Vårstämma Uppsala,5.6,april,2014,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårstämma Uppsala,5.6,april,2014, www.rum.se"

Transkript

1 Vårstämma Uppsala,5.6,april,2014,

2 VälkommentillUppsala StämmanägerrumpåFirstHotelLinné,Skolgatan45,ca10minuterspromenadfrån järnvägsstationen. LördagskvällenskonsertägerrumpåUppsalakonsertochkongress Omslagsfoto:BertilHåkansson Sida2av20

3 Dagordning Lördag5april 12:00 Lunch 13:00 Introduktion 13:15 RUM:stämma 15:00 ÖverläkareMatzLarsson 15:45 Fika 16:15 BokföringmedFortnox 17:15 AvgångtillUppsalakonsert&kongress 18:00 LänsfinalMusikDirekt 20:30 Middag Söndag6april 09:00 RUM:stämma 11:00 Fika 11:30 KulturchefenUppsalalänslandsting 12:30 Kulturens 13:00 Lunch Sida3av20

4 Föredragningslista Inledandeärenden 1. RUM:stämmansöppnande 2. Fastställandeavröstlängd 3. Frågaomkallelsetillstämmanskettpårättsätt 4. Fastställandeavföredragningslistan 5. Valavstämmansfunktionärer a. Ordförande b. Sekreterare c. Tvåjusterare,tillikarösträknare Redovisningavverksamhetsåret Förbundsstyrelsensårsredovisning 7. Revisorernasberättelse 8. Fastställandeavbalans:ochresultaträkning 9. Frågaomansvarsfrihetförförbundsstyrelsen Propositioner 10. Förbundsstyrelsensskrivelseangåendeändringavstadgarna 11. FörbundsstyrelsenspropositionRUM:maskot 12. FörbundsstyrelsenspropositionEnvisionförRUM Val 13. Valavförbundsordförande 14. Valavtreordinarieledamötertillförbundsstyrelsen 15. Fyllnadsvalavenordinarieledamottillförbundsstyrelsen(* 16. Valavtresuppleantertillförbundsstyrelsen 17. Valavrevisorer 18. Valavvalberedning(** Avslutandeärenden 19. Avtackning 20. RUM:stämmansavslutande (*Ärendetärberoendeavstämmansvalavförbundsordförande (**Ärendetärberoendeavstämmansbeslutomändringavstadgarna Sida4av20

5 Styrelsensskrivelse medförslagtilländringavstadgarna FörbundsstyrelsenöverlämnarföljandeskrivelsetillRUM:stämman. Påförbundsstyrelsensvägnar MartinErkenborn JohanTjäder Sida5av20

6 1.FörslagtillRUMJstämmobeslut RUM:stämmanbeslutarändrastadgarnaenligtförbundsstyrelsensförslag. 2.Förslagtillstadgeändring RUM:stämmanbeslutar attkapitel3 6punkt11och 6apunkt9och10skahaföljandelydelse attkapitel4 9skallhaföljandelydelse Nuvarandelydelse Föreslagenlydelse Kapitel3RUMJstämma 6Vidvårstämmanskaföljandepunkterfinnaspåföredragningslistan: 1. Stämmansöppnande 2. Fastställandeavröstlängd 3. Frågaomkallelsetillstämmanskettpårättsätt 4. Fastställandeavföredragningslistan 5. Valavstämmansfunktionärer:ordförande,sekreterareochtvåjusterare,tillika rösträknare 6. Förbundsstyrelsensårsredovisning 7. Revisorernasberättelse 8. Fastställandeavbalans:ochresultaträkning 9. Frågaomansvarsfrihetförförbundsstyrelsen 10. Allmännamotionerochpropositioner 11. Valavförbundsstyrelse,revisorer ochvalberedning 11. Valavförbundsstyrelseoch revisorer 12. Stämmansavslutande 6aVidhöststämmanskaföljandepunkterfinnaspåföredragningslistan: 1. Stämmansöppnande 2. Fastställandeavröstlängd 3. Frågaomkallelsetillstämmanskettpårättsätt 4. Fastställandeavföredragningslistan 5. Valavstämmansfunktionärer:ordförande,sekreterareochtvåjusterare,tillika rösträknare 6. Allmännamotionerochpropositioner 7. Beslutomverksamhetsplan 8. Beslutombudget Sida6av20

7 9. Stämmansavslutande 9Förförbundetslöpandeförvaltningska detfinnasettkanslisomledsav generalsekreteraren. Kapitel4Förbundsstyrelse 9. Valavvalberedning 10. Stämmansavslutande 9Förförbundetslöpandeförvaltningska detfinnasettkanslisominrättaspådet sättförbundsstyrelsenbestämmer. Sida7av20

8 2.Ärendet Enligtförbundetsstadgarkap8 3kanstadgarnaändrasgenombeslutförstpåenordinarie ellerextrarum:stämmaochdäreftertidigastpånärmastföljandevårstämma.rum: stämmanbeslutadeattantaettförslagfrånförbundsstyrelsenomändringavstadgarnapå denordinariehöststämmanden20oktober2013.förslagetkanalltsåtidigastprövasigenpå vårstämman Valberedningskaväljaspåhöststämman Förbundsstyrelsenföreslårattvalberedningskaväljaspåhöststämmanistället.Anledningen ärattvalberedningensarbeteärnärmreföreståendedåochdetärlättareföreventuella kandidaterattöverblickadetföreståendearbetetochomdeharförutsättningarattbidra medensådanarbetsinsats. 4.Avskaffandeavgeneralsekreterarfunktionen Närdenuvarandestadgarnabörjadeutredas2010dåfannsintedebistraekonomiska förutsättningarnasomorganisationennubefinnersigi.enligtvadmankundeförutsedåså verkadedetnaturligtatthaengeneralsekreteraresomansvaradefören13personerstor personalstyrka. Förbundetspersonalstyrkaärnuväsentligtmindremedfyracentraltanställdaochfyra distriktskonsulenter.därförvardetnödvändigtattomvärderaorganisationenmeden generalsekreterareispetsen.dettagjordesocksåundervåren2013ochförbundsstyrelsen komdåframtillattförbundetintelängrekundebehållageneralsekreterartjänsten. Sida8av20

9 Förbundsstyrelsensproposition RUMJmaskot På2013årshöststämmabeslutadeRUM:stämmanattuppdraåtförbundsstyrelsen attframläggaettförslagtillrum:maskot.ienlighetmeddettabeslutöverlämnar förbundsstyrelsenföljandeförslagtillrum:stämman. Påförbundsstyrelsensvägnar MartinErkenborn JohanTjäder Sida9av20

10 1.FörslagtillRUMJstämmobeslut Förbundsstyrelsenföreslår attrum:stämmanantarförslagtillrum:maskot attrum:stämmansomsinmeningantarvadförbundsstyrelsenanförtommaskotens användning 2.FörslagtillRUMJmaskot Sida10av20

11 3.Bakgrund På2013årshöststämmabeslutadeRUM:stämmanattantaenmotionmedföljande förslagtillbeslut att RUM ska så snart som möjligt presentera och genomföra en plan för att ta fram och anta en mysig officiell maskot som kan representera organisationens utstrålning och glada humör i utåtriktade och interna sammanhang. att det som ett led i denna plan ingår att minst två förslag på maskot ska presenteras på nästa förbundsvårstämma och att det där ska fattas ett beslut om hur hen ska se ut och ha för personlighetsdrag. att det så snart som möjligt efter det att maskotens slutgiltiga utseende är fastslaget ska tas fram en ordentlig redig maskotdräkt genom vilket maskoten kan uppträda i samband med stora och små RUM-evenemang. IenlighetmedRUM:stämmansbeslutpresenterashärmedförslagtillutformningav RUM:maskot.Förbundsstyrelsenharetthuvudförslag,menipropositionenredovisas ävenalternativaförslag.förslagenharutarbetatsavtvåprofessionellagrafiker. 3.Förbundsstyrelsenshuvudförslag Enlivfullochkramvänligmaskot Sida11av20

12 4.Alternativaförslag 5.Maskotensanvändning RUM:maskotenblirendelavRUM:sgrafiskaprofil.Detärförbundsstyrelsensom ansvararförrum:sgrafiskaprofilochintenågotsomrum:stämmanbörbeslutaom. Hurdengrafiskaprofilensolikadelaranvändsavrespektiveverksamhetsansvarigbör intebeslutasavrum:stämman,utandetfårankommapådenansvarige verksamhetsledaren.detsammagälleromnågonvilltaframenmaskotdräktutifrån deförlagorsomfinnsidengrafiskaprofilen.förbundsstyrelsenserdockförståsgärna attheladengrafiskaprofilenutnyttjasavallaverksamheterinomsåvälförbundet ellerdistrikten. Iförbundsstyrelsenskommunikationsplaningårocksåatttaframfleraalternativa bilderdärmaskotenspelarolikainstrument. Sida12av20

13 Förbundsstyrelsensproposition EnvisionförRUM FörbundsstyrelsenöverlämnarföljandeförslagtillRUM:stämman. Påförbundsstyrelsensvägnar MartinErkenborn JohanTjäder Sida13av20

14 1.FörslagtillRUMJstämmobeslut Förbundsstyrelsenföreslår attrum:stämmanantarförslagtillvisionförrum 2.FörslagtillvisionförRUM RiksförbundetUngaMusikanterärSverigesstörstamusikorganisationförbarnoch ungdomar,medenbredrikstäckandeverksamhetsomöppnarnyaperspektivförvåra medlemmar,ochensjälvklardialogpartnerifrågorsomrörungamusikanter. Sida14av20

15 3.Bakgrund Allaorganisationer,storasomsmå,harnyttaavattsamlaskringvadsomäridénochtanken medverksamheten.särskiltviktigtärdetförståsienidéburenideellorganisationsomrum. Detärjukringidénsommänniskorfrivilligtskasamlas. Ienvisionsamlarvidensynviharpåosssjälvasomorganisationochhurvivillattvår organisationskavara.rumharredantidigareantagitenmusikpolitiskvisionsombeskriver hurvivillförändraomvärlden.tillsammansutgördetvåvisionernadeviktigaste utgångspunkternaförvilkenverksamhetsomrumbedriver. RUM:shögstabeslutandeorgan,RUM:stämman,samlasnutvågångeromåret.På höststämmantarviställningtillvilkenverksamhetsomskabedrivasunderdetnärmasteåret ochenbudgetfördetta.påvårstämmanharvidärförmöjlighetattbådeutvärderadetår somgåttochlyftaperspektiven. Förbundsstyrelsenavserdärföratttillvårstämman2015återkommamedenstrategiförhur viskataossnärmrevårvisionpåtreårssikt.medutgångspunktfrånvårstrategiformulerar sedanförbundsstyrelsenverksamhetsplanersomhöststämmanfårtaställningtill.påsåvis hoppasförbundsstyrelsenatttydliggöraskillnadenmellanvisionen,enlångsiktigstrategioch enkortsiktigverksamhetsplan. Sida15av20

16 4.Sverigesstörstamusikorganisationförbarnochungdomar RUMskavaraSverigesstörstamusikorganisationförbarnochungdomar.Idetsignalerarvi attvårhemmaarenaärmusikenochattdetärdengemensammakärlekentillmusikensom binderosssammansomorganisation. Visökerdemusicerandebarnenochungdomarna.RUM:ssyfteärattlåtabarnutvecklas kulturelltochsocialtgenomettaktivtmusiksamarbete.detärfördeungasskullsomrum finnstillochvivälkomnarallasomvillvaramedattbidraivårtarbetekringdetta. Vitrorocksåpåattdetärmeningsfulltattsamlaallamusicerandebarnochungdomarien storfolkrörelse RUM.Ingenungmusikantskakännassiguteslutenpågrundavsinaval, ellerpågrundavdenmanär,ellerpågrundavenslivssituation.allaungamusikanterska kunnafinnaenplatsirum. 5.Enrikstäckandeverksamhetsomöppnarnyaperspektiv Deungamusikanternafinnsöverhelalandet.DärförskaRUMfinnasöverhelalandet.Viska varastarkaihelalandetochviskaerbjudaverksamhetförmedlemmarnaihelalandet.viär somstarkastnärvikandranyttaavkunskapfrånalladelaravlandetochkanagerasamfällt överalltisverige. RUMbidrarmedperspektiven möjligheterförungamusikanterattmötalikasinnadeöver helalandetochmöjligheterattexponerasförnyaintryckochandraupplevelser,möjligheter attfåerövranyaarenorochattfåbildasigerfarenheterochmognasommänniska,som estetiskvarelseochmedborgare. 6.Ensjälvklardialogpartner SomföreträdareförlandetsungamusikanterbidrarRUMmedvåramedlemmarsperspektiv ocherfarenheter.barnochungdomarsaknaroftaenröstisamhällsdebatten.mendet betyderinteattdetintefinnsnågotattberätta.därförmåstevåraföreträdareirumkunna biståmeddennaröstvarändetbehövs:lokalt,regionaltellernationellt.budskapenskanå utochbudskapenskanåfram. Sida16av20

17 Valberedningensförslag InförvårstämmaniUppsala5:6april2014 Förbundsstyrelse Enligtförbundetsstadgarskaförbundsstyrelsenbeståavenordförande,sexordinarie ledamötersamttresuppleantersomsamtligaväljspåvårstämman.ordförandeoch ledamöterväljsförenmandatperiodpåvarderatvå(2år,påettsådantvisatthälftenav ledamöternaväljsväxelvisvartannatår.suppleanterväljsförenmandatperiodpåett(1år. InföråretsvårstämmagårmandatperiodenutförordförandeMartinErkenborn, ledamöternajohantjäder,perrygöranssonochjennywrackefeldtsamtsuppleanternasiw Burman,HeléneAnderssonochEmelieFalck. LedamöternaMartinLindor,SandraPerssonochAnnaEdlundharvarförsigett(1års mandatkvar. Förbundetärinneientidavförändring,såvälinterntsomexternt.Valberedningenhar funderatmycketpåhurdettaspeglasinomförbundetsamthurdetskahanteras.förändring innebärsåvälnyamöjlighetersomnyarisker,varförenbalansmellanerfarenhetochfriska vindarnogamåstebeaktas.valberedningenhardärförvägtinfaktorersomkompetens, tidigareerfarenheterochintressenisittarbeteförattgeförbundsstyrelsenochförbundet ettförslagmedsåstorstabilitetochmångfaldsommöjligt. Iåretsvalberedningsarbetenoterasennågotsvalresponsfrånförbundetssidaifrågor rörandevalberedningenochförbundsstyrelsen,därantaletnomineringarochkandidaturer hamnadelångtunderförhoppningarna.valberedningenvilldärföruppmanasamtligadistrikt ochandrainomförbundetattinförframtidavaltasigenfunderarepåhurvigemensamtska mötadeutmaningarsomförbundetkommerattställasinför,ochhurvitillsammanskan tryggaenstabiltillväxtavengageradeinomvårorganisation.valberedningenkonstaterar vidareattdengeografiskaspridningenpådenomineradeochkandiderandevaritnågot otillfredsställande,ochhoppaspåenförbättringpådenfrontenunderdekommandeåren. Sida17av20

18 Medovanståendebakgrundlämnarförbundetsvalberedning2013/2014följandeförslag tillvårstämman2014: Valberedningensförslagtillförbundsordförandepåenmandatperiodpåtvå(2år: AnnaEdlund(nyval Valberedningsförslagtillledamöter,trestyckenpåenmandatperiodpåtvå(2årsamtett fyllnadsvalpåett(1år: JohanTjäder(omval PerryGöransson(omval AdrianMunther(nyval EmelieFalck(fyllnadsval Valberedningensförslagtillsuppleanter,tre(3styckenpåenmandatperiodpåvardera ett(1år: SiwBurman(omval DanielIngmarsson:Wik(nyval HeléneAndersson(omval Suppleanternaståriföreslagentillträdesordning. Valberedningensförslagtillförbundsstyrelse2014/2015somhelhet: Förbundsordförande:AnnaEdlund(nyval Förbundsstyrelseledamöter: EmelieFalck(fyllnadsval SandraPersson(1årkvar MartinLindor(1årkvar PerryGöransson(omval JohanTjäder(omval AdrianMunther(nyval Suppleantertillförbundsstyrelsen: SiwBurman(omval DanielIngmarsson:Wik(nyval HeléneAndersson(omval Sida18av20

19 Revisorer Kapitel7 1iförbundetsstadgarlyder: Förbundetsräkenskaperochförvaltningskagranska avtvåavrum:stämmanvaldarevisorer.enavdessarevisorerskavaraauktoriseradeller godkändrevisor.förvarjerevisorskaensuppleantväljas.iställetförauktoriseradeller godkändrevisorochsuppleant,kanettregistreratrevisionsbolagutses. Valberedningenharunderåretsomgåttfåttfleraindikationerpåattförbundetsnuvarande revisionsbyråernst&younginteharlevereratenarbetsinsatssomståriproportiontillden relativthögakostnaden.valberedningenhardärförlåtittainofferterfrånandra revisionsbolagochundersöktomettbilligareochbättrealternativfinns. Medovanståendebakgrundlämnarförbundetsvalberedningföljandeförslagpårevisorer samtrevisorsuppleanter,påenmandatperiodpåvarderaett(1år: Registreratrevisionsbolagsomagerarauktoriseradrevisormedsuppleant: PricewaterhouseCoopers(PwCiStockholm Förbundsrevisor:ChristinaBergehed:Bonnevier(omval Suppleantförförbundsrevisorn:Klaus:DieterFlohr(omval Stockholmden23februari2014 Valberedningen2013/2014 AxelSave,sammankallande ErikHjalmarsson EmmaFagerberg ViktorAspling AlexanderJohansson Sida19av20

20 Sida 1 av 1 KVITTO Följande handlingar har undertecknats den 18 mars 2014 Vårstämma2014.pdf ( byte SHA-512: f a364672bb00894efe6a8a72 fe7b8a6fdc604bd52f6f0a6b57d2d3cc001285bbea5a5b 828b00a0e816f e86155e0a95233ce3c887 Handlingarna är undertecknade av Martin Erkenborn Touch Underskrivet med touch :51:56 Johan Tjäder Touch Underskrivet med touch :52:10 Undertecknandet intygas av underskrift.se Vårstämma2014 Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster. Du kan också göra det genom att besöka https://secure.underskrift.se/case/verify SHA-512: 4d81d0bd b5ae549f1ec8b218f40aed fe4d90bbc16 bf487e65b970a393791fe331d33d61a81f2b098007cd593462bb1b84b8449fe4c76cc Om detta kvitto Dokumentet är underskrivet via Underskrift.se. En underskrift med e-legitimation utgör en kvalificerad elektronisk signatur enligt 2 i Signaturlagen (2000:832 om kvalificerade elektroniska signaturer och är likställd med en fysisk underskrift. Flera lagar är anpassade med skrivningar som möjliggör användning, till exempel Konsumentkreditlagen och Aktiebolagslagen. Undantagna avtalsområden är Lagfarter och Testamenten. Underskrift.se tillhandahålls av Trust Combinator AB, Org Nr Underskrift.se c/o Trust Combinator AB Sankt Eriksgatan 16, Stockholm

Beslut om åtgärdsprogram får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Läs mer om hur du överklagar på nästa sida.

Beslut om åtgärdsprogram får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Läs mer om hur du överklagar på nästa sida. Beslut om åtgärdsprogram Undertecknad har i enlighet med skollagen 3 kap. 9 beslutat om åtgärdsprogram för eleven: Elevens namn Personnummer xxxx-xx-xx Vårdnadshavare 1 Telefonnummer Adress Vårdnadshavare

Läs mer

Styrelsens i A-Com AB (publ) org. nr. 556291-2807 ( Bolaget ) förslag till dagordning för den extra bolagsstämman den 27 september 2012

Styrelsens i A-Com AB (publ) org. nr. 556291-2807 ( Bolaget ) förslag till dagordning för den extra bolagsstämman den 27 september 2012 Bilaga 2 Styrelsens i A-Com AB (publ) org. nr. 556291-2807 ( Bolaget ) förslag till dagordning för den extra bolagsstämman den 27 september 2012 1. Öppnande av stämman och val av ordföranden vid stämman

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Beslutsuppföljning från RÅM 2014 i Uppsala.

Beslutsuppföljning från RÅM 2014 i Uppsala. Sakkunnigteamets veckobrev Beslutsuppföljning från RÅM 2014 i Uppsala. RÅM en förkortning av ordet tillika tangentbordsmisshandlaren Riksårsmöte är som bekant Ungdomsförbundets högsta beslutande organ.

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 1. ROMs öppnande Alla hälsades välkomna. 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd Granskning sker efter valet av fullmaktsgranskare.

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Stadgeändringar utseende av revisionsbolag

Stadgeändringar utseende av revisionsbolag 13:6 Stadgeändringar utseende av revisionsbolag : att att SISU-stämman beslutar bifalla till stadgeändringar enligt nedan; och SISU-stämman beslutar tillämpa den nya ordningen redan vid SISU-stämman 2013

Läs mer

Krav på hantering av inkomna och upprättade handlingar vid hantering och arkivering

Krav på hantering av inkomna och upprättade handlingar vid hantering och arkivering 2007-05-31 Krav på hantering av inkomna och upprättade handlingar vid hantering och arkivering i samband med övergång till elektronisk arkivering av handlingar i Västerås stads ärende- och dokumenthanteringssystem

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen 1 ÄNDAMÅL Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening. Som branschorganisation har man till ändamål att främja den svenska tvätteri- och textilservicenäringens utveckling samt ta tillvara och stödja

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ!

VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ! VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ! Vi hälsar dig varmt välkommen till förbundsmötet på Scandic Triangeln i Malmö den 9-10 maj. Adress: Triangeln 2, 211 43 Malmö GPS: Latitud -55,5964845, Longitud -13,0015222

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Stockholm, 17 februari 2014 Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 mars

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer