I 13 Medlemsavgiften besltitsvara ofdrendrad. Protokoll ftirt vid Slsmiite ftir Kerra Venner 2OL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I 13 Medlemsavgiften besltitsvara ofdrendrad. Protokoll ftirt vid Slsmiite ftir Kerra Venner 2OL3-07-24"

Transkript

1 Protokoll ftirt vid Slsmiite ftir Kerra Venner 2OL Kallelse till 6rsmdtet har sents i varbrevet till medlemmarna med landburen post och e-post, samt anslasits vid Smedjan och golfbanan, Kallelsen godkandes. S 2 Lars AJohansson valdes tillordfiirande ftir Srsmdtet och Ulrika Selander losman tillsekreterare 5 3 Ragnar Hambraeus och Giiran Petzallvaldes tilljusterare f6r e rsmdtesprotokollet. 5 4 Fdreningens ordfiirande Christer Larsson var fdrhindrad att delta i mdtet, se vice ordfdrande och kass6r Sven-Gunnar Niklasson fiiredrog verksam hetsbe rettelse n. Se bilagor l och 2. Fdreningens revisor Rolf Fransson framfdrde kritik mot kassoren. Mdtet besldt att revisiorns kritik skulle bileg8as protokollet. Se bilaga 3 S 5 Mdtet faststellde resultat- och balansrdknin8en 5 6 Styrelsen beviljades ansva rsfrihet f6 r det gsngna verksamhetseret 6 7 Andring av stadgarna. Mdtet besl6t endra stadgarna med innekjrden att styrelsen best,r av en ordf6rande och hiigst nio ledam6ter, utan suppleanter, samt attf6reningen ska ha hii8st Wi revisorer och ingen suppleant. Se bilasa 4 fdr de reviderade stadgarna. I 8 K6rra VSnners ordf6rande Christer Larsson har meddelat att han avgar. Arsmiitet valde efter valberedningens forslas Sven-Gunnar Niklas5on till ordf6rande- 5I Styrelsen har under 6ret haftfiiljade ledamiiter uttiver ordfdrande Christer Larsson: Sven- Gunnar Naklasson, Folke Ldfgren, Eva Molander, Kristina Hambraeus, Lennart Hansson, Magnus Petz,ill, Ulrika Selander Losman och Ma8nus SjdberS. Folke Ldfgren, Eva Molander och Ulrika Selander Losman har valt att lamna styrelsen. Fdljande ledam6ter valdes om till styrelsen: Kristina Hambraeus, Lennart Hansson, MaSnus Pettall och Magnus Sj6berg. Nyvalda ledamdter dr Len na rt Axelsson, Agneta Eoquist, Anita Bj6rklund, Siv FEgnelloch Jonas Andersson, den sistnemnde ar inte medlem ikerravanner Till revisor valdes Rolf transon. S 11 Valberedningen har best6tt av lnger Larsson, Bertil Blomberg och Carina Niklasson. De tre har meddelat att de inte stiiller upp till omval. Arsmdtet f6reslog Eva Lilja, Eva Molander samt Annelie Mlnsson, den sistnimnda er inte medlem i Kiirra Viinner. Arsm6tetvalde dessa tre till valberedning. 512 Verksamhetsplan. Sven-Gunnar Niklasson fiiredrog fdrslag tillverksamhetsplan. Se bilaga 5. Arsmdtet antog planen och ddrmed budgeten med undantag fiir subventionerna till Kdrrafesten och en sommar fest pa Fridas, motsvarande tillsammans kr. Dessutom besliit mdtet att budgeten inte ska liiggas sa att den ger underskott. I 13 Medlemsavgiften besltitsvara ofdrendrad Faststallande av budget, se Restaurering av piren Sven-Gunnar Niklasson fijred.og PM om piren, se bilaga 6. Arsmdtet anto8 fdrslaget att restaurera piren med de medel som donerats till pirenfonden, sedan fdreslagna alternativ har unders(jkts och vagts mot varandra.

2 5 16 Andrat datum fiir r.smiitet sven-gunnar Niklasson fiireslog att datum fdr 6rsmiitet flyttas tillfajrsta sainda8en efter midsomma.. M6tet besliit ge styrelsen i uppdrag att stiilla fregan till Kerradals v:i8f6renin8, eftersom det er lampligt att, liksom nu, fdreningarna har sina respektive arsmdten samma dag Ovriga fre8or - Magnus Petzell informerade om Karra Vanners hemsida - Mijtet besldt att inf6r nssta arsm6te ska dagordning och alla handlingar till arsmtitet va ra anslagna och utsenda tillmedlemmarna itod tid fiire miitet. - Diskuterades Varbergs kommuns hanterins av badtrappan vid Kattsker. Styrelsen lick i uppdrag att be kommunen nasta er setta i en l;ngre trappa, samt legga ny.iemnare betong pe gan8vigen ut tillkattskar. - Skyltarvid stranden. Oe informationstavlor som kommunen satt upp 6r felaktiga. Styrelsen fer i uppdrag att be kommunen r5tta tilltavlorna. Dessutom begdr fiireningen att kommunen,ter satter upp skyltar med att hundar er fitrbjudna vid allmdn badplats. - Miitet gav styrelsen i uppdrag att fiiresle kommunen att ijndra i den lokala ordningsstad- Ean s5 att hundar f6rbjuds aven vid udden strax norr om piren- - Fragan om vattenkvaliteten testss vid badstrdnderna besvarades med att prover tas re8el_ bundet och att vattnet er betydligt renare sedan kommunen lade ned kommunalt vatten och avlopp. - Eva Lilja visade upp karra Venners bok"kerra vid havet " och informerade om att hon har det eterstsende lagret b6cker som hon saljerf6r250 kr styck. Vid protokollet t4<a4-a /) Justeras / /,/ //,/,/ - 'f Jt/. / * /-///v (--,'{or"ne.vatt f " f, RaSnar Hambraeus

3 H"l fusberittelse fdr K5;ra VSnner verkamhebaret zol2-2ol, styrelsen har under eret haft etta protokollforda m6ten och Sven haft "konve6ation" via mall. Fduande arenden har dlikut rats och beslut {ettats enllst nedani. viharen nyhemsida vilken ersatt ver "gamla" sida.. Medlemsmatrikeln, iuppdaterat skick, finns numera idigitalt format.. Arets verbrev,, inn hiillocks6 inbetalningskort och skickades utvaa mailtillalla som inte beg:irt att fe utskicket med vanlig post.. viharbeslutat att inte anv:inda alltftir avancerade/dyra metoder vad geller registrering av inbetalda medlemsavgifter(t ex ocr nr). Tillsammans med inbetalnineskortet skalllen tydlig instruktion finnas om hur man skall 8a till vega vid betalnins.. Simskola genomf6rdes trots den kalla och regniga sommaren.vihar beslutat att anord na en simskola iven under2olr, vilken Senomf6rsfn under bettre viiderfitrhallanden anf6regaende ar.. vi har lemnat ett )ttrande tillvarber8s kommun anesende detaliplan f6rtorpa-kerra 8i!, Yttrandet st:tmde vslitverens med vegfdrenings synpunkterom tillfart tilltomtema vid "h5sthagama" som vi villska ske fr6n Kerrev:igen och inte frtn K5rrabygata.. viharsattupptvanytillverkadeanstagstavlor.. Piren harbesiktigats, se separat bilaga, F6Blagti atgarderfinns iden speciella pirbilagan.i dagsleget uppger pir fonden till r4.ooo;'. vi har Sven i e r sponsrat Kerra festen med 3.5oo: plus looo:- som kvarstod av ftirra Srets sponsring.. Hlsioriska cirkeln stalhes in.. vihariakturerat cdranssons bokhandelrair sslda Karra bdcker, 13.5oor-. 54 b6<ker har selts od nu frnns kvarvarande bdckerilagerhos Eva Ulia.. Midsommardansen bleven succ, med mlnga dansande bam ochfiireldrar. Entradition som ar vlktig att bevara och utveckla. H attinsamlingen gav ett netto p51.2oo!. En inventering och besiktning av vera benkar hargiorts. Oet fdreliggerett renoveringsbehov som skall at8:irdas under nesta veri(samhets6r.. Broschyren "Att by88a och bo i Kerra" hartry(kts i 5oo ex. Den kommeratt lsggas ut pa den nya hemsidan. Kairradal 2or Styrelsen gm

4 ut) l(5rr. venn.r; Relultatdknlnt lntilter Midsommardansen,nkomst Medlemsavgifter 2013 Medlemsavgifter 2012 Gevor Srlda bitcker Historie venemang Simskola Summa intekter Summa int6kter exkl bok l(ostnadet Reparation och underhlll Porto, kuvert, kopiering Sponsring l(errafesten Diverse omkostnader (ostnader plusgiro Smedian Summa omkostnader Summa omkostnader exkl bok Arets resultat Arets resultat exkl bok 20x2 ( ) 341s s1s 3501s (2o ) t L L6 Balansrgkhing lilkan.sj Bank Post8iro Kassa Summa tillgen&r E ct kaoitel lng6ende balans Fond Redda piren Arets resultat Totalt eget kapital och fond A L !OO a

5 G.t"3 Bilaga till protokoll ftirt vid arsm 6te 2Ol3-O7 -zl I samband med revision for rakenskapsaret 1 iuli juni 2013 har ftiliande anmirkningar giorts 1. Rutinen vad betreffar inbetalning av medlemsavgifter har llksom under ftireglende lr varit brisdalig. Avstiimning ur revisionssynpunkt kan inte gorat de det i &tskilliga fall inte framglr vem som betalt Under 2012 hade endast 88 medlemmar betalt fttre 30 iuni. Efter utredning och krav betalade ytterligare 72 medlemmar under fdljande rakenskapsir d.v.s. boksluten blir helt felaktiga. Samma fel ftirelig per 30 juni 2013 di endast 107 medlemmar hade betalt (totalt :-). Normal ingkt borde ha varit ca :-. 2. Silda bdcker genom Giiranssons Bokhandel har ei redovisats i ratt tid kr :-. Min bedtimning er att bristen enligt punkt 1 kommer att rdttas till med hjalp av det utmarkta medlemsregister som nu finns (ater igen ett stort tack f6r detta omfattande arbete till Eva Lilia och Ulrika Selander-Losmcn)../. Revisor i f0reningen

6 --,1 t Stadgar fdr Kirra V5nner Reviderade vid Arsmotet ?-14 $l KrIm Vthner Ar en ideell ftrening som ve*ar fur att bevam byns karallar och fbr en god och trivsam miljo i Karadal med ornnejd fur bede ercruntbo nde och stsongsboende. $ 2 Foreningens firmanamn ar KArm Virmer $ 3 Medlemskap kan vinnas av alla som instimmer i ttreningens syfte och belalar den medl msavgift som Arsmdt t beslutat. $ 4 Arsmdle halls i juli manad. Vid arsmdtet skall de arenden behandlas som framger av paragmf 5. Ammotet beslutar om ansvarsfrihet Ibr stlrelsen och fasr$aller verksamhet fur det kommande Aret samt beslutar om medlemsavgifi. Arsmotet valjer ordfdrande och hogst nio stfelseledamoter till stlrels n fdr ett 6r i tagel. Mdtet valjer ocks6 lva revisoret tva juslemre och hitgst trc personer till \alb redniog n. Kallclse lill arsmorcr 90rs genom medlemsbrev, affisch pe KAna Vlnnerc anslagstavla och via fbreningens hemsida senast we veckor lerc ersmdtesdagen. Vid omrostning galler enkel majoritet. Vid lika rostetal fltller ordforandens rdst utslag r. $ 5 Fdljande punker skall behandlas vid fdreningens arsmotel Godkeinande av kallelse till arsmotet Val av ordftlrande och sekelerare,br arsmotet Val av juslemre ft r motesprolokollel Foredragning av styrelse- och revisionsberanelser Fasbtallande av resullal- och balansrakning Frrga om ansvanfrihet for styrelsen Val av ordfbrande Val av ledanoter till st)telsen Val av tva revisorer Val av h6gst tre medlemmar till valb redningen Faststdllande av medlemsavgift Fasrsulllande av budget Fastst{llande av pro8!?m fiir kommande ve*samhetsar 6wiga fidgor $ 6 On medlem av styrelsen ell r rninst tre medlemmar i fdreningen beg& det skau extra mote hellas i K{rra Vanner. Infor extra mdte skall kallelse goras minsr en vecka f0re sammantr5desdagen. $ 7 R-Skenskapsarel l6per ffin den,brsta juli till den 3ojuni nestkommande er $8 Foreningens styrelse f66ereder rrsmotet och genomftr de akliviteter som fbreningen beslular. Slyrelsen ar beslulsmassig nar re medlemmar ar narvarande. Vid omrostning galler enkel majoriret. Vid lika rostetal avgdr ordllrrandens rost. Suppl antema kallas till sorelsens moten. Styrelsen kan utse kommittcer, vars ledamoter inte behover sitta i so{elsen, Idr att uiftrra de uppgifter foreningcn atagit sig. $9 Ordrumnden och kassoren tecknar foreningens firma tilhammans eller v.r f6r sig $ l0 Andringar eller tiuagg till fdreningens s6dgar kan endast goras vid ordinade e$mote. S I I Uppldsning av fureningen kan endast goms ener wa pa varandra f6ljande medlemsm6teo, vamv det ena ar ett ordinarie ersmote- Minst tva manader ska ha ft rflutit mellan dessa moren. Morer ska entydigt b slura om varr Itreningens tillgengar ska overbta!. $ 12 Vid upplosning av KAna Vlnner ska flreningens tillgengar overutas pa en fdrening,' stiftelse ellerannan institution som v rkar i samma syie, sa att K6jradals samhdlle gagnas.

7 3,'trya'5 Verksamhetspbn ar !3 Medlemsmiite Auausti prel. 1V kr 20L3 H6stverksam het kr 2073 Knatte Disco kr 2074 Vinter/ Ver verksamhet kr 207X174 Historisk cirkel kr 20t4 Knattedisco kr 2074 Karra festen kr 2074 Mldsommardans kr 2014 Sommar Lek Verksamhet kr 20t4 Sommar Disco kr 2014 Sommarfest pe Fridas kr 2014 Kultutuandrint Kerrdal kr 2014 (Betresa till Balg6 / "selskir" kr 2014 Simskola kr Verkamhetskostnader 23 00O kr Strandkostnader kr Omkostnader lntekter 150 medlemmar6 200 kr 33 00O kr 30 OOO kr Totalt ger det underskott- - 3 O0O kr

8 Kdrra Piren 6r20L3 W6

9 lol.dninr Styrelsen licktill uppgift att under Sret g6ra en koatare utredning om v.d som dr bastf6r piren kopplat mot framtiden. under 2012 startades en fon "Redda Piren" oah denna fond fonderas Inom ramen f6r Xiirra Vanners verksamhet d5r Klrra v:nner s: rredovisar aktuellt saldo Isamband med rrsm6te. kerra Plren Srstenplren lsngst norrut idetv, badvikarna I Krrradal, der kommun harsk6tseloch ansvarf6rs0 % av badvlkarna i Xinadal. Omr6det diir stenpiren er belagen.ir p, privat mark och Kerra Vainner har avgammalhilvd och genom markegarens godk5nnande varit delaltiga i skdtsel i omr,det lengst Norrut. Genom styrelsen harsven-gunnar Nlklasson och Lars Olsson f6tt uppdraget att g6ra en 6velsyn av pken kopplat till ev f6rslag p6 rtgerder elbr etgirdsprogram fdr pken.. Allm5nt V;r bediimning er att det inte er nrson statrre fara fiir stenpiren pa vare slg kort eller lsng sikt, denna stenpir harfunnts har ldnge och kommerfinnas fram6ver oaksa. Doak sa kommer betongen erodera och mlndre kosmetiska lagnln8ar bara wungna att genomf6ras varje er. Problemeh som oiren "brottas med" er i Ver och h6ststormar ls som trycker pa plren.

10 Skador Prillg! Eroderad vegg Pe insidan av Piren l{'t'. 't tt

11 skadad c5 ngyta Pa Piren skadad v:sbrytare (utsidan)

12 Sammanfattnlngsvls Kopplat mot de skador och d problem som piren handskas med under,ret s, bed6merviatt den stiirsta risken f6r piren 6r kopplat mot dess utsida, det er pirens vagbmande funktion och naturens ne8ativa p5verkan vintertid de isen trycker och lyfters6nder betongen fran utsidan som vjrst f6r stenpirens {ramtid. De atearder som vianser kan och bdr gdras. Skapa en vaeblvtare innan stenpiren Langs utsidan pa piren fylla med "stora" sprengstenar 1,5-3 kubiks stenar, som lnte havet och ve8orna flyttar pa s, l,tt. Dessa skall laggas strax utanf6r piren som en fairsta vagbrytare. Detta ger even skydd mot isens krafter mot piren, d5 dessa stenblocktar upp vrgornas eroderinb och isens kraft innan piren. Detta skulle radda pirens utsida fr,n fonsatta skador. Giuta en nv gsngyta. Forma och giuta en ca 5-10 cm tjock betongyta ovanpe den Samla Srngytan. Gjuta ny vagg pe insidan.

13 ForBelta den qamla laeningen pl insidan av piren ner mot botten mot stranden Forma och gruta med undervattensbetong en ny innevsgg av pirenfdn "den gamla lagnlngen" in till Fortsetta lagningen p5 utsidan av Diren. Forma och giuta ny utsidatr fran den gamla lagningen och in tillstranden. Kosm tiska lafninqar 6ver tiden De den Samla betongen eroderar hallgheter uppstrr b6r lagning ske genom att genomfdra mindre la8ningargenom att sl i betongspika r och guta igenom hrlen. (Betongspik motsvarande fiir att beton8en slall fastna vid gjutning. Bvrca nv slenoir, Riva delar av stenplren, komplettera med sten och darefterforma och giuta en ny stenplr AtrSr&bedomnlnr Vlr bed6mnlng ar att det viktigaste kopplat mot funktionaliteten och pirens framtld 5r Atgarder i fiiljand ordning; 1 Kosmetiska lagninsar 6ver tiden 2 Gjuta en ny g:n8yta. 2 Skapa en vagbmare innan stenpiren

14 3 Fo.tsetta den Eamla lagningen p, insidan av piren ner mot botten mot stranden 4 Fortsiitta lagningen p, utsldan av pi.en. 5 Eygga nystenpir. xostnader kooplat tlll de ollka,trl.dspeket. lnga av dessa fiilslag har bmnatsfdr kalkylering hos nrsot entreprenadforetag, dock harvi genomfdft en bed6mnlng ullfr,n vera erfa renheter var de olika etg6rderna skulle kosta. Dessa ekonomiska bed6m ningar e r grova bed6mninsar av arbelena. 1 Kosmetlska latnlntar 6vertiden Kostnaderna fiir dessa ar merav ideellbasas, en massa timmaroch ett parseckar betongvarje ar. Kostnad ca kr per llr 2 Giuta en ny rensyta. Kostnaderna Srfr5mst kopplat mot arbetskraftstid, materlalet lr det billiga. kostnad bed6mt mellan,to 0o0 kr tlll kr, dir arbetskraften uppglrtlllsqm kr. Altehatlvt 3 k6rrabor under 3{ dasarsom tolmar oah giuter nygangbana, vllket 8er en materialkostnad pe ca O kr. 2 Skaoa en vagbrytare innan stenoiren I detta a rbetsalternativ 5 r kostnaden frlmst maskinbasetad, d5r en mycket stor grrvmaslln ca 30 ton skall lyfta ut stora stenblock ut som v6ebmare samt kostraden fiir att transporten ut stenen tlll maskinen, efterfiirdigt arbete meste maskinen steda sigtlllbaka, lsgga igen sina maskinslador i terflngen. Kostnad fdr detta bedirmt.a 50 00O kr 3 Fortsatta den lamla larnlnren pe insldan av Diren ner mot botten mot stranden (ostnadema erfr;mst kopplat mot arbetskraftstid, materlalet Br det bllli8a. Kostnad bediimt mellan kr till 90 00o kr, d5r adetskraften uppsartill sqm r. Alternativt4 kdrrebor under5 dagar som formar och giuter nytt, vilket ger en materialkostnad pa ce 10 OO0-20 fi)o lr.

15 4 Fortsiitta lasninten oa utsidan av piren Kostnaderna erfrimst kopplat mot arbetskraftstid, materl.let ar det billiga. (ostnad beddmt mellan 35 m0 lrtill50 000lr, der arbetskaften uppg6r tillstyvt 30 OO00 kr. Alternativt 3 karrabor under3 dabarsom formaroch gute. nytt, vllket ge, en materialkostnad pa ca O kr. 5 Bva{a nvstenoir. Denna operatlon 6rme,ln v.d Xiirfdaltel och beddmd kostnad arca 500,0m kr. K5radal 2013{7-10 Sven-Gunnar Niklasson Lars Olison

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Nronwurf PROTOKOLL. fenaiura4rsdmrtnc. iran fdreningsstdmma den 2004-04-17

Nronwurf PROTOKOLL. fenaiura4rsdmrtnc. iran fdreningsstdmma den 2004-04-17 Nronwurf fenaiura4rsdmrtnc PROTOKOLL iran fdreningsstdmma den 2004-04-17 Tid: Plats: Ldrdagen den 17 april 2004 kl 1'130-1230 Hemv6rnsgarden, Vdssingsiivagen, Onsala Nervarande; 10 personerepresenterande

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Resultaträkning 2009-05-01-2010-04-30 2008-05-01-2009-04-30 Intäkter Fakturering medlemmar 28 539 567 556 Övriga intäkter 11 582 9 930 Summa intäkter

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir.

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Tid och plats: sdndagen den 19 apr1l2015 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Frireningens ordforande Kj ell-ake Karlsson cippnar

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista

Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista Johan Sånesson, Anders Hedberg och Martina Johansson (via telefon) Beslutsärenden 1. Mötet öppnades Johan Sånesson hälsade välkommen

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för Kastellskolans ideella förening. Föreningen har till ändamål att bedriva skol- och förskoleverksamhet på kristen grund.

Stadgar för Kastellskolans ideella förening. Föreningen har till ändamål att bedriva skol- och förskoleverksamhet på kristen grund. Stadgar för kastellskolans ideella förening Antagna vid årsmöte 2011-10-19 1 Namn Kastellskolan Föreningens namn är Kastellskolans ideella förening 2 Ändamål 3 Säte Föreningen har till ändamål att bedriva

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat. Bilaga 1: Stadgar Stadgar för UP esport. 1 Namn och föreningsform Lokalavdelningens namn är UP esport. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel 1996-02-19 Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel Baserat på: Normalstadgar för Svenska Spaniel och Retrieverklubbens rasklubbar Antagna vid SSRK:s extra fullmäktigemöte 1993-11-20

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening. 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening.

Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening. 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening. Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att verka för en levande landsbygd och tillvarata

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer