LAMBARÖ FASTIGHETSÄGARFÖRENING LAMBARÖ BÅTSÄLLSKAP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LAMBARÖ FASTIGHETSÄGARFÖRENING LAMBARÖ BÅTSÄLLSKAP"

Transkript

1 1 LAMBARÖ FASTIGHETSÄGARFÖRENING LAMBARÖ BÅTSÄLLSKAP PROTOKOLL fört vid Lambarö Fastighetsägarförening och Lambarö Båtsällskaps årsmöte den 27 juni 2004 på Lambarö ångbåtsbrygga. 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Vice Ordförande Johan Håkanson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING OCH UPPROP Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna, med ändringen punkt 8 flyttad till efter punkt 17 varefter upprop skedde. 32 medlemmar av föreningens 56 var närvarande. 3 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER Johan Håkanson valdes till ordförande och Gunnar Bengtsson till sekreterare för mötet. Gunnar Blomquist och Lars Ekström utsågs att justera dagens protokoll. 4 FÖREGÅENDE ÅRSMÖTESPROTOKOLL Föregående årsmötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2003/2004 Verksamhetsberättelsen, vilken utsänts per post och e-post föredrogs av ordf. Förtydligande information om innehållet lämnades av styrelsen., varvid följande kan noteras: Fortum. Slutbesiktning har skett av Fortums dragning av förstärkningskabel i vägarna. Gatukontorets representant har denna gång medverkat och godkänt arbetet. Föreningens medlemmar uppmanades att om man inte är nöjd med vägar och annan installation vända sig till Gatukontoret, Görts Eklund, med sina klagomål. Kalle Lodin önskade en kraftig reaktion från föreningens styrelse och efter en vis diskussion beslöts att styrelsen skall begära en besiktning tillsamman med GK för att få möjlighet att påtala befintliga brister i vägarbetet. Samarbetsgruppen. I den samarbetsgrupp, mellan Lambarö och de båda föreningarna på var sida om Sjöbacken har ett antal möten skett. Man har dessutom haft ett informativt möte med Birgitta Stafström på Stadsbyggnadskontoret. Resultatet av detta möte visar att det enda sättet att nå något resultat är att förändra stadsplanen. För att klara behovet av vår båtförtöjning på fastlandet, då fler och fler har mer än en båt kan dessutom krävas en uppdelning av förtöjningsplatserna. I det stora hela har föreningens representanter, Ulf Lövgren och Yngve Morein, upplevt att dialogen med fastlandets föreningar skett i en mycket positivare dialog än tidigare. Samtliga är dessutom eniga om att skall man nå till något resultat, måste man visa upp en enad front mot myndigheterna.

2 2 Föreningens medlemmar bör för att nå denna enighet hjälpas åt med att eliminera de klagomål som finns. I första hand: Ingen bilkörning på gräsytorna vid stranden nedanför Sjöbacken. Större transporter, virke mm, om möjligt på grund av vädret till Berghamns brygga, samt att vi i första hand bör använda den parkering vi har vid Nässelstigen. Kalle Lodin föreslog en fristående grupp av medlemmar, som efter hans bedömning brinner för uppgiften, då trots allt arbete under alla år inget skett. Gunnar Blomquist beskrev i korta ordalag det arbete, som varit och kunde konstatera att föreningen i de flesta fall nått till sitt mål. Terminalfrågan, som under lång tid har varit huvudfråga har trots alla utredningar från föreningen och staden på grund av politiska skäl hela tiden gått i stå. Till slut togs ett Beslut att intresserade skall anmäla sig till styrelsen före den 1 augusti, varefter en arbetsgrupp underställd styrelsen bildas. Gunnar Jansson påpekade i ämnet att om man vill bibehålla en god relation med Sjösällskapet, bör alla, gammal som ung hålla de 3 knop, som föreskrivs i hamnområdet, då ofta klagomål om för höga farter kommer från medlemmar i HSS. Hemsidan Vår nya hemsida på internet är inkopplad, och nu pågår arbete med en del förändringar. För att kunna emotse medlemmarnas krav på hemsidan, ombads alla att inkomma med förslag på innehåll till Gunnar Bengtsson eller Johan och Mats Håkanson. Fortum Värme Inger Johnson meddelade att Fortum fått sin ledningsrätt, men att frågan inte är slutförd, då den först skall prövas i Miljödomstolen. Ett nytt informationsmöte skall dessutom ske eftersom Lambarös inblandade inte kallats för samrådsmöte. En ny upplaga av konsekvensutredningen har delats ut till de inblandade. Föreningens medlemmar som är intresserade kan få möjlighet att läsa den hos sekr. Den ekonomiska rapporten delades ut och redovisades av Inger Johnson. Öystein Neergaard läste upp revisionsberättelsen. Verksamhetsberättelsen, ekonomiska rapporten och revisionsberättelsen godkändes därefter och lades till handlingarna. 6 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003/ INFORMATION FRÅN STYRELSEN Då information lämnats i samband med verksamhetsberättelsen utgick den punkten. 9 BESLUT OM ARVODE TILL STYRELSEN 2004/2005 Årsmötet beslöt att oförändrat arvode, 3000 kr, skall utgå till styrelsen.

3 3 10 VAL AV FÖRENINGSSTYRELSE FÖR 2004/2005 Följande personer valdes av stämman till ny styrelse för 2004/2005 Ordförande Johan Håkanson tid 1 år Sekreterare Gunnar Bengtsson tid 2 år Vise ordförande Sam Eriksson tid 2 år Kvarstår Kassör Inger Johnson tid 1 år Vice sekreterare samt hamnkapten Ulf Lövgren tid 1 år Ordförande Johan Håkanson och kassör Inger Jonsson äger rätt att teckna föreningen var för sig. 11 VAL AV STYRELSESUPPLEANTER Till styrelsesuppleanter omvaldes Jessica Bornkessel och Ann Rydstedt. Då Bengt Axeblad avböjt återval på grund av tidsbrist valdes Kurt Byström. Samtliga på en tid av 1 år 12 VAL AV TVÅ REVISORER Till revisorer valdes på en tid av 2 år Jan Ljungwald. Kvarstår Öystein Neergaard på en tid av 1 år. 13 VAL AV REVISORSUPPLEANT Till revisorsuppleant omvaldes Ove Fritz på en tid av 1 år. 14 VAL AV VALBEREDNING OCH SAMMANKALLANDE Till valberedning valdes Curt Johansson och Tina Jarsäter, den förstnämnde som sammankallande. 15 VAL AV FESTKOMMITTÉ OCH SAMMANKALLANDE Ägare av fastigheterna på Abborrgräset ansvarar för höstfesten 2004 och midsommarfesten Till sammankallande valdes Åsa Brant. 16 ANORDNANDE AV SILLUNCH, HÖSTFEST 2004 OCH MIDSOMMARFEST 2005 Sillunchen beslöts till den 10 juli 2004 kl Den 14 augusti 2004 blir det höstfest och midsommarfesten inträffar på midsommarafton 2005.

4 4 17 ÖVRIGA FRÅGOR Uppläggningsplatsen 10:10-tomten Kunde konstateras att det fortfarande ligger en båt upplagd utefter staketet till HSS. Någon känd ägare till båten finns inte, och då den dessutom är fastlåst vid HSS staketstolpe, och det kan befaras skadeståndsanspråk från HSS Beslöts att efterhöra med föreningarna på fastlandet om någon känner till ägaren. Om ägare ej kan finnas skall kättingen klippas och båten föras över till Lambarö för förvaring intill någon anmäler sig som ägare till båten. Brevlådor. Kalle Lodin presenterade ett förslag till utökning av våra brevlådor vid Sjöbacken. Han har i kontakt med tillverkaren kommit fram till en kostnad av kr per box vid inköp av 18 st boxar. 10 boxar är enligt honom bokade och med tanke på framtiden föreslog han att föreningen inköper nämnda postlådor varefter han m fl kommer att iordningställa dem. Beslöts att efter vederbörligt tillstånd införskaffats skall föreningen inköpa 18 st postlådor/boxar. Dessa kommer därefter att upplåtas till medlemmar i föreningen till självkostnadspris. Parkeringen På fråga om vems långtidsparkerad Audi är samt en större vedpanna som står på parkeringen kunde konstateras att de är Berggrens. Vedpannan kommer att transporteras ut till Lambarö så fort transport kan ordnas och bilen används om än sporadiskt. Glas och tidningssopor På fråga meddelades att vi fortfarande får lämna glas och tidningar, men att de skall stuvas i sopsäckar i stället för de tidigare uppställda plastkärlen. Allt beroende på dessas tyngd. Grovsopor Det beslöts att i likhet med föregående år ställa upp en container på samma plats, Sjöbacken, som förra året. Datum fastslås till helgen den augusti. Sam Eriksson kommer att tillse att en container finns på plats. Samma regler gäller som tidigare. KYLSKÅP OCH FRYSAR ELLER ANDRA MASKINER INNEHÅLLANDE FREON FÅR EJ STÄLLAS I CONTAINERN. VIDARE FÅR EJ APPARATER MED SLADD ELLER BATTERI STÄLLAS I CONTAINERN. Grävlingar Kunde konstateras att ett antal grävlingar finns på ön. De har setts och hörts både på norra och södra sidan av ön. Dessutom boat under Stendahls och Löövs hus. Föreningens grävlingsfällor, som lånades ut, har förkommit och den som vet var dessa fällor finns ombedes att meddela sekr. Monika Stendahl har varit i kontakt med jägmästarn på Drottningholm, vilken kommer att hjälpa oss i mån om tid. Pumpen. Den allmänna pumpen har tagits upp och konstaterats icke reparerbar. En nyanskaffning belöper på ca kr. Beslöts att inte köpa någon ny el-pump. Styrelsen fick dock i uppdrag att undersöka om man kan sätta dit en gammaldags handpump. Mailadresser Sekr. ombad de församlade att på en framlagd lista kontrollera att gällande mailadresser stämmer. Möjligheten att per e-post skicka meddelanden till medlemmarna är både snabb och billig för föreningen då inget porto utgår. Fortsättningsvis kommer endast vårutskick med medlemsavgiften samt kallelse till årsmötet att skickas brevledes.

5 5 På en fråga, om mailadressen kan bifogas medlemsmatrikeln, beslöts att var och en får meddela sin mening, då många annars riskerar att få för många oviktiga mail. Notering skedde på listan vid kontrollen. 8 BESLUT OM MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2004/2005 På styrelsens förslag beslöt mötet att årsavgiften oförändrat skall vara 700 kr för föreningen och 400 kronor för båtsällskapet. 19 MÖTETS AVSLUTANDE Då inget mer fanns att dryfta avslutade mötesordföranden Johan Håkanson mötet med att tacka de närvarande för visat intresse, varefter han förklarade årsmötet den 27 juni 2004 för avslutat. Vid protokollet Gunnar Bengtsson sekreterare Johan Håkanson ordförande Justeras Gunnar Blomquist Lars Ekström

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

TGEF Tynningö Gärd Ekonomisk Förening

TGEF Tynningö Gärd Ekonomisk Förening Tynningö Gärd Ekonomisk Förening Stämmoprotokoll, TGEF 2013. Torsdagen den 21 mars Plats Bygdegården Tynningö Stämman öppnas Ordförande Johan Bohman hälsade deltagarna välkomna. 1. Val av ordiorande och

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Slånbärsvägen 21 194 65 Upplands Väsby Organisationsnr: 716417-7581 Protokoll fört vid ordinarie årsstämma tisdagen 23 maj 2012. Lokal: Gläntan 1 Stämmans öppnande Föreningens

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (7) Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita Berger

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Sidan 1 av 7 PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Vid incheckningen till mötet fick varje deltagande hushåll

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an '. OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an FtJRENINGSsrAMMA 1 Ordförande Johan Kronberg hälsade välkommen

Läs mer

Mieninfo. Theas kontakt: 0459-851 46 thekla.johansson@hotmail.se. Jan kommer att koncentrera sig mer på webbsidan. webbsida: www.miengruppen.

Mieninfo. Theas kontakt: 0459-851 46 thekla.johansson@hotmail.se. Jan kommer att koncentrera sig mer på webbsidan. webbsida: www.miengruppen. Mieninfo Nr 2 / 2013 juni, juli & augusti. Red: Jan Sikkema 0459-851 30 / Eivor Lindstrand 0459-851 22 Thea Johansson 0459-851 46 / Björn Jäderås 0459-851 43 e-post: info@bjk.g.se Adress: Hakefors 3, 362

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer