Protokoll från årsmöte 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från årsmöte 2010"

Transkript

1 Protokoll från årsmöte 2010 Dag: Tisdag 13 april 2010 Tid: Klockan 19 Plats: Strandhuset på Stegerholmen Närvarande: 28 personer representerande 25 andelar (röstlängd, bilaga 1). 1. Val av ordförande vid årsmötet Föreningens ordförande, Ragnhild Berglund (andel 50), hälsade välkommen, valdes till ordförande för mötet och förklarade mötet öppnat. 2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare Sekreteraren i styrelsen, Ulf Christianson (andel 46), valdes. 3. Godkännande av röstlängd Röstlängden bekräftades. 4. Fastställande av dagordningen Dagordningen som gått ut med kallelsen godkändes. 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet Eva Corneliusson (andel 30) och Patrik Håkanson (andel 40) valdes. 6. Fråga om kallelse behörigen skett Mötet menade att så var fallet. 7. Styrelsens årsredovisning Verksamhetsberättelsen hade bilagts kallelsen (bilaga 2). Ordförande sammanfattade inför mötet. Föreningens kassör, Yngve Neselius (andel 28), presenterade den ekonomiska berättelsen inklusive en detaljerad bild över försäljningen av badkort. I balansräkningen som utgått med kallelsen hade ett fel insmugit sig och mötet fick ta del av en rättad version. (bilagor 3 o 4) 8. Revisorernas berättelse Inger Lindahl (andel 42) presenterade revisorernas berättelse (bilaga 5) där årsmötet föreslås bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen Resultat- och balansräkning fastställdes av mötet. 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

2 Årets vinst överfördes till ny räkning. 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Mötet beviljade styrelsen ansvarfrihet för det gångna året. 12. Redovisning av verksamhetsplan för kommande år Planen för kommande verksamhetsår godkändes (bilaga 6; se också 20). 13. Fråga om arvoden för kommande år Styrelsens förslag om samma arvoden som föregående år (bilaga 7) godkändes. 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter Valberedningen, Maria Nicolai (andel 35) och Ingmar Svenungsson (andel 4) redogjorde för sitt arbete och svårigheten att tillsätta kassörsposten. De presenterade därefter förslaget att styrelseledamoten Leif Bågenholm med ett år kvar av sitt förordnande övertar kassörsposten under sin kvarvarande mandatperiod samt att Heidar Hilmarsson blir ny styrelseledamot för fyllnadsval på 1 år. Valberedningens förslag: - kassör på 1 år: Leif Bågenholm (andel 25) - ledamot på 1 år: Heidar Hilmarsson (andel 50) - ledamot på 2 år: Claes Lind (andel 21) - två suppleanter på 1 år: Carina Angvall (andel 31) och Mats Resvik (andel 16). Mötet beslutade i enlighet med förslaget. 15. Val av revisor och suppleant Roy Tärneberg (andel 34) resp Inger Lindahl (andel 42). 16. Val av valberedning Maria Nicolai (andel 35) och Sara Tengvall (andel 51). 17. Fastställande av badavgifter med mera Styrelsens förslag om oförändrade avgifter (bilagor 7 o 8) bifölls. 18. Motioner Inga inkomna 19. Verksamhetsfrågor a. Bryggan: Ordförande informerade om bryggbyggprocessen och kostnaderna. Den aktuella kostnadskalkylen avviker förvånansvärt lite från den preliminära kalkyl som låg till grund för beslutet att genomföra bryggrenoveringen. Merkostnaden förklaras av anpassningar av konstruktionen efter att den gamla bryggan rivits. b. Strandvärdar: Information om läget inför sommaren gott hopp om att det skall bli strandvärdar också denna sommar.

3 c. Badkort: Förslaget till utformning av årets badkort förevisades och styrelsens önskan att medlemmarna visar sina badkort vid entré utan uppmaning diskuterades. Frågan om mer långvariga medlemskort samt behovet av två badkort per andel lyftes. Styrelsen skall undersöka förutsättningarna för dessa förslag. d. Partytältet och Strandhuset: Föreningen har investerat i partytält och porslin för att öka servicen åt medlemmarna. Samtidigt ökar underhållskostnaden och behovet av intäkter. Styrelsens förslag till debitering diskuterades varefter följande beslut togs efter omröstning: - Medlemmar som hyr tältet när strandvärdarna bor i Strandhuset (1/6-31/8): 200 kronor - Icke medlemmar som hyr tältet av strandvärdarna: 500 kr till föreningen, övrig hyreskostnad avgör strandvärdarna beroende på servicenivå De aktiviteter tältet hyrs ut till under badsäsongen ska börja tidigast kl 19. e. Midsommar: Firandet och olika aktiviteter diskuterades. Beslut togs att midsommarstången skall kläs kvällen före midsommarafton och att anslag skall sättas upp på sedvanligt sätt. Claes Örn (andel 7) och Patrik Håkansson (andel 46) åtog sig ansvara för resningen. Inger Lindahl förbereder lotterier. Övriga aktiviteter planeras med strandvärdarna. f. Arbetsdagar och möten under året Vårstädning: lördag 8 maj kl 9-13 Alternativ dag: lördag 29 maj kl 9-13 (för dem som inte kan 8 maj) Höststädning: söndag 26 september kl Höstmöte: söndag 26 september kl 12 Arbetsplikten kan också fullgöras på andra tider efter hänvändelse till den som är ansvarig för respektive arbetslag. Det åligger då den enskilde medlemmen att själv meddela kassören. 20. Övriga frågor Frågan om fullföljandet av en gammal plan att ordna en grillplats väcktes. Efter diskussion fick styrelsen i uppdrag att komma med förslag i frågan. Avgående styrelsemedlemmarna Sara Tengvall och Yngve Neselius avtackades och Ingmar Corneliusson tackades för sin eminenta insats som bryggbyggledare. 21. Mötet avslutades Ragnhild Berglund Ordförande Ulf Christianson Sekreterare Justeras Patric Håkansson Eva Corneliusson

4 Bilagor 1. Röstlängd 2. Verksamhetsberättelse 3.a Resultatrapport b Resultaträkning Balansräkning 5. Revisionsberättelse 6. Verksamhetsplan Styrelsearvoden 8. Avgifter bad och parkering

5 Bilaga 1 Stegerholmens Badförening Röstlängd Årsmöte 2010 Nr Efternamn Förnamn Adress P-nr Postnr Närv 1 Jacobson Stefan & Elisabeth Stenbräckevägen V Frölunda 1 2 Goldman Tommy & AnnaKarin Tjuvdalsvägen V Frölunda 3 Sjödin Karin Kulörgatan V Frölunda 4 Svenungsson Ingmar Hängestensvägen V Frölunda 1 5 Thomsen Peter & Sylvia Hängestensvägen V Frölunda 6 Rittfeldt Carl-Göran, Mikael Stegerholmsvägen V Frölunda 7 Örn Claes & Ulla Fogelmarksvägen V Frölunda 1 8 Hammarström Rolf & Agneta Tjuvdalsliden V Frölunda 1 9 Geiselhart Greg & Karen Smithska vägen 35b V Frölunda 10 Dryselius Anki & Joakim Stegerholmsvägen V Frölunda 1 11 Glimstedt Ingrid N Breviksvägen V Frölunda 12 Dise-Lodin Christina Tjuvdalsvägen V Frölunda 13 Bäckman Ove Purpurgatan V Frölunda 14 Stockhaus/Petrén Tina & Lennart Stegerholmsvägen V Frölunda 15 Bohäll Gunilla Stegerholmsvägen V Frölunda 16 Resvik Mats Tjuvdalsvägen 4B V Frölunda Elmerson Roger & Ewa Stegerholmsvägen V Frölunda 1 18 Ottosson/Wallström Mats o Birgitta S Breviksvägen V Frölunda 1 19 Larsson Kerstin N Breviksvägen 33A V Frölunda 1 20 Bohäll Staffan Stegerholmsvägen V Frölunda 21 Lind Claes Stegerholmsvägen V Frölunda 1 22 Lundin Johan Vittens gata V Frölunda 23 Svensson Elisabeth Järavallsvägen Bjärred 24 Holm Margareta Hängestensvägen V Frölunda 25 Bågenholm Leif Stegerholmsvägen V Frölunda 1 26 Christenson Gunnel & Olof Videlundsgatan V Frölunda

6 27 Zetterman AnnaKarin Chapmansgatan Göteborg 28 Neselius Yngve & Sanna Stegerholmsvägen V Frölunda 1 29 Larsson Per-Olof N Breviksvägen V Frölunda 30 Corneliusson Ingmar & Eva Stegerholmsvägen V Frölunda 2 31 Zetterling/Anvall Håkan / Carina Tjuvdalsvägen 6A V Frölunda 1 32 Samuelsson Bengt & Johanna Bastebergsvägen V Frölunda 33 Eklund / Bergfalk Åsa / Henrik Stegerholmsvägen V Frölunda Tärneberg Monika & Roy Nordfjällsgatan V Frölunda 35 Nikolai Björn & Maria Västergårds Vale V Frölunda 1 36 Hedenstrand Gun & Anna Ö Palettgatan V Frölunda 37 Johnson Håkan & Lotta Stegerhomsvägen V Frölunda 38 Arvidsson Gunnar Bronsyxegatan V Frölunda 1 39 Eliasson Göte & Gun-Britt Vittens gata V Frölunda 1 40 a Håkansson Marcus Fogelmarksvägen V Frölunda b Håkansson Patric o Sanna Fogelmarksvägen V Frölunda 1 Stegerholmens Badförening Röstlängd Årsmöte 2010 Nr Efternamn Förnamn Adress P-nr Postnr Närv 41 Inerot Sven Sixten Camps gata Göteborg 42 Lindahl Hans & Inger N Breviksvägen V Frölunda 1 43 Elander Beatrice Fogelmarksvägen V Frölunda 44 Magnussson Dag Eldaregatan 18 A Göteborg 45 Johansson Gudrun Fogelmarksvägen V Frölunda 46 Christianson / Öhrn Ulf / Elisabeth Fogelmarksvägen V Frölunda 1 47 Stokke Per Bratta 14 N-2600 Lillehammer 48 Cedervall Kerstin Stegerholmsvägen V Frölunda 49 Lanevik Per & Annica Tjuvdalsvägen V Frölunda 50 Berglund/Hilmarsson Ragnhild / Heidar Stegerholmsvägen V Frölunda 2

7 Stegerholmens Badförening Röstlängd Årsmöte Karlström/Tengvall Anders / Sara N Breviksvägen V Frölunda 1 52 Nilsson May Stegerholmsvägen V Frölunda 1 53 Björklund Owe o Leif Göta Nords väg Vallda 54 Westerlind Jonas & Liselotte Norra Breviksvägen V Frölunda 55 Sommerland Björn Hängestensv V Frölunda 56 Svensson Leif Gunnar Stegerholmsvägen V Frölunda * 57 Dierks Ann Bastebergsvägen V Frölunda 58 Ahlebrand-Nilsson Anders&Pamela N Breviksvägen V Frölunda 59 Rydgren Bengt Sandlyckevägen V Frölunda 60 Nilsson Gundel Sundhagsgatan Göteborg 1 * Ekberg, Björn tillträdande andelsägare

8 Bilaga 2 Stegerholmens badförening: Verksamhetsberättelse för 2009 Styrelse och möten Styrelsen har sedan föregående årsmöte bestått av Ragnhild Berglund (ordf), Leif Bågenholm (vice ordf), Ulf Christianson (sekr), Yngve Neselius (kassör), Claes Lind samt suppleanterna Mats Resvik och Sara Tengvall. Föreningen har förutom årsmöte och höstmöte haft ett extra föreningsmöte. Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden. Årets stora frågor Styrelsen har haft diskussioner med kommunen om föreningens ägande i olika markområden. Bakgrunden är att detaljplanen innebär att kommunen är skyldig att lösa in områden som är klassade som allmän plats natur. Området där själva badanläggningen finns är klassat som kvartersmark och ska därför inte lösas in. Diskussioner pågår även om de markområden som gränsar till badplatsen. I väntan på markfrågornas lösning måste vatten- och avloppsfrågan vila. Föreningens andelar i samfällda vägar (mindre än 1 procent) har lösts in av kommunen och har gett föreningen kronor i intäkt. Planen för hur bryggan ska förnyas och finansieras fick klartecken av andelsägarna vid det extra föreningsmötet 1 december Arbetet startade under början av Strandvärdar och Strandhuset De som sköter kiosk och strand under sommaren kallas i fortsättningen strandvärdar. Beteckningen badvakt stämmer inte, eftersom det inget vaktuppdrag ingår i deras åtagande. Föreningslokalen på stranden kallar vi Strandhuset. Aktiviteter Anläggningen sköttes under sommaren av Magnus och Sirpa Samuelsson. De gjorde ett fantastiskt arbete, uppskattat av både medlemmar och andra badgäster. Arbetsplikt vid två alternativa datum på våren och ett på hösten gott och flitigt deltagande! Midsommarfirandet startade detta år kvällen före med klädsel av stången. Under själva firandet var ett fåtal medlemmar engagerade, strandvärdarna tog stort ansvar. Simskola arrangerades under veckorna Föreningens 80-årsfest (ett år försenad!) hölls för medlemmarna 15 augusti. Administration och inköp 88 badkort, 48 parkeringskort, 47 kombikort och 40 dagkort såldes under året. Inköp har skett av glas, porslin och bestick till Strandhuset. Inköp har skett av det partytält som årets strandvärdar skaffade. Syftet är dels att medlemmar ska kunna disponera det när strandvärdarna bor i Strandhuset under sommarperioden, dels att skaffa föreningen hyresintäkter.

9 Underhåll Barnbadflotten har minskats i storlek och fått nya stolpar som skruvas ned i havsbotten. Toaletten har flyttats, bland annat för att komma närmare stranden. Bommen till parkeringen har svetsats fast och målats. Parkeringen har delvis röjts från vass. Gruset har jämnats ut tack vare inhyrd grävmaskin. Staketet har reparerats och blivit delvis ersatt. Hemsidan uppdateras med oregelbundna mellanrum. Västra Frölunda 26 mars 2010 Styrelsen för Stegerholmens badförening

10 Bilaga 3a Stegerholmens badförening 2009 Resultatrapport Utskrivet: Räkenskapsårets början: Preliminär Senaste vernr: 54 Resultatenhet: Hela företaget Period: Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst 25% sv , Försäljn tjänst 6% sv , Försäljn tjänst sv momsfri 340,00 S:a Nettoomsättning ,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring ,00 Perioden Bruttovinst ,00 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 5130 Värme och el , Vatten och avlopp , Renhålln och städning , Förbrukningsinventarier , Förbrukningsmaterial , Telefon , Porto -510, Företagsförsäkringar , Styrelsearvode , Revisionsarvode -200, IT-tjänster -380,00 S:a Övriga externa kostnader ,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm ,00 Rörelseresultat före avskrivningar 4 129,00 Rörelseresultat efter avskrivningar 4 129,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 4 129,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 129,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 4 129,00 Resultat före skatt 4 129,00 Skatt 8910 Årets skattekostnad ,00 S:a Skatt ,00 Beräknat resultat 2 973,00

11 Bilaga 4 Bilaga 5 Revisionsberättelse räkenskapsåret för Stegerholmens Badförening ek. för. Undertecknade, av föreningen valda revisorer, har granskat föreningens räkenskaper. Upptagna utgifter och inkomster är föredömligt förda och vederbörligen bekräftade med kvitton. Granskade konton överensstämmer med uppgivna belopp. Undertecknade revisorer föreslår därför årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Västra Frölunda Inger Lindahl Roy Tärneberg Revisor Revisor Inger Lindahl Roy Tärneberg Norra Breviksvägen 45 Nordfjällsvägen Västar Frölunda V. Frölunda Tel: Tel: ;

12

13 Bilaga 6 Verksamhetsplan för 2010 Renovera stora bryggan (arbetet inlett under vintern med stor arbetsvilja bland medlemmarna!) och montering av ny dubbeltrappa. Planera för delvis återanvändning av virket från bryggan till trädäck. Nya stolpar till simskolebryggan (nedskruvade i botten). Hyllor och bättre struktur i förrådet. Bredare kundtrappa vid kiosken (med räcke på ena sidan?) Trädäck och ny trappa bakom kiosken. Skapa en miljöprofil för Stegerholmsbadet och planera för miljövänlig (och billigare) sophantering. Fortsatta förhandlingar med kommunen (och andra intressenter) om mark-, väg- och VA-frågor. Midsommarfirande om medlemmarna vill engagera sig. Västra Frölunda 26 mars 2010 Styrelsen för Stegerholmens badförening Bilaga 7 Styrelsearvode 2010 Föreslås oförändrat: Position SEK Ordförande 700 Vice ordf 300 Kassör 700 Sekreterare 700 Ordinarie ledamot 300 Suppleanter (2st à) 150 Revisorer (2st à) 100

14 Bilaga 8 Avgifter för bad- och parkeringskort 2010 Föreslås vara oförändrade: Kort SEK Badkort, pg 500 Badkort, kiosk 550 Parkeringskort, pg 700 Parkeringskort, kiosk 750 Kombinationskort (p o bad) pg 950 Kombinationskort (p o bad), kiosk 1000 Dagkort, kiosk 50 Badkort gäller för familj. Dagkort gäller för en vuxen.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Brf Hökboet 2010-06-06

Brf Hökboet 2010-06-06 Brf Hökboet 2010-06-06 Styrelsens förvaltningsberättelse för perioden 080612-091231 Föreningens verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens

Läs mer

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande:

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande: KSS Protokoll nr 2 2003 Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23 Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Kassör Vice kassör Intendent Adjungerad

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.30 1

Läs mer

Samfällighetsföreningen Skogsliljan

Samfällighetsföreningen Skogsliljan MÖTESHANDLINGAR till ordinarie föreningsstämma i Trollbodaskolans matsal tisdag den 12 mars 2013 kl. 19.00 Innehållsförteckning Dagordning...2 Verksamhetsberättelse för 2012...3 Balansräkning 121231...4

Läs mer

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an '. OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an FtJRENINGSsrAMMA 1 Ordförande Johan Kronberg hälsade välkommen

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbads styrelse...omslagets insida Några ord från vår ordförande...1 Styrelsen informerar...

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Samfällighetsföreningen Ådalen

Samfällighetsföreningen Ådalen Samfällighetsföreningen Ådalen Kallelse och föredragningslista Ordinarie föreningsstämma 2015 Kvartersgården Stora Blå 27 maj 2015 Kl 19.00 Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i Samfällighetsföreningen

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening Föreningen bjuder på kaffe med dopp Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Innehållsförteckning Dagordning 3 Verksamhetsberättelse och

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Intäkter 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Medlemsavgifter och övriga bidrag 269 153 348 096 316505 312986 303954 597204 1) Kabel/*Tv-avgifter

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Sidan 1 av 7 PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Vid incheckningen till mötet fick varje deltagande hushåll

Läs mer