r+'i Uppvidinge -A"'w)\ ~~vw~ Kallelse/underrättelse Datum: Tid: Åseda Folkets hus Plats:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "r+'i Uppvidinge -A"'w)\ ~~vw~ Kallelse/underrättelse 2014-09-19 Datum: 2014-09-30 Tid: 18.30 Åseda Folkets hus Plats:"

Transkript

1 r+'i Uppvidinge ~ KOMM U N Kallelse/underrättelse Sammanträde med: Kommunfullmäktige Datum: Tid: Plats: Åseda Folkets hus OBS! Avgående ledamöter och ersättare ska lämna in läsplattoma inklusive tillbehör (strömkabel, fodral, simkort, kartong) i samband med sammanträdet. Eventuell privat data som är sparad på plattan ska vid inlämnandet vara borttaget. Vid önskemål om köp av plattan kontakta Lisa Viberg senast den 26/9. Ersättare som inte själva kan komma till sammanträdet ska själva lämna in läsplattan till receptionen i kommunhuset senast den 1/10. Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Allmänhetens frågestund Dnr Information om projektet - Cykelleder i Uppvidinge Dnr Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg på./. smalspåret mellan Åseda - Klavreström Dnr Presenteras på sammanträdet KS Upphävande av företagspolicy./. Dnr KS Befrielse från uppdrag - Isak Lundin (MP)./. Dnr Anmälan av medborgarförslag för att optimera./. användande av förnyelsebara energiformer Dnr Meddelanden till kommunfullmäktige./. Dnr Ingrid Hugosson ordförande -A"'w)\ ~~vw~ Anna Magnusson sekreterare

2 r:.:j Uppvidinge ' I KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (31) Sarrunanrrädesdatwn Dm Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg på smalspåret mellan Åseda - Klavreström Sammanfattning En kommuninvånare har inkommit med förslag om att göra i ordning gamla smalspåret mellan Klavresrröm och Åseda för cykling, promenader och löpning. Enligt förslagsställaren används banvallen redan idag av många motionärer men den är sliten och behöver därför göras i ordning. Bakgrund Uppvidinge kommun jobbar redan aktivt med att göra i ordning gamla banvallar i korrununen. I dagsläget är situationen följande; Sävsjösrröm - Lenhovda: färdigställd. Åseda - Sävsjösrröm - Målerås: arbetet är igång, färdigställd om någon månad. "Smalspåret" Åseda - kommungränsen mot Växjö: återstår och planeras På initiativ av Braås samhällsförening träffades i juni representanter för Uppvidinge och Växjö kommuner för planering och inventering av möjligheter. Tanken är att under 2015 söka pengar från de respektive Leader-områden som respektive kommun deltar i. Tidigast under våren 2015 vet Leader-områdena vilka pengar de har att söka. Övriga banvallar inom korrununen som kanske skulle vara möjliga som cykelleder är privatägda och kräver därmed ett omfattande arbete med nyttjanderättsavtal med ett stort antal markägare. Dessa bandelar är Sävsjösrröm - Fröseke och Brittatorp - Lenhovda. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, ekonomi- och förvaltningschef, Medborgarförslag om gång- och cykelväg på smalspåret mellan Åseda - Klavresrröm, Kommunstyrelsens beslut Föreslå kommunfullmäktige besluta konstatera att kommunen redan jobbar i enlighet med motionens intentioner och därmed bifalla dess intentioner. Justerare Utdragsbestyrkande

3 FRE 08 -AUG :11 : P. 001 UPPVIDINGE KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Uppvidinge Dlarienr Uppvidinge lmmmun 2.L.(' J.~ 'i 2 Medborgi\rförslag till Kommunfullmäktige i Uppvidinge Kommunledniugsförvaltningen Namn. Mornca Holmberg Adrnss K k mne u evagen Telefon bostad ) E-postadress i holmberg.monica ") fnvlll1g uppgift Postadress NORRHULT Telefon arbete ' ) rai gmail.com Förslaget Jag föreslår att gamla smalspåret görs iordning för cykling, promenader och löpning hela vägen från Åseda till Klavreström, ja helst hela vägen till Braås. Lägg på hårt på hårt packat grus, rensa bort sly längs kanterna, rensa lite bland träden som skymmer utsikten mot sjöarna. Sätt upp parkbänkar på några ställen längs med Norrsjön i Norrhult och kanske tom fixa till "pojkarnas badland". Motivering (motivera kort ditt medborgarförslag, använd gärna sidan 2) Många går, springer och cyklar där redan idag men banvallen är sliten, det är stora stenar som kommer upp i dager, sly som växer in över banvallen och en hel del motorcyklar/fyrhjulingar som river upp gruset. Kunde bli en jättefin väg att röra sig på., för många att promenera och ta en paus längs med sjön i Norrhult och Klavreström, att cykla med barn utan att vara rädd för tung trafik osv Jag medger att mitt namn får publkeos på Internet tillsammans med mitt förslag ~JA LJ NEJ Underskrift ort och datum Norrhult Namnteckning Du kan skriva i medborgarförslaget direkt i din ciltor, men du måste skriva ut det och skriva under. Blanketten lämnas eller skickas till kommunledningskontoret, se adress nedan. Kommunledningsförvaltningen Adrm;S':'"KyTKtmcKell,B~S9-35CT70-/Ged~a Tele fon: Telefax:

4 FR E 08-AUG : 11 FAX NR. : p, Uppvidinge Medborgal'.förslag till Komm1mfullmäktige i Uppvidinge Norrhult/Klavreström är idag ett långsmalt samhälle, i och med denna trevliga sträcka kan det bli en nahtrlig slinga använda sig av. Det blir även en bra cykelväg fö~ de som vill cykla längre rundor och kanske kan till och med Uppvidingetrampet använda sig av denna i framtiden. Kommunledningsförv al tningen Adress: Kyrkbacken, Box Aseda Telefon oo Telefax:

5 (:i:) Uppvidinge \ I KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (31) Sarru:nanträdesdatwn Dm Upphävande av företagspolicy Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2014, 44 samt den 24 juni 2014, 70, om företagspolicy, ägardirektiv med mera för kommunens bolag. I samband med besluten skulle även tidigare fattat beslut ha upphävts. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, ekonomi- och förvaltningschef, Företagspolicy för Uppvidinge kommun, , 99 Ägardirektiv för AB Uppvidinge hus, , 99 Kommunstyrelsens beslut Föreslå kommunfullmäktige besluta upphäva kommunfullmäktiges beslut , 99, i den del det avser Företagspolicy och Ägardirektiv för AB Uppvidingehus. Justerare Utdragsbestyrkande /t.m

6 n Ko Företagspolicy för Uppvidinge kommun Org nr Denna företagspolicy, som antagits av kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun gäller för relationen mellan kommunen och dess aktiebolag i vilka kommunen innehar samtliga aktier (KL 3 KAP 17 ) l. 1. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för kommunens företag. Kommunfullmäktige har på grund av bestämmelserna i 3 kap kommunallagen särskilda åliggande avseende företagen. Dessa lagregler är utöver ovanstående, lag om offentlig upphandling, sekretesslag och arkivlag. Kommunens ägarroll utifrån denna företagspolicy och ägardirektiv utövas på bolagsstämman. 2. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen skall enligt 6 kap 1 kommunallagen och kommunstyrelsereglementet utöva fortlöpande uppsikt över kommunens företag. Kommunstyrelsen har därför rätt till den information från företagen kommunstyrelsen anser vara erforderlig för att fullgöra detta åliggande. Sekretessfrågorna måste härvid uppmärksammas. Kommunstyrelsen äger rätt att besluta i tolknings- och tillämpningsfrågor rörande företagspolicyn och direktiven, vilka fastställts på bolagsstämma. 3. Revisorerna Revisorerna granskar hur kommunstyrelsen fullgör sina åliggande såvitt avser de kommunala företagen. Kommunens revision bör ha ett nära samarbete med företagets lekmannarevision. Lekmannarevisorn i företagen skall pröva hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala ändamålet med verksamheten och uppställda måvresultat. 4. Samordning/samverkan Målsättningen för verksamheten inom Uppvidinge kommuns totala organisation skall vara att tillgodose intressen som gagnar organisationen i dess helhet. Alla former av suboptimeringar skall undvikas. Kommunstyrelsens uppdrag att samordna kommunens och företagens verksamhet skall respekteras. >j7e.. -

7 2 Kommunens utövande av ägarrollen över företagen skall i första hand bygga på samförstånd. Kommunstyrelsen och företagsledningarna skall aktivt verka för uppnående av ömsesidiga samordningsfördelar genom samverkan i frågor rörande t ex försörjning med lokaler och utrustning, upphandling, medelsförvaltning och finansiering, informationsteknologi, personaltjänst och kompetensutveckling. I syfte att vidmakthålla en god kommunikation med ägaren ur koncernsynpunkt bör årligen vid minst ett tillfälle styrelseordförande och VD i företagen kallas till ett kommunstyrelsesammanträde. Kommunstyrelsens ordförande bör även ombesörja att regelbundna sammanträden i gemensamma frågor och beträffande den löpande förvaltningen sker. 5. Ombud a) Kommunens ombud vid bolagsstämma utses av kommunstyrelsen och förses med vederbörlig fullmakt. Ägarens aktier skall representeras av ett ombud. Oppositionen äger rätt att närvara med en observatör. b) Kommunstyrelsen beslutar inför varje stämma om instruktion för ombudet. Instruktionen f'ar omfatta alla frågor som skall behandlas på bolagsstämma. Ärende som kommer önskar ta upp bolagsstämma skall grundas på kommunfullmäktiges beslut, denna företagspolicy, ägardirektiv eller kommunstyrelsens reglemente. c) Ombud vid bolagsstämma i dotterbolag utses av moderbolag och förses med vederbörlig fullmakt och instruktion. 6. Information a) Företagarens årsredovisningar skall tillsammans med revisionsberättelserna överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. b) Företagens styrelse och verkställande direktör skall regelbundet, minst en gång per år, informera kommunstyrelse om verksamhetens utveckling. Under löpande år, vid tidpunkt som gäller för kommunens nämnder och styrelser, skall skriftlig information lämnas om verksamhetsutveckling, delårsrapport och ekonomisk prognos för det pågående verksamhetsåret. Om möjligt skall under december information lämnas om verksamhetsplan och budget för kommande år. Det ankommer på kommunstyrelsens ordförande att utfärda kallelser till dessa informationssammanträden. När omständigheterna i övrigt så påkalla, skall företagens styrelse och verkställande direktör ta initiativ till att kommunstyrelsen informeras.

8 3 7. Samråd och Underställning Kommunallagen 3 kap 17 stipulerar: "Innan en kommun eller ett landsting lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen eller landstinget innehar samtliga aktier, skall fullmäktige... se till att fullmäktige f'ar ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas". Exempel på sådana ärenden som kommunfullmäktige skall yttra sig över kan vara: bo lags bildningar strategiska förvärv eller försäljning av aktier eller andelar som ej avser kapitalplacering avyttring av dotterbolagsaktier förvärv av företag eller delar av borgenspolicy uppstart av nya rörelsegrenar eller avveckling av rörelsegrenar I övrigt kan företagsvisa ägardirektiv fasställas rörande tex investeringssamråd, prissättningssamråd. 8. Val av styrelse a) Sedan val till kommunfullmäktige ägt rum skall styrelsen i företagen utses av fullmäktige att tillträda efter första ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats och tjänstgöra intill slutet av ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. b) För suppleants inträde skall gälla samma regler som för de ersättare som går in i de kommunala nämnderna. Suppleant skall kallas till styrelsesammanträde och har rätt att yttra sig även om denne ej ersätter ledamot. Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iaktta motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. c) Kommunfullmäktige tar ställning till i vilken ordning suppleanter i företagens styrelser skall inträda vid förfall för ordinarie ledamot. 9. Arbetstagarrepresentanter i styrelser Lagen om styrelserepresentation skall tillämpas i alla av kommunen helägda bolag

9 4 (1987:1245). Huvudregeln innebär att de anställda har rätt att utse två ledamöter och två suppleanter till styrelsen i företag med minst 25 anställda. Beslut om inrättande av styrelserepresentation fattas av lokal arbetstagarorganisation, som ingått kollektivavtal med företaget. Finns fler arbetstagarorganisationer inom företaget och de inte kan enas om valen, fördelas platserna mellan dessa efter deras representativitet på arbetsplatsen. Arbetstagarrepresentanterna bör utses bland de anställda vid företaget. Då styrelsens sammansättning speglar den politiska ställningen i kommunen, kan bolagen påräkna dispens enligt lagen 17, dvs arbetstagarrepresentanterna skall ej äga rätt att delta vid beslutfattande men rätt att få avvikande mening till protokollet. 10. Kommunens årsredovisning Företagen skall inom tidplan som kommunstyrelsen bestämmer tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag och den information som erfordras för att kommunstyrelsen skall kunna upprätta kommunens årsredovisning enligt kommunallagen och kommunens redovisningsreglemente. 11. Arvoden Kommunfullmäktige fastställer grunderna för arvoden och andra ersättningar som skall utgå till styrelseledamöter och suppleanter som utses av fullmäktige. 12. Anställning av verkställande direktör Vid anställning av verkställande direktör skall alltid samråd med kommunstyrelsen ske.

10 i.. L Ägardirektiv för AB Uppvidingehus Org nr: Ägandedirektiv för verksamheten i AB Uppvidingehus, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun och fastställd i bolagsstämman 1. Bolag som organ för kommunal verksamhet Bolaget är organ för kommunens bostadsförsörjning och följaktligen en del av den kommunala verksamheten. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsiktsskyldighet och har att följa av kommunens utfärdade och på bolagsstämma fastställda direktiv. Direktiven omfattar även dotterbolag i tillämpliga delar. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom: a) gällande bolagsordning b) fastställda ägardirektiv c) kommunstyrelsens beslut vad avser tolknings- och tillämpningsfrågor rörande fastställd företagspolicy och fastställd direktiv d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2. Kommunens direktiv Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de je står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. 3. Kommunens insyn och ledningsfunktion Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen utövar kommunens ägarfunktion över bolaget i de avseende som anges i kommunstyrelsereglementet och kommunens företagspolicy. Kommunstyrelsen skall ges information och tillställas de handlingar som den begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter samråd med bolagets styrelse. Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.

11 2 4. Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningar för bolagets ändamål och mål tillgodoses. Bolaget skall drivas professionellt och affärsmässigt under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 5. Likställighetsprincipen Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa den kommunala likställighetsprincipen. 6. Underställningsplikt Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Fullmäktige skall även beredas möjlighet att ta ställning före beslut i ärenden som är av större ekonomisk betydelse. 7. Budget Bolagets budget och verksamhetsplan skall delges kommunstyrelsen. Under löpande år, vid tidpunkt som gäller för kommunens nämnder och styrelser, skall skriftlig information lämnas om verksamhetsutveckling, delårsrapport och ekonomisk prognos för det pågående verksamhetsåret. Om möjligt skall under december information lämnas om verksamhetsplan och budget för kommande år. Det ankommer på kommunstyrelsens ordförande att utfärda kallelse till dessa informationssammanträden. 8. Ekonomiska mål Styrelsen skall fastställa såväl kort- som långfristiga ekonomiska mål för bolagets verksamhet. Dessa skall bl a avse konsolideringsnivå och avkastningskrav samt utdelning. I detta arbete bör samråd ske med kommunstyrelsen.

12 3 9. Kapitalförvaltning Bolagets löpande likviditet placeras på kommunkoncernens gemensamma konto. Långsiktiga placeringar av likvida medel placeras på så sätt, som i tillämpliga delar överensstämmer med placeringsregler antagna av kommunfullmäktige att gälla för Uppvidinge kommun och de kommunägda bolagen. 10. Underlag för kommunens bokslut Bolaget skall årligen tillhandahålla kommunstyrelsen det Wlderlag styrelsen begär för upprättande av kommunens årsredovisning enl 8 kap 17 kommunallagen. 11. Informationsskyldighet Bolaget skall årligen tillhandahålla kommunstyrelse det Wlderlag styrelsen begär för upprättande av kommwlens årsredovisning enl 8 kap 17 kommunallagen. Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända: a) bolagsstämmoprotokoll b) årsredovisning c) revisionsberättelse 12. Instruktion för verkställande direktör Styrelsen har enligt 8 kap 25 aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens kompetens. I instruktionen skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen skall anmäla beslut han fattat. De sålwlda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokoll.

13 4 13. Arbetsordning för styrelsen Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete. 14. Förvaltningsberättelsens innehåll Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma.

14 Hej! UPPVIDINGE KOf\/lM U:.,. Kommunledningsförvnltningen o9-1 1 I I Dlarienr Med detta brev avsäger jag mig mina uppdrag som ordinarie ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden samt ersättare i Kommunfullmäktige. Jag gör detta då jag nyligen flyttat till annan ort utanför Uppvidinge Kommun, samt påbörjat heltidsstudier, vilket gör att jag inte längre har möjlighet att vara politiskt aktiv i Uppvidinge. Med vänlig hälsning, V~ r..~ o. vr.... ~ Isak Lundin, Miljöpartiet Uppvidinge

15 Medborgarförslag för att optimera användande av förnyelsebara energiformer, vilket gör att Uppvidinge kommunen kan kvarstå som en föregångare i Klimatfrågan. Från: Kennet & Susann Karlsson Fagraskruv 1 UPPVIDINGE KO ~/. Kommunledningsförvait Dlarienr?...,-::, Aseda Medborgarförslag för utveckling av Uppvidinge kommun. Introduktion: Citat IVL aug-14 "Enligt en ny undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort anser 71 procent av partiernas ledande riksdagskandidater att klimatförändring är det allvarligaste miljöproblemet." Citat Miljöminister Lena Ek 31 mars -14 "Den samlade forskarvärldens budskap är tydligt: klimateffekter syns redan över hela världen. Arter flyttar och ekosystem förändras, livmedelsproduktionen, kvaliteten och tillgången på vatten påverkas och hälsoeffekter på människor kan skönjas. För världen handlar det nu om att utveckla samhällen på ett sätt som innebär kraftigt minskade utsläpp, men också att anpassa samhällen så att de negativa konsekvenserna mildras. Omställning till ett hållbart samhälle med låga utsläpp av växthusgaser parallellt med anpassning av samhället till ett förändrat klimat ger bäst framtidsutsikter enligt IPCC:s rapport. Ett systematiskt och förebyggande arbete med klimatanpassning är ett viktigt komplement till åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. " Förord Då globala vindkraftsparker påverkar människor, djur och natur på ett negativt sätt så kommer aldrig den storskaliga vindkraftsutbyggnaden i kommunen att ske, vilket ur klimatsynpunkt är bra eftersom det är dokumenterat att vindkraften i en livscykelanalys avger mycket växthusgaser, samt om man tar hänsyn till den totala påverkan som byggandet av en ny kraftledning ger så blir det en av de största växthusgas-utsläppen som en energiform kan avge. Därför är det hög tid för kommunen att se framåt på framtidens lösningar för ett fossilfritt samhälle. Kanske är det dags för kommunen att lära sig mer om hållbarhetskonceptet Cradle to Cradle

16 Centralt för Cradle to Cradle är att försöka skapa ett positivt avtryck snarare än att begränsa sig till att försöka minska det negativa avtrycket. För att uppnå detta måste man tänka till redan i designfasen. "Design is the first sign of human intention" är ett uttryck som myntats av William McDonough och som utvecklas vidare i boken 'Cradle to Cradle Remaking the way we make things' [M Braungart & W McDonough]. Detta medborgarförslag är en enkel tanke på hur man kan främja kretsloppstänkandet och nyttja den outtömliga solenergin för att ge mångfald och tillväxt. Sol, vind, vatten och biobränsle I kombination med tillvaratagande av metangasen vid våra reningsverk. Förslaget är att kommunen tillsätter en utredning om vilka konsekvenser och fördelar som ges inom om nedan åtgärder genomförs. Se dessa förslag som en långsiktig styrning mot det hållbara samhället, samtidigt som det är en utvecklingspotential för Uppvidinge kommun. A) Kraftvärme Bygg ut våra befintliga fjärvänneverk med kraftvärme. Premiera anslutning till fjärrvärmen och bygg ut för bostadsområden, samverkan bör göras med fjärrvärmeägarna. Utbyggnadstakten av kraftvärme har varit stor så i vårt län finns nu Växjö med 39 MW, Ljungby med 6,3 MW och en mindre anläggning i Älmhult. Kan Uppvidinge bygga ut med 10 MW? Fördelar: Kartläggning: Energin kan användas som reglerkraft till våra vindkraftverk som kommer att byggas. Biobränslet som åtgår för Värmeverket kan vara lokalt från kommunen, eftersom vi har klimatförändringen så är tillväxten enorm av biobränsle. För denna typ av elproduktion behövs ingen reglerkraft. Landsbygden får en ny näringskälla och behålls levande. Hur stor energiproduktion kan befintliga fjärrvänneverk idag ge och hur stor elproduktion kan vara möjlig med utbyggnad av kraftvänne. Hur många skogsbönder i Uppvidinge kan bli leverantörer av biobränsle. Hur många lokala arbetstillfällen ger biobränsle awerkning/hantering? 2

17 B) Solenergi Premiera och informera om installation av solceller för elproduktion till nätet och eget bruk. Föregå med goda exempel och låt Uppvidingehus sätta solceller på alla tak som är möjliga. Ge skattefördel till de industrier och privatpersoner som investerar i solenergi. Upplåt våra deponiområden till de företag som vill storsatsa på en solcellspark. Fördelar: Detta är en tyst energiform som aldrig stör varken natur, djur eller människor. Monteringa kan ske av lokala företag. Kartläggning: Hur stor energiproduktion kan erhållas av Uppvidingehus resp. privata och industrier. Hur många lokala arbetstillfällen ger montering och installation? C) Vattenkraft Lobba för bättre villkor för minivattenkraftverk Fördelar: En helt oslagbar energiform som har lång tradition och där stor kunskap finns. Kartläggning: Hur stor energiproduktion skulle Uppvidinge kommun kunna skapa genom vattenkraft om alla fallhöjder tas tillvara. D) Vindkraft Dagens utbyggnadsförslag ger en ödeläggelse av vår natur och landsbygd, befolkningen flyttrar och vi erhåller en död förfallen bebyggelse från 1900-talet. Därför bör en plan göras med hänsyn till de boende där respektavstånd måste vara 4 km vid 200 m höga verk. Genomför en koncentrerad grupp av verk max höjd 150 meter norr om Hultbren mot Linneberga, låt denna grupp producera vätgas av all sin effekt, eftersom vätgasproduktion är enligt dagens teknik energikrävande. Vätgasen utvinns ur vatten vilket det finns obegränsad till gång av. Fördelar: En levande landsbygd bevaras för kommande generationer. Våra djupa hemlighetsfulla skogar behålles som en turistmagnet eftersom turismen är den enda framtida möjliga uthålliga affärsverksamheten i Uppvidinge kommun, som kan skapa många jobb samt boende i kommunen då dygnetruntservice krävs. 3

18 De ytterligare verk som kan/kommer att byggas kan kraftregleras genom kraftvärmeverken och ev. vattenkraften. Vi slipper bygga en ny kraftledning för 350 miljoner kr, vilket måste anses som ett enormt resursslöseri genom att investera i detta enbart för vindkraften som har en kort livslängd av endast 20 år. Vi kan lättare klara av skogsbränder vid ett fåtal verk koncentrerade på ett eller två ställen, eftersom verken har en benägenhet att brinna. Kartläggning: Hur stor vätgasproduktion skulle ett 10-tal verk kunna ge? Hur mycket produktiv skogsmark sparar vi genom att inte bygga ut vindkraften? E) Metangas -vätgas-bränsleceller. Världen över planeras för framtida vätgassamhällen. Men först måste billigare och mer klimatsmarta sätt att framställa gasen tas fram. Idag produceras vätgas huvudsakligen av naturgas. Nu kan man använda billiga material som nickel och järn för att spjälka vatten vid låg spänning Forskarna går nu vidare med att utveckla en utrustning som drivs av el från solceller och självklart så kan även elen från vindkraftverk vara lämpligt. Vätgas är ett perfekt bränsle för allt från att driva bilar till at lagra förnybar energi. Ta hand om metangasen som hela tiden sipprar ur vår soptippar och förstärker växthuseffekten. Ta hand om allt matavfall och lägg i rötkammare förproduktion av metangas. Lägg en pipeline från Linneberga till Nottebäckskrysset. Installera Metacons Reformer och producera vätgas ur vårt avfall. Fördelar: Bränsleceller ger inga utsläpp Vi tar vara på vår egen skit. Kartläggning: Hur stor energiproduktion kan ex metangasen från linneberga ge? Hur stort är behovet av kommande vätgasstationer? 4

19 F) Bygg en vätgas tankstation i Nottebäckskrysset kommer både Toyota och Hyundai med serieproducerade bränslecellsbilar för vätgas. Tanken är att det skall byggas 15 vätgasstationer från Malmö till Haparanda i en start. Var förekommande och locka till sig stödmedel för detta. Genom att vara först ut på banan så drar Uppvidinge (Nottebäckskrysset) till sig trafik för tankning. Bränslecellsbilar är helt fria från utsläpp. Planera infrastrukturen I Nottebäckskrysset för en ny handelsplats och samlingsplats för turismen. Bygg en stugby där med uppvärmning och el från bränsleceller, bygg ett hotell i massivträ. Bli den framåtriktade kommunen som alla vill besöka och göra ett studiebesök hos. Nottebäckskrysset är porten till " The Deep Dark Forests" dit alla weekendbesökare från Europa åker för lugn och ro genom at vandra-fiska-jaga-botanisera eller helt enkelt bra vara. Bussning sker Småland Airport - Nottebäck, efter några år finns ett höghastighetståg Växjö - Lenhovda över krysset. Restaurang med lokalproducerad mat. Svensk Husmanskost. Butiker med glas-trä och snaps osv. Kartläggning: Hur stor turisttillströmning kan det ge med en ny handelsplats med innovationer och vilken effekt ger det på vårt skatteunderlag om vi skapar serviceyrken inom turismen som tvingar de arbetande at finns i närheten vilket gör att många kommer att bo i kommunen. Turismen är en av de större ekonomiska faktorerna att räkna med hur vi bäst gör en god vinning för kommunen. Fagraskruv 9 september 2014 " {))!_11!MK_ Susann Karlsson 5

20 ~ Uppvidinge KOMM l 1 N Till kommunfullmäktige Rappmiering "ej verkställda beslut enligt SoL och LSS" kvaiial Länsstyrelsen, Ny ledamot i kommunfullmäktige 3. SKL, cirkulär 14:35 4. Kommunstyrelsens beslut , 181

21 ~ Uppvidinge KOMMUN UPPVIDINGE!~' 1:,:~J~;Ji~ Kornrnu n l ed n i ngsförval ~ n ' :: 1~cn \ o9-11 I l-----i L-D-la-rle_n_r _\;...;},~!-" J UPPVIDINGE KOMMUN SOCIALNÄMNDEN ~! ;i lil-t Dnr:,,,,,......,,,, ,,..... Tjänsteskrivelse Socialnämnden R~pportering "ej verkställda beslut enligt SoL och LSS" kvartal Dm: Sammanfattning Socialnämnden har skyldighet att till NO, inspektion för vård och omsorg, inrapportera gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. Detta innefattar också en skyldighet att rapportera avbrott i verkställigheten som inte verkställs på nytt inom 3 månader. Rapporteringsskyldigheten gäller Sol-beslut 16 kap. 6f samt LSS-beslut 9 och 28 f-g. Beslutsunderlag K vartalsrapport Individrapporter Sammanställning LSS ej verkställda beslut Förslag till beslut Socialnämnden beslutar godkänna :informationen Christer Christensson Adm.chef Beslutet expedieras till: Korruminens revisorer Kommunfullmäktige Socialförvaltningen Adm. avdelningen

22 m Uppvidinge KOMMUN Sammanställning LSS ej verkställda beslut Till Fullmäktige Beslut Antal dagar Män Kvinnor 9.9 bostad för vuxna 880 X 9.9 bostad för vuxna 682 X 9. 9 bostad för vuxna 682 X Socialfårvaltningen

CIRKULÄR. Fullmäktiges val av revisorer

CIRKULÄR. Fullmäktiges val av revisorer CIRKULÄR 2014-09-11 000057 1 (8) Ekonomi och slymlng Lotta Rlcldander Fullmäktiges val av revisorer Val av revisorer har särskilda villkor eftersom revisorernas oberoende är viktigt. Kommunallagen har

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46 Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46 LEKEBERGS KOMMUN Riktlinje 2 (10) Dnr:13KS46 2014-03-04 Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 481/2006/107 2006-12-28 Kf 2006-12-18 182 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.5.1 Antagen av kf 90/11 och av bolagsstämman 2011-05-04 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB VÄNERSBORGS- BOSTÄDER

ÄGARDIREKTIV FÖR AB VÄNERSBORGS- BOSTÄDER 1(5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB VÄNERSBORGS- BOSTÄDER Ägardirektiven för verksamheten i AB Vänersborgsbostäder, nedan kallat bolaget, är antagna av kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun 1994-10-25, 116 och fastställda

Läs mer

Ägardirektiv för Utveckling i Noresund AB

Ägardirektiv för Utveckling i Noresund AB Ägardirektiv för Utveckling i Noresund AB Ägardirektiv för verksamheten i Utveckling i Noresund AB (nedan kallat bolaget), antagna av kommunfullmäktige i Eda kommun den [datum] och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag. Sida 1 av 5 Ägardirektiv För verksamheten i Invest in Landskrona AB nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad 2014-03-31 50 fastställda av bolagsstämma den 2014-04-24. Bolaget

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR TIMRÅ VATTEN AB Organisationsnummer

ÄGARDIREKTIV FÖR TIMRÅ VATTEN AB Organisationsnummer FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 16 a 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR TIMRÅ VATTEN AB Organisationsnummer 556280-9656 Fastställda av kommunfullmäktige 2009-06-15, 59 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 86 1. Bolaget

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI OCH VATTEN AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI OCH VATTEN AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 306/2006/107 2007-01-01 Kf 2006-10-30 127 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 26 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 22/2007 Katrineholms kommuns författningssamling Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Nr 5.07 Ägardirektiv för verksamheten i Katrineholms Fastighets AB nedan kallat

Läs mer

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom ÄGARDIREKTIV för verksamheten i AB Landskronahem, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Landskrona kommun den och fastställda av bolagsstämman den Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Läs mer

Fullmäktiges val av revisorer

Fullmäktiges val av revisorer UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 2006:60 Diarienr: 2006/2092 Nyckelord: Valbarhet, jäv, revisorer Handläggare: Caroline Nyman Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet:

Läs mer

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument

1(9) Ägardirektiv. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunfullmäktige 2008-08-26, 84 Dokumentansvarig - Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning för Eda Bostads AB...4 Roller...4 1. Bolaget sona

Läs mer

ÄGARD1REKTIV FÖR HAGFORSHEM AB

ÄGARD1REKTIV FÖR HAGFORSHEM AB Agardirektivfiir llagorshein AB organisationsnulnrner 55 65 35 604 ÄGARD1REKTIV FÖR HAGFORSHEM AB Antagna av kommunfullmäktige i Hagfors kommun 2009-06-23, 58. Fastställda av bolagsstämman 2010-06-07,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN 2016-12-01 1 (6) GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB Detta ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige i Vellinge kommun den 28 september 2016 131. Bolagen

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 83 Den 2013-12-16 Kommunfullmäktige 2013-12-16 14 Kommunstyrelsen 2013-12-10 16 Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03 11 Kf 83 Ks

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

1. Ägardirektiv för Mullsjö Energi & Miljö AB

1. Ägardirektiv för Mullsjö Energi & Miljö AB 1. Ägardirektiv för Mullsjö Energi & Miljö AB Godkända av kommunfullmäktige 2009-04-21, 33, Dnr 2008/1062 Reviderade 2012-09-25, 80, Dnr 2012/1255 Reviderade av kommunfullmäktige 2015-06-26, 66, Dnr 2015/1100

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORASTRAND AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORASTRAND AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORASTRAND AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 3. Kommunens insyn och ägarfunktion... 3 5. Grundläggande principer

Läs mer

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektivet är fastställt av Ljusdals kommun i kommunfullmäktige 2015-10-26, 210 och bekräftade vid extra bolagsstämma. 1 Generella förutsättningar

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB 2(4) Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun 2016-02-16 och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Ägardirektiv för Tjörns Bostads AB

Ägardirektiv för Tjörns Bostads AB Ägardirektiv för Tjörns Bostads AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TBAB 15) Tjörn Möjligheternas ö Ägardirektiv Tjörns Bostadsbolag AB För verksamheten i

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Revision i ett landskap som ständigt förändras Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Snåriga landskap Kommunalförbund Göteborgsregionens kommunal-förbund GR Stiftelser Kul-i-stan

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB 2(7) Innehållsförteckning 1 Bolaget som kommunalt organ... 2 2 Kommunstyrelsens roll... 3 3 Kommunfullmäktiges roll... 3 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet...

Läs mer

1(8) Företagspolicy. Styrdokument

1(8) Företagspolicy. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 140 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Policy & ägardirektiv

Läs mer

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer:

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: 556069-9539 Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer:

Läs mer

Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43

Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43 Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43 Ägardirektiv för verksamheten i Kumla Bostäder AB, nedan kallat

Läs mer

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för verksamheten i AB Bollnäs Bostäder, nedan kallat bolaget antagna av kommunfullmäktige 2007-12-17, 291, och fastställda av bolagsstämma den Följande

Läs mer

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB)

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) 1 Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Näringsliv Ulricehamn AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 17

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB (UEAB)

Ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB (UEAB) Ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB (UEAB) 1 Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Ulricehamns Energi AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2011 233 och

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunallagen (1991:900); SFS 1999:621 Utkom från trycket den 30 juni 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

Läs mer

Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052

Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (31) 2015-11-30 Kf Ks 358 Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052 Vd för Västervik Biogas AB redogör i skrivelse 10 november 2015 för Kalmar Länstrafiks

Läs mer

Ägardirektiv för Årjängs nät AB

Ägardirektiv för Årjängs nät AB Ägardirektiv för Årjängs nät AB Antaget av Årjängs kommunfullmäktige 2015-09-28 112. Fastställt på bolagsstämma 2016-01-13. 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen Bolaget ägs av Årjängs

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7.1 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 308/2006/107 2007-01-01 Kf 2006-10-30 129 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 26 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

Godkännande av ägardirektiv för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Godkännande av ägardirektiv för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:252-003 2015-05-21 1/2 Godkännande av ägardirektiv för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Dessa generella ägardirektiv gäller för Malmö kommuns helägda aktiebolag.

Dessa generella ägardirektiv gäller för Malmö kommuns helägda aktiebolag. GENERELLA ÄGARDIREKTIV Ant av kf 17 18/6 1998, 130, bih 71. Ändr 25/3 1999, 55, bih 41, 2/2 2006, 19, bih 5, 29/8 2013, 124, bih 73, 27-28/11 2014, 225, bih 137, och 10/12 2015, 219, bih 113. De generella

Läs mer

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45)

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) 1 Bakgrund Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF 175) beslutades att bilda en bolagskoncern med Tjörns

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom:

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom: Sida 1 av 5 Ägardirektiv För verksamheten i Rederi AB Ventrafiken, nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad den 2015-04-27, 73 och fastställda av bolagsstämma den 2015-05-07.

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för att granska och kontrollera

Läs mer

Ägardirektiv för Borås Kongresscenter AB

Ägardirektiv för Borås Kongresscenter AB Ägardirektiv för Borås Kongresscenter AB 006:239 Ägardirektiv för Borås Kongresscenter AB Antagna av Kommunfullmäktige 2015-03-26, samt fastställda av bolagsstämman 2015. Dessa ägardirektiv gäller för

Läs mer

Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag

Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 24 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 67 Ks 97 Au 106 KS/2014 0469 Ägardirektiv för Strömstads kommuns bolag Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 15 a 1 (6) ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-13, 70 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 88 1. Bolaget

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Ägardirektiv Flens Bostads AB

Ägardirektiv Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2017:9-902 Ägardirektiv Flens Bostads AB Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-15 89 1 Detta ägardirektiv avser Flens Bostadsaktiebolag. (556154-4866), (nedan kallat bolaget)

Läs mer

Svedala Kommuns 6:03 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 6:03 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Ägardirektiv för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antaget av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 Detta ägardirektiv avser Bostads AB Svedalahem, nedan kallat

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.7

Laholms kommuns författningssamling 3.7 Laholms kommuns författningssamling 3.7 Reglemente för revisorerna i Laholms kommun; antaget av kommunfullmäktige den 26 oktober 2006, 135 1, med ändring den 16 december 2014, 201 2. Revisionens roll 1

Läs mer

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134 EDA KOMMUN Datum Arende 2009-06-08 l)nr. Kom mun ledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Jan-Olof Seveborg, 0571-28105 Andrad bolagsordning och ägardirektiv för Eda Bostads AB Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE REVISIONEN

REGLEMENTE REVISIONEN 1 REGLEMENTE REVISIONEN Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-24 Vårgårda kommun 447 80 VÅRGÅRDA Tel.vx: 0322-600 600 Telefax: 0322-600 960 PG: 99 33-3 Besöksadress: Kungsgatan 45 E-post: kommunen@vargarda.se

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2 1 Bil KF 112 Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG Fastställd av kommunfullmäktige 2008-04-08 49 FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG 1. Bakgrund Kommunallagen ställer krav på uppsikt och kontroll över all kommunal verksamhet,

Läs mer

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö Ägardirektiv Tjörns Kommunala Förvaltnings

Läs mer

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-12-16 112 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Revisionens formella reglering... 3 Revisorernas antal och organisation... 3

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Godkänd av kommunfullmäktige den 12 januari 1993, 4 med ändringar den 12 september 1995, 169, den 9 februari 1999, 9, den 8 november 2006,

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Reglemente för Borås Stadsrevision

Reglemente för Borås Stadsrevision Reglemente för Stadsrevisionen 068:1 Reglemente för Borås Stadsrevision Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-18 Gäller från 2011-01-01 Inledande bestämmelser l Borås Stadsrevision utgörs av de av fullmäktige

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB)

Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB) Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB) Organisationsnummer 556555-3350 fastställt på bolagsstämma den, efter beslut hos respektive ägare den XX och XX. 1. Bolagets

Läs mer

Företagspolicy för Gislaveds kommun

Företagspolicy för Gislaveds kommun Företagspolicy för Gislaveds kommun 2016-11-02 1. Bakgrund De hel- och delägda kommunala företagen är en del av den samlade kommunala organisationen. Gislaveds kommuns framtidsvision och kommunövergripande

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB

Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Trelleborgs Hamn AB som ägs av Trelleborgs kommun. Ägardirektiven ska vara föremål för översyn en gång per mandatperiod.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Författning 1.6 Antagen av kommunstyrelsen 6/17 REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag

Läs mer