Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-09"

Transkript

1 Plats och tid Ljusdalssalen, 18:00-22:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Kommunchef Nicklas Bremefors, 36 Revisor Harry Persson, 37 Framtidsagenterna Kajsa Aune och Tobias Wallin, 38 Administrativ chef Karin Boström, sekreterare Utses att justera Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) Justeringens plats och tid Kommunkansliet 8 mars 2011, kl 14:00 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Karin Boström Ordförande... Ulla-Britt Gidemalm Justerande... Björn Mårtensson/ Harald Noréus Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet för anslags nedtagande: Kommunkansliet, plan 5 Förvaltningshuset Underskrift... Karin Boström

2 36 Information till kommunfullmäktige från kommunchefen Information från revisorerna Information om framtidsboxen Val av revisorer och ersättare för granskning av stiftelsen Närljus räkenskaper och förvaltning Val av revisor och ersättare för granskning av stiftelsen Stenegård Val av revisorer och ersättare för granskning av AB Ljusdalshem från bolagsstämman 2011 till bolagsstämman Val av revisorer och ersättare för granskning av stiftelsen Ljusdalshem Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdals Hemvärnsområdes räkenskaper Revisor och ersättare (1+1) för granskning av Järvsö Hemvärnsområdes räkenskaper Val av revisorer och ersättare för granskning av studieförbundens räkenskaper för verksamheten Val av revisor och ersättare i Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse (Ljusdalsbygdens museum för år Val av revisor och ersättare för granskning av Albert Vikstens donationsfonds förvaltning och räkenskaper Val av revisorer och ersättare i kommunens donationsfonder Val av revisor och ersättare för AB Ljusdals Servicehus från årsstämman 2011 till årsstämman Val av revisorer och ersättare för granskning av Ljusdal Energi AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma året efter val till kommunfullmäktige intill slutet av ordinarie bolagsstämma året efter nästa val till kommunfullmäktige Val av revisorer och ersättare för granskning av Ljusdal Elnät AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma året efter val till kommunfullmäktige intill slutet av ordinarie bolagsstämma året efter nästa val till kommunfullmäktige Val av revisorer och ersättare för granskning av Ljusdal Energiföretag AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma året efter val till kommunfullmäktige intill slutet av ordinarie bolagsstämma året efter nästa val till kommunfullmäktige Val av revisorer och ersättare för granskning av Ljusdal Energiförsäljning AB från bolagsstämman 2011 till bolagsstämman Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal Vatten AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma året efter val till kommunfullmäktige intill slutet av ordinarie bolagsstämma året efter nästa val till kommunfullmäktige Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal Renhållning AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma året efter val till kommunfullmäktige intill slutet av ordinarie bolagsstämma året efter nästa val till kommunfullmäktige Val av ersättare i Region Gävleborg Ombyggnad av före detta Hofréus fastighet i Färila Ansökan från Loos Ekonomiska Förening om höjd kommunal bankgaranti Prioriterade delar i det ungdomspolitiska handlingsprogrammet; Allaktivitetshus för alla åldrar (0-100 år) Prioriterade delar i det ungdomspolitiska handlingsprogrammet; Allaktivitetshus för ungdomar Prioriterade delar i det ungdomspolitiska handlingsprogrammet; Anpassa bussarna Prioriterade delar i det ungdomspolitiska handlingsprogrammet; Bemanningspool Medborgarförslag om att bjuda in Svenskt UppfinnareMuseum till Ljusdals kommun. 37 2

3 64 Medborgarförslag gällande övergångsställe vid Tallbacken Medborgarförslag gällande förnyelse av förvaltningshusets entré Interpellation från Bodil Eriksson (FP) till utbildningsnämndens ordförande Malin Ängerå (S) gällande Intraprenaden Hybo-Ämbarboområdet. Svar Interpellation från Helena Brink (C) till kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) gällande framtidsinriktat och långsiktig bostadspolitiskt handlingsprogram. Svar Val av ersättare i omsorgsnämnden Val av ersättare i utbildningsnämnden Avsägelse från Britta Wing (S) av uppdrag som ersättare för stiftelsen Erik och Jonas Jonssons minne Järvsö. Fyllnadsval Avsägelse från Birgitta Ek (S) av uppdrag som ledmot i Stiftelsen Erik ochjonas Jonsson minne, Järvsö. Fyllnadsval Avsägelse från Kurt Frisk (SRD) av uppdrag som ledmot i Olof Eriksson i Rångstra Gåvomedelsfond. Fyllnadsval Medborgarförslag från Åsa Älander gällande att Ljusdals kommun inrätter ett stipendium till personer som gör stora frivilliga instset inom sociala- och omvårdsnämndens verksamhetsområde Motion från Kenneth Forssell (V) m fl om att utreda barnfattigdomen i Ljusdals kommun

4 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 32 Beslutande Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare. Sekreterare Karin Boström 33 Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden. Protokollets justering äger rum 8 mars 2011 kl 14:00 på kommunkansliet. 34 Kungörelse av sammanträdet Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 18 februari Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 18 februari 2011 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är kungjort i laga ordning. Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men anmäld avsägelse, medborgarförslag och motion får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 4

5 Allmänhetens frågestund Kommunfullmäktige inleder sitt sammanträde med allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde. Allmänheten har också möjlighet att ställa frågor via e-post direkt till kommunfullmäktige. Inga frågor ställs. Allmänhetens frågestund avslutas. 35 Ledamöternas korta frågor Ingrid Olsson (C) ställer en fråga om utbildningsnämndens långtidsplan. Utbildningsnämndens ordförande Malin Ängerå (S) svarar på frågan. Helena Brink (C) ställer en fråga om upphandlingen av gata/park. Roland Bäckman (S) svarar på frågan. Bodil Eriksson (FP) ställer en fråga om den nya tjänsten som ungkultursamordnare. Roland Bäckman (S) svarar på frågan. Bodil Eriksson (FP) ställer en fråga om när den enkla utvärderingen av projektet LLL kommer att presenteras för kommunstyrelsen. Roland Bäckman (S) svarar på frågan. Maud Jonsson (FP) ställer en fråga om verkställigheten av bifallna motioner. Roland Bäckman (S) svarar på frågan. Jan Hedlund (M) undrar över uppdelningen i arbetsuppgifter mellan kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. Roland Bäckman (S) svarar på frågan. Inga-Lill Fahlström (MP) ställer en fråga kring planeringen av Körslaget. Roland Bäckman (S) svarar på frågan. Inga-Lill Fahlström (MP) ställer en fråga om hur utbildningsnämnden arbetar med målet om Sveriges bästa skola. Utbildningsnämndens ordförande Malin Ängerå svarar på frågan. 5

6 Diarienu0000mmer KS 0080/11 36 Information till kommunfullmäktige från kommunchefen 1. Informationen noteras till protokollet. Sammanfattning Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om: - Befolkningsutvecklingen i kommunen. Befolkningen i Ljusdals kommun blev 12 färre 2010 än 2009; invånare. 768 personer flyttade in i kommunen, 699 flyttade ut. - ett möte ska hållas med Trafikverket 7 mars om timmerterminalen. Målet är att få en avsiktsförklaring- att vi gemensamt ska arbeta för en ny timmerterminal. - fyra svar har kommit in på kommunens samverkansförfrågan gällande att utveckla Östernäs. Frågan tas upp på allmänna utskottet 8 mars. 6

7 37 Information från revisorerna 1. Informationen noteras till protokollet. Sammanfattning Revisionens ordförande Harry Persson (C) informerar om revisionens arbete. Det finns sju ordinarie revisorer i gruppen. 7

8 KS 0176/10 38 Information om framtidsboxen 1. Informationen noteras till protokollet. Sammanfattning Under sommaren 2010 hade fem ungdomar från Ljusdals kommun tre veckors anställning som Förändringsagenter. Agenternas uppgift var att bidra med sitt perspektiv på utmaningar och behov som region Gävleborg står inför. Arbetet baserades på tre uppdrag som kommunens förtroendevalda och tjänstemän har formulerat. Fem förändringsagenter arbetade med uppdraget från Gävle kommun, fem har jobbat med ett uppdrag från Ljusdal och fem har jobbat med ett uppdrag från region Gävleborg. Uppdraget för Ljusdals förändringsagenter var att: Hitta fem sätt att mötas i Ljusdal Hitta fem berättelser om vägen till Ljusdal Kärnan med uppdraget var att öka integrationen, öka gemenskapen och minska fördomarna. Framtidsagenterna Kajsa Aune och Tobias Wallin informerar. 8

9 39 Val av revisorer och ersättare för granskning av stiftelsen Närljus räkenskaper och förvaltning Till revisor i stiftelsen Närljus väljs Karl-Erik Svärd (V). 2. Till ersättare väljs Tomas Zetterquist (M). De valda Stiftelsen Närljus Förtroendemannaregister 9

10 40 Val av revisor och ersättare för granskning av stiftelsen Stenegård Till revisor väljs Harry Persson (C). 2. Till ersättare väljs Tomas Zetterquist (M). De valda Stiftelsen Stenegård Förtroendemannaregister 10

11 41 Val av revisorer och ersättare för granskning av AB Ljusdalshem från bolagsstämman 2011 till bolagsstämman Till revisorer väljs Tomas Zetterquist (M) och Harry Persson (C). 2. Till ersättare väljs Bengt Nyström (FP) och Irene Jonsson (S). De valda AB Ljusdalshem Förtroendemannaregister 11

12 42 Val av revisorer och ersättare för granskning av stiftelsen Ljusdalshem Till revisorer väljs Tomas Zetterquist (M) och Harry Persson (C). 2. Till ersättare väljs Bengt Nyström (FP) och Irene Jonsson (S). De valda Stiftelsen Ljusdalshem Förtroendemannaregister 12

13 43 Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdals Hemvärnsområdes räkenskaper Till revisor väljs Lars-Göran Larsson (SRD). 2. Till ersättare väljs Irene Jonsson (S). De valda Ljusdals Hemvärnsområdes räkenskaper Förtroendemannaregister 13

14 44 Revisor och ersättare för granskning av Järvsö Hemvärnsområdes räkenskaper 1. Till revisor väljs Lars-Göran Larsson (SRD). 2. Till ersättare väljs Irene Jonsson (S). De valda Järvsö Hemvärnsområdes räkenskaper Förtroendemannaregister 14

15 45 Val av revisorer och ersättare för granskning av studieförbundens räkenskaper för verksamheten Till revisorer väljs Tomas Zetterquist (M) och Harry Persson (C). 2. Till ersättare väljs Karl-Erik Svärd (V) och Irene Jonsson (S). De valda Studieförbunden Förtroendemannaregister 15

16 46 Val av revisor och ersättare i Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse (Ljusdalsbygdens museum för år Till revisor väljs Karl-Erik Svärd (V). 2. Till ersättare väljs Bengt Nyström (FP). De valda Stiftelsen Karin Jonsson i Ångsäter Förtroendemannaregister 16

17 47 Val av revisor och ersättare för granskning av Albert Vikstens donationsfonds förvaltning och räkenskaper Till revisor väljs Karl-Erik Svärd (V). 2. Till ersättare väljs Bengt Nyström (FP). De valda Albert Vikstens donationsfond Förtroendemannaregister 17

18 48 Val av revisorer och ersättare i kommunens donationsfonder Till revisor väljs Karl-Erik Svärd (V). 2. Till ersättare väljs Bengt Nyström (FP). De valda Ekonomienheten fk Förtroendemannaregister 18

19 49 Val av revisor och ersättare för AB Ljusdals Servicehus från årsstämman 2011 till årsstämman Till revisor väljs Harry Persson (C). 2. Till ersättare väljs Tomas Zetterquist (M). De valda AB Ljusdals Servicehus Förtroendemannaregister 19

20 50 Val av revisorer och ersättare för granskning av Ljusdal Energi AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma året efter val till kommunfullmäktige intill slutet av ordinarie bolagsstämma året efter nästa val till kommunfullmäktige 1. Till revisorer väljs Bengt Nyström (FP) och Kurt Frisk (SRD). 2. Till ersättare väljs Karl-Erik Svärd (V) och Lars-Göran Larsson (SRD). De valda Ljusdal Energi AB Förtroendemannaregister 20

21 51 Val av revisorer och ersättare för granskning av Ljusdal Elnät AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma året efter val till kommunfullmäktige intill slutet av ordinarie bolagsstämma året efter nästa val till kommunfullmäktige 1. Till revisorer väljs Bengt Nyström (FP) och Kurt Frisk (SRD). 2. Till ersättare väljs Karl-Erik Svärd (V) och Lars-Göran Larsson (SRD). De valda Ljusdal Elnät AB Förtroendemannaregister 21

22 52 Val av revisorer och ersättare för granskning av Ljusdal Energiföretag AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma året efter val till kommunfullmäktige intill slutet av ordinarie bolagsstämma året efter nästa val till kommunfullmäktige 1. Till revisorer väljs Bengt Nyström (FP) och Kurt Frisk (SRD). 2. Till ersättare väljs Karl-Erik Svärd (V) och Lars-Göran Larsson (SRD). De valda Ljusdal Energiföretag AB Förtroendemannaregister 22

23 53 Val av revisorer och ersättare för granskning av Ljusdal Energiförsäljning AB från bolagsstämman 2011 till bolagsstämman Till revisorer väljs Bengt Nyström (FP) och Kurt Frisk (SRD). 2. Till ersättare väljs Karl-Erik Svärd (V) och Lars-Göran Larsson (SRD). De valda Ljusdal Energiförsäljning AB Förtroendemannaregister 23

24 54 Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal Vatten AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma året efter val till kommunfullmäktige intill slutet av ordinarie bolagsstämma året efter nästa val till kommunfullmäktige 1. Till revisor väljs Irene Jonsson (S). 2. Till ersättare väljs Harry Persson (C). De valda Ljusdal Vatten AB Förtroendemannaregister 24

25 55 Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal Renhållning AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma året efter val till kommunfullmäktige intill slutet av ordinarie bolagsstämma året efter nästa val till kommunfullmäktige 1. Till revisor väljs Irene Jonsson (S). 2. Till ersättare väljs Harry Persson (C). De valda Ljusdal Renhållning AB Förtroendemannaregister 25

26 56 Val av ersättare i Region Gävleborg Till ersättare väljs: Karin Jansson (MP) Stig Andersson (V) De valda Region Gävleborg Förtroendemannaregister 26

27 KS 0037/11 57 Ombyggnad av före detta Hofréus fastighet i Färila 1. Till samhällsutvecklingsförvaltningen anvisas 2 mkr i investeringsmedel för ombyggnad av f.d. Hofréus fastighet för skol- och fritidsgårdsverksamhet. 2. Till utbildningsnämnden anvisas 113 tkr i tilläggsbudget för ökade hyreskostnader Anvisade investeringsmedel och driftmedel tas ur kommunens rörelsekapital. Sammanfattning Färila skola är trång och lokallösningen upplevs inte som ändamålsenlig. För att lösa detta problem har en intilliggande fastighet köpts in av kommunen. Lokalerna behöver anpassas, därför krävs en ombyggnad som medför en ökad hyreskostnad för utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 24 november 2010, 132 att godkänna den hyresökning som blir för Färila skola om den begärda ombyggnationen av f.d Hofréus fastighet verkställs. Ombyggnationen är av samhällsutvecklingsförvaltningen beräknad till 2 miljoner kronor. Utbildningsnämnden får en årlig hyresökning på motsvarande 226 tkr netto vilket finansieras inom utbildningsnämndens budgetram fr o m För merkostnaden år 2011 begär utbildningsnämnden ett extra anslag om 113 tkr. Kommunchefen anser att den på skolområdet aktuella fastigheten, som nu köpts in, bör renoveras så att skolan kan använda fastigheten för sin verksamhet. Beslutsunderlag Se kommunstyrelsens protokoll 3 februari 2011, 43 Se allmänna utskottets protokoll 1 februari 2011, 4 Se kommunchefens skrivelse 18 januari 2011 Se samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse 11 januari 2011 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 24 november 2010,

28 57 forts. KS 0037/11 Yrkanden Roland Bäckman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande Utbildningsnämnden Ekonomi Uppdragsförteckning 28

29 58 Ansökan från Loos Ekonomiska Förening om höjd kommunal bankgaranti 1. Loos Ekonomiska Förening beviljas höjd bankgaranti med kronor (totalt kronor) i syfte att trygga drivmedelsförsörjningen i kommunens västra delar. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade 26 januari 2009, 6 att bevilja Loos Byaråds Kooperativa Ekonomiska Förening bankgaranti med kronor i syfte att trygga drivmedelsförsörjningen i kommunens västra delar. Föreningen ansöker nu om en höjning av garantin med kronor till kronor. Anledningen är att pengarna inte hinner komma in så att beställning av nytt bränsle kan ske i tid. Det betyder att bränslet tar slut innan ytterligare beställning kan göras. Orsaken är att många har medlemskort där man betalar i efterhand. Omsättningen har ökat och föreningen behöver ekonomiska möjligheter att beställa större mängder av bränsle per tillfälle. Större mängder ger billigare drivmedel mindre mängder ger straffavgifter. Beslutsunderlag Se kommunstyrelsens protokoll 3 februari 2011, 62 Se allmänna utskottets protokoll 1 februari 2011, 20 Se skrivelse från Loos Ekonomiska Förening daterad 25 januari 2011 Yrkanden Roland Bäckman (S), Jenny Breslin (M), Leif Hansen (SRD), Pontus Sjölund (M), Jan Hedlund (M), Willy Eriksson (SRD) och Kenneth Forssell (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Loos Byaråd Ekonomienheten 29

30 KS 0493/10 59 Prioriterade delar i det ungdomspolitiska handlingsprogrammet; Allaktivitetshus för alla åldrar (0-100 år) 1. Ett allaktivitetshus för alla åldrar genomförs inte. Sammanfattning Utifrån barn- och utbildningsförvaltningens utredning och förslag föreslås att något allaktivitetshus för alla åldrar inte genomförs. Beslutsunderlag Se kommunstyrelsens protokoll 2 februari 2011, 51 Se kommunstyrelsens protokoll 13 januari 2011, 8 Se allmänna utskottets protokoll 14 december 2010, 215 Se tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 13 december 2010 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 16 juni 2010, 82 Se kommunfullmäktiges protokoll 10 juni 2010, 118 Barn- och utbildningsnämnden fk 30

31 KS 0490/10 60 Prioriterade delar i det ungdomspolitiska handlingsprogrammet; Allaktivitetshus för ungdomar 1. Utredningen av ett allaktivitetshus för ungdomar noteras till protokollet. 2. Frågan om ett framtida allaktivitetshus för ungdomar kommer att ingå i revideringen av det ungdomspolitiska handlingsprogrammet samt i den fortsatta hanteringen av Östernäsområdet. Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en utredning gällande allaktivitetshus för ungdomar. Utredningen är omfattande och processen har pågått länge. Utredningen har kommit fram till att Östernäs är den mest passande platsen för bygget om man ordnar passagen över järnvägen. Östernäsområdet är det område som framlyfts med flest fördelar. UC har flera nackdelar och är därför inte aktuellt. I utredningen kring allaktivitetshuset kan man tydligt se, att ett allaktivitetshus som man pratat om, finns mycket av det som krävs för att uppnå målet om Fritid och Kultur i det ungdomspolitiska handlingsprogrammet Ung förändring Ljusdal : Vi ska erbjuda fritids- och kulturutbud som är öppet och tillgängligt för alla olika åldrar, olika intressen och för nybörjare såväl som proffs. Utbudet ska erbjuda mötesplatser och scener för olika aktiviteter och organiseras så att det finns goda möjligheter att påverka, utveckla och driva idéer. Kommunfullmäktige antog det ungdomspolitiska handlingsprogrammet 10 juni 2009, 118. I beslutet formulerades också tydligt att varje åtgärd ska utredas och kostnadsberäknas. I maj 2010 hade kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier, demokratiberedningen och fullmäktiges gruppledare kallats, för att tillsammans med delar av ungdomsrådet processa fram vilka olika åtgärder från det ungdomspolitiska handlingsprogrammet som skulle prioriteras. Allaktivitetshuset blev högst prioriterat av ungdomsrådet och kom tvåa i politikernas prioritering Allmänna utskottet föreslår 14 december 2010, 214 att utredningen av ett allaktivitetshus godkännes samt att ställa sig positiv till att hyra upp till kvm på Östernäs för ett framtida allaktivitetshus. 31

32 KS 0490/10 60 forts. Kommunstyrelsen föreslår 3 februari 2011, 52 att utredningen av ett allaktivitetshus för ungdomar noteras till protokollet. Frågan om ett framtida allaktivitetshus för ungdomar kommer att ingå i revideringen av det ungdomspolitiska handlingsprogrammet samt i den fortsatta hanteringen av Östernäsområdet. Beslutsunderlag Se kommunstyrelsens protokoll 3 februari 2011, 52 Se kommunstyrelsens protokoll 13 januari 2011, 7 Se allmänna utskottets protokoll 14 december 2010, 214 Se kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Se kommunfullmäktiges protokoll , 118 Yrkanden Helena Brink (C), Roland Bäckman (S) och Leif Hansen (SRD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Uppdragslistan Ungdomsrådet fk 32

33 KS 0491/10 61 Prioriterade delar i det ungdomspolitiska handlingsprogrammet; Anpassa bussarna 1. Förslaget om att anpassa bussarna ska aktualiseras i den framtida kollektivtrafikmyndigheten. Sammanfattning Kommunfullmäktige antog det ungdomspolitiska handlingsprogrammet 10 juni 2009, 118. I beslutet formulerades också tydligt att varje åtgärd ska utredas och kostnadsberäknas. I maj 2010 hade kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier, demokratiberedningen och fullmäktiges gruppledare kallats, för att tillsammans med delar av ungdomsrådet processa fram vilka åtgärder från det ungdomspolitiska handlingsprogrammet som skulle prioriteras. Att anpassa bussarna efter behov blev prioriterat högst av närvarande politiker och prioriterat som tvåa av närvarande ungdomar från ungdomsrådet. Efterfrågan ligger kring miljöanpassade bussar och att man anpassar avgångar och storleken på bussen till hur många som åker. Den nya kollektivtrafiklagen, som inträder 2012 kommer att begränsa kommunens möjlighet att själv styra över kommunens linjetrafik. Det samlade ansvaret för kollektivtrafiken överförs då till en regional myndighet. Hur detta ska se ut och vem ska vara huvudman för myndigheten är idag oklart. Möjligen kan det vara aktuellt att i ett senare skede aktualisera frågan i ett regionperspektiv. Allmänna utskottet föreslår 14 december 2010, 211 att förslaget att anpassa bussarna avslås utifrån inträdandet av den nya kollektivtrafiklagen. Kommunstyrelsen föreslår 3 februari 2011, 53 att förslaget om att anpassa bussarna ska aktualiseras i den framtida kollektivtrafikmyndigheten. Beslutsunderlag Se kommunstyrelsens protokoll 3 februari 2011, 53 Se kommunstyrelsens protokoll 13 januari 2011, 5 Se allmänna utskottets protokoll 14 december 2010, 211 Se kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Se kommunfullmäktiges protokoll ,

34 KS 0491/10 61 forts. Yrkanden Roland Bäckman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ungdomsrådet fk Uppdragslistan 34

35 KS 0494/10 62 Prioriterade delar i det ungdomspolitiska handlingsprogrammet; Bemanningspool 1. Förslaget till bemanningspool i kommunal regi avslås 2. Kommunen ska initiera en dialog med Arbetsförmedlingen och Närljus i frågan om bemanningspool Sammanfattning Kommunfullmäktige antog det ungdomspolitiska handlingsprogrammet 10 juni 2009, 118. I beslutet formulerades också tydligt att varje åtgärd ska utredas och kostnadsberäknas. I maj 2010 hade kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier, demokratiberedningen och fullmäktiges gruppledare kallats, för att tillsammans med delar av ungdomsrådet processa fram vilka olika åtgärder från det ungdomspolitiska handlingsprogrammet som skulle prioriteras. Bemanningspool blev prioriterat som nummer tre bland politikerna. På ungdomsrådets topp 3 fanns denna åtgärd ej med. Med bemanningspool avses en pool som kan hyra ut ungdomar som personal för att provjobba hos befintliga företag. Närljus, som fick uppdraget att reda ut denna åtgärd, kom fram till att det är omöjligt på grund av konkurrenslagstiftningen samt de bemanningspooler som finns inom Arbetsförmedlingen. Under processdagen 4 maj 2010 diskuterade man dock ifall det skulle vara möjligt att Arbetsförmedlingen utvecklade sin bemanningspool på ett annorlunda sätt, som matchar det man vill ha. Det kan därför vara lämpligt att kommunen initierar en dialog med Arbetsförmedlingen och Närljus för att se om det kan finnas något alternativ och om de ur sina perspektiv ser ett behov av en bemanningspool i något utförande. Allmänna utskottet föreslår 14 december 2010, 212 att förslaget till bemanningspool i kommunal regi avslås, samt att kommunen ska initiera en dialog med Arbetsförmedlingen och Närljus i frågan om bemanningspool. Kommunstyrelsen föreslår 3 februari 2011, 54 i enlighet med allmänna utskottets förslag. 35

36 KS 0494/10 62 forts. Beslutsunderlag Se kommunstyrelsens protokoll 3 februari 2011, 53 Se kommunstyrelsens protokoll 13 januari 2011, 6 Se allmänna utskottets protokoll 14 december 2010, 212 Se kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Se kommunfullmäktiges protokoll , 118, Ungdomsrådet fk, Uppdragslistan 36

37 KS 0222/10 63 Medborgarförslag om att bjuda in Svenskt UppfinnareMuseum till Ljusdals kommun 1. Medborgarförslaget anses besvarat. Sammanfattning Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att Svenskt UppfinnareMuseum bjuds in till kommunen för att ställa ut sitt material över de uppfinningar som Sveriges medborgare bidragit med. Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2010, 100 att skicka medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Förslaget har därefter remitterats till barnoch utbildningsnämnden för yttrande. Barn- och utbildningsnämnden föreslår 31 augusti 2010, 96, att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att få utställningen Svenska uppfinningar till Ljusdals kommun. Kommunstyrelsens ordförande föreslår 7 september 2010 att medborgarförslaget bifalles Allmänna utskottet föreslår 16 september 2010, 159 att medborgarförslaget bifalles. Kommunstyrelsen beslutade 7 oktober 2010, 254 att återremittera medborgarförslaget till allmänna utskottet. På Ljusdalsbygdens Museum pågår nämnda utställning under tiden 5 december januari Utställningen sker i museets regi utan kommunens medverkan. Förslagsställarens intentioner har därigenom tillgodosetts och medborgarförslaget får därför anses som besvarat. Allmänna utskottet föreslår 14 december 2010, 219 att medborgarförslaget anses besvarat. Kommunstyrelsen föreslår 13 januari 2011, 18 att medborgarförslaget anses besvarat. 37

38 KS 0222/10 63 forts. Yrkanden Roland Bäckman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Förslagsställaren 38

39 KS 0382/10 64 Medborgarförslag gällande övergångsställe vid Tallbacken 1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att frågan om nyttan och kostnaden med ett övergångsställe vid Tallbackens skola i Ljusdal utreds i samråd med Tallbackens skola. 2. Polisen ska meddelas om höga farter på Ringvägen. 3. Förutsättningarna för sänkt hastighet till 30 km/timme utanför Tallbackens skola ska undersökas. Sammanfattning Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige med önskemål om ett övergångsställe vid Tallbackens skola i Ljusdal. Förslagsställarna skriver att eleverna går till Järnvägs varje dag och äter sin lunch. Som anledning till behovet av övergångsställe skriver de att två mopeder kört i 70 km i timmen förbi skolan. Kommunfullmäktige beslutade 27 september att skicka medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Förslaget har därefter remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 17 november 2010, 150 att kommunfullmäktige ställer sig positiv till att frågan om nyttan och kostnaden med ett övergångsställe vid Tallbackens skola utreds samt att Polisen meddelas om höga farter på Ringvägen Kommunstyrelsens ordförande föreslår 30 november 2010 att medborgarförslaget bifalles såtillvida att frågan om nyttan och kostnaden med ett övergångsställe vid Tallbackens skola utreds. Gällande riktlinjer säger att antalet övergångsställen bör vara få för att respekteras av trafikanterna. Forskning talar även om att övergångsställen ger fotgängaren en falsk trygghet och därmed gör den som ska passera gatan mindre uppmärksam. Därför bör en mätning göras av såväl trafikmängd som hastigheter innan beslut tas om nytt övergångsställe. Allmänna utskottet föreslår 14 december 2010, 220 att medborgarförslaget bifalles i enlighet med ordförandens förslag. 39

40 KS 0382/10 64 forts. Kommunstyrelsen föreslår 13 januari 2010, 19 att medborgarförslaget bifalles såtillvida att frågan om nyttan och kostnaden med ett övergångsställe vid Tallbackens skola i Ljusdal utreds. Polisen ska meddelas om höga farter på Ringvägen. Ärendet ajourneras. Efter fem minuter återupptas förhandlingarna. Yrkanden Mats Sundell (M) och Bodil Eriksson (FP): Medborgarförslaget bifalles såtillvida att övergångsstället ska utredas i samråd med Tallbackens skola. Hastighetsbegränsning ska skyltas till 30 kilometer i timmen. Roland Bäckman (S) och Malin Ängerå (S): Förutsättningarna för sänkt hastighet till 30 kilometer i timmen ska undersökas. Propositionsordning Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag (Medborgarförslaget bifalles såtillvida att frågan om nyttan och kostnaden med ett övergångsställe vid Tallbackens skola i Ljusdal utreds) mot Mats Sundells yrkande om att utredning ska ske i samråd med Tallbackens skola. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Mats Sundells yrkande. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag om att polisen ska meddelas om höga farter. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. Ordföranden ställer slutligen Roland Bäckmans yrkande ( förutsättningarna för sänkt hastighet till 30 kilometer i timmen ska undersökas) mot Mats Sundells yrkande (hastighetsbegränsning ska skyltas till 30 kilometer i timmen). Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Roland Bäckmans yrkande. Förslagsställarna Uppdragsförteckning Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 40

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-22:00 Beslutande: Björn Mårtensson (S) Sören Görgård (C) Tommy Borg (S) Helena Brink (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Peter

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Lars Molin (M) Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Lars Molin (M) Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-12:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Bodil Eriksson (FP), ersättare för Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Bodil Eriksson (FP), ersättare för Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset i Ljusdal 13:00-15:45 Beslutande Roland Bäckman (S) Kenneth Forssell (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Bodil Eriksson (FP), ersättare för Helena Brink (C)

Läs mer

PROTOKOLL. Nicklas Bremefors, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson personalchef, 14-16 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Nicklas Bremefors, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson personalchef, 14-16 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset i Ljusdal, klockan 9:00-11:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S), ordförande Kenneth Forssell (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin

Läs mer

Annelie Wallberg (s) och Lena Andersson (m)

Annelie Wallberg (s) och Lena Andersson (m) Plats och tid Ljusdalssalen, 18:00-20:15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Annelie Wallberg (s) och Lena Andersson (m) Justeringens plats och tid Demokratiservice, måndag

Läs mer

PROTOKOLL. Björn Mårtensson (S), Helena Brink (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Stina Michelson (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Björn Mårtensson (S), Helena Brink (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Stina Michelson (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-22:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Helena Brink (C) Tommy Borg (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-10:30 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 142-147 Vivian Högberg. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Annelie Wallberg

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 142-147 Vivian Högberg. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Annelie Wallberg Datum Plats och tid Ljusdalssalen, 08:30: - 12:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Per Eriksson, Ljusnet, 142 Tomas Fredlund, student, 143 Christer Josefsson, Mittia, 144 Planing. Helena Siegert,

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset,, kl 18.30 20.20 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Administrativ chef Michael Andersson Nämndsadministratör Britta Fremling

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kenneth Forssell (V) Stig Andersson (V) tjg ers Leif Hansen (SRD) Karin Jansson (MP) tjg ers

Kenneth Forssell (V) Stig Andersson (V) tjg ers Leif Hansen (SRD) Karin Jansson (MP) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 16:00 Beslutande: Roland Bäckman (S) ordf Mats Sundell (M) Annelie Wallberg (S) Helena Brink (C) Kristina Michelsson (S) Maj-Britt Tönners (C) Leif Persson (S) Bodil

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

PROTOKOLL. Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare. Kristina Michelsson/Maud Jonsson

PROTOKOLL. Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare. Kristina Michelsson/Maud Jonsson Plats och tid Ljusdalssalen, 18:00-21:40 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Se närvarolista Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare Kristina Michelsson/Maud Jonsson Justeringens plats

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

PROTOKOLL. Annasara Svanteson. Datum Omsorgsnämnden Plats och tid Pens matsalar, Gyllene Hästen, Ljusdal klockan 13:00-16:45.

PROTOKOLL. Annasara Svanteson. Datum Omsorgsnämnden Plats och tid Pens matsalar, Gyllene Hästen, Ljusdal klockan 13:00-16:45. Plats och tid Pens matsalar, Gyllene Hästen, Ljusdal klockan 13:00-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

PROTOKOLL. Tommy Borg (S) tjg ers Maud Jonsson (FP) Irene Jonsson (S) tjg ers Bertil Skoog (FP) Peter Engdahl (S) tjg ers Ingalill Fahlström (MP)

PROTOKOLL. Tommy Borg (S) tjg ers Maud Jonsson (FP) Irene Jonsson (S) tjg ers Bertil Skoog (FP) Peter Engdahl (S) tjg ers Ingalill Fahlström (MP) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal18:00-20:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Ulf Nyman (C) tjg ers Örjan Fridner (S) 82-97 Leif Hansen (SRD) Per-Gunnar Larsson (S) Jonny Mill (SRD)

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2012-12-06. Plats och tid Ljusdalssalen/Tallåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30: - 15:30.

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2012-12-06. Plats och tid Ljusdalssalen/Tallåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30: - 15:30. Plats och tid Ljusdalssalen/Tallåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30: - 15:30 Beslutande: Roland Bäckman (S) ordf Annelie Wallberg (S) Kristina Michelsson (S) Leif Persson (S) Thomas Wandel

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29 Plats och sammanträdestid Beslutande Övriga PROTOKOLL Sida 1 (26) s sessionssal i Stadshuset kl 17.00-19.00 ekonomiskpolitisk debatt. Sammanträde 19.30-21.15 Ronnie Brorsson (S) Anders Olsson (M) Morgan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 11-23 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 23. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 11-23 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 23. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen 8:30-11:40 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara Svanteson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Protokoll samverkansnämnden

Protokoll samverkansnämnden Klockan: 14:00-16.10 Plats: Kommunhuset i Forshaga, lokal Visten Protokoll samverkansnämnden 2011-11-03 Beslutande Mikael Johansson S Ordförande Kenneth Eriksson S Georg Forsberg C Anders Ljungsten M Övriga

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Valberedningen Sammanträdesdag 2015-05-18 Innehåll 7 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen... 10 8 Val av 3 ledamöter till fullmäktigeberedning för beredning av revisorernas revisionberättelse

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15-16:00 Beslutande: Markus Evensson (S) ordf, Inga-Lill Fahlström (MP), Marie- Louise Hellström (M) Inga-Lisa Sundqvist DHR, Jörgen Brink FUB, Anneli Nordh R, Otto Forsberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 53 Kerstin Karell

PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 53 Kerstin Karell Plats och tid Spegelsalen, Källbacka, Ljusdal 13:15-17:00 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S) Vanja Isaksson (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar Larsson

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Församlingsgården, Övertorneå Torsdagen den 21 maj 2015 kl Beslutande: Kent Alanentalo (t) Bengt Larsson (s)

Församlingsgården, Övertorneå Torsdagen den 21 maj 2015 kl Beslutande: Kent Alanentalo (t) Bengt Larsson (s) Plats och tid: 1(5) Församlingsgården, Övertorneå Torsdagen den 21 maj 2015 kl. 18.00 19.30 Beslutande: Kent Alanentalo (t) Bengt Larsson (s) Helena Haapaniemi (t) Kurt Lampinen (s) Stig Lampinen (t) Hans

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson 1 (10) Plats och tid Sahlströmsgården, Torsby, kl 09:00-10:00 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Fredrik Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5)

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 15 maj 2012 kl 09.00-16.00 Beslutande Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson (M) Bo Mazetti-Nissen (M) Elizabeth

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 104-110 Karin Höglund

PROTOKOLL. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 104-110 Karin Höglund Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-16:15 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Persson (S) ordförande Markus Evensson (S) tjg ers

Läs mer

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-10-27 71 Tid och plats Måndagen den 27 oktober 2014 kl. 14.00-14.45 Sessionssalen, förvaltningsbyggnaden Beslutande Övriga deltagare Se bifogad deltagar-/ uppropslista Bilaga 1 Maria

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal Fritids- och kulturnämnden 2016-10-6 Plats och tid Tornet 13.15-15.15 Beslutande Övriga deltagare Hans Ivarsson (C) ordförande Marianne Samuelsson (L) 1:e vice ordförande Lena Träff (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Stina Michelson, Datum Utbildningsnämnden 2013-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-11:50.

PROTOKOLL. Stina Michelson, Datum Utbildningsnämnden 2013-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-11:50. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-11:50 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-19

Utbildningsnämnden 2011-05-19 1 (11) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl. 19.00-20.50 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-09-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl. 19.00-20.30 Beslutande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C), 105, kl 08:30-09:30. Gunilla Ingemyr. Tobias Eriksson

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C), 105, kl 08:30-09:30. Gunilla Ingemyr. Tobias Eriksson 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 08:30-09:30 och 10:00-11:30 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C), 105, kl 08:30-09:30 Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Henrik

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret kl 09.00 10.55

Kommunkontoret kl 09.00 10.55 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 10.55 Beslutande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande (v) Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande (m) Catharina Tann, ledamot (s)

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

PROTOKOLL. Marita Wikström, förvaltningschef Margaretha Larsson, utredningssekreterare Shadi Samii, socialsekreterare Maria Hjärtmyr, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Marita Wikström, förvaltningschef Margaretha Larsson, utredningssekreterare Shadi Samii, socialsekreterare Maria Hjärtmyr, nämndsekreterare Plats och tid Orbaden spa och konferens, Orbaden 15:00-15:30 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel (SRD) Ove Schönning (S) tjänstgörande

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-11-06. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00. Beslutande: Övriga deltagande

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-11-06. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00. Beslutande: Övriga deltagande Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Leif Persson (S) ordförande Annelie Wallberg (S) Stina Michelson (S) Björn Mårtensson

Läs mer