Disposition kommunikationsplattform:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Disposition kommunikationsplattform:"

Transkript

1 Disposition kommunikationsplattform: Inledning - Kommunikationens grunder - Vision och mål Kommunikationspolicy - Riktlinjer för Nybro kommuns kommunikation - Områden för kommunikation - Ansvar och organisation - Lagar och regler som styr vår kommunikation Platsmarknadsföring och profilering - Kärnvärden - Målgrupper - Omvärld - Aktiviteter - Grafisk profil

2 Inledning Nybro kommuns kommunikationsplattform är ett gemensamt sätt för förvaltningar och bolag att se på information, kommunikation och relationer. Plattformen innehåller riktlinjer för varför vi kommunicerar, med vem vi kommunicerar och framförallt hur vi kommunicerar. I den grafiska profilen fastställs sedan hur vi ser ut när vi kommunicerar. Ytterst är kommunikationsplattformen ett verktyg som finns till stöd för att kunna leva upp till fattade beslut, strategiska planer och andra styrdokument. Kommunikationens grunder Kommunikation är ett strategiskt ledningsinstrument som är planerad, budgeterad och integrerad i organisationens övriga verksamhet. Kommunikation i sig är inget självändamål utan finns till för att stötta och hjälpa organisationen att nå sin vision och sina fastställda mål. Nybro kommuns kommunikation innefattar all information som har kommunen som part, avsändare eller som sker i kommunens egna kommunikationskanaler. Vision och mål Vision 2030 med sikte på År 2011 fastslog kommunfullmäktige följande vision för Nybro Kommun som sträcker sig fram till Nybro kommun har invånare och är centrum i Glasriket mellan Kalmar och Växjö. Hela Nybro kommun kännetecknas av hållbarhet i alla avseenden ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt. Nybro kommuns fullmäktigemål Kopplat till visionen finns följande fem beslutade fullmäktigemål. 1. All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad. 2. Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter att påverka kommunens utveckling. 3. Företagarna ska uppleva att Nybro är en attraktiv kommun att verka i. 4. Medborgarna ska uppleva att Nybro kommun är en attraktiv plats att arbeta, leva och bo i. 5. Nybro kommun ska ha en god ekonomisk styrning. Nybro kommuns övergripande kommunikationsmål För att kunna nå ovan nämnda mål, ska Nybro kommuns kommunikation: 1. Öka kännedomen och stärka bilden av Nybro kommun och vår verksamhet 2. Skapa förtroendefulla relationer till våra intressenter 3. Skapa förutsättningar för att alla funktioner inom Nybro kommun har tillgång till den information som behövs för att fullfölja sina uppdrag. 4. Öka delaktigheten och möjligheten att påverka både internt bland anställda och externt bland kommuninvånare och företagare. 5. Öka konkurrenskraften för Nybro kommun, både som arbetsgivare och som plats att leva och verka på.

3 Kommunikationsstrategi Riktlinjer för Nybro kommuns kommunikation Nybro kommuns kommunikation ska: 1. Vara planerad För all verksamhet gäller att kommunikationsinsatser planeras och budgeteras från början för att kunna utformas rätt och komma i rätt tid. Kommunikationen blir då integrerad i verksamheten. Nybro kommun ska arbeta proaktivt med sin kommunikation. Vi ska själva ta initiativ till kommunikation och försöka att ligga steget före. Fortlöpande utvärderingar ger oss möjlighet att förutspå kommande kommunikationsbehov. 2. Utgå ifrån mottagaren Kommunikationen måste vara tillgänglig och förståelig för målgruppen. Det innebär att vi använder oss av ett enkelt och lättförståeligt språk där vi undviker facktermer så långt det är möjligt. Information om våra verksamheter ska vara lätt att hitta utifrån mottagarens förutsättningar. 3. Vara korrekt och aktuell Information är en färskvara som ska förmedlas så snabbt som möjligt. Det är viktigt att informationen är korrekt. Medarbetare och invånare ska kunna lita på att informationen från Nybro kommun är sann. Därför kontrollerar vi alltid fakta innan vi går ut med information och rättar till eventuella fel som uppstår så snabbt som möjligt. 4. Vara samordnad Samordnad information ger större tyngd och genomslagskraft samtidigt som det blir enklare för mottagaren att ta emot budskapet. Vi bör aktivt leta efter olika former av samordning mellan våra verksamheter. På så sätt kan vi spara både tid och pengar. 5. Uppmuntra till dialog Det är viktigt att kommunikationen kan ske i dialogform. Alla medarbetare och medborgare ska känna att de har möjlighet att komma med sina synpunkter och vara delaktiga. Det är viktigt att det alltid finns en tydlig avsändare med relevanta kontaktuppgifter när vi kommunicerar. 6. Vara identitetsskapande Det ska alltid vara tydligt att det är Nybro kommun som är avsändaren när vi kommunicerar. Därför är det viktigt att alla följer de mallar och riktlinjer som finns inom den grafiska profilen. På detta sätt skapar vi en tydlig helhetsbild för medborgarna och en vi-känsla bland alla medarbetare.

4 Områden för kommunikation Som nämnt ovan är det viktigt att vi hela tiden kommunicerar på mottagarens villkor. Då är det viktigt att vi identifierar var och med vilka vi kommunicerar. Intern kommunikation Med vår interna kommunikation vill vi ge medarbetarna en bättre överblick och skapa motivation och vi-känsla. Medarbetarna ska vara kunniga om kommunens mål, förutsättningar och verksamheter för att kunna känna sig delaktiga och förstå sin betydelse i den totala verksamheten. Den interna kommunikationen skapar även bättre beslutsunderlag och ser till att de förtroendevalda känner sig väl informerade om aktuella kommunala händelser. Informera alltid inåt innan du informerar utåt Välinformerade och kunniga medarbetare förutsätter en god intern kommunikation. Därför är det viktigt att vi informerar internt om de planer och beslut som finns i Nybro kommun innan vi går ut med det externt till massmedia och medborgare. Detta skapar en trygghet inom organisationen samt möjliggör ett bättre bemötande utåt mot medborgarna. Extern kommunikation Samhällsinformation Samhällsinformation handlar främst om invånarens rätt till insyn, inflytande och delaktighet i den kommunala beslutsprocessen. Detta gäller både invånaren som skattebetalare och invånaren som brukare av specifika kommunala tjänster och service. Informationen om den kommunala servicen ska leda till att invånarna känner till vart de kan vända sig, vilka tjänster kommunen erbjuder, vilka villkor som gäller samt vad de kan förvänta sig. De ska dessutom ha positiva förväntningar på hur de ska bli bemötta. Näringslivsinformation Företagens erfarenheter och kontakter med kommunen är en viktig del i hur kommunens företagsklimat upplevs. Det är därför viktigt att vi hela tiden erbjuder företagen god service med så korta handläggningstider som möjligt, hög tillgänglighet och ett gott bemötande. Näringslivet ska veta vart de kan vända sig när de söker information eller behöver komma i kontakt med Nybro kommun eller något av kommunbolagen. Marknadskommunikation Marknadskommunikationen syftar främst till att ge en positiv bild av Nybro kommuns verksamheter och bolag, kommunen som arbetsgivare eller kommunen som en bra plats att besöka eller leva och verka på. Alla marknadsföringsinsatser ska samordnas, planeras och följas upp, för att säkerhetsställa att marknadsföringsresurserna används på ett effektivt sätt. Marknads-kommunikationen beskrivs närmare under rubriken platsmarknadsföring och profilering. Media Media fyller en viktig funktion både som granskare av kommunens arbete och som informationsspridare. Media ska uppleva att det är lätt att få kontakt både med politiker och tjänstemän och att de möts av en serviceinriktad och öppen attityd. Även om vi inte kan styra vilken information som publiceras ska vi arbeta aktivt med att förse media med nyheter från hela kommunen. Detta för att lyfta organisationen och för att berätta för medborgarna om

5 kommunens arbete. Det är dock viktigt för vår relation till media att vi bara delger intressanta händelser och aktuella frågor på ett ärligt och trovärdigt sätt. Om media kontaktar Nybro kommun är det också viktigt att vi agerar på ett korrekt sätt. Nedan följer en enkel sammanställning kring hur vi bör tänka när vi bemöter media. Alltid vid mediekontakter Aldrig vid mediekontakter - Ta god tid på dig - Ljuga, gissa eller ha egna teorier - Tänk efter innan du svarar - Bli upprörd eller förbannad - Håll dig inom ditt eget område - Låta situationen eller reportern stressa dig - Säg om du inte vet, kan eller får svara - Använda fackspråk/fikonspråk - Håll dig till fakta - Diskutera hemligstämplad information - Antag att allt är on the record - Använda uttrycket inga kommentarer - Var bestämd, rättvis och ärlig - Tala om det som är utanför ditt yrkesområde Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Kriskommunikation Kriskommunikation sker vid extra ordinära händelser och beskrivs i dokumentet: Lednings- och kommunikationsplan vid extra ordinära händelser och höjd beredskap. Ansvar och organisation Nybro kommuns kommunikation är en gemensam angelägenhet. Det innebär att alla medarbetare har ett gemensamt ansvar för en aktiv och väl fungerande kommunikation både internt och externt. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens kommunikation. Detta gäller främst policyfrågor, övergripande politiska beslut och frågor som rör hela organisationen. Förvaltningarna ansvarar för kommunikationen i verksamheterna. Det är förvaltningschefens ansvar att skapa förutsättningar för ett fungerande kommunikationsarbete inom respektive förvaltning i form av rutiner och tillräckliga resurser. Kommunens bolag har ett eget ansvar för sin kommunikation. De ska dock följa samma grundprinciper inom kommunikation och arbeta mot samma vision som kommunen i övrigt. Varje chef har ett tydligt ansvar att kommunicera med sina medarbetare. Alla medarbetare måste få den information som krävs för att kunna sköta sitt arbete på bästa sätt. Alla chefer bör också vara ett föredöme vad gäller att följa de beslutade riktlinjerna för kommunikation inom Nybro kommun. Varje enskild medarbetare ansvarar för att själv ta del av nödvändig information för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Det är varje medarbetares skyldighet att aktivt söka och sprida relevant information. Alla anställda inom Nybro kommun eller något av kommunbolagen är representanter för organisationens verksamhet vid alla möten och övriga kontakter med våra målgrupper. Det finns inget som är så viktigt som möten mellan kommuninvånarna och engagerad och positiv personal inom Nybro kommun. Kommunikationsavdelningen är en resurs för samtliga förvaltningar och bolagsom tar fram övergripande riktlinjer, strategier och planer för hur kommunikationsarbetet i kommunen ska

6 fungera och utvecklas. I det ansvaret ingår även att vara stöd gentemot kommun- och koncernledning i kommunikationsfrågor och bidra till att öka den kommunikativa kompetensen på alla nivåer. Kommunikationsavdelningen arbetar även operativt med information, press & PR samt marknadsföring och profilering av Nybro kommun. Alla aktiviteter som rör press & PR samt marknads- och profilaktiviteter ska koordineras via kommunikationsavdelningen för att uppnå enhetlighet och ett bättre långsiktigt resultat. Informationsgruppen består av en kommunikatör samt minst en representant från varje förvaltning och bolag. Det är viktigt att representanten finns nära verksamhetsledningen och har god övergripande insyn i allt arbete inom respektive förvaltning. På detta sätt ökas möjligheten att arbeta proaktivt och aktuella kommunikationsfrågor kan fångas upp, förmedlas och i vissa fall åtgärdas på ett tidigt stadie. Representanten ska även arbeta för ökad prioritet av kommunikationsfrågor på den egna förvaltningen. Informationsgruppen träffas regelbundet. Lagar och regler som påverkar vår kommunikation Meddelarfrihet Personal och brukare har grundlagsskyddad rätt att lämna sina synpunkter och uppgifter till medierna. Kommunen har inte rätt att efterforska vem som lämnat uppgifterna. Offentlighetsprincipen Finns i grundlagen och innebär att allmänheten, massmedia och andra externa intressenter har rätt att få insyn i och ta del av information om vår verksamhet. Allmänna handlingar är antingen offentliga eller sekretessbelagda. Förvaltningslagen Kommunen har serviceskyldighet gentemot medborgarna, vilket innebär att vi ska lämna upplysningar, vägledning och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör vår verksamhet. Personuppgiftslagen (PUL) I PUL finns inga specifika regler för publicering på Internet, men de regler som finns för överföring av personuppgifter till tredje land (utanför EU/EES) får betydelse för publicering på webben. Vid publicering av personuppgifter på webben ska samtycke ges från den berörda, om inte uppgifterna är harmlösa. Vad som är harmlös information får bedömas från fall till fall. Exempel på harmlös information är namn, befattning, telefonnummer, e-postadress och andra arbetsrelaterade uppgifter. Hemadress, hemtelefonnummer eller foton kräver däremot samtycke. Det gäller också foton där namn inte nämns, t.ex. från evenemang och fester. Om personuppgifter behandlas uteslutande för journalistiskt, konstnärligt eller litterärt skapande gäller inte alla regler i PUL. Marknadsföringslagen Kommunens marknadsföring ska följa god marknadsföringssed och inte vara vilseledande. Den måste utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Det ska också tydligt framgå att det är kommunen som är avsändare. Övriga lagar som särskilt rör vårt kommunikationsarbete är bland annat upphovsrättslagen, lagen om namn och bild i reklam, arkivlagen, språklagen och lagen om elektronisk kommunikation. För vissa kommunala verksamheter gäller speciell lagstiftning, som ställer preciserade krav på formen för information och kommunikation. Dessa berörs inte i detta dokument.

7 Platsmarknadsföring och profilering Nybro kommun är både en plats och en organisation på samma gång. När vi kommer till marknadsföring och profilering, är det platsen med allt dess innehåll som ska lyftas fram. Det som är speciellt med en plats varumärke är att en enskild organisation inte kan kontrollera det. En plats ägs av alla som bor och verkar där gemensamt och det är alla gemensamt som skapar bilden av platsen. Alla budskap som skickas ut måste på något sätt stämma överens med den gemensamma bilden av platsen för att vara trovärdig. Platsmarknadsföring innebär att utveckla en plats för att tillfredsställa behoven i de utvalda målgrupperna. Platsmarknadsföring lyckas när invånare och näringsliv är nöjda och förväntningarna hos besökare och investerare uppfylls Philip Kotler Målet för Nybro kommuns platsmarknadsföring är enkelt sett att få fler invånare, fler besökare samt nya företagsetableringar. Innan man kan börja marknadsföra sig måste man dock veta vem man är och vad man ska utgå ifrån. Vi har valt att plocka fram tre specifika kärnvärden för att ringa in Nybro kommuns identitet. Kärnvärden Kärnvärden beskriver hur vi är och hur vi vill vara som kommun. De beskriver också vad vi står för, hur vi vill jobba, vad vi vill åstadkomma och hur vi vill bli uppfattade. Kärnvärdena som ofta är förknippade med fysiska företeelser som tid, plats och rum ska ha en nära koppling till organisationens vision. Kärnvärdena är en väldigt viktig grundsten i varje organisations profileringsarbete. Följande tre kärnvärden har efter en rad olika workshops med politiker, chefer och anställda tagits fram för att på bästa sätt representera Nybro kommun. Kärnvärdena har även testats av olika fokusgrupper där bland annat ungdomsrådet och representanter från näringslivet har fått komma med sina åsikter. Den småländska naturen Den småländska naturen definierar platsens förutsättningar och är en del av vår historia, framtid och välbefinnande. De stora skogarna och de många sjöarna har varit en viktig faktor för kommunens utveckling och är grunden till bland annat järnbruksepoken, glasriket och den stora träindustrin. Idag står naturen för rekreation, upplevelser och välbefinnande för våra kommuninvånare. Den besitter stor potential inom besöksnäringen samtidigt som den fortfarande är en förutsättning för den moderna träindustri som finns i kommunen idag. Skogen Sjönära Upplevelser Utveckling Råvaror Hållbarhet Miljötänk Artrikedom Fritidsaktiviteter Kretslopp Bra dricksvatten Trivsel Glasriket Gemenskap I Nybro kommun finns en unik gemenskap mellan människor. Här blir individen sedd och får lov att vara sig själv oavsett om det gäller skola, omsorg eller när en främling säger hej i kön i matbutiken. Det starka föreningslivet bidrar både till trivsel och välmående men även till utveckling. Inom kommunen ska det vara nära till beslut för att underlätta för invånarna att göra sin röst hörd och kunna påverka beslut. Många nuvarande och tidigare invånare besitter en unik stolthet över att komma från Nybro eller ifrån någon av småorterna i kommunen. Denna speciella Nybroanda ska vårdas väl.

8 Närhet mellan människor Delaktighet Stolthet Trygghet Nybroanda Starkt och brett föreningsliv Omtanke Mångfald Påverkan Värme Närhet till beslut Kreativitet Nybro är en industrikommun där kreativa lösningar inom företagen har lett fram till spännande produktutvecklingar och innovationer. Designtraditionen, där Orrefors glasbruk var en av pionjärerna, går långt tillbaka i tiden och är idag en självklar del av näringslivet. Kreativitet står också för en öppenhet vi ska ha inom organisationen, att våga vara nyskapande och ha framtidstro. Det gäller även att vara aktiv och företagsam för att omsätta de nya idéerna i verkligheten. Kreativitet handlar även om konst och kultur med allt från enskilda konstnärer som skapar och utforskar i olika material, till teater, dans och musik. Innovation Produktutveckling Företagsamhet Aktivitet Entreprenörskap Konst och Kultur Framtidstro Öppenhet Glasriket Nyskapande Design Visionsvärde: Kreativ gemenskap skapar trivsel, utveckling och framtidstro Slogan Nybro - Gemenskap i Glasriket

9 Målgrupper Om Nybro kommun ska lyckas med sin platsmarknadsföring och profilering finns det några viktiga förutsättningar: 1. Att de vi vill nå är tydligt kartlagda och att deras behov och intressenivå är kända 2. Att vår ambition är tydlig och väl förankrad 3. Att våra budskap och grafiska profil på ett tydligt sätt för fram ambitionen till dem vi vill nå. Nybro kommun har identifierat fyra huvudsakliga målgrupper: Turism Besöksnäringen kan ses som en kommuns skyltfönster utåt och är en viktig del i profileringen. Tack vare att Nybro är en del av Glasriket samt har ett gynnsamt geografiskt läge mellan många andra starka destinationer som till exempel Öland, Kalmar och Astrid Lindgrens Värld finns här en oerhörd stor potential. Detta gäller framförallt målgrupperna barnfamiljer, 55+ samt besökare med olika specialintressen såsom glas, design, fiske, jakt eller skidåkning. Besökare: Turisterna som befinner sig i Nybro kommun idag är huvudsakligen här av tre anledningar nämligen släkt/vänner, glaset och den småländska naturen. Glasriket lockar idag både nationella och internationella besökare. Idag arbetar Nybro kommun gemensamt med näringen och de övriga kommunerna i Glasriket mot denna målgrupp via bolaget AB Glasriket. Invånarna i Glasriket med omnejd: Den mest betydelsefulla marknadsföringen gentemot turister/besökare är information och rekommendation från släkt och vänner. Invånarnas värdskap, gästfrihet och bemötande är också mycket viktiga för att turisterna skall trivas och återkomma till området. Invånare Befintliga invånare: Kommunens invånare är viktiga ambassadörer för Nybro kommun som hemort. De återger sin syn på kommunens service, information, fritidsutbud, framåtanda samt det vida begrepp man kan kalla livskvalitet. Potentiella invånare: Personer som kan tänka sig att flytta till Nybro. I och med den nya pendeltågstrafiken 2014 underlättar arbetspendlandet både till och från Kalmar och Emmaboda. Det kan även handla om återflyttare eller personer som redan idag arbetar i Nybro kommun. Anställda i Nybros kommunkoncern är viktiga budbärare både för kommunen som arbetsgivare och som hemort. De är också relativt enkelt att kommunicera med dem via till exempel nyhetsbrev och intranät. Företag Befintliga företag är viktiga budbärare och ambassadörer för näringslivet i Nybro kommun. Företagen återger hur de upplever den kommunala servicen, vilka möjligheter de ser till expansion och utveckling, rekryteringsunderlag samt den allmänna synen på företagsamhet i kommunen. Nyetableringar: Nystartade företag i kommunen eller företag på andra orter som av olika anledningar önskar omlokalisera sig.

10 Omvärld Vi kan inte bortse från att Nybro kommun även är en del av ett större sammanhang. I vissa lägen i vår profilering kan det vara bra att ta hänsyn till andra varumärken och platser runt omkring oss för att få ut det bästa av vår profilering och marknadsföring. Tydligast blir det i fallet med varumärket Glasriket, som är ett mycket starkt varumärke inom besöksnäringen, men det finns även andra exempel som Småland, Sverige, Kalmar och Kalmarsundsregionen. Aktiviteter Inför varje år ska en aktivitetsplan göras med planerade marknadsförings- och profileringsaktiviteter. Det kan handla om vilka kanaler Nybro kommun ska synas i och vilka målgrupper vi ska fokusera på samt vilka aktiviteter och evenemang som Nybro kommun ska skapa, stötta eller delta i. Trots att aktivitetsplanen görs varje år är det viktigt att vi tänker långsiktigt kring alla planerade aktiviteter. Efter varje år ska alla aktiviteter utvärderas och justeringar göras i kommande aktivitetsplan. Genom att planera och samla alla aktiviteter på ett och samma ställe får vi en bättre överblick och kan utnyttja våra resurser på bästa sätt. Aktivitetsplanen för Nybro kommun ska även innehålla bolagens planerade marknadsföringsinsatser och aktiviteter. Grafisk profil Ju fler som agerar gemensamt desto tydligare och starkare blir organisationen. Därför ska den kommunala verksamheten i Nybro i alla dess former utgå från en gemensam grafisk profil och en och samma logotyp. En gemensam profilering innebär att alla verksamheter följer de centrala beslut som har tagits rörande gemensam varumärkeshantering, profilering och marknadsföring. En enhetlig och tydlig profil är viktigt i relationerna med omvärlden. Den skapar dessutom samhörighet och stolthet bland anställda i Nybro kommun. Nybro kommuns grafiska profil, som återfinns i ett eget dokument, fastställer precis hur vi ska se ut när vi kommunicerar. Här finns information kring hur man hanterar logotyp, bilder och grafiska element. Dessutom fastställs vilka typsnitt och färger vi ska använda oss av. Samprofilering: Vissa verksamheter inom Nybro kommun som sedan tidigare har använt en egen illustration, kan även i fortsättning få tillåtelse att använda denna tillsammans med Nybro kommuns logotyp. Exempel på sådana verksamheter är Åkrahäll, Glasskolan och Nybro Träutbildning. I den grafiska profilen beskrivs hur detta ska se ut. Särprofilering: De kommunägda bolagen har rätt till särprofilering, det vill säga ett eget utseende och en egen logotyp. Dock ska kopplingen till Nybro kommun vara tydlig och bolagens profiler och logotyper ska samspela med kommunens.

Nybro Kommun Kommunikationsplattform

Nybro Kommun Kommunikationsplattform Nybro Kommun Kommunikationsplattform Innehåll Inledning - Kommunikationens grunder - Vision och mål Kommunikationsstrategi - Riktlinjer för Nybro kommuns kommunikation - Områden för kommunikation - Kommunikationskanaler

Läs mer

Disposition kommunikationsplattform:

Disposition kommunikationsplattform: Disposition kommunikationsplattform: Inledning - Kommunikationens grunder - Vision och mål Kommunikationsstrategi - Riktlinjer för Nybro kommuns kommunikation - Områden för kommunikation - Kommunikationskanaler

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation 1 (6) Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2014-12-03 201) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-12-03 Dokumentansvarig: Kommunikatör,

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Antagen av regionstyrelsen den 28 januari 2016 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se

Läs mer

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Antagen av Landstingsstyrelsen 2004 1(8) Förord Stockholms läns landsting (SLL)

Läs mer

Kommunikationspolicy för Hörby kommun

Kommunikationspolicy för Hörby kommun Kommunledningsförvaltningen Kommunikationspolicy för Hörby kommun Kommunen har en bred verksamhet med många uppdrag och med flera olika roller. Vi som arbetar på kommunen gör det på uppdrag av medborgarna.

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Riktlinjer för kommunikation 2 (6) Riktlinjer för information

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION. 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4

KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION. 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 INNEHÅLL 1. Utgångspunkter och principer... 2 1.1 Vision för kommunikationsarbetet

Läs mer

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikations policy Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikationspolicy 1 Kommunikationspolicy Innehåll Inledning... 4 1. Kommunikationspolicy... 5 1.2 Definition 5 1.3 Lagar 5 1.4 Kommunikationsmål

Läs mer

Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15

Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15 Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15 INLEDNING...3 KOMMUNIKATION...3 INFORMATIONSANSVAR...3 INTERN KOMMUNIKATION...4 INTERNA KANALER...4 GroupWise och Intrapolis...4

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6)

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6) 1(6) Kommunikationspolicy Syfte Vårt kommunikationsarbete ska genomsyra all verksamhet och bidra till förverkligandet av Kumlas vision, övergripande mål, verksamhetsmål och beslut. Kommunikationspolicyn

Läs mer

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Inledning... 3 Övergripande mål... 4 Förhållningssätt... 5 Ansvarsfördelning... 6 Intern kommunikation... 7 Extern kommunikation...

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Beslutad av distriktsstyrelsen 2015 10 06 Sida 2 av 14 Sida 3 av 14 Innehållsförteckning Vart vill vi komma?... 5 Kommunikationens mål är att:... 7 Målgrupper...

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Kommunikationspolicy för Konkurrensverket

Kommunikationspolicy för Konkurrensverket KKV1042, v1.0, 2012-11-01 BESLUT 2015-09-01 Admnr 140/2015 Kommunikationspolicy för Konkurrensverket Gäller från 1 september 2015 Konkurrensverket är en öppen och transparent myndighet och vi är aktiva

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunikationsstrategi. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kommunikationsstrategi. Vård- och omsorgsförvaltningen Kommunikationsstrategi Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun, 2015 Kommunikationsstrategi för vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Övergripande strategi

Läs mer

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att ha ett gemensamt underlag för hur Linköpings kommun ska marknadsföras som arbetsgivare. Detta

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Kommunikationspolicy för Göteborgs stift

Kommunikationspolicy för Göteborgs stift Kommunikationspolicy för Göteborgs stift Göteborgs stifts syn på kommunikation kommunikationspolicyn är våra samlade riktlinjer för hur arbetet med kommunikation ska bedrivas i organisationen samt principer

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Riktlinjer Information och kommunikation Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Datum: 2012-02-02 Dnr: Sida: 2 (8) Riktlinjer för information och kommunikation Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

INFORMATIONS- POLICY

INFORMATIONS- POLICY INFORMATIONS- POLICY 2011-07-21 Inledning Utgångspunkten för vårt informationsarbete är att vi alla vill, kan och förväntas utbyta relevant information med varandra inom kommunorganisationen, med kommuninvånare

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2015-12-09) Göteborgs Stad Kommunikation Gemensamt för staden Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier - Policy/riktlinjer/regler N010G00446 Version: 1 Gällande

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad

Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad 1(8) 2009-06-16 Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad 2 (7) 1. Bakgrund Solna stad är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner med ett starkt näringsliv, rikt kultur- och idrottsutbud,

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för Överförmyndarnämndens Eskilstuna Strängnäs information och kommunikation

Riktlinjer för Överförmyndarnämndens Eskilstuna Strängnäs information och kommunikation Överförmyndarnämnden 2016-04-08 Socialförvaltningen ÖFNES/2016:38 Carl-Fredrik Movitz, 016-710 54 25 Riktlinjer för Överförmyndarnämndens Eskilstuna Strängnäs information och kommunikation God kommunikation

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun 1 Innehåll Kommunikationsstrategi för Stenungsunds kommun... 1 Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Intressenter/målgrupper... 4 Kanaler... 5 Stenungsunds kommuns

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY UPPSALA KOMMUN

KOMMUNIKATIONSPOLICY UPPSALA KOMMUN KOMMUNIKATIONSPOLICY UPPSALA KOMMUN KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR UPPSALA KOMMUN Detta dokument anger principer och förhållningssätt, ansvar, målgrupper, kanaler, formspråk och planeringsförutsättningar för

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020 BILAGA 9 Kommunikationsstrategi 2014 2020 Kommunikationsstrategi för Syftet med s kommunikationsarbete är att göra vårt leaderområde och det arbete som genomförs inom ramen för det synligt. Genom att göra

Läs mer

Kommunikationsplan 2013

Kommunikationsplan 2013 Kommunikationsplan 2013 Funktionshinderspolitiskt arbete Region Skåne Innehåll UU1. BAKGRUND 4 3. KOMMUNIKATIVA UTMANINGAR 4 4. KOMMUNIKATIONSMÅL 5 5. BUDSKAP 5 6. MÅLGRUPPSANALYS 5 7. KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Läs mer

ny vision för åmåls kommun

ny vision för åmåls kommun ny vision för åmåls kommun Introduktion och bakgrund Vårt förslag till vision för Åmåls kommun baseras på ett gediget grundarbete. Vi har tagit del av undersökningar och rapporter, medverkat vid möten,

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Sociala medier ger kommunen möjligheter att förbättra och öka dialogen med medborgare och andra intressenter.

Sociala medier ger kommunen möjligheter att förbättra och öka dialogen med medborgare och andra intressenter. Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun För kommunen kan sociala medier vara en snabb och enkel väg att informera och kommunicera med medborgarna och förbättra förutsättningarna för dialog och delaktighet.

Läs mer

Guide till HELSINGBORG

Guide till HELSINGBORG Guide till HELSINGBORG 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 070-250 66 85 pia.jexell@habo.se Kommunikationspolicyn i praktiken Detta dokument är en bilaga till Håbo kommuns

Läs mer

Tips och råd VID MEDIEKONTAKTER

Tips och råd VID MEDIEKONTAKTER Tips och råd VID MEDIEKONTAKTER Därför ska vi synas i medierna 4 Ta initiativ till mediakontakter 5 Vad är en nyhet? 6 När journalister besöker Uppsala universitet 8 Journalistens arbetsvillkor 9 Att tänka

Läs mer

Ny grafisk symbol för Sölvesborg

Ny grafisk symbol för Sölvesborg Ny grafisk symbol för Sölvesborg På kommunfullmäktigesammanträdet i slutet av januari ligger ett ärende om en ny grafisk symbol för kommunen uppe för beslut. Denna symbol är tänkt att ersätta det träd

Läs mer

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/679 2012-08-20 Kommunstyrelsen Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Innehållsförteckning Inledning... 2 Definition... 2 Mål... 2 Intern kommunikation... 3 Extern kommunikation... 3 Förhållningssätt...

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy SID 1(6) Kommunikationspolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

Hässleholms kommuns riktlinjer för kontakter med massmedia

Hässleholms kommuns riktlinjer för kontakter med massmedia G 16 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Hässleholms kommuns riktlinjer för kontakter med massmedia Fastställda av kommunstyrelsen 2003-01-08, 1 Dnr 2002.568 105 Innehåll Sida 1. Inledning

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Tyresö kommun / 2015-09-09 2 (6) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Tonalitet, bemötande och tilltal...4 3 Hantering

Läs mer

Kommunikationspolicy. dialog skapar kraft och perspektiv

Kommunikationspolicy. dialog skapar kraft och perspektiv Kommunikationspolicy dialog skapar kraft och perspektiv Innehåll Varför en kommunikationspolicy? 2 Ansvar och organisation 3 Kommunikationens grunder 4 Profilering - vår identitet 6 Grafisk profil 9 Intern

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

KOMMUNICERA. och nå dina mål. Lärandeförvaltningens kommunikationsstrategi

KOMMUNICERA. och nå dina mål. Lärandeförvaltningens kommunikationsstrategi KOMMUNICERA och nå dina mål Lärandeförvaltningens kommunikationsstrategi The two words information and communication are often used interchangeably, but they signify quite different things. Information

Läs mer

POLICY. Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad

POLICY. Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad POLICY Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Strategisk plan 2012-2015

Strategisk plan 2012-2015 Strategisk plan 2012-2015 1 Version Datum Ändrad av Utförda ändringar 1.0 2008-05-16 Henrik Stenwall Upprättat utkast till styrelsekonferensen på Ulvön. 1.1 2008-06-21 Henrik Stenwall Ändringar utförda

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2 KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-05-21, 226

Kommunikationspolicy. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-05-21, 226 Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige, 05-05-, 6 Introduktion Allt vi gör kommunicerar någonting även det vi inte gör och påverkar därför omgivningens syn på oss. Kommunikation är en nödvändig

Läs mer

Strategi för digitala kanaler 2016-2017

Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Strategi för digitala kanaler 2016-2017 Inledning Kommuninvånare ändrar ständigt sina vanor och vill nå kommunal service och information på andra sätt och i nya format. Vi vill möta våra kommuninvånare

Läs mer

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 1 Inledning Under hela perioden för genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det viktigt med god information och kommunikation

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Malmö högskolas informationspolicy

Malmö högskolas informationspolicy 1(5) MAH / Rektors kansli Maud Larsen Informationschef BESLUT 2008-06-19 Dnr Mah 12-2008/358 Malmö högskolas informationspolicy BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER Malmö högskolas uppdrag I likhet med landets

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

VARUMÄRKET UDDEVALLA

VARUMÄRKET UDDEVALLA VARUMÄRKET UDDEVALLA 2 VARUMÄRKET UDDEVALLA LÖFTET TILL OSS SJÄLVA OCH ANDRA Uddevallas varumärke är allt det som förknippas med namnet Uddevalla - bilder, känslor och associationer. Varumärket är ett

Läs mer

Kommunikationspolicy. Dokumentets syfte Syftet är att beskriva vårt förhållningssätt vad gäller kommunikation. 1 Syftet med policyn...

Kommunikationspolicy. Dokumentets syfte Syftet är att beskriva vårt förhållningssätt vad gäller kommunikation. 1 Syftet med policyn... POLICY Dokumentets syfte Syftet är att beskriva vårt förhållningssätt vad gäller kommunikation. Dokumentet gäller för Samtliga medarbetare i Nacka kommun. Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 2

Läs mer

Läs igenom det här häftet innan du skickar in din ansökan om att bli bloggare.

Läs igenom det här häftet innan du skickar in din ansökan om att bli bloggare. Ansökan bloggare Sidan 1 av 9 Läs igenom det här häftet innan du skickar in din ansökan om att bli bloggare. Vad är en blogg? En blogg är en samling blogginlägg som berättar/kåserar under ett gemensamt

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Mats Rydby 2004-12-16 Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Jag är som ledare och chef medveten om att organisationens kärna och höjdpunkt är kunden/brukaren och dennes möte med medarbetaren i ett

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

Riktlinjer för information i Götene kommun

Riktlinjer för information i Götene kommun Riktlinjer för information i Götene kommun Handläggare: Rogher Selmosson Antagen av: Kommunstyrelsen 2009-09-23 Ks 223 09/KS311 Innehåll 1. Bakgrund sid. 3 2. Mål sid. 3 3. Information och kommunikation

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

Behöver vi en kommunikationsstrategi?

Behöver vi en kommunikationsstrategi? Behöver vi en kommunikationsstrategi? Hur sköter ert företag sin kommunikation? Utnyttjar ni de möjligheter som finns på det sätt som passar er bäst? Gör ni saker som inte behöver göras? Har ni de verktyg

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Riktlinjer för arbete med sociala medier

Riktlinjer för arbete med sociala medier Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(5) Riktlinjer för arbete med 2 Inledning Sociala medier är kommunikationskanaler

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Tillämpning. Hudiksvalls kommun och. medier

Tillämpning. Hudiksvalls kommun och. medier Tillämpning Hudiksvalls kommun och medier www.hudiksvall.se kunskap personligt möte meddelarfrihet klarspråk hint.hudiksvall.se medier Medierelationer Det ska gå snabbt och enkelt att få information från

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

Handlingsplan för kompetensförsörjning

Handlingsplan för kompetensförsörjning 1(7) Handlingsplan för kompetensförsörjning Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna

Läs mer