Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-09"

Transkript

1 Plats och tid Ljusdalssalen, 18:00-22:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Kommunchef Nicklas Bremefors, 36 Revisor Harry Persson, 37 Framtidsagenterna Kajsa Aune och Tobias Wallin, 38 Administrativ chef Karin Boström, sekreterare Utses att justera Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) Justeringens plats och tid Kommunkansliet 8 mars 2011, kl 14:00 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Karin Boström Ordförande... Ulla-Britt Gidemalm Justerande... Björn Mårtensson/ Harald Noréus Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet för anslags nedtagande: Kommunkansliet, plan 5 Förvaltningshuset Underskrift... Karin Boström

2 36 Information till kommunfullmäktige från kommunchefen Information från revisorerna Information om framtidsboxen Val av revisorer och ersättare för granskning av stiftelsen Närljus räkenskaper och förvaltning Val av revisor och ersättare för granskning av stiftelsen Stenegård Val av revisorer och ersättare för granskning av AB Ljusdalshem från bolagsstämman 2011 till bolagsstämman Val av revisorer och ersättare för granskning av stiftelsen Ljusdalshem Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdals Hemvärnsområdes räkenskaper Revisor och ersättare (1+1) för granskning av Järvsö Hemvärnsområdes räkenskaper Val av revisorer och ersättare för granskning av studieförbundens räkenskaper för verksamheten Val av revisor och ersättare i Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse (Ljusdalsbygdens museum för år Val av revisor och ersättare för granskning av Albert Vikstens donationsfonds förvaltning och räkenskaper Val av revisorer och ersättare i kommunens donationsfonder Val av revisor och ersättare för AB Ljusdals Servicehus från årsstämman 2011 till årsstämman Val av revisorer och ersättare för granskning av Ljusdal Energi AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma året efter val till kommunfullmäktige intill slutet av ordinarie bolagsstämma året efter nästa val till kommunfullmäktige Val av revisorer och ersättare för granskning av Ljusdal Elnät AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma året efter val till kommunfullmäktige intill slutet av ordinarie bolagsstämma året efter nästa val till kommunfullmäktige Val av revisorer och ersättare för granskning av Ljusdal Energiföretag AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma året efter val till kommunfullmäktige intill slutet av ordinarie bolagsstämma året efter nästa val till kommunfullmäktige Val av revisorer och ersättare för granskning av Ljusdal Energiförsäljning AB från bolagsstämman 2011 till bolagsstämman Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal Vatten AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma året efter val till kommunfullmäktige intill slutet av ordinarie bolagsstämma året efter nästa val till kommunfullmäktige Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal Renhållning AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma året efter val till kommunfullmäktige intill slutet av ordinarie bolagsstämma året efter nästa val till kommunfullmäktige Val av ersättare i Region Gävleborg Ombyggnad av före detta Hofréus fastighet i Färila Ansökan från Loos Ekonomiska Förening om höjd kommunal bankgaranti Prioriterade delar i det ungdomspolitiska handlingsprogrammet; Allaktivitetshus för alla åldrar (0-100 år) Prioriterade delar i det ungdomspolitiska handlingsprogrammet; Allaktivitetshus för ungdomar Prioriterade delar i det ungdomspolitiska handlingsprogrammet; Anpassa bussarna Prioriterade delar i det ungdomspolitiska handlingsprogrammet; Bemanningspool Medborgarförslag om att bjuda in Svenskt UppfinnareMuseum till Ljusdals kommun. 37 2

3 64 Medborgarförslag gällande övergångsställe vid Tallbacken Medborgarförslag gällande förnyelse av förvaltningshusets entré Interpellation från Bodil Eriksson (FP) till utbildningsnämndens ordförande Malin Ängerå (S) gällande Intraprenaden Hybo-Ämbarboområdet. Svar Interpellation från Helena Brink (C) till kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) gällande framtidsinriktat och långsiktig bostadspolitiskt handlingsprogram. Svar Val av ersättare i omsorgsnämnden Val av ersättare i utbildningsnämnden Avsägelse från Britta Wing (S) av uppdrag som ersättare för stiftelsen Erik och Jonas Jonssons minne Järvsö. Fyllnadsval Avsägelse från Birgitta Ek (S) av uppdrag som ledmot i Stiftelsen Erik ochjonas Jonsson minne, Järvsö. Fyllnadsval Avsägelse från Kurt Frisk (SRD) av uppdrag som ledmot i Olof Eriksson i Rångstra Gåvomedelsfond. Fyllnadsval Medborgarförslag från Åsa Älander gällande att Ljusdals kommun inrätter ett stipendium till personer som gör stora frivilliga instset inom sociala- och omvårdsnämndens verksamhetsområde Motion från Kenneth Forssell (V) m fl om att utreda barnfattigdomen i Ljusdals kommun

4 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 32 Beslutande Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare. Sekreterare Karin Boström 33 Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden. Protokollets justering äger rum 8 mars 2011 kl 14:00 på kommunkansliet. 34 Kungörelse av sammanträdet Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 18 februari Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 18 februari 2011 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är kungjort i laga ordning. Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjorda men anmäld avsägelse, medborgarförslag och motion får upptas på dagordningen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 4

5 Allmänhetens frågestund Kommunfullmäktige inleder sitt sammanträde med allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde. Allmänheten har också möjlighet att ställa frågor via e-post direkt till kommunfullmäktige. Inga frågor ställs. Allmänhetens frågestund avslutas. 35 Ledamöternas korta frågor Ingrid Olsson (C) ställer en fråga om utbildningsnämndens långtidsplan. Utbildningsnämndens ordförande Malin Ängerå (S) svarar på frågan. Helena Brink (C) ställer en fråga om upphandlingen av gata/park. Roland Bäckman (S) svarar på frågan. Bodil Eriksson (FP) ställer en fråga om den nya tjänsten som ungkultursamordnare. Roland Bäckman (S) svarar på frågan. Bodil Eriksson (FP) ställer en fråga om när den enkla utvärderingen av projektet LLL kommer att presenteras för kommunstyrelsen. Roland Bäckman (S) svarar på frågan. Maud Jonsson (FP) ställer en fråga om verkställigheten av bifallna motioner. Roland Bäckman (S) svarar på frågan. Jan Hedlund (M) undrar över uppdelningen i arbetsuppgifter mellan kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. Roland Bäckman (S) svarar på frågan. Inga-Lill Fahlström (MP) ställer en fråga kring planeringen av Körslaget. Roland Bäckman (S) svarar på frågan. Inga-Lill Fahlström (MP) ställer en fråga om hur utbildningsnämnden arbetar med målet om Sveriges bästa skola. Utbildningsnämndens ordförande Malin Ängerå svarar på frågan. 5

6 Diarienu0000mmer KS 0080/11 36 Information till kommunfullmäktige från kommunchefen 1. Informationen noteras till protokollet. Sammanfattning Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om: - Befolkningsutvecklingen i kommunen. Befolkningen i Ljusdals kommun blev 12 färre 2010 än 2009; invånare. 768 personer flyttade in i kommunen, 699 flyttade ut. - ett möte ska hållas med Trafikverket 7 mars om timmerterminalen. Målet är att få en avsiktsförklaring- att vi gemensamt ska arbeta för en ny timmerterminal. - fyra svar har kommit in på kommunens samverkansförfrågan gällande att utveckla Östernäs. Frågan tas upp på allmänna utskottet 8 mars. 6

7 37 Information från revisorerna 1. Informationen noteras till protokollet. Sammanfattning Revisionens ordförande Harry Persson (C) informerar om revisionens arbete. Det finns sju ordinarie revisorer i gruppen. 7

8 KS 0176/10 38 Information om framtidsboxen 1. Informationen noteras till protokollet. Sammanfattning Under sommaren 2010 hade fem ungdomar från Ljusdals kommun tre veckors anställning som Förändringsagenter. Agenternas uppgift var att bidra med sitt perspektiv på utmaningar och behov som region Gävleborg står inför. Arbetet baserades på tre uppdrag som kommunens förtroendevalda och tjänstemän har formulerat. Fem förändringsagenter arbetade med uppdraget från Gävle kommun, fem har jobbat med ett uppdrag från Ljusdal och fem har jobbat med ett uppdrag från region Gävleborg. Uppdraget för Ljusdals förändringsagenter var att: Hitta fem sätt att mötas i Ljusdal Hitta fem berättelser om vägen till Ljusdal Kärnan med uppdraget var att öka integrationen, öka gemenskapen och minska fördomarna. Framtidsagenterna Kajsa Aune och Tobias Wallin informerar. 8

9 39 Val av revisorer och ersättare för granskning av stiftelsen Närljus räkenskaper och förvaltning Till revisor i stiftelsen Närljus väljs Karl-Erik Svärd (V). 2. Till ersättare väljs Tomas Zetterquist (M). De valda Stiftelsen Närljus Förtroendemannaregister 9

10 40 Val av revisor och ersättare för granskning av stiftelsen Stenegård Till revisor väljs Harry Persson (C). 2. Till ersättare väljs Tomas Zetterquist (M). De valda Stiftelsen Stenegård Förtroendemannaregister 10

11 41 Val av revisorer och ersättare för granskning av AB Ljusdalshem från bolagsstämman 2011 till bolagsstämman Till revisorer väljs Tomas Zetterquist (M) och Harry Persson (C). 2. Till ersättare väljs Bengt Nyström (FP) och Irene Jonsson (S). De valda AB Ljusdalshem Förtroendemannaregister 11

12 42 Val av revisorer och ersättare för granskning av stiftelsen Ljusdalshem Till revisorer väljs Tomas Zetterquist (M) och Harry Persson (C). 2. Till ersättare väljs Bengt Nyström (FP) och Irene Jonsson (S). De valda Stiftelsen Ljusdalshem Förtroendemannaregister 12

13 43 Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdals Hemvärnsområdes räkenskaper Till revisor väljs Lars-Göran Larsson (SRD). 2. Till ersättare väljs Irene Jonsson (S). De valda Ljusdals Hemvärnsområdes räkenskaper Förtroendemannaregister 13

14 44 Revisor och ersättare för granskning av Järvsö Hemvärnsområdes räkenskaper 1. Till revisor väljs Lars-Göran Larsson (SRD). 2. Till ersättare väljs Irene Jonsson (S). De valda Järvsö Hemvärnsområdes räkenskaper Förtroendemannaregister 14

15 45 Val av revisorer och ersättare för granskning av studieförbundens räkenskaper för verksamheten Till revisorer väljs Tomas Zetterquist (M) och Harry Persson (C). 2. Till ersättare väljs Karl-Erik Svärd (V) och Irene Jonsson (S). De valda Studieförbunden Förtroendemannaregister 15

16 46 Val av revisor och ersättare i Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse (Ljusdalsbygdens museum för år Till revisor väljs Karl-Erik Svärd (V). 2. Till ersättare väljs Bengt Nyström (FP). De valda Stiftelsen Karin Jonsson i Ångsäter Förtroendemannaregister 16

17 47 Val av revisor och ersättare för granskning av Albert Vikstens donationsfonds förvaltning och räkenskaper Till revisor väljs Karl-Erik Svärd (V). 2. Till ersättare väljs Bengt Nyström (FP). De valda Albert Vikstens donationsfond Förtroendemannaregister 17

18 48 Val av revisorer och ersättare i kommunens donationsfonder Till revisor väljs Karl-Erik Svärd (V). 2. Till ersättare väljs Bengt Nyström (FP). De valda Ekonomienheten fk Förtroendemannaregister 18

19 49 Val av revisor och ersättare för AB Ljusdals Servicehus från årsstämman 2011 till årsstämman Till revisor väljs Harry Persson (C). 2. Till ersättare väljs Tomas Zetterquist (M). De valda AB Ljusdals Servicehus Förtroendemannaregister 19

20 50 Val av revisorer och ersättare för granskning av Ljusdal Energi AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma året efter val till kommunfullmäktige intill slutet av ordinarie bolagsstämma året efter nästa val till kommunfullmäktige 1. Till revisorer väljs Bengt Nyström (FP) och Kurt Frisk (SRD). 2. Till ersättare väljs Karl-Erik Svärd (V) och Lars-Göran Larsson (SRD). De valda Ljusdal Energi AB Förtroendemannaregister 20

21 51 Val av revisorer och ersättare för granskning av Ljusdal Elnät AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma året efter val till kommunfullmäktige intill slutet av ordinarie bolagsstämma året efter nästa val till kommunfullmäktige 1. Till revisorer väljs Bengt Nyström (FP) och Kurt Frisk (SRD). 2. Till ersättare väljs Karl-Erik Svärd (V) och Lars-Göran Larsson (SRD). De valda Ljusdal Elnät AB Förtroendemannaregister 21

22 52 Val av revisorer och ersättare för granskning av Ljusdal Energiföretag AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma året efter val till kommunfullmäktige intill slutet av ordinarie bolagsstämma året efter nästa val till kommunfullmäktige 1. Till revisorer väljs Bengt Nyström (FP) och Kurt Frisk (SRD). 2. Till ersättare väljs Karl-Erik Svärd (V) och Lars-Göran Larsson (SRD). De valda Ljusdal Energiföretag AB Förtroendemannaregister 22

23 53 Val av revisorer och ersättare för granskning av Ljusdal Energiförsäljning AB från bolagsstämman 2011 till bolagsstämman Till revisorer väljs Bengt Nyström (FP) och Kurt Frisk (SRD). 2. Till ersättare väljs Karl-Erik Svärd (V) och Lars-Göran Larsson (SRD). De valda Ljusdal Energiförsäljning AB Förtroendemannaregister 23

24 54 Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal Vatten AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma året efter val till kommunfullmäktige intill slutet av ordinarie bolagsstämma året efter nästa val till kommunfullmäktige 1. Till revisor väljs Irene Jonsson (S). 2. Till ersättare väljs Harry Persson (C). De valda Ljusdal Vatten AB Förtroendemannaregister 24

25 55 Val av revisor och ersättare för granskning av Ljusdal Renhållning AB räkenskaper och förvaltning från ordinarie bolagsstämma året efter val till kommunfullmäktige intill slutet av ordinarie bolagsstämma året efter nästa val till kommunfullmäktige 1. Till revisor väljs Irene Jonsson (S). 2. Till ersättare väljs Harry Persson (C). De valda Ljusdal Renhållning AB Förtroendemannaregister 25

26 56 Val av ersättare i Region Gävleborg Till ersättare väljs: Karin Jansson (MP) Stig Andersson (V) De valda Region Gävleborg Förtroendemannaregister 26

27 KS 0037/11 57 Ombyggnad av före detta Hofréus fastighet i Färila 1. Till samhällsutvecklingsförvaltningen anvisas 2 mkr i investeringsmedel för ombyggnad av f.d. Hofréus fastighet för skol- och fritidsgårdsverksamhet. 2. Till utbildningsnämnden anvisas 113 tkr i tilläggsbudget för ökade hyreskostnader Anvisade investeringsmedel och driftmedel tas ur kommunens rörelsekapital. Sammanfattning Färila skola är trång och lokallösningen upplevs inte som ändamålsenlig. För att lösa detta problem har en intilliggande fastighet köpts in av kommunen. Lokalerna behöver anpassas, därför krävs en ombyggnad som medför en ökad hyreskostnad för utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 24 november 2010, 132 att godkänna den hyresökning som blir för Färila skola om den begärda ombyggnationen av f.d Hofréus fastighet verkställs. Ombyggnationen är av samhällsutvecklingsförvaltningen beräknad till 2 miljoner kronor. Utbildningsnämnden får en årlig hyresökning på motsvarande 226 tkr netto vilket finansieras inom utbildningsnämndens budgetram fr o m För merkostnaden år 2011 begär utbildningsnämnden ett extra anslag om 113 tkr. Kommunchefen anser att den på skolområdet aktuella fastigheten, som nu köpts in, bör renoveras så att skolan kan använda fastigheten för sin verksamhet. Beslutsunderlag Se kommunstyrelsens protokoll 3 februari 2011, 43 Se allmänna utskottets protokoll 1 februari 2011, 4 Se kommunchefens skrivelse 18 januari 2011 Se samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse 11 januari 2011 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 24 november 2010,

28 57 forts. KS 0037/11 Yrkanden Roland Bäckman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande Utbildningsnämnden Ekonomi Uppdragsförteckning 28

29 58 Ansökan från Loos Ekonomiska Förening om höjd kommunal bankgaranti 1. Loos Ekonomiska Förening beviljas höjd bankgaranti med kronor (totalt kronor) i syfte att trygga drivmedelsförsörjningen i kommunens västra delar. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade 26 januari 2009, 6 att bevilja Loos Byaråds Kooperativa Ekonomiska Förening bankgaranti med kronor i syfte att trygga drivmedelsförsörjningen i kommunens västra delar. Föreningen ansöker nu om en höjning av garantin med kronor till kronor. Anledningen är att pengarna inte hinner komma in så att beställning av nytt bränsle kan ske i tid. Det betyder att bränslet tar slut innan ytterligare beställning kan göras. Orsaken är att många har medlemskort där man betalar i efterhand. Omsättningen har ökat och föreningen behöver ekonomiska möjligheter att beställa större mängder av bränsle per tillfälle. Större mängder ger billigare drivmedel mindre mängder ger straffavgifter. Beslutsunderlag Se kommunstyrelsens protokoll 3 februari 2011, 62 Se allmänna utskottets protokoll 1 februari 2011, 20 Se skrivelse från Loos Ekonomiska Förening daterad 25 januari 2011 Yrkanden Roland Bäckman (S), Jenny Breslin (M), Leif Hansen (SRD), Pontus Sjölund (M), Jan Hedlund (M), Willy Eriksson (SRD) och Kenneth Forssell (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Loos Byaråd Ekonomienheten 29

30 KS 0493/10 59 Prioriterade delar i det ungdomspolitiska handlingsprogrammet; Allaktivitetshus för alla åldrar (0-100 år) 1. Ett allaktivitetshus för alla åldrar genomförs inte. Sammanfattning Utifrån barn- och utbildningsförvaltningens utredning och förslag föreslås att något allaktivitetshus för alla åldrar inte genomförs. Beslutsunderlag Se kommunstyrelsens protokoll 2 februari 2011, 51 Se kommunstyrelsens protokoll 13 januari 2011, 8 Se allmänna utskottets protokoll 14 december 2010, 215 Se tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 13 december 2010 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 16 juni 2010, 82 Se kommunfullmäktiges protokoll 10 juni 2010, 118 Barn- och utbildningsnämnden fk 30

31 KS 0490/10 60 Prioriterade delar i det ungdomspolitiska handlingsprogrammet; Allaktivitetshus för ungdomar 1. Utredningen av ett allaktivitetshus för ungdomar noteras till protokollet. 2. Frågan om ett framtida allaktivitetshus för ungdomar kommer att ingå i revideringen av det ungdomspolitiska handlingsprogrammet samt i den fortsatta hanteringen av Östernäsområdet. Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en utredning gällande allaktivitetshus för ungdomar. Utredningen är omfattande och processen har pågått länge. Utredningen har kommit fram till att Östernäs är den mest passande platsen för bygget om man ordnar passagen över järnvägen. Östernäsområdet är det område som framlyfts med flest fördelar. UC har flera nackdelar och är därför inte aktuellt. I utredningen kring allaktivitetshuset kan man tydligt se, att ett allaktivitetshus som man pratat om, finns mycket av det som krävs för att uppnå målet om Fritid och Kultur i det ungdomspolitiska handlingsprogrammet Ung förändring Ljusdal : Vi ska erbjuda fritids- och kulturutbud som är öppet och tillgängligt för alla olika åldrar, olika intressen och för nybörjare såväl som proffs. Utbudet ska erbjuda mötesplatser och scener för olika aktiviteter och organiseras så att det finns goda möjligheter att påverka, utveckla och driva idéer. Kommunfullmäktige antog det ungdomspolitiska handlingsprogrammet 10 juni 2009, 118. I beslutet formulerades också tydligt att varje åtgärd ska utredas och kostnadsberäknas. I maj 2010 hade kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier, demokratiberedningen och fullmäktiges gruppledare kallats, för att tillsammans med delar av ungdomsrådet processa fram vilka olika åtgärder från det ungdomspolitiska handlingsprogrammet som skulle prioriteras. Allaktivitetshuset blev högst prioriterat av ungdomsrådet och kom tvåa i politikernas prioritering Allmänna utskottet föreslår 14 december 2010, 214 att utredningen av ett allaktivitetshus godkännes samt att ställa sig positiv till att hyra upp till kvm på Östernäs för ett framtida allaktivitetshus. 31

32 KS 0490/10 60 forts. Kommunstyrelsen föreslår 3 februari 2011, 52 att utredningen av ett allaktivitetshus för ungdomar noteras till protokollet. Frågan om ett framtida allaktivitetshus för ungdomar kommer att ingå i revideringen av det ungdomspolitiska handlingsprogrammet samt i den fortsatta hanteringen av Östernäsområdet. Beslutsunderlag Se kommunstyrelsens protokoll 3 februari 2011, 52 Se kommunstyrelsens protokoll 13 januari 2011, 7 Se allmänna utskottets protokoll 14 december 2010, 214 Se kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Se kommunfullmäktiges protokoll , 118 Yrkanden Helena Brink (C), Roland Bäckman (S) och Leif Hansen (SRD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Uppdragslistan Ungdomsrådet fk 32

33 KS 0491/10 61 Prioriterade delar i det ungdomspolitiska handlingsprogrammet; Anpassa bussarna 1. Förslaget om att anpassa bussarna ska aktualiseras i den framtida kollektivtrafikmyndigheten. Sammanfattning Kommunfullmäktige antog det ungdomspolitiska handlingsprogrammet 10 juni 2009, 118. I beslutet formulerades också tydligt att varje åtgärd ska utredas och kostnadsberäknas. I maj 2010 hade kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier, demokratiberedningen och fullmäktiges gruppledare kallats, för att tillsammans med delar av ungdomsrådet processa fram vilka åtgärder från det ungdomspolitiska handlingsprogrammet som skulle prioriteras. Att anpassa bussarna efter behov blev prioriterat högst av närvarande politiker och prioriterat som tvåa av närvarande ungdomar från ungdomsrådet. Efterfrågan ligger kring miljöanpassade bussar och att man anpassar avgångar och storleken på bussen till hur många som åker. Den nya kollektivtrafiklagen, som inträder 2012 kommer att begränsa kommunens möjlighet att själv styra över kommunens linjetrafik. Det samlade ansvaret för kollektivtrafiken överförs då till en regional myndighet. Hur detta ska se ut och vem ska vara huvudman för myndigheten är idag oklart. Möjligen kan det vara aktuellt att i ett senare skede aktualisera frågan i ett regionperspektiv. Allmänna utskottet föreslår 14 december 2010, 211 att förslaget att anpassa bussarna avslås utifrån inträdandet av den nya kollektivtrafiklagen. Kommunstyrelsen föreslår 3 februari 2011, 53 att förslaget om att anpassa bussarna ska aktualiseras i den framtida kollektivtrafikmyndigheten. Beslutsunderlag Se kommunstyrelsens protokoll 3 februari 2011, 53 Se kommunstyrelsens protokoll 13 januari 2011, 5 Se allmänna utskottets protokoll 14 december 2010, 211 Se kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Se kommunfullmäktiges protokoll ,

34 KS 0491/10 61 forts. Yrkanden Roland Bäckman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ungdomsrådet fk Uppdragslistan 34

35 KS 0494/10 62 Prioriterade delar i det ungdomspolitiska handlingsprogrammet; Bemanningspool 1. Förslaget till bemanningspool i kommunal regi avslås 2. Kommunen ska initiera en dialog med Arbetsförmedlingen och Närljus i frågan om bemanningspool Sammanfattning Kommunfullmäktige antog det ungdomspolitiska handlingsprogrammet 10 juni 2009, 118. I beslutet formulerades också tydligt att varje åtgärd ska utredas och kostnadsberäknas. I maj 2010 hade kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier, demokratiberedningen och fullmäktiges gruppledare kallats, för att tillsammans med delar av ungdomsrådet processa fram vilka olika åtgärder från det ungdomspolitiska handlingsprogrammet som skulle prioriteras. Bemanningspool blev prioriterat som nummer tre bland politikerna. På ungdomsrådets topp 3 fanns denna åtgärd ej med. Med bemanningspool avses en pool som kan hyra ut ungdomar som personal för att provjobba hos befintliga företag. Närljus, som fick uppdraget att reda ut denna åtgärd, kom fram till att det är omöjligt på grund av konkurrenslagstiftningen samt de bemanningspooler som finns inom Arbetsförmedlingen. Under processdagen 4 maj 2010 diskuterade man dock ifall det skulle vara möjligt att Arbetsförmedlingen utvecklade sin bemanningspool på ett annorlunda sätt, som matchar det man vill ha. Det kan därför vara lämpligt att kommunen initierar en dialog med Arbetsförmedlingen och Närljus för att se om det kan finnas något alternativ och om de ur sina perspektiv ser ett behov av en bemanningspool i något utförande. Allmänna utskottet föreslår 14 december 2010, 212 att förslaget till bemanningspool i kommunal regi avslås, samt att kommunen ska initiera en dialog med Arbetsförmedlingen och Närljus i frågan om bemanningspool. Kommunstyrelsen föreslår 3 februari 2011, 54 i enlighet med allmänna utskottets förslag. 35

36 KS 0494/10 62 forts. Beslutsunderlag Se kommunstyrelsens protokoll 3 februari 2011, 53 Se kommunstyrelsens protokoll 13 januari 2011, 6 Se allmänna utskottets protokoll 14 december 2010, 212 Se kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Se kommunfullmäktiges protokoll , 118, Ungdomsrådet fk, Uppdragslistan 36

37 KS 0222/10 63 Medborgarförslag om att bjuda in Svenskt UppfinnareMuseum till Ljusdals kommun 1. Medborgarförslaget anses besvarat. Sammanfattning Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där det föreslås att Svenskt UppfinnareMuseum bjuds in till kommunen för att ställa ut sitt material över de uppfinningar som Sveriges medborgare bidragit med. Kommunfullmäktige beslutade 26 april 2010, 100 att skicka medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Förslaget har därefter remitterats till barnoch utbildningsnämnden för yttrande. Barn- och utbildningsnämnden föreslår 31 augusti 2010, 96, att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att få utställningen Svenska uppfinningar till Ljusdals kommun. Kommunstyrelsens ordförande föreslår 7 september 2010 att medborgarförslaget bifalles Allmänna utskottet föreslår 16 september 2010, 159 att medborgarförslaget bifalles. Kommunstyrelsen beslutade 7 oktober 2010, 254 att återremittera medborgarförslaget till allmänna utskottet. På Ljusdalsbygdens Museum pågår nämnda utställning under tiden 5 december januari Utställningen sker i museets regi utan kommunens medverkan. Förslagsställarens intentioner har därigenom tillgodosetts och medborgarförslaget får därför anses som besvarat. Allmänna utskottet föreslår 14 december 2010, 219 att medborgarförslaget anses besvarat. Kommunstyrelsen föreslår 13 januari 2011, 18 att medborgarförslaget anses besvarat. 37

38 KS 0222/10 63 forts. Yrkanden Roland Bäckman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Förslagsställaren 38

39 KS 0382/10 64 Medborgarförslag gällande övergångsställe vid Tallbacken 1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att frågan om nyttan och kostnaden med ett övergångsställe vid Tallbackens skola i Ljusdal utreds i samråd med Tallbackens skola. 2. Polisen ska meddelas om höga farter på Ringvägen. 3. Förutsättningarna för sänkt hastighet till 30 km/timme utanför Tallbackens skola ska undersökas. Sammanfattning Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige med önskemål om ett övergångsställe vid Tallbackens skola i Ljusdal. Förslagsställarna skriver att eleverna går till Järnvägs varje dag och äter sin lunch. Som anledning till behovet av övergångsställe skriver de att två mopeder kört i 70 km i timmen förbi skolan. Kommunfullmäktige beslutade 27 september att skicka medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Förslaget har därefter remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 17 november 2010, 150 att kommunfullmäktige ställer sig positiv till att frågan om nyttan och kostnaden med ett övergångsställe vid Tallbackens skola utreds samt att Polisen meddelas om höga farter på Ringvägen Kommunstyrelsens ordförande föreslår 30 november 2010 att medborgarförslaget bifalles såtillvida att frågan om nyttan och kostnaden med ett övergångsställe vid Tallbackens skola utreds. Gällande riktlinjer säger att antalet övergångsställen bör vara få för att respekteras av trafikanterna. Forskning talar även om att övergångsställen ger fotgängaren en falsk trygghet och därmed gör den som ska passera gatan mindre uppmärksam. Därför bör en mätning göras av såväl trafikmängd som hastigheter innan beslut tas om nytt övergångsställe. Allmänna utskottet föreslår 14 december 2010, 220 att medborgarförslaget bifalles i enlighet med ordförandens förslag. 39

40 KS 0382/10 64 forts. Kommunstyrelsen föreslår 13 januari 2010, 19 att medborgarförslaget bifalles såtillvida att frågan om nyttan och kostnaden med ett övergångsställe vid Tallbackens skola i Ljusdal utreds. Polisen ska meddelas om höga farter på Ringvägen. Ärendet ajourneras. Efter fem minuter återupptas förhandlingarna. Yrkanden Mats Sundell (M) och Bodil Eriksson (FP): Medborgarförslaget bifalles såtillvida att övergångsstället ska utredas i samråd med Tallbackens skola. Hastighetsbegränsning ska skyltas till 30 kilometer i timmen. Roland Bäckman (S) och Malin Ängerå (S): Förutsättningarna för sänkt hastighet till 30 kilometer i timmen ska undersökas. Propositionsordning Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag (Medborgarförslaget bifalles såtillvida att frågan om nyttan och kostnaden med ett övergångsställe vid Tallbackens skola i Ljusdal utreds) mot Mats Sundells yrkande om att utredning ska ske i samråd med Tallbackens skola. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Mats Sundells yrkande. Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag om att polisen ska meddelas om höga farter. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. Ordföranden ställer slutligen Roland Bäckmans yrkande ( förutsättningarna för sänkt hastighet till 30 kilometer i timmen ska undersökas) mot Mats Sundells yrkande (hastighetsbegränsning ska skyltas till 30 kilometer i timmen). Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Roland Bäckmans yrkande. Förslagsställarna Uppdragsförteckning Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 40

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-11-06. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00. Beslutande: Övriga deltagande

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-11-06. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00. Beslutande: Övriga deltagande Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Leif Persson (S) ordförande Annelie Wallberg (S) Stina Michelson (S) Björn Mårtensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (4) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 februari 2014, klockan 17:00. Föredragningslista

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer