- sektionens Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- sektionens Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 - sektionens Verksamhetsberättelse 2014 Författare: SFINX styrelsemedlemmar under 2014.

2 Innehållsförteckning Inledning Ord till nästa års verksamhet Ledning och samordning Styrelsen Revisorer Valberedningen Representanter i UTN:s fullmäktige BUS- ansvarig (utanför styrelsen) Medlemsavgift Styrelsens strategi Styrelsens berättelse Stormöten Vårterminens stormöte Höstterminens stormöte Kontinuerlig verksamhet IBG Tryck Studierådet Kursombud Programråd Kursutvärderingsevent Mattementorsverksamhet Alumn- och företagskontakt Festverksamhet Bioteknikstudenter i Sverige Ekonomisk berättelse Slutord från ordförande 2014 Bilaga 1: X- sektionens Verksamhetsplan 2014 Bilaga 2: X- sektionens Budgetförslag 2014 Bilaga 3: X- sektionens översiktliga budget

3 Inledning Under verksamhetsåret 2014 har SFINX styrelse fokuserat mycket på representation mot studenterna på X- programmet, men även försökt öka transparensen i sitt arbete. Arbetet har under årets gång flutit på bra. Man har jobbat med förändringarna i styrelsen som verkställdes under föregående verksamhetsår och även lagt fram propositioner om ytterligare förändringar i styrelsens struktur som antagits på stormöten. Ord till nästa års verksamhet Till nästa verksamhetsår hoppas vi att man kan fortsätta de traditionella evenemangen som genomsyrar SFINX så som X- pong, gasquer, DaX, studieråd mm, samtidigt som man känner sig fria att skapa nya evenemang och traditioner. Saker som behöver följas upp från föregående år (2014) är följande: Uppföljning av de propositioner och motioner som antogs på höstens stormöte. Detta innefattar även uppdatering av de stadgar som finns tillgängliga på föreningens hemsida. Fortsätta föra dialog med övriga sektioner med lagringsutrymme i ladan om huruvida detta kan organiseras om gemensamt. 3

4 Ledning och samordning Under verksamhetsåret 2014 har SFINX styrelse utgjorts av följande personer; Styrelsen Ordförande Sofia Jillefors Olsson Vice ordförande Alexander Lundström VT, Teresa Reinli HT Kassör Simon Olofsson Sekreterare Olle Nordsjö VT, Martina Nilsson HT Webmaster Johan Sjölander VT Alumn- och företagskontakt Julia Erkers VT, Matilda Niemi HT Klubbmästare Inés Varela och Caroline Isgård VT, Caroline Isgård och Emma Dufbäck HT BTS- kontakt Ken Braesch- Andersen Studiesocialt ansvarig Johanna Lundahl Utbildningsansvarig Jonas Mattisson Under året har ca 35 styrelsemöten ägt rum. Revisorer Revisorer för verksamhetsåret har varit Ellen McShane och Yonatan Gatica Valberedningen Valberedningen har under året bestått av Elin Smevige som valberedningsordförande. Hon har som stöd i sitt arbete haft Rebecca Wallin och Charles- Arvid Svensson Rissanen. Representanter i UTN:s fullmäktige Ordinarie ledamöter i UTN:s fullmäktige (FUM) har varit Sofia Jillefors Olsson och Sara Ljungström Suppleanter var Robin Olsson och Sandra Eklund BTS- ledamot (utanför styrelsen) Christoffer Andersson vad 2014 BTS- ansvarig tillsammans med Ken Braesch- Andersen. Medlemsavgift Medlemsavgiften för verksamhetsåret fastställdes på stormötet HT 2013 till 0 kronor. 4

5 Styrelsens strategi Verksamhetsplanen (Bilaga 1) där man kan läsa styrelsens plan inför året. Styrelsens berättelse Stormöten Stormöte har hållits en gång per termin enligt föreningens stadgar. Vårterminens stormöte Vårterminens möte hölls den 7e maj, C:a två veckor innan stormötet hölls ett valfläsk där information om de utlysta posterna presenterades. På mötet bestämdes i korthet att styrelsen fick i uppdrag att befästa föreningsnamnet SFINX bättre hos studenterna på programmet. Mötespresidium på föreningens stormöten skall i framtiden helst bestå av icke- medlemmar i föreningen, och i brist på detta medlemmar som ej ingår i styrelsen. Man antog en motion som sade att valberedningen numer endast nominerar en kandidat till varje post på stormöten, även om det funnits flera kandidater. Mötet antog även en proposition om att lägga till en styrelseobunden post i form av en sponsor- kontakt med syfte att avlasta arbetsmängden för styrelsens alumn- och företagskontakt. Beslutet om ansvarsfrihet för 2013 års styrelse bordlades. Följande poster tillsattes: Vice ordförande Teresa Reinli Sekreterare Martina Nilsson 1 Klubbmästare Emma Dufbäck Alumn- och företagskontakt Matilda Niemi 2 Ordförande idrottsutskottet Sabri Jamal Sponsor- kontakt Linnea Zillén 3 Höstterminens stormöte Höstterminens stormöte hölls den 11 november, Två veckor innan mötet hölls ett valfläsk där det informerades om de olika poster som var utlysta. Föregående års styrelse redovisade sin verksamhetsberättelse. Revisorerna gav sin revisionsberättelse och yrkade på ansvarsfrihet. Mötet beslöt att ge ansvarsfrihet till styrelsen för En motion antogs gällande ändringar i stadgarna för att förtydliga distinktionen mellan SFINX och X- sektionen. Styrelsen la fram en proposition där man önskade göra den styrelseobundna posten sponsor- kontakt till en del av styrelsen med argumentet att posten kräver lika mycket arbete som en styrelsepost och borde därför vara lika meriterande för att inte förlora status. Efter viss diskussion kom ett ändringsyrkande. Styrelsen jämkade sig med detta och propositionen antogs av mötet med tillhörande ändringsyrkande. Följande poster tillsattes: 1 Vakantsattes på stormötet men tillsattes innan verksamhetsåret slutat. 2 Vakantsattes på stormötet men tillsattes innan verksamhetsåret slutat. 3 Vakantsattes på stormötet men tillsattes innan verksamhetsåret slutat. 5

6 Ordförande Gustaf Brorsson Kassör Nina Petersson Klubbmästare Sara Rydberg Öhrling BTS- kontakt Mikael Andersson Schönn Studiesocialt ansvarig Bella Sinclair Utbildningsansvarig Josefin Ågren Ordinarie FUM- ledamöter Gustaf Brorsson och Sara Ljungström Suppleanter Sofia Jillefors Olsson och Linnea Zillén Valberedningsordförande Linnea Westberg Valberedningens ledamöter Hugo Swenson och Andrei Vlassov Revisorer 4 Sofia Jillefors Olsson och Magnus Bergman 4 Vakantsattes på stormötet men tillsattes innan verksamhetsåret slutat. 6

7 Kontinuerlig verksamhet Under året har styrelsen haft möte varje vecka, med undantag för under tentamensperioder och lov. Extramöten har även hållits under perioder när detta varit nödvändigt, så som inför mottagningsaktiviteter och stormöten. IBG Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) är programmets heminstitution. Kontakten med IBG har detta och tidigare år skett via programrådet, institutionsstyrelsen eller genom Jan Andersson som varit programansvarig under året. De stödjer oss ekonomiskt, lånar ut lokaler till diverse aktiviteter samt tar tillvara på kritik angående institutionens kurser. Styrelsen har under året jobbat för en bra kommunikation med institutionen genom ovan nämnda kanaler då relationen är oerhört viktig för styrelsen och studenterna på programmet. Tryck Varje halvår beställer sektionen nya overaller till nya och gamla studenter som pluggar på X- programmet. Beställningens storlek varierar beroende på hur många beställningar styrelsen får in från studenter vid de tillfällen som anordnas då studenter får tillfälle att prova olika storlekar. Vid dessa tillställningar finns även möjlighet att köpa andra sektions- relaterade saker så som t- shirts, väskor, och märken. Overallmärken med styrelsens nya logga är beställda till nuvarande och gamla styrelsemedlemmar att köpa. Varje halvår beställs även styrelsehoodies med sektionens logga på som används för att marknadsföra sektionen. I år beställde styrelsen även t- shirts för att enkelt marknadsföra sektionen under mottagningen - 14, en kostnad som styrelsemedlemmarna själva stod för. En roll- upp med sektionens logga har införskaffats under hösten, med hjälp av pengar som äskades från IBG, för diverse event som sektionen vill synas på, som t.ex. Stingfestivalen, Stormöte, overallprövning m.m. Affischer trycktes och designades individuellt för varje event som sektionen är värdar för. Studierådet Utbildningsansvarig och Studiesocialt ansvarig har tillsammans hållit i studieråden, vilket även detta år fungerat väldigt bra. Det har sammanlagt varit sex studieråd under 2014, tre per termin. Studieråden har huvudsakligen varit en informationskanal till studenter. Studieråden har fått positiv feedback och generellt haft hög närvaro bland studenter med en topp på 106 stycken studenter under höstterminens första studieråd. Kursombud Varje klass har haft minst ett kursombud som har suttit med i sektionens kursombudsmöten. Dessa möten leds av programansvarig (Jan Andersson) och vid mötena närvarar även DiaNa- koordinator (Lena Henriksson), 7

8 Studievägledare (Jenny Ehn), Schemaläggare (Camilla Söderlund), Kursadministratör (Ylva Lutnaes) och Kurskoordinator (Lars- Göran Josefsson). Studiesocialt ansvarige och utbildningsansvarige håller koll på sektionens kursombud, som väljs in vid sektionens studieråd. Programråd Vid programrådet, som leds av programansvarig, närvarar kurskoordinatorer, lärarrepresentanter från olika institutioner, studievägledare, arbetslivskontakt, alumnkontakt samt tre ordinarie studentrepresentanter från programmet. Även Utbildningsansvarig och Studiesocialt ansvarig närvarar som studentrepresentanter. Vid programrådet går man igenom bland annat programmet studieplan och kursbeskrivningar. Kursutvärderingsevent Då UTN hade en satsning på kursutvärderingar under höstterminen 2014 försökte sektionen att återinföra ett kursutvärderingsevent på programmet. Till eventet bokade sektionen en datorsal och bjöd på fika för att ge studenterna ett tillfälle att kursutvärdera, samt även för att påminna dem om detta. Biobiljetter lottades ut till två studenter som närvarade på detta event. Mattementorsverksamhet Studiesocialt ansvarig höll i detta under hösten Studenter från årskurs två och uppåt erbjuds att vara mentorer och hjälpa de nya studenterna. Mentorerna och studenterna träffas under hela höstterminen där mentorerna hjälper de nya med de olika kurserna, främst matematik. På mötena har mentorerna fixat fika. Det här anordnas för att de nya studenterna skall få en bra och trygg start på programmet och eventuellt få tips från de äldre. Det görs även för att studenterna skall lära känna varandra över de olika årskurserna. När mattementorerna har utfört tillräckligt många möten så får de ett intyg som skrivs på av sektionens ordförande samt programansvarig för deras insats. Alumn- och företagskontakt Alumn- och företagskontakten jobbar aktivt för att studenterna på sektionen ska få bra kontakt med alumner och företag och minska bryggan mellan studier och arbetsliv. Under året har följande event nedan gjorts av Alumn- och företagskontakten. DaX DaX är sektionens arbetsmarknadsdag. På vårterminen hålls en halvdag till studenterna när alumn- och företagskontakten bjuder in företag och alumner för att presentera vad de jobbar med och hur det tog sig dit. 8

9 Inspirationsvecka Under vårterminen höll alumn- och företagskontakten en inspirationsvecka med lunchföredrag och kvällsaktiviteter för att inspirera studenterna på programmet. Alumnkvällar Bland annat mingelkväll då studenterna får chansen att mingla med alumner för att ta reda på vart de har hamnat och hur de tog sig dit och andra tips på vägen. Studiebesök Under året har man jobbat för att anordna studiebesök på företag inom området. På grund av brist på passande datum har dessa inte blivit av än, men man har fortsatt kontakt med företagen och arbetar för att flera studiebesök ska bli av. Sponsorverksamhet Under året har posten sponsorkontakt införts och dennes huvuduppgifter har varit att sponsra in labbrockar till ettorna varje år, mat till stormöten, m.m. Kontakten har även haft ett nära arbete med och agerat bollplank för alumn- och företagskontakten. Fetsverksamhet I styrelsen sitter två klubbmästare som ansvarar för festverksamheten i sektionen. Dessa jobbar aktivt för att året ska bli fyllt av roliga aktiviteter för studenter utanför studietid. De har under året jobbat både självständigt och med klubbmästare från andra sektioner för att anordna följande event. Kräftskiva Under mottagningen anordnas en kräftskiva som hölls tillsammans med IT- sektionen. Tyvärr så hade eventet en hel brister p.g.a. att för lite information erhållits bl.a. om hur planeringen gjordes förra året, vad som gick bra/dåligt, bra punkter att tänka på osv. Även fast de sittande var väldigt berusade så var kräftskivan inte alltför stökig. X- pong Eventet fortsätter att vara populärt då X- pong platserna tog slut på drygt en minut! X- pong anordnas en gång på vårterminen och en gång på höstterminen. Vid båda tillfällena serverades tacobuffé och de som deltog skötte sig bra. Gasquer På vårterminen hölls Gasquen Gasquen tillsammans med ES, STS, och F. Det är en lite mindre sittning jämfört med KWXFQ- gasquen som anordnades på höstterminen med K, W, F, och Q. Båda gasquerna är uppskattade och det är mycket roligt att anordna dessa sittningar då många studenter vill delta. Nationsrundor En nationsrunda med sektionen anordnas en gång per termin. Under rundan får studenterna uppdrag att genomföra och kvällen avslutas med klubb på nation. Det har gått bra att planera och genomföra dessa event. 9

10 Dam- och herrmiddag På vårterminen hölls en dammiddag för K och X som anordnades av herrar från dessa program. En herrmiddag hölls sedan och då var det damerna som anordnade detta. Båda middagarna fungerade okej. Skidresa I år valde vi att 2 resor (en till Åre och en till Alperna) skulle anordnas där ingen var sektionsspecifik och öppen för alla. Dock så var X ansvarig tillsammans med ES och W för att Åre- resan skulle bli av. Det blev en mycket lyckad resa. Overallsittning För första gången anordnades en overallsittning på våren för alla sektioner. Detta hölls i Flogsta 95an och 45an följt av ett gemensamt släpp i 95an. Detta blev ett väldigt uppskattat evenemang som vi förhoppningsvis kommer göra igen. Xemmelfika Under våren sålde X, F, och K semlor för en billig peng på Uthgård. Fikat var väldigt uppskattat och alla semlor tog slut. Bioteknikstudenter I Sverige Bioteknikstudenter i Sverige (BTS) är en förening för studenter i Sverige som går civilingenjörsutbildningar i bioteknik. Under året har information från BTS kommit till studenterna genom informationsmail från sektionens BTS- kontakt. Gå gärna in och skriv på den nya bloggen också! Bioteknikdagarna Under året höll BTS Bioteknikdagarna (BTD) i Linköping och studenter från Uppsala universitet åkte tåg ner dit under 3 dagar. BTD är en helg där studenterna får gå på föreläsningar, en arbetsmarknadsmässa (Genvägen) samt kvällsunderhållning i form av en s.k. fulsittning (overallsittning) och finsittning (gasque). BTD är ett utmärkt tillfälle för studenter att knyta kontakter med studenter från hela Sverige. 10

11 Ekonomisk berättelse Föreningen SFINX hade vid verksamhetsåret skifte en god ingående balans. Av denna anledning valde styrelsen att fortsätta budgetera på liknande sätt för 2014 års aktiviteter. Föreningen förväntades spendera ,00 kr, dock var inga sponsringspengar inräknade i denna siffra. Verksamhetsåret slutade med att föreningen gick plus med 4 279,81 kr. Vi har detta år fått ekonomiskt stöd både från UTN och IBG för att bedriva vår verksamhet för studenternas och sektionens intresse, samt mindre sponsring från diverse bioteknikrelaterade företag och organisationer. Klubbverket har framgångsrikt anordnat flertalet aktiviteter under året som har lett till överskott i kassan. Vi har även sålt sektionsrelaterade produkter över förväntan, såsom märken, T- shirts och overaller. Mentorsmatten har inte kostat så mycket som de budgeterats för, likaså studierådet. Sammantaget kan dessa faktorer ses som bidrag till det positiva överskottet vid 2014 års bokslut. Detta trots flertalet investeringar i nya inköp av försäljningsvaror och material för sektionen, såsom en roll- up. Totalt sett har föreningen SFINX haft inkomster på ,50 kr och utgifter på ,69 kr. Eftersom SFINX är en ideell förening är syftet att gå +/- 0 över en femårsperiod. Föregående verksamhetsår gick föreningen back ,46 kr. Att vi går plus med 4 279,81 kr detta verksamhetsår känns således som en bra balans för den totala ekonomiska situationen. Budgetförslaget som sattes i början av 2014 finns bifogad som bilaga 2. En sammanfattning över 2014 års bokslut finns bifogad som bilaga 3. 11

12 Slutord från ordförande 2014 Det största möjliga tack vill jag rikta till alla studenter som suttit i SFINX styrelse, valberedning, och som studentrepresentanter under året 2014! Att ha en aktiv förening som värnar om studenternas intressen är något som ibland kan tas för givet, men inget av det vi gör i SFINX är möjligt utan engagerade studenter som är villiga att driva de frågor som är viktiga för studenterna på programmet. Jag vill också rikta ett stort tack till alla studenter på programmet som kommer på de event som anordnas av styrelsen. Vare sig det är nationsrundor, studieråd, alumnkvällar, kräftskivor, gästföreläsningar, gasquer, xemmelfikan, valfläsk, Bioteknikdagar, stormöten, mattementorsträffar, X- pong, eller vad som helst annat som styrelsen anordnar, så har inget av det någon betydelse om man inte får se era glada ansikten där! Så tack, allihopa! För ett oerhört lärorikt, givande, och riktigt jäkla roligt år! 12

13 - sektionens Verksamhetsplan

14 Syfte Under året 2014 ska X- sektionens styrelse arbeta för en stark sammanhållning mellan programstudenterna och förbättra utbildningen på Civilingenjörsprogrammet för molekylär bioteknik och bioinformatik, X- programmet. Vårt arbete är att upprätthålla nära kontakt mellan studenter, universitet samt arbetsmarknad och alumner. Eventen som anordnas under året ska tydligt visa detta samt locka studenter med olika intressen och från alla årskurser. Vi i styrelsen hoppas att eventen ska vara ett kul avbrott i studierna för att kunna umgås och stärka vänskapsbanden mellan alla studenter på programmet. Vi kommer arbeta för en utbildning som är anpassad till aktuell forskning där studenterna trivs med både utbildningens och studiemiljöns kvalitet. För att uppnå detta kommer styrelsen upprätthålla det redan existerande nära samarbetet med UTN (Uppsala teknolog- och naturvetarkår). Med nära kontakt med BTS (Bioteknikstudenterna) genom en BTS- kontakt i styrelsen vill vi också förbättra kontakten mellan olika Bioteknikutbildningar i Sverige Tidslinje 5 februari Kursombudsmöte 13 februari Studieråd 13 februari Nationsrunda 28 februari Overallsittning 3-7 mars Inspirationsvecka 4 mars XemmelFiKa 5 mars Kursombudsmöte 26 mars Xenokväll 4 april X- pong 9 april Kursombudsmöte 17 april Gasquen Gasquen 7 maj Stormöte 10 maj KeX Dammiddag 14 maj Kursombudsmöte 15 maj DAX Övriga event Alumn- / diskussions- / företagskvällar Mentorsmatte (START) TD- mottagningen KoX Herrmiddag KWFXQ Efter- mottagnings- event 14

15 Förklaring av eventen XemmelFiKa Det är ett samarbete mellan X, K och F sektionen. För en billig peng kan studenter köpa semlor på UTHgård med sin sektions färg på grädden. KeX Dammiddag Ett event för X och K sektionens damer. Sektionernas herrar bjuder på oförglömlig kväll med middag och underhållning. På hösten hålls ett motsvarande event för sektionens herrar (KoX Herrmiddag). Studieråd Studierådet hålls och sammankallas av Studiesocialt ansvarig samt Utbildningsansvarig. Under studierådet diskuteras allt möjligt som rör programmet kurser, föreläsare, evenemang, studiemiljö etc. Det fungerar med andra ord som en informationskanal mellan studenter och övriga involverade organ. Alla studenter får medverka på mötena och det finns även två studentrepresentanter från varje årskurs som alltid ska sitta med. På studierådsmötet ges också information om vad som sker på X- sektionen. Kursombudsmöten - Onsdag 5/2 - Onsdag 5/3 - Onsdag 9/4 - Onsdag 14/5 På kursombudsmötena träffas kursombud från varje årskurs, programansvarig, utbildningssamordnare, schemaläggare, studievägledare samt utbildningsansvarig och studiesocialt ansvarig på sektionen. Aktuella kurser diskuteras. Är det något som inte fungerar bra så försöker man komma på en snabb lösning som kan appliceras omgående och men även lösningar på längre sikt. Nationsrunda På nationsrundan besöks Uppsalas nationer. Studenter från alla årskurser har klätt sig enligt givet tema och löser uppdrag under kvällens gång. Overallsittning För att stärka overallkulturen bland programmen och för att främja vänskap och samarbete dem emellan anordnas av klubbmästarna från alla programmen en sittning när plagget overall är obligatoriskt. X- pong Ett event för både X- studenter och andra studenter där pricksäkerheten står i fokus. Det är en prestigefylld turnering där X- sektionen bjuder in andra studenter från Uppsala teknolog och- naturvetarkår. Lag om två personer försöker att träffa ett mål med pingisbollar för att vinna den eftertraktade vandringspokalen. 15

16 Inspirationsvecka och DAX Inspirationsveckan och DAX är en vecka resp. dag då företag, föreläsare, och alumner bjuds in att tala för studenterna på X- programmet. Detta för att inspirera studenterna och ge möjlighet att knyta nya kontakter. Gasquen Gasquen Är vårens största gasque för studenter från X, STS, ES och F samt i år veterinärer och farmaceuter. Där samlas man för att avnjuta en underbar middag, underhållning och sällskap. Kvällen avslutas med ett stort släpp på en av Uppsalas nationer. Stormöte X- sektionens styrelse sitter periodvis där varje post sitter ett år med olika verksamhetsperiod. På varje stormöte tillsätts hälften av styrelsen samt andra viktiga poster som till exempel representanter till UTNs fullmäktige. Xenokväll Genom alumnkvällar får X- studenterna insikt i hur ett liv efter examen kan se ut. Vi arbetar aktivt för att sprida informationen om X- programmets studenter till företag. Genom olika event som tillexempel företags- och alumnkvällar gör vi X- studenter medvetna om företag inom bioteknik och bioinformatik. TD- mottagning Alla i styrelsen förväntas att ställa upp som faddrar för de nya X- studenterna. Vi vill att de direkt ska känna sig välkomna och att man ska lära känna varandra mellan årskurserna. Vi vill också att de inte ska känna sig obekanta med att engagera sig i sektionens arbete. Mentorsmatte (START) Varje år erbjuds äldre studenter vara mentorer till de nya studenterna på programmet för att hjälpa dessa studera först och främst matematik men också kemi under den första terminen. Detta för att kunna hjälpa de nya studenterna med att komma in i de nya studierna och också komma med tips om hur man hanterar olika situationer på universitetet. Mentorsmatten leder också till en bättre sammanhållning mellan årskurserna. Andra uppdrag BTS BTS finns till för att stärka samarbetet mellan bioteknikutbildningarna i Sverige. Sektionens BTS- kontakt ansvarar för kontakten mellan BTS och X- programmet. Väskor och overallsmärken Under året kommer vi fortsätta designa och köpa in väskor, overallsmärken, t- shirts, och andra produkter för att sälja till studenterna på X. Detta för att vi vill att sektionen och programmet ska kunna synas utåt men också för att det är något som önskas av studenterna själva. 16

17 Idrottsförening Det har startats upp en idrottsförening i sektionen som leds av en idrottsansvarig, dock har denna person ingen plats i styrelsen. Idrottsföreningen erbjuder tillfällen för studenterna på programmet att träffas och utöva olika lagsporter och även dela i turneringar. Styrelsemöten I början av varje termin hålls ett möte hemma hos Ordförande för att lära känna varandra. Detta för att förenkla kommunikation och samarbete mellan de olika posterna i styrelsen. Varje vecka hålls styrelsemöten. På dessa möten går vi igenom vad alla har gjort och förväntas göra under den kommande veckan. Meddelanden till X- sektionens styrelse tas upp. Det kan till exempel vara meddelanden från UTN eller andra sektioner. Efter varje FUM- möte bjuds sektionens FUM- representanter in för att berätta vad som har bestämts för UTN och vad som är aktuellt i UTN just nu. Efter möten med BTS är programmets BTS- kontakt inbjuden till styrelsemötet för att berätta för styrelsen om BTS och vad som är aktuellt just nu. Två- tre gånger per termin träffas vi hemma hos någon i sektionen. Detta möte blir längre och kommer även att vara ett tillfälle att träffas för att umgås. I mitten av terminen kommer Ordförande att ge feedback på styrelsemedlemmarnas arbete. Under terminen ska det hållas en teambuilding för styrelsen. Sofia Jillefors Olsson Ordförande för X- sektionen

18 - sektionen, SFINX vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Budgetförslag 2014 Styrelsen: Teambuilding 2000:- Forsränning 800:- Stormöte 2000:- Valfläsk 500:- Styrelsekläder 3000:- Summa: 8300:- Klubbverket: Beräknas gå +/- noll 0:- Eventuella utgifter 1500:- Summa: 1500:- Studierådet: Studierådsmöten 2000:- Studiesocialmöten 700:- Summa: 2700:- BTS: 0:- Mentorsmatte: Verksamhet 5500:- Tackmiddag 1000:- Summa: 6500:- Övrigt: Sektionsguiden 1000:- Xenokvällar 2000:- DAX 2000:- Bankavgifter 1150:- Idrottsförening 100:- Städdag 200:- Summa: 6450:- Total summa: 25450:- 18

19 X- sektionens översiktliga budget 2014 Styrelsen Budgetera d utgift Verklig kostnad Utgift Inkomst 10111,9 8300, , , ,0 1500, , ,96 0 Klubbverket Studierådet 2700,00 537,07 537,07 0,00 BTD 0,00 0,00 0,00 0,00 Mentorsmatt e 6500,00 313,25 313,25 0,00 Övrigt Total summa 6450, , , , , , , ,5 19

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Vårterminsmöte 19 mars 2013

Vårterminsmöte 19 mars 2013 Lund, 2013 03 05 Vårterminsmöte 19 mars 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga angående mötets behöriga utlysande

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Kallelse Sektionsmöte 4 2014-05-04 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 4 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 7 Maj 12:10 Del 2 Torsdagen den 7 Maj 17:10 Preliminär föredragningslista 1. Preliminärer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1. Verksamhetsområde 1.1 Styrelsen under verksamhetsår 2012/2013 Ordförande: Eric Åhlin Vice ordförande: Linnea Burke Rolfhamre Sekreterare: Matthias Ekström Kassör: Lina

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 Kallelse till vårmötet 2014 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2012-10-11, HC2 18:15 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. 2 Val

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE AMANDA ARVIDSSON ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM JOHAN ERIKSSON MOA ERIKSSON JACOB FREDRIKSSON CHRISTOFFER

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

E- SEKTIONEN INOM TLTH

E- SEKTIONEN INOM TLTH DAGORDNING HT/13 DAGORDNING Tid och sätt Datum: 12:e november 2013 När: kl 17 Var: E:B Föredragningslista 1 TaFMÖ 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Tid och sätt 5 Val av två justeringspersoner

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 Kallelse till vårmötet 2015 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013

Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013 Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013 Sidan 2 Bilaga 1 Styret informerar Ordförande Kristin Jonsson, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följandegjorts: Styrelsemöte Närvarat och varit mötesordförande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Innehåll! Inledning... 4! Sammanfattning... 4!... 5! Internat... 5! SMART... 6! Höst-SM... 6! Röstningsförfarande... 6! Kandideringar... 6! Praxisändringar...

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer