Kommunstyrelsen. Plats Sammanträdesrum Magistern PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50. Omfattning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Plats Sammanträdesrum Magistern PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50. Omfattning 208-227"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50 Plats Sammanträdesrum Magistern Omfattning ande Johan Persson (S), ordförande Per-Olof Jonsson (M), 1:e vice ordförande Bertil Dahl (V), 2:e vice ordförande Anette Lingmerth (S) Steve Sjögren (S) Roger Holmberg (S) Mona Jeansson (S) Jonas Hellberg (S) Elisabeth Gustavsson (S) Anna Thore (MP) Kajsa Hedin (M) Jonas Lövgren (M) Anders Andersson (C) Inger Hilmansson (FP) Christopher Dywik (KD) Ersättare Mattias Adolfson (S) Marianne Dahlberg (S) Dzenita Abaza (S) Tara Braem (MP) Bodil Wahlgren (C) Björn Brändewall (FP) Anslaget på kommunens anslagstavla den 20 november 2012.

2 2 (17) Sekreterare Jonas Sverkén Justeras Johan Persson ordförande Mona Jeansson

3 3 (17) 208 Redovisning från barn- och ungdomsnämnden Överläggning Emad Soukiyh och Malin Öhlin från barn- och ungdomsförvaltningen redovisar skolornas måluppfyllelser. Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen. 209 Genomgång av beslutsärenden Samtliga beslutsärenden gås igenom och kommunstyrelsens ledamöter har möjlighet att ställa frågor till ansvariga tjänstemän. Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationerna. 210 Förslag till ny VA-taxa 2013 Dnr KS 2012/0645 Skrivelse från Kalmar Vatten AB den 17 oktober Förslag till ny VA-taxa 2013 från Kalmar Vatten AB. Arbetsutskottets protokoll den 23 oktober 2012, 116. Kalmar Vatten AB har redovisat förslag till ny VA-taxa För en normal villa med en årsförbrukning av 150 kubikmeter vatten innebär förslaget en höjning från kronor per år till kronor per år. en till förslaget är att Kalmar Vatten AB går med underskott och för att bolaget ska nå ett nollresultat till 2016 behöver taxan höjas med 3 % per år utöver inflationen. Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige antar Kalmar Vatten AB:s förslag till ny VA-taxa att gälla från och med 1 januari Överläggning Jörgen Madebrink, Kalmar Vatten AB:s VD, redogör för förslaget.

4 4 (17) Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Anna Thore (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka arbetsutskottets förslag. 2. Anders Andersson (C) med instämmande av Christopher Dywik (KD), Inger Hilmansson (FP) och Per-Olof Jonsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka arbetsutskottets förslag med följande tillägg: Kommunfullmäktige ger Kalmar Vatten AB i uppdrag att i beslutsunderlaget inför fastställandet av 2014 års VA-taxa redovisa om hälften av höjningen av taxan 2013 gått till sanering av VA-nätet. Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen först att tillstyrka arbetsutskottets förslag. Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Anders Anderssons m.fl. tilläggsförslag. Han finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsförslaget. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige antar Kalmar Vatten AB:s förslag till ny VA-taxa att gälla från och med 1 januari Kommunfullmäktige ger Kalmar Vatten AB i uppdrag att i beslutsunderlaget inför fastställandet av 2014 års VA-taxa redovisa om hälften av höjningen av taxan 2013 gått till sanering av VA-nätet. 211 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr KS 2012/0589 Samverkansöverenskommelse den 5 september Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 17 oktober 2012, 79. Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 27 september 2012, 100. Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 26 september 2012, 117. Sedan den 1 januari 2010 har kommuner och landsting en lagstadgad skyldighet att ha en överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning. Kalmar kommun har sedan tidigare en

5 5 (17) överenskommelse med landstinget, den har dock visat sig sakna vissa delar samt behöver beslutas på kommunstyrelsenivå. Barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har samtliga föreslagit att kommunstyrelsen ingår den föreslagna överenskommelsen med landstinget. Överläggning Ingela Möller, socialförvaltningen, redogör för ärendet. Under överläggningen föreslår Anette Lingmerth (S), med instämmande av Inger Hilmansson (FP), att kommunstyrelsen ska bifalla förslaget. Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Anette Lingmerths m.fl. förslag. Kommunstyrelsen godkänner samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning. 212 Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen (SOU 2012:17) Dnr KS 2012/0409 Sammanfattning av SOU 2012:17. Yttrande från socialförvaltningen den 14 oktober Utdrag ur socialnämndens protokoll den 23 oktober 2012, 210. Kalmar kommun har fått psykiatriberedningens betänkande för yttrande. Betänkandet innehåller förslag till förändringar av lagstiftningen avseende psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt påföljderna för brott begångna av personer med psykisk funktionsnedsättning. Socialnämnden ser positivt på betänkandets förslag och menar att det kan lösa vissa svårigheter som finns idag på ett säkrare sätt. Kommunstyrelsen antar socialförvaltningens yttrande från den 14 oktober 2012 som sitt och överlämnar det till Socialdepartementet som Kalmar kommuns yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen (SOU 2012:17).

6 6 (17) 213 Yttrande över betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) Dnr KS 2012/0455 Sammanfattning av SOU 2012:34. Yttrande från socialförvaltningen den 14 oktober Utdrag ur socialnämndens protokoll den 23 oktober 2012, 211. Kalmar kommun har fått betänkandet Nya påföljder för yttrande. Betänkandet innehåller en rad förändringar, bland annat att lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) inte längre ska utgöra en påföljd för brott, kriminalvårdens kostnadsansvar ska utvidgas samt att samverkan mellan polis, åklagare och domstolar ska utvecklas. Socialnämnden ser positivt på betänkandets förslag och menar att de redan idag samverkar med polis och åklagare på ett likartat sätt betänkandet föreslår. Kommunstyrelsen antar socialförvaltningens yttrande från den 14 oktober 2012 som sitt och överlämnar det till Justitiedepartementet som Kalmar kommuns yttrande över betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34). 214 Svar till kommunens revisorer om vidtagna åtgärder med anledning av fyra revisionsrapporter Dnr KS 2012/0426 Skrivelse från kommunledningskontoret den 8 oktober Kommunens revisorer lämnar årligen en uppföljningsrapport över de granskningar som gjorts under de två föregående verksamhetsåren. Samtidigt begärs svar från berörda nämnder om hittills vidtagna åtgärder med anledning av revisonsrapporterna. Kommunfullmäktige lämnade efter sitt sammanträde i juni månad över revisorernas utvärderingsberättelse för år 2010 och årsrapport för 2011 till kommunstyrelsen med begäran om svar om hittills vidtagna åtgärder med anledning av fyra revisionsrapporter. Kommunledningskontoret har i en skrivelse redovisat de åtgärder som vidtagits med anledning av följande revisionsrapporter: - Granskning av intern kontroll i kommunstyrelsen och nämnderna.

7 7 (17) - Granskning av kommunstyrelsens och socialnämndens åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. - Granskning av kommunens investeringsplanering. - Granskning av ingångna avtal. Överläggning Urban Sparre, ekonomichef, redogör för de vidtagna åtgärderna. Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets skrivelse som sin. Skrivelsen överlämnas till kommunens revisorer som kommunstyrelsens svar på hittills vidtagna åtgärder med anledning av följande granskningsrapporter: intern kontroll i kommunstyrelsen och nämnderna, kommunstyrelsens och socialnämndens åtgärder mot ungdomsarbetslösheten, kommunens investeringsplanering samt ingångna avtal. Protokollsanteckning Inger Hilmansson (FP) och Björn Brändewall (FP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: Folkpartiet liberalerna ställer sig till stora delar bakom kommunens skrivelse, men eftersom kritiken från revisorerna i några fall varit återkommande, borde handlingsplaner eller förbättrings åtgärder beskrivits inom dessa områden. En del utredningar som beslutats i organisationsöversynen, finns här med som en åtgärd och det är bra. Vi saknar dock motiv till uteblivna åtgärder. Att det finns andra kommuner som har svårigheter gör inte Kalmars ansvar mindre. En tydlig koppling mellan resurser och mål bygger på att det finns en kostnadskontroll. Revisorerna har vid tidigare revisioner saknat en tidsredovisning och Folkpartiet liberalerna har lämnat en motion om att införa tidsredovisning inom bl.a. kommunledningskontoret likt den som används i statlig verksamhet eller i projekt. Vår motion avslogs, med motivering att det kunde uppfattas som byråkratiskt. Nu ser vi att majoriteten gärna utökar kontrollen av utförda timmar hos entreprenören, men inte alls är beredd att införa tidsrapportering i kommunstyrelsens egen verksamhet. Kommunstyrelsen har fattat beslut om att en ekonomisk kalkyl skall göras i samband med detaljplanearbetet, men detta förbises gång på gång. Exploateringsintäkterna är för högt ställda, vilket innebär att kommunen använder resurser som inte finns. Det ekonomiska området har revisorerna haft anledning att återkomma till vid flera tillfällen. Kalmar kommun klarar inte sina egna uppställda finansiella mål och i årets delårsbokslut klargörs att målen inte kommer att uppfyllas under en femårsperiod. Ändå har ingen åtgärdsplan efterfrågats av majoriteten, och en sådan ambition kommer inte heller till uttryck i svaret till revisorerna.

8 8 (17) Med tidsredovisningen som underlag och ett planeringsinstrument bland flera, bör kommunen få en mera träffsäker prognos och måluppfyllelse. Vi ska ställa samma krav på kommunal uppföljning som den vi kräver av entreprenören. I en skattefinansierad verksamhet ska kommunens invånare ha god insyn och lätt kunna följa hur deras pengar används. Kommunstyrelsen ska där framstå som ett föredöme för andra nämnder och styrelser. 215 Svar på granskningsrapporten om representation och resor Dnr KS 2012/0641 Revisionsrapporten Granskning av representation och resor, september Yttrande från kommunledningskontoret den 30 oktober Kommunens revisorer har genomfört en granskning av representation och resor. Enligt rapporten bedöms kommunstyrelsens interna kontroll av fakturahanteringen som tillfredsställande men kan förbättras inom vissa områden. Vidare har kommunen ett tydligt reglemente som reglerar kontrollen av verifikationer samt en välutformad kontoplan. Kommunledningskontoret har yttrat sig över granskningsrapporten och menar att för att åtgärda de brister som framkommit i granskningen om saknade anteckningar om vilka som deltagit, och i vilket syfte, vad gäller representation och resor kommer kommunledningskontoret att vidta åtgärder. De åtgärder kommunledningskontoret tänker sig är utbildnings- och informationsinsatser till attestanter för att öka kunskapsnivån om vilka krav som ställs. Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och överlämnar det till kommunens revisorer som kommunstyrelsens svar på granskningsrapporten om representation och resor. 216 Svar till kommunens revisorer om Kalmar kommuns bidrag till ridsporten Dnr KS 2012/0612 Skrivelse från kommunens revisorer den 14 september Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande den 30 oktober 2012.

9 9 (17) Kommunens revisorer har med anledning av en artikel i tidningen Östra Småland frågat kommunstyrelsen om motiven för beslutet att avsätta så kallade Algotsson-pengar för att utveckla ridsporten ytterligare i Kalmar kommun och i vilket forum det har beslutats. Kommunstyrelsens ordförande har redovisat ett förslag till svar till revisorerna. Enligt svaret har kommunstyrelsen inte fattat något beslut om att avsätta medel för ridsporten, inte heller har några pengar betalats ut. Ett förslag till beslut om extra medel för ridsporten kommer att redovisas i ändringsbudgeten för Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen från kommunens revisorer enligt följande: Kommunstyrelsen har inte fattat något beslut om att avsätta tre miljoner kronor som ska användas till att utveckla ridsporten ytterligare i Kalmar kommun. Inte heller har några medel för detta betalats ut. Ett förslag till beslut kommer att redovisas i samband med ändringsbudget et fattas av kommunfullmäktige. 217 Detaljplan för del av fastigheten Berga 10:19, område vid Bergauddsvägen Dnr KS 2012/0605 Utlåtande den 27 september Förslag till detaljplan, reviderad den 27 september Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 27 september 2012, 249. Arbetsutskottets protokoll den 16 oktober 2012, 111. Samhällsbyggnadsnämnden har den 27 september 2012 föreslagit att kommunfullmäktige ska anta förslaget till detaljplan för del av fastigheten Berga 10:19. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på tidigare obebyggd mark söder om Bergauddsvägen, som komplettering till befintlig villabebyggelse. Arbetsutskottet har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens förslag.

10 10 (17) Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Kajsa Hedin (M) föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag att anta detaljplan för del av fastigheten Berga 10: Anna Thore (MP) föreslår att kommunstyrelsen avstyrker förslaget till detaljplan. Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka eller avstyrka arbetsutskottets förslag. Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för del av fastigheten Berga 10:19. Reservation Anna Thore (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget förslag och anför: Miljöpartiet vill aktivt verka för att skapa fler bostäder i Kalmar kommun. De nya områden som vi skapar vill vi främst ska bidra till en blandad stad där olika storlekar och boendeformer kan samsas bredvid varandra, vara klimatsmart byggda och bidra till att befintlig infrastruktur nyttjas på bästa sätt. Byggnationer ska alltså ha hög kvalité och inte bidra till att livskvaliteten i Kalmar byggs bort genom att exempelvis bebygga omtyckta och värdefulla grönområden. I fallet Bergauddsvägen har ingen hänsyn tagits till grönstrukturplanen. Platsen är klassad under rubriken Utveckling av särskilt värdefull naturområden som värdefullt mindre naturområde. Även under rubriken Särskilt värdefulla rekreationsområden är platsen klassad som särskild värdefull i stora delar där utveckling är önskad. Platsen nyttjas frekvent av både unga och gamla inte minst genom skolskogen som kräver en viss pedagogisk yta för att fungera optimalt. Bebyggelsen skulle inte heller bidra till att skapa blandad bebyggelse utan skulle tillföra mer av den boendeform som redan finns mycket av i området. I vår iver att utöka våra boende miljöer i Kalmar får inte kvalitet och hållbarhetsaspekter på sociala och miljömässiga sidan förbises. Vi måste förtäta klokt och noga ta hänsyn till grönstruktur-planen för att inte bygga bort det som innebär livskvalitet för många kalmarbor. Miljöpartiet yrkar därför avslag till detaljplanen för Bergauddsvägen. Protokollsanteckning Björn Brändewall (FP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: Djurlivet behöver en grön passage för att våga röra sig mellan de kustnära skogsområdena längs Svensknabben, Berga, Norrliden och så vidare. Detta

11 11 (17) planområde utgör den sista skogsbeklädda passagen längs Bergauddsvägen. Detaljplanen har visserligen sparat en 15 meter bred slinga mitt i planområdet för natur, vilket är nog så smalt för djuren. Men här planeras dessutom en gång- och cykelväg mitt i, som skulle göra passage mycket svår för skygga djur att våga sig ut på. Kommunen bör allvarligt överväga om denna gång- och cykelväg verkligen är nödvändig. Jag ser ingen naturlig anslutning i vare sig norr eller söder som skulle motivera en sådan väg. 218 Detaljplan för del av fastigheten Berga 10:2, område vid Svensknabbevägen Dnr KS 2012/0606 Utlåtande den 27 september Förslag till detaljplan, reviderad den 27 september Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 27 september 2012, 247. Arbetsutskottets protokoll den 16 oktober 2012, 112. Samhällsbyggnadsnämnden har den 27 september 2012 föreslagit att kommunfullmäktige ska anta förslaget till detaljplan för del av fastigheten Berga 10:2, område vid Svensknabbevägen. Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för ett samlat uppförande av tio enbostadshus med tillhörande garage i en våning, samt ett område för återvinningsstation och parkering. Arbetsutskottet har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens förslag. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för del av fastigheten Berga 10: Detaljplan för del av Smedby 1:3, område Södra Flygstaden Dnr KS 2012/0607 Utlåtande den 27 september Förslag till detaljplan, reviderad den 27 september 2012.

12 12 (17) Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 27 september 2012, 248. Arbetsutskottets protokoll den 16 oktober 2012, 113. Samhällsbyggnadsnämnden har den 27 september 2012 föreslagit att kommunfullmäktige ska anta förslaget till detaljplan för del av Smedby 1:3, område södra Flygstaden, väster om Flygplatsområdet. Syftet med planen är att göra det möjligt att utveckla området för etablering av olika slag av industri och verksamheter. Detta innebär att merparten av området ändras från att vara odlingsmark och naturmark till kvarters- och vägmark. Arbetsutskottet har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens förslag. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för del av fastigheten Smedby 1:3, område vid södra Flygstaden. Protokollsanteckning Anders Andersson (C) och Bodil Wahlgren (C) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: För att utvecklas och expandera behöver Kalmar kommun nya områden för byggnation. Det är dock viktigt att man i möjligaste mån undviker att bebygga åkermark. Den odlande jorden är en resurs som långsiktigt behövs för produktion av livsmedel och andra nyttigheter. 220 Avsiktsförklaring - bra billiga bostäder för små hushåll Dnr KS 2012/0609 Skrivelse från samhällsbyggnadskontoret den 24 september Avsiktsförklaring. Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 27 september 2012, 243. Under 2010 tog de tre länsstyrelserna i Kalmar, Jönköping och Kronoberg ett initiativ till en gemensam strategi för att flytta fram Smålands positioner som en ledande träregion i landet. Samhällsbyggnadskontoret menar att kommunen har ett ansvar för bostadsförsörjningen, har det så kallade planmonopolet och ofta tillgång till stora markarealer. Därför har kommunen bra möjligheter att styra bostadsutvecklingen i önskad riktning.

13 13 (17) Samhällsbyggnadsnämnden har med anledning av detta föreslagit att kommunstyrelsen antar avsiktsförklaringen Bra billiga bostäder för små hushåll. Överläggning Under överläggningen föreslår Jonas Lövgren (M) med instämmande av Inger Hilmansson (FP) och Per-Olof Jonsson (M) att kommunstyrelsen ska bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag. Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen enligt Jonas Lövgrens m.fl. förslag. Kommunstyrelsen antar avsiktsförklaringen Bra billiga bostäder för små hushåll. 221 Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4, Berga industriområde Dnr KS 2012/0369 Skrivelse från kommunledningskontoret den 10 oktober Överenskommelse om fastighetsreglering den 9 oktober En detaljplan för kvarteret Motorn i Berga industriområde som syftar till att utveckla verksamhets- och handelskvarteret och ge det en mer stadsmässig karaktär vann laga kraft i april Delar av ett större ledningsstråk kommer att flyttas närmare Norra vägen, markanvändningen ändras och på så sätt har ny kvartersmark med nya byggrätter i öster frigjorts. Som en del i genomförandet av detaljplanen har kommunledningskontoret föreslagit att en överenskommelse om fastighetshetsreglering träffas med ägaren till fastigheten Motorn 4, Bilkompani Sydost AB, i södra delen av kvarteret. Enligt överenskommelsen överförs kvadratmeter av den kommunalt ägda fastigheten Djurängen 2:4 till fastigheten Motorn 4. Närmast Tyska vägen kommer 157 kvadratmeter av fastigheten Motorn 4 överföras till kommunens fastighet Djurängen 2:4 för att möjliggöra bygget av en ny cirkulationsplats i korsningen Tyska vägen och Norra vägen. Enligt överenskommelsen ska Bilkompani Sydost AB erlägga kronor till kommunen som ersättning för marköverföringen. Priset grundar sig på värdering gjord av externa värderare. Försäljningen av mark genomförs som överenskommelse om fastighetsreglering.

14 14 (17) Kommunledningskontoret får i uppdrag att sälja del av fastigheten Djurängen 2:4 på de villkor som framgår av förslag till överenskommelse om fastighetsreglering mellan fastigheten Motorn 4 och fastigheten Djurängen 2: Försäljning av fastigheten Vidar 1 i Funkabo (friköp av tomträtt) Dnr KS 2012/0686 Skrivelse från kommunledningskontoret den 29 oktober Fastigheten Vidar 1 är sedan 1 januari 1983 upplåten med tomträtt till Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalmarhus nr 24. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2008, 182, om riktlinjer för friköp av tomträttsmark för småhus och flerbostadshus har tomträttshavaren erbjudits friköp motsvarande 75 % av ett friköpsunderlag. Kommunledningskontorets mark- och planeringsenhet har erbjudit bostadsrättsföreningen att friköpa fastigheten. Fastigheten består av 22 bostadsrättslägenheter på en tomtareal av m 2. Ett genomförande av friköpet innebär ett årligt bortfall av tomträttsavgälder på kronor. Efter förhandling har föreningen accepterat erbjudandet om att friköpa fastigheten för ett belopp av kronor. Detta har beräknats med utgångspunkt av våningsyta samt markvärde om kr/m 2 BTA (bruttoarea), vilket har bedömts av värderingsföretag. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunstyrelsen får sälja tomträttsfastigheten Vidar 1 för kronor till Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalmarhus nr 24 (org nr ). 223 Markreservation för del av fastigheten Tegelviken 2:4 kvarteret Vallmon, Falkenberg Dnr KS 2012/0503 Skrivelse från kommunledningskontoret den 28 september 2012.

15 15 (17) Under hösten 2011 beställde kommunledningskontorets mark- och planeringsenhet en detaljplan av samhällsbyggnadskontoret för att pröva bostadsbebyggelse för del av Tegelviken 2:4 m.fl. Området ligger mitt emot korsningen Sjöbrings väg Gethes väg, angränsande till Kalmarhems fastighet Vallmon 16. Den 16 augusti 2012 inkom begäran om markoption från Kalmarhem AB för del av Tegelviken 2:4. Syftet med begäran är att Kalmarhem AB önskar uppföra flerbostadshus med upplåtelseformen hyresrätt. Kalmarhem som ägare av angränsande fastighet möjliggör att vid en eventuell byggnation kunna samnyttja befintliga och nya bostäders behov av parkeringsplatser, miljöhus, rekreationsytor m.m. Den yta som föreslås reserveras för Kalmarhem AB omfattar ca 2700 kvm. I planbeställningen föreslogs pröva uppförande av ett fyravåningshus om lägenheter. Kommunstyrelsen reserverar del av fastigheten Tegelviken 2:4 för Kalmarhem AB, org nr , enligt kommunledningskontorets skrivelse. Markreservationen ska gälla sex månader från det att detaljplanen för området har vunnit laga kraft, dock längst två år från beslutsdatum. 224 Motion från Jonas Lövgren (M) om uppsamling av avrinnande regnvatten Dnr KS 2012/0429 Motion från Jonas Lövgren (M) den 1 juni Kommunledningskontorets skrivelse den 25 september Arbetsutskottets protokoll den 9 oktober 2012, 107. Jonas Lövgren (M) har i en motion från 1 juni 2012 föreslagit att fullmäktige ger kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning utreda kostnader och möjligheter att införa tekniska lösningar för regnvattenuppsamlingssystem vid kommunala nybyggnationer. Ett sådant system ska samla upp regnvatten som sedan filtreras och därefter används till toaletter och tvättmaskiner. Kommunledningskontoret ska också utreda vilka kommande markreservationer och markförsäljningar som gör sig lämpliga för dessa lösningar.

16 16 (17) Kommunledningskontoret har yttrat sig och föreslår att motionen besvaras med att det i dagsläget inte är aktuellt att utreda olika tekniska lösningar för att bättre tillvarata det avrinnande dagvattnet. Av yttrandet följer att en särskild teknik inte bör vara styrande i exploateringsfrågor. Vidare finns det risker med ett sådant pumpsystem motionären föreslår. Exempelvis kan det behövas vanligt vatten för att fylla på tankarna om inte dagvattnet räcker till samt att det kan behövas mer omfattande rengöring av toaletter, vilket i sin tur kan skada miljön. Arbetsutskottet har beslutat i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Överläggning Under överläggningen föreslår Jonas Lövgren (M), med instämmande av Inger Hilmansson (FP), att motionen ska remitteras till servicenämnden för yttrande. Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen enligt Jonas Lövgrens m.fl. förslag. Kommunstyrelsen remitterar motionen från Jonas Lövgren (M) om uppsamling av avrinnande till servicenämnden för yttrande. 225 Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2013 Skrivelse från kommunledningskontoret den 31 oktober Kommunstyrelsen beslutar att under 2013 sammanträda följande dagar: 15 januari, 5 februari, 5 mars, 2 april, 7 maj, 4 juni, 3 september, 1 oktober, 5 november och 3 december. 226 Fyllnadsval som ersättare i kommunstyrelsens personaldelegation efter Per-Olof Jonsson (M) Dnr KS 2012/0628 Per-Olof Jonssons avsägelse den 11 oktober Kommunstyrelsen godkänner avsägelsen från Per-Olof Jonsson (M). Kommunstyrelsen väljer Kajsa Hedin (M) till ersättare i kommunstyrelsens personaldelegation till och med 31 oktober 2014.

17 17 (17) 227 Fyllnadsval av ersättare i Kalmar kommuns pensionärsråd efter Malin Petersson (M) Dnr KS 2012/0496 Malin Peterssons avsägelse den 8 augusti Kommunstyrelsen väljer Per-Olof Jonsson (M) till ersättare i Kalmar kommuns pensionärsråd till och med 31 december Delegationsbeslut - om borgen vid omplacering av lån till Stiftelsen Calmia - Förlängning av Bengt-Olof Roos anställning som politisk sekreterare för KD - Tillsyn enligt 5 kap 1-2 i lag om skydd mot olyckor Anmälningsärenden - Arbetsutskottets protokoll den 25 september Arbetsutskottets protokoll den 9 oktober Arbetsutskottets protokoll den 16 oktober Personadelegationens protokoll den 26 september Redovisning av ansökningar för förbättringsarbete - Ännu bättre Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport för september Information kring överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända invandrare - Skrivelse från kommunens revisorer om enhetliga rutiner för protokollsskrivning i Kalmar kommun - Granskningsrapport av hantering av läkemedel och läkemedelsanvändning av äldre

Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten

Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Gunilla Svensson 2013-01-15 SFN 2013/0021 0480-450 513 Servicenämnden Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten Förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 89-93 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 maj 2014 kl. 10:00-11:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 38-44 ande Mattias Adolfson (S) Per-Olof Jonsson (M) Anders Andersson (C) Johan Persson (S)

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-10-20 KS 2013/0458 Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar Förslag till beslut avslår motionen från Anna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 14 maj 2013 kl. 8:30 10:45 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 51-56 ande Anders Andersson (C) Anette Lingmerth (S) Tara Braem (MP) Inger Hilmansson (FP)

Läs mer

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-05-13 117 Tid 8.30-11.20 Plats Stadshuset Omfattning 124-131 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl

Läs mer

Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 5 februari 2013 kl. 8:00 10:00. Plats Sammanträdesrum Magistern. Omfattning 21-35

Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 5 februari 2013 kl. 8:00 10:00. Plats Sammanträdesrum Magistern. Omfattning 21-35 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 5 februari 2013 kl. 8:00 10:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Omfattning 21-35 ande Johan Persson (S), ordförande Per-Olof Jonsson (M), 1:e vice ordförande Bertil Dahl

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-08-17. Tid 10.00 12.00. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 102-117

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-08-17. Tid 10.00 12.00. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 102-117 108 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-08-17 Tid 10.00 12.00 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 102-117 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Mona

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande. Övriga närvarande Inger Hilmansson (FP) ersättare

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande. Övriga närvarande Inger Hilmansson (FP) ersättare KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-10-12 Tid 8.30 10.00 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 184-189 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 138-140 ande Roger Kaliff (S), ordförande Ann-Marie Engström (S),

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2010-02-16. Tid 8.30 8.55. IT-enhetens sammanträdesrum. Omfattning 28-32

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2010-02-16. Tid 8.30 8.55. IT-enhetens sammanträdesrum. Omfattning 28-32 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-02-16 Tid 8.30 8.55 Plats IT-enhetens sammanträdesrum Omfattning 28-32 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-10-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 8:30-8:55 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 110-111 Beslutande Anders Andersson (C) Per-Olof

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 februari, 2012 kl. 8:30 9:50 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 24 30 ande Johan Persson (S) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP) Anders Andersson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Servicenämnden. Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten UTDRAG. Dnr SFN 2013/0021

Servicenämnden. Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten UTDRAG. Dnr SFN 2013/0021 UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-01-30 Servicenämnden 10 Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten Dnr SFN 2013/0021 Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse 2013-01-15 inkl

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 11-19 ande Mattias Adolfson (S) Ingemar Einarsson (C) Dzenita Abaza (S) Anders Andersson

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-11-20 220 Tid 8.00-11.00 Plats Stadshuset Omfattning 219-225 ande Johan Persson (s) 219-222 Göran Häggfors (m) 219-222 Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 2 maj 2012 kl. 8:00 09:00, 09:40-10:40

Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 2 maj 2012 kl. 8:00 09:00, 09:40-10:40 Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 2 maj 2012 kl. 8:00 09:00, 09:40-10:40 Plats Sammanträdesrum Magistern Omfattning 105-121 ande Johan Persson (S), ordförande Malin Petersson (M), 1:e vice ordförande Bertil

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147 167 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-08-22 Tid 11.00-12.20 Plats Stadshuset Omfattning 147 Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Mona Jeansson (s) Steve

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 67-73 ande Jonas Lövgren (M) ordförande Ingemar Einarsson (C) 67-68 Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 10:00) 3. Svar på granskningsrapport om kommunstyrelsens uppsiktsplikt Beslutsnivå: Kommunstyrelsen

Ajournering för gruppmöten (ca 10:00) 3. Svar på granskningsrapport om kommunstyrelsens uppsiktsplikt Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 12 januari 2016 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om samverkansavtalet

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 203 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-10-06 Tid 10.00-11.45 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 164-176 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(9) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 13:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 121 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-05-27 Tid 10.00-11.10 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 106-123 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande

Beslutande Johan Persson (S) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-25 134 Tid 8.30-9.55 Plats Stadshuset Omfattning 150-158 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Bertil Dahl

Läs mer

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om systematisk

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 oktober 2015 kl. 8:30-9:45 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 86-91 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 8:30 10:25 Plats KS-salen Omfattning 79-84 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth (S) Tara

Läs mer

Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson. Övriga när- Inger Hilmansson (FP) ersättare varande Monica Bengtsson

Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson. Övriga när- Inger Hilmansson (FP) ersättare varande Monica Bengtsson KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-02-23 Tid 8.30 9.15 Plats Sammanträdesrummet Magistern Omfattning 33-38 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-04-22 94 Tid 8.30-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 99-106 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40)

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40) 1(11) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 24 november 2014 kl. 13:00 Plats Kalmarsalen, Glasverandan, Skeppsbrogatan Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-04-20 Tid 8.30 9.35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 77-83 ande Malin Petersson (M) ordförande Bertil Dahl (V) Anders Andersson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-01-30 20 Tid 8.30 9.30 Plats Stadshuset Omfattning 20-28 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-04-24 KS 2012/0776 Kommunstyrelsen Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna 6-9 i Smedby Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-10-03 199 Tid 8.30-9.40 Plats Stadshuset Omfattning 201-207 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt UTDRAG 1 (4) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Kommunstyrelsens personaldelegation 33 Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt Dnr KS 2013/0543 Handlingar

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-11-23. Tid 10.00-12.30. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 168-179

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-11-23. Tid 10.00-12.30. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 168-179 198 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-11-23 Tid 10.00-12.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 168-179 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

Lars Holmberg (V) Jessica Rydell (MP) Anna-Britt Wejdsten (FP) Kerstin Edvinsson (M) Folke Fagerlund (KD)

Lars Holmberg (V) Jessica Rydell (MP) Anna-Britt Wejdsten (FP) Kerstin Edvinsson (M) Folke Fagerlund (KD) 31 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-03-09 Tid 10.00 11.50 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 29-40 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta

Läs mer

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 25 november 2013 kl. 10:00 Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 27 november 2012 kl. 8:30-09:50. Omfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 27 november 2012 kl. 8:30-09:50. Omfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 november 2012 kl. 8:30-09:50 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 131-138 ande Per-Olof Jonsson (M), ordförande Anette Lingmerth (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 maj 2013 kl. 8:30 10:15 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 61-70 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd)

Beslutande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-02-21 37 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 40-45 ande Kjell Henriksson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-04-08 85 Tid 8.30-9.10 Plats Stadshuset Omfattning 89-93 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 29 mars 2016 kl. 10:00-10:45 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 20-29 ande Jonas Lövgren (M) Dzenita Abaza (S) Ingemar Einarsson (C) Anders Andersson (C)

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(6) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 25 april 2016 kl. 11:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 15 maj 2012 kl. 8:00-9:10 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 57-63 ande Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Bertil Dahl (v) Birgitta Elfström (s) 192-195 Jonas Löhnn (mp) 196-197. Anders Andersson

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Bertil Dahl (v) Birgitta Elfström (s) 192-195 Jonas Löhnn (mp) 196-197. Anders Andersson KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-02 192 Tid 8.30-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 192-197 ande Johan Persson (s) ordförande Bertil Dahl (v) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga närvarande Jonas Löhnn (MP) ersättare

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga närvarande Jonas Löhnn (MP) ersättare KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-08-24 Tid 8.30 9.10 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 151-155 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-08-05 152 Tid 8.30 9.30 Plats Stadshuset Omfattning 161-167 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 december 2013 kl. 8:30-9:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 134-137 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 13 december 2016 kl. 10:00-11:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 112-119 ande Mattias Adolfson (S) Jonas Lövgren (M) Johan Persson (S) Anders Andersson

Läs mer

Tider Tisdagen den 6 oktober 2015 kl. 8:00 påbörjas studiebesök vid olika företag. Kommunstyrelsens ordinarie sammanträde börjar kl.

Tider Tisdagen den 6 oktober 2015 kl. 8:00 påbörjas studiebesök vid olika företag. Kommunstyrelsens ordinarie sammanträde börjar kl. 1(8) Kommunstyrelsen Tider Tisdagen den 6 oktober 2015 kl. 8:00 påbörjas studiebesök vid olika företag Kommunstyrelsens ordinarie sammanträde börjar kl. 10:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-05-04. Tid 10.30-11.50. Omfattning 61-74

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-05-04. Tid 10.30-11.50. Omfattning 61-74 65 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-05-04 Tid 10.30-11.50 Plats Länsmuseet Omfattning 61-74 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Mona

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-12-12 257 Tid 8.30-9.20 Plats Stadshuset Omfattning 261-267 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

2. Information om kommunstyrelsens företagsbesök den 6 oktober Föredragande: Thomas Davidsson. Ajournering för gruppmöten (ca 09.

2. Information om kommunstyrelsens företagsbesök den 6 oktober Föredragande: Thomas Davidsson. Ajournering för gruppmöten (ca 09. 1(9) Rev 2015-08-31 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 1 september 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista 1. Information från Kalmar FF Föredragande:

Läs mer

Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 3 december 2013 kl. 8:00-11:40 Plats Sammanträdesrum Magistern. Omfattning 217-234

Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 3 december 2013 kl. 8:00-11:40 Plats Sammanträdesrum Magistern. Omfattning 217-234 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 december 2013 kl. 8:00-11:40 Plats Sammanträdesrum Magistern Omfattning 217-234 ande Johan Persson (S), ordförande Per-Olof Jonsson (M), 1:e vice ordförande Bertil Dahl

Läs mer

Svar på motion (MP) om varje elevs rätt till skolgård

Svar på motion (MP) om varje elevs rätt till skolgård UTDRAG 1 (3) 2013-10-16 Barn- och ungdomsnämnden 82 Svar på motion (MP) om varje elevs rätt till skolgård Dnr BUN 2013/0659 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2013-09-24. Miljöpartiets motion om

Läs mer

Lars Holmberg (V) Jessica Rydell (MP) Monica Bengtsson (KD)

Lars Holmberg (V) Jessica Rydell (MP) Monica Bengtsson (KD) 1 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-01-12 Tid 10.00 11.25 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 1-15 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-10-28 213 Tid 8.30 10.45 Plats Stadshuset Omfattning 215-225 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-08-17 Tid 8.30 8.45 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 142-150 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-03-06 51 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 53-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2011-01-25 Tid Kl. 08.30 10.15 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 11-20 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) vice

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-08-28 168 Tid 8.30-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 164-172 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunhälsan, f.d. Posthuset. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Kommunhälsan, f.d. Posthuset. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-04-01 73 Tid 8.30-10.00 Plats Kommunhälsan, f.d. Posthuset Omfattning 79-88 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-03-03 29 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 30-34 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-03-04 46 Tid 8.30-10.10 Plats Stadshuset Omfattning 50-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v)

Läs mer

Skriftliga reservationer och protokollsanteckningar från kommunstyrelsens sammanträde den 1 december redovisas i bilaga.

Skriftliga reservationer och protokollsanteckningar från kommunstyrelsens sammanträde den 1 december redovisas i bilaga. 1(7) Rev 2015-12-08 Kommunfullmäktige Tider Måndagen den 14 december 2015 kl. 11:00 Tider 11:00-12:00 Frågor och interpellationer 12:00-13:00 Jullunch inkl. utdelning av hedersgåvor 13:00- Kommunfullmäktiges

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-09-30 189 Tid 8.30-11.00 Plats Stadshuset Omfattning 192-199 ande Johan Persson (s) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-04-18 80 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 87-93 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 5 juni 2012 kl. 8:00 09:40, 10:30-12:00. Plats Sammanträdesrum Magistern. Omfattning 122-165

Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 5 juni 2012 kl. 8:00 09:40, 10:30-12:00. Plats Sammanträdesrum Magistern. Omfattning 122-165 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 5 juni 2012 kl. 8:00 09:40, 10:30-12:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Omfattning 122-165 ande Johan Persson (S), ordförande 122-133, 143-165 Malin Petersson (M), 1:e

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE. Valteknisk samverkan vid val till kommunala nämnder och styrelser m m i Kalmar kommun för mandatperioden

ÖVERENSKOMMELSE. Valteknisk samverkan vid val till kommunala nämnder och styrelser m m i Kalmar kommun för mandatperioden ÖVERENSKOMMELSE Mellan Socialdemokraterna i Kalmar, Vänsterpartiet i Kalmar och Miljöpartiet i Kalmar har följande överenskommelse om samverkan under mandatperioden 2011 2014 träffats: Överenskommelsen

Läs mer

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(8) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 16 juni 2014 kl. 13:00 Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 september 2013 kl. 8:30-9:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 101-109 ande Anders Andersson (C), ordförande Per-Olof Jonsson (M), vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats Sammanträdesrum Magistern PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 2 oktober 2012 kl. 8:00 10:20, 10:50-11:50. Omfattning

Kommunstyrelsen. Plats Sammanträdesrum Magistern PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 2 oktober 2012 kl. 8:00 10:20, 10:50-11:50. Omfattning Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 2 oktober 2012 kl. 8:00 10:20, 10:50-11:50 Plats Sammanträdesrum Magistern Omfattning 189-204 ande Johan Persson (S), ordförande Per-Olof Jonsson (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2009-06-16. Tid 8.30-10.25. Omfattning 118-128

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2009-06-16. Tid 8.30-10.25. Omfattning 118-128 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-06-16 110 Tid 8.30-10.25 Plats Stadshuset Omfattning 118-128 ande Johan Persson (S) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-20 141 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 142-148 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande

Beslutande Johan Persson (S) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2011-11-28 Tid Kl. 08.00 09.40 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 192-199 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M)

Läs mer

Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS

Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 121 Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS 2015-150 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde Del av Stafsinge-Arvidstorp 1:95 m fl. KS 2015-86

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde Del av Stafsinge-Arvidstorp 1:95 m fl. KS 2015-86 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-23 196 Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde Del av Stafsinge-Arvidstorp 1:95 m fl. KS 2015-86

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande

Beslutande Johan Persson (S) ordförande KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-11-08 Tid Kl. 08:00-12:10 Ajournering: 10:15-11:15 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 194-223 ande Johan Persson (S) ordförande

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson. Monica Bengtsson (KD)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson. Monica Bengtsson (KD) KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-02-08 Tid Kl. 10.00-12.35 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 18-43 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) 1:e vice

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(14) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 27 april 2015 kl. 10:00 Obs tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i

Läs mer

1. Information om Boverkets stöd till inventering av mark för byggande av studentbostäder Föredragande: Anette Karlsson, kommunledningskontoret

1. Information om Boverkets stöd till inventering av mark för byggande av studentbostäder Föredragande: Anette Karlsson, kommunledningskontoret 1(6) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 4 mars 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om Boverkets stöd till

Läs mer

Anslaget på kommunens anslagstavla 17 mars 2010. intygar

Anslaget på kommunens anslagstavla 17 mars 2010. intygar KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2010-03-08 Tid 10.00 12.10 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 22-44 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C) Inger Hilmansson (FP)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C) Inger Hilmansson (FP) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-08-31 Tid 8.30 9.30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 156-165 ande Johan Persson (S) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 85-89 ande Mattias Adolfson (S) Jonas Lövgren (M) Ingemar Einarsson (C) Anders Andersson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga när- Jonas Löhnn (MP) ersättare varande Inger Hilmansson (FP) ersättare

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Övriga när- Jonas Löhnn (MP) ersättare varande Inger Hilmansson (FP) ersättare KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-03-30 Tid 8.30 9.25 Plats Sammanträdesrummet Magistern Omfattning 60-70 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 10:00-11:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 1-6 ande Jonas Lövgren (M) Dzenita Abaza (S) Johan Persson (S) Anders Andersson (C) Bertil

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson (C) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-09-15 158 Tid 9.00-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 175-178 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 10 juni 2014 kl. 10:00-11:10 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-57 ande Mattias Adolfson (S) Per-Olof Jonsson (M) Anders Andersson (C) Johan Persson

Läs mer