Interlab version 3.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interlab version 3.0"

Transkript

1 Interlab version (8) Interlab version 3.0 Beskrivning av filformat för överföring av analysdata från laboratorium till databassystem Innehållsförteckning sidan 1 Inledning Allmänt om filens innehåll och funktion Specifikation av detaljerna i formatet Om termkatalogen Formatering av data Olika sätt att arrangera data Om parameterbeteckningar Sammanfattning av skillnader från version 2.0 till Bilagor 1. Exempel på filutskrift 2. Termkatalog 3. Parameterbeteckningar för dricksvattenprover 4. Registertyper

2 Interlab version (8) 1 Inledning Interlab är ett filformat för överföring av analysdata mellan vatten- och livsmedelslaboratorier och databassystem eller mellan olika databassystem. Initiativet till skapandet av ett sådant filformat togs av dåvarande Svenska Vatten- och Avloppsverksföreningen, VAV (numera Svenskt Vatten) i början av 1990-talet. Den första versionen publicerades år Efter insamlande av erfarenheterna från laboratorier, kommunala beställare och programleverantörer genomfördes vissa förbättringar som resulterade i Interlab version 2.0, som publicerades år Med tiden och i takt med att användningen av formatet ökat har behov av ytterligare förbättringar vuxit fram. Svenskt Vatten är fortfarande huvudman för formatet, men nu med starkt stöd av Sveriges geologiska undersökning (SGU) samt ledande laboratorieföretag och programleverantörer. Syftet med Interlab version 3.0 är att underlätta datautbyte och dataöverföring mellan olika system. Tidigare har varje laboratorium levererat data uteslutande i sitt eget, företagsspecifika format. Nu får beställaren chansen att hämta data i en standardiserad form. Detta avses kraftigt underlätta samredovisning och utvärdering av analysdata från olika laboratorier. Samtidigt skapas grunden för en nödvändig vidareutveckling av applikationer, som kan hjälpa beställaren att få ut maximal nytta av analyserna. Avsikten är också att valet av analysmetoder ska bli tydligare och mera enhetligt, vilket kan påverka möjligheterna att utvärdera olika trender. Interlab 3.0 bör också vara attraktivt för arkivering av analysdata i ett neutralt, utrymmessnålt format. Det är viktigt att alla datasystem som producerar och/eller läser in data i Interlab-format verkligen hanterar formatet fullt ut, så att behovet av besvärliga rättningar vid inläsningen försvinner. 2 Allmänt om filens innehåll och funktion Formatet fungerar så, att man först räknar upp vilka termer som överföringen omfattar. Efter detta följer ett paket med motsvarande data i samma ordning som termdefinitionerna. Principerna visas i exemplet här nedan: Lablittera;Parameter;Mätvärdestext;Mätvärdetal; Enhet; Litt1;Lukt;Svag;;; Litt1;Järn;;0,02;mg/l Fe; Litt1;Mangan;;0,002;mg/l Mn; [Termdefinitioner] [Data] [Data] [Data] Observera att semikolon alltid används som fältavskiljare mellan de olika fälten/termerna. Semikolon skall följa även efter den sista termen/datauppgiften i teckensträngen.

3 Interlab version (8) 3 Specifikation av detaljerna i formatet Namntillägg (obligatoriskt) Interlab-filer ska alltid ha namntillägget.lab Styrbegrepp i filen Styrbegrepp anges med ett inledande brädgårdstecken ( # ) Styrbegreppen ska kunna skrivas valfritt med versaler eller gemener. Det har inte någon betydelse om man skriver #SLUT eller #Slut. Identifierare (obligatorisk uppgift) Först i filen (på första raden) ska det stå #Interlab Detta ord fungerar alltså som identifierare för filtypen. Man kan ju nämligen inte utesluta att andra system producerar filer med namntillägget.lab och som inte har något med Interlab att göra. Versionsnummer (obligatorisk uppgift) På nästa rad ska versionsnumret anges: #Version=3.0 Teckenkodningsstandard Vilken teckenkodningsstandard som används i filen anges med #Tecken=UTF-16 Detta innebär att man använder kodningen enligt UTF-16 som ingår i Unicode Character Standard. Om termen utelämnas ska just UTF-16 gälla som standard. Andra tänkbara värden är UTF-8 och UTF-32. De flesta Windowsgränssnitt använder UTF-16. Fältavgränsare Som fältavgränsare används alltid semikolon, det vill säga ; Blankrader Blankrader ska ignoreras vid inläsningen. Textavgränsare (obligatorisk uppgift) Endast värdena Ja eller Nej får förekomma. Om värdet är Ja ska anföringstecken (citationstecken), [ ] användas som textavgränsare. Exempel: Lukt, Svag ; #Textavgränsare=Ja #Textavgränsare=Nej innebär att anföringstecken används som textavgränsare innebär att ingen textavgränsare används Inledande textavgränsare placeras direkt efter föregående semikolon. Avslutande textavgränsare placeras direkt före nästkommande semikolon. Alla tecken mellan teckenkombinationerna [; ] och [ ;] betraktas som en sammanhängande teckensträng.

4 Interlab version (8) Decimaltecken (obligatorisk uppgift) I filhuvudet anges också vilket decimaltecken som används i filen. Möjliga alternativ är punkt eller komma #Decimaltecken=. #Decimaltecken=, Avslutning (obligatorisk uppgift) Sist i filen skall det alltid stå #Slut Exempel på filhuvud i en Interlab 3.0-fil: #Interlab #Version=3.0 #Textavgränsare=Ja #Decimaltecken=, 4 Om termkatalogen En förutsättning för att slutresultatet av överföringen ska bli korrekt är att man har en gemensam definition och betydelse av aktuella termer. Det standardiserade filformatet måste alltså kompletteras med en förteckning över vilka termnamn som får användas och vilken innebörd respektive term har. En termkatalog i överensstämmelse med Interlab 3.0 återfinns i Bilaga 2. 5 Formatering av data Data delas upp i två huvudtyper: 1. Allmänna uppgifter, utlåtande och kommentarer om provet [ Provadm ] 2. Analysdata [ Provdat ] Till varje prov (enligt punkt 1) kan höra ett obegränsat antal analyser (enligt punkt 2). Det begrepp som kopplar ihop provet med rätt analyser är Lablittera, som alltså måste vara unikt för varje inladdning och prov. Varje post som gäller allmänna uppgifter om provet (enligt punkt 1) skrivs på en enda lång rad i filen. Detsamma gäller för varje analys (enligt punkt 2 ovan). Före varje paket med data lämnas en formateringssträng, det vill säga en rad som talar om i vilken ordning de olika termerna kommer i dataposterna. Formateringssträngen föregås av ordet #Provadm (före formatbeskrivning av allmänna uppgifter) #Provdat (före formatbeskrivning av poster med analysdata)

5 Interlab version (8) I den direkt därpå följande raden räknas de olika termnamnen enligt termkatalogen upp, åtskilda av fältavgränsaren (det vill säga semikolon) utan några extra mellanslag eller andra skiljetecken. Termerna kan anges i valfri ordning. Många termer kan utelämnas om så befinns lämpligt i överenskommelse med beställaren (se närmare kolumnen Obligatorisk i termkatalogen). På raden direkt efter respektive formateringssträng kan de dataposter, som formateringen avser, följa. Uppgifterna måste räknas upp i samma ordning som i formateringssträngen. Även här används semikolon som fältavgränsare. Inga ovidkommande tecken får förekomma i datasträngarna. Även om värde saknas för viss term skall ändå termens semikolon anges. Antalet termer i formateringssträngen och dataposten måste stämma överens. Observera att om semikolon förekommer inne i textfälten så måste alternativet med textavgränsare användas enligt ovan. Detta innebär alltså att ; Hög järnhalt; Använd luftning ; kommer betraktas som ett sammanhängande fält om textavgränsare används. Om textavgränsare ej används så kommer istället samma teckensträng att betraktas som två separata fält, varvid konflikt med formateringen uppstår. 6 Olika sätt att arrangera data Det finns olika sätt att arrangera data i Interlab-filen. Man kan skapa paket av data, vilket innebär att formatbeskrivningen gäller för flera analysprover, enligt följande princip (textavgränsare används): #Provadm Lablittera;Namn;Adress;Postnr;Ort;Kommunkod;Laboratorium; etc. Lablitt1 ; Demo ; Nygatan 15 ; ; Demoby ; 0701 ; Demolab ; etc. (administrativa data för Lablitt1) Lablitt2 ; Demo ; Nygatan 15 ; ; Demoby ; 0701 ; Demolab ; etc. (administrativa data för Lablitt2) Lablitt3 ; Demo ; Nygatan 15 ; ; Demoby ; 0701 ; Demolab ; etc. (administrativa data för Lablitt3) #Provdat Lablittera;Parameter; etc. Lablitt1 ; Järn ; etc. (Analysuppgifter för Lablitt1) Lablitt1 ; Mangan ; etc. (Analysuppgifter för Lablitt1) Lablitt1 ; Lukt ; etc. (Analysuppgifter för Lablitt1) Lablitt2 ; Järn ; etc. (Analysuppgifter för Lablitt2) Lablitt2 ; Mangan ; etc. (Analysuppgifter för Lablitt2) Lablitt2 ; ph ; etc. (Analysuppgifter för Lablitt2) Lablitt3 ; Färgtal ; etc. (Analysuppgifter för Lablitt3) Lablitt3 ; ph ; etc. (Analysuppgifter för Lablitt3) Lablitt3 ; Lukt ; etc. (Analysuppgifter för Lablitt3) Varje fil kan innehålla flera paket med data med sinsemellan olika formateringar. Ett exempel på hur en sådan fil kan se ut i praktiken redovisas i Bilaga 1 under Exempel på filutskrift, typ 1. Det är också tillåtet att upprepa formatbeskrivningen för varje prov enligt följande principiella uppställning: #Provadm Lablittera;Laboratorium; etc. Lablitt1 ; Demostad ; Nygatan 15 ; ; Demoby ; 0701 ; etc. (administrativa data för Lablitt1) #Provdat Lablittera;Parameter; etc. Lablitt1 ; Järn ; etc. (Analysuppgifter för Lablitt1) Lablitt1 ; Mangan ; etc. (Analysuppgifter för Lablitt1) Lablitt1 ; Lukt ; etc. (Analysuppgifter för Lablitt1) #Provadm

6 Interlab version (8) Lablittera;Laboratorium; etc. Lablitt2 ; Demostad ; Nygatan 15 ; ; Demoby ; 0701 ; etc. (administrativa data för Lablitt2) #Provdat Lablittera;Parameter; etc. Lablitt2 ; Järn ; etc. (Analysuppgifter för Lablitt2) Lablitt2 ; Mangan ; etc. (Analysuppgifter för Lablitt2) Lablitt2 ; ph ; etc. (Analysuppgifter för Lablitt2) Ett exempel på användning enligt denna metod visas i Bilaga 1 under Exempel på filutskrift, typ 2. 7 Om parameterbeteckningar Ett besvärligt problem vid jämförelser av analysresultat för en viss parameter är avsaknaden av en heltäckande officiell lista med parameterbeteckningar. Därmed är det ej möjligt att ha en strikt kontroll på det obligatoriska fältet Parameter, det vill säga analysparameter i klartext. Detta får till följd att om samma parameter beskrivs på olika sätt så kommer detta att tolkas som olika analyser. För att minska dessa problem vid bearbetningar av analysresultat som avser kommunala dricksvattenanläggningar lämnas i Bilaga 3 vissa regler för användningen av termerna "Parameter" och Parameterutlåtande. Bilaga 3 skall således användas, såvida inget annat är överenskommet, om det är ett dricksvattenprov. Utan att överföringar enligt detta filformat påverkas kan det efterhand komma att utarbetas normerande listor för parameterbeteckningar även för andra provartiklar än dricksvatten.

7 Interlab version (8) 8 Sammanfattning av skillnader från version 2.0 till 3.0 Här nedan sammanfattas viktigare förändringar i filformatet mellan de två versionerna. #Tecken Teckenkodningsstandard anges nu med Unicode-beteckning. Om denna term utelämnas förutsätts Unicode UTF-16 gälla. #Textavgränsare I version 3.0 anges med Ja respektive Nej om textavgränsare används eller ej. Endast anföringstecken (citationstecken) får nu användas som textavgränsare. Inledande textavgränsare placeras direkt efter föregående semikolon. Avslutande textavgränsare placeras direkt före nästkommande semikolon. Alla tecken mellan teckenkombinationerna [; ] och [ ;] betraktas som en sammanhängande teckensträng. Termer för administrativa uppgifter: Termen Beställare Termen Beställare utgår och ersätts av de nya termerna Namn, Adress, Postnr och Ort. Samtliga dessa uppgifter är obligatoriska. Ny term Kommunkod Beställarens officiella kommunkod ska anges. Obligatorisk uppgift. Termen Laboratorium Laboratoriets namn är numera en obligatorisk uppgift. Termen Provartikel För detta fält lämnas i Bilaga 2 exempel på sådana provartiklar som kan förväntas förekomma frekvent. Laboratorieprogrammet bör ge användaren möjlighet att välja just dessa från en lista, typ rullgardin. Detta får dock inte hindra att även andra provartiklar ska kunna anges (fritext). Termen Registertyp Se Bilaga 4. Ny term Provplats Uppgiften är obligatorisk när man under Provartikel fyller i Dricksvatten enligt SLVFS 2001:30 eller Dricksvatten enligt SOSFS 2003:17. Ändrat termnamn Utlåtande (tidigare Utlåtandekod ) Nya termer Kemiskt utlåtande och Bakteriologiskt utlåtande Används i tillämpliga fall. Ny term Kommentar Nya termen Kommentar ersätter tidigare termerna Kommentartyp1 och Kommentartyp2. Här har man möjlighet att skriva in längre sammanhängande kommentarer.

8 Interlab version (8) Termer för analysdata: Ändrat termnamn Mätvärdetalanm (tidigare Anmärkningskod ) Fältet används för redovisning av tecknen > eller <. Ny term Rapporteringsgräns Här redovisas den undre gräns för aktuell analys, för vilken laboratoriet är ackrediterat. Uppgiften är obligatorisk när man hänvisar till standardiserad analys under Parameterkod. Ny term Detektionsgräns Detektionsgränsen avser den undre gräns där man överhuvudtaget kan detektera förekomst av aktuellt ämne. Uppgiften är ej obligatorisk. Ny term Mätvärdespår Anger om viss halt upptäckts under rapporteringsgränsen, men över detektionsgränsen. Ny term Parameterkommentar Här kan man ange eventuell kommentar som avser referensen till viss standard. Uppgiften är ej obligatorisk. Ändrat termnamn Parameterutlåtande (tidigare Parameterutlåtandekod ) Termen Anmärkning har ändrat namn till Kommentar Här finns möjlighet att ange ytterligare kommentar eller anmärkning till det enskilda värdet.

9 _Interlab 3.0, Bilaga 1 ================================================================================================================== Interlab version Bilaga 1 Exempel på filutskrift Exempel på filutskrift, typ 1: ================================================================================================================== #Interlab #Version=3.0 #Textavgränsare=Nej #Decimaltecken=, #Provadm Lablittera;Namn;Adress;Postnr;Ort;Kommunkod;Laboratorium;Provartikel;Provtagare;Registertyp;Station;Undersökningstyp ;Provplats;Utlåtande;Kommentar;Provtagningsdatum;Provtagningstid;Inlämningsdatum;inlämningstid; DM ;MFR;PG Vejdes väg 15;351 96;Växjö;1;Demo-Laboratoriet;Dricksvatten A;MFR;DV;VBP382;Provtagningsschema;Användare;Nej;Tjänligt; ;10:15; ;14:15; DM ;MFR;PG Vejdes väg 15;351 96;Växjö;1;Demo-Laboratoriet;Dricksvatten A;MFR;DV;VBP433;Provtagningsschema;Användare;Nej;Tjänligt; ;11:30; ;14:15; #Provdat Lablittera;Parameterkod;Parameter;Mätvärdetalanm;Mätvärdetal;Mätvärdetext;Enhet;Rapporteringsgräns;Mätvärdespår;Para meterutlåtande;kommentar; DM ;SS U2;Färgtal;;5;;mg/l PT;;;;; DM ;SS U2;pH;;7,2;;;;;;; DM ;SLV METOD TP;Temperatur vid provtagning;;14,5;; grader C;;;;; DM ;SLV METOD TA;Temperatur vid ankomst;;16,8;;grader C;;;Ej kylt;; DM ;SIS U1;Mangan;<;0,001;;mg/l;;;;; DM ;SS U2;Färgtal;;6,5;;mg/l PT;;;;; DM ;SS U2;pH;;7,1;;;;;;; DM ;SLV METOD TP;Temperatur vid provtagning;;14,8;; grader C;;;;; DM ;SLV METOD TA;Temperatur vid ankomst;;17,3;;grader C;;;Ej kylt;; DM ;SIS U1;Mangan;;0,004;;mg/l;;;;; #Provadm Lablittera;Namn;Adress;Postnr;Ort;Kommunkod;Laboratorium;Provartikel;Provtagare;Registertyp;Station;Undersökningstyp ;Provplats;Utlåtande;Kommentar;Provtagningsdatum;Provtagningstid;Inlämningsdatum;inlämningstid; DM ;KAL;PG Vejdes väg 15;351 96;Växjö;1;Demo-Laboratoriet;Dricksvatten A;KAL;VA;Päronvägen 22;Provtagningsschema;Användare;Ja;Tjänligt med anmärkning; ;10:15; ;14:15; DM ;KAL;PG Vejdes väg 15;351 96;Växjö;1;Demo-Laboratoriet;Råvatten;JPS;;Vattenverket före filter;provtagningsschema;;ja;ej bedömt; ;10:15; ;14:15; #Provdat Lablittera;Parameterkod;Parameter;Mätvärdetalanm;Mätvärdetal;Mätvärdetext;Enhet;Rapporteringsgräns;Mätvärdespår;Para meterutlåtande;kommentar; DM ;SS U2;Färgtal;;5,8;;mg/l PT;;;;; Sida 1

10 _Interlab 3.0, Bilaga 1 DM ;SS U2;;pH;;6,7;;;;;; DM ;SLV METOD TP;Temperatur vid provtagning;;8,4;;grader C;;;;; DM ;SLV METOD TA;Temperatur vid ankomst;;13,3;;grader C;;;Ej kylt;; DM ;SIS U1;Järn;;0,7;;mg/l;;;Tjänligt med anmärkning;; DM ;SS U2;Färgtal;;5,5;;;mg/l PT;;;; DM ;SS U2;pH;;8,2;;;;;;; DM ;SLV METOD TP;Temperatur vid provtagning;;9,3;;grader C;;;;; DM ;SLV METOD TA;Temperatur vid ankomst;;13,8;;grader C;;;;; DM ;SIS U1;Järn;;0,4;;mg/l;;;;; #Slut ================================================================================================================== Interlab version Bilaga 1 Exempel på filutskrift Exempel på filutskrift, typ 2: ================================================================================================================== #Interlab #Version=3.0 #Tecken=UTF-16 #Textavgränsare=Nej #Decimaltecken=, #Provadm Lablittera;Namn;Adress;Postnr;Ort;Kommunkod;Laboratorium;Provartikel;Provtagare;Registertyp;Station;Undersökningstyp ;Provplats;Utlåtande;Kommentar;Provtagningsdatum;Provtagningstid;Inlämningsdatum;inlämningstid; DM ;MFR;PG Vejdes väg 15;351 96;Växjö;1;Demo-Laboratoriet;Dricksvatten A;MFR;DV;VBP382;Provtagningsschema;Användare;Nej;Tjänligt; ;10:15; ;14:15; #Provdat Lablittera;Parameterkod;Parameter;Mätvärdetalanm;Mätvärdetal;Mätvärdetext;Enhet;Rapporteringsgräns;Mätvärdespår;Para meterutlåtande;kommentar; DM ;SS U2;Färgtal;;5;;mg/l PT;;;;; DM ;SS U2;pH;;7,2;;;;;;; DM ;SLV METOD TP;Temperatur vid provtagning;;14,5;; grader C;;;;; #Provadm Lablittera;Namn;Adress;Postnr;Ort;Kommunkod;Laboratorium;Provartikel;Provtagare;Registertyp;Station;Undersökningstyp ;Provplats;Utlåtande;Kommentar;Provtagningsdatum;Provtagningstid;Inlämningsdatum;inlämningstid; DM ;MFR;PG Vejdes väg 15;351 96;Växjö;1;Demo-Laboratoriet;Dricksvatten A;MFR;DV;VBP433;Provtagningsschema;Användare;Nej;Tjänligt; ;11:30; ;14:15; #Provdat Lablittera;Parameterkod;Parameter;Anmärkningskod;Mätvärdetal;Mätvärdetext;Enhet;Rapporteringsgräns;Mätvärdespår;Para Sida 2

11 _Interlab 3.0, Bilaga 1 meterutlåtande;kommentar; DM ;SS U2;Färgtal;;6,5;;mg/l PT;;;;; DM ;SS U2;pH;;7,1;;;;;;; DM ;SLV METOD TP;Temperatur vid provtagning;;14,8;; grader C;;;;; DM ;SIS U1;Mangan;;0,004;;mg/l;;;;; #Provadm Lablittera;Namn;Adress;Postnr;Ort;Kommunkod;Laboratorium;Provartikel;Provtagare;Registertyp;Station;Undersökningstyp ;Provplats;Utlåtande;Kommentar;Provtagningsdatum;Provtagningstid;Inlämningsdatum;inlämningstid; DM ;KAL;PG Vejdes väg 15;351 96;Växjö;1;Demo-Laboratoriet;Dricksvatten A;KAL;VA;Päronvägen 22;Provtagningsschema;Användare;Ja;Tjänligt med anmärkning; ;10:15; ;14:15; #Provdat Lablittera;Parameterkod;Parameter;Anmärkningskod;Mätvärdetal;Mätvärdetext;Enhet;Rapporteringsgräns;Mätvärdespår;Para meterutlåtande;kommentar; DM ;SS U2;Färgtal;;5,8;;mg/l PT;;;;; DM ;SS U2;;pH;;6,7;;;;;; DM ;SLV METOD TP;Temperatur vid provtagning;;8,4;;grader C;;;;; DM ;SLV METOD TA;Temperatur vid ankomst;;13,3;;grader C;;;Ej kylt;; DM ;SIS U1;Järn;;0,7;;mg/l;;;Tjänligt med anmärkning;; #Slut Sida 3

12 Interlab version Bilaga 2 Bilaga 2: Termkatalog för överföring av analysdata från laboratorium Administrativa uppgifter om provet, inleds med #Provadm Termnamn Förklaring Obligatorisk Unik Datatyp Fältlängd Kommentar Lablittera Provets entydiga beteckning Ja Ja Text 20 Namn Uppdragsgivarens namn Ja Nej Text 50 Adress Uppdragsgivarens adress Ja Nej Text 50 Postnr Uppdragsgivarens postnummer Ja Nej Text 10 Ort Uppdragsgivarens postanstalt Ja Nej Text 50 Kommunkod Svensk kommunkod (beställarens Ja Nej Text 4 kommun) Laboratorium Laboratoriets namn Ja Nej Text 50 Omprov Omtagning av tidigare prov [Ja] Nej Text 2 Ja om det är omprov Provartikel Vara/medium som undersöks Ja Nej Text 50 Dricksvatten enligt SLVFS 2001:30 Dricksvatten enligt SOSFS 2003:17 Råvatten Avloppsvatten Dagvatten Recipient Provtagare Signatur för provtagande person Ja Nej Text 50 Registertyp Fackregister som provet skall knytas till Ja Nej Text 10 Se Bilaga 4 Station Provtagningspunktens namn Ja Ja Text 50 Till exempel vattentäktens namn Undersökningstyp Orsak till undersökningen Nej Nej Text 50 Egenkontroll Offentlig Drift Klagomål Annan sidan 1 av 5

13 Interlab version Bilaga 2 Termnamn Förklaring Obligatorisk Unik Datatyp Fältlängd Provplats Provtagningsplatsens karaktär (Ja) Nej Text 50 Utlåtande Anger om gränsvärde överstigits för någon parameter Ja Nej Text 10 Kemiskt utlåtande Nej Nej Text 25 Bakteriologiskt utlåtande Kommentar Kommentar till utlåtanden om provet, t.ex. uppgifter om värden som överskrider gränsvärden Nej Nej Text 25 Nej Nej Text Long text Kommentar Uppgiften är obligatorisk om provartikeln är dricksvatten. Exempel på provplatser: Utgående Nät Användare Tillåtna uppgifter: Ja Nej Ej bedömt Tillåtna uppgifter: Tjänligt Tjänligt med anmärkning Otjänligt Tillåtna uppgifter: Tjänligt Tjänligt med anmärkning Otjänligt Utlåtande i löpande text Datatypens namn är olika beroende på databasmiljö, till exempel PM i MS Access År Årtal för provtagningen Nej Nej Text 4 Format YYYY Provtagningsdatum Datum för provtagningen Ja Nej Text 10 Format YYYY-MM-DD Provtagningstid Klockslag för provtagningen Nej Nej Text 5 Format HH:mm Inlämningsdatum Datum för inlämningen Ja Nej Text 10 Format YYYY-MM-DD Inlämningstid Klockslag för inlämningen Nej Nej Text 5 Format HH:mm sidan 2 av 5

14 Interlab version Bilaga 2 Analysdata, en rad för varje parameter, inleds med #Provdat Termnamn Förklaring Obligatorisk Unik Datatyp Fältlängd Kommentar Lablittera Provets entydiga beteckning Ja Nej Text 20 Parameterkod SIS-nr eller motsvarande Ja Nej Text 50 Antingen anges aktuell kod eller Saknas Parameter Analysparameter i klartext Ja Nej Text 50 Mätvärdetext Mätvärde om detta inte är numeriskt (Ja) Nej Text 50 Till exempel Svag, Tydlig Mätvärdetal Numeriskt mätvärde (Ja) Nej Tal Decimal Decimaltal med utrymme för minst 4 decimaler Mätvärdetalanm Redovisning av tecknen > eller < Nej Nej Text 2 Används i tillämpliga fall vid numeriskt mätvärde Enhet Enhet för mätvärde (Ja) Nej Text 20 Obligatoriskt vid numeriskt mätvärde Rapporteringsgräns Gällande nedre rapporteringsgräns för (Ja) Nej Tal Deci- Decimaltal med utrymme för minst 4 använd metod enligt Parameter mal decimaler Detektionsgräns Aktuell nedre detektionsgräns för använd metod enligt Parameter Nej Nej Tal Decimal Decimaltal med utrymme för minst 4 decimaler Mätvärdespår Om viss halt upptäckts under rapporteringsgränsen men över detektionsgränsen Ja Nej Text 2 Ja om spår finns, lämnas annars tomt Parameterutlåtande Utlåtande för aktuell parameter (Ja) Nej Text 30 Till exempel Otjänligt Kommentar Kommentar till mätvärdet Nej Nej Text 50 Parameterkommentar Kommentar till angiven Parameterkod Nej Nej Text 50 sidan 3 av 5

15 Interlab version Bilaga 2 Kommentarer till vissa termer Lablittera Detta begrepp, som består av en alfanumerisk teckensträng och måste vara unik inom den aktuella Interlab-filen, knyter analysdata till rätt administrativa uppgifter. Provartikel Det är viktigt att provet knyts till gällande offentliga normer i alla fall där detta är möjligt. Jämför med vad som sägs i Bilaga 3 om dricksvattenprover. Laboratoriets inmatningsprogram bör innehålla motsvarande lista att välja från. Registertyp Interlabformatet är i första hand utvecklat för vattenanalyser. Detta hindrar dock inte att det används i samband med andra analyser. Exempel på användning för olika ändamål visas i Bilaga 4. Station Angivelsen i detta fält ska entydigt beskriva provtagningspunktens läge och är alltså en väldigt viktig uppgift. Laboratoriet måste redovisa exakt samma angivelse som provtagaren lämnat. Beroende på i vilket sammanhang provet tas kan provtagningspunkten ha en kodbeteckning eller mera klartextbetonad beskrivning. Undersökningstyp Här anges främst orsaken till provtagningen. Den lista som anges i kommentarfältet får anses som exempel. För utvärderingen av provet är dock sammanhanget viktigt. Provplats Anger karaktären av provtagningsplats eller station. Värdena Utgående, Nät, Användare visar uppgifter som kan vara aktuella på ett kommunalt vattenledningsnät. I andra sammanhang kan andra begrepp vara aktuella. Parameterkod Det är viktigt att gällande standarder anges i alla tillämpliga fall. Parameter Namnet på parametern skall överensstämma med beteckningen på använd metod enligt angiven standard. sidan 4 av 5

16 Interlab version Bilaga 2 Mätvärdetal, Mätvärdetext, Mätvärdetalanm För varje parameter skall det finnas antingen ett numeriskt mätvärde (fältet Mätvärdetal ) eller ett omdöme i form av text (fältet Mätvärdetext ). Det är utomordentligt viktigt att dessa uppgifter redovisas i rätt fält. Observera att tecken som < eller > under inga omständigheter får redovisas i fältet Mätvärdetal. För dessa angivelser ska i stället fältet Mätvärdetalanm användas. Parameterutlåtande Denna uppgift är obligatorisk om Utlåtande är satt till Ja, Provartikel = Dricksvatten enligt SLVFS 2001:30 och gränsvärden finns upptagna i gällande föreskrifter, se Bilaga 3. Rapporteringsgräns, Detektionsgräns, Mätvärdespår Rapporteringsgräns avser den undre gräns för aktuell analysmetod för vilken laboratoriet är ackrediterat. Detektionsgränsen avser den undre gräns där man överhuvudtaget kan detektera förekomst av aktuellt ämne. Om analysen visar viss halt av ämnet, under rapporteringsgränsen men över detektionsgränsen bör detta visas genom att värdet Ja anges i fältet Mätvärdespår. sidan 5 av 5

17 Interlab version Bilaga 3, sidan 1 av 3 BILAGA 3: Parameterbeteckningar för dricksvattenprover I denna bilaga redovisas de regler och begrepp som skall användas vid kodning av dricksvattenprover där analyserna beställts med referens till Interlab-formatet, såvida inget annat är överenskommet. Denna bilaga kan revideras i framtiden utan att Interlab-formatet i sig behöver beröras. Därför är det viktigt att man vid upphandlingar av analyser även specificerar datumet på bilaga 3 om datumet är annat än Interlab-formatets datumangivelse. Avsaknaden av en övergripande lista med parameterbeteckningar för alla provartiklar och analysmetoder gör att det inte går att pålägga nedan upptagna termer en strikt kontroll vid inläsning av Interlab-filer till databaser. Därför är det viktigt att de programvaror som producerar Interlab-filen innehåller listor som överensstämmer med nedanstående parameterbeteckningar så att manuella inskrivningar av allmänna begrepp minimeras. Observera att listan även bestämmer skiftesläget, det vill säga stora och små tecken. Provartikel Provartikel avser att beskriva den vara/medium som har undersökts. Termen ingår i Administrativa uppgifter (#Provadm), se Bilaga 2. Termen är obligatorisk, det vill säga det är ej tillåtet att lämna blankt. Om dricksvatten är undersökt skall följande koder användas: Provartikel: Dricksvatten enligt SLVFS 2001:30 Dricksvatten enligt SOSFS 2003:17 Råvatten Förklaring: Dricksvatten från kommunal anläggning samt enskild anläggning som inte omfattas av SOSFS 2003:17. Dricksvatten från enskild anläggning som försörjer färre än 50 personer eller tillhandahåller mindre än 10 m 3 dricksvatten per dygn, om det inte tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet. Vatten som är avsett att efter någon form av beredning användas som dricksvatten. Parameter Parameter avser analysparameter i klartext. Termen ingår i Analysdata (#Provdat). Termen är obligatorisk. Om det finns behov av att förtydliga beskrivningen av någon analysparameter nedan får detta göras i termen Parameter men EFTER nedanstående koder. Termen kan få innehålla upp till 50 tecken (inklusive blanktecken). Det är således ej tillåtet att skriva in text före koderna eller använda alternativa kodbegrepp. För att undvika problem med gradtecknet vid presentation och inskrivning i sökmallar etc. skall det speciella gradtecknet (exempelvis i: dh, C) skrivas ut i klartext (tyska grader, grader Celsius).

18 Interlab version Bilaga 3, sidan 2 av 3 Parameterbeteckning Mikrobiologiska parametrar Aktinomyceter Antal långsamväxande bakterier Antal mikroorganismer vid 22 grader Celsius Antal mikroorganismer vid 37 grader Celsius Clostridium perfringens Escherichia coli Enterokocker Koliforma bakterier Mikrosvamp Pseudomonas aeruginosa Kemiska och fysikaliska parametrar Aluminium Alkalinitet Ammonium Antimon Arsenik Bensen Bens(a)pyren Bly Bor Bromat Kemisk syreförbrukning COD-Mn Cyanid 1,2-dikloretan Fluorid Färg Hårdhet tyska grader Hårdhet Ca+Mg Järn Kadmium Kalcium Kemisk syreförbrukning (COD-Mn) Klor, total aktiv Klorid Konduktivitet Koppar Krom Kvicksilver Lukt Magnesium Mangan Natrium Nickel Nitrat Nitrit Oxiderbarhet ph Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

19 Interlab version Bilaga 3, sidan 3 av 3 Radon Selen Smak Sulfat Svavelväte Temperatur vid provtagning Temperatur vid ankomst Tetrakloreten och trikloreten Trihalometaner (THM) Tritium Total indikativ dos Totalt organiskt kol (TOC) Turbiditet Parameterutlåtande Parameterutlåtande avser utlåtande för respektive parameter. Termen ingår i Analysdata (#Provdat). Termen är obligatorisk om termen Provartikel = Dricksvatten enligt SLVFS 2001:30 och att termen Utlåtande = Ja (anmärkning finns) samt att gränsvärden finns angivna i gällande föreskrifter. Kod Tjänligt med anmärkning Otjänligt Om man frivilligt vill förtydliga att dricksvattnet är tjänligt med avseende på aktuell parameter, skall detta kodas som: Tjänligt

20 Interlab version Bilaga 4, sidan 1 av 1 Bilaga 4 Registertyper Registertyp VT DV Förklaring Vattentäkt Dricksvatten AV BA CF CI DJ EG IN LB LI MI OF RA RE SJ Avlopp Badinrättningar Freoner Cisterner Djurhållning Fritt register Intressent Lantbruk Livsmedelslokaler Miljötillsyn Offentliga/Hygieniska lokaler Radon Renhållning Sjöar

Egenkontrollprogram. för mindre dricksvattentäkter. Fastställt:

Egenkontrollprogram. för mindre dricksvattentäkter. Fastställt: Egenkontrollprogram för mindre dricksvattentäkter Fastställt: Innehåll Förord... 3 1. Allmänna uppgifter... 4 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 3. Beskrivning av vattentäkten... 5 4. Tillsyn och skötsel av

Läs mer

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Skriv namnet på verksamheten. Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Fastställt den Tillsynsmyndigheten fyller i datum när

Läs mer

Provtagning enligt SLVFS 2001:30

Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt föreskrifterna för dricksvatten (SLVFS 2001:30) Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska regelbundet och i enlighet med Livsmedelsverkets

Läs mer

Förslag till provtagningsplan för små vattenverk

Förslag till provtagningsplan för små vattenverk Förslag till provtagningsplan för små vattenverk Verksamhetens namn:.. Datum: Underskrift av ansvarig:.. Innehållsförteckning 1 Allmänna uppgifter om vattenverket och vattentäkten 2 Vattenprovtagning 2.1

Läs mer

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Ange namnet på verksamheten (Ange dagens datum) Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Fastställt den Tillsynsmyndigheten

Läs mer

Program för regelbundna undersökningar och dokumentation av egenkontroll vid dricksvattenanläggning

Program för regelbundna undersökningar och dokumentation av egenkontroll vid dricksvattenanläggning Program för regelbundna undersökningar och dokumentation av egenkontroll vid dricksvattenanläggning Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Namnet på verksamheten Datum

Läs mer

Egenkontrollprogram. för dricksvattentäkt 2009-07-27

Egenkontrollprogram. för dricksvattentäkt 2009-07-27 Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt 2009-07-27 Innehåll Förord... 3 1. Allmänna uppgifter... 4 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 3. Beskrivning av vattentäkten... 5 4. Tillsyn och skötsel av vattentäkten

Läs mer

Analysrapport. ProvId: 7,00. Sigtuna Vatten & Renhållning AB Provplats: Tivolivägen Fsk Östra Bangatan 3

Analysrapport. ProvId: 7,00. Sigtuna Vatten & Renhållning AB Provplats: Tivolivägen Fsk Östra Bangatan 3 Analysrapport Utskriven: Av: Databas: 2016-11-10 6 LIMS_PROD ProvId: 7,00 9001 ( ANV-P_205-161024-1 ) Provtaget: 2016-10-24 12:35 12,9 C Kund: Sigtuna Kommun 8 Mottaget: 2016-10-24 14:32 14,2 C Sigtuna

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Vattenkemi Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrering 1:1, 2, 4 1-250 mg/l Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005 FIA 1:1, 2, 4 0,1-5,0 mg/l Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045 Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrimetri 1:1, 2, 4 0,01 4 mmol/l Aluminium SS 028210, utg 1 Fotometri 1:1, 2, 4 0,02 0,40 mg/l Ammonium som kväve Biokemisk syreförbrukning (BOD7) Extinktion SS-EN

Läs mer

Delrapport 2009 Dricksvatten från privata vattenverk till livsmedelsanläggningar. Miljö- och hälsoskydd

Delrapport 2009 Dricksvatten från privata vattenverk till livsmedelsanläggningar. Miljö- och hälsoskydd Delrapport 2009 Dricksvatten från privata vattenverk till livsmedelsanläggningar Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Annika Gustafsson, 21 januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress

Läs mer

Om dricksvattenkvalitet

Om dricksvattenkvalitet Om dricksvattenkvalitet Vad är dricksvattenkvalitet? Eller, enklare uttryckt, när är ett dricksvatten bra? Dricksvatten skall vara hälsosamt och rent, skriver Livsmedelsverket i sina dricksvattenföreskrifter

Läs mer

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104 Kemisk analys- Vattenanalys Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg 1 Titrering Ammonium SS-EN ISO 14911:1998 Jonkromatografi Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005, mod Flödesanalys/Spektrometri Biokemisk

Läs mer

Gränsvärden och parametervärden

Gränsvärden och parametervärden Gränsvärden och parametervärden Avsnitt A. Gränsvärden där dricksvattnet ska bedömas som otjänligt I. Mikrobiologiska parametrar Parameter Gränsvärde för otjänligt vid provtagningspunkt (enhet) Utgående

Läs mer

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Rapport Nr 16073641 Sida 1 (1) : utg VV Björnö S 104 : Mikrobiologisk Provtagningstidpunkt : 1005 Temperatur vid provtagning : 9 C : S104 VV=0 Anv=1 Nät=2 : 0 Ansättningsdatum : 2016-05-25 SS-EN ISO 6222-1

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 15051046 Sida 1 (1) : Mikrobiologisk analys Ansättningsdatum : 2015-03-03 SS 028212-1/94 MF Aktinomyceter

Läs mer

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS EN ISO 9963, del 2, utg. 1, 4 6 500 mg/l Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4 0,04 0,2 mg/l Ammonium som kväve SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4

Läs mer

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDENS ÖVRIGA TAXOR 2016 gäller fr o m 2016-01-01 om inget annat anges under taxepunkten

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDENS ÖVRIGA TAXOR 2016 gäller fr o m 2016-01-01 om inget annat anges under taxepunkten 1 DRIFT- OCH SERVICENÄMNDENS ÖVRIGA TAXOR 2016 gäller fr o m 2016-01-01 om inget annat anges under taxepunkten Innehållsförteckning sida Övriga taxor 13.Taxa dispenser tunga och/eller breda och/eller långa

Läs mer

Dricksvattenkvalitet 2014 - Vålberg, Edsvalla och Norsbron

Dricksvattenkvalitet 2014 - Vålberg, Edsvalla och Norsbron Norsbron. Vattenanalyserna är utförda både vid vattenverk och hos. I tabellen anges Livsmedelsverkets gränsvärden, dricksvattnets normala variation ** "tjänligt med anmärkning", vilket betyder att dricksvattnet

Läs mer

Dricksvatteninformation. Södertörns miljö- och hälsoskyddförbund

Dricksvatteninformation. Södertörns miljö- och hälsoskyddförbund Dricksvatteninformation Södertörns miljö- och hälsoskyddförbund ALLMÄN INFORMATION Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är viktigt att vattnet är rent och hälsosamt att dricka. Har du kommunalt

Läs mer

När det gäller normal- och utvidgad kontroll avseende dricksvatten utgår vi från Livsmedelsverkets aktuella föreskrifter.

När det gäller normal- och utvidgad kontroll avseende dricksvatten utgår vi från Livsmedelsverkets aktuella föreskrifter. Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Diarie INK-13-0004 Namn Laboratorietjänster Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär. Utvärderingsformuläret

Läs mer

Projekt 2010 Dricksvatten från privata vattenverk till livsmedelsanläggningar. Miljö- och hälsoskydd

Projekt 2010 Dricksvatten från privata vattenverk till livsmedelsanläggningar. Miljö- och hälsoskydd Projekt 2010 Dricksvatten från privata vattenverk till livsmedelsanläggningar Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Annika Gustafsson, januari 2011 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress

Läs mer

Processkemikalier för beredning av dricksvatten enligt 5

Processkemikalier för beredning av dricksvatten enligt 5 8 Bilaga 1 1 (till SLVFS 2001:30) Processkemikalier för beredning av dricksvatten enligt 5 Avsnitt A. Förteckning över godkända processkemikalier Processkemikalie och ändamål Villkor För beläggningshämning

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten; (H 90:2) Utkom från trycket den 12 november 2015 beslutade

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten;

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; (H 90) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar

Läs mer

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Analysspecifika provbehandlingar Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans

Läs mer

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover Livsmedelsverkets gränsvärden Enligt Livsmedelsverkets bedömningsgrunder kan ett dricksvatten bedömas som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. - Bedömningen tjänligt innebär att vattnet kan

Läs mer

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Kretslopp och vatten Mölndal Ackrediteringsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A000089-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Verksamhetens namn Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Datum: Underskrift av ansvarig:.. Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

PRISLISTA 2005 Gäller f.o.m 2005-03-01

PRISLISTA 2005 Gäller f.o.m 2005-03-01 GÖRVÄLNVERKETS LABORATORIUM ACKREDITERAT LABORATORIUM FÖR MILJÖ- OCH DRICKSVATTENANALYSER PROVTAGNING PRISLISTA 2005 Gäller f.o.m 2005-03-01 Om inte annat överenskommits tas proven av kunden. Provtagningskärl

Läs mer

Vattenverk i Askersund kommun

Vattenverk i Askersund kommun Vattenverk i Askersund kommun I Askersund finns 5 vattenverk där vattnet produceras. Det finns 11 tryckstegringsstationer på ledningsnätet där vattentrycket höjs med pumpar för att kompensera för höjd-

Läs mer

Dricksvattnet i Lanna

Dricksvattnet i Lanna Dricksvattnet i Lanna Lannavattnet är mjukt (4 dh). Ett mjukt vatten kräver mindre tvätt- och diskmedel jämfört med orter där vattnet är hårt. Generellt kan man säga att tvättmedlet räcker mer än dubbelt

Läs mer

Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltningen Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A

Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltningen Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A Ackrediterings omfattning Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltning Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A000101-006 Kemisk analys Provtagning Älvar och vattdrag, provtagning

Läs mer

Dricksvattnet i Kärda

Dricksvattnet i Kärda Dricksvattnet i Kärda attnet i Kärda är medelhårt (7 dh). Ett medelhårt vatten kräver något större mängd diskoch tvättmedel än ett mjukt vatten. Dosera enligt anvisningarna, för bästa resultat! Kvalitén

Läs mer

Egenkontrollprogram för vattenverk

Egenkontrollprogram för vattenverk 1 Egenkontrollprogram för vattenverk Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) ska det för varje vattenverk finnas ett egenkontrollprogram som fastställs av tillsynsmyndigheten.

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

I dessa allmänna råd används följande begrepp:

I dessa allmänna råd används följande begrepp: 1 (17) Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning Detta råd gäller för dricksvatten från vattenverk och enskilda brunnar eller enskilda dricksvattenanläggningar. Som i genomsnitt tillhandahåller

Läs mer

Förbrukade kemikalier och material bör samlas in, transporteras och bortskaffas i enlighet med kommunens anvisningar.

Förbrukade kemikalier och material bör samlas in, transporteras och bortskaffas i enlighet med kommunens anvisningar. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Interlab version 4.0

Interlab version 4.0 Interlab version 4.0 2010-12-21 1 (8) Interlab version 4.0 Beskrivning av filformat för överföring av analysdata mellan databassystem Innehållsförteckning sidan 1 Inledning... 2 2 Allmänt om filens innehåll

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027 utg 3 Turbiditet FNU 0.10 FNU +/-20% SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS ENISO 7887:2012 Met.C Färg vid 405 nm

Läs mer

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU 0.17 ±0.03 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS-EN ISO 7887:2012C mod Färg

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) : Bärmö : Se märkning Nej=0 Ja=1 : 1 SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 1 ;

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 1 ; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 1 ; (H 90) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar

Läs mer

Analysrapport. Analys påbörjad Ankomsttemp C Provtagare Provtagningsdatum. Odlingsbara mikroorganismer 22 C 190 cfu/ml

Analysrapport. Analys påbörjad Ankomsttemp C Provtagare Provtagningsdatum. Odlingsbara mikroorganismer 22 C 190 cfu/ml Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE-53119 Lidköping Tlf: +46 10 490 8110 Fax: +46 10 490 8390 Husebergs samfällighet Kållekärr* Gerry Ögren AR-15-SL-207425-01 EUSELI2-00300525

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) paket : SS-EN ISO 7027, utg 3 Turbiditet FNU 0.13 ±0.01 FNU SLV 1990-01-01 Metod I Lukt ingen SLV Lukt, art - SS-EN ISO 7887 metod D Färg

Läs mer

Dricksvattnet, senaste provtagning 2014 09 26

Dricksvattnet, senaste provtagning 2014 09 26 Dricksvattnet, senaste provtagning 2014 09 26 Nya vattenprov togs 2014 09 03 på utgående vatten från vattenverk samt vid en fastighet på Storskogsvägen, denna gång var det ett så kallat utökat prov med

Läs mer

Provtagning enligt SLVFS 2001:30

Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt föreskrifterna för dricksvatten (SLVFS 2001:30) Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska regelbundet och i enlighet med Livsmedelsverkets

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten;

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; SLVFS 2001:30 (H 90) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten;

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; SLVFS 2001:30 (H 90) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn

Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn Vattenlaboratoriet vid LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn Sid 1 av 6 Innehållsförteckning: Varför vattenanalys... 2 Definitionen på s.k. enskild brunn

Läs mer

Egenkontrollprogram för vattenverk

Egenkontrollprogram för vattenverk Egenkontrollprogram för vattenverk Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) ska det för varje vattenverk finnas ett egenkontrollprogram som fastställs av tillsynsmyndigheten

Läs mer

Vattenkvalitet i Värnamo

Vattenkvalitet i Värnamo attenkvalitet i ärnamo Ljusseveka vattenverk levererar dricksvatten till ärnamo, Hörle, Åminne, Tånnö, Hånger och ett område nordväst om sjön Hindsen. På sikt kommer även dricksvattnet att ledas västerut

Läs mer

C1 RÅDETS DIREKTIV 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten. (EGT L 330, 5.12.1998, s. 32)

C1 RÅDETS DIREKTIV 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten. (EGT L 330, 5.12.1998, s. 32) 1998L0083 SV 07.08.2009 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B C1 RÅDETS DIREKTIV 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten

Läs mer

BAGA Vattenfilter. Dags att göra rent vatten, till din affär? För ett renare vatten. Vi hjälper dig genom en enkel process!

BAGA Vattenfilter. Dags att göra rent vatten, till din affär? För ett renare vatten. Vi hjälper dig genom en enkel process! BAGA Vattenfilter För ett renare vatten Dags att göra rent vatten, till din affär? Vi hjälper dig genom en enkel process! BAGA Vattenfilter Jobba med oss! Gör rent vatten till din affär! Vi möjliggör för

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 13226656 Sida 1 (2) : Fyrbrunn Provtagningstidpunkt : 1030 : Bo Lundgren SS-EN IS 7027-3 Turbiditet FNU 0.34 ±0.05 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art

Läs mer

Is i livsmedelsanläggningar

Is i livsmedelsanläggningar Is i livsmedelsanläggningar Provtagning av is för mikrobiologisk kontroll i livsmedelsverksamheter Syfte Syftet med projektet är att med hjälp av provtagning undersöka den mikrobiologiska kvaliteten på

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1975L0440 SV 23.12.1991 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DREKTV av den 16 juni 1975 om den kvalitet som krävs

Läs mer

Produktionsrapport. Vattenkvalitet 2015

Produktionsrapport. Vattenkvalitet 2015 Produktionsrapport Vattenkvalitet 2015 I tabellform redovisas vattenkvalitet för både råvatten och dricksvatten för år 2015. Vissa andra uppgifter såsom levererade mängder, personalstyrka och kemikalieförbrukning

Läs mer

Produktionsrapport. Vattenkvalitet 2012

Produktionsrapport. Vattenkvalitet 2012 Produktionsrapport Vattenkvalitet 2012 I tabellform redovisas vattenkvalitet för både råvatten och dricksvatten för år 2012. Vissa andra uppgifter såsom levererade mängder, personalstyrka och kemikalieförbrukning

Läs mer

Statens livsmedelsverks författningssamling

Statens livsmedelsverks författningssamling Statens livsmedelsverks författningssamling ISSN 0346-119X Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten; (H 90) Utkom från trycket 2001-12-13 beslutade den 10 december 2001. Med stöd av 2, 4, 17,

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; 1 (H 90) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar

Läs mer

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover LULEÅ KOMMUN 2014-06-30 1 (6) Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover Provtagningen i din fastighet orsakas av att du klagat på dricksvattenkvaliteten. Proverna undersöks och bedöms efter

Läs mer

PM- Vattenanalyser. Analysresultat, Sörfjärdens ytvatten

PM- Vattenanalyser. Analysresultat, Sörfjärdens ytvatten Uppdragsnr: 10137017-Sörfjärden VA utredning 1 (5) PM- Vattenanalyser Följande PM är en bedömning av analysresultaten från vattenprovtagning vid Sörfjärden 2010-07-12 och 2010-08-11. De numeriska analysresultaten

Läs mer

Schysst vatten i kranen?

Schysst vatten i kranen? Schysst vatten i kranen? Kontroll av icke kommunala dricksvattentäkter som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter Miljöskyddskontoret 2013 Sammanfattning Under sommarhalvåret 2013 har

Läs mer

Produktionsrapport. Vattenkvalitet 2014

Produktionsrapport. Vattenkvalitet 2014 Produktionsrapport Vattenkvalitet 2014 I tabellform redovisas vattenkvalitet för både råvatten och dricksvatten för år 2014. Vissa andra uppgifter såsom levererade mängder, personalstyrka och kemikalieförbrukning

Läs mer

Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM)

Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) Bakgrund: Under år 2000 ska alla ackrediterade laboratorier uppge

Läs mer

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 EM LAB Strömsund 1 Förord Denna rapport är sammanställd av EM LAB (Laboratoriet för Energi och Miljöanalyser) på uppdrag av Indalsälvens Vattenvårdsförbund.

Läs mer

Information. Box 622, Uppsala Tel: E-post:

Information. Box 622, Uppsala Tel: E-post: Information 1 januari 2014 flyttas ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar från Socialstyrelsen till Livsmedelsverket. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:17)

Läs mer

Haganäs Bostadsområde PM Miljö

Haganäs Bostadsområde PM Miljö Älmhults kommun Haganäs Bostadsområde PM Miljö Göteborg 2013-10-07 Haganäs Bostadsområde PM Miljö Datum 2013-10-07 Uppdragsnummer 1320002808 Utgåva/Status Katarina Wallinder Anna Fälth/Louise Larborn Katarina

Läs mer

Nya bedömningsgrunder för grundvatten

Nya bedömningsgrunder för grundvatten Nya bedömningsgrunder för grundvatten Lena Maxe Workshop om övervakning, kartläggning & analys Stockholm 1-3 februari 2012 Naturvårdsverket gav 1999 ut bedömningsgrunder för grundvatten Process SGU miljömålsansvarig

Läs mer

Information om. Godkännande av naturligt mineralvatten

Information om. Godkännande av naturligt mineralvatten Information om Godkännande av naturligt mineralvatten Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Provtagning, analysmetoder och analyslaboratorier... 7 Undersökningar... 10 Resultatredovisning... 12 2 Innehåll

Läs mer

Processkemikalier för beredning av dricksvatten enligt 5

Processkemikalier för beredning av dricksvatten enligt 5 9 Bilaga 1 (till ) Processkemikalier för beredning av dricksvatten enligt 5 Avsnitt A. Förteckning över godkända processkemikalier Processkemikalie och ändamål Villkor För beläggningshämning före membran

Läs mer

Dricksvattenkvalitet 2014 - Karlstad, Alster, Skattkärr och Väse

Dricksvattenkvalitet 2014 - Karlstad, Alster, Skattkärr och Väse Nedan följer en sammanställning av vattenkvaliteten Sörmoverket samt tillhörande distributionsområde, dvs Karlstad, Alster, Skattkärr och Väse. Vattenanalyserna är utförda både vattenverk och hos användare.

Läs mer

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet ALcontrol AB Rapport Nr 13003326 Ögren Gerry 47193 Kållekärr Dricksvatten från enskild vattentäkt Dricksvatten för enskild förbrukning Fastighet : 1:139 Kommun : TJÖRN Provtagningsdatum : 2013-01-11 Provtagningstidpunkt

Läs mer

Information om. Godkännande av naturligt mineralvatten

Information om. Godkännande av naturligt mineralvatten Information om Godkännande av naturligt mineralvatten Innehåll Revisioner av informationen... 1 Inledning... 2 Bakgrund... 3 Provtagning, analysmetoder och analyslaboratorier... 6 Undersökningar... 8 Resultatredovisning...

Läs mer

Gränsvärde * Ämne/Egenskap Enhet Antal tagna prover. Resultat Medianvärde

Gränsvärde * Ämne/Egenskap Enhet Antal tagna prover. Resultat Medianvärde Vattenkvalitet vid Nånö vattenverk, Norrtälje (Försörjer även Bergshamra, Finsta, Furusund, Gräddö, Köpmanholm/Yxlan, Nysättra, Rimbo, Rånäs, Spillersboda och Svanberga) Koliforma bakt 35 C cfu/100ml 39

Läs mer

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn 2009-07-06 1 (6) senast uppdaterad 2009.07.06 Till brunnsägare i Sigtuna kommun Till dig som har dricksvatten från enskild brunn Miljö- och hälsoskyddskontoret har genomfört en undersökning av dricksvattenkvaliteten

Läs mer

DRICKSVATTEN FÖR ENSKILD FÖRBRUKNING

DRICKSVATTEN FÖR ENSKILD FÖRBRUKNING DRICKSVATTEN FÖR ENSKILD FÖRBRUKNING Utg 2009-09, ALcontrol AB INLEDNING Denna folder är en vägledning vid tolkning av analysprotokollet. För att man säkrare skall kunna bedöma ett vattens kvalitet krävs

Läs mer

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde Kemisk vattenanalys Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1, mod. Titrering 1:1,2, 4 0,01 4 mekv/l Ammonium som kväve TrAAcs 800 Meth. No J-001-88-B CFA 1:1,2,4 10 750 g/l Biokemisk

Läs mer

SOSFS 2005:20 (M) Kungörelse. Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:20 (M) Kungörelse. Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:20 (M) Kungörelse Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 15242725 : Kemisk Provtagningsdatum : 2015-07-21 Provets märkning : Huseberg 602 Ankomstdatum : 2015-07-21 Temperatur vid ankomst : 10 C SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU 0.27 ±0.04 FNU SLV 1990-01-01

Läs mer

Anvisning om tillämpning av hushållsvattenförordningen

Anvisning om tillämpning av hushållsvattenförordningen Anvisning om tillämpning av hushållsvattenförordningen Överinspektör Jaana Kilponen, MMT Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira jaana.kilponen@valvira.fi På svenska: Överinspektör

Läs mer

Vattenkvalitet i bergborrade brunnar i Sigtuna kommun

Vattenkvalitet i bergborrade brunnar i Sigtuna kommun Vattenkvalitet i bergborrade brunnar i Sigtuna kommun SGU-rapport 2009:9 Vattenkvalitet i bergborrade brunnar i Sigtuna kommun Bo Thunholm, Olov Johansson & Hans Söderholm SGU-rapport 2009:9 Vattenkvalitet

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 14327709 Sida 1 (2) Provtagningstidpunkt : 1135 Provets märkning : 200-1 SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU 1.7 ±0.26 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art

Läs mer

Förklaring till analysresultat för dricksvatten

Förklaring till analysresultat för dricksvatten 1 (9) Ånge Tekniska Förvaltning Torggatan 10 Förklaring till analysresultat för dricksvatten Inledning Detta dokument är en vägledning vid tolkning av dricksvattenanalyser. Av analysresultaten framgår

Läs mer

Förslag på egenkontrollprogram för små dricksvattenanläggningar

Förslag på egenkontrollprogram för små dricksvattenanläggningar Förslag på egenkontrollprogram för små dricksvattenanläggningar Verksamhetens namn Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 med ändringar införda t o m LIVSFS 2011:3 Innehållsförteckning

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddskontoret. Rapportserie. Livsmedel 2008:1 Centraltillverkade och centralförpackade smörgåsar och sallader Provtagning och analys

Miljö- och hälsoskyddskontoret. Rapportserie. Livsmedel 2008:1 Centraltillverkade och centralförpackade smörgåsar och sallader Provtagning och analys Miljö- och hälsoskyddskontoret Rapportserie Livsmedel 2008:1 Centraltillverkade och centralförpackade smörgåsar och sallader Provtagning och analys Förord Den här rapporten handlar om ett provtagningsprojekt

Läs mer

Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER 1288135000. Sweco Environment AB

Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER 1288135000. Sweco Environment AB RAPPORT KRAFTRINGEN ENERGI AB ÖRTOFTAVERKET Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER 1288135000 Årsrapport november 2012 december 2013 Malmö 2014-03-24 Sweco Environment

Läs mer

små dricksvattenanläggningar

små dricksvattenanläggningar Information gällande små dricksvattenanläggningar Från 1 januari 2015 ska alla dricksvattenanläggningar registreras som en egen anläggning. Detta häfte ger information om vad som krävs och vilka handlingar

Läs mer

Kemiska parametrar i bilaga 2 i bokstavsordning

Kemiska parametrar i bilaga 2 i bokstavsordning Ur Kemiska parametrar i bilaga 2 i bokstavsordning Information till gränsvärdena Varje parameter med ett gränsvärde i bilaga 2 i föreskrifterna har ett avsnitt som ger en kort information om parametern

Läs mer

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Rapport Nr 16458717 Anläggning : Huseberg, område 3 Analysomfattning : Kemisk Provtagningsdatum : 2017-01-31 Provtagningstidpunkt : 1110 Provets märkning : Hus 501 : gerry Ögren Ankomstdatum : 2017-01-31

Läs mer

Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100%

Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% E. coli bakterier Resultat från Tillsynsprojektet mm (ca 13000 vattenanalyser) 90% 80% 70% 60% 50% 40% Otjänligt Tj m anm Tjänligt 30% 20% 10% 0% Brunn

Läs mer

Små vattenanläggningar. Vattenkvalité och provtagning

Små vattenanläggningar. Vattenkvalité och provtagning Små vattenanläggningar Vattenkvalité och provtagning Varför är det viktigt? Vatten - vårt viktigaste livsmedel Dryck och matlagning/beredning (även rengöring och hygien) en förutsättning för att kunna

Läs mer

PROVTAGNING I ENSKILDA BRUNNAR DP BARKARÖ-GOTÖ VÄSTERÅS

PROVTAGNING I ENSKILDA BRUNNAR DP BARKARÖ-GOTÖ VÄSTERÅS PROVTAGNING I ENSKILDA BRUNNAR DP BARKARÖ-GOTÖ VÄSTERÅS AROSEKEN EGNA HEM 22 november 2010 M I L J Ö - O C H P R O J E K T E R I N G S B Y R Å N I M Ä L A R D A L E N A B V A S A G A T A N 1 5 7 2 2 1

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013-2016 AVSEENDE ÅR 2016 Förslag april 2016 Mätstationer och provtagningspunkter 2013-2016 Mörlandaån GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND Program för vattendragskontroll

Läs mer

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar 1 (7) Miljö- och byggkontoret April 2005 Bo Jernberg PM Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar I Stålverket i Smedjebacken, Fundia Special Bar AB, tillverkas

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten; beslutade den 21 september 2017. LIVSFS

Läs mer

ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej

ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Stockholms Universitet, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi ACES Enheterna för biogeokemi och miljöföroreningars kemi Stockholm Ackrediteringsnummer 1295 A000046-001

Läs mer

UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN

UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN FÖRKLARING TILL ANALYSRESULTATEN Karlskrona kommuns laboratorium Riksvägen 48 371 62 LYCKEBY tel. 0455-30 33 18 e-post: va-lab@karlskrona.se - 1 - INLEDNING Detta dokument

Läs mer