Information om de a dokument:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om de a dokument:"

Transkript

1 Information om de a dokument: De a dokuments sidonumrering överenstämmer med det tryckta dokument våra medlemmar få i sina brevlådor före årsmötet. Bor aget i denna PDF är kallelse/dagordning, anmälningsblanke till årsmötet (vi bjuder på landgång och lä öl/va en och då är det ju bra a veta hur många som tänker komma) samt tomma sidor. Alla namnteckningar har raderats partiellt för a försvåra missbruk i sammanhang av kriminell natur.

2 Årsredovisning gällande verksamhetsåret

3 ÅRSREDOVISNING för HSB:s Bostadsrä sförening Spelmannen i Malmö Organisationsnummer: Styrelsen avger härmed sin redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Förvaltningsberä else Föreningens verksamhet omfa ar förvaltning av fastigheterna Fågelsången 1, Lovsången 2 och Vaggsången 1 vilka sammanlagt innehåller 171 st lägenheter. I fastigheterna finns: lo gångshus 2 st radhuslägenheter 135 st föreningshus 1 st garageenheter 2 st miljöstation 1 st Alla enheter finns inom adresserna Folksångsgatan och Gånglåtsvägen Lägenheterna fördelar sig enligt följande: 2 r o k 17 st 3 r o k 10 st 4 r o k 71 st 5 r o k 73 st Total lägenhetsyta uppgår till ,0 m 2. Medellägenhetsytan är 116,3 m 2. Antal garageplatser som hyrs ut uppgår till 133 st och P-platser som hyrs ut uppgår till 71 st. Föreningens fastigheter färdigställdes Ordinarie föreningsstämma avhölls i kvartersgården med 25 st röstberä igade medlemmar närvarande. Dessutom har avhållits en extra föreningsstämma med sy e a fa a beslut om föreningens stadgar. Avgörande beslut om stadgarna fa ades på ordinarie föreningsstämman. Styrelsen har under verksamhetsåret bestå av följande ledamöter: Ordförande Uno Persson Vice ordförande & HSB-representant Monica Nilsson Sekreterare Roul Söderholm Ledamot & miljöansvarig Kennie Sjöström Ledamot: Bert Freij Avliden Suppleant & fritidsansvarig Kristina Björk Avfly ad Suppleant Marian Galea Suppleant för HSB-representanten Lars-Göran Angelin, HSB Malmö I tur a avgå vid årsmötet: Ledamöterna Uno Persson & Roul Söderholm. Dessutom skall väljas ersä are för ledamoten Bert Freij som lämnat oss under året samt för avfly ade supleanten Kristina Björk. Forts... 1

4 Årsredovisning för HSB:s Brf Spelmannen i Malmö, , avseende verksamhetsåret Sammanträden under verksamhetsåret Styrelsen har genomfört 9 protokollförda sammanträden därav 1 st konstituerande. Firmatecknare, 2 i förening har varit Uno Persson, Roul Söderholm, Kennie Sjöström och Bert Freij. Revisorer Ordinarie revisorer har varit Gunilla Mellqvist Thuresson & Walter Congiu samt Bo-Revision AB. Suppleanter har varit Gunnar Cronhamn & Jörgen Rasmusson. Valberedning har varit Gun Blomliden (sammankallande) och Gunilla Erlandsson. Representant i fullmäktige HSB Malmö Till föreningens fullmäktigerepresentant har styrelsen på stämmans uppdrag utse Kennie Sjöström med Marian Galea som suppleant. Vicevärd & anställda Kontaktman / vicevärd har varit Uno Persson. Föreningen har ha 1 anställd fastighetsskötare på heltid och en fastighetsskötare på s k lönebidrag samt en deltidsanställd lokalvårdare. Arvoden Styrelsen har, enligt stämmobeslut, erhållit e kollektivt arvode på 110% av e basbelopp a fördela internt. Vicevärdsarvode har enligt styrelsebeslut utgå med 110% av e basbelopp. Styrelsesuppleanterna har enl stämmobeslut erhållit kr 570:- per bevistat sammanträde. Revisorerna har enl stämmobeslut erhållit gemensamt arvode om kr 6 550:- (15% av styrelsens arvode). Till valberedningen har utgå kr 1 040:- a fördela inom sig. För löner till anställda (fastighetsskötsel & lokalvård) hänvisas till resultaträkningen. Basbeloppet under 2006 = kr :- Antal medlemmar & överlåtelser av lägenheter Vid årets slut var medlemsantalet 239 st. Anledningen till a medlemsantalet överstiger antalet bostadsrä er i föreningen är a det kan bo mer än en medlem i samma lägenhet. Även HSB Malmö har e medlemskap i föreningen. Dock har man vid stämman en röst per bostadsrä oavse antalet innehavare. Antalet lägenhetsöverlåtelser har under året varit 21 st. Ombyggnad och underhållsplan Vi följer den upprä ade planen vad avser periodiskt underhåll. De a år var det tid a se över ventilationssystemen. De a resulterade i a vi gjorde en ganska omfa ande renovering i lo gångshusen. En uppgradering av vårt värmesystem har färdigställts. Det utlovade resultatet i form av besparingar har redan visat sig bitvis. Dock kan vi först utläsa helheten när vi kan jämföra med e helt bokslutsår. Dessutom har vi vidtagit åtgärder utöver planen med anledning av önskemål från boende. Med anledning av a utomstående tog sig in och störde boende i det ena lo gångshuset har en inbyggnad av entrén vid Gånglåtsvägen genomförts. Forts... 2

5 Årsredovisning för HSB:s Brf Spelmannen i Malmö, , avseende verksamhetsåret Vi har också utfört en del betongrenoveringar på båda flerfamiljshusen. I övrigt löper målningsarbetet år från år med hjälp av boendes egenarbete. Vi gläds åt a kostnader för alla dessa åtgärder kan utföras utan a påverka våra avgifter e ersom vi kan använda redan avsa a fondmedel. Årets löpande underhåll Arbetet med utbyte av va enarmaturer har avstannat något e erhand som föreningen förnyat och nyinfly ade samt boende - som renoverat badrum och kök - själv har moderniserat. Vi avråder fortfarande alla från a installera så kallade automatblandare, e ersom dessa ställer till bekymmer genom a orsaka a kallva en kommer in i varmva enledningarna. Aktiviteter Tyvärr ligger de a fortfarande i malpåse. Som vanligt är det bara midsommaraktiviteten som fungerar med hjälp av några eldsjälar som vi tackar för hjälpen. Sporadiska försök a ordna diverse aktiviteter av typ line-dans har gjorts. Det har tyvärr också där varit några eldsjälar som medverkat och som inte få respons. Så det finns fortfarande utrymme för engagemang och ideér. Hör av er till studieorganisatören! Årsavgi er Vi är stolta över a konstatera a våra avgi er ligger stilla sedan elva år tillbaka. Vi närmar oss givetvis den dag då vi tvingas justera avgi erna och regeringsski e kan vara en orsak, e ersom man brukar vidta åtgärder som har ekonomiska effekter på boendet. Vi ser dock i skrivande stund inget sådant. Avsägelser av lägenheter har inte förekommit under verksamhetsåret. Årlig, stadgeenlig besiktning utfördes den i närvaro av styrelse och revisorer. Som vanligt förorsakade detta en del anmärkningar på målningsarbeten och ordning i trädgårdar, men också påtaladen om felaktigt monterade parabolantenner och förvaring av gods i garage och carportar. Styrelsens uppgift är ju att tillse att alla följer stadgar och ordningsregler. Ibland kan det tyckas kittsligt att vi påtalar vissa saker. Men vi kan av förklarliga själ inte tumma på regler för enskilda innebärande att vi måste rapportera vidare om boende vägrar följa beslutade ordningsregler och stadgar. Vi driver inga juridiska ärenden på egen hand utan överlämnar sådant till central instans (Bostadsinkasso). Visst känns det tungt att behöva syssla med sådant men tyvärr ibland nödvändigt och också en onödig kostnad för föreningen eller den boende (beroende på utfallet av handläggningen). Advokater är som bekant inte billiga i drift. Det är därför bättre att alla våra boende följer samma regler och föreskrifter. Då får vi ett trevligare och trivsammare boende vilket reglerna är till för. Förväntad framtida utveckling Vi ser framför oss en fortsa infly ning av nya medlemmar. Troligtvis har intresset från danska medborgare inte stannat ännu. Det är dessutom a raktivt a sälja till de priser som råder, och vi har ännu en del boende som har utflugna barn, vilket innebär a några tycker a de bor i för stora lägenheter. Ekonomi Vår ekonomi är stabil och vi kan avsä a medel till framtida behov även i år. Forts... 3

6 Årsredovisning för HSB:s Brf Spelmannen i Malmö, , avseende verksamhetsåret Ekonomisk ställning & resultat Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av e erföljande resultat- och balansräkning. Femårigt sammandrag (tkr) * Ne oomsä ning Rörelsens kostnader Jämförelsestörande poster Finansiella poster, ne o Extra avsä ning till y re fond - Årets resultat - - Likvida medel & fin. placeringar Skulder till kreditinstitut Fond för y re underhåll Balansomslutning Fastighetens taxeringsvärde Anm; Fjärde & femte kolumnerna avser båda verksamhetsåret I e erhand förändrades delar av redovisningsprinciperna varför kolumnen markerad med en * är den som gäller e er nu gällande redovisningsprinciper. Förslag till resultatdisposition Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor: Dispositionsfond Årets resultat Summa Styrelsen föreslår följande disposition: U ag ur fond för y re underhåll, motsvarar årets kostnad - Överföring till fond för y re underhåll, enl underhållsplan Dispositionsfond Summa Förslaget - jämfört med föregående år - innebär a : Dispositionsfond ökar med Fond för y re underhåll ökar med Styrelsens slutord Vi tackar för det förtroende som visats oss under verksamhetsåret. Tyvärr noterar vi a e antal boende inte riktigt studerat vad e boende i bostadsrä innebär. A man skall kunna skilja på boende i hyreslägenhet och i bostadsrä borde vara självklart. Det förekommer fortfarande några som tror a det finns någon som heter HSB däruppe som beslutar i vår förening och betalar undersko. Det är helt fel. Vi väljer själva en styrelse som - under den tid man har mandat - fa ar alla beslut som rör föreningen. HSB Malmö är en förvaltningsorganisation som vi köper vissa tjänster av. HSB Malmö har också en röst i Brf Spelmannen och de a borde vara allom bekant. Men så icke. Nu är de a trots allt inget stort problem. Men det blir betydligt trevligare om man vänder sig till föreningens styrelse direkt om man har problem eller synpunkter. Styrelsen 4

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1999-09-01 2000-08-31. Brf. Magne

ÅRSREDOVISNING 1999-09-01 2000-08-31. Brf. Magne 1 ÅRSREDOVISNING 1999-09-01 2000-08-31 Brf. Magne 2 KALLELSE Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Magne i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 13 februari 2001 kl. 19.00. Lokal: Restaurang

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

)%&$$* $&$ + $", " " &" & (- ( (! /""%1 &2&

)%&$$* $&$ + $,   & & (- ( (! /%1 &2& ! "#$" %&"#$" ''&$ ( )%&$$* $&$ + $", " (- ( " &" &,.$/'$"0.'&$$" (! /""%1 &2& ! " # $ % & #' ( ) * +!, $ $- $$!,.* ' / ! " #$ %&' $#$ ( % ) % $)*+, (& -./$01 +02 2 2 2 2 3 $4222223 22222122222122222222

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsstämma. 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2013. Årsstämma. 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2013 Årsstämma 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524

Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524 ÅRSREDOVISNING 2007 Brf. Kopparslanten Organisationsnummer 1 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kopparslanten () får hämed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 2007-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning 2011/2012. HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg

Årsredovisning 2011/2012. HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg Årsredovisning 2011/2012 HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg 1 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut i Göteborg Organisationsnummer: 757200-9285 avger härmed årsredovisning för

Läs mer

HSB Brf Siljan. Årsredovisning 2012. Brf Siljan ur ett annat perspektiv. Foto och redigering: Erik Åman

HSB Brf Siljan. Årsredovisning 2012. Brf Siljan ur ett annat perspektiv. Foto och redigering: Erik Åman HSB Brf Siljan Årsredovisning 2012 Brf Siljan ur ett annat perspektiv. Foto och redigering: Erik Åman Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Siljan i Stockholm får härmed avge årsredovisning för perioden

Läs mer

Årsredovisning Brf Tunö 2012

Årsredovisning Brf Tunö 2012 Årsredovisning Brf Tunö 2012 Ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här nedan förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012 Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 17 rg nr ARSREDVISNING 1/9 2011-31/8 2012 g Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med banken. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 HSB Bostadsrättsförening Måsängen i Partille HSB Brf Måsängen i Partille Org Nr: 716408-5644 Styrelsen för HSB Brf Måsängen i Partille Org. Nr: 716408-5644 får härmed avge årsredovisning

Läs mer