r+'i Uppvidinge -A"'w)\ ~~vw~ Kallelse/underrättelse Datum: Tid: Åseda Folkets hus Plats:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "r+'i Uppvidinge -A"'w)\ ~~vw~ Kallelse/underrättelse 2014-09-19 Datum: 2014-09-30 Tid: 18.30 Åseda Folkets hus Plats:"

Transkript

1 r+'i Uppvidinge ~ KOMM U N Kallelse/underrättelse Sammanträde med: Kommunfullmäktige Datum: Tid: Plats: Åseda Folkets hus OBS! Avgående ledamöter och ersättare ska lämna in läsplattoma inklusive tillbehör (strömkabel, fodral, simkort, kartong) i samband med sammanträdet. Eventuell privat data som är sparad på plattan ska vid inlämnandet vara borttaget. Vid önskemål om köp av plattan kontakta Lisa Viberg senast den 26/9. Ersättare som inte själva kan komma till sammanträdet ska själva lämna in läsplattan till receptionen i kommunhuset senast den 1/10. Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Allmänhetens frågestund Dnr Information om projektet - Cykelleder i Uppvidinge Dnr Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg på./. smalspåret mellan Åseda - Klavreström Dnr Presenteras på sammanträdet KS Upphävande av företagspolicy./. Dnr KS Befrielse från uppdrag - Isak Lundin (MP)./. Dnr Anmälan av medborgarförslag för att optimera./. användande av förnyelsebara energiformer Dnr Meddelanden till kommunfullmäktige./. Dnr Ingrid Hugosson ordförande -A"'w)\ ~~vw~ Anna Magnusson sekreterare

2 r:.:j Uppvidinge ' I KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (31) Sarrunanrrädesdatwn Dm Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg på smalspåret mellan Åseda - Klavreström Sammanfattning En kommuninvånare har inkommit med förslag om att göra i ordning gamla smalspåret mellan Klavresrröm och Åseda för cykling, promenader och löpning. Enligt förslagsställaren används banvallen redan idag av många motionärer men den är sliten och behöver därför göras i ordning. Bakgrund Uppvidinge kommun jobbar redan aktivt med att göra i ordning gamla banvallar i korrununen. I dagsläget är situationen följande; Sävsjösrröm - Lenhovda: färdigställd. Åseda - Sävsjösrröm - Målerås: arbetet är igång, färdigställd om någon månad. "Smalspåret" Åseda - kommungränsen mot Växjö: återstår och planeras På initiativ av Braås samhällsförening träffades i juni representanter för Uppvidinge och Växjö kommuner för planering och inventering av möjligheter. Tanken är att under 2015 söka pengar från de respektive Leader-områden som respektive kommun deltar i. Tidigast under våren 2015 vet Leader-områdena vilka pengar de har att söka. Övriga banvallar inom korrununen som kanske skulle vara möjliga som cykelleder är privatägda och kräver därmed ett omfattande arbete med nyttjanderättsavtal med ett stort antal markägare. Dessa bandelar är Sävsjösrröm - Fröseke och Brittatorp - Lenhovda. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, ekonomi- och förvaltningschef, Medborgarförslag om gång- och cykelväg på smalspåret mellan Åseda - Klavresrröm, Kommunstyrelsens beslut Föreslå kommunfullmäktige besluta konstatera att kommunen redan jobbar i enlighet med motionens intentioner och därmed bifalla dess intentioner. Justerare Utdragsbestyrkande

3 FRE 08 -AUG :11 : P. 001 UPPVIDINGE KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Uppvidinge Dlarienr Uppvidinge lmmmun 2.L.(' J.~ 'i 2 Medborgi\rförslag till Kommunfullmäktige i Uppvidinge Kommunledniugsförvaltningen Namn. Mornca Holmberg Adrnss K k mne u evagen Telefon bostad ) E-postadress i holmberg.monica ") fnvlll1g uppgift Postadress NORRHULT Telefon arbete ' ) rai gmail.com Förslaget Jag föreslår att gamla smalspåret görs iordning för cykling, promenader och löpning hela vägen från Åseda till Klavreström, ja helst hela vägen till Braås. Lägg på hårt på hårt packat grus, rensa bort sly längs kanterna, rensa lite bland träden som skymmer utsikten mot sjöarna. Sätt upp parkbänkar på några ställen längs med Norrsjön i Norrhult och kanske tom fixa till "pojkarnas badland". Motivering (motivera kort ditt medborgarförslag, använd gärna sidan 2) Många går, springer och cyklar där redan idag men banvallen är sliten, det är stora stenar som kommer upp i dager, sly som växer in över banvallen och en hel del motorcyklar/fyrhjulingar som river upp gruset. Kunde bli en jättefin väg att röra sig på., för många att promenera och ta en paus längs med sjön i Norrhult och Klavreström, att cykla med barn utan att vara rädd för tung trafik osv Jag medger att mitt namn får publkeos på Internet tillsammans med mitt förslag ~JA LJ NEJ Underskrift ort och datum Norrhult Namnteckning Du kan skriva i medborgarförslaget direkt i din ciltor, men du måste skriva ut det och skriva under. Blanketten lämnas eller skickas till kommunledningskontoret, se adress nedan. Kommunledningsförvaltningen Adrm;S':'"KyTKtmcKell,B~S9-35CT70-/Ged~a Tele fon: Telefax:

4 FR E 08-AUG : 11 FAX NR. : p, Uppvidinge Medborgal'.förslag till Komm1mfullmäktige i Uppvidinge Norrhult/Klavreström är idag ett långsmalt samhälle, i och med denna trevliga sträcka kan det bli en nahtrlig slinga använda sig av. Det blir även en bra cykelväg fö~ de som vill cykla längre rundor och kanske kan till och med Uppvidingetrampet använda sig av denna i framtiden. Kommunledningsförv al tningen Adress: Kyrkbacken, Box Aseda Telefon oo Telefax:

5 (:i:) Uppvidinge \ I KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (31) Sarru:nanträdesdatwn Dm Upphävande av företagspolicy Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2014, 44 samt den 24 juni 2014, 70, om företagspolicy, ägardirektiv med mera för kommunens bolag. I samband med besluten skulle även tidigare fattat beslut ha upphävts. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, ekonomi- och förvaltningschef, Företagspolicy för Uppvidinge kommun, , 99 Ägardirektiv för AB Uppvidinge hus, , 99 Kommunstyrelsens beslut Föreslå kommunfullmäktige besluta upphäva kommunfullmäktiges beslut , 99, i den del det avser Företagspolicy och Ägardirektiv för AB Uppvidingehus. Justerare Utdragsbestyrkande /t.m

6 n Ko Företagspolicy för Uppvidinge kommun Org nr Denna företagspolicy, som antagits av kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun gäller för relationen mellan kommunen och dess aktiebolag i vilka kommunen innehar samtliga aktier (KL 3 KAP 17 ) l. 1. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för kommunens företag. Kommunfullmäktige har på grund av bestämmelserna i 3 kap kommunallagen särskilda åliggande avseende företagen. Dessa lagregler är utöver ovanstående, lag om offentlig upphandling, sekretesslag och arkivlag. Kommunens ägarroll utifrån denna företagspolicy och ägardirektiv utövas på bolagsstämman. 2. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen skall enligt 6 kap 1 kommunallagen och kommunstyrelsereglementet utöva fortlöpande uppsikt över kommunens företag. Kommunstyrelsen har därför rätt till den information från företagen kommunstyrelsen anser vara erforderlig för att fullgöra detta åliggande. Sekretessfrågorna måste härvid uppmärksammas. Kommunstyrelsen äger rätt att besluta i tolknings- och tillämpningsfrågor rörande företagspolicyn och direktiven, vilka fastställts på bolagsstämma. 3. Revisorerna Revisorerna granskar hur kommunstyrelsen fullgör sina åliggande såvitt avser de kommunala företagen. Kommunens revision bör ha ett nära samarbete med företagets lekmannarevision. Lekmannarevisorn i företagen skall pröva hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala ändamålet med verksamheten och uppställda måvresultat. 4. Samordning/samverkan Målsättningen för verksamheten inom Uppvidinge kommuns totala organisation skall vara att tillgodose intressen som gagnar organisationen i dess helhet. Alla former av suboptimeringar skall undvikas. Kommunstyrelsens uppdrag att samordna kommunens och företagens verksamhet skall respekteras. >j7e.. -

7 2 Kommunens utövande av ägarrollen över företagen skall i första hand bygga på samförstånd. Kommunstyrelsen och företagsledningarna skall aktivt verka för uppnående av ömsesidiga samordningsfördelar genom samverkan i frågor rörande t ex försörjning med lokaler och utrustning, upphandling, medelsförvaltning och finansiering, informationsteknologi, personaltjänst och kompetensutveckling. I syfte att vidmakthålla en god kommunikation med ägaren ur koncernsynpunkt bör årligen vid minst ett tillfälle styrelseordförande och VD i företagen kallas till ett kommunstyrelsesammanträde. Kommunstyrelsens ordförande bör även ombesörja att regelbundna sammanträden i gemensamma frågor och beträffande den löpande förvaltningen sker. 5. Ombud a) Kommunens ombud vid bolagsstämma utses av kommunstyrelsen och förses med vederbörlig fullmakt. Ägarens aktier skall representeras av ett ombud. Oppositionen äger rätt att närvara med en observatör. b) Kommunstyrelsen beslutar inför varje stämma om instruktion för ombudet. Instruktionen f'ar omfatta alla frågor som skall behandlas på bolagsstämma. Ärende som kommer önskar ta upp bolagsstämma skall grundas på kommunfullmäktiges beslut, denna företagspolicy, ägardirektiv eller kommunstyrelsens reglemente. c) Ombud vid bolagsstämma i dotterbolag utses av moderbolag och förses med vederbörlig fullmakt och instruktion. 6. Information a) Företagarens årsredovisningar skall tillsammans med revisionsberättelserna överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. b) Företagens styrelse och verkställande direktör skall regelbundet, minst en gång per år, informera kommunstyrelse om verksamhetens utveckling. Under löpande år, vid tidpunkt som gäller för kommunens nämnder och styrelser, skall skriftlig information lämnas om verksamhetsutveckling, delårsrapport och ekonomisk prognos för det pågående verksamhetsåret. Om möjligt skall under december information lämnas om verksamhetsplan och budget för kommande år. Det ankommer på kommunstyrelsens ordförande att utfärda kallelser till dessa informationssammanträden. När omständigheterna i övrigt så påkalla, skall företagens styrelse och verkställande direktör ta initiativ till att kommunstyrelsen informeras.

8 3 7. Samråd och Underställning Kommunallagen 3 kap 17 stipulerar: "Innan en kommun eller ett landsting lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen eller landstinget innehar samtliga aktier, skall fullmäktige... se till att fullmäktige f'ar ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas". Exempel på sådana ärenden som kommunfullmäktige skall yttra sig över kan vara: bo lags bildningar strategiska förvärv eller försäljning av aktier eller andelar som ej avser kapitalplacering avyttring av dotterbolagsaktier förvärv av företag eller delar av borgenspolicy uppstart av nya rörelsegrenar eller avveckling av rörelsegrenar I övrigt kan företagsvisa ägardirektiv fasställas rörande tex investeringssamråd, prissättningssamråd. 8. Val av styrelse a) Sedan val till kommunfullmäktige ägt rum skall styrelsen i företagen utses av fullmäktige att tillträda efter första ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats och tjänstgöra intill slutet av ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. b) För suppleants inträde skall gälla samma regler som för de ersättare som går in i de kommunala nämnderna. Suppleant skall kallas till styrelsesammanträde och har rätt att yttra sig även om denne ej ersätter ledamot. Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iaktta motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. c) Kommunfullmäktige tar ställning till i vilken ordning suppleanter i företagens styrelser skall inträda vid förfall för ordinarie ledamot. 9. Arbetstagarrepresentanter i styrelser Lagen om styrelserepresentation skall tillämpas i alla av kommunen helägda bolag

9 4 (1987:1245). Huvudregeln innebär att de anställda har rätt att utse två ledamöter och två suppleanter till styrelsen i företag med minst 25 anställda. Beslut om inrättande av styrelserepresentation fattas av lokal arbetstagarorganisation, som ingått kollektivavtal med företaget. Finns fler arbetstagarorganisationer inom företaget och de inte kan enas om valen, fördelas platserna mellan dessa efter deras representativitet på arbetsplatsen. Arbetstagarrepresentanterna bör utses bland de anställda vid företaget. Då styrelsens sammansättning speglar den politiska ställningen i kommunen, kan bolagen påräkna dispens enligt lagen 17, dvs arbetstagarrepresentanterna skall ej äga rätt att delta vid beslutfattande men rätt att få avvikande mening till protokollet. 10. Kommunens årsredovisning Företagen skall inom tidplan som kommunstyrelsen bestämmer tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag och den information som erfordras för att kommunstyrelsen skall kunna upprätta kommunens årsredovisning enligt kommunallagen och kommunens redovisningsreglemente. 11. Arvoden Kommunfullmäktige fastställer grunderna för arvoden och andra ersättningar som skall utgå till styrelseledamöter och suppleanter som utses av fullmäktige. 12. Anställning av verkställande direktör Vid anställning av verkställande direktör skall alltid samråd med kommunstyrelsen ske.

10 i.. L Ägardirektiv för AB Uppvidingehus Org nr: Ägandedirektiv för verksamheten i AB Uppvidingehus, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun och fastställd i bolagsstämman 1. Bolag som organ för kommunal verksamhet Bolaget är organ för kommunens bostadsförsörjning och följaktligen en del av den kommunala verksamheten. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsiktsskyldighet och har att följa av kommunens utfärdade och på bolagsstämma fastställda direktiv. Direktiven omfattar även dotterbolag i tillämpliga delar. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom: a) gällande bolagsordning b) fastställda ägardirektiv c) kommunstyrelsens beslut vad avser tolknings- och tillämpningsfrågor rörande fastställd företagspolicy och fastställd direktiv d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2. Kommunens direktiv Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de je står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. 3. Kommunens insyn och ledningsfunktion Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen utövar kommunens ägarfunktion över bolaget i de avseende som anges i kommunstyrelsereglementet och kommunens företagspolicy. Kommunstyrelsen skall ges information och tillställas de handlingar som den begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter samråd med bolagets styrelse. Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.

11 2 4. Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningar för bolagets ändamål och mål tillgodoses. Bolaget skall drivas professionellt och affärsmässigt under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 5. Likställighetsprincipen Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa den kommunala likställighetsprincipen. 6. Underställningsplikt Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Fullmäktige skall även beredas möjlighet att ta ställning före beslut i ärenden som är av större ekonomisk betydelse. 7. Budget Bolagets budget och verksamhetsplan skall delges kommunstyrelsen. Under löpande år, vid tidpunkt som gäller för kommunens nämnder och styrelser, skall skriftlig information lämnas om verksamhetsutveckling, delårsrapport och ekonomisk prognos för det pågående verksamhetsåret. Om möjligt skall under december information lämnas om verksamhetsplan och budget för kommande år. Det ankommer på kommunstyrelsens ordförande att utfärda kallelse till dessa informationssammanträden. 8. Ekonomiska mål Styrelsen skall fastställa såväl kort- som långfristiga ekonomiska mål för bolagets verksamhet. Dessa skall bl a avse konsolideringsnivå och avkastningskrav samt utdelning. I detta arbete bör samråd ske med kommunstyrelsen.

12 3 9. Kapitalförvaltning Bolagets löpande likviditet placeras på kommunkoncernens gemensamma konto. Långsiktiga placeringar av likvida medel placeras på så sätt, som i tillämpliga delar överensstämmer med placeringsregler antagna av kommunfullmäktige att gälla för Uppvidinge kommun och de kommunägda bolagen. 10. Underlag för kommunens bokslut Bolaget skall årligen tillhandahålla kommunstyrelsen det Wlderlag styrelsen begär för upprättande av kommunens årsredovisning enl 8 kap 17 kommunallagen. 11. Informationsskyldighet Bolaget skall årligen tillhandahålla kommunstyrelse det Wlderlag styrelsen begär för upprättande av kommwlens årsredovisning enl 8 kap 17 kommunallagen. Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända: a) bolagsstämmoprotokoll b) årsredovisning c) revisionsberättelse 12. Instruktion för verkställande direktör Styrelsen har enligt 8 kap 25 aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens kompetens. I instruktionen skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen skall anmäla beslut han fattat. De sålwlda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokoll.

13 4 13. Arbetsordning för styrelsen Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete. 14. Förvaltningsberättelsens innehåll Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma.

14 Hej! UPPVIDINGE KOf\/lM U:.,. Kommunledningsförvnltningen o9-1 1 I I Dlarienr Med detta brev avsäger jag mig mina uppdrag som ordinarie ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden samt ersättare i Kommunfullmäktige. Jag gör detta då jag nyligen flyttat till annan ort utanför Uppvidinge Kommun, samt påbörjat heltidsstudier, vilket gör att jag inte längre har möjlighet att vara politiskt aktiv i Uppvidinge. Med vänlig hälsning, V~ r..~ o. vr.... ~ Isak Lundin, Miljöpartiet Uppvidinge

15 Medborgarförslag för att optimera användande av förnyelsebara energiformer, vilket gör att Uppvidinge kommunen kan kvarstå som en föregångare i Klimatfrågan. Från: Kennet & Susann Karlsson Fagraskruv 1 UPPVIDINGE KO ~/. Kommunledningsförvait Dlarienr?...,-::, Aseda Medborgarförslag för utveckling av Uppvidinge kommun. Introduktion: Citat IVL aug-14 "Enligt en ny undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort anser 71 procent av partiernas ledande riksdagskandidater att klimatförändring är det allvarligaste miljöproblemet." Citat Miljöminister Lena Ek 31 mars -14 "Den samlade forskarvärldens budskap är tydligt: klimateffekter syns redan över hela världen. Arter flyttar och ekosystem förändras, livmedelsproduktionen, kvaliteten och tillgången på vatten påverkas och hälsoeffekter på människor kan skönjas. För världen handlar det nu om att utveckla samhällen på ett sätt som innebär kraftigt minskade utsläpp, men också att anpassa samhällen så att de negativa konsekvenserna mildras. Omställning till ett hållbart samhälle med låga utsläpp av växthusgaser parallellt med anpassning av samhället till ett förändrat klimat ger bäst framtidsutsikter enligt IPCC:s rapport. Ett systematiskt och förebyggande arbete med klimatanpassning är ett viktigt komplement till åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. " Förord Då globala vindkraftsparker påverkar människor, djur och natur på ett negativt sätt så kommer aldrig den storskaliga vindkraftsutbyggnaden i kommunen att ske, vilket ur klimatsynpunkt är bra eftersom det är dokumenterat att vindkraften i en livscykelanalys avger mycket växthusgaser, samt om man tar hänsyn till den totala påverkan som byggandet av en ny kraftledning ger så blir det en av de största växthusgas-utsläppen som en energiform kan avge. Därför är det hög tid för kommunen att se framåt på framtidens lösningar för ett fossilfritt samhälle. Kanske är det dags för kommunen att lära sig mer om hållbarhetskonceptet Cradle to Cradle

16 Centralt för Cradle to Cradle är att försöka skapa ett positivt avtryck snarare än att begränsa sig till att försöka minska det negativa avtrycket. För att uppnå detta måste man tänka till redan i designfasen. "Design is the first sign of human intention" är ett uttryck som myntats av William McDonough och som utvecklas vidare i boken 'Cradle to Cradle Remaking the way we make things' [M Braungart & W McDonough]. Detta medborgarförslag är en enkel tanke på hur man kan främja kretsloppstänkandet och nyttja den outtömliga solenergin för att ge mångfald och tillväxt. Sol, vind, vatten och biobränsle I kombination med tillvaratagande av metangasen vid våra reningsverk. Förslaget är att kommunen tillsätter en utredning om vilka konsekvenser och fördelar som ges inom om nedan åtgärder genomförs. Se dessa förslag som en långsiktig styrning mot det hållbara samhället, samtidigt som det är en utvecklingspotential för Uppvidinge kommun. A) Kraftvärme Bygg ut våra befintliga fjärvänneverk med kraftvärme. Premiera anslutning till fjärrvärmen och bygg ut för bostadsområden, samverkan bör göras med fjärrvärmeägarna. Utbyggnadstakten av kraftvärme har varit stor så i vårt län finns nu Växjö med 39 MW, Ljungby med 6,3 MW och en mindre anläggning i Älmhult. Kan Uppvidinge bygga ut med 10 MW? Fördelar: Kartläggning: Energin kan användas som reglerkraft till våra vindkraftverk som kommer att byggas. Biobränslet som åtgår för Värmeverket kan vara lokalt från kommunen, eftersom vi har klimatförändringen så är tillväxten enorm av biobränsle. För denna typ av elproduktion behövs ingen reglerkraft. Landsbygden får en ny näringskälla och behålls levande. Hur stor energiproduktion kan befintliga fjärrvänneverk idag ge och hur stor elproduktion kan vara möjlig med utbyggnad av kraftvänne. Hur många skogsbönder i Uppvidinge kan bli leverantörer av biobränsle. Hur många lokala arbetstillfällen ger biobränsle awerkning/hantering? 2

17 B) Solenergi Premiera och informera om installation av solceller för elproduktion till nätet och eget bruk. Föregå med goda exempel och låt Uppvidingehus sätta solceller på alla tak som är möjliga. Ge skattefördel till de industrier och privatpersoner som investerar i solenergi. Upplåt våra deponiområden till de företag som vill storsatsa på en solcellspark. Fördelar: Detta är en tyst energiform som aldrig stör varken natur, djur eller människor. Monteringa kan ske av lokala företag. Kartläggning: Hur stor energiproduktion kan erhållas av Uppvidingehus resp. privata och industrier. Hur många lokala arbetstillfällen ger montering och installation? C) Vattenkraft Lobba för bättre villkor för minivattenkraftverk Fördelar: En helt oslagbar energiform som har lång tradition och där stor kunskap finns. Kartläggning: Hur stor energiproduktion skulle Uppvidinge kommun kunna skapa genom vattenkraft om alla fallhöjder tas tillvara. D) Vindkraft Dagens utbyggnadsförslag ger en ödeläggelse av vår natur och landsbygd, befolkningen flyttrar och vi erhåller en död förfallen bebyggelse från 1900-talet. Därför bör en plan göras med hänsyn till de boende där respektavstånd måste vara 4 km vid 200 m höga verk. Genomför en koncentrerad grupp av verk max höjd 150 meter norr om Hultbren mot Linneberga, låt denna grupp producera vätgas av all sin effekt, eftersom vätgasproduktion är enligt dagens teknik energikrävande. Vätgasen utvinns ur vatten vilket det finns obegränsad till gång av. Fördelar: En levande landsbygd bevaras för kommande generationer. Våra djupa hemlighetsfulla skogar behålles som en turistmagnet eftersom turismen är den enda framtida möjliga uthålliga affärsverksamheten i Uppvidinge kommun, som kan skapa många jobb samt boende i kommunen då dygnetruntservice krävs. 3

18 De ytterligare verk som kan/kommer att byggas kan kraftregleras genom kraftvärmeverken och ev. vattenkraften. Vi slipper bygga en ny kraftledning för 350 miljoner kr, vilket måste anses som ett enormt resursslöseri genom att investera i detta enbart för vindkraften som har en kort livslängd av endast 20 år. Vi kan lättare klara av skogsbränder vid ett fåtal verk koncentrerade på ett eller två ställen, eftersom verken har en benägenhet att brinna. Kartläggning: Hur stor vätgasproduktion skulle ett 10-tal verk kunna ge? Hur mycket produktiv skogsmark sparar vi genom att inte bygga ut vindkraften? E) Metangas -vätgas-bränsleceller. Världen över planeras för framtida vätgassamhällen. Men först måste billigare och mer klimatsmarta sätt att framställa gasen tas fram. Idag produceras vätgas huvudsakligen av naturgas. Nu kan man använda billiga material som nickel och järn för att spjälka vatten vid låg spänning Forskarna går nu vidare med att utveckla en utrustning som drivs av el från solceller och självklart så kan även elen från vindkraftverk vara lämpligt. Vätgas är ett perfekt bränsle för allt från att driva bilar till at lagra förnybar energi. Ta hand om metangasen som hela tiden sipprar ur vår soptippar och förstärker växthuseffekten. Ta hand om allt matavfall och lägg i rötkammare förproduktion av metangas. Lägg en pipeline från Linneberga till Nottebäckskrysset. Installera Metacons Reformer och producera vätgas ur vårt avfall. Fördelar: Bränsleceller ger inga utsläpp Vi tar vara på vår egen skit. Kartläggning: Hur stor energiproduktion kan ex metangasen från linneberga ge? Hur stort är behovet av kommande vätgasstationer? 4

19 F) Bygg en vätgas tankstation i Nottebäckskrysset kommer både Toyota och Hyundai med serieproducerade bränslecellsbilar för vätgas. Tanken är att det skall byggas 15 vätgasstationer från Malmö till Haparanda i en start. Var förekommande och locka till sig stödmedel för detta. Genom att vara först ut på banan så drar Uppvidinge (Nottebäckskrysset) till sig trafik för tankning. Bränslecellsbilar är helt fria från utsläpp. Planera infrastrukturen I Nottebäckskrysset för en ny handelsplats och samlingsplats för turismen. Bygg en stugby där med uppvärmning och el från bränsleceller, bygg ett hotell i massivträ. Bli den framåtriktade kommunen som alla vill besöka och göra ett studiebesök hos. Nottebäckskrysset är porten till " The Deep Dark Forests" dit alla weekendbesökare från Europa åker för lugn och ro genom at vandra-fiska-jaga-botanisera eller helt enkelt bra vara. Bussning sker Småland Airport - Nottebäck, efter några år finns ett höghastighetståg Växjö - Lenhovda över krysset. Restaurang med lokalproducerad mat. Svensk Husmanskost. Butiker med glas-trä och snaps osv. Kartläggning: Hur stor turisttillströmning kan det ge med en ny handelsplats med innovationer och vilken effekt ger det på vårt skatteunderlag om vi skapar serviceyrken inom turismen som tvingar de arbetande at finns i närheten vilket gör att många kommer att bo i kommunen. Turismen är en av de större ekonomiska faktorerna att räkna med hur vi bäst gör en god vinning för kommunen. Fagraskruv 9 september 2014 " {))!_11!MK_ Susann Karlsson 5

20 ~ Uppvidinge KOMM l 1 N Till kommunfullmäktige Rappmiering "ej verkställda beslut enligt SoL och LSS" kvaiial Länsstyrelsen, Ny ledamot i kommunfullmäktige 3. SKL, cirkulär 14:35 4. Kommunstyrelsens beslut , 181

21 ~ Uppvidinge KOMMUN UPPVIDINGE!~' 1:,:~J~;Ji~ Kornrnu n l ed n i ngsförval ~ n ' :: 1~cn \ o9-11 I l-----i L-D-la-rle_n_r _\;...;},~!-" J UPPVIDINGE KOMMUN SOCIALNÄMNDEN ~! ;i lil-t Dnr:,,,,,......,,,, ,,..... Tjänsteskrivelse Socialnämnden R~pportering "ej verkställda beslut enligt SoL och LSS" kvartal Dm: Sammanfattning Socialnämnden har skyldighet att till NO, inspektion för vård och omsorg, inrapportera gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. Detta innefattar också en skyldighet att rapportera avbrott i verkställigheten som inte verkställs på nytt inom 3 månader. Rapporteringsskyldigheten gäller Sol-beslut 16 kap. 6f samt LSS-beslut 9 och 28 f-g. Beslutsunderlag K vartalsrapport Individrapporter Sammanställning LSS ej verkställda beslut Förslag till beslut Socialnämnden beslutar godkänna :informationen Christer Christensson Adm.chef Beslutet expedieras till: Korruminens revisorer Kommunfullmäktige Socialförvaltningen Adm. avdelningen

22 m Uppvidinge KOMMUN Sammanställning LSS ej verkställda beslut Till Fullmäktige Beslut Antal dagar Män Kvinnor 9.9 bostad för vuxna 880 X 9.9 bostad för vuxna 682 X 9. 9 bostad för vuxna 682 X Socialfårvaltningen

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag 1 (39) Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2011, 272 2 (39) BOLAGSPOLICY... 4 1. BAKGRUND... 4 2. SYFTET MED ÄGANDET...

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-03-24 Ägardirektiv för Karlstads Energi AB Ägardirektiv för

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014. Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10

Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014. Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10 N Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014 Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10 Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

2015-01-05 Ägardirektiv För verksamheten i Landskrona Kraft AB Landskrona Energi Kraft AB, nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad den 2014-04-22, 66 2015-02-xx,, och fastställda

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-19 30 Fastställda

Läs mer

LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN. Revisorernas roll, villkor och arbetsformer

LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN. Revisorernas roll, villkor och arbetsformer Oktober 2006 LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN Revisorernas roll, villkor och arbetsformer Förord utgör ett av fullmäktiges kommunaldemokratiska instrument för att utvärdera, effektivisera samt kontrollera

Läs mer

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONFULLMÄKTIGE 10-11 FEBRUARI 2015

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONFULLMÄKTIGE 10-11 FEBRUARI 2015 1 SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONFULLMÄKTIGE 10-11 FEBRUARI 2015 . 2 3 UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA Regionfullmäktige Datum: Sida 1 TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE ÄRENDE NR NR NÄRVARANDE JA NEJ JA NEJ JA

Läs mer

Ägardirektiv GVV AB 2012-04-24. Bolaget som organ för kommunens verksamhet

Ägardirektiv GVV AB 2012-04-24. Bolaget som organ för kommunens verksamhet Ägardirektiv för verksamheten i Götene Vatten & Värme Aktiebolag, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Götene kommun kf 52, 2012-04-23 och fastställda av bolagsstämma 2012-04-24 Bolaget

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 14. Tillämpning Föreliggande ägarpolicy är direkt och fullt tillämplig på

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Normsamling för den kommunala sektorn

Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn SKYREV, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, 2013. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729)

Läs mer

Företagspolicy för Umeå kommun

Företagspolicy för Umeå kommun Företagspolicy för Umeå kommun 1 Inledning Behovet är stort av en mer utvecklad helhetssyn, ett koncernperspektiv, i den mycket omfattande och starkt komplexa kommunala verksamheten i Umeå kommun. Denna

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Innehåll 1 Inledning och bakgrund 3 2 Aktiebolagets organisation 3 3 Årsstämma och val av styrelse 4 4 Styrelsens arbetssätt 6 5 Styrelsens förhållande till den verkställande

Läs mer

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser Innehåll

Läs mer

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 ABL LSA. Svensk kod UVA EFR

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 ABL LSA. Svensk kod UVA EFR En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 Bolagsstyrelseledamot ABL LSA Svensk kod UVA EFR PTKs medlemsförbund Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande

Läs mer

upp,elki KF 60 15 JUNI 2015

upp,elki KF 60 15 JUNI 2015 upp,elki KF 60 15 JUNI 2015 Kommunfullmäktige Nr 60. Inrättande av en bostadsförmedling i Uppsala KSN-2014-1585 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inrätta en bostadsfönnedling

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer