Kommunstyrelsen. Plats Sammanträdesrum Magistern PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50. Omfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Plats Sammanträdesrum Magistern PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50. Omfattning 208-227"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50 Plats Sammanträdesrum Magistern Omfattning ande Johan Persson (S), ordförande Per-Olof Jonsson (M), 1:e vice ordförande Bertil Dahl (V), 2:e vice ordförande Anette Lingmerth (S) Steve Sjögren (S) Roger Holmberg (S) Mona Jeansson (S) Jonas Hellberg (S) Elisabeth Gustavsson (S) Anna Thore (MP) Kajsa Hedin (M) Jonas Lövgren (M) Anders Andersson (C) Inger Hilmansson (FP) Christopher Dywik (KD) Ersättare Mattias Adolfson (S) Marianne Dahlberg (S) Dzenita Abaza (S) Tara Braem (MP) Bodil Wahlgren (C) Björn Brändewall (FP) Anslaget på kommunens anslagstavla den 20 november 2012.

2 2 (17) Sekreterare Jonas Sverkén Justeras Johan Persson ordförande Mona Jeansson

3 3 (17) 208 Redovisning från barn- och ungdomsnämnden Överläggning Emad Soukiyh och Malin Öhlin från barn- och ungdomsförvaltningen redovisar skolornas måluppfyllelser. Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen. 209 Genomgång av beslutsärenden Samtliga beslutsärenden gås igenom och kommunstyrelsens ledamöter har möjlighet att ställa frågor till ansvariga tjänstemän. Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationerna. 210 Förslag till ny VA-taxa 2013 Dnr KS 2012/0645 Skrivelse från Kalmar Vatten AB den 17 oktober Förslag till ny VA-taxa 2013 från Kalmar Vatten AB. Arbetsutskottets protokoll den 23 oktober 2012, 116. Kalmar Vatten AB har redovisat förslag till ny VA-taxa För en normal villa med en årsförbrukning av 150 kubikmeter vatten innebär förslaget en höjning från kronor per år till kronor per år. en till förslaget är att Kalmar Vatten AB går med underskott och för att bolaget ska nå ett nollresultat till 2016 behöver taxan höjas med 3 % per år utöver inflationen. Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige antar Kalmar Vatten AB:s förslag till ny VA-taxa att gälla från och med 1 januari Överläggning Jörgen Madebrink, Kalmar Vatten AB:s VD, redogör för förslaget.

4 4 (17) Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Anna Thore (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka arbetsutskottets förslag. 2. Anders Andersson (C) med instämmande av Christopher Dywik (KD), Inger Hilmansson (FP) och Per-Olof Jonsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka arbetsutskottets förslag med följande tillägg: Kommunfullmäktige ger Kalmar Vatten AB i uppdrag att i beslutsunderlaget inför fastställandet av 2014 års VA-taxa redovisa om hälften av höjningen av taxan 2013 gått till sanering av VA-nätet. Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen först att tillstyrka arbetsutskottets förslag. Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Anders Anderssons m.fl. tilläggsförslag. Han finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsförslaget. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige antar Kalmar Vatten AB:s förslag till ny VA-taxa att gälla från och med 1 januari Kommunfullmäktige ger Kalmar Vatten AB i uppdrag att i beslutsunderlaget inför fastställandet av 2014 års VA-taxa redovisa om hälften av höjningen av taxan 2013 gått till sanering av VA-nätet. 211 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr KS 2012/0589 Samverkansöverenskommelse den 5 september Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 17 oktober 2012, 79. Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 27 september 2012, 100. Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 26 september 2012, 117. Sedan den 1 januari 2010 har kommuner och landsting en lagstadgad skyldighet att ha en överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning. Kalmar kommun har sedan tidigare en

5 5 (17) överenskommelse med landstinget, den har dock visat sig sakna vissa delar samt behöver beslutas på kommunstyrelsenivå. Barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har samtliga föreslagit att kommunstyrelsen ingår den föreslagna överenskommelsen med landstinget. Överläggning Ingela Möller, socialförvaltningen, redogör för ärendet. Under överläggningen föreslår Anette Lingmerth (S), med instämmande av Inger Hilmansson (FP), att kommunstyrelsen ska bifalla förslaget. Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Anette Lingmerths m.fl. förslag. Kommunstyrelsen godkänner samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning. 212 Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen (SOU 2012:17) Dnr KS 2012/0409 Sammanfattning av SOU 2012:17. Yttrande från socialförvaltningen den 14 oktober Utdrag ur socialnämndens protokoll den 23 oktober 2012, 210. Kalmar kommun har fått psykiatriberedningens betänkande för yttrande. Betänkandet innehåller förslag till förändringar av lagstiftningen avseende psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt påföljderna för brott begångna av personer med psykisk funktionsnedsättning. Socialnämnden ser positivt på betänkandets förslag och menar att det kan lösa vissa svårigheter som finns idag på ett säkrare sätt. Kommunstyrelsen antar socialförvaltningens yttrande från den 14 oktober 2012 som sitt och överlämnar det till Socialdepartementet som Kalmar kommuns yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen (SOU 2012:17).

6 6 (17) 213 Yttrande över betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) Dnr KS 2012/0455 Sammanfattning av SOU 2012:34. Yttrande från socialförvaltningen den 14 oktober Utdrag ur socialnämndens protokoll den 23 oktober 2012, 211. Kalmar kommun har fått betänkandet Nya påföljder för yttrande. Betänkandet innehåller en rad förändringar, bland annat att lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) inte längre ska utgöra en påföljd för brott, kriminalvårdens kostnadsansvar ska utvidgas samt att samverkan mellan polis, åklagare och domstolar ska utvecklas. Socialnämnden ser positivt på betänkandets förslag och menar att de redan idag samverkar med polis och åklagare på ett likartat sätt betänkandet föreslår. Kommunstyrelsen antar socialförvaltningens yttrande från den 14 oktober 2012 som sitt och överlämnar det till Justitiedepartementet som Kalmar kommuns yttrande över betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34). 214 Svar till kommunens revisorer om vidtagna åtgärder med anledning av fyra revisionsrapporter Dnr KS 2012/0426 Skrivelse från kommunledningskontoret den 8 oktober Kommunens revisorer lämnar årligen en uppföljningsrapport över de granskningar som gjorts under de två föregående verksamhetsåren. Samtidigt begärs svar från berörda nämnder om hittills vidtagna åtgärder med anledning av revisonsrapporterna. Kommunfullmäktige lämnade efter sitt sammanträde i juni månad över revisorernas utvärderingsberättelse för år 2010 och årsrapport för 2011 till kommunstyrelsen med begäran om svar om hittills vidtagna åtgärder med anledning av fyra revisionsrapporter. Kommunledningskontoret har i en skrivelse redovisat de åtgärder som vidtagits med anledning av följande revisionsrapporter: - Granskning av intern kontroll i kommunstyrelsen och nämnderna.

7 7 (17) - Granskning av kommunstyrelsens och socialnämndens åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. - Granskning av kommunens investeringsplanering. - Granskning av ingångna avtal. Överläggning Urban Sparre, ekonomichef, redogör för de vidtagna åtgärderna. Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets skrivelse som sin. Skrivelsen överlämnas till kommunens revisorer som kommunstyrelsens svar på hittills vidtagna åtgärder med anledning av följande granskningsrapporter: intern kontroll i kommunstyrelsen och nämnderna, kommunstyrelsens och socialnämndens åtgärder mot ungdomsarbetslösheten, kommunens investeringsplanering samt ingångna avtal. Protokollsanteckning Inger Hilmansson (FP) och Björn Brändewall (FP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: Folkpartiet liberalerna ställer sig till stora delar bakom kommunens skrivelse, men eftersom kritiken från revisorerna i några fall varit återkommande, borde handlingsplaner eller förbättrings åtgärder beskrivits inom dessa områden. En del utredningar som beslutats i organisationsöversynen, finns här med som en åtgärd och det är bra. Vi saknar dock motiv till uteblivna åtgärder. Att det finns andra kommuner som har svårigheter gör inte Kalmars ansvar mindre. En tydlig koppling mellan resurser och mål bygger på att det finns en kostnadskontroll. Revisorerna har vid tidigare revisioner saknat en tidsredovisning och Folkpartiet liberalerna har lämnat en motion om att införa tidsredovisning inom bl.a. kommunledningskontoret likt den som används i statlig verksamhet eller i projekt. Vår motion avslogs, med motivering att det kunde uppfattas som byråkratiskt. Nu ser vi att majoriteten gärna utökar kontrollen av utförda timmar hos entreprenören, men inte alls är beredd att införa tidsrapportering i kommunstyrelsens egen verksamhet. Kommunstyrelsen har fattat beslut om att en ekonomisk kalkyl skall göras i samband med detaljplanearbetet, men detta förbises gång på gång. Exploateringsintäkterna är för högt ställda, vilket innebär att kommunen använder resurser som inte finns. Det ekonomiska området har revisorerna haft anledning att återkomma till vid flera tillfällen. Kalmar kommun klarar inte sina egna uppställda finansiella mål och i årets delårsbokslut klargörs att målen inte kommer att uppfyllas under en femårsperiod. Ändå har ingen åtgärdsplan efterfrågats av majoriteten, och en sådan ambition kommer inte heller till uttryck i svaret till revisorerna.

8 8 (17) Med tidsredovisningen som underlag och ett planeringsinstrument bland flera, bör kommunen få en mera träffsäker prognos och måluppfyllelse. Vi ska ställa samma krav på kommunal uppföljning som den vi kräver av entreprenören. I en skattefinansierad verksamhet ska kommunens invånare ha god insyn och lätt kunna följa hur deras pengar används. Kommunstyrelsen ska där framstå som ett föredöme för andra nämnder och styrelser. 215 Svar på granskningsrapporten om representation och resor Dnr KS 2012/0641 Revisionsrapporten Granskning av representation och resor, september Yttrande från kommunledningskontoret den 30 oktober Kommunens revisorer har genomfört en granskning av representation och resor. Enligt rapporten bedöms kommunstyrelsens interna kontroll av fakturahanteringen som tillfredsställande men kan förbättras inom vissa områden. Vidare har kommunen ett tydligt reglemente som reglerar kontrollen av verifikationer samt en välutformad kontoplan. Kommunledningskontoret har yttrat sig över granskningsrapporten och menar att för att åtgärda de brister som framkommit i granskningen om saknade anteckningar om vilka som deltagit, och i vilket syfte, vad gäller representation och resor kommer kommunledningskontoret att vidta åtgärder. De åtgärder kommunledningskontoret tänker sig är utbildnings- och informationsinsatser till attestanter för att öka kunskapsnivån om vilka krav som ställs. Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och överlämnar det till kommunens revisorer som kommunstyrelsens svar på granskningsrapporten om representation och resor. 216 Svar till kommunens revisorer om Kalmar kommuns bidrag till ridsporten Dnr KS 2012/0612 Skrivelse från kommunens revisorer den 14 september Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande den 30 oktober 2012.

9 9 (17) Kommunens revisorer har med anledning av en artikel i tidningen Östra Småland frågat kommunstyrelsen om motiven för beslutet att avsätta så kallade Algotsson-pengar för att utveckla ridsporten ytterligare i Kalmar kommun och i vilket forum det har beslutats. Kommunstyrelsens ordförande har redovisat ett förslag till svar till revisorerna. Enligt svaret har kommunstyrelsen inte fattat något beslut om att avsätta medel för ridsporten, inte heller har några pengar betalats ut. Ett förslag till beslut om extra medel för ridsporten kommer att redovisas i ändringsbudgeten för Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen från kommunens revisorer enligt följande: Kommunstyrelsen har inte fattat något beslut om att avsätta tre miljoner kronor som ska användas till att utveckla ridsporten ytterligare i Kalmar kommun. Inte heller har några medel för detta betalats ut. Ett förslag till beslut kommer att redovisas i samband med ändringsbudget et fattas av kommunfullmäktige. 217 Detaljplan för del av fastigheten Berga 10:19, område vid Bergauddsvägen Dnr KS 2012/0605 Utlåtande den 27 september Förslag till detaljplan, reviderad den 27 september Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 27 september 2012, 249. Arbetsutskottets protokoll den 16 oktober 2012, 111. Samhällsbyggnadsnämnden har den 27 september 2012 föreslagit att kommunfullmäktige ska anta förslaget till detaljplan för del av fastigheten Berga 10:19. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på tidigare obebyggd mark söder om Bergauddsvägen, som komplettering till befintlig villabebyggelse. Arbetsutskottet har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens förslag.

10 10 (17) Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Kajsa Hedin (M) föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag att anta detaljplan för del av fastigheten Berga 10: Anna Thore (MP) föreslår att kommunstyrelsen avstyrker förslaget till detaljplan. Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka eller avstyrka arbetsutskottets förslag. Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för del av fastigheten Berga 10:19. Reservation Anna Thore (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget förslag och anför: Miljöpartiet vill aktivt verka för att skapa fler bostäder i Kalmar kommun. De nya områden som vi skapar vill vi främst ska bidra till en blandad stad där olika storlekar och boendeformer kan samsas bredvid varandra, vara klimatsmart byggda och bidra till att befintlig infrastruktur nyttjas på bästa sätt. Byggnationer ska alltså ha hög kvalité och inte bidra till att livskvaliteten i Kalmar byggs bort genom att exempelvis bebygga omtyckta och värdefulla grönområden. I fallet Bergauddsvägen har ingen hänsyn tagits till grönstrukturplanen. Platsen är klassad under rubriken Utveckling av särskilt värdefull naturområden som värdefullt mindre naturområde. Även under rubriken Särskilt värdefulla rekreationsområden är platsen klassad som särskild värdefull i stora delar där utveckling är önskad. Platsen nyttjas frekvent av både unga och gamla inte minst genom skolskogen som kräver en viss pedagogisk yta för att fungera optimalt. Bebyggelsen skulle inte heller bidra till att skapa blandad bebyggelse utan skulle tillföra mer av den boendeform som redan finns mycket av i området. I vår iver att utöka våra boende miljöer i Kalmar får inte kvalitet och hållbarhetsaspekter på sociala och miljömässiga sidan förbises. Vi måste förtäta klokt och noga ta hänsyn till grönstruktur-planen för att inte bygga bort det som innebär livskvalitet för många kalmarbor. Miljöpartiet yrkar därför avslag till detaljplanen för Bergauddsvägen. Protokollsanteckning Björn Brändewall (FP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: Djurlivet behöver en grön passage för att våga röra sig mellan de kustnära skogsområdena längs Svensknabben, Berga, Norrliden och så vidare. Detta

11 11 (17) planområde utgör den sista skogsbeklädda passagen längs Bergauddsvägen. Detaljplanen har visserligen sparat en 15 meter bred slinga mitt i planområdet för natur, vilket är nog så smalt för djuren. Men här planeras dessutom en gång- och cykelväg mitt i, som skulle göra passage mycket svår för skygga djur att våga sig ut på. Kommunen bör allvarligt överväga om denna gång- och cykelväg verkligen är nödvändig. Jag ser ingen naturlig anslutning i vare sig norr eller söder som skulle motivera en sådan väg. 218 Detaljplan för del av fastigheten Berga 10:2, område vid Svensknabbevägen Dnr KS 2012/0606 Utlåtande den 27 september Förslag till detaljplan, reviderad den 27 september Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 27 september 2012, 247. Arbetsutskottets protokoll den 16 oktober 2012, 112. Samhällsbyggnadsnämnden har den 27 september 2012 föreslagit att kommunfullmäktige ska anta förslaget till detaljplan för del av fastigheten Berga 10:2, område vid Svensknabbevägen. Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för ett samlat uppförande av tio enbostadshus med tillhörande garage i en våning, samt ett område för återvinningsstation och parkering. Arbetsutskottet har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens förslag. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för del av fastigheten Berga 10: Detaljplan för del av Smedby 1:3, område Södra Flygstaden Dnr KS 2012/0607 Utlåtande den 27 september Förslag till detaljplan, reviderad den 27 september 2012.

12 12 (17) Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 27 september 2012, 248. Arbetsutskottets protokoll den 16 oktober 2012, 113. Samhällsbyggnadsnämnden har den 27 september 2012 föreslagit att kommunfullmäktige ska anta förslaget till detaljplan för del av Smedby 1:3, område södra Flygstaden, väster om Flygplatsområdet. Syftet med planen är att göra det möjligt att utveckla området för etablering av olika slag av industri och verksamheter. Detta innebär att merparten av området ändras från att vara odlingsmark och naturmark till kvarters- och vägmark. Arbetsutskottet har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens förslag. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för del av fastigheten Smedby 1:3, område vid södra Flygstaden. Protokollsanteckning Anders Andersson (C) och Bodil Wahlgren (C) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: För att utvecklas och expandera behöver Kalmar kommun nya områden för byggnation. Det är dock viktigt att man i möjligaste mån undviker att bebygga åkermark. Den odlande jorden är en resurs som långsiktigt behövs för produktion av livsmedel och andra nyttigheter. 220 Avsiktsförklaring - bra billiga bostäder för små hushåll Dnr KS 2012/0609 Skrivelse från samhällsbyggnadskontoret den 24 september Avsiktsförklaring. Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 27 september 2012, 243. Under 2010 tog de tre länsstyrelserna i Kalmar, Jönköping och Kronoberg ett initiativ till en gemensam strategi för att flytta fram Smålands positioner som en ledande träregion i landet. Samhällsbyggnadskontoret menar att kommunen har ett ansvar för bostadsförsörjningen, har det så kallade planmonopolet och ofta tillgång till stora markarealer. Därför har kommunen bra möjligheter att styra bostadsutvecklingen i önskad riktning.

13 13 (17) Samhällsbyggnadsnämnden har med anledning av detta föreslagit att kommunstyrelsen antar avsiktsförklaringen Bra billiga bostäder för små hushåll. Överläggning Under överläggningen föreslår Jonas Lövgren (M) med instämmande av Inger Hilmansson (FP) och Per-Olof Jonsson (M) att kommunstyrelsen ska bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag. Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen enligt Jonas Lövgrens m.fl. förslag. Kommunstyrelsen antar avsiktsförklaringen Bra billiga bostäder för små hushåll. 221 Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4, Berga industriområde Dnr KS 2012/0369 Skrivelse från kommunledningskontoret den 10 oktober Överenskommelse om fastighetsreglering den 9 oktober En detaljplan för kvarteret Motorn i Berga industriområde som syftar till att utveckla verksamhets- och handelskvarteret och ge det en mer stadsmässig karaktär vann laga kraft i april Delar av ett större ledningsstråk kommer att flyttas närmare Norra vägen, markanvändningen ändras och på så sätt har ny kvartersmark med nya byggrätter i öster frigjorts. Som en del i genomförandet av detaljplanen har kommunledningskontoret föreslagit att en överenskommelse om fastighetshetsreglering träffas med ägaren till fastigheten Motorn 4, Bilkompani Sydost AB, i södra delen av kvarteret. Enligt överenskommelsen överförs kvadratmeter av den kommunalt ägda fastigheten Djurängen 2:4 till fastigheten Motorn 4. Närmast Tyska vägen kommer 157 kvadratmeter av fastigheten Motorn 4 överföras till kommunens fastighet Djurängen 2:4 för att möjliggöra bygget av en ny cirkulationsplats i korsningen Tyska vägen och Norra vägen. Enligt överenskommelsen ska Bilkompani Sydost AB erlägga kronor till kommunen som ersättning för marköverföringen. Priset grundar sig på värdering gjord av externa värderare. Försäljningen av mark genomförs som överenskommelse om fastighetsreglering.

14 14 (17) Kommunledningskontoret får i uppdrag att sälja del av fastigheten Djurängen 2:4 på de villkor som framgår av förslag till överenskommelse om fastighetsreglering mellan fastigheten Motorn 4 och fastigheten Djurängen 2: Försäljning av fastigheten Vidar 1 i Funkabo (friköp av tomträtt) Dnr KS 2012/0686 Skrivelse från kommunledningskontoret den 29 oktober Fastigheten Vidar 1 är sedan 1 januari 1983 upplåten med tomträtt till Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalmarhus nr 24. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2008, 182, om riktlinjer för friköp av tomträttsmark för småhus och flerbostadshus har tomträttshavaren erbjudits friköp motsvarande 75 % av ett friköpsunderlag. Kommunledningskontorets mark- och planeringsenhet har erbjudit bostadsrättsföreningen att friköpa fastigheten. Fastigheten består av 22 bostadsrättslägenheter på en tomtareal av m 2. Ett genomförande av friköpet innebär ett årligt bortfall av tomträttsavgälder på kronor. Efter förhandling har föreningen accepterat erbjudandet om att friköpa fastigheten för ett belopp av kronor. Detta har beräknats med utgångspunkt av våningsyta samt markvärde om kr/m 2 BTA (bruttoarea), vilket har bedömts av värderingsföretag. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunstyrelsen får sälja tomträttsfastigheten Vidar 1 för kronor till Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalmarhus nr 24 (org nr ). 223 Markreservation för del av fastigheten Tegelviken 2:4 kvarteret Vallmon, Falkenberg Dnr KS 2012/0503 Skrivelse från kommunledningskontoret den 28 september 2012.

15 15 (17) Under hösten 2011 beställde kommunledningskontorets mark- och planeringsenhet en detaljplan av samhällsbyggnadskontoret för att pröva bostadsbebyggelse för del av Tegelviken 2:4 m.fl. Området ligger mitt emot korsningen Sjöbrings väg Gethes väg, angränsande till Kalmarhems fastighet Vallmon 16. Den 16 augusti 2012 inkom begäran om markoption från Kalmarhem AB för del av Tegelviken 2:4. Syftet med begäran är att Kalmarhem AB önskar uppföra flerbostadshus med upplåtelseformen hyresrätt. Kalmarhem som ägare av angränsande fastighet möjliggör att vid en eventuell byggnation kunna samnyttja befintliga och nya bostäders behov av parkeringsplatser, miljöhus, rekreationsytor m.m. Den yta som föreslås reserveras för Kalmarhem AB omfattar ca 2700 kvm. I planbeställningen föreslogs pröva uppförande av ett fyravåningshus om lägenheter. Kommunstyrelsen reserverar del av fastigheten Tegelviken 2:4 för Kalmarhem AB, org nr , enligt kommunledningskontorets skrivelse. Markreservationen ska gälla sex månader från det att detaljplanen för området har vunnit laga kraft, dock längst två år från beslutsdatum. 224 Motion från Jonas Lövgren (M) om uppsamling av avrinnande regnvatten Dnr KS 2012/0429 Motion från Jonas Lövgren (M) den 1 juni Kommunledningskontorets skrivelse den 25 september Arbetsutskottets protokoll den 9 oktober 2012, 107. Jonas Lövgren (M) har i en motion från 1 juni 2012 föreslagit att fullmäktige ger kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning utreda kostnader och möjligheter att införa tekniska lösningar för regnvattenuppsamlingssystem vid kommunala nybyggnationer. Ett sådant system ska samla upp regnvatten som sedan filtreras och därefter används till toaletter och tvättmaskiner. Kommunledningskontoret ska också utreda vilka kommande markreservationer och markförsäljningar som gör sig lämpliga för dessa lösningar.

16 16 (17) Kommunledningskontoret har yttrat sig och föreslår att motionen besvaras med att det i dagsläget inte är aktuellt att utreda olika tekniska lösningar för att bättre tillvarata det avrinnande dagvattnet. Av yttrandet följer att en särskild teknik inte bör vara styrande i exploateringsfrågor. Vidare finns det risker med ett sådant pumpsystem motionären föreslår. Exempelvis kan det behövas vanligt vatten för att fylla på tankarna om inte dagvattnet räcker till samt att det kan behövas mer omfattande rengöring av toaletter, vilket i sin tur kan skada miljön. Arbetsutskottet har beslutat i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Överläggning Under överläggningen föreslår Jonas Lövgren (M), med instämmande av Inger Hilmansson (FP), att motionen ska remitteras till servicenämnden för yttrande. Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen enligt Jonas Lövgrens m.fl. förslag. Kommunstyrelsen remitterar motionen från Jonas Lövgren (M) om uppsamling av avrinnande till servicenämnden för yttrande. 225 Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2013 Skrivelse från kommunledningskontoret den 31 oktober Kommunstyrelsen beslutar att under 2013 sammanträda följande dagar: 15 januari, 5 februari, 5 mars, 2 april, 7 maj, 4 juni, 3 september, 1 oktober, 5 november och 3 december. 226 Fyllnadsval som ersättare i kommunstyrelsens personaldelegation efter Per-Olof Jonsson (M) Dnr KS 2012/0628 Per-Olof Jonssons avsägelse den 11 oktober Kommunstyrelsen godkänner avsägelsen från Per-Olof Jonsson (M). Kommunstyrelsen väljer Kajsa Hedin (M) till ersättare i kommunstyrelsens personaldelegation till och med 31 oktober 2014.

17 17 (17) 227 Fyllnadsval av ersättare i Kalmar kommuns pensionärsråd efter Malin Petersson (M) Dnr KS 2012/0496 Malin Peterssons avsägelse den 8 augusti Kommunstyrelsen väljer Per-Olof Jonsson (M) till ersättare i Kalmar kommuns pensionärsråd till och med 31 december Delegationsbeslut - om borgen vid omplacering av lån till Stiftelsen Calmia - Förlängning av Bengt-Olof Roos anställning som politisk sekreterare för KD - Tillsyn enligt 5 kap 1-2 i lag om skydd mot olyckor Anmälningsärenden - Arbetsutskottets protokoll den 25 september Arbetsutskottets protokoll den 9 oktober Arbetsutskottets protokoll den 16 oktober Personadelegationens protokoll den 26 september Redovisning av ansökningar för förbättringsarbete - Ännu bättre Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport för september Information kring överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända invandrare - Skrivelse från kommunens revisorer om enhetliga rutiner för protokollsskrivning i Kalmar kommun - Granskningsrapport av hantering av läkemedel och läkemedelsanvändning av äldre

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 5 februari 2013 kl. 8:00 10:00. Plats Sammanträdesrum Magistern. Omfattning 21-35

Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 5 februari 2013 kl. 8:00 10:00. Plats Sammanträdesrum Magistern. Omfattning 21-35 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 5 februari 2013 kl. 8:00 10:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Omfattning 21-35 ande Johan Persson (S), ordförande Per-Olof Jonsson (M), 1:e vice ordförande Bertil Dahl

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147 167 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-08-22 Tid 11.00-12.20 Plats Stadshuset Omfattning 147 Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Mona Jeansson (s) Steve

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 203 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-10-06 Tid 10.00-11.45 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 164-176 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-11-23. Tid 10.00-12.30. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 168-179

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-11-23. Tid 10.00-12.30. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 168-179 198 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-11-23 Tid 10.00-12.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 168-179 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 maj 2013 kl. 8:30 10:15 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 61-70 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 december 2013 kl. 8:30-9:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 134-137 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-05-04. Tid 10.30-11.50. Omfattning 61-74

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-05-04. Tid 10.30-11.50. Omfattning 61-74 65 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-05-04 Tid 10.30-11.50 Plats Länsmuseet Omfattning 61-74 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Mona

Läs mer

Tider Tisdagen den 6 oktober 2015 kl. 8:00 påbörjas studiebesök vid olika företag. Kommunstyrelsens ordinarie sammanträde börjar kl.

Tider Tisdagen den 6 oktober 2015 kl. 8:00 påbörjas studiebesök vid olika företag. Kommunstyrelsens ordinarie sammanträde börjar kl. 1(8) Kommunstyrelsen Tider Tisdagen den 6 oktober 2015 kl. 8:00 påbörjas studiebesök vid olika företag Kommunstyrelsens ordinarie sammanträde börjar kl. 10:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-08-17 Tid 8.30 8.45 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 142-150 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-03-06 51 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 53-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-20 141 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 142-148 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

1. Information om energitjänsteprojektet Föredragande: Gunilla Svensson och Magnus Laneborg, serviceförvaltningen samt representanter från Caverion

1. Information om energitjänsteprojektet Föredragande: Gunilla Svensson och Magnus Laneborg, serviceförvaltningen samt representanter från Caverion 1(10) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 12 november 2013 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om energitjänsteprojektet

Läs mer

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Jonas Löhnn (mp)

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Jonas Löhnn (mp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-02-28 44 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 46-55 ande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 15 juni 2015 kl. 10:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m 2 Ks 10 Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m Sven Nilsson, VD på Linden AB, informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid. Svensk fritid har skrivit

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern. 2. Fördjupad översiktsplan Södra staden med omgivande kulturlandskap Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

Sammanträdeslokalen Magistern. 2. Fördjupad översiktsplan Södra staden med omgivande kulturlandskap Beslutsnivå: Kommunfullmäktige Kallelse Rev. 2015-01-30 Tid Tisdagen den 3 februari 2015 kl. 08:00 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén sekreterare Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdag 2010-11-29. Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Sammanträdesdag 2010-11-29. Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens KALMAR KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL Sammanträdesdag 2010-11-29 Tid 17.00 21.30 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 148-172 ande Birgitta Elfström (S) ordförande Christina

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 1 september 2015 kl. 8:00 10:50 Plats Sammanträdesrum Magistern. Omfattning 185-205

Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 1 september 2015 kl. 8:00 10:50 Plats Sammanträdesrum Magistern. Omfattning 185-205 PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-09-01 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 1 september 2015 kl. 8:00 10:50 Plats Sammanträdesrum Magistern Omfattning 185-205 Beslutande Johan Persson (S), ordförande Christina

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 10:00 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande.

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-30 146 Tid 14.00 14.25 Plats Stadshuset Omfattning 149-153 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-07 KS 2014/1003 Kommunfullmäktige Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 25 mars 2013 kl. 13:00-16:00 Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 44-65 ande Roger Kaliff (S), ordförande 44-46, 48-65 Ann-Marie Engström

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-03 2 KS 126 Dnr 2011.80-80 Ansökan om investeringsbidrag Fem föreningar har inkommit med ansökan om investeringsbidrag. Hovmantorps GoIF. Två avfuktare, 3 990 kronor. Diskmaskin,

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 75 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-04-07 Tid 10.00 12.25 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 65-88 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011

Snabbprotokoll kommunfullmäktige 10 oktober 2011 1 (5) ANTECKNINGAR Karin Lundmark 08-535 301 22, karin.lundmark@huddinge.se Snabbprotokoll kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag 1. Lösningen på parkeringsproblemen Bengt Nilsson har lämnat in ett

Läs mer

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-10-22 198 Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta Dnr SN 2013/0459 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-10-14 Yttrande ska enligt 5 kap. 11 andra stycket socialtjänstlagen

Läs mer

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens KALMAR KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-17 Tid 17.00 21.45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 211-231 ande Roger Kaliff (s) ordförande Marianne

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL 6 (15) 30 Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen Dnr BUN 2013/0305 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-24. Bakgrund Kommunfullmäktige har givit barn-

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 FALKENBERG 31 Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-06-05 KSU 126 KS 2012/0264 Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan Beslut 1.

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 1 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-01-14 Tid 10.00-13.10 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 1-22 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta

Läs mer

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 154 Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 24 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-02-04 Tid 10.00-11.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 23-35 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 18 maj 2009 kl. 09.00-10.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 KALLELSE Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna Tisdag 5 februari 2002 kl 19.00 Göran Nydahl, förvaltningschef

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.00-16.15 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp)

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer