I 13 Medlemsavgiften besltitsvara ofdrendrad. Protokoll ftirt vid Slsmiite ftir Kerra Venner 2OL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I 13 Medlemsavgiften besltitsvara ofdrendrad. Protokoll ftirt vid Slsmiite ftir Kerra Venner 2OL3-07-24"

Transkript

1 Protokoll ftirt vid Slsmiite ftir Kerra Venner 2OL Kallelse till 6rsmdtet har sents i varbrevet till medlemmarna med landburen post och e-post, samt anslasits vid Smedjan och golfbanan, Kallelsen godkandes. S 2 Lars AJohansson valdes tillordfiirande ftir Srsmdtet och Ulrika Selander losman tillsekreterare 5 3 Ragnar Hambraeus och Giiran Petzallvaldes tilljusterare f6r e rsmdtesprotokollet. 5 4 Fdreningens ordfiirande Christer Larsson var fdrhindrad att delta i mdtet, se vice ordfdrande och kass6r Sven-Gunnar Niklasson fiiredrog verksam hetsbe rettelse n. Se bilagor l och 2. Fdreningens revisor Rolf Fransson framfdrde kritik mot kassoren. Mdtet besldt att revisiorns kritik skulle bileg8as protokollet. Se bilaga 3 S 5 Mdtet faststellde resultat- och balansrdknin8en 5 6 Styrelsen beviljades ansva rsfrihet f6 r det gsngna verksamhetseret 6 7 Andring av stadgarna. Mdtet besl6t endra stadgarna med innekjrden att styrelsen best,r av en ordf6rande och hiigst nio ledam6ter, utan suppleanter, samt attf6reningen ska ha hii8st Wi revisorer och ingen suppleant. Se bilasa 4 fdr de reviderade stadgarna. I 8 K6rra VSnners ordf6rande Christer Larsson har meddelat att han avgar. Arsmiitet valde efter valberedningens forslas Sven-Gunnar Niklas5on till ordf6rande- 5I Styrelsen har under 6ret haftfiiljade ledamiiter uttiver ordfdrande Christer Larsson: Sven- Gunnar Naklasson, Folke Ldfgren, Eva Molander, Kristina Hambraeus, Lennart Hansson, Magnus Petz,ill, Ulrika Selander Losman och Ma8nus SjdberS. Folke Ldfgren, Eva Molander och Ulrika Selander Losman har valt att lamna styrelsen. Fdljande ledam6ter valdes om till styrelsen: Kristina Hambraeus, Lennart Hansson, MaSnus Pettall och Magnus Sj6berg. Nyvalda ledamdter dr Len na rt Axelsson, Agneta Eoquist, Anita Bj6rklund, Siv FEgnelloch Jonas Andersson, den sistnemnde ar inte medlem ikerravanner Till revisor valdes Rolf transon. S 11 Valberedningen har best6tt av lnger Larsson, Bertil Blomberg och Carina Niklasson. De tre har meddelat att de inte stiiller upp till omval. Arsmdtet f6reslog Eva Lilja, Eva Molander samt Annelie Mlnsson, den sistnimnda er inte medlem i Kiirra Viinner. Arsm6tetvalde dessa tre till valberedning. 512 Verksamhetsplan. Sven-Gunnar Niklasson fiiredrog fdrslag tillverksamhetsplan. Se bilaga 5. Arsmdtet antog planen och ddrmed budgeten med undantag fiir subventionerna till Kdrrafesten och en sommar fest pa Fridas, motsvarande tillsammans kr. Dessutom besliit mdtet att budgeten inte ska liiggas sa att den ger underskott. I 13 Medlemsavgiften besltitsvara ofdrendrad Faststallande av budget, se Restaurering av piren Sven-Gunnar Niklasson fijred.og PM om piren, se bilaga 6. Arsmdtet anto8 fdrslaget att restaurera piren med de medel som donerats till pirenfonden, sedan fdreslagna alternativ har unders(jkts och vagts mot varandra.

2 5 16 Andrat datum fiir r.smiitet sven-gunnar Niklasson fiireslog att datum fdr 6rsmiitet flyttas tillfajrsta sainda8en efter midsomma.. M6tet besliit ge styrelsen i uppdrag att stiilla fregan till Kerradals v:i8f6renin8, eftersom det er lampligt att, liksom nu, fdreningarna har sina respektive arsmdten samma dag Ovriga fre8or - Magnus Petzell informerade om Karra Vanners hemsida - Mijtet besldt att inf6r nssta arsm6te ska dagordning och alla handlingar till arsmtitet va ra anslagna och utsenda tillmedlemmarna itod tid fiire miitet. - Diskuterades Varbergs kommuns hanterins av badtrappan vid Kattsker. Styrelsen lick i uppdrag att be kommunen nasta er setta i en l;ngre trappa, samt legga ny.iemnare betong pe gan8vigen ut tillkattskar. - Skyltarvid stranden. Oe informationstavlor som kommunen satt upp 6r felaktiga. Styrelsen fer i uppdrag att be kommunen r5tta tilltavlorna. Dessutom begdr fiireningen att kommunen,ter satter upp skyltar med att hundar er fitrbjudna vid allmdn badplats. - Miitet gav styrelsen i uppdrag att fiiresle kommunen att ijndra i den lokala ordningsstad- Ean s5 att hundar f6rbjuds aven vid udden strax norr om piren- - Fragan om vattenkvaliteten testss vid badstrdnderna besvarades med att prover tas re8el_ bundet och att vattnet er betydligt renare sedan kommunen lade ned kommunalt vatten och avlopp. - Eva Lilja visade upp karra Venners bok"kerra vid havet " och informerade om att hon har det eterstsende lagret b6cker som hon saljerf6r250 kr styck. Vid protokollet t4<a4-a /) Justeras / /,/ //,/,/ - 'f Jt/. / * /-///v (--,'{or"ne.vatt f " f, RaSnar Hambraeus

3 H"l fusberittelse fdr K5;ra VSnner verkamhebaret zol2-2ol, styrelsen har under eret haft etta protokollforda m6ten och Sven haft "konve6ation" via mall. Fduande arenden har dlikut rats och beslut {ettats enllst nedani. viharen nyhemsida vilken ersatt ver "gamla" sida.. Medlemsmatrikeln, iuppdaterat skick, finns numera idigitalt format.. Arets verbrev,, inn hiillocks6 inbetalningskort och skickades utvaa mailtillalla som inte beg:irt att fe utskicket med vanlig post.. viharbeslutat att inte anv:inda alltftir avancerade/dyra metoder vad geller registrering av inbetalda medlemsavgifter(t ex ocr nr). Tillsammans med inbetalnineskortet skalllen tydlig instruktion finnas om hur man skall 8a till vega vid betalnins.. Simskola genomf6rdes trots den kalla och regniga sommaren.vihar beslutat att anord na en simskola iven under2olr, vilken Senomf6rsfn under bettre viiderfitrhallanden anf6regaende ar.. vi har lemnat ett )ttrande tillvarber8s kommun anesende detaliplan f6rtorpa-kerra 8i!, Yttrandet st:tmde vslitverens med vegfdrenings synpunkterom tillfart tilltomtema vid "h5sthagama" som vi villska ske fr6n Kerrev:igen och inte frtn K5rrabygata.. viharsattupptvanytillverkadeanstagstavlor.. Piren harbesiktigats, se separat bilaga, F6Blagti atgarderfinns iden speciella pirbilagan.i dagsleget uppger pir fonden till r4.ooo;'. vi har Sven i e r sponsrat Kerra festen med 3.5oo: plus looo:- som kvarstod av ftirra Srets sponsring.. Hlsioriska cirkeln stalhes in.. vihariakturerat cdranssons bokhandelrair sslda Karra bdcker, 13.5oor-. 54 b6<ker har selts od nu frnns kvarvarande bdckerilagerhos Eva Ulia.. Midsommardansen bleven succ, med mlnga dansande bam ochfiireldrar. Entradition som ar vlktig att bevara och utveckla. H attinsamlingen gav ett netto p51.2oo!. En inventering och besiktning av vera benkar hargiorts. Oet fdreliggerett renoveringsbehov som skall at8:irdas under nesta veri(samhets6r.. Broschyren "Att by88a och bo i Kerra" hartry(kts i 5oo ex. Den kommeratt lsggas ut pa den nya hemsidan. Kairradal 2or Styrelsen gm

4 ut) l(5rr. venn.r; Relultatdknlnt lntilter Midsommardansen,nkomst Medlemsavgifter 2013 Medlemsavgifter 2012 Gevor Srlda bitcker Historie venemang Simskola Summa intekter Summa int6kter exkl bok l(ostnadet Reparation och underhlll Porto, kuvert, kopiering Sponsring l(errafesten Diverse omkostnader (ostnader plusgiro Smedian Summa omkostnader Summa omkostnader exkl bok Arets resultat Arets resultat exkl bok 20x2 ( ) 341s s1s 3501s (2o ) t L L6 Balansrgkhing lilkan.sj Bank Post8iro Kassa Summa tillgen&r E ct kaoitel lng6ende balans Fond Redda piren Arets resultat Totalt eget kapital och fond A L !OO a

5 G.t"3 Bilaga till protokoll ftirt vid arsm 6te 2Ol3-O7 -zl I samband med revision for rakenskapsaret 1 iuli juni 2013 har ftiliande anmirkningar giorts 1. Rutinen vad betreffar inbetalning av medlemsavgifter har llksom under ftireglende lr varit brisdalig. Avstiimning ur revisionssynpunkt kan inte gorat de det i &tskilliga fall inte framglr vem som betalt Under 2012 hade endast 88 medlemmar betalt fttre 30 iuni. Efter utredning och krav betalade ytterligare 72 medlemmar under fdljande rakenskapsir d.v.s. boksluten blir helt felaktiga. Samma fel ftirelig per 30 juni 2013 di endast 107 medlemmar hade betalt (totalt :-). Normal ingkt borde ha varit ca :-. 2. Silda bdcker genom Giiranssons Bokhandel har ei redovisats i ratt tid kr :-. Min bedtimning er att bristen enligt punkt 1 kommer att rdttas till med hjalp av det utmarkta medlemsregister som nu finns (ater igen ett stort tack f6r detta omfattande arbete till Eva Lilia och Ulrika Selander-Losmcn)../. Revisor i f0reningen

6 --,1 t Stadgar fdr Kirra V5nner Reviderade vid Arsmotet ?-14 $l KrIm Vthner Ar en ideell ftrening som ve*ar fur att bevam byns karallar och fbr en god och trivsam miljo i Karadal med ornnejd fur bede ercruntbo nde och stsongsboende. $ 2 Foreningens firmanamn ar KArm Virmer $ 3 Medlemskap kan vinnas av alla som instimmer i ttreningens syfte och belalar den medl msavgift som Arsmdt t beslutat. $ 4 Arsmdle halls i juli manad. Vid arsmdtet skall de arenden behandlas som framger av paragmf 5. Ammotet beslutar om ansvarsfrihet Ibr stlrelsen och fasr$aller verksamhet fur det kommande Aret samt beslutar om medlemsavgifi. Arsmotet valjer ordfdrande och hogst nio stfelseledamoter till stlrels n fdr ett 6r i tagel. Mdtet valjer ocks6 lva revisoret tva juslemre och hitgst trc personer till \alb redniog n. Kallclse lill arsmorcr 90rs genom medlemsbrev, affisch pe KAna Vlnnerc anslagstavla och via fbreningens hemsida senast we veckor lerc ersmdtesdagen. Vid omrostning galler enkel majoritet. Vid lika rostetal fltller ordforandens rdst utslag r. $ 5 Fdljande punker skall behandlas vid fdreningens arsmotel Godkeinande av kallelse till arsmotet Val av ordftlrande och sekelerare,br arsmotet Val av juslemre ft r motesprolokollel Foredragning av styrelse- och revisionsberanelser Fasbtallande av resullal- och balansrakning Frrga om ansvanfrihet for styrelsen Val av ordfbrande Val av ledanoter till st)telsen Val av tva revisorer Val av h6gst tre medlemmar till valb redningen Faststdllande av medlemsavgift Fasrsulllande av budget Fastst{llande av pro8!?m fiir kommande ve*samhetsar 6wiga fidgor $ 6 On medlem av styrelsen ell r rninst tre medlemmar i fdreningen beg& det skau extra mote hellas i K{rra Vanner. Infor extra mdte skall kallelse goras minsr en vecka f0re sammantr5desdagen. $ 7 R-Skenskapsarel l6per ffin den,brsta juli till den 3ojuni nestkommande er $8 Foreningens styrelse f66ereder rrsmotet och genomftr de akliviteter som fbreningen beslular. Slyrelsen ar beslulsmassig nar re medlemmar ar narvarande. Vid omrostning galler enkel majoriret. Vid lika rostetal avgdr ordllrrandens rost. Suppl antema kallas till sorelsens moten. Styrelsen kan utse kommittcer, vars ledamoter inte behover sitta i so{elsen, Idr att uiftrra de uppgifter foreningcn atagit sig. $9 Ordrumnden och kassoren tecknar foreningens firma tilhammans eller v.r f6r sig $ l0 Andringar eller tiuagg till fdreningens s6dgar kan endast goras vid ordinade e$mote. S I I Uppldsning av fureningen kan endast goms ener wa pa varandra f6ljande medlemsm6teo, vamv det ena ar ett ordinarie ersmote- Minst tva manader ska ha ft rflutit mellan dessa moren. Morer ska entydigt b slura om varr Itreningens tillgengar ska overbta!. $ 12 Vid upplosning av KAna Vlnner ska flreningens tillgengar overutas pa en fdrening,' stiftelse ellerannan institution som v rkar i samma syie, sa att K6jradals samhdlle gagnas.

7 3,'trya'5 Verksamhetspbn ar !3 Medlemsmiite Auausti prel. 1V kr 20L3 H6stverksam het kr 2073 Knatte Disco kr 2074 Vinter/ Ver verksamhet kr 207X174 Historisk cirkel kr 20t4 Knattedisco kr 2074 Karra festen kr 2074 Mldsommardans kr 2014 Sommar Lek Verksamhet kr 20t4 Sommar Disco kr 2014 Sommarfest pe Fridas kr 2014 Kultutuandrint Kerrdal kr 2014 (Betresa till Balg6 / "selskir" kr 2014 Simskola kr Verkamhetskostnader 23 00O kr Strandkostnader kr Omkostnader lntekter 150 medlemmar6 200 kr 33 00O kr 30 OOO kr Totalt ger det underskott- - 3 O0O kr

8 Kdrra Piren 6r20L3 W6

9 lol.dninr Styrelsen licktill uppgift att under Sret g6ra en koatare utredning om v.d som dr bastf6r piren kopplat mot framtiden. under 2012 startades en fon "Redda Piren" oah denna fond fonderas Inom ramen f6r Xiirra Vanners verksamhet d5r Klrra v:nner s: rredovisar aktuellt saldo Isamband med rrsm6te. kerra Plren Srstenplren lsngst norrut idetv, badvikarna I Krrradal, der kommun harsk6tseloch ansvarf6rs0 % av badvlkarna i Xinadal. Omr6det diir stenpiren er belagen.ir p, privat mark och Kerra Vainner har avgammalhilvd och genom markegarens godk5nnande varit delaltiga i skdtsel i omr,det lengst Norrut. Genom styrelsen harsven-gunnar Nlklasson och Lars Olsson f6tt uppdraget att g6ra en 6velsyn av pken kopplat till ev f6rslag p6 rtgerder elbr etgirdsprogram fdr pken.. Allm5nt V;r bediimning er att det inte er nrson statrre fara fiir stenpiren pa vare slg kort eller lsng sikt, denna stenpir harfunnts har ldnge och kommerfinnas fram6ver oaksa. Doak sa kommer betongen erodera och mlndre kosmetiska lagnln8ar bara wungna att genomf6ras varje er. Problemeh som oiren "brottas med" er i Ver och h6ststormar ls som trycker pa plren.

10 Skador Prillg! Eroderad vegg Pe insidan av Piren l{'t'. 't tt

11 skadad c5 ngyta Pa Piren skadad v:sbrytare (utsidan)

12 Sammanfattnlngsvls Kopplat mot de skador och d problem som piren handskas med under,ret s, bed6merviatt den stiirsta risken f6r piren 6r kopplat mot dess utsida, det er pirens vagbmande funktion och naturens ne8ativa p5verkan vintertid de isen trycker och lyfters6nder betongen fran utsidan som vjrst f6r stenpirens {ramtid. De atearder som vianser kan och bdr gdras. Skapa en vaeblvtare innan stenpiren Langs utsidan pa piren fylla med "stora" sprengstenar 1,5-3 kubiks stenar, som lnte havet och ve8orna flyttar pa s, l,tt. Dessa skall laggas strax utanf6r piren som en fairsta vagbrytare. Detta ger even skydd mot isens krafter mot piren, d5 dessa stenblocktar upp vrgornas eroderinb och isens kraft innan piren. Detta skulle radda pirens utsida fr,n fonsatta skador. Giuta en nv gsngyta. Forma och giuta en ca 5-10 cm tjock betongyta ovanpe den Samla Srngytan. Gjuta ny vagg pe insidan.

13 ForBelta den qamla laeningen pl insidan av piren ner mot botten mot stranden Forma och gruta med undervattensbetong en ny innevsgg av pirenfdn "den gamla lagnlngen" in till Fortsetta lagningen p5 utsidan av Diren. Forma och giuta ny utsidatr fran den gamla lagningen och in tillstranden. Kosm tiska lafninqar 6ver tiden De den Samla betongen eroderar hallgheter uppstrr b6r lagning ske genom att genomfdra mindre la8ningargenom att sl i betongspika r och guta igenom hrlen. (Betongspik motsvarande fiir att beton8en slall fastna vid gjutning. Bvrca nv slenoir, Riva delar av stenplren, komplettera med sten och darefterforma och giuta en ny stenplr AtrSr&bedomnlnr Vlr bed6mnlng ar att det viktigaste kopplat mot funktionaliteten och pirens framtld 5r Atgarder i fiiljand ordning; 1 Kosmetiska lagninsar 6ver tiden 2 Gjuta en ny g:n8yta. 2 Skapa en vagbmare innan stenpiren

14 3 Fo.tsetta den Eamla lagningen p, insidan av piren ner mot botten mot stranden 4 Fortsiitta lagningen p, utsldan av pi.en. 5 Eygga nystenpir. xostnader kooplat tlll de ollka,trl.dspeket. lnga av dessa fiilslag har bmnatsfdr kalkylering hos nrsot entreprenadforetag, dock harvi genomfdft en bed6mnlng ullfr,n vera erfa renheter var de olika etg6rderna skulle kosta. Dessa ekonomiska bed6m ningar e r grova bed6mninsar av arbelena. 1 Kosmetlska latnlntar 6vertiden Kostnaderna fiir dessa ar merav ideellbasas, en massa timmaroch ett parseckar betongvarje ar. Kostnad ca kr per llr 2 Giuta en ny rensyta. Kostnaderna Srfr5mst kopplat mot arbetskraftstid, materlalet lr det billiga. kostnad bed6mt mellan,to 0o0 kr tlll kr, dir arbetskraften uppglrtlllsqm kr. Altehatlvt 3 k6rrabor under 3{ dasarsom tolmar oah giuter nygangbana, vllket 8er en materialkostnad pe ca O kr. 2 Skaoa en vagbrytare innan stenoiren I detta a rbetsalternativ 5 r kostnaden frlmst maskinbasetad, d5r en mycket stor grrvmaslln ca 30 ton skall lyfta ut stora stenblock ut som v6ebmare samt kostraden fiir att transporten ut stenen tlll maskinen, efterfiirdigt arbete meste maskinen steda sigtlllbaka, lsgga igen sina maskinslador i terflngen. Kostnad fdr detta bedirmt.a 50 00O kr 3 Fortsatta den lamla larnlnren pe insldan av Diren ner mot botten mot stranden (ostnadema erfr;mst kopplat mot arbetskraftstid, materlalet Br det bllli8a. Kostnad bediimt mellan kr till 90 00o kr, d5r adetskraften uppsartill sqm r. Alternativt4 kdrrebor under5 dagar som formar och giuter nytt, vilket ger en materialkostnad pa ce 10 OO0-20 fi)o lr.

15 4 Fortsiitta lasninten oa utsidan av piren Kostnaderna erfrimst kopplat mot arbetskraftstid, materl.let ar det billiga. (ostnad beddmt mellan 35 m0 lrtill50 000lr, der arbetskaften uppg6r tillstyvt 30 OO00 kr. Alternativt 3 karrabor under3 dabarsom formaroch gute. nytt, vllket ge, en materialkostnad pa ca O kr. 5 Bva{a nvstenoir. Denna operatlon 6rme,ln v.d Xiirfdaltel och beddmd kostnad arca 500,0m kr. K5radal 2013{7-10 Sven-Gunnar Niklasson Lars Olison

Inledning. Styrelsen fick till uppgift att under året 2012-2013 göra en kortare utredning om vad som är bäst för piren kopplat mot framtiden.

Inledning. Styrelsen fick till uppgift att under året 2012-2013 göra en kortare utredning om vad som är bäst för piren kopplat mot framtiden. Kärra Piren år 2013 Inledning Styrelsen fick till uppgift att under året 2012-2013 göra en kortare utredning om vad som är bäst för piren kopplat mot framtiden. Under 2012 startades en fon "Rädda Piren"

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG. 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG. 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag 2 Syfte Föreningens syfte är att stärka gemenskapen mellan boende i Rangarnö att ansvara för gemensamma angelägenheter för medlemmarna

Läs mer

Stadgar Forum Vänersborg

Stadgar Forum Vänersborg Stadgar Forum Vänersborg 1 Föreningens firma Föreningens firma är Forum Vänersborgs Stad ekonomiska förening. Föreningens namn är Forum Vänersborg. 2 Ändamål, vision och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG 2007-03-24 1(5) 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG 2 Syfte Föreningens syfte är - att stärka gemenskapen mellan boende i Rangarnö - att ansvara för gemensamma angelägenheter

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist Stadgar Förening alfa-1-antitrypsinbrist 13 november 2004 1 Föreningens namn Föreningens namn är Alfa 1 Sverige Förening alfa-1- antitrypsinbrist (AAT-brist). 2 Föreningens ändamål / uppgift Föreningens

Läs mer

Höja hyran för aktiveter som t ex Carina och Studiofrämjandet ( betalar idag 500: /gång)

Höja hyran för aktiveter som t ex Carina och Studiofrämjandet ( betalar idag 500: /gång) Byalaget extra möte den 26 november 2009 11 26 Förslag, mina funderingar Vi jobbar för att behåller ovanvåningen! Har haft samtal idag med Stefan, att få ner hyran till 5.000: /månad dom dom 6 förste månaderna

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

STADGAR ( reviderade och beslutade )

STADGAR ( reviderade och beslutade ) STADGAR ( reviderade och beslutade 2014-05-26 ) 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är BMK Stinget och dess hemort är Mellerud 2. Syfte och verksamhetsformer Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Sveriges DX-Förbund 1/6

Sveriges DX-Förbund 1/6 Sveriges DX-Förbund 1/6 STADGAR FÖR SVERIGES DX-FÖRBUND Antagna vid ordinarie årsmöte i Laholm 2007 och reviderade vid ordinarie årsmöten i Karlstad 2008, Göteborg 2009, Delsbo 2012, Göteborg 2013, Norrköping

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsfören i n gen

Styrelsen för Bostadsrättsfören i n gen Styrelsen för Bostadsrättsfören i n gen hr ll Murbräckan nr 9 Får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsft)reningen Murbräckan nr 9 7,4.t,ffi lrl il --llll= /

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Resultaträkning 2009-05-01-2010-04-30 2008-05-01-2009-04-30 Intäkter Fakturering medlemmar 28 539 567 556 Övriga intäkter 11 582 9 930 Summa intäkter

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB)

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) Tynningö 2011-08-31 Föreningsstadgar 1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) 2 Föreningens ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politisk och

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll frin ordinarie stdmma fdr Skredsviks fiber ek. for.

Protokoll frin ordinarie stdmma fdr Skredsviks fiber ek. for. Protokoll frin ordinarie stdmma fdr Skredsviks fiber ek. for. Tid och plats: sdndagen den 15 juni 2014 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Foreningens ordftjrande Ingrid Karlsson oppnar m6tet.

Läs mer

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013.

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. 1 STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

Nronwurf PROTOKOLL. fenaiura4rsdmrtnc. iran fdreningsstdmma den 2004-04-17

Nronwurf PROTOKOLL. fenaiura4rsdmrtnc. iran fdreningsstdmma den 2004-04-17 Nronwurf fenaiura4rsdmrtnc PROTOKOLL iran fdreningsstdmma den 2004-04-17 Tid: Plats: Ldrdagen den 17 april 2004 kl 1'130-1230 Hemv6rnsgarden, Vdssingsiivagen, Onsala Nervarande; 10 personerepresenterande

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 1. KLUBBENS NAMN Ungdomsklubbens namn är Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb 2. MÅLGRUPP Ungdomsklubben är en

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö.

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö. Senaste ändrade vid årsmöte ÅÅÅÅ-MM-DD Stadgar för Sticklinge Udde Båtklubb (802492-9195) Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö. Klubben är ansluten till Lidingö

Läs mer

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF).

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). STADGAR 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). 2 Förbundets ändamål och verksamhet Motorhistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden ideell sammanslutning

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Stadgar för Linköpings Koloniträdgårdar

Stadgar för Linköpings Koloniträdgårdar Stadgar för Linköpings Koloniträdgårdar 1 Föreningens namn Föreningens namn är Linköpings koloniträdgårdar. 2 Föreningens ändamål 2.1 Linköpings koloniträdgårdar är en allmännyttig ideell förening som

Läs mer

Stadgar för Mercedes-Benz Klubben Sverige 2015

Stadgar för Mercedes-Benz Klubben Sverige 2015 1 (5) Stadgar för Mercedes-Benz Klubben Sverige 2015 1 Klubbens namn är MERCEDES-BENZ KLUBBEN SVERIGE, förkortat MBKS. 2 Klubbens säte är Linköping 3 Klubbens syfte MBKS är en politiskt och religiöst obunden

Läs mer

Stadgar för Kastellskolans ideella förening. Föreningen har till ändamål att bedriva skol- och förskoleverksamhet på kristen grund.

Stadgar för Kastellskolans ideella förening. Föreningen har till ändamål att bedriva skol- och förskoleverksamhet på kristen grund. Stadgar för kastellskolans ideella förening Antagna vid årsmöte 2011-10-19 1 Namn Kastellskolan Föreningens namn är Kastellskolans ideella förening 2 Ändamål 3 Säte Föreningen har till ändamål att bedriva

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb Stadgar

Huvudstadens Golfklubb Stadgar För Huvudstadens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 12 september 1997 och med hemort i Vallentuna kommun. na fastställdes den 13 oktober 1997. Reviderad på årsmöte den 20 februari 2000 Reviderad

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA för Södra Glasmästarens Samfällighetsförening. Tid: Klockan 19:00 tisdagen den 12 april 2016 Plats: Korgmakargatan 40 DAGORDNING 1 Val av ordförande för stämman 2 Val

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmötet den 24 april 2016

Stadgar antagna vid årsmötet den 24 april 2016 Stadgar antagna vid årsmötet den 24 april 2016 1 Namn Föreningens namn är FQ - Forum - Kvinnor och Funktionshinder (Forum Women and Disability in Sweden). Verksamheten startade 1989 under namnet Projektet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stämmoprotokoll vid Eksjö Stadsutveckling ekonomisk förenings årsstämma 2013. Plats: Eksjö Stadshotell Dag: Tisdagen den 25 mars

Stämmoprotokoll vid Eksjö Stadsutveckling ekonomisk förenings årsstämma 2013. Plats: Eksjö Stadshotell Dag: Tisdagen den 25 mars Stämmoprotokoll vid Eksjö Stadsutveckling ekonomisk förenings årsstämma 2013. Plats: Eksjö Stadshotell Dag: Tisdagen den 25 mars 1 Mötets öppnande Ordförande Leif Dahlén hälsar alla närvarande välkomna

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab. STADGAR För Blue Ribbon Squares Stiftad 2011-04-10 1. Ändamål 1.1 Blue Ribbon Squares är en ideell förening med syfte att: - Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

Läs mer

Närvarande: 12 representerade föreningar enligt närvarolista. 17 IFKare deltog i mötet

Närvarande: 12 representerade föreningar enligt närvarolista. 17 IFKare deltog i mötet IFK Centralstyrelse Protokoll fört vid representantskapsmötet för Idrottsföreningen Kamraterna Lördagen den 16 mars 2013 i Odd Fellowhuset VästraTrädgårdsgatan 11A Stockholm. Närvarande: 12 representerade

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

STADGAR, föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH

STADGAR, föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH Föreningen bildades den 18 maj 1901 och dess första stadgar antogs. En interimsstyrelse tillsattes och utförde sitt förberedelsearbete till den 13 juni 1903, då föreningens första styrelse valdes. Den

Läs mer

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012...

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012... SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB 1. STADGAR för Sölvesborgs Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 20 januari 1988 och med hemort i Sölvesborg Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Stadgar för Leader Vättern

Stadgar för Leader Vättern Stadgar för Leader Vättern 1 Föreningens namn Leader Vättern 2 Syfte och ändamål Leader Vättern ska bedriva en allmännyttig och ideell verksamhet genom leadermetoden. Leader Vätterns ändamål är att, främst

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

STADGAR FÖR POSTEN SENIORERNA, Stockholmsavdelningen. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

STADGAR FÖR POSTEN SENIORERNA, Stockholmsavdelningen. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * STADGAR FÖR POSTEN SENIORERNA, Stockholmsavdelningen. Stadgarna reviderade vid årsstämman 2011. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Posten Seniorerna,

Läs mer

Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista

Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista Johan Sånesson, Anders Hedberg och Martina Johansson (via telefon) Beslutsärenden 1. Mötet öppnades Johan Sånesson hälsade välkommen

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken Välkommen alla medlemmar till Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande,

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

STADGAR för VIKING Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade

STADGAR för VIKING Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade STADGAR för VIKING Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade (VIKING RFHLT) 2008 2016-05-17 1 Föreningens namn Föreningens namn är VIKING - Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade och är ansluten

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer