r+'i Uppvidinge -A"'w)\ ~~vw~ Kallelse/underrättelse Datum: Tid: Åseda Folkets hus Plats:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "r+'i Uppvidinge -A"'w)\ ~~vw~ Kallelse/underrättelse 2014-09-19 Datum: 2014-09-30 Tid: 18.30 Åseda Folkets hus Plats:"

Transkript

1 r+'i Uppvidinge ~ KOMM U N Kallelse/underrättelse Sammanträde med: Kommunfullmäktige Datum: Tid: Plats: Åseda Folkets hus OBS! Avgående ledamöter och ersättare ska lämna in läsplattoma inklusive tillbehör (strömkabel, fodral, simkort, kartong) i samband med sammanträdet. Eventuell privat data som är sparad på plattan ska vid inlämnandet vara borttaget. Vid önskemål om köp av plattan kontakta Lisa Viberg senast den 26/9. Ersättare som inte själva kan komma till sammanträdet ska själva lämna in läsplattan till receptionen i kommunhuset senast den 1/10. Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Allmänhetens frågestund Dnr Information om projektet - Cykelleder i Uppvidinge Dnr Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg på./. smalspåret mellan Åseda - Klavreström Dnr Presenteras på sammanträdet KS Upphävande av företagspolicy./. Dnr KS Befrielse från uppdrag - Isak Lundin (MP)./. Dnr Anmälan av medborgarförslag för att optimera./. användande av förnyelsebara energiformer Dnr Meddelanden till kommunfullmäktige./. Dnr Ingrid Hugosson ordförande -A"'w)\ ~~vw~ Anna Magnusson sekreterare

2 r:.:j Uppvidinge ' I KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (31) Sarrunanrrädesdatwn Dm Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg på smalspåret mellan Åseda - Klavreström Sammanfattning En kommuninvånare har inkommit med förslag om att göra i ordning gamla smalspåret mellan Klavresrröm och Åseda för cykling, promenader och löpning. Enligt förslagsställaren används banvallen redan idag av många motionärer men den är sliten och behöver därför göras i ordning. Bakgrund Uppvidinge kommun jobbar redan aktivt med att göra i ordning gamla banvallar i korrununen. I dagsläget är situationen följande; Sävsjösrröm - Lenhovda: färdigställd. Åseda - Sävsjösrröm - Målerås: arbetet är igång, färdigställd om någon månad. "Smalspåret" Åseda - kommungränsen mot Växjö: återstår och planeras På initiativ av Braås samhällsförening träffades i juni representanter för Uppvidinge och Växjö kommuner för planering och inventering av möjligheter. Tanken är att under 2015 söka pengar från de respektive Leader-områden som respektive kommun deltar i. Tidigast under våren 2015 vet Leader-områdena vilka pengar de har att söka. Övriga banvallar inom korrununen som kanske skulle vara möjliga som cykelleder är privatägda och kräver därmed ett omfattande arbete med nyttjanderättsavtal med ett stort antal markägare. Dessa bandelar är Sävsjösrröm - Fröseke och Brittatorp - Lenhovda. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, ekonomi- och förvaltningschef, Medborgarförslag om gång- och cykelväg på smalspåret mellan Åseda - Klavresrröm, Kommunstyrelsens beslut Föreslå kommunfullmäktige besluta konstatera att kommunen redan jobbar i enlighet med motionens intentioner och därmed bifalla dess intentioner. Justerare Utdragsbestyrkande

3 FRE 08 -AUG :11 : P. 001 UPPVIDINGE KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Uppvidinge Dlarienr Uppvidinge lmmmun 2.L.(' J.~ 'i 2 Medborgi\rförslag till Kommunfullmäktige i Uppvidinge Kommunledniugsförvaltningen Namn. Mornca Holmberg Adrnss K k mne u evagen Telefon bostad ) E-postadress i holmberg.monica ") fnvlll1g uppgift Postadress NORRHULT Telefon arbete ' ) rai gmail.com Förslaget Jag föreslår att gamla smalspåret görs iordning för cykling, promenader och löpning hela vägen från Åseda till Klavreström, ja helst hela vägen till Braås. Lägg på hårt på hårt packat grus, rensa bort sly längs kanterna, rensa lite bland träden som skymmer utsikten mot sjöarna. Sätt upp parkbänkar på några ställen längs med Norrsjön i Norrhult och kanske tom fixa till "pojkarnas badland". Motivering (motivera kort ditt medborgarförslag, använd gärna sidan 2) Många går, springer och cyklar där redan idag men banvallen är sliten, det är stora stenar som kommer upp i dager, sly som växer in över banvallen och en hel del motorcyklar/fyrhjulingar som river upp gruset. Kunde bli en jättefin väg att röra sig på., för många att promenera och ta en paus längs med sjön i Norrhult och Klavreström, att cykla med barn utan att vara rädd för tung trafik osv Jag medger att mitt namn får publkeos på Internet tillsammans med mitt förslag ~JA LJ NEJ Underskrift ort och datum Norrhult Namnteckning Du kan skriva i medborgarförslaget direkt i din ciltor, men du måste skriva ut det och skriva under. Blanketten lämnas eller skickas till kommunledningskontoret, se adress nedan. Kommunledningsförvaltningen Adrm;S':'"KyTKtmcKell,B~S9-35CT70-/Ged~a Tele fon: Telefax:

4 FR E 08-AUG : 11 FAX NR. : p, Uppvidinge Medborgal'.förslag till Komm1mfullmäktige i Uppvidinge Norrhult/Klavreström är idag ett långsmalt samhälle, i och med denna trevliga sträcka kan det bli en nahtrlig slinga använda sig av. Det blir även en bra cykelväg fö~ de som vill cykla längre rundor och kanske kan till och med Uppvidingetrampet använda sig av denna i framtiden. Kommunledningsförv al tningen Adress: Kyrkbacken, Box Aseda Telefon oo Telefax:

5 (:i:) Uppvidinge \ I KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (31) Sarru:nanträdesdatwn Dm Upphävande av företagspolicy Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2014, 44 samt den 24 juni 2014, 70, om företagspolicy, ägardirektiv med mera för kommunens bolag. I samband med besluten skulle även tidigare fattat beslut ha upphävts. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, ekonomi- och förvaltningschef, Företagspolicy för Uppvidinge kommun, , 99 Ägardirektiv för AB Uppvidinge hus, , 99 Kommunstyrelsens beslut Föreslå kommunfullmäktige besluta upphäva kommunfullmäktiges beslut , 99, i den del det avser Företagspolicy och Ägardirektiv för AB Uppvidingehus. Justerare Utdragsbestyrkande /t.m

6 n Ko Företagspolicy för Uppvidinge kommun Org nr Denna företagspolicy, som antagits av kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun gäller för relationen mellan kommunen och dess aktiebolag i vilka kommunen innehar samtliga aktier (KL 3 KAP 17 ) l. 1. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för kommunens företag. Kommunfullmäktige har på grund av bestämmelserna i 3 kap kommunallagen särskilda åliggande avseende företagen. Dessa lagregler är utöver ovanstående, lag om offentlig upphandling, sekretesslag och arkivlag. Kommunens ägarroll utifrån denna företagspolicy och ägardirektiv utövas på bolagsstämman. 2. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen skall enligt 6 kap 1 kommunallagen och kommunstyrelsereglementet utöva fortlöpande uppsikt över kommunens företag. Kommunstyrelsen har därför rätt till den information från företagen kommunstyrelsen anser vara erforderlig för att fullgöra detta åliggande. Sekretessfrågorna måste härvid uppmärksammas. Kommunstyrelsen äger rätt att besluta i tolknings- och tillämpningsfrågor rörande företagspolicyn och direktiven, vilka fastställts på bolagsstämma. 3. Revisorerna Revisorerna granskar hur kommunstyrelsen fullgör sina åliggande såvitt avser de kommunala företagen. Kommunens revision bör ha ett nära samarbete med företagets lekmannarevision. Lekmannarevisorn i företagen skall pröva hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala ändamålet med verksamheten och uppställda måvresultat. 4. Samordning/samverkan Målsättningen för verksamheten inom Uppvidinge kommuns totala organisation skall vara att tillgodose intressen som gagnar organisationen i dess helhet. Alla former av suboptimeringar skall undvikas. Kommunstyrelsens uppdrag att samordna kommunens och företagens verksamhet skall respekteras. >j7e.. -

7 2 Kommunens utövande av ägarrollen över företagen skall i första hand bygga på samförstånd. Kommunstyrelsen och företagsledningarna skall aktivt verka för uppnående av ömsesidiga samordningsfördelar genom samverkan i frågor rörande t ex försörjning med lokaler och utrustning, upphandling, medelsförvaltning och finansiering, informationsteknologi, personaltjänst och kompetensutveckling. I syfte att vidmakthålla en god kommunikation med ägaren ur koncernsynpunkt bör årligen vid minst ett tillfälle styrelseordförande och VD i företagen kallas till ett kommunstyrelsesammanträde. Kommunstyrelsens ordförande bör även ombesörja att regelbundna sammanträden i gemensamma frågor och beträffande den löpande förvaltningen sker. 5. Ombud a) Kommunens ombud vid bolagsstämma utses av kommunstyrelsen och förses med vederbörlig fullmakt. Ägarens aktier skall representeras av ett ombud. Oppositionen äger rätt att närvara med en observatör. b) Kommunstyrelsen beslutar inför varje stämma om instruktion för ombudet. Instruktionen f'ar omfatta alla frågor som skall behandlas på bolagsstämma. Ärende som kommer önskar ta upp bolagsstämma skall grundas på kommunfullmäktiges beslut, denna företagspolicy, ägardirektiv eller kommunstyrelsens reglemente. c) Ombud vid bolagsstämma i dotterbolag utses av moderbolag och förses med vederbörlig fullmakt och instruktion. 6. Information a) Företagarens årsredovisningar skall tillsammans med revisionsberättelserna överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. b) Företagens styrelse och verkställande direktör skall regelbundet, minst en gång per år, informera kommunstyrelse om verksamhetens utveckling. Under löpande år, vid tidpunkt som gäller för kommunens nämnder och styrelser, skall skriftlig information lämnas om verksamhetsutveckling, delårsrapport och ekonomisk prognos för det pågående verksamhetsåret. Om möjligt skall under december information lämnas om verksamhetsplan och budget för kommande år. Det ankommer på kommunstyrelsens ordförande att utfärda kallelser till dessa informationssammanträden. När omständigheterna i övrigt så påkalla, skall företagens styrelse och verkställande direktör ta initiativ till att kommunstyrelsen informeras.

8 3 7. Samråd och Underställning Kommunallagen 3 kap 17 stipulerar: "Innan en kommun eller ett landsting lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen eller landstinget innehar samtliga aktier, skall fullmäktige... se till att fullmäktige f'ar ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas". Exempel på sådana ärenden som kommunfullmäktige skall yttra sig över kan vara: bo lags bildningar strategiska förvärv eller försäljning av aktier eller andelar som ej avser kapitalplacering avyttring av dotterbolagsaktier förvärv av företag eller delar av borgenspolicy uppstart av nya rörelsegrenar eller avveckling av rörelsegrenar I övrigt kan företagsvisa ägardirektiv fasställas rörande tex investeringssamråd, prissättningssamråd. 8. Val av styrelse a) Sedan val till kommunfullmäktige ägt rum skall styrelsen i företagen utses av fullmäktige att tillträda efter första ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats och tjänstgöra intill slutet av ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. b) För suppleants inträde skall gälla samma regler som för de ersättare som går in i de kommunala nämnderna. Suppleant skall kallas till styrelsesammanträde och har rätt att yttra sig även om denne ej ersätter ledamot. Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iaktta motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. c) Kommunfullmäktige tar ställning till i vilken ordning suppleanter i företagens styrelser skall inträda vid förfall för ordinarie ledamot. 9. Arbetstagarrepresentanter i styrelser Lagen om styrelserepresentation skall tillämpas i alla av kommunen helägda bolag

9 4 (1987:1245). Huvudregeln innebär att de anställda har rätt att utse två ledamöter och två suppleanter till styrelsen i företag med minst 25 anställda. Beslut om inrättande av styrelserepresentation fattas av lokal arbetstagarorganisation, som ingått kollektivavtal med företaget. Finns fler arbetstagarorganisationer inom företaget och de inte kan enas om valen, fördelas platserna mellan dessa efter deras representativitet på arbetsplatsen. Arbetstagarrepresentanterna bör utses bland de anställda vid företaget. Då styrelsens sammansättning speglar den politiska ställningen i kommunen, kan bolagen påräkna dispens enligt lagen 17, dvs arbetstagarrepresentanterna skall ej äga rätt att delta vid beslutfattande men rätt att få avvikande mening till protokollet. 10. Kommunens årsredovisning Företagen skall inom tidplan som kommunstyrelsen bestämmer tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag och den information som erfordras för att kommunstyrelsen skall kunna upprätta kommunens årsredovisning enligt kommunallagen och kommunens redovisningsreglemente. 11. Arvoden Kommunfullmäktige fastställer grunderna för arvoden och andra ersättningar som skall utgå till styrelseledamöter och suppleanter som utses av fullmäktige. 12. Anställning av verkställande direktör Vid anställning av verkställande direktör skall alltid samråd med kommunstyrelsen ske.

10 i.. L Ägardirektiv för AB Uppvidingehus Org nr: Ägandedirektiv för verksamheten i AB Uppvidingehus, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun och fastställd i bolagsstämman 1. Bolag som organ för kommunal verksamhet Bolaget är organ för kommunens bostadsförsörjning och följaktligen en del av den kommunala verksamheten. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsiktsskyldighet och har att följa av kommunens utfärdade och på bolagsstämma fastställda direktiv. Direktiven omfattar även dotterbolag i tillämpliga delar. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom: a) gällande bolagsordning b) fastställda ägardirektiv c) kommunstyrelsens beslut vad avser tolknings- och tillämpningsfrågor rörande fastställd företagspolicy och fastställd direktiv d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2. Kommunens direktiv Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de je står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. 3. Kommunens insyn och ledningsfunktion Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen utövar kommunens ägarfunktion över bolaget i de avseende som anges i kommunstyrelsereglementet och kommunens företagspolicy. Kommunstyrelsen skall ges information och tillställas de handlingar som den begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter samråd med bolagets styrelse. Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.

11 2 4. Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningar för bolagets ändamål och mål tillgodoses. Bolaget skall drivas professionellt och affärsmässigt under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 5. Likställighetsprincipen Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa den kommunala likställighetsprincipen. 6. Underställningsplikt Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Fullmäktige skall även beredas möjlighet att ta ställning före beslut i ärenden som är av större ekonomisk betydelse. 7. Budget Bolagets budget och verksamhetsplan skall delges kommunstyrelsen. Under löpande år, vid tidpunkt som gäller för kommunens nämnder och styrelser, skall skriftlig information lämnas om verksamhetsutveckling, delårsrapport och ekonomisk prognos för det pågående verksamhetsåret. Om möjligt skall under december information lämnas om verksamhetsplan och budget för kommande år. Det ankommer på kommunstyrelsens ordförande att utfärda kallelse till dessa informationssammanträden. 8. Ekonomiska mål Styrelsen skall fastställa såväl kort- som långfristiga ekonomiska mål för bolagets verksamhet. Dessa skall bl a avse konsolideringsnivå och avkastningskrav samt utdelning. I detta arbete bör samråd ske med kommunstyrelsen.

12 3 9. Kapitalförvaltning Bolagets löpande likviditet placeras på kommunkoncernens gemensamma konto. Långsiktiga placeringar av likvida medel placeras på så sätt, som i tillämpliga delar överensstämmer med placeringsregler antagna av kommunfullmäktige att gälla för Uppvidinge kommun och de kommunägda bolagen. 10. Underlag för kommunens bokslut Bolaget skall årligen tillhandahålla kommunstyrelsen det Wlderlag styrelsen begär för upprättande av kommunens årsredovisning enl 8 kap 17 kommunallagen. 11. Informationsskyldighet Bolaget skall årligen tillhandahålla kommunstyrelse det Wlderlag styrelsen begär för upprättande av kommwlens årsredovisning enl 8 kap 17 kommunallagen. Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända: a) bolagsstämmoprotokoll b) årsredovisning c) revisionsberättelse 12. Instruktion för verkställande direktör Styrelsen har enligt 8 kap 25 aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens kompetens. I instruktionen skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen skall anmäla beslut han fattat. De sålwlda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokoll.

13 4 13. Arbetsordning för styrelsen Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete. 14. Förvaltningsberättelsens innehåll Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma.

14 Hej! UPPVIDINGE KOf\/lM U:.,. Kommunledningsförvnltningen o9-1 1 I I Dlarienr Med detta brev avsäger jag mig mina uppdrag som ordinarie ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden samt ersättare i Kommunfullmäktige. Jag gör detta då jag nyligen flyttat till annan ort utanför Uppvidinge Kommun, samt påbörjat heltidsstudier, vilket gör att jag inte längre har möjlighet att vara politiskt aktiv i Uppvidinge. Med vänlig hälsning, V~ r..~ o. vr.... ~ Isak Lundin, Miljöpartiet Uppvidinge

15 Medborgarförslag för att optimera användande av förnyelsebara energiformer, vilket gör att Uppvidinge kommunen kan kvarstå som en föregångare i Klimatfrågan. Från: Kennet & Susann Karlsson Fagraskruv 1 UPPVIDINGE KO ~/. Kommunledningsförvait Dlarienr?...,-::, Aseda Medborgarförslag för utveckling av Uppvidinge kommun. Introduktion: Citat IVL aug-14 "Enligt en ny undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort anser 71 procent av partiernas ledande riksdagskandidater att klimatförändring är det allvarligaste miljöproblemet." Citat Miljöminister Lena Ek 31 mars -14 "Den samlade forskarvärldens budskap är tydligt: klimateffekter syns redan över hela världen. Arter flyttar och ekosystem förändras, livmedelsproduktionen, kvaliteten och tillgången på vatten påverkas och hälsoeffekter på människor kan skönjas. För världen handlar det nu om att utveckla samhällen på ett sätt som innebär kraftigt minskade utsläpp, men också att anpassa samhällen så att de negativa konsekvenserna mildras. Omställning till ett hållbart samhälle med låga utsläpp av växthusgaser parallellt med anpassning av samhället till ett förändrat klimat ger bäst framtidsutsikter enligt IPCC:s rapport. Ett systematiskt och förebyggande arbete med klimatanpassning är ett viktigt komplement till åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. " Förord Då globala vindkraftsparker påverkar människor, djur och natur på ett negativt sätt så kommer aldrig den storskaliga vindkraftsutbyggnaden i kommunen att ske, vilket ur klimatsynpunkt är bra eftersom det är dokumenterat att vindkraften i en livscykelanalys avger mycket växthusgaser, samt om man tar hänsyn till den totala påverkan som byggandet av en ny kraftledning ger så blir det en av de största växthusgas-utsläppen som en energiform kan avge. Därför är det hög tid för kommunen att se framåt på framtidens lösningar för ett fossilfritt samhälle. Kanske är det dags för kommunen att lära sig mer om hållbarhetskonceptet Cradle to Cradle

16 Centralt för Cradle to Cradle är att försöka skapa ett positivt avtryck snarare än att begränsa sig till att försöka minska det negativa avtrycket. För att uppnå detta måste man tänka till redan i designfasen. "Design is the first sign of human intention" är ett uttryck som myntats av William McDonough och som utvecklas vidare i boken 'Cradle to Cradle Remaking the way we make things' [M Braungart & W McDonough]. Detta medborgarförslag är en enkel tanke på hur man kan främja kretsloppstänkandet och nyttja den outtömliga solenergin för att ge mångfald och tillväxt. Sol, vind, vatten och biobränsle I kombination med tillvaratagande av metangasen vid våra reningsverk. Förslaget är att kommunen tillsätter en utredning om vilka konsekvenser och fördelar som ges inom om nedan åtgärder genomförs. Se dessa förslag som en långsiktig styrning mot det hållbara samhället, samtidigt som det är en utvecklingspotential för Uppvidinge kommun. A) Kraftvärme Bygg ut våra befintliga fjärvänneverk med kraftvärme. Premiera anslutning till fjärrvärmen och bygg ut för bostadsområden, samverkan bör göras med fjärrvärmeägarna. Utbyggnadstakten av kraftvärme har varit stor så i vårt län finns nu Växjö med 39 MW, Ljungby med 6,3 MW och en mindre anläggning i Älmhult. Kan Uppvidinge bygga ut med 10 MW? Fördelar: Kartläggning: Energin kan användas som reglerkraft till våra vindkraftverk som kommer att byggas. Biobränslet som åtgår för Värmeverket kan vara lokalt från kommunen, eftersom vi har klimatförändringen så är tillväxten enorm av biobränsle. För denna typ av elproduktion behövs ingen reglerkraft. Landsbygden får en ny näringskälla och behålls levande. Hur stor energiproduktion kan befintliga fjärrvänneverk idag ge och hur stor elproduktion kan vara möjlig med utbyggnad av kraftvänne. Hur många skogsbönder i Uppvidinge kan bli leverantörer av biobränsle. Hur många lokala arbetstillfällen ger biobränsle awerkning/hantering? 2

17 B) Solenergi Premiera och informera om installation av solceller för elproduktion till nätet och eget bruk. Föregå med goda exempel och låt Uppvidingehus sätta solceller på alla tak som är möjliga. Ge skattefördel till de industrier och privatpersoner som investerar i solenergi. Upplåt våra deponiområden till de företag som vill storsatsa på en solcellspark. Fördelar: Detta är en tyst energiform som aldrig stör varken natur, djur eller människor. Monteringa kan ske av lokala företag. Kartläggning: Hur stor energiproduktion kan erhållas av Uppvidingehus resp. privata och industrier. Hur många lokala arbetstillfällen ger montering och installation? C) Vattenkraft Lobba för bättre villkor för minivattenkraftverk Fördelar: En helt oslagbar energiform som har lång tradition och där stor kunskap finns. Kartläggning: Hur stor energiproduktion skulle Uppvidinge kommun kunna skapa genom vattenkraft om alla fallhöjder tas tillvara. D) Vindkraft Dagens utbyggnadsförslag ger en ödeläggelse av vår natur och landsbygd, befolkningen flyttrar och vi erhåller en död förfallen bebyggelse från 1900-talet. Därför bör en plan göras med hänsyn till de boende där respektavstånd måste vara 4 km vid 200 m höga verk. Genomför en koncentrerad grupp av verk max höjd 150 meter norr om Hultbren mot Linneberga, låt denna grupp producera vätgas av all sin effekt, eftersom vätgasproduktion är enligt dagens teknik energikrävande. Vätgasen utvinns ur vatten vilket det finns obegränsad till gång av. Fördelar: En levande landsbygd bevaras för kommande generationer. Våra djupa hemlighetsfulla skogar behålles som en turistmagnet eftersom turismen är den enda framtida möjliga uthålliga affärsverksamheten i Uppvidinge kommun, som kan skapa många jobb samt boende i kommunen då dygnetruntservice krävs. 3

18 De ytterligare verk som kan/kommer att byggas kan kraftregleras genom kraftvärmeverken och ev. vattenkraften. Vi slipper bygga en ny kraftledning för 350 miljoner kr, vilket måste anses som ett enormt resursslöseri genom att investera i detta enbart för vindkraften som har en kort livslängd av endast 20 år. Vi kan lättare klara av skogsbränder vid ett fåtal verk koncentrerade på ett eller två ställen, eftersom verken har en benägenhet att brinna. Kartläggning: Hur stor vätgasproduktion skulle ett 10-tal verk kunna ge? Hur mycket produktiv skogsmark sparar vi genom att inte bygga ut vindkraften? E) Metangas -vätgas-bränsleceller. Världen över planeras för framtida vätgassamhällen. Men först måste billigare och mer klimatsmarta sätt att framställa gasen tas fram. Idag produceras vätgas huvudsakligen av naturgas. Nu kan man använda billiga material som nickel och järn för att spjälka vatten vid låg spänning Forskarna går nu vidare med att utveckla en utrustning som drivs av el från solceller och självklart så kan även elen från vindkraftverk vara lämpligt. Vätgas är ett perfekt bränsle för allt från att driva bilar till at lagra förnybar energi. Ta hand om metangasen som hela tiden sipprar ur vår soptippar och förstärker växthuseffekten. Ta hand om allt matavfall och lägg i rötkammare förproduktion av metangas. Lägg en pipeline från Linneberga till Nottebäckskrysset. Installera Metacons Reformer och producera vätgas ur vårt avfall. Fördelar: Bränsleceller ger inga utsläpp Vi tar vara på vår egen skit. Kartläggning: Hur stor energiproduktion kan ex metangasen från linneberga ge? Hur stort är behovet av kommande vätgasstationer? 4

19 F) Bygg en vätgas tankstation i Nottebäckskrysset kommer både Toyota och Hyundai med serieproducerade bränslecellsbilar för vätgas. Tanken är att det skall byggas 15 vätgasstationer från Malmö till Haparanda i en start. Var förekommande och locka till sig stödmedel för detta. Genom att vara först ut på banan så drar Uppvidinge (Nottebäckskrysset) till sig trafik för tankning. Bränslecellsbilar är helt fria från utsläpp. Planera infrastrukturen I Nottebäckskrysset för en ny handelsplats och samlingsplats för turismen. Bygg en stugby där med uppvärmning och el från bränsleceller, bygg ett hotell i massivträ. Bli den framåtriktade kommunen som alla vill besöka och göra ett studiebesök hos. Nottebäckskrysset är porten till " The Deep Dark Forests" dit alla weekendbesökare från Europa åker för lugn och ro genom at vandra-fiska-jaga-botanisera eller helt enkelt bra vara. Bussning sker Småland Airport - Nottebäck, efter några år finns ett höghastighetståg Växjö - Lenhovda över krysset. Restaurang med lokalproducerad mat. Svensk Husmanskost. Butiker med glas-trä och snaps osv. Kartläggning: Hur stor turisttillströmning kan det ge med en ny handelsplats med innovationer och vilken effekt ger det på vårt skatteunderlag om vi skapar serviceyrken inom turismen som tvingar de arbetande at finns i närheten vilket gör att många kommer att bo i kommunen. Turismen är en av de större ekonomiska faktorerna att räkna med hur vi bäst gör en god vinning för kommunen. Fagraskruv 9 september 2014 " {))!_11!MK_ Susann Karlsson 5

20 ~ Uppvidinge KOMM l 1 N Till kommunfullmäktige Rappmiering "ej verkställda beslut enligt SoL och LSS" kvaiial Länsstyrelsen, Ny ledamot i kommunfullmäktige 3. SKL, cirkulär 14:35 4. Kommunstyrelsens beslut , 181

21 ~ Uppvidinge KOMMUN UPPVIDINGE!~' 1:,:~J~;Ji~ Kornrnu n l ed n i ngsförval ~ n ' :: 1~cn \ o9-11 I l-----i L-D-la-rle_n_r _\;...;},~!-" J UPPVIDINGE KOMMUN SOCIALNÄMNDEN ~! ;i lil-t Dnr:,,,,,......,,,, ,,..... Tjänsteskrivelse Socialnämnden R~pportering "ej verkställda beslut enligt SoL och LSS" kvartal Dm: Sammanfattning Socialnämnden har skyldighet att till NO, inspektion för vård och omsorg, inrapportera gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. Detta innefattar också en skyldighet att rapportera avbrott i verkställigheten som inte verkställs på nytt inom 3 månader. Rapporteringsskyldigheten gäller Sol-beslut 16 kap. 6f samt LSS-beslut 9 och 28 f-g. Beslutsunderlag K vartalsrapport Individrapporter Sammanställning LSS ej verkställda beslut Förslag till beslut Socialnämnden beslutar godkänna :informationen Christer Christensson Adm.chef Beslutet expedieras till: Korruminens revisorer Kommunfullmäktige Socialförvaltningen Adm. avdelningen

22 m Uppvidinge KOMMUN Sammanställning LSS ej verkställda beslut Till Fullmäktige Beslut Antal dagar Män Kvinnor 9.9 bostad för vuxna 880 X 9.9 bostad för vuxna 682 X 9. 9 bostad för vuxna 682 X Socialfårvaltningen

CIRKULÄR. Fullmäktiges val av revisorer

CIRKULÄR. Fullmäktiges val av revisorer CIRKULÄR 2014-09-11 000057 1 (8) Ekonomi och slymlng Lotta Rlcldander Fullmäktiges val av revisorer Val av revisorer har särskilda villkor eftersom revisorernas oberoende är viktigt. Kommunallagen har

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för verksamheten i AB Bollnäs Bostäder, nedan kallat bolaget antagna av kommunfullmäktige 2007-12-17, 291, och fastställda av bolagsstämma den Följande

Läs mer

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Revision i ett landskap som ständigt förändras Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Snåriga landskap Kommunalförbund Göteborgsregionens kommunal-förbund GR Stiftelser Kul-i-stan

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Svedala Kommuns 6:03 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 6:03 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Ägardirektiv för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antaget av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 Detta ägardirektiv avser Bostads AB Svedalahem, nedan kallat

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB

Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 006:177 Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i BoråsBorås TME AB, nedan kallat bolaget, och är antagen av Kommunfullmäktige i

Läs mer

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för verksamheten i Höörs Fastighets AB (556019-3350), nedan kallat Bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 2011-12-14, 89 och fastställda

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Ägardirektiv för Borås Djurpark AB

Ägardirektiv för Borås Djurpark AB Ägardirektiv för Borås Djurpark AB 006:71 Ägardirektiv för Borås Djurpark AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Djurpark AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i

Läs mer

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45)

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) 1 Bakgrund Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF 175) beslutades att bilda en bolagskoncern med Tjörns

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Ägardirektiv för kommunens bolag

Ägardirektiv för kommunens bolag KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1,2,3,4,7 1(6) Gäller från Diarienummer 2014-02-24 2011/870 107 Antagen: kommunfullmäktige 2004-04-26 60 och ändrad senast 2014-02-24 26 (ersätter: KF 2012-08-27 91) Ägardirektiv

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA EVENT AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA EVENT AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA EVENT AB Antagen av kommunfullmäktige den 8 september 2004, 151 med ändring den 8 februari 2006, 36, den 14 mars 2007, 77, den 13 maj 2009, 133,den 11

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB ÄGARDIREKTIV för Region Skåne Holding AB org. nr 556936-0877 2 1. Bakgrund 1.1 Region Skåne Holding AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB Ansvarig Jonas Rydberg Upprättad av Tomas Carvonen Berörda verksamheter ÖGRAB, ledningsstöd och service Faställd datum KF 2014-03-20 19 Dokumentnamn Ägardirektiv ÖGRAB Diarienummer KS 2013/693.007 ÄGARDIREKTIV

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Gagnefs Teknik AB, 556765-4792

Bolagsordning för Gagnefs Teknik AB, 556765-4792 Bolagsordning för Gagnefs Teknik AB, 556765-4792 Godkänd av kommunfullmäktige i Gagnefs kommun, 2015- Antagen av årsstämma 2015-1 Firma Aktiebolagets firma är Gagnefs Teknik AB. 2 Säte Styrelsen ska ha

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

Ägardirektiv GVV AB 2012-04-24. Bolaget som organ för kommunens verksamhet

Ägardirektiv GVV AB 2012-04-24. Bolaget som organ för kommunens verksamhet Ägardirektiv för verksamheten i Götene Vatten & Värme Aktiebolag, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Götene kommun kf 52, 2012-04-23 och fastställda av bolagsstämma 2012-04-24 Bolaget

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Ägardirektiv för Fristadbostäder AB

Ägardirektiv för Fristadbostäder AB Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 006:111 Ägardirektiv för Fristadbostäder AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Fristadbostäder AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv Elnät AB Detta ägardirektiv avser Elnät AB, (556011-5510), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med s företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Ägardirektiv för BSTF AB

Ägardirektiv för BSTF AB Ägardirektiv för BSTF AB 006:209 Ägardirektiv för BSTF AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i BSTF AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2015-03-26 samt fastställda

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer