I 13 Medlemsavgiften besltitsvara ofdrendrad. Protokoll ftirt vid Slsmiite ftir Kerra Venner 2OL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I 13 Medlemsavgiften besltitsvara ofdrendrad. Protokoll ftirt vid Slsmiite ftir Kerra Venner 2OL3-07-24"

Transkript

1 Protokoll ftirt vid Slsmiite ftir Kerra Venner 2OL Kallelse till 6rsmdtet har sents i varbrevet till medlemmarna med landburen post och e-post, samt anslasits vid Smedjan och golfbanan, Kallelsen godkandes. S 2 Lars AJohansson valdes tillordfiirande ftir Srsmdtet och Ulrika Selander losman tillsekreterare 5 3 Ragnar Hambraeus och Giiran Petzallvaldes tilljusterare f6r e rsmdtesprotokollet. 5 4 Fdreningens ordfiirande Christer Larsson var fdrhindrad att delta i mdtet, se vice ordfdrande och kass6r Sven-Gunnar Niklasson fiiredrog verksam hetsbe rettelse n. Se bilagor l och 2. Fdreningens revisor Rolf Fransson framfdrde kritik mot kassoren. Mdtet besldt att revisiorns kritik skulle bileg8as protokollet. Se bilaga 3 S 5 Mdtet faststellde resultat- och balansrdknin8en 5 6 Styrelsen beviljades ansva rsfrihet f6 r det gsngna verksamhetseret 6 7 Andring av stadgarna. Mdtet besl6t endra stadgarna med innekjrden att styrelsen best,r av en ordf6rande och hiigst nio ledam6ter, utan suppleanter, samt attf6reningen ska ha hii8st Wi revisorer och ingen suppleant. Se bilasa 4 fdr de reviderade stadgarna. I 8 K6rra VSnners ordf6rande Christer Larsson har meddelat att han avgar. Arsmiitet valde efter valberedningens forslas Sven-Gunnar Niklas5on till ordf6rande- 5I Styrelsen har under 6ret haftfiiljade ledamiiter uttiver ordfdrande Christer Larsson: Sven- Gunnar Naklasson, Folke Ldfgren, Eva Molander, Kristina Hambraeus, Lennart Hansson, Magnus Petz,ill, Ulrika Selander Losman och Ma8nus SjdberS. Folke Ldfgren, Eva Molander och Ulrika Selander Losman har valt att lamna styrelsen. Fdljande ledam6ter valdes om till styrelsen: Kristina Hambraeus, Lennart Hansson, MaSnus Pettall och Magnus Sj6berg. Nyvalda ledamdter dr Len na rt Axelsson, Agneta Eoquist, Anita Bj6rklund, Siv FEgnelloch Jonas Andersson, den sistnemnde ar inte medlem ikerravanner Till revisor valdes Rolf transon. S 11 Valberedningen har best6tt av lnger Larsson, Bertil Blomberg och Carina Niklasson. De tre har meddelat att de inte stiiller upp till omval. Arsmdtet f6reslog Eva Lilja, Eva Molander samt Annelie Mlnsson, den sistnimnda er inte medlem i Kiirra Viinner. Arsm6tetvalde dessa tre till valberedning. 512 Verksamhetsplan. Sven-Gunnar Niklasson fiiredrog fdrslag tillverksamhetsplan. Se bilaga 5. Arsmdtet antog planen och ddrmed budgeten med undantag fiir subventionerna till Kdrrafesten och en sommar fest pa Fridas, motsvarande tillsammans kr. Dessutom besliit mdtet att budgeten inte ska liiggas sa att den ger underskott. I 13 Medlemsavgiften besltitsvara ofdrendrad Faststallande av budget, se Restaurering av piren Sven-Gunnar Niklasson fijred.og PM om piren, se bilaga 6. Arsmdtet anto8 fdrslaget att restaurera piren med de medel som donerats till pirenfonden, sedan fdreslagna alternativ har unders(jkts och vagts mot varandra.

2 5 16 Andrat datum fiir r.smiitet sven-gunnar Niklasson fiireslog att datum fdr 6rsmiitet flyttas tillfajrsta sainda8en efter midsomma.. M6tet besliit ge styrelsen i uppdrag att stiilla fregan till Kerradals v:i8f6renin8, eftersom det er lampligt att, liksom nu, fdreningarna har sina respektive arsmdten samma dag Ovriga fre8or - Magnus Petzell informerade om Karra Vanners hemsida - Mijtet besldt att inf6r nssta arsm6te ska dagordning och alla handlingar till arsmtitet va ra anslagna och utsenda tillmedlemmarna itod tid fiire miitet. - Diskuterades Varbergs kommuns hanterins av badtrappan vid Kattsker. Styrelsen lick i uppdrag att be kommunen nasta er setta i en l;ngre trappa, samt legga ny.iemnare betong pe gan8vigen ut tillkattskar. - Skyltarvid stranden. Oe informationstavlor som kommunen satt upp 6r felaktiga. Styrelsen fer i uppdrag att be kommunen r5tta tilltavlorna. Dessutom begdr fiireningen att kommunen,ter satter upp skyltar med att hundar er fitrbjudna vid allmdn badplats. - Miitet gav styrelsen i uppdrag att fiiresle kommunen att ijndra i den lokala ordningsstad- Ean s5 att hundar f6rbjuds aven vid udden strax norr om piren- - Fragan om vattenkvaliteten testss vid badstrdnderna besvarades med att prover tas re8el_ bundet och att vattnet er betydligt renare sedan kommunen lade ned kommunalt vatten och avlopp. - Eva Lilja visade upp karra Venners bok"kerra vid havet " och informerade om att hon har det eterstsende lagret b6cker som hon saljerf6r250 kr styck. Vid protokollet t4<a4-a /) Justeras / /,/ //,/,/ - 'f Jt/. / * /-///v (--,'{or"ne.vatt f " f, RaSnar Hambraeus

3 H"l fusberittelse fdr K5;ra VSnner verkamhebaret zol2-2ol, styrelsen har under eret haft etta protokollforda m6ten och Sven haft "konve6ation" via mall. Fduande arenden har dlikut rats och beslut {ettats enllst nedani. viharen nyhemsida vilken ersatt ver "gamla" sida.. Medlemsmatrikeln, iuppdaterat skick, finns numera idigitalt format.. Arets verbrev,, inn hiillocks6 inbetalningskort och skickades utvaa mailtillalla som inte beg:irt att fe utskicket med vanlig post.. viharbeslutat att inte anv:inda alltftir avancerade/dyra metoder vad geller registrering av inbetalda medlemsavgifter(t ex ocr nr). Tillsammans med inbetalnineskortet skalllen tydlig instruktion finnas om hur man skall 8a till vega vid betalnins.. Simskola genomf6rdes trots den kalla och regniga sommaren.vihar beslutat att anord na en simskola iven under2olr, vilken Senomf6rsfn under bettre viiderfitrhallanden anf6regaende ar.. vi har lemnat ett )ttrande tillvarber8s kommun anesende detaliplan f6rtorpa-kerra 8i!, Yttrandet st:tmde vslitverens med vegfdrenings synpunkterom tillfart tilltomtema vid "h5sthagama" som vi villska ske fr6n Kerrev:igen och inte frtn K5rrabygata.. viharsattupptvanytillverkadeanstagstavlor.. Piren harbesiktigats, se separat bilaga, F6Blagti atgarderfinns iden speciella pirbilagan.i dagsleget uppger pir fonden till r4.ooo;'. vi har Sven i e r sponsrat Kerra festen med 3.5oo: plus looo:- som kvarstod av ftirra Srets sponsring.. Hlsioriska cirkeln stalhes in.. vihariakturerat cdranssons bokhandelrair sslda Karra bdcker, 13.5oor-. 54 b6<ker har selts od nu frnns kvarvarande bdckerilagerhos Eva Ulia.. Midsommardansen bleven succ, med mlnga dansande bam ochfiireldrar. Entradition som ar vlktig att bevara och utveckla. H attinsamlingen gav ett netto p51.2oo!. En inventering och besiktning av vera benkar hargiorts. Oet fdreliggerett renoveringsbehov som skall at8:irdas under nesta veri(samhets6r.. Broschyren "Att by88a och bo i Kerra" hartry(kts i 5oo ex. Den kommeratt lsggas ut pa den nya hemsidan. Kairradal 2or Styrelsen gm

4 ut) l(5rr. venn.r; Relultatdknlnt lntilter Midsommardansen,nkomst Medlemsavgifter 2013 Medlemsavgifter 2012 Gevor Srlda bitcker Historie venemang Simskola Summa intekter Summa int6kter exkl bok l(ostnadet Reparation och underhlll Porto, kuvert, kopiering Sponsring l(errafesten Diverse omkostnader (ostnader plusgiro Smedian Summa omkostnader Summa omkostnader exkl bok Arets resultat Arets resultat exkl bok 20x2 ( ) 341s s1s 3501s (2o ) t L L6 Balansrgkhing lilkan.sj Bank Post8iro Kassa Summa tillgen&r E ct kaoitel lng6ende balans Fond Redda piren Arets resultat Totalt eget kapital och fond A L !OO a

5 G.t"3 Bilaga till protokoll ftirt vid arsm 6te 2Ol3-O7 -zl I samband med revision for rakenskapsaret 1 iuli juni 2013 har ftiliande anmirkningar giorts 1. Rutinen vad betreffar inbetalning av medlemsavgifter har llksom under ftireglende lr varit brisdalig. Avstiimning ur revisionssynpunkt kan inte gorat de det i &tskilliga fall inte framglr vem som betalt Under 2012 hade endast 88 medlemmar betalt fttre 30 iuni. Efter utredning och krav betalade ytterligare 72 medlemmar under fdljande rakenskapsir d.v.s. boksluten blir helt felaktiga. Samma fel ftirelig per 30 juni 2013 di endast 107 medlemmar hade betalt (totalt :-). Normal ingkt borde ha varit ca :-. 2. Silda bdcker genom Giiranssons Bokhandel har ei redovisats i ratt tid kr :-. Min bedtimning er att bristen enligt punkt 1 kommer att rdttas till med hjalp av det utmarkta medlemsregister som nu finns (ater igen ett stort tack f6r detta omfattande arbete till Eva Lilia och Ulrika Selander-Losmcn)../. Revisor i f0reningen

6 --,1 t Stadgar fdr Kirra V5nner Reviderade vid Arsmotet ?-14 $l KrIm Vthner Ar en ideell ftrening som ve*ar fur att bevam byns karallar och fbr en god och trivsam miljo i Karadal med ornnejd fur bede ercruntbo nde och stsongsboende. $ 2 Foreningens firmanamn ar KArm Virmer $ 3 Medlemskap kan vinnas av alla som instimmer i ttreningens syfte och belalar den medl msavgift som Arsmdt t beslutat. $ 4 Arsmdle halls i juli manad. Vid arsmdtet skall de arenden behandlas som framger av paragmf 5. Ammotet beslutar om ansvarsfrihet Ibr stlrelsen och fasr$aller verksamhet fur det kommande Aret samt beslutar om medlemsavgifi. Arsmotet valjer ordfdrande och hogst nio stfelseledamoter till stlrels n fdr ett 6r i tagel. Mdtet valjer ocks6 lva revisoret tva juslemre och hitgst trc personer till \alb redniog n. Kallclse lill arsmorcr 90rs genom medlemsbrev, affisch pe KAna Vlnnerc anslagstavla och via fbreningens hemsida senast we veckor lerc ersmdtesdagen. Vid omrostning galler enkel majoritet. Vid lika rostetal fltller ordforandens rdst utslag r. $ 5 Fdljande punker skall behandlas vid fdreningens arsmotel Godkeinande av kallelse till arsmotet Val av ordftlrande och sekelerare,br arsmotet Val av juslemre ft r motesprolokollel Foredragning av styrelse- och revisionsberanelser Fasbtallande av resullal- och balansrakning Frrga om ansvanfrihet for styrelsen Val av ordfbrande Val av ledanoter till st)telsen Val av tva revisorer Val av h6gst tre medlemmar till valb redningen Faststdllande av medlemsavgift Fasrsulllande av budget Fastst{llande av pro8!?m fiir kommande ve*samhetsar 6wiga fidgor $ 6 On medlem av styrelsen ell r rninst tre medlemmar i fdreningen beg& det skau extra mote hellas i K{rra Vanner. Infor extra mdte skall kallelse goras minsr en vecka f0re sammantr5desdagen. $ 7 R-Skenskapsarel l6per ffin den,brsta juli till den 3ojuni nestkommande er $8 Foreningens styrelse f66ereder rrsmotet och genomftr de akliviteter som fbreningen beslular. Slyrelsen ar beslulsmassig nar re medlemmar ar narvarande. Vid omrostning galler enkel majoriret. Vid lika rostetal avgdr ordllrrandens rost. Suppl antema kallas till sorelsens moten. Styrelsen kan utse kommittcer, vars ledamoter inte behover sitta i so{elsen, Idr att uiftrra de uppgifter foreningcn atagit sig. $9 Ordrumnden och kassoren tecknar foreningens firma tilhammans eller v.r f6r sig $ l0 Andringar eller tiuagg till fdreningens s6dgar kan endast goras vid ordinade e$mote. S I I Uppldsning av fureningen kan endast goms ener wa pa varandra f6ljande medlemsm6teo, vamv det ena ar ett ordinarie ersmote- Minst tva manader ska ha ft rflutit mellan dessa moren. Morer ska entydigt b slura om varr Itreningens tillgengar ska overbta!. $ 12 Vid upplosning av KAna Vlnner ska flreningens tillgengar overutas pa en fdrening,' stiftelse ellerannan institution som v rkar i samma syie, sa att K6jradals samhdlle gagnas.

7 3,'trya'5 Verksamhetspbn ar !3 Medlemsmiite Auausti prel. 1V kr 20L3 H6stverksam het kr 2073 Knatte Disco kr 2074 Vinter/ Ver verksamhet kr 207X174 Historisk cirkel kr 20t4 Knattedisco kr 2074 Karra festen kr 2074 Mldsommardans kr 2014 Sommar Lek Verksamhet kr 20t4 Sommar Disco kr 2014 Sommarfest pe Fridas kr 2014 Kultutuandrint Kerrdal kr 2014 (Betresa till Balg6 / "selskir" kr 2014 Simskola kr Verkamhetskostnader 23 00O kr Strandkostnader kr Omkostnader lntekter 150 medlemmar6 200 kr 33 00O kr 30 OOO kr Totalt ger det underskott- - 3 O0O kr

8 Kdrra Piren 6r20L3 W6

9 lol.dninr Styrelsen licktill uppgift att under Sret g6ra en koatare utredning om v.d som dr bastf6r piren kopplat mot framtiden. under 2012 startades en fon "Redda Piren" oah denna fond fonderas Inom ramen f6r Xiirra Vanners verksamhet d5r Klrra v:nner s: rredovisar aktuellt saldo Isamband med rrsm6te. kerra Plren Srstenplren lsngst norrut idetv, badvikarna I Krrradal, der kommun harsk6tseloch ansvarf6rs0 % av badvlkarna i Xinadal. Omr6det diir stenpiren er belagen.ir p, privat mark och Kerra Vainner har avgammalhilvd och genom markegarens godk5nnande varit delaltiga i skdtsel i omr,det lengst Norrut. Genom styrelsen harsven-gunnar Nlklasson och Lars Olsson f6tt uppdraget att g6ra en 6velsyn av pken kopplat till ev f6rslag p6 rtgerder elbr etgirdsprogram fdr pken.. Allm5nt V;r bediimning er att det inte er nrson statrre fara fiir stenpiren pa vare slg kort eller lsng sikt, denna stenpir harfunnts har ldnge och kommerfinnas fram6ver oaksa. Doak sa kommer betongen erodera och mlndre kosmetiska lagnln8ar bara wungna att genomf6ras varje er. Problemeh som oiren "brottas med" er i Ver och h6ststormar ls som trycker pa plren.

10 Skador Prillg! Eroderad vegg Pe insidan av Piren l{'t'. 't tt

11 skadad c5 ngyta Pa Piren skadad v:sbrytare (utsidan)

12 Sammanfattnlngsvls Kopplat mot de skador och d problem som piren handskas med under,ret s, bed6merviatt den stiirsta risken f6r piren 6r kopplat mot dess utsida, det er pirens vagbmande funktion och naturens ne8ativa p5verkan vintertid de isen trycker och lyfters6nder betongen fran utsidan som vjrst f6r stenpirens {ramtid. De atearder som vianser kan och bdr gdras. Skapa en vaeblvtare innan stenpiren Langs utsidan pa piren fylla med "stora" sprengstenar 1,5-3 kubiks stenar, som lnte havet och ve8orna flyttar pa s, l,tt. Dessa skall laggas strax utanf6r piren som en fairsta vagbrytare. Detta ger even skydd mot isens krafter mot piren, d5 dessa stenblocktar upp vrgornas eroderinb och isens kraft innan piren. Detta skulle radda pirens utsida fr,n fonsatta skador. Giuta en nv gsngyta. Forma och giuta en ca 5-10 cm tjock betongyta ovanpe den Samla Srngytan. Gjuta ny vagg pe insidan.

13 ForBelta den qamla laeningen pl insidan av piren ner mot botten mot stranden Forma och gruta med undervattensbetong en ny innevsgg av pirenfdn "den gamla lagnlngen" in till Fortsetta lagningen p5 utsidan av Diren. Forma och giuta ny utsidatr fran den gamla lagningen och in tillstranden. Kosm tiska lafninqar 6ver tiden De den Samla betongen eroderar hallgheter uppstrr b6r lagning ske genom att genomfdra mindre la8ningargenom att sl i betongspika r och guta igenom hrlen. (Betongspik motsvarande fiir att beton8en slall fastna vid gjutning. Bvrca nv slenoir, Riva delar av stenplren, komplettera med sten och darefterforma och giuta en ny stenplr AtrSr&bedomnlnr Vlr bed6mnlng ar att det viktigaste kopplat mot funktionaliteten och pirens framtld 5r Atgarder i fiiljand ordning; 1 Kosmetiska lagninsar 6ver tiden 2 Gjuta en ny g:n8yta. 2 Skapa en vagbmare innan stenpiren

14 3 Fo.tsetta den Eamla lagningen p, insidan av piren ner mot botten mot stranden 4 Fortsiitta lagningen p, utsldan av pi.en. 5 Eygga nystenpir. xostnader kooplat tlll de ollka,trl.dspeket. lnga av dessa fiilslag har bmnatsfdr kalkylering hos nrsot entreprenadforetag, dock harvi genomfdft en bed6mnlng ullfr,n vera erfa renheter var de olika etg6rderna skulle kosta. Dessa ekonomiska bed6m ningar e r grova bed6mninsar av arbelena. 1 Kosmetlska latnlntar 6vertiden Kostnaderna fiir dessa ar merav ideellbasas, en massa timmaroch ett parseckar betongvarje ar. Kostnad ca kr per llr 2 Giuta en ny rensyta. Kostnaderna Srfr5mst kopplat mot arbetskraftstid, materlalet lr det billiga. kostnad bed6mt mellan,to 0o0 kr tlll kr, dir arbetskraften uppglrtlllsqm kr. Altehatlvt 3 k6rrabor under 3{ dasarsom tolmar oah giuter nygangbana, vllket 8er en materialkostnad pe ca O kr. 2 Skaoa en vagbrytare innan stenoiren I detta a rbetsalternativ 5 r kostnaden frlmst maskinbasetad, d5r en mycket stor grrvmaslln ca 30 ton skall lyfta ut stora stenblock ut som v6ebmare samt kostraden fiir att transporten ut stenen tlll maskinen, efterfiirdigt arbete meste maskinen steda sigtlllbaka, lsgga igen sina maskinslador i terflngen. Kostnad fdr detta bedirmt.a 50 00O kr 3 Fortsatta den lamla larnlnren pe insldan av Diren ner mot botten mot stranden (ostnadema erfr;mst kopplat mot arbetskraftstid, materlalet Br det bllli8a. Kostnad bediimt mellan kr till 90 00o kr, d5r adetskraften uppsartill sqm r. Alternativt4 kdrrebor under5 dagar som formar och giuter nytt, vilket ger en materialkostnad pa ce 10 OO0-20 fi)o lr.

15 4 Fortsiitta lasninten oa utsidan av piren Kostnaderna erfrimst kopplat mot arbetskraftstid, materl.let ar det billiga. (ostnad beddmt mellan 35 m0 lrtill50 000lr, der arbetskaften uppg6r tillstyvt 30 OO00 kr. Alternativt 3 karrabor under3 dabarsom formaroch gute. nytt, vllket ge, en materialkostnad pa ca O kr. 5 Bva{a nvstenoir. Denna operatlon 6rme,ln v.d Xiirfdaltel och beddmd kostnad arca 500,0m kr. K5radal 2013{7-10 Sven-Gunnar Niklasson Lars Olison

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Handbok för kassörer

Handbok för kassörer 2012-04-11 Handbok för kassörer Tips och råd för föreningskassörer inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson 1. Kassörens roll i styrelsen 2 Det är hela styrelsens ansvar att driva föreningen, ansvara

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer