Vårstämma Uppsala,5.6,april,2014,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårstämma Uppsala,5.6,april,2014, www.rum.se"

Transkript

1 Vårstämma Uppsala,5.6,april,2014,

2 VälkommentillUppsala StämmanägerrumpåFirstHotelLinné,Skolgatan45,ca10minuterspromenadfrån järnvägsstationen. LördagskvällenskonsertägerrumpåUppsalakonsertochkongress Omslagsfoto:BertilHåkansson Sida2av20

3 Dagordning Lördag5april 12:00 Lunch 13:00 Introduktion 13:15 RUM:stämma 15:00 ÖverläkareMatzLarsson 15:45 Fika 16:15 BokföringmedFortnox 17:15 AvgångtillUppsalakonsert&kongress 18:00 LänsfinalMusikDirekt 20:30 Middag Söndag6april 09:00 RUM:stämma 11:00 Fika 11:30 KulturchefenUppsalalänslandsting 12:30 Kulturens 13:00 Lunch Sida3av20

4 Föredragningslista Inledandeärenden 1. RUM:stämmansöppnande 2. Fastställandeavröstlängd 3. Frågaomkallelsetillstämmanskettpårättsätt 4. Fastställandeavföredragningslistan 5. Valavstämmansfunktionärer a. Ordförande b. Sekreterare c. Tvåjusterare,tillikarösträknare Redovisningavverksamhetsåret Förbundsstyrelsensårsredovisning 7. Revisorernasberättelse 8. Fastställandeavbalans:ochresultaträkning 9. Frågaomansvarsfrihetförförbundsstyrelsen Propositioner 10. Förbundsstyrelsensskrivelseangåendeändringavstadgarna 11. FörbundsstyrelsenspropositionRUM:maskot 12. FörbundsstyrelsenspropositionEnvisionförRUM Val 13. Valavförbundsordförande 14. Valavtreordinarieledamötertillförbundsstyrelsen 15. Fyllnadsvalavenordinarieledamottillförbundsstyrelsen(* 16. Valavtresuppleantertillförbundsstyrelsen 17. Valavrevisorer 18. Valavvalberedning(** Avslutandeärenden 19. Avtackning 20. RUM:stämmansavslutande (*Ärendetärberoendeavstämmansvalavförbundsordförande (**Ärendetärberoendeavstämmansbeslutomändringavstadgarna Sida4av20

5 Styrelsensskrivelse medförslagtilländringavstadgarna FörbundsstyrelsenöverlämnarföljandeskrivelsetillRUM:stämman. Påförbundsstyrelsensvägnar MartinErkenborn JohanTjäder Sida5av20

6 1.FörslagtillRUMJstämmobeslut RUM:stämmanbeslutarändrastadgarnaenligtförbundsstyrelsensförslag. 2.Förslagtillstadgeändring RUM:stämmanbeslutar attkapitel3 6punkt11och 6apunkt9och10skahaföljandelydelse attkapitel4 9skallhaföljandelydelse Nuvarandelydelse Föreslagenlydelse Kapitel3RUMJstämma 6Vidvårstämmanskaföljandepunkterfinnaspåföredragningslistan: 1. Stämmansöppnande 2. Fastställandeavröstlängd 3. Frågaomkallelsetillstämmanskettpårättsätt 4. Fastställandeavföredragningslistan 5. Valavstämmansfunktionärer:ordförande,sekreterareochtvåjusterare,tillika rösträknare 6. Förbundsstyrelsensårsredovisning 7. Revisorernasberättelse 8. Fastställandeavbalans:ochresultaträkning 9. Frågaomansvarsfrihetförförbundsstyrelsen 10. Allmännamotionerochpropositioner 11. Valavförbundsstyrelse,revisorer ochvalberedning 11. Valavförbundsstyrelseoch revisorer 12. Stämmansavslutande 6aVidhöststämmanskaföljandepunkterfinnaspåföredragningslistan: 1. Stämmansöppnande 2. Fastställandeavröstlängd 3. Frågaomkallelsetillstämmanskettpårättsätt 4. Fastställandeavföredragningslistan 5. Valavstämmansfunktionärer:ordförande,sekreterareochtvåjusterare,tillika rösträknare 6. Allmännamotionerochpropositioner 7. Beslutomverksamhetsplan 8. Beslutombudget Sida6av20

7 9. Stämmansavslutande 9Förförbundetslöpandeförvaltningska detfinnasettkanslisomledsav generalsekreteraren. Kapitel4Förbundsstyrelse 9. Valavvalberedning 10. Stämmansavslutande 9Förförbundetslöpandeförvaltningska detfinnasettkanslisominrättaspådet sättförbundsstyrelsenbestämmer. Sida7av20

8 2.Ärendet Enligtförbundetsstadgarkap8 3kanstadgarnaändrasgenombeslutförstpåenordinarie ellerextrarum:stämmaochdäreftertidigastpånärmastföljandevårstämma.rum: stämmanbeslutadeattantaettförslagfrånförbundsstyrelsenomändringavstadgarnapå denordinariehöststämmanden20oktober2013.förslagetkanalltsåtidigastprövasigenpå vårstämman Valberedningskaväljaspåhöststämman Förbundsstyrelsenföreslårattvalberedningskaväljaspåhöststämmanistället.Anledningen ärattvalberedningensarbeteärnärmreföreståendedåochdetärlättareföreventuella kandidaterattöverblickadetföreståendearbetetochomdeharförutsättningarattbidra medensådanarbetsinsats. 4.Avskaffandeavgeneralsekreterarfunktionen Närdenuvarandestadgarnabörjadeutredas2010dåfannsintedebistraekonomiska förutsättningarnasomorganisationennubefinnersigi.enligtvadmankundeförutsedåså verkadedetnaturligtatthaengeneralsekreteraresomansvaradefören13personerstor personalstyrka. Förbundetspersonalstyrkaärnuväsentligtmindremedfyracentraltanställdaochfyra distriktskonsulenter.därförvardetnödvändigtattomvärderaorganisationenmeden generalsekreterareispetsen.dettagjordesocksåundervåren2013ochförbundsstyrelsen komdåframtillattförbundetintelängrekundebehållageneralsekreterartjänsten. Sida8av20

9 Förbundsstyrelsensproposition RUMJmaskot På2013årshöststämmabeslutadeRUM:stämmanattuppdraåtförbundsstyrelsen attframläggaettförslagtillrum:maskot.ienlighetmeddettabeslutöverlämnar förbundsstyrelsenföljandeförslagtillrum:stämman. Påförbundsstyrelsensvägnar MartinErkenborn JohanTjäder Sida9av20

10 1.FörslagtillRUMJstämmobeslut Förbundsstyrelsenföreslår attrum:stämmanantarförslagtillrum:maskot attrum:stämmansomsinmeningantarvadförbundsstyrelsenanförtommaskotens användning 2.FörslagtillRUMJmaskot Sida10av20

11 3.Bakgrund På2013årshöststämmabeslutadeRUM:stämmanattantaenmotionmedföljande förslagtillbeslut att RUM ska så snart som möjligt presentera och genomföra en plan för att ta fram och anta en mysig officiell maskot som kan representera organisationens utstrålning och glada humör i utåtriktade och interna sammanhang. att det som ett led i denna plan ingår att minst två förslag på maskot ska presenteras på nästa förbundsvårstämma och att det där ska fattas ett beslut om hur hen ska se ut och ha för personlighetsdrag. att det så snart som möjligt efter det att maskotens slutgiltiga utseende är fastslaget ska tas fram en ordentlig redig maskotdräkt genom vilket maskoten kan uppträda i samband med stora och små RUM-evenemang. IenlighetmedRUM:stämmansbeslutpresenterashärmedförslagtillutformningav RUM:maskot.Förbundsstyrelsenharetthuvudförslag,menipropositionenredovisas ävenalternativaförslag.förslagenharutarbetatsavtvåprofessionellagrafiker. 3.Förbundsstyrelsenshuvudförslag Enlivfullochkramvänligmaskot Sida11av20

12 4.Alternativaförslag 5.Maskotensanvändning RUM:maskotenblirendelavRUM:sgrafiskaprofil.Detärförbundsstyrelsensom ansvararförrum:sgrafiskaprofilochintenågotsomrum:stämmanbörbeslutaom. Hurdengrafiskaprofilensolikadelaranvändsavrespektiveverksamhetsansvarigbör intebeslutasavrum:stämman,utandetfårankommapådenansvarige verksamhetsledaren.detsammagälleromnågonvilltaframenmaskotdräktutifrån deförlagorsomfinnsidengrafiskaprofilen.förbundsstyrelsenserdockförståsgärna attheladengrafiskaprofilenutnyttjasavallaverksamheterinomsåvälförbundet ellerdistrikten. Iförbundsstyrelsenskommunikationsplaningårocksåatttaframfleraalternativa bilderdärmaskotenspelarolikainstrument. Sida12av20

13 Förbundsstyrelsensproposition EnvisionförRUM FörbundsstyrelsenöverlämnarföljandeförslagtillRUM:stämman. Påförbundsstyrelsensvägnar MartinErkenborn JohanTjäder Sida13av20

14 1.FörslagtillRUMJstämmobeslut Förbundsstyrelsenföreslår attrum:stämmanantarförslagtillvisionförrum 2.FörslagtillvisionförRUM RiksförbundetUngaMusikanterärSverigesstörstamusikorganisationförbarnoch ungdomar,medenbredrikstäckandeverksamhetsomöppnarnyaperspektivförvåra medlemmar,ochensjälvklardialogpartnerifrågorsomrörungamusikanter. Sida14av20

15 3.Bakgrund Allaorganisationer,storasomsmå,harnyttaavattsamlaskringvadsomäridénochtanken medverksamheten.särskiltviktigtärdetförståsienidéburenideellorganisationsomrum. Detärjukringidénsommänniskorfrivilligtskasamlas. Ienvisionsamlarvidensynviharpåosssjälvasomorganisationochhurvivillattvår organisationskavara.rumharredantidigareantagitenmusikpolitiskvisionsombeskriver hurvivillförändraomvärlden.tillsammansutgördetvåvisionernadeviktigaste utgångspunkternaförvilkenverksamhetsomrumbedriver. RUM:shögstabeslutandeorgan,RUM:stämman,samlasnutvågångeromåret.På höststämmantarviställningtillvilkenverksamhetsomskabedrivasunderdetnärmasteåret ochenbudgetfördetta.påvårstämmanharvidärförmöjlighetattbådeutvärderadetår somgåttochlyftaperspektiven. Förbundsstyrelsenavserdärföratttillvårstämman2015återkommamedenstrategiförhur viskataossnärmrevårvisionpåtreårssikt.medutgångspunktfrånvårstrategiformulerar sedanförbundsstyrelsenverksamhetsplanersomhöststämmanfårtaställningtill.påsåvis hoppasförbundsstyrelsenatttydliggöraskillnadenmellanvisionen,enlångsiktigstrategioch enkortsiktigverksamhetsplan. Sida15av20

16 4.Sverigesstörstamusikorganisationförbarnochungdomar RUMskavaraSverigesstörstamusikorganisationförbarnochungdomar.Idetsignalerarvi attvårhemmaarenaärmusikenochattdetärdengemensammakärlekentillmusikensom binderosssammansomorganisation. Visökerdemusicerandebarnenochungdomarna.RUM:ssyfteärattlåtabarnutvecklas kulturelltochsocialtgenomettaktivtmusiksamarbete.detärfördeungasskullsomrum finnstillochvivälkomnarallasomvillvaramedattbidraivårtarbetekringdetta. Vitrorocksåpåattdetärmeningsfulltattsamlaallamusicerandebarnochungdomarien storfolkrörelse RUM.Ingenungmusikantskakännassiguteslutenpågrundavsinaval, ellerpågrundavdenmanär,ellerpågrundavenslivssituation.allaungamusikanterska kunnafinnaenplatsirum. 5.Enrikstäckandeverksamhetsomöppnarnyaperspektiv Deungamusikanternafinnsöverhelalandet.DärförskaRUMfinnasöverhelalandet.Viska varastarkaihelalandetochviskaerbjudaverksamhetförmedlemmarnaihelalandet.viär somstarkastnärvikandranyttaavkunskapfrånalladelaravlandetochkanagerasamfällt överalltisverige. RUMbidrarmedperspektiven möjligheterförungamusikanterattmötalikasinnadeöver helalandetochmöjligheterattexponerasförnyaintryckochandraupplevelser,möjligheter attfåerövranyaarenorochattfåbildasigerfarenheterochmognasommänniska,som estetiskvarelseochmedborgare. 6.Ensjälvklardialogpartner SomföreträdareförlandetsungamusikanterbidrarRUMmedvåramedlemmarsperspektiv ocherfarenheter.barnochungdomarsaknaroftaenröstisamhällsdebatten.mendet betyderinteattdetintefinnsnågotattberätta.därförmåstevåraföreträdareirumkunna biståmeddennaröstvarändetbehövs:lokalt,regionaltellernationellt.budskapenskanå utochbudskapenskanåfram. Sida16av20

17 Valberedningensförslag InförvårstämmaniUppsala5:6april2014 Förbundsstyrelse Enligtförbundetsstadgarskaförbundsstyrelsenbeståavenordförande,sexordinarie ledamötersamttresuppleantersomsamtligaväljspåvårstämman.ordförandeoch ledamöterväljsförenmandatperiodpåvarderatvå(2år,påettsådantvisatthälftenav ledamöternaväljsväxelvisvartannatår.suppleanterväljsförenmandatperiodpåett(1år. InföråretsvårstämmagårmandatperiodenutförordförandeMartinErkenborn, ledamöternajohantjäder,perrygöranssonochjennywrackefeldtsamtsuppleanternasiw Burman,HeléneAnderssonochEmelieFalck. LedamöternaMartinLindor,SandraPerssonochAnnaEdlundharvarförsigett(1års mandatkvar. Förbundetärinneientidavförändring,såvälinterntsomexternt.Valberedningenhar funderatmycketpåhurdettaspeglasinomförbundetsamthurdetskahanteras.förändring innebärsåvälnyamöjlighetersomnyarisker,varförenbalansmellanerfarenhetochfriska vindarnogamåstebeaktas.valberedningenhardärförvägtinfaktorersomkompetens, tidigareerfarenheterochintressenisittarbeteförattgeförbundsstyrelsenochförbundet ettförslagmedsåstorstabilitetochmångfaldsommöjligt. Iåretsvalberedningsarbetenoterasennågotsvalresponsfrånförbundetssidaifrågor rörandevalberedningenochförbundsstyrelsen,därantaletnomineringarochkandidaturer hamnadelångtunderförhoppningarna.valberedningenvilldärföruppmanasamtligadistrikt ochandrainomförbundetattinförframtidavaltasigenfunderarepåhurvigemensamtska mötadeutmaningarsomförbundetkommerattställasinför,ochhurvitillsammanskan tryggaenstabiltillväxtavengageradeinomvårorganisation.valberedningenkonstaterar vidareattdengeografiskaspridningenpådenomineradeochkandiderandevaritnågot otillfredsställande,ochhoppaspåenförbättringpådenfrontenunderdekommandeåren. Sida17av20

18 Medovanståendebakgrundlämnarförbundetsvalberedning2013/2014följandeförslag tillvårstämman2014: Valberedningensförslagtillförbundsordförandepåenmandatperiodpåtvå(2år: AnnaEdlund(nyval Valberedningsförslagtillledamöter,trestyckenpåenmandatperiodpåtvå(2årsamtett fyllnadsvalpåett(1år: JohanTjäder(omval PerryGöransson(omval AdrianMunther(nyval EmelieFalck(fyllnadsval Valberedningensförslagtillsuppleanter,tre(3styckenpåenmandatperiodpåvardera ett(1år: SiwBurman(omval DanielIngmarsson:Wik(nyval HeléneAndersson(omval Suppleanternaståriföreslagentillträdesordning. Valberedningensförslagtillförbundsstyrelse2014/2015somhelhet: Förbundsordförande:AnnaEdlund(nyval Förbundsstyrelseledamöter: EmelieFalck(fyllnadsval SandraPersson(1årkvar MartinLindor(1årkvar PerryGöransson(omval JohanTjäder(omval AdrianMunther(nyval Suppleantertillförbundsstyrelsen: SiwBurman(omval DanielIngmarsson:Wik(nyval HeléneAndersson(omval Sida18av20

19 Revisorer Kapitel7 1iförbundetsstadgarlyder: Förbundetsräkenskaperochförvaltningskagranska avtvåavrum:stämmanvaldarevisorer.enavdessarevisorerskavaraauktoriseradeller godkändrevisor.förvarjerevisorskaensuppleantväljas.iställetförauktoriseradeller godkändrevisorochsuppleant,kanettregistreratrevisionsbolagutses. Valberedningenharunderåretsomgåttfåttfleraindikationerpåattförbundetsnuvarande revisionsbyråernst&younginteharlevereratenarbetsinsatssomståriproportiontillden relativthögakostnaden.valberedningenhardärförlåtittainofferterfrånandra revisionsbolagochundersöktomettbilligareochbättrealternativfinns. Medovanståendebakgrundlämnarförbundetsvalberedningföljandeförslagpårevisorer samtrevisorsuppleanter,påenmandatperiodpåvarderaett(1år: Registreratrevisionsbolagsomagerarauktoriseradrevisormedsuppleant: PricewaterhouseCoopers(PwCiStockholm Förbundsrevisor:ChristinaBergehed:Bonnevier(omval Suppleantförförbundsrevisorn:Klaus:DieterFlohr(omval Stockholmden23februari2014 Valberedningen2013/2014 AxelSave,sammankallande ErikHjalmarsson EmmaFagerberg ViktorAspling AlexanderJohansson Sida19av20

20 Sida 1 av 1 KVITTO Följande handlingar har undertecknats den 18 mars 2014 Vårstämma2014.pdf ( byte SHA-512: f a364672bb00894efe6a8a72 fe7b8a6fdc604bd52f6f0a6b57d2d3cc001285bbea5a5b 828b00a0e816f e86155e0a95233ce3c887 Handlingarna är undertecknade av Martin Erkenborn Touch Underskrivet med touch :51:56 Johan Tjäder Touch Underskrivet med touch :52:10 Undertecknandet intygas av underskrift.se Vårstämma2014 Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster. Du kan också göra det genom att besöka https://secure.underskrift.se/case/verify SHA-512: 4d81d0bd b5ae549f1ec8b218f40aed fe4d90bbc16 bf487e65b970a393791fe331d33d61a81f2b098007cd593462bb1b84b8449fe4c76cc Om detta kvitto Dokumentet är underskrivet via Underskrift.se. En underskrift med e-legitimation utgör en kvalificerad elektronisk signatur enligt 2 i Signaturlagen (2000:832 om kvalificerade elektroniska signaturer och är likställd med en fysisk underskrift. Flera lagar är anpassade med skrivningar som möjliggör användning, till exempel Konsumentkreditlagen och Aktiebolagslagen. Undantagna avtalsområden är Lagfarter och Testamenten. Underskrift.se tillhandahålls av Trust Combinator AB, Org Nr Underskrift.se c/o Trust Combinator AB Sankt Eriksgatan 16, Stockholm

RUM:s,höststämma,2015 www.rum.se

RUM:s,höststämma,2015 www.rum.se RUM:s,höststämma,2015 www.rum.se Dagordning Lördag17oktober 12:00 Lunch 13:00 IntroduktionochtalavGunillaCarlsson(S,viceordförande,Riksdagenskulturutskott 13:30 ProfessorMonicaLindgren,UtredningenförenNationellstrategiförKulturskolan

Läs mer

Budget'2015' www.rum.se

Budget'2015' www.rum.se Budget'2015' www.rum.se 2 3 Förbundsstyrelsensbudgetpropositionför2015 Ienlighetmedförbundetsstadgarkapitel3 5ochkapitel4 8punkt4överlämnar förbundsstyrelsenhärmedförslagtillbudgetför2014b2015. Påförbundsstyrelsensvägnar

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 2016 www.rum.se sid 1 Förbundsstyrelsens proposition med förslag till verksamhetsplan 2016 Förbundsstyrelsen framlägger följande förslag till verksamhetsplan för 2016. På förbundsstyrelsens vägnar. Anna

Läs mer

Seminariespår 3. Elektronisk signering nuläge, nyläge och ambitionsnivå

Seminariespår 3. Elektronisk signering nuläge, nyläge och ambitionsnivå Seminariespår 3 Elektronisk signering nuläge, nyläge och ambitionsnivå Seminariespår 3 - Upplägg Introduktion Nils Fjelkegård, E-legitimationsnämnden E-tjänsternas behov av elektroniska underskrifter,

Läs mer

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog REGLEMENTE för Gällivare allmänningsskog ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1 ÄGANDERÄTT... 2 2 DELÄGARFASTIGHET OCH DESS FÖRETRÄDARE... 2 3 FÖRVALTNING... 2 4 VÅRD AV ALLMÄNNINGSSKOGEN... 2 5 AVYTTRING AV MARK...

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Dokument: Attest-signatur. Författare. Sida 1 av 16 Ola Ljungkrona PO Datum 2011-01-01

Dokument: Attest-signatur. Författare. Sida 1 av 16 Ola Ljungkrona PO Datum 2011-01-01 Dokument: Attest-signatur Version 0.1 Författare Sida 1 av 16 Ola Ljungkrona PO Datum 2011-01-01 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 2 Informationsflöde... 3 2.1 Begrepp... 3 3 Grundprincip... 5 4

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 22 mars, 2014 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2014 Ordförande Anne Bakken hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Protokoll från kårstyrelsemöte söndag 20/02-2012 hemma hos Monica kl 18:30-20:30

Protokoll från kårstyrelsemöte söndag 20/02-2012 hemma hos Monica kl 18:30-20:30 Protokoll från kårstyrelsemöte söndag 20/02-2012 hemma hos Monica kl 18:30-20:30 Närvarande: Martin Fogel Monica Larsson Gustav Karreskog Frida Söderling Eva Kindbladh Linus Behrenfeldt Love Andersson

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Göteborg Protokoll Årsmöte2012 01 23 Tid:16:00 Plats:Sal204,Annedalsseminariet,Göteborg Närvarande IvanaBliznac TorbjörnJohansson,mötessekreterare FridaVernersdotter,mötesordförande EmmaBackman DennisHalvordsson

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Vårsstämma 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Fö reningen Sivans Stadgar

Fö reningen Sivans Stadgar Fö reningen Sivans Stadgar Fastställda av årsmötet 2003-05-14 Reviderade 2012-09-18 1 Innehållsförteckning Kapitel I Föreningens namn, ändamål och syfte 3 Kapitel II Medlemskap 3 Kapitel III Styrelse 3

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen 1 ÄNDAMÅL Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening. Som branschorganisation har man till ändamål att främja den svenska tvätteri- och textilservicenäringens utveckling samt ta tillvara och stödja

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Elektroniska original, kopior och avskrifter

Elektroniska original, kopior och avskrifter Elektroniska original, kopior och avskrifter Vägledning från E-delegationen 2012-06-07 FÖRORD Förord För att e-förvaltningen ska kunna utvecklas och förenkla vardagen för enskilda är det viktigt att myndigheterna

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD VAD INNEBÄR FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM? Detta program erbjuder begränsade finansiella

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Revisorer Hans Gustafsson, lof Stockholm. M omval 2 år 2014-2016 Revisorersättare Maud Biärsjö M nyval 2 år 2014-2016

Revisorer Hans Gustafsson, lof Stockholm. M omval 2 år 2014-2016 Revisorersättare Maud Biärsjö M nyval 2 år 2014-2016 Flottans Män kallas härmed till Riksårsmöte ombord på Stena Vision i Gdynia måndagen den 2 juni 2014 kl. 16.30-1800. Förslag till dagordning: 1. Flaggparad. Parentation. Årsmötet öppnas. 2. Fastställande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ!

VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ! VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ! Vi hälsar dig varmt välkommen till förbundsmötet på Scandic Triangeln i Malmö den 9-10 maj. Adress: Triangeln 2, 211 43 Malmö GPS: Latitud -55,5964845, Longitud -13,0015222

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation

Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation Version 1.0 2014-04-15 1 (7) 1 INLEDNING OCH SYFTE 3 1.1 AVGRÄNSNINGAR 3 1.2 DEFINITIONER 3 2 POLICYPARAMETRAR 4 2.1 DATALAGRING 4 2.1.1 LAGRING AV INFORMATION

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

Material till föreningsstämma i Brf Fleming i Stockholm 2015-05-05

Material till föreningsstämma i Brf Fleming i Stockholm 2015-05-05 Material till föreningsstämma i Brf Fleming i Stockholm 2015-05-05 Innehåll: 1. Kallelsen och dagordning 2. Blankett för fullmakt 3. Årsredovisningen 4. Revisionsberättelsen 5. Motion till stämma 6. Styrelsens

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor

Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor Företagens användning av ID-tjänster och e-tjänster juridiska frågor Per.Furberg@Setterwalls.se Per Furberg advokat Sekreterare/expert i olika utredningar 1988 1998 http://www.setterwalls.se F.d. rådman

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och

Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och Stadgar antagna den 19 april 1997 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Göteborg 19-20 april 2008 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Lidköping 25-26 april 2009 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Sigtuna 16-17 april 2011

Läs mer

15. Ersättning till förtroendevalda 2014

15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Förmiddag, station 2 15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Valberedningen har tagit fram ett förslag på ersättningar till förtroendevalda. Valberedningens förslag till beslut: Att anta valberedningens

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum.

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. 1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Elinor Schött öppnade VgBf s åttioandra ordinarie årsmöte och

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Styrelsens medlemmar: Matilda Trodin (Ordförande), Erik Engervall (Vice Ordförande), Adam Wendelin (Sekreterare), Albin Sundqvist (Sportchef), Karolina Vänglund

Läs mer

Svenska Brasiliansk jiu-jitsu förbundet

Svenska Brasiliansk jiu-jitsu förbundet Svenska Brasiliansk jiu-jitsu förbundet Stadgar Antagna vid konstituerande möte 2008-11-15 1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Acklamation Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Man ropar aldrig nej. Om man är mot förslaget är man tyst, och ropar bara ja på det förslag som man

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet 2015-02-07 Förbundsstyrelsens förslag till förbundsårsmötet 2015 Proposition Den nuvarande medlemsavgiften är 70 kr/medlem och år. Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse föreslår förbundsårsmötet 2015 att

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Regionrådets årsmöte

Regionrådets årsmöte Kallelse till Regionrådets årsmöte Nu närmar sig Regionrådets årsmöte utöver sedvanliga årsmötet kommer slutligt beslut om att slå ihop Regionerna Skaraborg och Väst att tas. Dagen avslutas med en intressant

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Förflyttningsrapportering av grisar via fil. för. Version 2006-08-11

ANVÄNDARMANUAL. Förflyttningsrapportering av grisar via fil. för. Version 2006-08-11 ANVÄNDARMANUAL för Förflyttningsrapportering av grisar via fil Version 2006-08-11 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar... 3 1.1 E-tjänst... 3 1.2 E-legitimation... 3 1.3 Frågor... 3 2 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Konstituerande Fullmäktige 2014

Konstituerande Fullmäktige 2014 Konstituerande Fullmäktige 2014 Datum: 2014-04-24 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd och närvaro 3. Laga förfall 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande av mötets behöriga

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 77 Sammankallande och beslutförhet 78 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 79 Tjänstemannabeslut 80 Lokalt avtal

Läs mer

Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man?

Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man? Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man? Nya regler för verksamhetsutvecklingsfonden från och med 1:e januari 2008. SSUs förbundskongress i augusti 2007 beslutade om en ny inriktning

Läs mer

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Sida 1 av 6 Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014 Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Kallade: Sektionens medlemmar, representant från LinTek Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 Gällande för förbundsstyrelsen och arbetsgrupper vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF)

Läs mer

Riksmöte Lund 2013 18-20 april

Riksmöte Lund 2013 18-20 april Riksmöte Lund 2013 18-20 april Innehållsförteckning Styrelsen hälsar välkommen... sid 3-4 Pil hälsar välkommen samt information... sid 5-6 Schema för helgen... sid 5 Riksmötets dagordning... sid 6 Bilaga

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 5. Godkännande

Läs mer

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009!

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Länsteatrarna i Sverige och Folkteatern i Gävleborg bjuder in till vårkonferens i Gävle den 24 mars kl. 19.00 26 mars kl. 14.00 Årets vårmöte startar med en

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbacka rummet, stadshuset Klockan 8.30-11.55, paus 9.40-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C),

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

eid Support Version 0.1 2011-02-08

eid Support Version 0.1 2011-02-08 eid Support Version 0.1 2011-02-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERSIONSHANTERING... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD ÄR EN E-LEGITIMATION?... 3 4 OLIKA TYPER AV E-LEGITIMATION?... 3 4.1 BANKID... 3 4.2 NORDEA... 4

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning ST- Försäkringskassan Sektion 102-14 Västra Götaland/Halland Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning Uppdragsreglemente Riktlinjer för intern representation Riktlinjer

Läs mer