Vårstämma Uppsala,5.6,april,2014,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårstämma Uppsala,5.6,april,2014, www.rum.se"

Transkript

1 Vårstämma Uppsala,5.6,april,2014,

2 VälkommentillUppsala StämmanägerrumpåFirstHotelLinné,Skolgatan45,ca10minuterspromenadfrån järnvägsstationen. LördagskvällenskonsertägerrumpåUppsalakonsertochkongress Omslagsfoto:BertilHåkansson Sida2av20

3 Dagordning Lördag5april 12:00 Lunch 13:00 Introduktion 13:15 RUM:stämma 15:00 ÖverläkareMatzLarsson 15:45 Fika 16:15 BokföringmedFortnox 17:15 AvgångtillUppsalakonsert&kongress 18:00 LänsfinalMusikDirekt 20:30 Middag Söndag6april 09:00 RUM:stämma 11:00 Fika 11:30 KulturchefenUppsalalänslandsting 12:30 Kulturens 13:00 Lunch Sida3av20

4 Föredragningslista Inledandeärenden 1. RUM:stämmansöppnande 2. Fastställandeavröstlängd 3. Frågaomkallelsetillstämmanskettpårättsätt 4. Fastställandeavföredragningslistan 5. Valavstämmansfunktionärer a. Ordförande b. Sekreterare c. Tvåjusterare,tillikarösträknare Redovisningavverksamhetsåret Förbundsstyrelsensårsredovisning 7. Revisorernasberättelse 8. Fastställandeavbalans:ochresultaträkning 9. Frågaomansvarsfrihetförförbundsstyrelsen Propositioner 10. Förbundsstyrelsensskrivelseangåendeändringavstadgarna 11. FörbundsstyrelsenspropositionRUM:maskot 12. FörbundsstyrelsenspropositionEnvisionförRUM Val 13. Valavförbundsordförande 14. Valavtreordinarieledamötertillförbundsstyrelsen 15. Fyllnadsvalavenordinarieledamottillförbundsstyrelsen(* 16. Valavtresuppleantertillförbundsstyrelsen 17. Valavrevisorer 18. Valavvalberedning(** Avslutandeärenden 19. Avtackning 20. RUM:stämmansavslutande (*Ärendetärberoendeavstämmansvalavförbundsordförande (**Ärendetärberoendeavstämmansbeslutomändringavstadgarna Sida4av20

5 Styrelsensskrivelse medförslagtilländringavstadgarna FörbundsstyrelsenöverlämnarföljandeskrivelsetillRUM:stämman. Påförbundsstyrelsensvägnar MartinErkenborn JohanTjäder Sida5av20

6 1.FörslagtillRUMJstämmobeslut RUM:stämmanbeslutarändrastadgarnaenligtförbundsstyrelsensförslag. 2.Förslagtillstadgeändring RUM:stämmanbeslutar attkapitel3 6punkt11och 6apunkt9och10skahaföljandelydelse attkapitel4 9skallhaföljandelydelse Nuvarandelydelse Föreslagenlydelse Kapitel3RUMJstämma 6Vidvårstämmanskaföljandepunkterfinnaspåföredragningslistan: 1. Stämmansöppnande 2. Fastställandeavröstlängd 3. Frågaomkallelsetillstämmanskettpårättsätt 4. Fastställandeavföredragningslistan 5. Valavstämmansfunktionärer:ordförande,sekreterareochtvåjusterare,tillika rösträknare 6. Förbundsstyrelsensårsredovisning 7. Revisorernasberättelse 8. Fastställandeavbalans:ochresultaträkning 9. Frågaomansvarsfrihetförförbundsstyrelsen 10. Allmännamotionerochpropositioner 11. Valavförbundsstyrelse,revisorer ochvalberedning 11. Valavförbundsstyrelseoch revisorer 12. Stämmansavslutande 6aVidhöststämmanskaföljandepunkterfinnaspåföredragningslistan: 1. Stämmansöppnande 2. Fastställandeavröstlängd 3. Frågaomkallelsetillstämmanskettpårättsätt 4. Fastställandeavföredragningslistan 5. Valavstämmansfunktionärer:ordförande,sekreterareochtvåjusterare,tillika rösträknare 6. Allmännamotionerochpropositioner 7. Beslutomverksamhetsplan 8. Beslutombudget Sida6av20

7 9. Stämmansavslutande 9Förförbundetslöpandeförvaltningska detfinnasettkanslisomledsav generalsekreteraren. Kapitel4Förbundsstyrelse 9. Valavvalberedning 10. Stämmansavslutande 9Förförbundetslöpandeförvaltningska detfinnasettkanslisominrättaspådet sättförbundsstyrelsenbestämmer. Sida7av20

8 2.Ärendet Enligtförbundetsstadgarkap8 3kanstadgarnaändrasgenombeslutförstpåenordinarie ellerextrarum:stämmaochdäreftertidigastpånärmastföljandevårstämma.rum: stämmanbeslutadeattantaettförslagfrånförbundsstyrelsenomändringavstadgarnapå denordinariehöststämmanden20oktober2013.förslagetkanalltsåtidigastprövasigenpå vårstämman Valberedningskaväljaspåhöststämman Förbundsstyrelsenföreslårattvalberedningskaväljaspåhöststämmanistället.Anledningen ärattvalberedningensarbeteärnärmreföreståendedåochdetärlättareföreventuella kandidaterattöverblickadetföreståendearbetetochomdeharförutsättningarattbidra medensådanarbetsinsats. 4.Avskaffandeavgeneralsekreterarfunktionen Närdenuvarandestadgarnabörjadeutredas2010dåfannsintedebistraekonomiska förutsättningarnasomorganisationennubefinnersigi.enligtvadmankundeförutsedåså verkadedetnaturligtatthaengeneralsekreteraresomansvaradefören13personerstor personalstyrka. Förbundetspersonalstyrkaärnuväsentligtmindremedfyracentraltanställdaochfyra distriktskonsulenter.därförvardetnödvändigtattomvärderaorganisationenmeden generalsekreterareispetsen.dettagjordesocksåundervåren2013ochförbundsstyrelsen komdåframtillattförbundetintelängrekundebehållageneralsekreterartjänsten. Sida8av20

9 Förbundsstyrelsensproposition RUMJmaskot På2013årshöststämmabeslutadeRUM:stämmanattuppdraåtförbundsstyrelsen attframläggaettförslagtillrum:maskot.ienlighetmeddettabeslutöverlämnar förbundsstyrelsenföljandeförslagtillrum:stämman. Påförbundsstyrelsensvägnar MartinErkenborn JohanTjäder Sida9av20

10 1.FörslagtillRUMJstämmobeslut Förbundsstyrelsenföreslår attrum:stämmanantarförslagtillrum:maskot attrum:stämmansomsinmeningantarvadförbundsstyrelsenanförtommaskotens användning 2.FörslagtillRUMJmaskot Sida10av20

11 3.Bakgrund På2013årshöststämmabeslutadeRUM:stämmanattantaenmotionmedföljande förslagtillbeslut att RUM ska så snart som möjligt presentera och genomföra en plan för att ta fram och anta en mysig officiell maskot som kan representera organisationens utstrålning och glada humör i utåtriktade och interna sammanhang. att det som ett led i denna plan ingår att minst två förslag på maskot ska presenteras på nästa förbundsvårstämma och att det där ska fattas ett beslut om hur hen ska se ut och ha för personlighetsdrag. att det så snart som möjligt efter det att maskotens slutgiltiga utseende är fastslaget ska tas fram en ordentlig redig maskotdräkt genom vilket maskoten kan uppträda i samband med stora och små RUM-evenemang. IenlighetmedRUM:stämmansbeslutpresenterashärmedförslagtillutformningav RUM:maskot.Förbundsstyrelsenharetthuvudförslag,menipropositionenredovisas ävenalternativaförslag.förslagenharutarbetatsavtvåprofessionellagrafiker. 3.Förbundsstyrelsenshuvudförslag Enlivfullochkramvänligmaskot Sida11av20

12 4.Alternativaförslag 5.Maskotensanvändning RUM:maskotenblirendelavRUM:sgrafiskaprofil.Detärförbundsstyrelsensom ansvararförrum:sgrafiskaprofilochintenågotsomrum:stämmanbörbeslutaom. Hurdengrafiskaprofilensolikadelaranvändsavrespektiveverksamhetsansvarigbör intebeslutasavrum:stämman,utandetfårankommapådenansvarige verksamhetsledaren.detsammagälleromnågonvilltaframenmaskotdräktutifrån deförlagorsomfinnsidengrafiskaprofilen.förbundsstyrelsenserdockförståsgärna attheladengrafiskaprofilenutnyttjasavallaverksamheterinomsåvälförbundet ellerdistrikten. Iförbundsstyrelsenskommunikationsplaningårocksåatttaframfleraalternativa bilderdärmaskotenspelarolikainstrument. Sida12av20

13 Förbundsstyrelsensproposition EnvisionförRUM FörbundsstyrelsenöverlämnarföljandeförslagtillRUM:stämman. Påförbundsstyrelsensvägnar MartinErkenborn JohanTjäder Sida13av20

14 1.FörslagtillRUMJstämmobeslut Förbundsstyrelsenföreslår attrum:stämmanantarförslagtillvisionförrum 2.FörslagtillvisionförRUM RiksförbundetUngaMusikanterärSverigesstörstamusikorganisationförbarnoch ungdomar,medenbredrikstäckandeverksamhetsomöppnarnyaperspektivförvåra medlemmar,ochensjälvklardialogpartnerifrågorsomrörungamusikanter. Sida14av20

15 3.Bakgrund Allaorganisationer,storasomsmå,harnyttaavattsamlaskringvadsomäridénochtanken medverksamheten.särskiltviktigtärdetförståsienidéburenideellorganisationsomrum. Detärjukringidénsommänniskorfrivilligtskasamlas. Ienvisionsamlarvidensynviharpåosssjälvasomorganisationochhurvivillattvår organisationskavara.rumharredantidigareantagitenmusikpolitiskvisionsombeskriver hurvivillförändraomvärlden.tillsammansutgördetvåvisionernadeviktigaste utgångspunkternaförvilkenverksamhetsomrumbedriver. RUM:shögstabeslutandeorgan,RUM:stämman,samlasnutvågångeromåret.På höststämmantarviställningtillvilkenverksamhetsomskabedrivasunderdetnärmasteåret ochenbudgetfördetta.påvårstämmanharvidärförmöjlighetattbådeutvärderadetår somgåttochlyftaperspektiven. Förbundsstyrelsenavserdärföratttillvårstämman2015återkommamedenstrategiförhur viskataossnärmrevårvisionpåtreårssikt.medutgångspunktfrånvårstrategiformulerar sedanförbundsstyrelsenverksamhetsplanersomhöststämmanfårtaställningtill.påsåvis hoppasförbundsstyrelsenatttydliggöraskillnadenmellanvisionen,enlångsiktigstrategioch enkortsiktigverksamhetsplan. Sida15av20

16 4.Sverigesstörstamusikorganisationförbarnochungdomar RUMskavaraSverigesstörstamusikorganisationförbarnochungdomar.Idetsignalerarvi attvårhemmaarenaärmusikenochattdetärdengemensammakärlekentillmusikensom binderosssammansomorganisation. Visökerdemusicerandebarnenochungdomarna.RUM:ssyfteärattlåtabarnutvecklas kulturelltochsocialtgenomettaktivtmusiksamarbete.detärfördeungasskullsomrum finnstillochvivälkomnarallasomvillvaramedattbidraivårtarbetekringdetta. Vitrorocksåpåattdetärmeningsfulltattsamlaallamusicerandebarnochungdomarien storfolkrörelse RUM.Ingenungmusikantskakännassiguteslutenpågrundavsinaval, ellerpågrundavdenmanär,ellerpågrundavenslivssituation.allaungamusikanterska kunnafinnaenplatsirum. 5.Enrikstäckandeverksamhetsomöppnarnyaperspektiv Deungamusikanternafinnsöverhelalandet.DärförskaRUMfinnasöverhelalandet.Viska varastarkaihelalandetochviskaerbjudaverksamhetförmedlemmarnaihelalandet.viär somstarkastnärvikandranyttaavkunskapfrånalladelaravlandetochkanagerasamfällt överalltisverige. RUMbidrarmedperspektiven möjligheterförungamusikanterattmötalikasinnadeöver helalandetochmöjligheterattexponerasförnyaintryckochandraupplevelser,möjligheter attfåerövranyaarenorochattfåbildasigerfarenheterochmognasommänniska,som estetiskvarelseochmedborgare. 6.Ensjälvklardialogpartner SomföreträdareförlandetsungamusikanterbidrarRUMmedvåramedlemmarsperspektiv ocherfarenheter.barnochungdomarsaknaroftaenröstisamhällsdebatten.mendet betyderinteattdetintefinnsnågotattberätta.därförmåstevåraföreträdareirumkunna biståmeddennaröstvarändetbehövs:lokalt,regionaltellernationellt.budskapenskanå utochbudskapenskanåfram. Sida16av20

17 Valberedningensförslag InförvårstämmaniUppsala5:6april2014 Förbundsstyrelse Enligtförbundetsstadgarskaförbundsstyrelsenbeståavenordförande,sexordinarie ledamötersamttresuppleantersomsamtligaväljspåvårstämman.ordförandeoch ledamöterväljsförenmandatperiodpåvarderatvå(2år,påettsådantvisatthälftenav ledamöternaväljsväxelvisvartannatår.suppleanterväljsförenmandatperiodpåett(1år. InföråretsvårstämmagårmandatperiodenutförordförandeMartinErkenborn, ledamöternajohantjäder,perrygöranssonochjennywrackefeldtsamtsuppleanternasiw Burman,HeléneAnderssonochEmelieFalck. LedamöternaMartinLindor,SandraPerssonochAnnaEdlundharvarförsigett(1års mandatkvar. Förbundetärinneientidavförändring,såvälinterntsomexternt.Valberedningenhar funderatmycketpåhurdettaspeglasinomförbundetsamthurdetskahanteras.förändring innebärsåvälnyamöjlighetersomnyarisker,varförenbalansmellanerfarenhetochfriska vindarnogamåstebeaktas.valberedningenhardärförvägtinfaktorersomkompetens, tidigareerfarenheterochintressenisittarbeteförattgeförbundsstyrelsenochförbundet ettförslagmedsåstorstabilitetochmångfaldsommöjligt. Iåretsvalberedningsarbetenoterasennågotsvalresponsfrånförbundetssidaifrågor rörandevalberedningenochförbundsstyrelsen,därantaletnomineringarochkandidaturer hamnadelångtunderförhoppningarna.valberedningenvilldärföruppmanasamtligadistrikt ochandrainomförbundetattinförframtidavaltasigenfunderarepåhurvigemensamtska mötadeutmaningarsomförbundetkommerattställasinför,ochhurvitillsammanskan tryggaenstabiltillväxtavengageradeinomvårorganisation.valberedningenkonstaterar vidareattdengeografiskaspridningenpådenomineradeochkandiderandevaritnågot otillfredsställande,ochhoppaspåenförbättringpådenfrontenunderdekommandeåren. Sida17av20

18 Medovanståendebakgrundlämnarförbundetsvalberedning2013/2014följandeförslag tillvårstämman2014: Valberedningensförslagtillförbundsordförandepåenmandatperiodpåtvå(2år: AnnaEdlund(nyval Valberedningsförslagtillledamöter,trestyckenpåenmandatperiodpåtvå(2årsamtett fyllnadsvalpåett(1år: JohanTjäder(omval PerryGöransson(omval AdrianMunther(nyval EmelieFalck(fyllnadsval Valberedningensförslagtillsuppleanter,tre(3styckenpåenmandatperiodpåvardera ett(1år: SiwBurman(omval DanielIngmarsson:Wik(nyval HeléneAndersson(omval Suppleanternaståriföreslagentillträdesordning. Valberedningensförslagtillförbundsstyrelse2014/2015somhelhet: Förbundsordförande:AnnaEdlund(nyval Förbundsstyrelseledamöter: EmelieFalck(fyllnadsval SandraPersson(1årkvar MartinLindor(1årkvar PerryGöransson(omval JohanTjäder(omval AdrianMunther(nyval Suppleantertillförbundsstyrelsen: SiwBurman(omval DanielIngmarsson:Wik(nyval HeléneAndersson(omval Sida18av20

19 Revisorer Kapitel7 1iförbundetsstadgarlyder: Förbundetsräkenskaperochförvaltningskagranska avtvåavrum:stämmanvaldarevisorer.enavdessarevisorerskavaraauktoriseradeller godkändrevisor.förvarjerevisorskaensuppleantväljas.iställetförauktoriseradeller godkändrevisorochsuppleant,kanettregistreratrevisionsbolagutses. Valberedningenharunderåretsomgåttfåttfleraindikationerpåattförbundetsnuvarande revisionsbyråernst&younginteharlevereratenarbetsinsatssomståriproportiontillden relativthögakostnaden.valberedningenhardärförlåtittainofferterfrånandra revisionsbolagochundersöktomettbilligareochbättrealternativfinns. Medovanståendebakgrundlämnarförbundetsvalberedningföljandeförslagpårevisorer samtrevisorsuppleanter,påenmandatperiodpåvarderaett(1år: Registreratrevisionsbolagsomagerarauktoriseradrevisormedsuppleant: PricewaterhouseCoopers(PwCiStockholm Förbundsrevisor:ChristinaBergehed:Bonnevier(omval Suppleantförförbundsrevisorn:Klaus:DieterFlohr(omval Stockholmden23februari2014 Valberedningen2013/2014 AxelSave,sammankallande ErikHjalmarsson EmmaFagerberg ViktorAspling AlexanderJohansson Sida19av20

20 Sida 1 av 1 KVITTO Följande handlingar har undertecknats den 18 mars 2014 Vårstämma2014.pdf ( byte SHA-512: f a364672bb00894efe6a8a72 fe7b8a6fdc604bd52f6f0a6b57d2d3cc001285bbea5a5b 828b00a0e816f e86155e0a95233ce3c887 Handlingarna är undertecknade av Martin Erkenborn Touch Underskrivet med touch :51:56 Johan Tjäder Touch Underskrivet med touch :52:10 Undertecknandet intygas av underskrift.se Vårstämma2014 Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster. Du kan också göra det genom att besöka https://secure.underskrift.se/case/verify SHA-512: 4d81d0bd b5ae549f1ec8b218f40aed fe4d90bbc16 bf487e65b970a393791fe331d33d61a81f2b098007cd593462bb1b84b8449fe4c76cc Om detta kvitto Dokumentet är underskrivet via Underskrift.se. En underskrift med e-legitimation utgör en kvalificerad elektronisk signatur enligt 2 i Signaturlagen (2000:832 om kvalificerade elektroniska signaturer och är likställd med en fysisk underskrift. Flera lagar är anpassade med skrivningar som möjliggör användning, till exempel Konsumentkreditlagen och Aktiebolagslagen. Undantagna avtalsområden är Lagfarter och Testamenten. Underskrift.se tillhandahålls av Trust Combinator AB, Org Nr Underskrift.se c/o Trust Combinator AB Sankt Eriksgatan 16, Stockholm

Budget'2016' www.rum.se

Budget'2016' www.rum.se Budget'2016' www.rum.se 2 Förbundsstyrelsensbudgetpropositionför2016 Ienlighetmedförbundetsstadgarkapitel3 5ochkapitel4 8punkt4överlämnar förbundsstyrelsenhärmedförslagtillbudgetförräkenskapsåret2016.

Läs mer

Budget'2015' www.rum.se

Budget'2015' www.rum.se Budget'2015' www.rum.se 2 3 Förbundsstyrelsensbudgetpropositionför2015 Ienlighetmedförbundetsstadgarkapitel3 5ochkapitel4 8punkt4överlämnar förbundsstyrelsenhärmedförslagtillbudgetför2014b2015. Påförbundsstyrelsensvägnar

Läs mer

RUM:s,höststämma,2015 www.rum.se

RUM:s,höststämma,2015 www.rum.se RUM:s,höststämma,2015 www.rum.se Dagordning Lördag17oktober 12:00 Lunch 13:00 IntroduktionochtalavGunillaCarlsson(S,viceordförande,Riksdagenskulturutskott 13:30 ProfessorMonicaLindgren,UtredningenförenNationellstrategiförKulturskolan

Läs mer

Protokoll - styrelsemöte

Protokoll - styrelsemöte Protokoll - styrelsemöte 2016-11-08 1. Mötets öppnande Ordförande Daniel Ingemarsson Wik öppnar mötet. 2. Närvarande Närvarande på mötet är: Peter Tjernberg Viktor Aspling Daniel Ingemarsson Wik Anna Strandberg

Läs mer

Svenska Agilityklubben 6 2016 2016-06-11-2016-06-12

Svenska Agilityklubben 6 2016 2016-06-11-2016-06-12 Svenska Agilityklubben 6 2016 2016-06-11-2016-06-12 Närvarande Christianne Simson Ordförande Fredrika Jonasson Sekreterare Sven Åfeldt Ledamot Patrik Borgström Ledamot Rosemarie Persson Ledamot Anna-Lena

Läs mer

Svenska Agilityklubben 4 2016

Svenska Agilityklubben 4 2016 Svenska Agilityklubben 4 2016 2016-04-02 Närvarande Christianne Simson Ordförande Åsa Wrede Vice Ordförande Fredrika Jonasson Sekreterare Sven Åfeldt Ledamot Tobias Sjöberg Ledamot Patrik Borgström Ledamot

Läs mer

Protokoll - styrelsemöte

Protokoll - styrelsemöte Protokoll - styrelsemöte 2016-10-04 1. Mötets öppnande Ordförande Daniel Ingemarsson Wik öppnar mötet. 2. Närvarande Närvarande på mötet är: Peter Tjernberg Viktor Aspling Daniel Ingemarsson Wik Anna Strandberg

Läs mer

Budget 2017

Budget 2017 Budget 2017 www.rum.se Förbundsstyrelsens proposition Budget för 2017 Förbundsstyrelsen överlämnar följande förslag till RUM-stämman På förbundsstyrelsens vägnar Anna Edlund Johan Tjäder Sammanfattning

Läs mer

Föredragslista för Roverrådets höststämma 2013. 1. Mötets öppnande.

Föredragslista för Roverrådets höststämma 2013. 1. Mötets öppnande. Föredragslista för Roverrådets höststämma 2013. 1. Mötets öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av sekreterare. 4. Val av justerare och eventuella rösträknare. 5. Fastställande av röstlängden. 6.

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN

SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN Stockholm 26 februari 2017 Bästa föreningsledare, Bifogat finner ni kallelse till Svenska Taekwondounionens årsmöte den 1 april 2017 på Lidingö, Stockholm. STU:s årsmöte kommer alltså att äga rum en dag

Läs mer

Seminariespår 3. Elektronisk signering nuläge, nyläge och ambitionsnivå

Seminariespår 3. Elektronisk signering nuläge, nyläge och ambitionsnivå Seminariespår 3 Elektronisk signering nuläge, nyläge och ambitionsnivå Seminariespår 3 - Upplägg Introduktion Nils Fjelkegård, E-legitimationsnämnden E-tjänsternas behov av elektroniska underskrifter,

Läs mer

Bolagsverkets författningssamling

Bolagsverkets författningssamling Bolagsverkets författningssamling ISSN 1652 6074 Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan enligt m.m.; beslutade den 3 juli 2006. BOLFS 2006:4 Utkom från trycket den 06 juli 2006 Bolagsverket

Läs mer

Program Västerbottens Ridsportförbunds Årsmöte 12-13 mars 2016 med middag och utdelning av Årets priser

Program Västerbottens Ridsportförbunds Årsmöte 12-13 mars 2016 med middag och utdelning av Årets priser Program Västerbottens Ridsportförbunds Årsmöte 1-13 mars 016 med middag och utdelning av Årets priser När: Vad: Lördag Söndag 1-13 mars Lördag: Registrering av ombud från kl. 11 1-13 Lunch 13.00 Årsmötet

Läs mer

Samlad översyn av formkrav i lagar och förordningar i syfte att undanröja onödiga hinder för elektronisk kommunikation och elektronisk dokument- och

Samlad översyn av formkrav i lagar och förordningar i syfte att undanröja onödiga hinder för elektronisk kommunikation och elektronisk dokument- och Samlad översyn av formkrav i lagar och förordningar i syfte att undanröja onödiga hinder för elektronisk kommunikation och elektronisk dokument- och ärendehantering FORMEL Uppdrag reg.beslut 2002-01-24

Läs mer

2

2 1 2 3 4 5 Några av stegen till en effektiv e-förvaltning är att bidra till etablerade processer för säker autentisering, identitetshantering och signering. Ett högaktuellt mål är att bidra till miljön

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 19 mars, 2016 Plats: Scandic Järva Krog, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2016 Ordförande Johan Robertson hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till. Dag- och arbetsordning m.m.

Förbundsstyrelsens förslag till. Dag- och arbetsordning m.m. Dag- och arbetsordning m.m. Ung Vänsters 47:e kongress 14-17 maj 2015 Förslag till dagordning 1 Kongressens öppnande a) Öppningsceremoni b) Kongressens behörighet c) Kontroll av ombudsfullmakter 2 Fastställande

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 18 PÅ DAGORDNINGEN)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 18 PÅ DAGORDNINGEN) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 18 PÅ DAGORDNINGEN) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagsordningen ändras enligt A - C nedan. A. Verksamhetsföremålet

Läs mer

Elektronisk ingivning till Bolagsverket

Elektronisk ingivning till Bolagsverket Lagutskottets betänkande 2005/06:LU37 Elektronisk ingivning till Bolagsverket Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:135 Elektronisk ingivning till Bolagsverket.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-05-06. Tid: 18.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-05-06. Tid: 18.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vårstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-05-06 Plats: C305 Tid: 18.00 Mötestyp: Vårstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer för informationssäkerhet Säkrare elektronisk kommunikation - Tvåfaktorautentisering - Kryptering och signering av e-post - Elektronisk signering av dokument Fastställda av: Säkerhetschef 2014-03-09

Läs mer

STADGAR FÖR M-BÅTSFÖRBUNDET

STADGAR FÖR M-BÅTSFÖRBUNDET STADGAR FÖR M-BÅTSFÖRBUNDET ANTAGNA VID ÅRSMÖTE 2004, ATT GÄLLA FRÅN ÅRSMÖTET 2005 STADGAR FÖR M-BÅTSFÖRBUNDET... 1 KAPITEL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 KAPITEL II ÅRSMÖTE... 4 KAPITEL III FÖRBUNDSSTYRELSE...

Läs mer

Ordinarie delegater kallas till Svenska Logopedförbundets (Slof) förbundsmöte

Ordinarie delegater kallas till Svenska Logopedförbundets (Slof) förbundsmöte Datum: 170301 Kallelse Delegater och suppleanter till Svenska Logopedförbundets förbundsmöte Svenska logopedförbundets styrelse Valberedning Revisorer Övriga för kännedom Ordinarie delegater kallas till

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Protokoll. Fört vid Svenska Muay Thai förbundets årsmöte den 2012-01-15. Distribueras till: Samtliga i styrelse Förbundets hemsida

Protokoll. Fört vid Svenska Muay Thai förbundets årsmöte den 2012-01-15. Distribueras till: Samtliga i styrelse Förbundets hemsida Protokoll Fört vid Svenska Muay Thai förbundets årsmöte den 2012-01-15 Närvarande: AndersÅkesson TeemuLehtinen FredrikJonsson PerBånghäll MattiasJansson BennyBotegård FöreningarseBilaga. Distribuerastill:

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 2016 www.rum.se sid 1 Förbundsstyrelsens proposition med förslag till verksamhetsplan 2016 Förbundsstyrelsen framlägger följande förslag till verksamhetsplan för 2016. På förbundsstyrelsens vägnar. Anna

Läs mer

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog REGLEMENTE för Gällivare allmänningsskog ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1 ÄGANDERÄTT... 2 2 DELÄGARFASTIGHET OCH DESS FÖRETRÄDARE... 2 3 FÖRVALTNING... 2 4 VÅRD AV ALLMÄNNINGSSKOGEN... 2 5 AVYTTRING AV MARK...

Läs mer

VAPA-Service - Finska arkivverkets service för elektronisk förvaring

VAPA-Service - Finska arkivverkets service för elektronisk förvaring VAPA-Service - Finska arkivverkets service för elektronisk förvaring 3.6.2014 Mikko Eräkaski, utvecklingschef Riksarkivet Utgångspunkterna: FEL: Elektronisk arkivering RÄTT: Elektroniskt förvaring som

Läs mer

Promemoria. Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering

Promemoria. Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering Promemoria Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering 1 Innehållsförteckning 2 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 4 2 Förslag till lagtext... 5 2.1 Förslag till

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 23 mars, 2013 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2013 Ordförande Dan Engström hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret?

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret? Starta en förening Sverige har ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. En grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Föreningen måste

Läs mer

Konsekvensutredning avseende ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälsooch sjukvården m.m.

Konsekvensutredning avseende ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälsooch sjukvården m.m. 2014-07-09 Dnr 33272/2014 1(13) Avdelningen för regler och behörighet Förvaltningsjuridik Jenny Gaudio jenny.gaudio@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning avseende ändring av Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 22 mars, 2014 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2014 Ordförande Anne Bakken hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kvalificerade elektroniska signaturer; SFS 2000:832 Utkom från trycket den 14 november 2000 utfärdad den 2 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD VAD INNEBÄR FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM? Detta program erbjuder begränsade finansiella

Läs mer

Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation

Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation Version 1.0 2014-04-15 1 (7) 1 INLEDNING OCH SYFTE 3 1.1 AVGRÄNSNINGAR 3 1.2 DEFINITIONER 3 2 POLICYPARAMETRAR 4 2.1 DATALAGRING 4 2.1.1 LAGRING AV INFORMATION

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. FormPipe Software AB (publ) torsdagen den 25 april 2013

Handlingar inför årsstämma i. FormPipe Software AB (publ) torsdagen den 25 april 2013 Handlingar inför årsstämma i FormPipe Software AB (publ) torsdagen den 25 april 2013 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i FormPipe Software AB (publ) torsdagen den 25 april 2013, kl. 15.00,

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Seamless Payment AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Seamless Payment AB Datum Diarienr 2014-06-09 1838-2013 Seamless Payment AB Sankt Eriksgatan 121 113 43 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Seamless Payment AB Datainspektionens beslut Ärendet avslutas.

Läs mer

TEMAKONFERENS/ORDFÖRANDEMÖTE 2016

TEMAKONFERENS/ORDFÖRANDEMÖTE 2016 TEMAKONFERENS/ORDFÖRANDEMÖTE 2016 TEMA: GOLF I STOCKHOLM 2027 Program Inledning - Jens Zander, Ordförande SGDF Gunnar Håkansson, Generalsekreterare SGF - "Vill vi verkligen utveckla golfen för framtiden?"

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4. Dagordning... 5

Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4. Dagordning... 5 1 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4 Dagordning... 5 Arbetsordning... 9 1. Tider... 9 2. Offentlighet... 12 3. Ekonomisk ersättning med mera till kongressombuden... 12 4.

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär

Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär Publicerad på Kammarkollegiets webbplats den 15 juni 2009. Ärendenummer

Läs mer

Dokument: Attest-signatur. Författare. Sida 1 av 16 Ola Ljungkrona PO Datum 2011-01-01

Dokument: Attest-signatur. Författare. Sida 1 av 16 Ola Ljungkrona PO Datum 2011-01-01 Dokument: Attest-signatur Version 0.1 Författare Sida 1 av 16 Ola Ljungkrona PO Datum 2011-01-01 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 2 Informationsflöde... 3 2.1 Begrepp... 3 3 Grundprincip... 5 4

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av justeringspersoner

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SBSF FÖRBUNDSMÖTE Lördagen den 6 april 2013 Clarion Collection Kompaniet, Nyköping Innehållsförteckning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

Läs mer

Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor

Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor Per.Furberg@Setterwalls.se Per Furberg advokat Sekreterare/expert i olika utredningar 1988 1998 http://www.setterwalls.se F.d. rådman

Läs mer

Protokoll från kårstyrelsemöte söndag 20/02-2012 hemma hos Monica kl 18:30-20:30

Protokoll från kårstyrelsemöte söndag 20/02-2012 hemma hos Monica kl 18:30-20:30 Protokoll från kårstyrelsemöte söndag 20/02-2012 hemma hos Monica kl 18:30-20:30 Närvarande: Martin Fogel Monica Larsson Gustav Karreskog Frida Söderling Eva Kindbladh Linus Behrenfeldt Love Andersson

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

Ansökan om trädfällning utanför tätort

Ansökan om trädfällning utanför tätort Tekniska förvaltningen 1 (5) Mark- och exploateringsavdelningen Telefon 0526-190 00 Ansökan om trädfällning utanför tätort Till dig som vill fälla träd på kommunens mark utanför centrala Strömstad och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Protokoll för konstituerande möte för Frisksportens Ungdomsförbund

Protokoll för konstituerande möte för Frisksportens Ungdomsförbund Protokoll för konstituerande möte för Frisksportens Ungdomsförbund 2014-07-12 1 Mötets öppnande Kjell-Ove Oscarsson förklarade mötet öppnat. 2 Notering av Närvarande representanter från klubbar, distrikt

Läs mer

KALLELSE. föreningens årsmöte kan besluta om hur kallelse till föreningsmöten skall ske och hur långt i förväg kallelse ska ske.

KALLELSE. föreningens årsmöte kan besluta om hur kallelse till föreningsmöten skall ske och hur långt i förväg kallelse ska ske. KALLELSE Styrelsemöte: Föreningsmöte: Årsmöte: det enklaste sättet är att styrelsen själv kommer överens om hur kallelse till styrelsemötena skall ske. Styrelsens ordförande har alltid ansvaret för kallelser

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Sveriges elevråd SVEAs stadgar

Sveriges elevråd SVEAs stadgar Sveriges elevråd SVEAs stadgar Kapitel 1 - Organisation 1 Namn, säte och förbund Sveriges elevråd SVEA (Sweden s student councils SVEA) är ett förbund av och för elevråd. Sveriges elevråd SVEA är en partipolitiskt

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Göteborg Protokoll Årsmöte2012 01 23 Tid:16:00 Plats:Sal204,Annedalsseminariet,Göteborg Närvarande IvanaBliznac TorbjörnJohansson,mötessekreterare FridaVernersdotter,mötesordförande EmmaBackman DennisHalvordsson

Läs mer

Verksamhetsplan 2017/18

Verksamhetsplan 2017/18 Verksamhetsplan 2017/18 www.rum.se Förbundsstyrelsens proposition... 3 1. Förslag till RUM-stämmobeslut... 4 2. Förslag till verksamhetsplan... 4 3. Med sikte på de kommande 40 åren... 7 4. Påverkansarbete...

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 20 februari 2011 klockan 12:00 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

JätNät Fiberförening

JätNät Fiberförening Föreningsstadgar JätNät Fiberförening Föreningsstadgar för JätNät fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma den 9:e juni, 2014. 1 Föreningens namn Föreningens namn är JätNät ekonomisk

Läs mer

Stimulus styrelsemöte Psykologprogrammet Linköping 151020

Stimulus styrelsemöte Psykologprogrammet Linköping 151020 1. Mötets öppnande Stimulus styrelsemöte Psykologprogrammet Linköping 151020 Ordförande Anna Steneskog förklarar mötet öppet. 2. Närvarande Hanna Delby, Simon Juhlin, Elin Röblom, Niklas Olsen, Jonn Gottfridsson,

Läs mer

Häfte 2. Förutsättningar för förbundsstämman

Häfte 2. Förutsättningar för förbundsstämman Häfte 2 Förutsättningar för förbundsstämman Bilaga 5 Föredragningslista 1. Stämmans öppnade 2. Val av stämmofunktionärer a) Ordförande b) Förste vice ordförande c) Föredragande sekreterare d) Protokollsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Styrelserummet hos Växjö Kommunföretag AB Tid Kl. 08:30 12:30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Styrelserummet hos Växjö Kommunföretag AB Tid Kl. 08:30 12:30 Plats Styrelserummet hos Växjö Kommunföretag AB Tid Kl. 08:30 12:30 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (L) Carl Geijer

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Till dig som är kongressombud

Till dig som är kongressombud Till dig som är kongressombud Det här är en enkel guide för dig som är på väg till journalistkongressen. Den gör inte anspråk på att täcka allt som händer eller kan hända på en kongress, men tar upp sådant

Läs mer

SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data

SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data Kallelse till SeniorNet Järfällas stadgeenliga årsmöte tisdagen den 18 mars 2014 kl. 10.00 i ABF:s stora samlingslokal innanför datasalen.

Läs mer

Medlemsföreningens styrelse

Medlemsföreningens styrelse Medlemsföreningens styrelse På ett medlemsföreningsårsmöte (läs dokumentet Medlemsföreningsårsmöte ) beslutar medlemmarna vilka som ska sitta i medlemsföreningens styrelse under ett år framåt. Det måste

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Höststämma. Södertälje.19120.oktober.2013. www.rum.se

Höststämma. Södertälje.19120.oktober.2013. www.rum.se Höststämma Södertälje.19120.oktober.2013 www.rum.se Dagordning Innehållsförteckning Dagordning 2 Föredragningslista 3 Verksamhetsplan 11 2.2 Ansvarsfördelning 12 19 22 8. En ny infrastruktur 23 Lördag

Läs mer

Tingsguide 2014. Ting 2014 Växjö 2-4 maj

Tingsguide 2014. Ting 2014 Växjö 2-4 maj 1 Tingsguide 2014 Hej och välkomna till Ting 2015 i Stora Levene och vad kul att just du vill vara med och påverka din utmanarscouttid! För dig som är på Ting för första gången har vi skrivit ihop en ordlista

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2012 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 5 BESLUT OM SAMMANTRÄDESORDNING 6 FASTSTÄLLANDE

Läs mer

Bolagsordning för AB PiteEnergi

Bolagsordning för AB PiteEnergi Bolagsordning för AB PiteEnergi Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för AB PiteEnergi Bolagsordning 2015-02-16, 24 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

STADGAR FASTSTÄLLDA

STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR VATTENFALLS IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRBUND 1 Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund är en sammanslutning av föreningar som finns till för dig som arbetar inom Vattenfallskoncernen.

Läs mer

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Vårsstämma 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Konferensrum, Villa Vik Tid Kl. 08:00 12:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Konferensrum, Villa Vik Tid Kl. 08:00 12:00 Plats Konferensrum, Villa Vik Tid Kl. 08:00 12:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (L) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

Revisorer Hans Gustafsson, lof Stockholm. M omval 2 år 2014-2016 Revisorersättare Maud Biärsjö M nyval 2 år 2014-2016

Revisorer Hans Gustafsson, lof Stockholm. M omval 2 år 2014-2016 Revisorersättare Maud Biärsjö M nyval 2 år 2014-2016 Flottans Män kallas härmed till Riksårsmöte ombord på Stena Vision i Gdynia måndagen den 2 juni 2014 kl. 16.30-1800. Förslag till dagordning: 1. Flaggparad. Parentation. Årsmötet öppnas. 2. Fastställande

Läs mer

Fö reningen Sivans Stadgar

Fö reningen Sivans Stadgar Fö reningen Sivans Stadgar Fastställda av årsmötet 2003-05-14 Reviderade 2012-09-18 1 Innehållsförteckning Kapitel I Föreningens namn, ändamål och syfte 3 Kapitel II Medlemskap 3 Kapitel III Styrelse 3

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Instruktion för elektronisk signering av dokument

Instruktion för elektronisk signering av dokument Instruktion för elektronisk signering av dokument Innehåll 1. Inledning... 2 2. Arbetsflöde... 2 2.1 Inför signering... 2 2.2 Vid signering... 2 3. Signering av pdf-dokument... 2 Steg 1 - Förbered för

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 13.30 16.15 Fikapaus klockan 15.40 15.50 ande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

6. Rapport från senaste utskottsmötena inom Sveriges Tandläkarförbund

6. Rapport från senaste utskottsmötena inom Sveriges Tandläkarförbund Datum: 2015-08-21 Ort: Sveriges Tandläkarförbunds kansli, Österlånggatan 43, Stockholm Protokoll nummer: 4/2015 Ordförande: Peter Franzén Sekreterare: Urban Olsson Protokollförare: Madelene Lundin Justerare:

Läs mer