Sökande Overture Services, Inc. [US] 95-4652060, 74 N. Pasadena Ave, 3 rd Floor, Pasadena, California 91101 USA BESLUT 2003-09-05 Ärendenr. 16 Sökande Overture Services, Inc. [US] 95-4652060, 74 N. Pasadena Ave, 3 rd Floor, Pasadena, California 91101 USA Ombud: jur kand Marcus A, Zacco Sweden AB, Box 23101, 104

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-04-23 660 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Solexpress HB (org nr 969753-9956) Sjövägen 3 194 67 Upplands Väsby Ombud: Hellström Advokatbyrå Att. Anna F S Box 7305

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Beslut Ärendenummer 2015-09-10 852 Sökande Söderstam Handels Aktiebolag med bifirma Franska Kakelbutiken i Sverige (org. nr/pers nr 556409-9249) Odengatan 23 114

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-07 628 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Arkivera Sverige AB (org.nr 556785-9748) Box 19065 104 32 Stockholm INNEHAVARE E.t.a.b relocation AB (org.nr 556847-8688)

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2010-05-25 385 SÖKANDE Badshop Malmö 211 25 Malmö MOTPART Lindströms Bad och Kakelvaruhus 234 24 Lomma SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-10-17 612 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Kjell L m firma Infra Sol 194 67 Upplands Väsby DOMÄNNAMNSINNEHAVARE Nicklas S 194 39 Upplands Väsby SAKEN Alternativt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-10 207 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockholmshem AB Box 9003 102 71 Stockholm Ombud: Prodocon AB, Gårda Torget 2 412 50 Göteborg MOTPART Name Navigation

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-10-20 327 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Riksteatern 145 83 Norsborg Ombud: Advokat Monica B 111 31 Stockholm MOTPART Name Navigation AB 102 14 Stockholm SAKEN

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-20 626 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Mobillån Sverige AB (556692-7165) Box 3423 103 68 Stockholm Ombud: Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

BESLUT 2003-11-28. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet skall överföras till Sökanden.

BESLUT 2003-11-28. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet <lunar.se> skall överföras till Sökanden. BESLUT 2003-11-28 Ärendenr. 31 Sökande Lunarworks AB Birger Jarlsgatan 62, 4 tr., 114 29 Stockholm Ombud: Angela B AWAPATENT AB Box 113 94 404 28 Göteborg Motpart Axit AB Storgatan 5 380 62 Mörbylånga

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-05-23 189 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Länsförsäkringar AB 10650 Stockholm Ombud: Petter R, Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm MOTPART Nguyet Dang 2355

Läs mer

BESLUT 2003-11-26. YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm. Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm

BESLUT 2003-11-26. YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm. Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm BESLUT 2003-11-26 Ärendenr. 29. Sökande YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm Motpart Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm Ombud: Advokat Fredrik v B, Setterwalls Advokatbyrå,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-05-11 300 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Microsoft AB 164 93 Kista Ombud: Advokatfirman Fylgia KB Malin F 102 04 Stockholm MOTPART Niclas V 623 46 Hemse SAKEN

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-07-27 321 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockmann Oyj Abp 00101 Helsingfors Finland Ombud: Melbourne IT DBS AB 103 68 Stockholm MOTPART Jörgen N 127 34 Skärholmen

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 1 Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-08-25 254 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Staten genom Vägverket (202100-0639) 781 87 BORLÄNGE Ombud: Verksjuristen Rogert A, Vägverket, 781 87 BORLÄNGE 103

Läs mer

BESLUT 2006-01-13. Hedenbys Import & Grossist AB, 556075-2684. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2006-01-13. Hedenbys Import & Grossist AB, 556075-2684. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2006-01-13 Ärendenr. 105 Sökande Hedenbys Import & Grossist AB, 556075-2684 Ombud: Advokat Carl L Motpart Företagsfrukt i Europa AB, 556487-9814, Stenhamravägen 7, 136 91 Haninge Saken Alternativt

Läs mer

ATF - alternativt tvistlösningsförfarande. INTERNETDAGARNA DEN 22 OKTOBER 2008 Peter Hedberg, BRANN AB

ATF - alternativt tvistlösningsförfarande. INTERNETDAGARNA DEN 22 OKTOBER 2008 Peter Hedberg, BRANN AB ATF - alternativt tvistlösningsförfarande INTERNETDAGARNA DEN 22 OKTOBER 2008 Peter Hedberg, BRANN AB Bara klara fall av missbruk vovlo.se Villiga Och Våta Lisa Ohlsson BRANN Proprietary & Confidential

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-08-22 204 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Växjö Laminering AB (556321-2322) Smedjegatan 22 352 46 Växjö MOTPART Best Bind Systems AB (org nr 556658-4743) Åbergsvägen

Läs mer

BESLUT 2003-07-27. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-07-27. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2003-07-27 Ärendenr. 10 Sökande Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Ombud: P-E Petter R, c/o Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm Motpart Mad. Dog. Film & TV produktion Saken Alternativt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-11 232 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Leg Avenue Inc. 19691 E. Walnut Drive South City of Industry USA Ombud: Johan S Groth & Co KB Box 6107, 102 32 Stockholm

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-05-19 249 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Sanofi-Adventis, Société anonyme F-75013 Paris Frankrike Ombud Albihns AB, Peter E 114 85 Stockholm MOTPART Advisor

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-08-20 213 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Scanroad Sweden AB (556534-2697) Gullbergsvassgatan 8 411 04 Göteborg Ombud: Law and Solution Sweden AB Drottninggatan

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Beslut 2016-11-30 941 Ärendenummer Sökande Intelligent Apps Gmbh (org.nr 20355B110377) Grosse Elbstrasse 273 DE-227 67 Hamburg Tyskland Ombud: Agnes Hammarstrand,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-11-10 788 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Svensk Adressändring AB, 556476-3562 Drottninggatan 82, 1 tr 111 36 Stockholm Ombud: Zacco Sweden AB, 556664-8480 ATT:

Läs mer

ATF-alternativt tvistlösningsförfarande. Elisabeth Ekstrand

ATF-alternativt tvistlösningsförfarande. Elisabeth Ekstrand ATF-alternativt tvistlösningsförfarande Elisabeth Ekstrand Vad är ATF? Från NÖD till ATF 2003. UDRP (tvistlösning för generiska toppdomäner) är en förebild. Allmänna villkor binder innehavaren. Inga hinder

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-12-03 712 ÄRENDENUMMER SÖKANDE BML Group Ltd (org. nr C34836) G.B. Buildings Watar Street Ta Xbiex, Malta Ombud: Dipcon AB Skeppsbron 26 111 30 Stockholm

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-12-02 716 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Göteborg Energi AB (556362-6794) Box 53 401 20 Göteborg Ombud: Katarina N, Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-02-03 363 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Duma Nya Medier AB 805 95 Gävle MOTPART Skapa Dot Com AB 111 73 Stockholm SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-02-18 354 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Société d Exploitation Radio Chicc S.A. 75008 Paris Frankrike Ombud: Ehrner & Delmar Patentbyrå AB 100 55 Stockholm

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-06-13 670 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Historic Hotels of Scandinavia AB (org nr 556758-6648) INNEHAVARE Countryside Hotels AB (org nr 556448-0829) SAKEN Alternativt

Läs mer

ALTERNATIVT TVISTLÖSNINGSFÖRFARANDE (ATF)

ALTERNATIVT TVISTLÖSNINGSFÖRFARANDE (ATF) ALTERNATIVT TVISTLÖSNINGSFÖRFARANDE (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2009-09-15 331 SÖKANDE TIM Varumärke AB 169 87 Stockholm MOTPART Mats H 11244 Stockholm SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Beslut 2017-01-04 956 Ärendenummer Sökande Matvarupriser i Sverige AB (org.nr 556781-7340) Junkergatan 2B 126 53 Hägersten Innehavare Fredrik B. Saken Alternativt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-11-20 222 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Selected EMC AB 114 31 Stockholm Ombud: Kristian F, Brann AB 104 62 Stockholm MOTPART Shan S SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-23 351 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Satellitproffsen Syd AB 211 54 Malmö Ombud: Per S 211 34 Malmö MOTPART Göran S 429 44 Särö SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-12-01 435 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Republiken Cyperns ambassad i Stockholm (Embassy of the Republic of Cyprus) 103 94 Stockholm MOTPART Benny K 72591 Västerås

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Beslut Ärendenummer 2016-10-05 928 Sökande Anebyhusgruppen AB (org.nr. 556321-2793) Järnvägsgatan 12 364 21 Åseda Ombud: Advokatfirma Raeder DA Postboks 2944 Solli

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-01-03 728 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Åre Skidfabrik AB (org. nr/pers nr 556835-7619) Såå 402 830 13 Åre INNEHAVARE Name Navigation (org. nr/pers nr 556678-3485)

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2013-03-26 656 SÖKANDE Tele2 Sverige AB (org. nr 556267-5164) Box 62 Borgarfjordsgatan 16 164 94 Kista INNEHAVARE Jakob S SAKEN Alternativt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-01-29 356 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Peter Settman AB 113 43 Stockholm MOTPART Jonatan W 182 32 Danderyd SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-12-19 226 ÄRENDENUMMER SÖKANDE M Liias 112 27 Stockholm Ombud: jur kand Sara P-K Albihns AB Box 5581 114 85 Stockholm MOTPART Tomas G 118 29 Stockholm

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-04 233 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Grisoft s.r.o. Lidická 602 00 Brno Tjeckien Ombud: Rune P, Brann AB 801 33 Gävle MOTPART Name Navigation AB 124 04 Bandhagen

Läs mer

BESLUT Virbac S.A, (FR ) Boite Postale 27, F06511 CARROS Cedex, Frankrike

BESLUT Virbac S.A, (FR ) Boite Postale 27, F06511 CARROS Cedex, Frankrike BESLUT 2007-01-11 Ärendenr. 153 Sökande Virbac S.A, (FR68417350311) Boite Postale 27, F06511 CARROS Cedex, Frankrike Ombud: Advokat Malin T M Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, 103 95 STOCKHOLM

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-06-28 668 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Modern Times Group MTG AB (org nr 556309-9158) Box 2094 103 13 Stockholm OMBUD Melbourne IT Digital Brand Services AB

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Beslut Ärendenummer 2015-12-09 869 Sökande KosterFiskarn's Delikatesser Ekonomisk förening (org.nr 7696014-567) G. Örebrov. 7 692 32 Kumla Örebro län Ombud: Gärde

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-05-15 823 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Kari J OMBUD: Domain and Intellectual Property Consultants, Dipcon AB Skeppsbron 26 111 30 Stockholm INNEHAVARE Gymstore

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-05-21 ÄRENDENUMMER 835 SÖKANDE WebHotel TjugoFyra AB (org/pers nr 556887-3946) Box 4028 128 04 Bagarmossen INNEHAVARE David E/Evig Webb SAKEN Alternativt

Läs mer

BESLUT 2005-03-31. Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn. AB N Esbjörnsson, 556087-5212, Box 7, 277 21 Kivik

BESLUT 2005-03-31. Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn. AB N Esbjörnsson, 556087-5212, Box 7, 277 21 Kivik BESLUT 2005-03-31 Ärendenr. 78 Sökande Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn Ombud: Sveriges Kommuner och Landsting, Förbundsjurist Ellen H H, 118 82 Stockholm Motpart AB N Esbjörnsson, 556087-5212,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-08 214 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Länsförsäkringar AB publ (556549-7020) 106 50 StockholmLand OMBUD: P-E H Petter Rindforth Groth & Co KB Box 6107 102

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Beslut Ärendenummer 2017-01-27 940 Sökande SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDET (org.nr 813200-3487) BOX 1047 171 21 Solna Registrerad Innehavare Stefan L/Ssl Konsult Ny

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet avon.se

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet avon.se BESLUT 2006-06-12 Ärendenr. 124 Sökande Avon Products, Inc, I.R.S Employer Id. No, 13-05445597, 1251 Avenue of the Americas, New York, NY 10020-1196 Ombud Jur.Kand Anders R, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-10-03 781 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Sällma AB (org.nr 556828-4722) Johannesgränd 1 111 30 Stockholm INNEHAVARE Affärsdoktorn AB (org.nr 556827-2008) Saltsjövägen

Läs mer

Ärendenr. 127 BESLUT SÖKANDE. Bilia AB, org.nr Box Göteborg

Ärendenr. 127 BESLUT SÖKANDE. Bilia AB, org.nr Box Göteborg BESLUT 2006-08-25 Ärendenr. 127 SÖKANDE Bilia AB, org.nr 556112-5690 Box 9003 400 91 Göteborg Ombud: Isaac K Albihns Göteborg AB Box 172 401 22 Göteborg MOTPART Name Navigation AB, org.nr. 556678-3485

Läs mer