Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00"

Transkript

1 Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 &1 Klubbordförande Susanne Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. &2 Årsmötet godkände röstlängden som bestod av 26 röstberättigade medlemmar. &3 Till mötesordförande valdes Anso Pettersson från SKK. &4 Styrelsen anmälde Yvonne Johansson som protokollförare. &5 Till justerare och tillika rösträknare valdes Barbro Björklund och Linn Broström. &6 Mötet beslutade att bevilja närvaro och yttranderätt. För de närvarande, (3 personer) som inte är medlemmar i klubben. &7 Årsmötet är stadgeenligt utlysts i tidningen och på hemsidan före och efter årsskiftet. &8 Dagordningen godkändes av årsmötet. &9 Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelser. Årsmötet beslutade att med godkännande lägga styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna. Uppdrogs till den nytillträdande styrelsen att kontakta Maria Winberg angående boken om Lancashire Heeler för att undersöka möjligheterna att färdigställa den. Årsmötet beslutade att balans och resultatredovisning lades med godkännande till handlingarna med önskemål att till nästa år, särredovisar klubbens utställningar. Årsmötet godkände redogörelsen för arbetet med avelsfrågor. Årsmötet beslutade att godkänna revisorernas berättelser. &10 Årsmötet beslutade att fastställa balans och resultaträkning för 2011 Uppkommen förlust beslöts balanseras i ny räkning. &11 Uppdrag från föregående årsmöte till styrelsen. Styrelsen har skrivit till i statuterna om årets vackraste Heeler, utifall att flera hundar hamnar på samma slutpoäng, föreslagit särskiljning enligt bilaga a). Årsmötet godkände styrelsens handläggning av uppdraget. &12 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för &13a) Beslut om styrelsen förslag om verksamhetsplan Styrelsens ordförande redogjorde för SLHKs förslag till verksamhetsplan. Tillägg om uppdatering på hemsidan angående infotext

2 från seminariet i Strömsholm om PLL ska göras. Medlemmar från årsmötet ville gärna delta i framtagandet av hälsoenkät som utarbetas av Veronika Ståhl, Anna Landqvist och Susanne Nilsson. Årsmötet beslöt godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan. b) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår Årsmötet beslutade att höja medlemsavgifterna för 2013 med 50 kronor för svenska medlemmar 200 kronor blir således 250 kronor och med 100 kronor för utländska medlemmar 200 kronor blir således 300 kronor pga. porto kostnader för utskick till utlandet. c) Beslut om styrelsen förslag till rambudget Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till rambudget. &14 Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen enl. & 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgörings ordning. Årsmötet fastställde att antalet ledamöter ska vara oförändrat antal, ledamöter har 1 år kvar på sina mandatperioder, varför ordförande, och 3 ledamöter på 2 år, samt 4 suppleanter på 1 år ska väljas av årsmötet. Valen utföll enligt följande: Ordförande: Veronika Ståhl 1 år 3 st ledamöter: på 2 år Anna Landqvist nyval 2 år Catharina Jägevall nyval 2 år Linn Broström nyval 2 år Yvonne Johansson, Christine Hellmér och Berit Löf har ett år kvar. 4 suppleanter på 1 år: Marianne André omval 1 år Gitten Svartling nyval 1 år Linnea Björk Timm nyval 1 år Katarina Eriksson nyval 1 år Suppleanternas tjänstgöringsordning beslöts enligt ovanstående ordning. & 15 Val av revisorer och två revisorsuppleanter enl. & 9 i dessa stadgar Till revisorer och revisorsuppleanter valde årsmötet: Revisorer: Revisorsuppleanter: Sigge Lind omval 1 år Susanne Oscarsson omval 1 år Jenny Larsson nyval 1 år Elsy Amkeus nyval 1 år &16 Val av valberedning enl. & 10 i dessa stadgar Till valberedning valde årsmötet: Stefan Larsson sammankallande omval 1 år Björn Tolstad omval 1 år Ann-Sofie Elfving nyval 2 år &17 Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 14-16

3 &18 Inga övriga ärenden anmälda från styrelsen eller anmälda motioner. &19 Övriga frågor ej anmälda till styrelsen Önskemål om att kontrollera att adresser stämmer på uppfödarannonser i vårt register på hemsida och tidning. Årsmötesklubban överlämnades till klubbordförande Veronika Ståhl som tackade för visat förtroende att få leda klubben, samt framförde ett varmt tack till avgående ordförande Susanne Nilsson. &20 Utdelning av årets vackraste och årets arbetande Heeler Årets vackraste heeler tilldelades Limebrook s Sunrise Chief Ägare: Loulou Eklund Årets arbetande Heeler tilldelades Mongrel s King Kirkham Ägare Anna Landqvist Avgående ordförande och ledamöter avtackades &21 Klubbordförande tackade för god uppslutning och förklarade årsmötet avslutat.. Anso Pettersson Årsmötesordförande. Yvonne Johansson Protokollförare Barbro Björklund Justerare Linn Broström Justerare

4 Revisionsberättelse Svenska Lancashire Heeler Klubben Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Svenska Lancashire Heeler Klubben för Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt beslut om ansvarsfrihet har vi granska väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid mot gällande lag och föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med en god redovisningssed i Sverige. Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret Uppsala den Februari 2012 Nykvarn den Februari 2012 Sigge Lind Elsy Amkèus Vald Revisor Vald Revisor

5 Verksamhetsberättelse för Svenska Lancashire Heeler Klubben, 2011 Styrelsen för Svenska Lancashire Heeler Klubben får härmed avgiva följande verksamhetsberättelse för klubbens verksamhet under 2011 Styrelsen har haft följande sammansättning: Susanne Nilsson ordförande Louise Eriksson vice ordförande Yvonne Johansson sekreterare Christin Hellmér kassör Jenny Larsson Ledamot Hanna Nilsson Ledamot Berit Löf Ledamot Maria Lundbäck Suppleant Anna Landqvist Suppleant Marianne André Suppleant Sven-Owe Lennström Suppleant Av årsmötet utsedda revisorer: Sigge Lind ordinarie Elsy Amkeus ordinarie Susanne Oskarsson suppleant Ingrid Ström Reuter suppleant Valberedning: Stefan Larsson Björn Tolstad Ingrid Ström Reuter sammankallande Medlemsantal den 31 december 2011 var medlemsantalet: Fullbetalande 180 Familjemedlem 20 Hedersmedlem 1 Totalt: 201 Ekonomi För klubbens ekonomiska ställning lämnas en särskild redovisning. Sammanträden Styrelsen har haft 8 stycken protokollförda sammanträden, inkluderande det konstituerande sammanträdet. Årsmöte Klubbens ordinarie årsmöte hölls i Järbo den 27 mars 2011.

6 Allmänt 2011 har varit ett år då SLHK arbetat med ett antal projekt. Nya utställningsorter och tidpunkter, förnyad hemsida med nya flikar, monterarbete på Hund-2011 och planering av domarkonferens Styrelsen har jobbat aktivt med att hitta andra orter för att avhålla sina utställningar på eftersom flera medlemmar tyckt att Järbo nu blev lite långt bort. Från och med mars 2012 hölls också klubbens inofficiella vårspecial, den sk lilla specialen gått av stapeln på annan ort. Vi valde Eskilstuna eftersom det finns gott om bäddplatser där och eftersom det har en utmärkt lokal att hålla utställningen på. Vår officiella utställning håller till i Uppsala för sista gången i år och flyttas därefter till Eskilstuna och tidpunkten är förlagd till sommaren. För att alla ska kunna se vilka utställningar som är planerade har vi också under året lagt till separata flikar för utställningar 2012 och 2013 på klubbens hemsida. Genom att ha vår specialutställning på sommaren i samband med att SKK har utställning på någon närliggande ort antingen dagen innan eller dagen efter, så hoppas vi på att kunna locka ändå fler utställare till våra evenemang. Arbetet med boken har upptagit mycket tid för några av våra medlemmar, allramest för den som tog initiativet till att göra en bok. Arbetet visade sig vara mycket mer omfattande än planerat varför den i skrivande stund ännu inte är färdig. En uppdatering på klubbens forum över hur arbetet fortskrider har gjorts av den medlem som arbetar med boken men fler medlemmar efterlyses till detta tidskrävande projekt. Till domarkonferensen 2013 har klubben beslutat om att trycka ett domarkompendium i färg. Klubbens representanter till den gemensamma gruppen med Welsh Corgi Klubben och Västgötaspetsklubben är Susanne Nilsson, Loulou Eklund samt Christine Hellmér. Under året har planerna för konferensen finaliserats och såväl konferenslokaler, boende, mat och rasindelning för dagarna är nu klara. Arbetet med att hålla hemsidan levande har skötts av webmastern och vi har under året bland annat förnyat hemsidan med flikar för kommande utställningar. Som vanligt har också ett stort arbete pågått ute i lokalområdena med träffar för medlemmar. Dessutom har vi även i år haft monter på Hund-2011 på Älvsjömässan. Kommittéernas rapporter Föreningen har ett antal olika kommittéer som var för sig arbetar med ett utvalt område. Arbetet konfirmeras av styrelsen vid styrelsesammanträdena. Avelskommittén Vi har under året haft några telefonmöten. Den största delen av tiden har gått till arbetet med att få rasen FCI godkänd. Vi har också sett över valphänvisningsreglerna. Under året har fortsatt arbete med kommande domarkonferens pågått. Arbetet med att utvärdera RAS har startat. Avelskommittén har också fått kännedom om en ny typ av syndrom som vi i dagsläget vet att en hund råkat utför CECS. Ägaren har skickat information till vår tidning och även till Finland och England. Susanne Nilsson, Loulou Eklund, Christine Hellmér

7 Tidningskommittén Detta år har tidningen bestått av Tinna Romlin Wooremaa (redaktör). Tidningen har kommit ut med 4 nummer. Den har fått in material från medlemmarna, i form av både text och bild. Trots upprepade uppmaningar i tidningen kommer det in mindre och mindre text och bild, och det är svårt att få ihop tidningar. Varje nummer har legat på mellan sidor mot tidigare upp emot 36 sidor. Alla fyra nummer har sammanställts helt digitalt, materialet som skickats för tryckning är A4, den färdiga tidningen är fortfarande A5. Samarbetet mellan Redaktör och Tryckeri (Ovanåkers kommuns vaktmästeri) har varit mycket gott, och fungerat utmärkt. Tinna Romlin Wooremaa Utställningskommittén Vi har under året haft tre utställningar. Den officiella (Stora Heelerspecialen) den 27 augusti i Uppsala då Enid Lord och Per-Erik Wallin dömde. Ringsekreterare var Kaj Gänger och Maggan Siljeström. Vi hade 96 anmälda hundar. Därefter hade vi vår andra utställning som var en inofficiell utställning. Den gick av stapeln i Väröbacka ridhus med domare Liz-Beth C Liljeqvist. Ringsekreterare var Lena Nicklasson och Ragna Hellberg, 44 hundar var anmälda. Den tredje utställningen som också den var inofficiell (lilla Heelerspecialen) hölls den 3 mars i Eskilstuna, Vilsta sporthall. Domare var Petra Junehall. Ringsekreterare var Linda Stäv och Maggan Siljeström, ca 60 hundar var anmälda. Denna utställning ligger dagen före årsmötet men räknas ändå till 2011 års verksamhetsår. Under själva utställningarna har vi haft mycket hjälp av frivilliga vilket är ovärderligt. Ingen nämnd och ingen glömd, tusen tack. Susanne Nilsson, Christine Hellmér, Anna Landqvist, Maria Senbom, Louise Eriksson Tävlings och lydnadskommittén Vi har haft agility kurs och tävling på Uppsala Alnäs den augusti där 8 hundar deltog i klubbmästerskap, 4 hundar i agility blåbär och 2 i landskampen. Kursledare var Catharina Jägevall. Jenny Larsson PR-kommittén Klubben har köpt in isskrapor, klistermärken och muggar under år Lotterier har också funnits med vid utställningar. Någon medlem har skänkt klubben muggar som PR ansvarig Katarina Eriksson har målat med porslinsmålning. PR-kommittén har varit representerad på klubbens alla utställningar, Heeler träffar och montern i Stockholm. Webbsidan har omarbetats med nya bilder och kontaktuppgifter. Yvonne Johansson, Katarina Eriksson

8 Lokalområden I södra och mellan har kontakten varit bra med lokalansvariga. I Skåne har lokalombud Katarina Eriksson haft träff den 8 maj. I östra har lokalombud Christine Hellmér haft en träff den 15 maj i Mantorp. I Mälardalen har lokalombud Loulou Eklund haft en träff den 14 maj i Vansö Strängnäs. Yvonne Johansson Bokkommittén Domarkompendiumet har en förlegad färdig mall med äldre bilder och text som måste bearbetas. Om boken Lancashire Heeler är det mesta materialet inkommit, många äldre bilder har skickats in av uppfödare. Bildbearbetningen har skapat problem då de inte håller tryckkvalitet. Yvonne Johansson Maria Winberg Hemsidan Under verksamhetsåret 2011 har hemsidan genomgått några smärre förändringar, sidor med information och kommande utställningar har lagt till (finns under SLHK- fliken, Kommande utställningar) och formuläret för meddelanden till klubben har ändrats och fått en kodruta vilket gjort att webbmastern slipper spam och annan junkmail. CEA-listan har helt nyligen omarbetats och ser numer ut som PLL-listan med möjligheter att själv lägga in uppgifter om testresultat. Lars Persson Valpförmedling Valpförmedlingen har haft annonser på hemsidan på födda och planerade kullar. Det har varit flera annonser om omplaceringar. Yvonne Johansson Vallningskommittén SLHK har under 2011 inbjudit till två vallningsläger: september i Uppsala med Ewa Myrbrink som instruktör, tre dagars läger med helpension. Det var fjärde lägret som SLHK skulle ha och för första gången blev det inställt med för få anmälningar augusti i Enviken. Instruktör Louise Eriksson. Två dagars läger med träning och prova på vallning. Även här för få anmälningar. Under året har man även kunna anmäla sig för ensamhetsträning/prova på i Enviken. Den oktober var SLHK inbjuden av intresseföreningen Kroppsvallarna på föreläsning samt tävling i herdingtest i Uppsala. SLHK skickade representanter till båda två. Föreläsare var Carol Delsman. Louise Eriksson, Marianne André, Ann-Sofie Elfving

9 Verksamhetsplan för SLHK 2012 Avelskommittén Utvärdering av RAS ska fortsätta. Vi ska följa upp målen och ev. diskuterar nya mål. För övrigt ska samarbetet med övriga heelerländer fortsätta och vi hoppas FCI godkänner vår ras. Arbetet med domarkonferensen intensifieras då den ska hållas hösten Loulou Eklund, Christine Hellmér, Susanne Nilsson Tidningskommittén Planerna för 2012, är att komma ut med 4 nummer av tidningen, med sedan tidigare fastställda deadlines. Önskemål är ett fortsatt samarbete med Ovanåkers tryckeri och svart vitt tryck. Tinna Romlin Wooremaa Utställningskommittén Vi kommer detta år att ha 2 utställningar, 1 inofficiell och 1 officiell utställning. Vi har valt att hålla vår inofficiella utställning i Eskilstuna för att underlätta för många årsmötesdeltagare. Den officiella utställningen är förlagd till Uppsala den 25 augusti. Domare är mr Tegwyn Jones. Den inofficiella utställningen är planerat till Skåne den 17 november. Domare och ringsekreterare är inte klart. SLHK, har också sökt för utställningar 2013 och 2014 vilket måste göras i god tid hos SKK. Susanne Nilsson, Maria Senbom, Anna Landqvist, Christine Hellmér, Louise Eriksson Tävling och lydnadskommittén Vår förhoppning är att även i år kunna anordna något arrangemang och hoppas på nya medhjälpare till denna kommitté Jenny Larsson PR-kommittén PR artiklar kommer finns med på alla våra utställningar under Inköp kommer fokuseras på små saker eftersom detta säljer bäst på träffar och utställningar. Det är angeläget att PR prylen är TREVLIG och BILLIG. Yvonne Johansson Katarina Eriksson

10 Lokalområden Ansvariga lokalombud måste aktualiseras. Medlemsvärvning måste aktivt verka i de olika lokalområdena. Lokalombud i Skåne Katarina Eriksson kommer att anordna en träff den 12 maj i Wittskövle. Yvonne Johansson Bokkommittén Vi arbetar vidare med att bilderna skall in i texterna och bildtexter. Möjligt att någon text ska kompletteras. Boken ska få en lämplig layout innan den går i tryck. Domarkompendium kommer i fortsättsättning arbetas fram av de representanter från klubben som ska arbeta med domarkonferensen. Yvonne Johansson Maria Winberg Hemsida Inför 2012 planeras en hanhundslista för att registrera de hanhundar som står till förfogande för avel. Tanken är att listan ska påminna om den championlista som finns under Gallerier. Lars Persson Valpförmedlingen Kommer att fungera på samma sätt under På förslag är att begära kopior av uppfödare för intyg på PLL och CEA eftersom denna information inte finns på SKKs hunddata. Yvonne Johansson Vallningskommittén SLHK s ambition är att kunna erbjuda olika möjligheter att kunna prova på samt träna vallning, dels vallningsläger, träningstillfälle. Vi hoppas kunna arrangera anlagstester á la västgötamodell. En artikel till klubbtidningen kommer om Kroppsvallarnas herding test i Uppsala. Louise Eriksson, Marianne Andre, Ann-Sofie Elfving

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning... 3 Verksamhetsberättelse 2013... 4-18 Årsmöte...

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Brf Hökboet 2010-06-06

Brf Hökboet 2010-06-06 Brf Hökboet 2010-06-06 Styrelsens förvaltningsberättelse för perioden 080612-091231 Föreningens verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler

Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler 1. Mötets öppnande Orförande Lennart Nilsfors förklarade mötet öppnat. Deltagarupprop 39 medlemmar +1 2. Justering

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

TAXFULLMÄKTIGE 2013 Lördagen den 13 april 2013 kl: 10.00 vid Scandic Backadal, Hisings Backa (Göteborg) Hjärtligt Välkomna!!!

TAXFULLMÄKTIGE 2013 Lördagen den 13 april 2013 kl: 10.00 vid Scandic Backadal, Hisings Backa (Göteborg) Hjärtligt Välkomna!!! TAXFULLMÄKTIGE 2013 Lördagen den 13 april 2013 kl: 10.00 vid Scandic Backadal, Hisings Backa (Göteborg) Hjärtligt Välkomna!!! TIDSPLAN Lördagen den 13 april (Taxfullmäktigemöte) kl 10.00-10.15 Samling,

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

file://c:\mina%20dokument\ccc\gamla\protokoll00.htm

file://c:\mina%20dokument\ccc\gamla\protokoll00.htm Sida 1 av 13 PROTOKOLL, STYRELSEMÖTE I GÖTEBORG 2000-01-06 Närvarande Ingrid Broqvist Annica Hellman Gunilla Agronius Mona Bengtsson Distribution N ärvarande Karin Larsson (anm. förhinder) Bo Stende (anm.

Läs mer

15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen!

15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen! 15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET På årsmötet går vi igenom året som varit och blickar fram mot det som kommer hända under pågående år. En ny styrelse ska

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer