Protokoll för ordinarie årsstämma kl den 19 maj Plats Dagislokalen inom fastigheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll för ordinarie årsstämma kl. 19.00 den 19 maj 2008. Plats Dagislokalen inom fastigheten"

Transkript

1 Träklotsen 2 1/5 Protokoll för ordinarie årsstämma kl den 19 maj 2008 Plats Dagislokalen inom fastigheten 1. Stämmans öppnande Ordföranden öppnar stämman och hälsar alla hjärtligt välkomna 2. Val av stämmoordförande Stämman valde enhälligt Dick Fraser till stämmoordförande 3. Val av sekreterare Stämman valde enhälligt Agneta Fraser till protokollförare och därmed överlämnade ordföranden medlemsförteckningen 4. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes genom att alla närvarnade medlemmar fick presentera sig i korthet. Stämman fann att 18 medlemmar hade inställt sig i egen person samt att det förelåg fyra giltiga fullmakter. Stämman fastställde röstlängden till Val av två justeringsmän tillika rösträknare Stämman valde enhälligt Per Moberg och Emil Ohly 6. Godkännande av dagordningen Ordföranden frågade om stämman kunde godkänna den Föreliggande dagordningen och bad medlemmarna i samband med detta notera de två extra övriga frågorna som hade tillkommit sedan kallelsen. En enhällig stämma godtog dagordningen i sin helhet 7. Frågan om stämman har blivit stadgeenligt utlyst Stämman svarade enhälligt ja på denna fråga 8. Föreläggande av årsredovisningen Ordföranden ställde frågan om alla hade erhållit och förstått redovisningen och den bokslutsdisposition styrelsen hade föreslagit. För att säkerställa detta tillhandahölls samtliga närvarande med en extra kopia av sida tre i resultaträkningen där denna post var angiven. En enig stämma röstade ja. 9. Fastställande av förelagda årsredovisning En enig stämma antog styrelsens förslag till nedan angivna bokslutsdispositioner. Resultat efter finansiella poster : - Avsättning till yttre underhåll : - Årets resultat : -

2 10. Framläggande av revisionsberättelse Alla närvarande medlemmar erhöll en kopia av revisionsberättelsen upprättad av Åke Hellstadius godkänd revisor och ordföranden bad alla nogsamt läsa igenom denna. 11. Godkännande av förelagda revisionsberättelse En enhällig stämma antog revisionsberättelsen 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen En enhällig stämma ger styrelsen i sin helhet ansvarsfrihet 13. Styrelsen föreslår en avgiftssänkning om 6, 5% Efter förklaringar av ordföranden vad detta skulle betyda för alla delägare samt de tillstyrkanden till denna åtgärd som styrelsen hade fått av såväl bank som revisor, antog stämman i sin helhet en sänkning av årsavgifterna fr.o.m. tredje kvartalet Stadgejusteringar och förtydliganden av 16 och 33 ang. Ordföranden lämnar ordet till Camilla Karlsson, såsom varande sammankallande i valberedningen och som framlägger stämman ärendet. En enig stämma antog förslagen om att vissa förtydliganden och justeringar måste till inom dessa paragrafer för att undvika jävsituation samt klargöra vilka roller och vilka uppdrag styrelsens ledamöter och suppleanter de facto har. Stämman antog i sin helhet styrelsens förslag 15. Stadgetillägg ang. markiser Styrelsens förslag i korthet enhetlighet och i enighet med regler för bygglov. Föreslagen grundfärg Grön Tyg- och färgprover samt kostnadsbild avgavs. Fakta finns hos ordföranden gällande priser, tyger och leveransvillkor Stämman tog styrelsens förslag i sin helhet 16. Stadgetillägg ang. parabolantenner Styrelsens förslag i korthet placering nere på balkonggolv och i förekommande fall nere på marklägenhets avskiljande plank obs ej marken, vilket kräver byggnadstillstånd stör ej fasaden, eliminerar olycksrisken och enligt regler för bygglov se bilaga från Uppsalahem Stämman tog styrelsens förslag i sin helhet. 17. Stadgetillägg ang. staket - Styrelsens förslag i korthet efter inhämtande av information om bygglov från Sollentuna Byggnämnd. Max höjd 120 cm, vid ut-infart in-utgång max 80 cm höjd. Placering vid tomtgräns ersättande tidigare häck. Utformat med spjälor i hela dess sträckning för oinskränkt insyn rakt framifrån Föreslagen grundfärg Grön, alternativ mörk träolja i linje med ramverk och utemöbler. Ordföranden ger Farideh Kalifeh ordet då hon har en helt annan uppfattning än styrelsen. Farideh anför att hon rean förlorat 3 000: - på ett staket styrelsen inte godtog och sa att hon var tvungen att göra något, då många kört in på hennes uteplats, slängt skräp och 2/5

3 3/5 fimpar, sedan hon hade tagit bort sin häck, samt att hon hade fått styrelsens tillstånd att bygga det nu resta staketet. Ordföranden anförde då å styrelsens vägnar att man gett tillstånd till 60 cm höjd och på plats för den tidigare häcken vilken utgjort den stipulerade tomtgränsen vår Faridhes bostadsrätts uteplats. Efter en lång diskussion föreslog ordföranden stämman att styrelsen skulle ta kontakt med Cronkleven AB som redan anfört att de kunde ordna detta till en ringa kostnad, till ett för alla parter godtagbart samt i enlighet med reglerna för byggnadslov. Då debatten hade varit ganska hetsig försäkrade sig ordföranden om att ingen önskade votering, rösta emot styrelsens förslag eller reservera sig. Ingen önskade så och därefter antog en enhällig stämma styrelsens förslag i sin helhet. Ordföranden kontaktar Cronkleven AB så snart stämmoprotokollet är påskrivet och justerat 18. Stadgetillägg ang. störande ljud a. Fester meddelas alla angränsande grannar alltså inte endast i det egna trapphuset - i god tid Ljud skall dämpas kl Balkongen får ej användas som extra festlokal b. Bilning får endast ske efter skriftlig information innehållande exakt arbetsschema minst två dagar före inlett arbete till alla angränsande grannar. Notera att arbetet endast får utföras i etapper om högst två timmar åt gången med mellanliggande pauser om minst en timme Stämman antog styrelsens båda förslag i sin helhet 19. Styrelsen föreslår en avgift om 70: - för upprepade sent inbetalda månadsavgifter. Då detta leder till vissa förtydliganden i stadgarna, tillfrågas stämman även om detta Stämman tar enhälligt styrelsens förslag men förslår att ordet upprepade stryks. 20. Val av ordförande Ordföranden lämnar ordet till Valberedningen som framhåller att deras förslag innebär att hela styrelsen väljs på en gång. Stämman accepterar detta och avskriver denna punkt 21. Val av styrelse Ordföranden lämnar ordet till valberedningen som presenterar följande förslag Omval av styrelseledamöter Dick Fraser, Agneta Fraser, Kerstin Orehag samt David Larsson Nyval av styrelseledamot Maria Lennartsson Omval av suppleant Valle Shamai Ordföranden anför då att Valle Shamai dels har varit ständigt adjungerad sedan hösten 2007 och därigenom väl insatt i alla frågor och dels är mycket aktiv vad gäller hemsidan och intern kommunikation. Ordföranden föreslår att Valle Shamai tar den vakanta ledamotsplatsen och att Maria Lennartsson väljs in som suppleant. Stämman tar enhälligt ordförandens förslag

4 4/5 22. Godkännande av styrelsens nya konstitution Ordförande Dick Fraser Ledamot David Larsson Ledamot Valle Shamai, efter Björn Karlsson Ledamot Agneta Fraser Ledamot Kerstin Orehag Suppleant Maria Lennartsson, efter Valle Shamai En enhällig stämma väljer dessa. I samband med detta vill hela styrelsen framföra sitt varma tack till Björn Karlsson för hans insatser under de inledande 18 månaderna av BRF Träklotsen 2:s liv såsom fastighetsägare 23. Val av valberedning Då hela den hittillsvarande valberedningen avgår, begär ordföranden förslag till ny valberedning, och följande namn föreslås Ewa Torsfeldt som sammankallande och Veronica Eriksson och Maud Nordström som ledamöter. En enhällig stämma väljer dessa. 24. Val av revisor Ordföranden anför att styrelsen och bokföringsfirman Stig Nilsson Fastighetskonsult AB är fullt till freds med Åke Hellstadius som både är tillmötesgående och billig och föreslår därför omval av denne. En enig stämma beslutar om omval av Revisor Åke Hellstadius. 24. Övriga ärenden a) Höjt arvode för ordföranden Föredragande Stig Nilsson, medlem. Stig tycker att BRF Träklotsen 2 ligger på tok för lågt i sina arvoden till ordförande och styrelse. Han sa att han jämfört med ett flertal HSBföreningar som dels ha en egen centralorganisation och dels ofta är gamla och upparbetade uppbär mellan två och tre basbelopp och yrkar därför om ett basbelopp till ordföranden. Efter en viss diskussion om det ska gälla ordföranden bara eller hela styrelsen föreslår Veronica Eriksson att ett och ett halvt basbelopp fördelas internt inom styrelsen. En enig stämma tar Veronica Erikssons förslag c) Högre avgift angående vår- och höstdagar Föredragande Agneta Fraser. Agneta anser att det i princip alltid är desamma som ställer upp på vår- och höstdagar och därigenom bidrar till att underhållet av fastigheten som i längden leder till ett höjt värde vilket är till gagn för alla medlemmar, och föreslår därför att avgiften för icke deltagande medlemmar utan giltiga skäl höjs från nuvarande 200: - per dag till 300: - per dag En enig stämma tar Agneta Frasers förslag.

5 d) Förtydligande i stadgarna ang. andrahandsuthyrning Föredragande Dick Fraser. Då denna fråga reses av Dick Fraser som person och inte som ordförande i föreningen då denna avges utan tidigare styrelsebeslut är detta inlägg att se som ett helt vanligt öppet ärende. Dick anför att han p.g.a. ett pågående ärende i port sju, skyndsamt vill få till en stadgeändring för att styrelsen med mer styrka ska kunna agera emot ett missförhållande och yrkar därför på att den skrivning som återfanns i Nyhetsbrevet i mars 2008 införs i stadgarna. Nedan följer skrivningen som medlemmarna noga ombads läsa igenom före beslut.. Varje uthyrningsperiod gäller för maximalt ett år i taget. Denna period kan eventuellt förlängas genom styrelsebeslut efter uppvisande av kontraktsoch/eller studiehandlingar som påvisar att den uthyrandes åtagande på annan ort förlängts på ett sätt som den uthyrande vid ingången av avtalet inte kunde ha ansetts känna till samt att styrelsen kan känna trygghet i att BRF-ägaren har för avsikt att återflytta till fastigheten i samband med uppdragets avslut. Styrelsen har rätt att infordra kopia på andrahandskontraktet för att tillse att ockerhyra inte tillämpas och för att kunna säkerställa att den som hyr i andra hand de facto kommer att bebo bostaden under hela hyresperioden. Den uthyrande står som fullt ansvarig gentemot BRF Träklotsen 2 i alla aspekter utigenom hela kontraktstiden gällande avgifter, garagehyror samt ev. elavräkningar. Detta gäller även om föreningen tvingas avhysa den andrahandshyrande p.g.a. störande beteende. En enig stämma antog Dick Frasers förslag e) Emil Ohly föreslår att föreningen köper in en riktig ordförandeklubba En enig stämma antog Emil Ohlys förslag f) Stig Nilsson föreslår att ordföranden med maka som tack för det gångna året ska få aväta en måltid på Edsbacka Bistro. Förslaget ändras till att hela styrelsen ska få gå. En enhetlig stämma antar det justerade förslaget 24. Stämmans avslutande Då inga fler frågor eller ärenden anmäls tack stämmans ordförande Medlemmarna för visat intresse och avslutar stämman Sollentuna 23/ Protokollförare/sekreterare Agneta Fraser 5/5 Justeringsmän Emil Ohly Per Moberg

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00 Frösunda Fritidsklubbs lokaler. Ingång på gaveln till vänster om Sockerbitens entré, se skyltning.

Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00 Frösunda Fritidsklubbs lokaler. Ingång på gaveln till vänster om Sockerbitens entré, se skyltning. Kallelse till SGB 1 ordinarie föreningsstämma. Medlemmarna i Stockholms Garnisons Bostadsrättsförening nr 1 kallas till ordinarie föreningsstämma. Org nr: 715200-1652 Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Datum: 26 april 2008 Tid: Kl 19.00 Plats: Jakobssalen, Ynglingavägen 27 Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Slånbärsvägen 21 194 65 Upplands Väsby Organisationsnr: 716417-7581 Protokoll fört vid ordinarie årsstämma tisdagen 23 maj 2012. Lokal: Gläntan 1 Stämmans öppnande Föreningens

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8 Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening? 3 Olika föreningar 4 Kort om ekonomiska föreningar 6 Föreningens namn 8 Styrelsen och verkställande direktören 10 Revisor 12

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12. l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12. l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12. Sida 1 (14) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOTSVAKTEN FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lotsvakten och styrelsen har sitt säte i Malmö. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer